GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám NOVEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám NOVEMBER HÉVÍZ MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA A köztudatban a Mindenszentek ünnepe összefonódik a november másodiki Halottak Napjával, melyen mindenki megemlékezik azokról a rokonairól, barátairól, akik már nincsenek az élõk sorában. Ilyenkor virágot vagy szép kis koszorút viszünk sírjaikra, s miközben egy mécsest égetünk, csendben megemlékezünk róluk. Felidézzük arcukat, mosolyukat, életüket, s érezzük, hogy itt maradt belõlük valami, amit míg élünk, el nem feledünk. Holtukban is életünk részei maradtak. Az ünnep eredete a VII. századra nyúlik vissza, s november elsõ napján azokról a szentekrõl emlékeznek meg a katolikusok, akiknek nincsen külön emléknapjuk az egyházi naptárban. 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A képviselõ testület az október 16-i ülésén tárgyalta az alapítványok tevékenysége tárgyában írt beszámolókat elsõ napirendként. A Közbiztonsági Alapítvány képviseletében Nagy János Úr arról tájékoztatta a testületet, hogy a külterületi lopások nagyon elszaporodtak, már az is elõfordult, hogy autóval lopták a kukoricát. Elmondta továbbá, hogy az alapítvány pénzügyi segítséget nyújt a polgárõrségnek, együttmûködési megállapodást köt a rendõrséggel. A galgahévízi Jóléti Szolgálat képviseletében Juhász Mihály úr elmondta, hogy az alapítvány által nyert pályázatokból származó pénzek jó helyre kerültek. Jelenleg nagy elképzelések nem valósulnak meg, de az alapítvány mûködik. Továbbra is 1%-ból befolyó bevételüket az iskolának adják át támogatásként. A Galgamenti Szentandrás Népfõiskola képviseletében Gombosné Csákány Ibolya számolt be jelentõs eredményekrõl, miszerint továbbra is mûködik a zöld telefonszolgálatuk, februárban gazda-napot tartottak, folyamatosan elõadásokat szerveznek és bonyolítják a négy község óvodásainak és iskolásainak (Tura-Zsámbok-Vácszentlászló-Galgahévíz) a Föld-napi rendezvényt. Megemlítette, hogy a szülési szabadságon lévõ Nagy Andrea folyamatosan segíti munkáját. A képviselõ testület az elõterjesztéseket azzal fogadta el, hogy köszönetét fejezi ki valamennyi személynek, akik az alapítványok munkájában részt vesznek. A képviselõk II. napirendi pontként az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata címû elõterjesztést tárgyalták. A három ciklus alatt 130 rendelet került megalkotásra, a legtöbb 1995-ben, összesen 21 rendelet. Az elõterjesztésben szerepelt, hogy valamennyi rendeletet határidõre alkotta meg a testület, törvényességi észrevétel nem volt. Feltárásra kerültek a hatályon kívül helyezés kapcsán felmerült hiányosságok. A testület a 6/2001/X.24./ sz. rendeletével 11 korábbi, már nem aktuális rendeletet és azok módosításait hatályon kívül helyezze. Döntés született arról, hogy a körjegyzõ november hónapban tartandó testületi ülésre terjesszen be a bizottságok által véleményezett új rendeletet a temetõrõl, és köteles a körjegyzõ jövõbeni rendelet-módosítások kapcsán a nagyszámban módosított rendeleteket egységes szerkezetben beterjeszteni a képviselõ testület elé. Ugyanezen az ülésen, de egyebek napirendi pont keretében a képviselõ testület megalkotta a 8/2001./X.24./ számú rendeletét a helyi iparûzési adóról. Az új rendelet megalkotását az tette szükségessé, hogy a korábbi rendelet szinte évente módosítva volt, s idõközben az évi. törvényt a parlament is módosította, melyre figyelemmel a rendeletünkbe is beépítettük az átalányadóra vonatkozó szabályokat. A rendelet már nem tartalmaz a törvényben elõírt kötelezõ mentességen túli mentességeket. Az adózókra többletterhet nem ró, s január 01-én lép hatályba. A rendelet a hivatalban megtekinthetõ félfogadási idõben. Harmadik napirendi pontként a körjegyzõ számolt be hatósági munkájáról a szabálysértési ügyintézésrõl. Az elõterjesztés keretében a körjegyzõ kitért a köztisztviselõi törvénymódosításra és rendelettervezetet terjesztett be 7/2001/X.24./ számon köztisztviselõi jogviszony egyes kérdéseirõl és adott tájékoztatást az általa kiadni tervezett köztisztviselõi szabályzatról. Az írásos anyagban szerepel, hogy a galgahévízi hivatalban ez évben egy fõvel kevesebben végezzük a munkát, valamint az, hogy milyen ügyirat-forgalma van a két irodának, s hogyan végzik a köztisztviselõk az önkormányzati feladatok végrehajtását. Tárgyaltak a 2

3 képviselõk a köztisztviselõi törvénymódosítás anomáliáiról is. Természetesen a pénzügyi és fejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi bizottság ezen elõterjesztéseket elõzetesen véleményezte. A képviselõk az elõterjesztéseket egyhangúlag elfogadták. Egyebek napirendi pont keretében a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többszörösen módosított 21/1995./XII.20./sz. rendelet 1.. /1./ bekezdését az alábbiak szerint módosította a képviselõ testület. 1.. /1/ Az önkormányzat a település lakossága szemételhelyezési gondjainak megoldása, új hulladéklerakó telep építése, a hiteltörlesztése, hulladékkezelés finanszírozása, valamint a csapadékvíz elvezetése, árokrendszer, járda-, és útkarbantartás céljából bevezeti a kommunális adót. A testület tagjai felhatalmazták a polgármester urat, hogy együttmûködési megállapodást kössön az Öko-Falu megépíthetõsége érdekében, az önkormányzati tulajdon változása nélküli közmû kiépítésérõl, melynek pénzügyi finanszírozását a részletes rendezési tervre kiterjedõen is az alapítvány végzi. Ezt követõen Dr. Basa Antal polgármester úr tájékoztatást adott a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, kiemelve, hogy újra indult a szülõk jelentõs támogatásával a labdarúgás Galgahévízen, szólt a rahdeni útról, arról, hogy részt vettek az esztergomi korona ünnepen. Elmondta továbbá, hogy megrendezésre került a szüreti felvonulás és mulatság, valamint szólt arról is, hogy október 13-án ünnepelte a 10 éves fennállását II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub Népdalköre. Sajnálattal állapította meg a polgármester úr, hogy a tüdõszûrésen nagyon kevesen vettek részt. A körjegyzõ munkáját érintõ kérdésekben félfogadási idõben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Dr. Král László körjegyzõ FONTOS FELHÍVÁS! A Kommunál Kft. vezetése az érintett önkormányzatokat, így Tura Város és Galgahévíz Önkormányzatát arról tájékoztatta, hogy stagnál a tisztítótelepre beérkezõ szennyvíz mennyisége. A megállapítás szerint ennek két oka van, mégpedig az, hogy Galgahévízen 50, míg Turán 115 ingatlan esetében meg vannak a bekötés feltételei, de a lakók nem keresik fel a Kft-t, továbbá Turán 100, míg Galgahévízen 60 lakásba beüzemelték a rendszert, ám az ott lakók ezt nem használják. Arra is figyelemmel, hogy ily módon a szolgáltatás díját emelni leszünk kénytelenek, valamint arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele kötelezõ, a régi emésztõk már nem használhatók, kérem az érintettek vegyék fel a kapcsolatot a Kft vezetésével, az esetleges hatósági kényszerintézkedések és a jelentõs díjemelés elkerülhetõsége érdekében. Egyben felhívom figyelmüket, hogy a lakóknál lévõ akna és azok tartozékai önkormányzati tulajdonban vannak, íly módon azok nem idegeníthetõek el, csak az adott ingatlanon használhatóak ahová kihelyezésre kerültek, s az aknákra rákötést csak a Kommunál Kft. dolgozói végezhetnek. Tisztelettel: Dr. Král László körjegyzõ VÉRADÁS GALGAHÉVÍZEN november 11-én, vasárnap 8 és 12 óra között véradás lesz a Polgármesteri Hivatalban Kérjük segítsenek! 3

4 Az óvodában történtek Õszi hagyományõrzõ ünnepünk Adatik tudtára óvodánk aprajának és nagyjának, hogy megérett a szõlõ nedût adó leve, így hát eljött a szüret szép ünnepe. Forognak a lányok, csodás a mulatság, 10 órakor nyitjuk a szüretünk bálját. Jöjjenek el hozzánk, mulassunk egy nagyot! Tegyük szebbé, jobbá ezt a csodás napot! Ezekkel a szavakkal hívogatták a nagycsoportosok óvodásainkat október 12-én. Lázas készülõdés elõzte meg ezt a délelõttöt. A lányok és a fiúk egyaránt alig várták, hogy a hagyományos népviseletet magukra ölthessék. A kislányok a családoknál õrzött, a fiúk és az óvó nénik pedig a mûvelõdési házból kölcsönzött ruhákat vették fel. Minden család hozott a vendéglátáshoz valamilyen finomságot. (szõlõ, alma, dió, aprósütemények) Kis közösségünk igazi élvezetbõl énekelt, táncolt, örömünkben majd kibújtunk a bõrünkbõl. Az emelkedett hangulatot fokozták a lányok és a fiúk csúfolódó versei, énekei, valamint a csujogatók: Lyukas lábas, szúrós bot, szüretibe vagyunk most! A nagycsoportosok az Ettem szõlõt most érik, valamint a szürettel kapcsolatos dalokkal csalogatták táncba óvodás társaikat és a felnõtteket. Egy álló órán át roptuk a táncot a Patkós zenekar muzsikájára. Éhségünket a hozott finomságokkal csillapítottuk. A szép õszi idõ a szüreti felvonulást is lehetõvé tette. Népviseletben vonultunk át a polgármesteri hivatalba. Itt sikerült a dolgozókon kívül Balla Zoli bácsinak is megnézni minket, aki az iskolában tanítja majd a néptáncot nekünk. A nap zárásaként a szokottól eltérõen a délutánt udvarunkon töltöttük játékkal, pihenéssel. Az uzsonnát is itt fogyasztottuk el. A gyümölcs csumákat, szõlõ szárakat, leveleket együtt raktuk a komposzt gyûjtõ edénybe. Ezzel is erõsítettük gyermekeinkben a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát. Mindez bizonyítja, hogy a hagyományõrzés mellett soha nem feledkezünk el a környezetvédelemrõl sem. Következõ közösségformáló délelõttünket Vácszentlászlón töltjük (november 8-án) a Komposzt bulin. A programot évrõl-évre a Népfõiskola fogja össze. Idén egy egyedi színezõ füzetet kapott minden óvodás. A történet a kert és a természet szeretetére tanít. Nagy örömmel fogtunk a színezésnek, miközben az ismereteink gyarapodnak, bõvülnek. A vácszentlászlói mûvelõdési házban a négy település óvodásai vetélkedés közben ismerkednek egymással. A legszebben kiszínezett füzeteket pedig kiállítás formájában tekinthetjük meg. A színes és élménydús õszi programok óvodás életünket gazdagították. Vanóné Varga Judit óvodapedagógus 4

5 SULI-HÍREK NOVEMBER Turán jártunk A turai Hevesy György Általános Iskola névadója tiszteletére vetélkedõt hirdetett október 20-ra. Elsõsorban Hevesy György életébõl és találmányáról (Hafnium, kémiai elem) folyt a nemes versengés 8 csapat tanulói között. Elismerés illeti iskolánk csapatát, akik becsülettel helytálltak ezen a versenyen. Õk: Labáth Melinda 8.o., Fáczán Adrienn 7.o., Kis Nóra 7.o., (betegsége miatt Raffai Mariann 6.b. lépett helyére), Vékony Renáta 6.a. és Pécsi Viola 6.a. osztályos tanulók. Ezen a napon került sor egy fordítási versenyre németbõl illetve angolból. 3 fõs csapatunk, melynek tagjai: Hajdú Milán 6.b., Tóth Brigitta 6.a., Pecze Andrea 6.a. A feladat nem volt egyszerû: egy óra alatt egy teljes oldal szöveg fordítása németrõl magyarra szótár segítségével. Az iskolák közötti versenyben 3. helyezést értek el. A hatodik évfolyamnál egyéni eredményeket is hirdettek. Pecze Andrea 6.a. osztályos tanulónk a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott. Gratulálunk! Minden versenyzõnek köszönöm a munkáját! Ne felejtsük el Széchenyi István szavait: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Kuti Péterné kísérõ tanár HEVESY GYÖRGY LABDARÚGÓ VÁNDORKUPA A TURAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Lelkesen készültünk a másodízben megrendezésre került labdarúgó kupára. A tavalyi évben a leány- és a 7-8-os fiú csapatunk nyerte el a kupát s õriztük egy évig. Ebbõl a két csapatból a legjobbak ma már középiskolások - így célunk leginkább a becsületes helytállás volt. Október 18-án délután 15 órakor kezdték meg 5-6-os fiaink elsõ mérkõzésüket, s mindenki meglepetésére magabiztosan nyertek Bag ellen. Nagyon jó, fordulatos mérkõzéseket láthattunk s végeredményben iskolánk csapata nyerte meg ebben a korosztályban a Vándorkupát. Csapatunk legjobbjai Bagó Bálint és Kele Ádám voltak. A csapat névsora: kapus: Horváth Zoltán, játékosok: Kele Ádám, Baranyi Krisztián, Bagó Bálint, Rácz Norbert, Filep Viktor, Rácz Dániel, Bence Gábor, Mácsai Dániel, Pécz Árpád. Részt vevõ községek: Bag, Zsámbok, Vácszentlászló, Tura, Galgahévíz. Október 19-én a lányok versengése kezdõdött Tura-Galgahévíz- Aszód Evangélikus Gimnázium csapatai között. 1-2 gólos vereségeink azt mutatják, hogy lányaink lelkesen küzdöttek, a csapat lelke Bankó Brigitta 8.o.-os tanuló volt, másik erõsségünk betegsége miatt nem tudott résztvenni a kupán. A csapat tagjai: kapus: Oravecz Mária, játékosok: Bankó Brigitta, Vidák Zsanett, Bolbás Csilla, Bence Ildikó, Szilágyi Dóra, Óvári Mónika. Elért harmadik helyükhöz gratulálunk! Október 20-án zajlott a 7-8-os fiúk versengése. Tavalyi 8-osaink nagyon hiányoztak (Maka László, Mészáros Máté, Péli Zoltán). A mostani 7-8. osztályban összesen 12 fiú van (ennyi egy kispályás csapat létszáma), így nagyon nehéz volt a csapat összeállítása. Ráadásul Sápi Milán és Gábor Karcsi még korosztály szerint az 5-6-os csa- 5

6 patba is befér. Amikor pedig megláttuk ellenfeleinket, tudtuk, itt csak a lelkes, harcos helytállás lehet a célunk. Zsámbok, Tóalmás, Tura és Galgahévíz csapatai nagyon jó mérkõzéseket vívtak s ebben a küzdelemben iskolánk csapata a negyedik helyen végzett. Csapat tagjai: kapus: Drávai Gábor, játékosok: Nagy Gábor, Horváth Attila, Bozlék Nándor, Kanalas Tibor, Sápi Milán, Gábor Károly. Gratulálunk a tanulóknak elért eredményükhöz, s ahhoz, hogy sportszerû, lelkes hozzáállásukkal is öregbítették iskolánk hírnevét. Balla Mihályné testnevelõ VERSMONDÓ-VERSENY AZ ISKOLÁBAN Célom eleven áramot sugározni, melytõl megrázkódik az ösztön, érzelem, ész, képzelet, szellem, az egész lény: ne csak az ember olvassa a verset, a vers is az embert. (Weöres Sándor) Október 26-án, pénteken egy nappal az õszi szünet kezdete elõtt megtöltöttük az iskola 9-es tantermét. Kik is jöttek el? - Minden alsó tagozatos osztályból a legügyesebb, legszorgalmasabb tanulók, akik a mindennapos iskolábajárás kötelességei mellett többletként vállalták, hogy verseket tanulnak, olyanokat, amelyek nem a kötelezõ tananyag részei. - A szülõk, akik azért szorítottak, hogy sikerüljön gyermeküknek a jó szereplés. - A pedagógusok, akik aggódó tekintete bátorítást, támogatást sugárzott a nehéz megmérettetésen. - Jelen volt még Dr. Basa Antal polgármester úr és Hajdú Vendel alpolgármester úr - kik együtt izgultak az iskola legkisebbjeiért - véleményük azonos volt a zsûriével az elsõ helyezetteket illetõen. Köszönjük, hogy eljöttek. - Én, jómagam jobbomon Tóthné Kolesza Ildikóval, az iskolaszék elnökével; balomon Vandornyikné Saca tanárnénivel a zsûri asztalánál foglaltam helyet. Az elsõ osztályosok egy-egy Weöres Sándor költeménnyel készültek. A nagyobbaknak volt egy kötelezõ versük Petõfi Sándor tollából, s egy-egy szabadon választott mû Weöres Sándortól. 6 Dícséret illet minden résztvevõt. Farsangi karneválon voltam már a zsûri tagja, de állíthatom, hogy nem volt olyan könnyû dolgunk. Mi felnõttek, valljuk be - nem is olyan egyszerû kiállni ennyi szempár elé és elmondani valamit fejbõl. Sok nagy embert láttam már, aki végig olvassa beszédét egy lapról. Szép verseket hallottunk. Láttunk a verseny végén ragyogó, de könnyes szemeket is. Az öröm és a csalódottság könnyei. Azt üzenem a szavalóknak, hogy nem szabad abbahagyni a versekkel való ismerkedést, mert általuk többek lesztek, mûveltebbek; gazdagabb lelkivilágúak, nektek is mondanak valamit, megtanítanak valamire. Más emberekké váltok, ha sokat forgatjátok az irodalmi alkotások lapjait. Következzék osztályonként a résztvevõk névsora: 1.a. Gregus Martin 1.b. Benedek Bence Stefán Dalma Mészáros Bence Szabó Dávid Sukaj Dorottya Szabó Máté Sukaj Fanny Tóth Barbara Tóth Edit Vidák Andrea 2.o. Kis Anett 3.o. Filep Hajnalka Mészáros Tímea Kis Róbert Molnár Bence Mácsai Martina Szabó Márk Németh Mária Talpas Zsuzsanna Pupos Ilona Vanó Valentin Veres Balog Melinda Vucsetics Renátó 4.a. Labáth Zita 4.b. Szabó Nikolett Pásztor Szabina Szokol Noémi Pecze Katalin Nagy Alexandra Rácz Andrea Szécsi Rita

7 A helyezetteknek pedig külön gratulálunk: 1-2.o. I. hely Mészáros Bence 1.o. Mészáros Tímea 2.o. II. hely Benedek Bence 1.o. III. hely Szabó Máté 1.a. 3-4.o. I. hely Szokol Noémi 4.b. (Aszódon képviseli iskolánkat) II. hely III. hely Különdíjak: Pupos Ilona 3.o. Veres B. Melinda 3.o. Szécsi Rita 4.a. Tóth Barbara 1.a. Szabó Márk 2.o. Téglásné Kuti Mária NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ NOVEMBER Októberi programjaink közül: Október 16-án Szépkuthy Katalin tartott elõadást a Biokertészetrõl, az idei Komposztnap fõ témája ugyanis ez lesz. Akik jelen voltak hasznos tanácsokat kaphattak a vegyszermentes termesztéssel kapcsolatban. Mindenkinek csak javára válhatnak az egészségesebb táplálékok ebben az amúgy is szennyezett világban. Legalább arra figyeljünk oda, ha tehetjük, hogy mivel tápláljuk testünket, ha már a külsõ káros hatásoktól nem mindig tudjuk magunkat megvédeni. Október 26-án került sor a Család-Nõ- Hit-Lelki egészség címû elõadássorozat következõ fejezetére. Október 29-én kuratóriumi gyûlést tartottunk, ahol az eddig eltelt idõszak értékelése történt meg, valamint jövõ évi terveinkrõl beszélgettünk. i programjaink: Komposztnap óvodások részére október 8-án Vácszentlászlón 10 órától. Elõfeladat egy biokertészettel kapcsolatos kifestõkönyv kiszínezése, amelybõl a kiállítás is lesz. A kiállított mûvek értékelése után kerül sor a hagyományos óvodák közötti vetélkedõre, az óvónõk által feldolgozott mesére, valamint egy közös nagy rajzolás is szerepel a tervek között. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Komposztnap iskolások részére két részletben kerül megrendezésre Elsõ alkalommal november 10-én Budapestre látogatnak el a biopiacra, ahol a gyerekeknek riportot kell készíteni egy termelõvel november 15-én pedig egy biokertet látogatnak meg Galgahévízen. Ezenkívül rajzpályázatot is hirdetünk Hogyan képzelsz el egy biokertet? címmel. A rajzokat és a riportokat november 13-ig kérjük eljuttatni a mûvelõdési házba. A pályázaton felsõtagozatos diákok vehetnek részt. 13-án (kedden) este fél 6-kor Dr. Dezsényi Zoltán tart elõadást A Föld globális problémai címmel érintve a túlnépesedés, szennyezõdések, élelmiszer- gazdaság politikát. A részvétel díja 350,- Ft. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 23-án (pénteken) ismét találkozhatunk Tornyossy Máriával, aki szintén egy érdekes témát fog velünk együtt boncolgatni lelki egészségünkkel kapcsolatban. A belépõ itt is 350,- Ft. 7

8 Lengyelországban járt az Ifjúsági Néptánccsoport II. A fesztivál végére Wolbrom város néptáncegyüttesével és a mûvelõdési ház dolgozóival igen baráti kapcsolatba kerültünk. Nehéz volt a búcsúzás, de szentül megígértük egymásnak, hogy újra találkozunk majd. Szívesen látnánk õket viszont Magyarországon, de legszívesebben Galgahévízen. Például a nyári faluünnepünkön, ahol községünk lakói is megcsodálhatnák gyönyörû kosztümjeikben elõadott nemzeti táncaikat. Addig is egy kis fényképes ízelítõt adunk lapunkban a Wolbromjadze táncosairól, valamint a galgahévízi fiatalok fellépéseirõl. 8

9 Tíz éves a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub Népdalköre NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN Október 13-án, szombaton nagy eseményre került sor a mûvelõdési házban. Öt falu hagyományõrzõ nyugdíjasai látogattak el hozzánk, hogy köszöntsék a galgahévízi nyugdíjas népdalkör tagjait. Részvételükkel megtisztelték ünnepségünket a hévízgyörki, a valkói, a tatárszentgyörgyi, a tóalmási és a tápiószelei nyugdíjasok, akik mind egy-egy szép népdalcsokorral kedveskedtek, sõt volt amelyik csoport egy kis színpadi jelenettel rukkolt ki. A polgármester úr hivatalos külföldi útja miatt nem tudott az ünnepségen részt venni, ezért Hajdú Vendel alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket és a vendégeket. Vidám és fiatal nyugdíjasokkal teltek meg az öltözõk, majd három órára a nagyterem, ahol az ünnepi mûsort tartottuk. Nem gyõztük csodálni a sokféle és szép népviseletbe öltözött, mosolygós, energikus idõs embereket, akik életkedvükkel, vidámságukkal lepipálták a fiatalokat is. Jó volt látni, hogy nem hagyják el magukat, nem panaszkodnak az idõ múlásán, hanem dalaikon keresztül megidézik fiatalságukat, s kiéneklik magukból bánatukat. Nehéz választani közülük, hogy melyikük mûsora volt a legjobb, de biztos vagyok benne, hogy nem is ez az elsõrendû cél. A fontos az, hogy miközben rendszeresen találkoznak, jó közösséget alkotnak, a szép magyar népdalokat nem hagyják a feledésbe veszni, megõrzik azokat a következõ nemzedékek számára. A mûsor végeztével a csapatok átvonultak a GAIA étterembe, ahol vacsora elõtt, és után, most már csak úgy egymásnak énekelgettek, táncoltak mulattak késõ estig. A szép emeletes születésnapi tortán égõ gyertyákat egyszerre fújták el az ünnepeltek, majd szétosztották a vendégsereg között. (Még nekem is jutott) Befejezésül még sok hasonló vidám, kedves születésnapi ünnepséget, valamint jó egészséget kívánok a Nyugdíjas Népdalkör tagjainak és egyúttal minden nyugdíjas klub tagnak! VÁRMEGYE FESZTIVÁL Nyugdíjasaink egy másik szép sikerérõl is beszámolhatunk lapunk hasábjain. Szeptember 22-re a II. Vármegye Fesztiválra kaptak meghívót, mely meghívásnak örömmel tettek eleget. Csodaszép, napsütéses idõben került sor a fesztiválra, amely délelõtt tíz órakor egy vidám felvonulással kezdõdött. A vármegye zászlója mögött felsorakoztak az együttesek és hangos énekszóval vonultak a belváros utcáin. Sok külföldi és magyar nézõ tapsolta meg mûsorukat az út mentén. A Vármegye Házán kétszer szerepeltek a galgahévíziek, mindkét alkalommal nagy tapsot kaptak. A fesztiválon kézmûves- és kirakodóvásár is volt, valamint étel- és italkóstolásra is lehetõség nyílt. A gálamûsor kezdetéig Budakeszirõl jött fiatal zenészek húzták a talpalávalót. Este hétkor Darnyik Ági köszöntõjével elkezdõdött a gála mûsor, melyen igen jól szórakozott a közönség. Ezután már csak a hazautazás maradt, de ez sem volt unalmas, hiszen szokásukhoz híven hazáig daloltak igen jókedvûen. Csákányné Ica elmondása alapján lejegyezte: Mészáros Zsuzsa Mészáros Zsuzsa 9

10 TALLÓZÓ TALLÓZÓ TALLÓZÓ E havi tallózó rovatunkba a Képes Újság két cikkét választottuk. Mindkettõ Galgahévízzel foglalkozik, s örömmel adjuk közre, hogy minél többen olvassák el, azok is, akik a Képes Újságot nem vásárolják. Együtt dolgozunk a faluért Leginkább azt tûnt fel, hogy aszfaltburkolatúak az utcák. Nemcsak a fõút, hanem a mellékutcák is, a hegyre felvezetõ meredekek, egészen a temetõig. Tudtam persze elõre, hogy ez a kistelepülések közül azon kevesek közé tartozik, amely teljes infrastruktúrával rendelkezik. Vagyis az ivóvízhálózat, szennyvízelvezetés, a gáz, a villany, a telefon és az egyéb közüzemi létesítmények természetes részei a mindennapoknak. Sõt, itt még a szelektív szemétgyûjtés is honos. Mûködnek a civil szervezetek, és polgárõrség vigyáz a rendre. Mégis az aszfaltút tûnt fel leginkább. Talán mert nehezen szakad el az ember az évszázados képtõl: a falu egyenlõ a porossáros földúttal. Erre cáfol rá Galgahévíz, amikor városias környezettel lepi meg az érkezõ vendéget. A doktor mûve az egész mondta egy középkorú férfi, amikor dicsértem a kedvezõ képet, miközben útbaigazítást kértem a polgármesteri hivatal felé. Azt ugyan nem tudtam, miféle doktornak köszönhetõ mindez, de nem kellett sokáig várnom a válaszra. A hivatalban már a titkárnõ szájából hallottam: a doktort keresik. Dr. Basa Antal polgármester valóban doktor: fõorvos fül-orr-gégész szakorvos. Ma is folytatja orvosi hivatását, még ha csökkentett idõben is. Ez a csökkentett idõ a kórházi szakrendelésre vonatkozik, mert a rendelés egyéb formái kimeríthetetlenek. Még alig ültünk asztalhoz, hogy a faluról beszélgessünk, amikor telefonon keresték. Csak szavakat kaptam el, amibõl tudni lehetett, beteg hívta, panaszkodik, kérdez és a doktor magyaráz, mit tegyen, mire figyeljen. Közben elnézést kérve ránk nyit egy munkatárs: Szervusz Doktor mondja ezzel az aláírással nem tudok várni, tudod, küldeni kell. Szóval a polgármester folyamatosan rendel, a doktor pedig hivatalosan ügyeket intéz. Így keverednek össze Galgahévízen a hivatások a falu szerencséjére. Soha nem akartam politizálni mondta késõbb a polgármester. Itt születtem, itt nevelkedtem, mint a többi parasztgyerek. Négyen voltunk testvérek, én voltam a legkisebb. Kántor akartam lenni, mint a bátyám. Arról álmodoztam, milyen jó lesz, ha segíteni tudok neki. Apám korán meghalt, és éppen a bátyám erõsködött, hogy én, a legkisebb, tanuljak tovább. A tanári pálya lett volna a cél, de én megijedtem az akkori körülményektõl. Húsz hold földünk miatt kuláklistára kerültünk, és tanárként bizonyára elvárták volna tõlem, hogy ne menjek templomba. Ez nem fért össze mélyen vallásos hitemmel. Amikor orvos lettem, már azt is tudtam, hogy az összes elõzõ próbálkozás mögött az ember szolgálatának vágya állott. Nem az az érdekes, hogy mi a neve az ember elhivatottságának, hanem hogy mit tesz a többiekért. A kántor oklevelet azért megszereztem, és gyakorlom is a környéken. A bátyámnak is segítettem már. Az álmok néha megvalósulnak. Galgahévízen történelmi múltból leginkább Rákóczi hagyományt emlegetik ben II. Rákóczi Ferenc fejedelem itt próbálta meg összeszedni seregét, és akkor itt volt szálláshelye egy ideig. Galgahévíznek ma 2560 lakosa van. Az itteniek mezõgazdasággal foglalkoznak. A föld jó, a szövetkezetek is sikeresek voltak a környéken. Sõt ma is azok. A faluszövetkezet és a bioszövetkezet jól gazdálkodik, és hírük már túl jár a falu határain. A gazdálkodók kertészkednek, és kihasználják a fõváros közelségét. A piacolás itt mindennapi gyakorlat. A munkanéküliség sem aggasztó, hiszen aki akar, az talál munkát. A faluban mûködik nyugdíjas klub, hagyományõrzõ egyesület, és itt található a Szentandrás Népfõiskola. A Rákóczi-kapu a fejedelem emlékére utal Emlékoszlop a falu alapításának századik évfordulójára Hogyan találkozott ön mégis a politizálással? A rendszerváltásnál megkerestek, hogy induljak a képviselõ-választáson magyarázta a polgármester. Nem nagyon akartam, de mivel teljesen esélytelennek látszott az ügy, hát gondoltam, megpróbálom. Az országgyûlési képviselõ-választáson szoros versenyben lettem harmadik. Magam is meglepõdtem, hogy mennyien támogatnak. A polgármester-választásnál már nem tiltakoztam. Azóta már a harmadik ciklusban állok a falu élén. Sokat változott itt minden. Az eredmények azonban nem csak nekem köszönhetõek. Olyan képviselõ-testülettel dolgozom, amelyik akotóan, megértõen és szakszerûen segít. Kevés olyannal találkozhat az országban, hogy tíz fõs képviselõtestület fele a harmadik ciklusban is együtt dolgozik. Ez a tit- 10

11 kunk. Meg az, hogy itt nincs semmiféle szélsõséges megnyilvánulás. Mi nem egymás ellen, hanem egymásért és együtt dolgozunk a faluért. A kapuban búcsúzunk el egymástól, mert Basa Antal úgy döntött, elszalad egy beteghez. Elõzõleg telefon érkezett, hogy nincs kántor a szomszéd faluban vasárnapra. Dr. Basa Antal persze azonnal elvállalta a helyettesítést. S miközben a polgármester a beteghez tart, gondolatban talán már készül egy kicsit a kántorizálásra is. Dr. Basa Antal polgármester Kép és szöveg Gelléri Miklós Rozi néni híre, mûvészete Csak Rozi nénit keresse, bárki megmutatja magának a házát mondta útbaigazításul a falu közepén egy idõs asszony. Ha teljes nevét említeni, és özvegy Péli Ferencné Száraz Rozália után érdeklõdne, talán csak az eget néznék tanácstalanul. Tudja, õ itt a Galga mentén mindenkinek csak Rozi néni. Ha valaki rányitja az ajtót, mindig így találja Pontosan úgy találtam meg õt, ahogy azt elõre elképzeltem. Kis székén ülve, ölébe terített kézimunkája fölé hajolt, és félig az orrára csúszott szemüvegén keresztül figyelte, jó helyre illeszti-e tût. Persze mindig jó helyre illeszti. A 82 éves Rozi néni átvarrta az életét. Õ a leghíresebb varróasszony a környéken. Amint õ maga fogalmazta, õ csak dolgozott és varrt. Mert a munka az harc volt a földdel, a varrás meg pihenés, passzió, szórakozás. Sokszor éjjel varrtam, mert nappal nem volt rá idõm utalt az életre szóló szenvedély erejére. Úgy éreztem, muszáj varrnom. Vettem tût és sokszor fél éjszaka kézimunkáztam. Úgy kezdõdött ez, hogy kisgyerek voltam, amikor nem lehetett virágos mintás posztót kapni. Ebbõl készültek a szoknyák. Akkor azért nem lehetett kapni, mert a Felvidékrõl jött addig az anyag és a trianoni határok után bizony akadozott a szállítás. Így aztán anyám elkezdte utánozni az eredetit, és engem megtanított mindenre, amit tûvel kell és lehet csinálni. Elõbb volt tû a kezemben, mint toll vagy fakanál. Nekem tetszett. Nem is tettem le soha. Rozi néni még pólyás csecsemõ volt, amikor apja 1920-ban földet bérelt 12 évre. Azt mondta akkor barátainak: meglátjátok, mire ez a szerzõdés lejár, a kis Rozi is kapál rajta. Nem is kellett megvárni a szerzõdés végét. Rozi már 11 évesen a f0ldeken dolgozott. Kistermetû, törékeny gyermek volt, és ilyen alkat maradt egész életén át. Ez csak elõny, mondogatta késõbb, hiszen így közelebb van a föld. Rozi néni most már nehezen mozog, de megélénkül, amikor a fabölcsõ mellé lép. Nézze csak mutat a pólyába csavart babára így feküdtem én itt 82 évvel ezelõtt. A szüleim nekem faragtatták, de aztán kiszolgálta az én három gyermekemet is. Ma már csak régiség, a házam dísze, de nekem emlék. Az életem része, a kezdet pillanata. Szeretem ezt a bölcsõt és szeretem a babáimat is. A népi öltözék ugyanis csak akkor érdekes, ha azt viselés közben láthatjuk. Ezért készítettem õket. Minden darab eredeti. Sokat foglalkoztam a népi viselettel. Fejkendõket, jegykendõket, nyakravaló kendõt és tálkendõt varrtam. Fehér anyag lyukkal. Trukkolóvas kell hozzá, jó kéz és jó szem, meg egy kis ügyesség. De készítettem vetett ágyra szélkendõt, párnahuzatot meg mindent, amit varrni lehetett. Még kiállításokra is vitték a munkámat, és volt, amikor egy mázsa búzát kaptam egy szép megmunkált kendõért. Híres babáin eredeti népviseletek A vetett ágy felhalmozott párnái mind Rozi néni munkái Rozi néni munkájára a szakma is felfigyelt. Néprajzkutatók keresték fel, nézegették mûveit, beszélgettek vele és közölték, hogy felterjesztik a Népmûvészet Mestere címre. Õ azonban tiltakozott. Ilyet ne tegyenek vele, õ sem tud többet, mint bárki más. Így aztán nem lett címe, rangja, csak híre és megbecsülése. Mert a kiállított terítõi mind díjat nyertek. A neve pedig egyet jelentett az igényes népmûvészettel. Amikor megkérdeztem merre járt a nagyvilágban, mit látott a falun kívül, kis gondolkodás után úgy mesélt, mintha egy világ- 11

12 utazót kérdeztem volna. Mentem én, bizony mentem. Kétszer is. Egyszer még fiatalon Aradon jártam rokonoknál, aztán voltam egy búcsújáráson Máriapócson. Nem ültem én mindig itthon, látja, mentem. De az elég is volt, nem kell annyit nyüzsögni. Meg aztán néhány óra után hiányzik az ujjamnak a tû. Anélkül már nem is én vagyok igazán. Egész életemben a földet túrtam, még szegény uram meg nem bénult. A vasútnál dolgozott, de a betegsége után már szó sem lehetett visszatérésrõl. Nekem ápolnom kellett, így egyszerre estünk ki a munkából. Aztán, hogy elment szegény, itt maradtam egyedül a gyermekeimmel meg a varrással. Mert azt nem hagyom abba. Amíg mozognak az ujjaim, addig készülnek a kendõk. A falu önkormányzata Galgahévíz Községért címmel emlékérmet alapított, amelyet elsõ ízben Rozi néninek ítéltek oda. Õ ugyan most is tiltakozott és egy hiszen én csak varrtam megjegyzéssel próbálta elintézni az ügyet, de a falu vezetõi hajthatatlanok voltak. Rozi néni valóban csak varrt ugyan, de azt olyan szakértelemmel, olyan színvonalon és olyan minõségben tette, hogy ezzel mindörökre bevarrta magát a falu történelmébe. Kép és szöveg Gelléri Miklós INNEN-ONNAN Hírek-események a Galga mentérõl Lukács Enikõ rovata Az egyházközség hírei: A templom körüli munkákat a hívek adományai segítik. Négy Márialányt avattak október hónapban. Mind a négyen negyedik osztályos tanulók. A Márialányoknak szombat délelõttönként van ének vagy zenepróbája. A fiúknak hétfõnként négy órától van Papfoci. Októberben 13-án tizenkét galgahévízi ember ment zarándokútra Lourdesba és Fatimába és misén vettek részt. Mint az már ismert, 1917 október13-án jelenés volt Fatimában, Szûzmária utolsó jelenése. Ezért minden év májusától egészen októberig virrasztás van. Ebben a hónapban a Róbert és György atyáknak 28 órája volt. Az atyák minden évfolyamban tanítanak, még a nagycsoportos ovisoknak is tartanak hittanórát. Ezeket az órákat a gyerekek nagyon élvezik, csendben vannak. Az alsó tagozatos gyerekek nagyon szeretnek rajzolni és énekelni, a felsõsök viszont már értik a hittan órák lényegét is. Kiszivárgó hírekbõl tudom, hogy a nyolcadikosok nagyon szeretnek beszélgetni, bármilyen témáról legyen szó. Mindenszentek napja:ezen a napon már a körünkbõl eltávozottakra emlékeztünk sírjuknál, ahol gyertyát gyújtottunk emlékükre. Az információkért köszönet: Róbert és Gyuri atyáknak!!! Te egyszer s mindenkorra felelõs lettél azért amit megszelídítettél Úgy gondoltam, hogy falunkban sok embernek van állata, háziállat, kis rágcsáló vagy nagytestû növényevõ. Ezért ezt a kis leírást fõként az állatbarátoknak szánom. A cikkben kikértem Dr. Hajdú Pál és felesége véleményét is. Õk a következõkre hívták fel a figyelmemet: Fontos az ember felelõssége az állatokkal szemben. Aki állatot tart sok mindent kell szem elõtt tartania. A kulturált állattartáshoz hozzá tartozik a: megfelelõ elhelyezés helyes táplálás egészségügyi ellátás, rendszeres állatorvosi felülvizsgálat, vakcénázás szükség estén szaktanács kérése. Állatot tartani nem kötelezõ, de ha úgy döntöttünk, hogy magunkhoz veszünk egy kutyát, cicát, hörcsögöt, nyulat, vagy istállónkba lovat akkor kötelességünk megtudakolni, hogy kedvencünknek mire van szüksége. Októberi foci eredmények: Galgahévíz Bag: 2:1 Góllövõk: Mészáros és Vaigel Iklad- Galgahévíz: 5:2 Góllövõ: Vaigel (2) Galgahévíz- Kartal: 3:1 Góllövõk: Darnyik, Mészáros, Vaigel Hévízgyörk- Galgahévíz: 4:0 Az õszi tabellát a következõ számunkban közöljük. Figyelem! December 16-án 15 órakor JÓTKÉKONYSÁGI KONCERT lesz a GALGAHÉVÍZI TEMPLOMÉRT. Elõadó: STEVE TAYLOR-SZABÓ, PÁNSÍPMÛVÉSZ Helyszín: Galgahévízi templom Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 12

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2004. HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2001. MÁJUS HÉVÍZ Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Benei Zsuzsa: VÁNDORÚT Sûrû árnyak sötétjében csillogó

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2008. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Mindenszentek napján

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Újra Rahdenben. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. 11. szám 2005. NOVEMBER

GALGA HÉVÍZ. Újra Rahdenben. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. 11. szám 2005. NOVEMBER Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló Újra Rahdenben Amikor a falunapon megtudtuk, hogy idén még õsszel újra Rahdenbe utazhatunk, nagyon megörültünk! Hiszen mindenkit

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Advent és karácsony. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES

GALGA HÉVÍZ. Advent és karácsony. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 12. szám 2001. DECEMBER HÉVÍZ Advent és karácsony Nincs kényelmes derékalj, de van puha széna. Nincs selyem és bársony takaró vagy pólya, de van édesanyja által

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2011. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

Részletesebben

Magyar jakobinus dala

Magyar jakobinus dala 2009. november Ára: 150 Ft XV. évfolyam 11. szám Ady Endre Magyar jakobinus dala - részlet - Ujjunk begyébõl vér serken ki, Mikor téged tapogatunk, Te álmos, szegény Magyarország, Vajon vagy-e és mink

Részletesebben

80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27, 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám

80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27, 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 9. szám 2013 NOVEMBER SÁRA SÁNDOR 80 éves 80 huszár (1978) 3 ELMÜ - ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Iroda nyílt Turán Könyörtelen idők (1991) KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27,

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Húsvét, az ünnepek ünnepe. Havonta megjelenô olvasnivaló

GALGA HÉVÍZ. Húsvét, az ünnepek ünnepe. Havonta megjelenô olvasnivaló Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 04. szám 2010. ÁPRILIS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Húsvét, az ünnepek

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ vá l In f ó válinf ó III. évfolyam 3. szám 2012. május 15. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tisztelt Váliak! Bár rendkívüli testületi ülést többet is tartottunk február

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

GALGAHÉVÍZ HÚSVÉT. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 4. szám 2012. április

GALGAHÉVÍZ HÚSVÉT. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 4. szám 2012. április GALGAHÉVÍZ Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 4. szám HÚSVÉT Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! Elmondom én gyorsan jövetelem

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN

MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN GALGA Havonta megjelenõ olvasnivaló MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM INGYENES 7. szám 2000. JÚLIUS-AUGUSZTUS HÉVÍZ 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN Kedves Olvasók! Ebben a számunkban az idei esztendõ

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1. 2011. december Cserépfalu Önkormányzatának lapja. tördelõvel, a szerkesztõség tagjaival. Munkánkban igényes köznyelvi normákhoz

CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1. 2011. december Cserépfalu Önkormányzatának lapja. tördelõvel, a szerkesztõség tagjaival. Munkánkban igényes köznyelvi normákhoz 1 Nem elég olvasni, újraolvasni fontosabb. 2011. december Cserépfalu Önkormányzatának lapja Faluújság újra Tisztelt Olvasó! Engedje meg, hogy mint a kezében tartott helyi újság szerkesztõje, meleg szívvel

Részletesebben

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót XVIII. évf. 5. szám 2008. május A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót Nagyigmánd 775 éves ebben az esztendőben. Ez a szép kor nagyon kevés településnek adatik meg. Persze a mindennapi

Részletesebben

KARTAL ELSÕ TESTVÉRVÁROSA: KAPNIKBÁNYA

KARTAL ELSÕ TESTVÉRVÁROSA: KAPNIKBÁNYA XX. évfolyam 5. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. MÁJUS KARTAL ELSÕ TESTVÉRVÁROSA: KAPNIKBÁNYA Történelmet írt az idei majális. A kartali rendezvények ideje alatt látta vendégül Kartal önkormányzata

Részletesebben