Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra"

Átírás

1 ELIISA PITKÄSALO Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra A tanulm{nyom tém{ja egy frissen készült regényfordít{s, Risto Isomäki finn kort{rsíró 2005-ben megjelent Sarasvatin hiekkaa c. regényének a Nyitott Könyvműhely Kiadó gondoz{s{ban kiadott magyar v{ltozata, az Elsodort vil{gok. A fordít{s a Nyugat-magyarorsz{gi Egyetem Uralisztikai Intézeti Tanszékének és a Debreceni Egyetem Finnugor Filológiai Tanszékének közös projektjéből született, melynek része volt nem csak a regény fordít{sa, hanem ugyanazzal a címmel, a regény alapj{n Petri Tolppanen és Jussi Kaakinen {ltal 2008-ban készített képregény fordít{sa is. Az előad{somban ezt a fordít{si projektet mutatom be, amely egyúttal oktat{si célt is szolg{lt: a két tanszék di{kjai egy részben t{voktat{si jellegű kurzuson vettek részt. A kurzus egy kétnapos finn kort{rsirodalmat és fordít{selméletet bemutató szemin{riummal indult, amely előtt a di{kok öt oldalas próbafordít{sokat készítettek. Ezek alapj{n kiv{lasztottunk négy di{kot, akik között szétosztottuk a regényrészleteket. A kiv{laszt{s kritériuma a jó tud{s volt mind finn mind magyar nyelven. A kurzus sor{n a próbafordít{sok alapj{n kiv{lasztott di{kok adott regényrészleteket fordítottak, a munk{t egyfajta internetes tutor szerepében ir{nyítottam, majd a fordít{sokat a debreceni magyar anyanyelvi kollég{mmal Pasztercs{k Ágnessel folyamatosan több alkalommal korrektúr{ztuk. Amikor m{r az összes fordít{s készen {llt, össze kellett csiszolni péld{ul a fordítók különböző nyelvhaszn{lata miatt keletkezett stílusbeli eltéréseket. Pasztercs{k Ágnes feladata lett a regény nyelvileg és tartalmilag legigényesebb részletének, a kifejezetten a magyar kiad{shoz készült utószónak a fordít{sa is. A 21. sz{zad kultúr{j{ra m{r nem a klasszikusok olvas{sa jellemző, hanem egyre ink{bb a tv-nézés, zenehallgat{s, interneten történő chatelés, a filmek, a zene és különböző inform{ció gyors lehív{sa a vil{gh{lóról. A kort{rs nyugati kultúra kontextus{ban az irodalom egyfajta fast-food -v{ v{lt sokak sz{m{ra. Úgy tűnik, egyre kevesebb szenvedélyes olvasó létezik, péld{ul a magyar iskol{kban a kötelező olvasm{nyt is ink{bb rövidített v{ltozatban olvass{k a di{kok. Ennek az oka is, okozata is a korunk kultúr{j{ra egészen 60-as évektől kezdve jellemző magas és popul{ris regiszter közti szakadék csökkenésében tal{lható. Péld{ul a nyugat-európai irodalomban a sci-fi és a krimi fontos csatorn{i lettek a mindenkori aktu{lis kérdések t{rgyal{s{nak, többek között a t{rsadalmi problém{k, az esélyegyenlőség, illetve a 325

2 környezetvédelmi szempontok szószólój{v{ v{ltak az addig lenézett, ponyvairodalomnak tekintett műfajok. (Ld. Savolainen 1990; Scholes & Rabkin 1977, 87 99; Hirsjärvi 2009, 21.) Mindenesetre, ezen a műfajok szélesebb olvasotts{ga miatt is, jobb esélyt adnak az írónak, hogy közelebb kerüljön a nagyközönséghez és e módon ossza meg gondolatait az őt foglalkoztató mindenkori problém{król. A projekt elejét a fordított szöveg adekv{ts{g{hoz kapcsolódó probléma {rnyékolta. Mivel a magyar irodalmi k{nonba még nem nagyon illeszkedett be a sci-fi, nagyon nehéz feladat előtt {lltunk, amikor ezt a sci-fi műfaj{ba is sorolható öko-thrillert akartuk {tültetni magyarra. Fogalmunk sem volt arról, hogyan fogadj{k majd ezt a regényt a magyar olvasók. Ez legal{bb két okn{l fogva még fontosabb{ tette a szöveg-véglegesítési folyamatot. Először is, egyetértettünk azzal, hogy a regény stílus{nak, valamint nyelvezetének ugyanannyira magas szintűnek kell lennie, mint az irodalmi k{nonba tartozó magyar regényeknek. (Figyelembe véve azt, hogy a fordított irodalom nyelvezete mindig eltér az eredeti nyelvű irodalométól. Ld. pl. Nevalainen 2003, 19.) Ezen kívül, attól függetlenül, hogy az eredeti szöveget tematika szerint prób{ltam felosztani a fordítók között, minden fordítónak a saj{tos nyelvhaszn{lat{n{l fogva m{s-m{s stílusa van, ami miatt a végleges fordít{s stílus{ra nézve nagy valószínűséggel inkoherens maradt volna, a végleges szöveg stílusbeli finomít{sa nélkül. Elsodort világok Risto Isomäki bemutat nekünk regényében néh{ny tudóst, akik a vil{g különböző pontjain a víz és a homok különböző létform{inak a v{ltoz{sait kutatj{k. Az orosz óce{nkutatók figyelik a Norvég-tenger fenekén történt v{ltoz{sokat, majd az egyikük, Sergej Szavelnyikov elutazik Indi{ba, hogy az Amrita Desai {ltal vezetett archeológus-csoporttal együtt, a Cambay-öböl aljzat{n tal{lt v{rosok romjait kutassa. Grönlandon viszont a fülöp-szigeti sz{rmaz{sú jégmezőkutató Susan Cheng r{jön arra, hogy mennyire veszélyes v{ltoz{sok történnek a sz{razföldi jégmezők {llapot{ban. Finnorsz{gban Kari Alanen megold{st keres a sz{razföldi jégmezők olvad{si folyamatainak meg{llít{s{ra, és r{jön arra, milyen összefüggések lehetnek a Bahama-szigeti v{ndorkövek és a Kanadai drumlinmezők között. Úgy tűnik, a víznek és a homoknak valami fontos mondanivalója van az Özönvízzel és az elveszett civiliz{ciókkal kapcsolatosan. Ezek a l{tszólag egym{stól független felfedezések egybefonódnak és elkezd kirajzolódni egy félelmetes kép arról, hogy mi v{rhat r{nk a közeljövőben. Mielőtt egy ennyire kemény tényekkel teli regényt kezdenénk lefordítani egy m{sik nyelvre, a műfaj jellemével is meg kell ismerkednünk. A sci-fi 326

3 különlegessége a mód, mivel a mi vil{gunk diszkurzus{hoz tartozó tematika mutatkozik meg a sci-fi elidegenített fiktív vil{g{ban. Az esetünkben, Risto Isomäki tudom{nyos szerkesztőként és környezetvédelmi aktivistaként m{r sok tudom{nyos tanulm{nyt publik{lt a környezetvédelmi tematik{ban, illetve a harmadik vil{g fejlődésével kapcsolatban 1. A próz{j{ban a környezetvédelmi tém{kat dolgozza fel tov{bb, méghozz{ nagyban. Regényeinek szereplői nagy tétekkel j{tszanak: Isomäki olyan vil{got t{r elénk, ahol a kipufogó g{zok és a szelektív szemétgyűjtés csak a jéghegy csúcsa. Az Elsodort vil{gokban sz{zezer havat elő{llító szélmalmot rendelnek, hogy azokat a grönlandi és az antarktiszi jégmezőkre {llíts{k fel, és ezzel a jégmezők elolvad{s{t megakad{lyozz{k, valamint az egyik szereplő mag{t az orosz elnököt kéri arra, hogy a tengerpartokon lévő atomerőműveket {llíttassa le. A terminológia fordít{sa A szakkifejezések a sci-fi-irodalomban haszn{lt tudom{nyos zsargon fontos részei. A hihetőség miatt a haszn{lt terminológia fordít{sakor különleges figyelmet kell fordítani a terminusok ekvivalenci{j{ra, azaz, a szakkifejezések pontos megfelelésére. Hab{r a regényben leírt események nagyok vagy tal{n éppen ezért a részleteknek pontosnak kell lenniük. A regényben leírt nagy események nagyobb hat{st keltenek az olvasóban, ha a részletek hihetőek. A regény szereplői bej{rj{k a fél vil{got, India homokfedte zikkurataitól az Északi sark jégmezőiig. A különböző kultúr{khoz kötődő re{li{k (péld{ul jodhpur, khali, aspara az indiai kontextus{ban) a szöveget sokkal érdekesebbé és hihetőbbé var{zsolj{k, ezért ezeket nagyrészt benne hagytuk a fordított v{ltozat{ban is, {ltal{ban külön magyar{zat nélkül. Tudtunk nélkül azt a gondolatmenetet követtük, amely az íróval utólag készített interjú alapj{n az ő szempontj{ban is megnyilv{nult, hogy az olvasó sz{m{ra esetleg ismeretlen re{li{k és m{s szakkifejezések olyan mértékben zavarj{k az olvasót, hogy kénytelennek érezze mag{t azokat péld{ul valamelyik keresőprogram segítségével visszakeresni (Pitkäsalo 2010). Az Elsodort vil{gok szövege tele van a mélytenger-kutat{shoz és a jégmezőkutat{shoz szükséges technikai felszereléssel és ezen szakterületek tudom{nyos zsargonj{val. Ezenkívül egy nagy csoportot alkotnak a különböző tudom{nyterületekhez tartozó terminusok (pl. {llattani, növénytani, földtani stb.), melyek hű fordít{s{t ugyanannyira fontosnak tartom, mint a technikai felszerelésekhez kapcsolódó terminusokét. A természettudom{nyi terminusok többször is nagy fejtörést okoztak a fordítócsoportnak. A geológiai szakkifejezések ( drumlin, óz ) és a tengerhez 1 ld. 327

4 kapcsolódó terminusok (finnül maininki, selkä ) magyar megfelelőjének a keresése nem volt mindig egyszerű, de különösen a jég különböző form{i bizonyultak a legnehezebben lefordítandó terminus-csoportnak. A pontos magyar megfelelői hi{ny{nak köszönhetően péld{ul olyan terminusokat, mint kelluva jää, ahtojää illetve ajojää, nem mindig lehetett fordítani következetesen, hanem egyszer a zajló jég, m{ssor az úszó jég terminusokat haszn{ltuk. Mindenesetre, ezek a terminusok olyan módon vannak beültetve a célnyelvi szövegkörnyezetbe, hogy ne zavarj{k a regény olvashatós{g{t. A tudom{nyos szövegek fordít{sakor egyértelmű, hogy a terminusokat meglehetősen pontosan kell transzport{lni a forr{snyelvről a célnyelvre. A sci-fi esetében a fordítónak éppen ilyen figyelmesnek kell lennie a terminológi{ra nézve, mivel a tudom{nyos sci-fi egyik komponense a science, a tudom{ny. Ez l{tszólag összeütközik a fordít{studom{ny jelenleg legdomin{nsabb elméleteivel, amelyek szerint a fordít{s célja nem a szavak és a mondatok, hanem a tartalmak transzport{l{sa (ld. pl. Vehmas-Lehto 2008, 18 22). A nagyobb egységek {tültetését tulajdonképpen a sci-fi m{sik komponensének, a fiction, a fikció feladat{nak tarthatjuk, attól függetlenül, hogy sok esetben a tudom{nyos szöveg fordítój{nak legal{bb ugyanannyira mélyen ha nem mélyebben kell értelmeznie a szöveg gondolatmenetét, értenie péld{ul a terminusok mögött rejlő tartalmakat, mint a szépirodalom fordítój{nak. Nagy vonalakban, a fordító a fordít{si folyamat alatt a sci-fi-szöveget két szekcióba osztja, tudom{nyos és fiktív részre, és a tudom{nyos rész adatait ezek valószerűségétől függetlenül pontos inform{cióként kezeli és a lehető legegzaktabb megfelelőit keresi a szövegben felbukkanó technikai terminusoknak. Az {llattani és a növénytani szakkifejezések magyar megfelelőinek a keresése nem okozott különös nehézségeket, mivel a pontos elnevezések latinul vannak, és ezért viszonylag könnyen megtal{lhatóak. Néha viszont a fordítók irrelev{nsnak tal{lt{k péld{ul a különböző moha, gomba és alga alfajainak haszn{lat{t a fordít{sban. Tan{rként igyekeztem ragaszkodni a terminológia ekvivalens transzport{l{s{hoz, és a forr{snyelvű hiponimet a célnyelvű hiponimmel helyettesíteni, nem pedig az {tv{lt{si műveletek között a jelentés generaliz{l{s{t, a lexéma {ltal{nosító fordít{s{t engedélyeztem, amely sokszor abból a fordítói tevékenységből fakad, hogy a fordító a szövegkörnyezeti okok miatt ink{bb jobban a célnyelvű szövegbe illeszkedő hiperonimat haszn{lja (ld. Klaudy 2007, 65). Legal{bb egyszer mégis engedtem a nyelv igényeinek és egy finn olvasó sz{m{ra egyértelmű, szinte mindennapi nyelvhez tartozó különböző szarvasfajt{k ( poro, peura, hirvi ) egyszerűen szarvass{ és őzzé v{ltak a magyar fordít{sban, mivel a kontextus nem igényelt pontosabb elnevezéseket, és a szöveg ily módon folyékonyabb{, olvasó-bar{tiabb{ v{lt. 328

5 A fordít{si folyamat alatt a fordítók különböző technik{kat alkalmaztak arra, hogy a regényben felbukkanó technikai felszerelések magyar elnevezéseit kiderítsék. Néh{ny esetben valódi nyomozói tevékenységre volt szükség, amikor péld{ul r{ kellett jönni, mi a különbség az éjjell{tó és a közönséges t{vcső között, illetve amikor el kellett magyar{zni, hogyan működik az Enfield- Andreau típusú szélmalom és hogyan kell ezt fel{llítani jégmezőre. Sokszor a fordítók (és ezúttal a tan{rok is) szükségesnek tartottak a különböző szakemberekkel való konzult{ciót is, attól függetlenül, hogy az internet haszn{lata sokféle problém{ra megold{st nyújtott. A jégmező belsejét kutató Susan Cheng m{szófelszereléseinek elnevezéséhez az egyik fordító ell{togatott egy hegym{szó szaküzletbe. Azonban, amikor szerettük volna tudni, hogy valój{ban hogyan néz ki egy tengeralattj{ró belülről, ez egy némi gondot okozott: a környéken nincsenek túl sűrűn a tengeralattj{ró-üzletek. A politikai projekt {tültetéséről A fordít{s célja Eugene Nida fordít{selméletéhez tartozó terminus, a dinamikus ekvivalencia szerint, hogy ugyanolyan vagy meglehetősen hasonló fogadtat{st nyerjen a célnyelvi szöveg az olvasój{tól, mint amilyen a forr{snyelvi szöveg fogadtat{sa (Nida 1989). Röviden a mindenkori olvasat szubjektív jellegétől függetlenül ez a közeledő katasztróf{tól való félelem okozta erős érzéseket jelent, de ugyanakkor optimista reményt is arról, hogy tal{n a regényben leírt vízió túlzott, és még van lehetőségünk lépni annak érdekében, hogy az események menetét visszafordítsuk, vagy legal{bb lassítsuk. M{s szóval, egy fordítói projekt keretein belül tettünk egy prób{t, hogy Risto Isomäki politikai programj{nak többek között azt a szeletét t{rjuk a magyar közönség és különösen a politikai vezetők elé, hogy nem csak a légkört szennyező g{zok kibocs{t{s{t kell csökkenteni, hanem olyan pilóta-projekteket kell finanszírozni, amelyek segítségével a m{r kibocs{tott szennyezések miatt bekövetkezett túl magas széndioxid tartalom a légkörben csökkenni kezd. A szombathelyi l{togat{sakor, november 3-{n, Risto Isomäkivel azokról a helyekről beszélgettünk, ahol a politikai program elrejtőzhet egy regényben. A terminológi{n kívül a program lényegében b{rhol a textusban megtal{lható, de nem csak az írott szövegben, hanem a sorok között is. Ez könnyíti is, nehezíti is a fordító feladat{t. Ha a fordító valamilyen okn{l fogva a nyelvbeli terminológia-hi{ny miatt, a saj{t tud{sa szűkösségénél fogva vagy ak{r figyelmetlenségéből adódóan nem pontosan fordítja a terminusokat, a szövegben rejlő üzenet még ettől függetlenül is értelmezhető lehet a célnyelvi szöveg olvasója sz{m{ra. Azonban a fordít{s nehezebbé is v{lhat, ha az üzenet nem a tulajdonképpeni szövegben van: milyen {tv{lt{si műveleteket v{laszthat a fordító, ha a sorok közti tartalom fordít{s{ra kerül sor? 329

6 Forr{sok Isomäki, Risto: Sarasvatin hiekkaa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, Isomäki, Risto: Elsodort vil{gok. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó, Hirsjärvi, Irma: Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 98. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Klaudy Kinga: Bevezetés a fordít{s gyakorlat{ba. Budapest: Scholastica, Nevalainen, Sampo: Käännöskirjallisuuden puhekielisyyksistä kaksinkertaista illuusiota? Virittäjä 1/2003, 2 26 Nida, Eugene A.: Science of translation. In Chesterman, Andrew (ed.), Readings in Translation Theory. Helsinki: Finn Lectura, Savolainen, Matti: The [New] Wave of Science Fiction as postmodern Literature: J. G. Ballard as a Test Case. Teoksessa D. Zadworna-Fjellestad & L. Björk (toim.), Criticism in the Twilight Zone, Postmodern Perspectives on Literature and Politics. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, Scholes, Robert & Rabkin, Eric: Science Fiction: History, Science, Vision. London: Oxford University Press, Vehmas-Lehto, Inkeri: Onko käännöstutkimuksessa särmää? In Irmeli Helin & Hilkka Yli-Jokipii (szerk.), Kohteena käännös. Uusia näkökulmia kääntämisen ja tulkaauksen tutkimiseen ja opiskelemiseen. Publications of the Department of Translation Studies IV. Helsinki: Käännöstieteen laitos, Helsingin yliopisto, Internetes forr{s: Nem publik{lt forr{s: Pitkäsalo, Eliisa: Interjú Risto Isomäkivel

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról

Részletesebben

Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program. WHO ir{nyelveknek megfelelően. Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal. Funkcion{lis anatómiai képalkotó

Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program. WHO ir{nyelveknek megfelelően. Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal. Funkcion{lis anatómiai képalkotó Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program WHO ir{nyelveknek megfelelően Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal Funkcion{lis anatómiai képalkotó Somatoinfra elj{r{ssal vezérelve Megvalósít{si elő terv

Részletesebben

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok 2 TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 3 SEGÉDKÖNYVEK A

Részletesebben

Szerző Dr. Szacsky Mih{ly. Budapest 2012. június.15.

Szerző Dr. Szacsky Mih{ly. Budapest 2012. június.15. EVESZ Klaszter Mikro, makro elemek és az ionh{ztart{s korrel{ciói a fiziológia és a H{rmas Elmélet tükrében (élelmiszerek és a t{pl{lkoz{s az egészség fenntart{s{ban) Szerző Dr. Szacsky Mih{ly Budapest

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél.

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél. ÚTMUTATÓ a z{róvizsg{ra való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon valamint a szakir{nyú tov{bbképzésen z{róvizsg{ra készülő hallgatók részére 1. Témav{laszt{s 2. Szakdolgozati kutat{si koncepció

Részletesebben

Albert Sándor Fordítás nyelv filozófia Budapest: Áron Kiadó, 2014, 221 p. ISBN978-963-921-090-5 Cs. Jónás Erzsébet

Albert Sándor Fordítás nyelv filozófia Budapest: Áron Kiadó, 2014, 221 p. ISBN978-963-921-090-5 Cs. Jónás Erzsébet Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 1. szám (2014) pp. 164 170. Albert Sándor Fordítás nyelv filozófia Budapest: Áron Kiadó, 2014, 221 p. ISBN978-963-921-090-5 Cs. Jónás Erzsébet

Részletesebben

MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER?

MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER? Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 1. szám (2014) pp. 68 80. MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER?

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

Helyreállított Európa

Helyreállított Európa Mezei Géza Helyreállított Európa GROTIUS E-KÖNYVT[R 2010 1 Sorozatszerkesztő Horv{th Jenő Mezei Géza 2 Mezei Géza Helyre{llított Európa Egy önsorsrontó kontinens gazdas{gi és politikai felépülése a Marshall-tervtől

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A fövényre épített ház A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai

A fövényre épített ház A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fövényre épített ház A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai Írta: ALBERT SÁNDOR Szeged 2011 2 Jobb megvitatni egy kérdést anélkül, hogy eldöntenénk, mint eldönteni

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl Benedek Gabriella Kovács Edit Scsaurszki Tamás Azt hiszem, a várakozást az alkotás egy bizonyos módjaként

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ KOMPETENCIÁK ANYANYELVI ÉS FORDÍTOTT SZÖVEGEKBEN Az anyanyelvi fogalmazási kompetencia és a fordítási kompetencia összefüggései egyetemi hallgatók

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám Bevezetés: gondolatok az elmúlt három évről Az elmúlt három év valószínűleg nem a legvidámabb szakaszként fog bevonulni a JAK történetébe. 2011-ben, de még 2012 elején sem igen látszott, hogy milyen erős,

Részletesebben

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE 1. kötet Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai Az eredeti, angol nyelvű kiadvány az Európai Bizottság támogatásával,

Részletesebben

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN KLAUDY KINGA Miskolci Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 1. Bevezetés Jubileumi előadásomat két kérdéssel kezdem. Az első kérdés, amellyel tíz év óta minden szeptemberben

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E MIT MÉR A STANAG 2 HALLÁSÉRTÉS VIZSGA? WHAT IS ASSESSED AT THE STANAG 2 LISTENING COMPREHENSION EXAM? Minden nyelvtanár és nyelvvizsgáztató tisztában van vele, hogy a beszédkészség fejlettségét erősen

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

Hazai oktatási-fejlesztési tapasztalatok

Hazai oktatási-fejlesztési tapasztalatok Hazai oktatási-fejlesztési tapasztalatok Szakértői kerekasztal-beszélgetés A tanulástámogatás gyakorlatáról faggattuk a felsőoktatás különböző szereplőit: oktatót, vezetőt, kutatót, fejlesztőt; különböző

Részletesebben