Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra"

Átírás

1 ELIISA PITKÄSALO Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra A tanulm{nyom tém{ja egy frissen készült regényfordít{s, Risto Isomäki finn kort{rsíró 2005-ben megjelent Sarasvatin hiekkaa c. regényének a Nyitott Könyvműhely Kiadó gondoz{s{ban kiadott magyar v{ltozata, az Elsodort vil{gok. A fordít{s a Nyugat-magyarorsz{gi Egyetem Uralisztikai Intézeti Tanszékének és a Debreceni Egyetem Finnugor Filológiai Tanszékének közös projektjéből született, melynek része volt nem csak a regény fordít{sa, hanem ugyanazzal a címmel, a regény alapj{n Petri Tolppanen és Jussi Kaakinen {ltal 2008-ban készített képregény fordít{sa is. Az előad{somban ezt a fordít{si projektet mutatom be, amely egyúttal oktat{si célt is szolg{lt: a két tanszék di{kjai egy részben t{voktat{si jellegű kurzuson vettek részt. A kurzus egy kétnapos finn kort{rsirodalmat és fordít{selméletet bemutató szemin{riummal indult, amely előtt a di{kok öt oldalas próbafordít{sokat készítettek. Ezek alapj{n kiv{lasztottunk négy di{kot, akik között szétosztottuk a regényrészleteket. A kiv{laszt{s kritériuma a jó tud{s volt mind finn mind magyar nyelven. A kurzus sor{n a próbafordít{sok alapj{n kiv{lasztott di{kok adott regényrészleteket fordítottak, a munk{t egyfajta internetes tutor szerepében ir{nyítottam, majd a fordít{sokat a debreceni magyar anyanyelvi kollég{mmal Pasztercs{k Ágnessel folyamatosan több alkalommal korrektúr{ztuk. Amikor m{r az összes fordít{s készen {llt, össze kellett csiszolni péld{ul a fordítók különböző nyelvhaszn{lata miatt keletkezett stílusbeli eltéréseket. Pasztercs{k Ágnes feladata lett a regény nyelvileg és tartalmilag legigényesebb részletének, a kifejezetten a magyar kiad{shoz készült utószónak a fordít{sa is. A 21. sz{zad kultúr{j{ra m{r nem a klasszikusok olvas{sa jellemző, hanem egyre ink{bb a tv-nézés, zenehallgat{s, interneten történő chatelés, a filmek, a zene és különböző inform{ció gyors lehív{sa a vil{gh{lóról. A kort{rs nyugati kultúra kontextus{ban az irodalom egyfajta fast-food -v{ v{lt sokak sz{m{ra. Úgy tűnik, egyre kevesebb szenvedélyes olvasó létezik, péld{ul a magyar iskol{kban a kötelező olvasm{nyt is ink{bb rövidített v{ltozatban olvass{k a di{kok. Ennek az oka is, okozata is a korunk kultúr{j{ra egészen 60-as évektől kezdve jellemző magas és popul{ris regiszter közti szakadék csökkenésében tal{lható. Péld{ul a nyugat-európai irodalomban a sci-fi és a krimi fontos csatorn{i lettek a mindenkori aktu{lis kérdések t{rgyal{s{nak, többek között a t{rsadalmi problém{k, az esélyegyenlőség, illetve a 325

2 környezetvédelmi szempontok szószólój{v{ v{ltak az addig lenézett, ponyvairodalomnak tekintett műfajok. (Ld. Savolainen 1990; Scholes & Rabkin 1977, 87 99; Hirsjärvi 2009, 21.) Mindenesetre, ezen a műfajok szélesebb olvasotts{ga miatt is, jobb esélyt adnak az írónak, hogy közelebb kerüljön a nagyközönséghez és e módon ossza meg gondolatait az őt foglalkoztató mindenkori problém{król. A projekt elejét a fordított szöveg adekv{ts{g{hoz kapcsolódó probléma {rnyékolta. Mivel a magyar irodalmi k{nonba még nem nagyon illeszkedett be a sci-fi, nagyon nehéz feladat előtt {lltunk, amikor ezt a sci-fi műfaj{ba is sorolható öko-thrillert akartuk {tültetni magyarra. Fogalmunk sem volt arról, hogyan fogadj{k majd ezt a regényt a magyar olvasók. Ez legal{bb két okn{l fogva még fontosabb{ tette a szöveg-véglegesítési folyamatot. Először is, egyetértettünk azzal, hogy a regény stílus{nak, valamint nyelvezetének ugyanannyira magas szintűnek kell lennie, mint az irodalmi k{nonba tartozó magyar regényeknek. (Figyelembe véve azt, hogy a fordított irodalom nyelvezete mindig eltér az eredeti nyelvű irodalométól. Ld. pl. Nevalainen 2003, 19.) Ezen kívül, attól függetlenül, hogy az eredeti szöveget tematika szerint prób{ltam felosztani a fordítók között, minden fordítónak a saj{tos nyelvhaszn{lat{n{l fogva m{s-m{s stílusa van, ami miatt a végleges fordít{s stílus{ra nézve nagy valószínűséggel inkoherens maradt volna, a végleges szöveg stílusbeli finomít{sa nélkül. Elsodort világok Risto Isomäki bemutat nekünk regényében néh{ny tudóst, akik a vil{g különböző pontjain a víz és a homok különböző létform{inak a v{ltoz{sait kutatj{k. Az orosz óce{nkutatók figyelik a Norvég-tenger fenekén történt v{ltoz{sokat, majd az egyikük, Sergej Szavelnyikov elutazik Indi{ba, hogy az Amrita Desai {ltal vezetett archeológus-csoporttal együtt, a Cambay-öböl aljzat{n tal{lt v{rosok romjait kutassa. Grönlandon viszont a fülöp-szigeti sz{rmaz{sú jégmezőkutató Susan Cheng r{jön arra, hogy mennyire veszélyes v{ltoz{sok történnek a sz{razföldi jégmezők {llapot{ban. Finnorsz{gban Kari Alanen megold{st keres a sz{razföldi jégmezők olvad{si folyamatainak meg{llít{s{ra, és r{jön arra, milyen összefüggések lehetnek a Bahama-szigeti v{ndorkövek és a Kanadai drumlinmezők között. Úgy tűnik, a víznek és a homoknak valami fontos mondanivalója van az Özönvízzel és az elveszett civiliz{ciókkal kapcsolatosan. Ezek a l{tszólag egym{stól független felfedezések egybefonódnak és elkezd kirajzolódni egy félelmetes kép arról, hogy mi v{rhat r{nk a közeljövőben. Mielőtt egy ennyire kemény tényekkel teli regényt kezdenénk lefordítani egy m{sik nyelvre, a műfaj jellemével is meg kell ismerkednünk. A sci-fi 326

3 különlegessége a mód, mivel a mi vil{gunk diszkurzus{hoz tartozó tematika mutatkozik meg a sci-fi elidegenített fiktív vil{g{ban. Az esetünkben, Risto Isomäki tudom{nyos szerkesztőként és környezetvédelmi aktivistaként m{r sok tudom{nyos tanulm{nyt publik{lt a környezetvédelmi tematik{ban, illetve a harmadik vil{g fejlődésével kapcsolatban 1. A próz{j{ban a környezetvédelmi tém{kat dolgozza fel tov{bb, méghozz{ nagyban. Regényeinek szereplői nagy tétekkel j{tszanak: Isomäki olyan vil{got t{r elénk, ahol a kipufogó g{zok és a szelektív szemétgyűjtés csak a jéghegy csúcsa. Az Elsodort vil{gokban sz{zezer havat elő{llító szélmalmot rendelnek, hogy azokat a grönlandi és az antarktiszi jégmezőkre {llíts{k fel, és ezzel a jégmezők elolvad{s{t megakad{lyozz{k, valamint az egyik szereplő mag{t az orosz elnököt kéri arra, hogy a tengerpartokon lévő atomerőműveket {llíttassa le. A terminológia fordít{sa A szakkifejezések a sci-fi-irodalomban haszn{lt tudom{nyos zsargon fontos részei. A hihetőség miatt a haszn{lt terminológia fordít{sakor különleges figyelmet kell fordítani a terminusok ekvivalenci{j{ra, azaz, a szakkifejezések pontos megfelelésére. Hab{r a regényben leírt események nagyok vagy tal{n éppen ezért a részleteknek pontosnak kell lenniük. A regényben leírt nagy események nagyobb hat{st keltenek az olvasóban, ha a részletek hihetőek. A regény szereplői bej{rj{k a fél vil{got, India homokfedte zikkurataitól az Északi sark jégmezőiig. A különböző kultúr{khoz kötődő re{li{k (péld{ul jodhpur, khali, aspara az indiai kontextus{ban) a szöveget sokkal érdekesebbé és hihetőbbé var{zsolj{k, ezért ezeket nagyrészt benne hagytuk a fordított v{ltozat{ban is, {ltal{ban külön magyar{zat nélkül. Tudtunk nélkül azt a gondolatmenetet követtük, amely az íróval utólag készített interjú alapj{n az ő szempontj{ban is megnyilv{nult, hogy az olvasó sz{m{ra esetleg ismeretlen re{li{k és m{s szakkifejezések olyan mértékben zavarj{k az olvasót, hogy kénytelennek érezze mag{t azokat péld{ul valamelyik keresőprogram segítségével visszakeresni (Pitkäsalo 2010). Az Elsodort vil{gok szövege tele van a mélytenger-kutat{shoz és a jégmezőkutat{shoz szükséges technikai felszereléssel és ezen szakterületek tudom{nyos zsargonj{val. Ezenkívül egy nagy csoportot alkotnak a különböző tudom{nyterületekhez tartozó terminusok (pl. {llattani, növénytani, földtani stb.), melyek hű fordít{s{t ugyanannyira fontosnak tartom, mint a technikai felszerelésekhez kapcsolódó terminusokét. A természettudom{nyi terminusok többször is nagy fejtörést okoztak a fordítócsoportnak. A geológiai szakkifejezések ( drumlin, óz ) és a tengerhez 1 ld. 327

4 kapcsolódó terminusok (finnül maininki, selkä ) magyar megfelelőjének a keresése nem volt mindig egyszerű, de különösen a jég különböző form{i bizonyultak a legnehezebben lefordítandó terminus-csoportnak. A pontos magyar megfelelői hi{ny{nak köszönhetően péld{ul olyan terminusokat, mint kelluva jää, ahtojää illetve ajojää, nem mindig lehetett fordítani következetesen, hanem egyszer a zajló jég, m{ssor az úszó jég terminusokat haszn{ltuk. Mindenesetre, ezek a terminusok olyan módon vannak beültetve a célnyelvi szövegkörnyezetbe, hogy ne zavarj{k a regény olvashatós{g{t. A tudom{nyos szövegek fordít{sakor egyértelmű, hogy a terminusokat meglehetősen pontosan kell transzport{lni a forr{snyelvről a célnyelvre. A sci-fi esetében a fordítónak éppen ilyen figyelmesnek kell lennie a terminológi{ra nézve, mivel a tudom{nyos sci-fi egyik komponense a science, a tudom{ny. Ez l{tszólag összeütközik a fordít{studom{ny jelenleg legdomin{nsabb elméleteivel, amelyek szerint a fordít{s célja nem a szavak és a mondatok, hanem a tartalmak transzport{l{sa (ld. pl. Vehmas-Lehto 2008, 18 22). A nagyobb egységek {tültetését tulajdonképpen a sci-fi m{sik komponensének, a fiction, a fikció feladat{nak tarthatjuk, attól függetlenül, hogy sok esetben a tudom{nyos szöveg fordítój{nak legal{bb ugyanannyira mélyen ha nem mélyebben kell értelmeznie a szöveg gondolatmenetét, értenie péld{ul a terminusok mögött rejlő tartalmakat, mint a szépirodalom fordítój{nak. Nagy vonalakban, a fordító a fordít{si folyamat alatt a sci-fi-szöveget két szekcióba osztja, tudom{nyos és fiktív részre, és a tudom{nyos rész adatait ezek valószerűségétől függetlenül pontos inform{cióként kezeli és a lehető legegzaktabb megfelelőit keresi a szövegben felbukkanó technikai terminusoknak. Az {llattani és a növénytani szakkifejezések magyar megfelelőinek a keresése nem okozott különös nehézségeket, mivel a pontos elnevezések latinul vannak, és ezért viszonylag könnyen megtal{lhatóak. Néha viszont a fordítók irrelev{nsnak tal{lt{k péld{ul a különböző moha, gomba és alga alfajainak haszn{lat{t a fordít{sban. Tan{rként igyekeztem ragaszkodni a terminológia ekvivalens transzport{l{s{hoz, és a forr{snyelvű hiponimet a célnyelvű hiponimmel helyettesíteni, nem pedig az {tv{lt{si műveletek között a jelentés generaliz{l{s{t, a lexéma {ltal{nosító fordít{s{t engedélyeztem, amely sokszor abból a fordítói tevékenységből fakad, hogy a fordító a szövegkörnyezeti okok miatt ink{bb jobban a célnyelvű szövegbe illeszkedő hiperonimat haszn{lja (ld. Klaudy 2007, 65). Legal{bb egyszer mégis engedtem a nyelv igényeinek és egy finn olvasó sz{m{ra egyértelmű, szinte mindennapi nyelvhez tartozó különböző szarvasfajt{k ( poro, peura, hirvi ) egyszerűen szarvass{ és őzzé v{ltak a magyar fordít{sban, mivel a kontextus nem igényelt pontosabb elnevezéseket, és a szöveg ily módon folyékonyabb{, olvasó-bar{tiabb{ v{lt. 328

5 A fordít{si folyamat alatt a fordítók különböző technik{kat alkalmaztak arra, hogy a regényben felbukkanó technikai felszerelések magyar elnevezéseit kiderítsék. Néh{ny esetben valódi nyomozói tevékenységre volt szükség, amikor péld{ul r{ kellett jönni, mi a különbség az éjjell{tó és a közönséges t{vcső között, illetve amikor el kellett magyar{zni, hogyan működik az Enfield- Andreau típusú szélmalom és hogyan kell ezt fel{llítani jégmezőre. Sokszor a fordítók (és ezúttal a tan{rok is) szükségesnek tartottak a különböző szakemberekkel való konzult{ciót is, attól függetlenül, hogy az internet haszn{lata sokféle problém{ra megold{st nyújtott. A jégmező belsejét kutató Susan Cheng m{szófelszereléseinek elnevezéséhez az egyik fordító ell{togatott egy hegym{szó szaküzletbe. Azonban, amikor szerettük volna tudni, hogy valój{ban hogyan néz ki egy tengeralattj{ró belülről, ez egy némi gondot okozott: a környéken nincsenek túl sűrűn a tengeralattj{ró-üzletek. A politikai projekt {tültetéséről A fordít{s célja Eugene Nida fordít{selméletéhez tartozó terminus, a dinamikus ekvivalencia szerint, hogy ugyanolyan vagy meglehetősen hasonló fogadtat{st nyerjen a célnyelvi szöveg az olvasój{tól, mint amilyen a forr{snyelvi szöveg fogadtat{sa (Nida 1989). Röviden a mindenkori olvasat szubjektív jellegétől függetlenül ez a közeledő katasztróf{tól való félelem okozta erős érzéseket jelent, de ugyanakkor optimista reményt is arról, hogy tal{n a regényben leírt vízió túlzott, és még van lehetőségünk lépni annak érdekében, hogy az események menetét visszafordítsuk, vagy legal{bb lassítsuk. M{s szóval, egy fordítói projekt keretein belül tettünk egy prób{t, hogy Risto Isomäki politikai programj{nak többek között azt a szeletét t{rjuk a magyar közönség és különösen a politikai vezetők elé, hogy nem csak a légkört szennyező g{zok kibocs{t{s{t kell csökkenteni, hanem olyan pilóta-projekteket kell finanszírozni, amelyek segítségével a m{r kibocs{tott szennyezések miatt bekövetkezett túl magas széndioxid tartalom a légkörben csökkenni kezd. A szombathelyi l{togat{sakor, november 3-{n, Risto Isomäkivel azokról a helyekről beszélgettünk, ahol a politikai program elrejtőzhet egy regényben. A terminológi{n kívül a program lényegében b{rhol a textusban megtal{lható, de nem csak az írott szövegben, hanem a sorok között is. Ez könnyíti is, nehezíti is a fordító feladat{t. Ha a fordító valamilyen okn{l fogva a nyelvbeli terminológia-hi{ny miatt, a saj{t tud{sa szűkösségénél fogva vagy ak{r figyelmetlenségéből adódóan nem pontosan fordítja a terminusokat, a szövegben rejlő üzenet még ettől függetlenül is értelmezhető lehet a célnyelvi szöveg olvasója sz{m{ra. Azonban a fordít{s nehezebbé is v{lhat, ha az üzenet nem a tulajdonképpeni szövegben van: milyen {tv{lt{si műveleteket v{laszthat a fordító, ha a sorok közti tartalom fordít{s{ra kerül sor? 329

6 Forr{sok Isomäki, Risto: Sarasvatin hiekkaa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, Isomäki, Risto: Elsodort vil{gok. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó, Hirsjärvi, Irma: Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 98. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Klaudy Kinga: Bevezetés a fordít{s gyakorlat{ba. Budapest: Scholastica, Nevalainen, Sampo: Käännöskirjallisuuden puhekielisyyksistä kaksinkertaista illuusiota? Virittäjä 1/2003, 2 26 Nida, Eugene A.: Science of translation. In Chesterman, Andrew (ed.), Readings in Translation Theory. Helsinki: Finn Lectura, Savolainen, Matti: The [New] Wave of Science Fiction as postmodern Literature: J. G. Ballard as a Test Case. Teoksessa D. Zadworna-Fjellestad & L. Björk (toim.), Criticism in the Twilight Zone, Postmodern Perspectives on Literature and Politics. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, Scholes, Robert & Rabkin, Eric: Science Fiction: History, Science, Vision. London: Oxford University Press, Vehmas-Lehto, Inkeri: Onko käännöstutkimuksessa särmää? In Irmeli Helin & Hilkka Yli-Jokipii (szerk.), Kohteena käännös. Uusia näkökulmia kääntämisen ja tulkaauksen tutkimiseen ja opiskelemiseen. Publications of the Department of Translation Studies IV. Helsinki: Käännöstieteen laitos, Helsingin yliopisto, Internetes forr{s: Nem publik{lt forr{s: Pitkäsalo, Eliisa: Interjú Risto Isomäkivel

A metaforák és a fordítói szabadság Eliisa Pitkäsalo

A metaforák és a fordítói szabadság Eliisa Pitkäsalo A metaforák és a fordítói szabadság Eliisa Pitkäsalo Egy kép többet mond ezer szónál az ismert közmondás jól kifejezi a kép és a szó között lévő mély kapcsolatot, legyen az akár írott, akár hangzó szöveg.

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

A hetedik elem - mikrobiológia és arzén

A hetedik elem - mikrobiológia és arzén PANNON PALATINUS Hírek - Események A természet és a tudom{nyok vil{g{ból Kivonatok, ismertetések, értelmezés A hetedik elem - mikrobiológia és arzén Szacsky Mih{ly Ismét amerikai szenz{ciós NASA tudom{nyos

Részletesebben

Effi Briest könyvben és filmben

Effi Briest könyvben és filmben JURONICS KATALIN Effi Briest könyvben és filmben /témavezető: dr. Tak{cs Dóra/ Tém{m Theodor Fontane 1896-ben keletkezett Effi Briest című regényének és Hermine Huntgeburth 2009-ben ugyanezzel a címmel

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

PANNON-PALATINUS Tudom{ny

PANNON-PALATINUS Tudom{ny PR/B11WG0125T0010TT007 PANNON-PALATINUS Tudom{ny A KÉSŐ RENESZ[NSZ ERŐDÉPÍTÉSZET, A GYŐRI PÉLDA DR WINKLER GUSZT[V Az 1530-as években It{li{ban, Franciaorsz{gban és Magyarorsz{gon elterjedt, úgynevezett

Részletesebben

PANNON-PALATINUS. Geogr{fia és élettudom{ny. Beszélgetés. Moln{r Róbert. Vil{gutazóval

PANNON-PALATINUS. Geogr{fia és élettudom{ny. Beszélgetés. Moln{r Róbert. Vil{gutazóval PANNON-PALATINUS Geogr{fia és élettudom{ny Beszélgetés Moln{r Róbert Vil{gutazóval Az hogy valakiről azt lehessen mondani, hogy vil{gutazó ahhoz az is kell, hogy valaki m{r több éve orsz{gokat és kontinenseket

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (aktu{lis zavarok és kérdések)

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (aktu{lis zavarok és kérdések) A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (aktu{lis zavarok és kérdések) Földünk és az emberi lét sors{t magunk is kezünkbe tartjuk. Az elmúlt évtizedben az emberiség létsz{ma folyamatosan gyarapszik,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Az ajkai vörösiszap katasztrófa előzményei, okai és következményei. Puskás Ferenc: Pusk{s Ferenc agr{rmérnök hozz{szólósa a Zsigmond Kir{ly Főiskol{n

Az ajkai vörösiszap katasztrófa előzményei, okai és következményei. Puskás Ferenc: Pusk{s Ferenc agr{rmérnök hozz{szólósa a Zsigmond Kir{ly Főiskol{n 1 Az ajkai vörös-iszap katasztrófa előzményei, okai és következményei Pusk{s Ferenc agr{rmérnök Pusk{s Ferenc agr{rmérnök hozz{szólósa a Zsigmond Kir{ly Főiskol{n 2010. december 1-sején elhangzó Hum{n

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

1 KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Thomas Bernhard dr{mai műveinek magyarorsz{gi recepciója a kritika tükrében

Thomas Bernhard dr{mai műveinek magyarorsz{gi recepciója a kritika tükrében HORV[TH DI[NA Thomas Bernhard dr{mai műveinek magyarorsz{gi recepciója a kritika tükrében /témavezető: dr. Tak{cs Dóra/ Thomas Bernhard osztr{k író, 1931 és 1989 között élt, a 20. sz{zad m{sodik felének

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből Consiliul Judeţean Covasna Kovászna Megye Tanácsa Covasna County Council Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság Territorial Authority of Public Order RÉSZLET

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

A fordítás váratlan fordulatai

A fordítás váratlan fordulatai KÁNTÁS BALÁZS A fordítás váratlan fordulatai Kappanyos András Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer című monográfiájáról Kappanyos András ötödik, akadémiai doktori értekezésként

Részletesebben

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot Az első Micimackó és barátai figurák Micimackó Egy regény, amely meghódította a világot Az eredeti regény Micimackó című regényt (eredeti címe: Winnie-the-Pooh) A. A. Milne írta az általa kitalált mackó,

Részletesebben

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei Az elmúlt időszakokban bekövetkezett v{ltoz{sok azt mutatj{k, hogy bolygónk arculata

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

Rómainak lenni, görögnek maradni A között-lét és a görög identitás megőrzésének módszerei

Rómainak lenni, görögnek maradni A között-lét és a görög identitás megőrzésének módszerei VARGA RICH[RD Rómainak lenni, görögnek maradni A között-lét és a görög identitás megőrzésének módszerei A történetír{s atyja, Hérodotosz szerint a történelem nem m{s, mint {llandóan ismétlődő események

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Tanévkezdő EMMInens Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Kedves Olvasók! A Tanévkezdő EMMInens össze{llít{ssal igyekszünk segíteni a di{koknak és szüleiknek, hogy a tanév zökkenőmentes legyen.

Részletesebben

ANGELO PAGANO. Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában

ANGELO PAGANO. Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában ANGELO PAGANO Hamupipőke mítosza Roberto De Simone színházában Az 1933-ban N{polyban született népzenei szakértő, szính{zi rendező és zeneszerző Roberto De Simone, aki a klasszikus zene területén is alapos

Részletesebben

A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében

A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében G. GŐDÉNY ANDREA A hagyomány integrációja a kisiskolások olvasóvá nevelésében [ ] bármennyire önmagában egybehangzó és lekerekített világot alkosson is, a műalkotás mint valóságos, egyedivé vált objektum

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés A kompetenciamérés értékelése: 2015. évi kompetenciamérés 2008 óta van lehetőség arra, hogy az iskol{k a kompetenciamérések eredményeit saj{t kor{bbi eredményeikkel, illetve m{s iskol{k eredményeivel összehasonlíts{k.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

TIMSS & PIRLS 2011. Tanári kérdőív. online. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS 2011. Tanári kérdőív. online. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanári kérdőív online 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája hozzájárult

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél.

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél. ÚTMUTATÓ a z{róvizsg{ra való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon valamint a szakir{nyú tov{bbképzésen z{róvizsg{ra készülő hallgatók részére 1. Témav{laszt{s 2. Szakdolgozati kutat{si koncepció

Részletesebben

A reklámadó hatása az online » # The power of being understood :-)

A reklámadó hatása az online » # The power of being understood :-) The power of being understood in t f :-) www..com SEO CSS? i 01110001 00101000101001 0111000110110100110 00011010100111011111000 @ SEARCH» # 011100101101 AUDIT ADÓ TANÁCSADÁS A reklámadó hatása az online

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az energetikai mérnöki alapszak (BSc) 2012/2013. tanévben beiratkozott hallgatói részére Össze{llította: Dr. Bihari

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az ipari terméktervező mérnöki mesterszak (MSc) 2012/2013. tanév 1. félévében beiratkozott hallgatói részére Szakfelelős:

Részletesebben

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Kovács Szilvia Kovács Szilviának hívnak, a Budapesti Műszaki Főiskola, Keleti Károly Gazdasági Karának végzős hallgatójaként adatott meg számomra a lehetőség,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

18. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INFO- KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK, E-VILÁG

18. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INFO- KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK, E-VILÁG 18. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INFO- KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK, E-VILÁG Környezeti információs rendszernek tekinthetünk minden olyan (elektronikus vagy papír alapú) dokumentumtárat, adatbázist,

Részletesebben

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2009. m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA

Részletesebben

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ

DEMO. Éghajlatok, tájak, élõlények. A közepes szélességek öve és a sarkvidéki régiók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák,

Részletesebben

Fordító képzés. Hungarian translation by Amanda Ligetkuti 2014. 1. Bevezetés

Fordító képzés. Hungarian translation by Amanda Ligetkuti 2014. 1. Bevezetés Fordító képzés Training Translators, in Kirsten Malmkjaer and Kevin Windle (eds) The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press, 2011. 475-489. Hungarian translation by Amanda

Részletesebben

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida IDŐSÜGYI STRATÉGIA J{noshida 2014 Az Idősügyi Stratégi{ról J{noshida Képviselő-testülete - elfogadja a J{noshida Idősügyi Stratégi{j{t - felkéri a helyi Faluh{zat, a Szent Norbert Idősek Klubj{t és a nyugdíjas

Részletesebben

Verzió 1.3 Magyar. Leica Jogger 20/24/28/32 Felhasználói Kézikönyv

Verzió 1.3 Magyar. Leica Jogger 20/24/28/32 Felhasználói Kézikönyv Verzió 1.3 Magyar Leica Jogger 20/24/28/32 Felhasználói Kézikönyv Jogger 20/24/28/32, Bevezetés Bevezetés 2 Vásárlás Gratulálunk a Leica Jogger 20/24/28/32 műszer megvásárlásához. Ez a Kézikönyv éppen

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

Olvasástanulás egy életen át

Olvasástanulás egy életen át Kópisné Gerencsér Krisztina Olvasástanulás egy életen át A XXI. század már eddig is több oktatáspolitikai reformelképzelésnek adott utat. Ezek közül az egyik az egész életen át tartó tanulás (azaz a lifelong

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra

Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Készítés napja: 2015.01.28. 1. verzió Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet

Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet Osztr{k alkotm{nyfejlődés 17-20. sz{zad Ausztria az Ausztria elnevezés eredetileg egy tartom{nyra vonatkozott, később pedig tartom{nycsoportokra; végül az össz{llamra

Részletesebben

Oroszország jelenlegi és jövőbeni szerepe az Európai Unió energiaellátásában

Oroszország jelenlegi és jövőbeni szerepe az Európai Unió energiaellátásában Oroszország jelenlegi és jövőbeni szerepe az Európai Unió energiaellátásában Közismert tény, hogy nem csak haz{nk, hanem a teljes Európai Unió is jelentős mértékű importra szorul energiaigényének kielégítése

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE AZ E-LEARNINGBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN PREPARATION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN E-LEARNING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós kovacsm@sze.hu

Részletesebben

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Document4 09/7/31 11:42 AM Page 43 OLVASÁSPEDAGÓGIA GOMBOS PÉTER Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Aligha kell felmérésekkel alátámasztani,

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza A projektmenedzsment alapjai Sz{madó Róza A menedzsment definíciója A menedzsment az ellenőrzés, ir{nyít{s, tervezés készsége és gyakorlata; meghat{rozott céllal történő ir{nyít{si, vezetési tevékenység.

Részletesebben

144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet

144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet 144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a világűr kutatásában és békés célú felhasználásában való együttműködésről szóló, Budapesten,

Részletesebben

Táncoló vízcseppek. Tartalomjegyzék. Bevezető

Táncoló vízcseppek. Tartalomjegyzék. Bevezető TUDEK 2013 Szerző: Veres Kincső Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Fizika kategória Felkészítő tanár: Szász Ágota Táncoló vízcseppek Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1. Leidenfrost jelenség... 2

Részletesebben

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Mellearn Intenzív Szakmai Szemin{rium Tempus, 2016. dec. 7. Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Dr. Kov{cs Zsuzsa ELTE PPK Doktorandusz kutat{s 2015*: Kutat{si

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban

A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban Dienes Ferenc, a Központi Statisztikai Hivatal vezető tanácsosa E-mail: Ferenc.Dienes@ksh.hu A tanulmány a szórakoztató,

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció

Célnyelvi civilizáció tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezetés Az idegen nyelv tanulása együtt jár egy új kultúra megismerésével, ezért a célnyelvi kultúra nem választható el az idegen nyelv oktatásától. A célnyelvi civilizáció

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Mindentudás Egyeteme 85 SZÖVEG ÉS KÉP HATÁRÁN Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Kutatási területed eredetileg az irodalmi modernizmus. Írásaidban,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PH.D. DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ MÁRTA A BIG FIVE FAKTOROK ÉS SKÁLÁK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYZETI KIVÁLASZTÁSBAN ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSBEN. AZ ELŐREJELZŐ

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 DOKTORI DISSZERT[CIÓ TÉZISEI KLESTENITZ TIBOR ISTV[N A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 EÖTVÖS LOR[ND TUDOM[NYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOM[NYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOM[NYOK DOKTORI ISKOLA BUDAPEST,

Részletesebben

Élettudom{ny. Mi az Élet? Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet. Szacsky Mih{ly

Élettudom{ny. Mi az Élet? Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet. Szacsky Mih{ly Élettudom{ny Mi az Élet? Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet Szacsky Mih{ly Az elmúlt napokban jelent meg egy cikk A magyar megold{s a legjobb eddig az élet meghat{roz{s{ra címen. A cikk az

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány eegészség Program 27. Projekt Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány Készítette: Szentgáli Ádám (Stubenvoll Bt.) 1.1 Budapest, 2004 szeptember 30 Tartalom I. Az EKNY adatbank,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A HOZZÁFÉRÉS NYILVÁNOS ÉS KERESKEDELMI MODELLJEI A DIGITÁLIS KORSZAKBAN

A HOZZÁFÉRÉS NYILVÁNOS ÉS KERESKEDELMI MODELLJEI A DIGITÁLIS KORSZAKBAN BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS A HOZZÁFÉRÉS NYILVÁNOS ÉS KERESKEDELMI MODELLJEI A DIGITÁLIS KORSZAKBAN ÖSSZEFOGLALÁS Kivonat:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS 2013/2014 tavaszi félév V{rosfejlesztés európai szab{lyoz{si h{ttere, stratégiai dokumentumai Kohéziós Politika a gazdas{gi növekedés és a foglalkoztat{s t{mogat{s{ra Kohéziós

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. évi tervezett beszerzések 1 Figyelemmel arra, hogy a Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s (tov{bbiakban: T{rsul{s) a közbeszerzésekről

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Vajdasági Alien. Jódal Kálmánnal Kocsis Árpád beszélget

Vajdasági Alien. Jódal Kálmánnal Kocsis Árpád beszélget Vajdasági Alien Jódal Kálmánnal Kocsis Árpád beszélget Amit elképzelünk, arról soha nem szabad lemondani. (Clive Barker) 70 Jódal Kálmán világába negyedóránként indul közvetlen járat az újvidéki vasútállomás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZEINEK

Részletesebben

Regionális forduló. 2010. november 27. A 9-10. oszt{lyosok feladata. Bemeneti adatok DUSZA ÁRPÁD ORSZÁGOS PROGRAMOZÓI EMLÉKVERSENY 2010/2011

Regionális forduló. 2010. november 27. A 9-10. oszt{lyosok feladata. Bemeneti adatok DUSZA ÁRPÁD ORSZÁGOS PROGRAMOZÓI EMLÉKVERSENY 2010/2011 Reginális frduló 2010. nvember 27. A 9-10. szt{lysk feladata Egy rendezvényszervező cég titeket kért meg arra, hgy a rendezvényeik megszervezését és lebnylít{s{t segítő prgramt készítsetek sz{mukra. A

Részletesebben

A NYELV szerepe Viktor Pelevin Empire V című regényében

A NYELV szerepe Viktor Pelevin Empire V című regényében SIM[NDI CSABA A NYELV szerepe Viktor Pelevin Empire V című regényében Viktor Pelevin napjaink egyik legnépszerűbb orosz írója, a kritika az orosz irodalom fenegyerekének is nevezi. Empire V című műve v{mpírregény,

Részletesebben