Tématérkép és ontológiai támogatás a vállalkozás tudásmenedzselésében. Supportive topic map and ontology for knowledge management in the enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tématérkép és ontológiai támogatás a vállalkozás tudásmenedzselésében. Supportive topic map and ontology for knowledge management in the enterprise"

Átírás

1 Tématérkép és ontológiai támogatás a vállalkozás tudásmenedzselésében. Supportive topic map and ontology for knowledge management in the enterprise Fülöp Gyula, Kormos János, Kovács Zoltán saba és Tóth Máté Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, KRIT Kutatásfejlesztési Kft. Debrecen, SZK Könyvtári Intézet, Budapest bsztrakt élunk annak a kérdéskörnek a vizsgálata, hogy a menedzseri munkához kapcsolódó tudásmegosztásban, milyen szerepet játszhatnak az új információs technológiák. Hipotézisünk, hogy a szemantikai adatmodellek és a szemantikus web alkalmazások kedvező feltételeket teremtenek a tudás megosztásához: a tacit tudás kodifikált tudássá alakításához. többnyire strukturálatlan információk kezelésére, egy tématérkép technológián alapuló menedzseri notesz kifejlesztésére teszünk javaslatot. tématérkép technológia lehetővé teszi, hogy a fogalmakat ne hierarchikus rendben, hanem az emberi gondolkodáshoz hasonló, asszociációkon (associations) alapuló szemantikus adatmodellek segítségével írjuk le. tématérkép technológia megköveteli a fogalmak (topics) egyértelmű definiálását is, így biztosítja, hogy ugyanazon a terminuson valamennyi dolgozó ugyanazt értse. technológia lehetőséget teremt arra is, hogy előfordulásokként (occurrences) dokumentumokat, iratokat is kapcsoljunk az egyes témákhoz. tématérkép felépítéséhez szükség van egy menedzsment ontológiára, amelyet az alkalmazás kifejlesztésével párhuzamosan hozunk létre. Kulcsszavak: tudásmenedzsment, tudásmegosztás, menedzseri feljegyzések, tématérképek, szemantikus web, ontológia 1. Bevezetés: vállalati tudásmegosztásban, a tacit azaz az emberek, a munkatársak fejében lévő tudás kodifikálása, vállalati tudássá alakítása elengedhetetlen. tudás menedzselésének alapvető feltétele, hogy felmérjük, leírjuk, visszakereshetővé tegyük a vállalaton belül megjelenő tudástartalmakat. Hipotézisünk, hogy a szemantikus web technológiák hatékonyan alkalmazhatók a vállalati tudás kodifikálására, mert hatékonyan képesek reprezentálni az emberi gondolkodás bonyolult, több dimenziós, alapvetően az asszociációs kapcsolatokon alapuló struktúráit. vállalati tudásmenedzsment területén nagy jelentősége van a strukturálatlan információk kezelésének. z adattáblákban, és az adattáblákból illetve az adatkezelésből összeálló adatbázisokban az információknak csak 20%-a található meg, az információk 80%-a strukturálatlan formában jelenik meg. strukturálatlan információk kezelése az utóbbi években került előtérbe. vállalatoknál az ilyen információk talán még fontosabbak, mint a strukturált információk. Ezen ok miatt ezeknek a strukturálatlan információknak kezelése kiemelten fontos (gazdasági eredményben is mérhető hasznosságot jelent). strukturálatlan információk előtérbe kerülését mutatja az alábbi vélemény is: hhoz, hogy egy cégnél valódi tudásmenedzsment valósuljon meg, egy sor, egyébként egyedi informatikai megoldást kell egységes egésszé ötvözni. lyan, látszólag egymástól távol eső rendszereket kell összekapcsolni, mint az archiválás, az adatbázis-kezelés, a kereső és ágens technológia, a munkafolyamat-szervezés (workflow), valamint a portál- és tartalom-menedzsment. (vitas 2007) következőkben arról lesz szó, hogy a szemantikus web technológiák, azon belül is a tématérképek miért lehetnek hatékonyak a vállalati tudásmenedzsment területén. 2. Háttér és motiváció (Background and motivation) Kutatásunk, folytatása az 1990-es évek végén megkezdett dokumentum menedzsment témakör vizsgálatának től kutatásunkban előtérbe került a tudásmegosztás vizsgálata, melynél fontosnak éreztük az osztályozási sémák (classification schema) szerepét, és egy menedzsment ontológia kidolgozását. (Fulop, Hernadi, Kormos, Kovacs 2005) 2006-ban támadt az ötletünk, hogy a dokumentumok kezelése mellett foglalkozzunk a menedzseri feljegyzések kezelésével.

2 strukturálatlan információk kezelésében fontos szerepet tölt be a feljegyzések tipizálása. (Kovacs, Lencse 2007) Különösen igaz ez, ha a menedzseri feljegyzések körébe betesszük a dokumentumok iktatását (capture), a metaadatokat (metadata) és a dokumentum elérhetőségét (occurrence). Másokhoz hasonlóan, a sok eredménytelen keresés hatására, mi is egyre közelebb kerültünk a szemantikus webhez. 3. Topic Maps technológia tématérkép technológia segítségével az ismereteinket lehet formálisan leírni, oly módon, hogy az hatékonyan reprezentálja az emberi gondolkodás gazdag asszociatív struktúráit. Valamennyi tématérkép hátterében egy ontológia fut. z ontológiában az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen háttértudást írjuk le tématérképek nemzetközi szabványa tématérképek felépítését nemzetközi szabvány írja le. szabvány ismerteti az TM (ML Topic Maps), ML alapú nyelvet ( amelynek segítségével megvalósítható a tématérképek számítógépek közötti cseréje. (assin 2004) technológia alapötlete a legegyszerűbben a könyvek mutatóihoz hasonlítható. tárgymutatóban egymás alatt felsorolják a tárgyakat, ezek a témák (topics) vagy ha teljesen pontosak akarunk lenni, akkor a témák elnevezései, szavakkal való reprezentációi (hagyományosan a mutatószavak). tárgyak után jönnek az oldalszámok, azaz az adott téma szempontjából releváns információk helyei. Ezeket hívjuk előfordulásoknak (occurences). Ezek minden egyszerű mutatóban megtalálhatók. Vannak bonyolultabban felépülő indexek, amelyek megkülönböztetnek többféle típusú tárgyat, és többféle előfordulást. Tipográfiailag megkülönböztetve például dőlten vagy félkövéren szedik a könnyű megkülönböztethetőség végett a tárgyat, vagy az oldalszámokat. Ezek a tématípusok (topic types), illetve az előfordulás típusok (occurence types). Vannak továbbá utalók (pl. Topic Map ld. Tématérkép), amelyek ugyanazon témák több névvel való előfordulásai között igazítanak el. Ezek a névtípusok (name types). tématérképek következő alkotóelemei az asszociációk, amelyekkel a könyvek mutatóiban a lásd még típusú relációkat lehetne párhuzamba állítani. Ezek a témák kontextusát adják meg, írják le más témák segítségével (associations), amelyek szintén többfélék lehetnek mind a könyvek mutatóiban, mind pedig a tématérképekben (association types). Összegezve tehát a következő alkotóelemei vannak a tématérképeknek: - Topics témák (azaz témák, amelyek állhatnak többféle névvel); - ssociations asszociációk (azaz a témák közötti kapcsolatok); - ccurences előfordulások (a téma szempontjából releváns információk). (epper 2002) használhatóságot nagyban segíti ezen három alapvető alkotóelemen túl a névtípusok (name types) megadása és az egyes területek hatáskörének, érvényességi körének (illetve aszimmetrikus relációk esetében az állítás irányának) definiálása (scope). témák sajátossága, hogy a különböző asszociációkban különböző szerepben vesznek részt. Erre szolgálnak a szereptípusok (role types). z ontológia készítésekor kell meghatározni, hogy mely témák milyen szerepekben vehetnek részt a különböző asszociációs kapcsolatokban. 3.2 Ismeretréteg vs. tudásréteg tématérkép technológiával, egy-egy téma környezetét, előfordulásait és asszociációs mezejét lehet feltárni. tématérképek kapcsán szokás megkülönböztetni két réteget, az információs (information layer) és az ismeretréteget (knowledge layer). z információs réteg hordozza a tartalmat (egyszerűbben fogalmazva a dokumentumokat), amelyekre a témák vonatkoznak. z ismeretréteg a témákat és azok egymással való összefüggéseit tartalmazza. z ismeretréteg a tématérkép készítőinek egy adott témáról meglévő tudását reprezentálja, teszi rendszerezett ismeretek halmazává, amelynek az információs rétegben lévő dokumentumok adnak értelmet azzal, hogy konkrét szövegeket, képeket, videókat rendelnek az egyes témákhoz. 3.3 tárgyak egyértelmű címezhetősége tématérképekben az egyes témákhoz, asszociációkhoz és előfordulásokhoz egységes tárgyi azonosítókat rendelünk, amelyek biztosítják az egyértelmű címezhetőséget. szemantikus web ezen (lexikai) szintjét URI-k (Universal Resource Identifier) biztosítják. tématérképeknél is megtalálható ez a funkció. SI-k (ublic Subject Identifier) alkotják a technológia ezen szintjét, amelyek gyakorlatilag a témák egyértelmű leírását tartalmazó HTML oldalakra mutató linkek. Ezek

3 biztosítják, hogy ha két különálló alkalmazásban ugyanazon tárgyról van szó, a gép is felismerje, hogy ugyanazon dologról van szó. Ráadásul így összeolvasztással (merge) több tématérképen átnyúló alkalmazások is létrehozhatók. 3.4 Tématérképek és a szemantikus web tématérképek háromszavas alanyból, állítmányból és tárgyból álló mondatokban, tripletekben írják le az ismereteket. technológia modellje tehát lényegében azonos szemantikus web működési mechanizmusával. szemantikus web egy következtetéseket lehetővé tévő metaadat infrastruktúra a weben, amelynek a tématérképekkel szemben sokkal általánosabb céljai vannak. tématérképek viszont meghatározott konkrét célra készülnek, közvetlen emberi felhasználásra. Ebből fakadnak a legfőbb különbségek, amelyek elsősorban az ontológiák szintjén ragadhatók meg. szemantikus web ontológiáit gépi visszakeresésre szánták és következtetésekre optimalizálták. z tématérképekét emberi információkeresésre szánták és keresésre optimalizálták. Előbbi formális logikán alapul, ennélfogva szigorúbb struktúrákat hoz létre. szemantikus web ontológiái a teljesség leírását célozzák, szemben a tématérképekkel, amelyekkel szemben elvárás az egyszerűség. Egy vállalati tudásmegosztás céljából készített tématérkép számára először egy ontológiát kell létrehozni, amely a használt téma-, név-, előfordulás-, asszociáció- és szereptípusokat tartalmazza. (Garshol 2007) Ezt követően kerülhet sor az adatok feltöltésére, azaz a konkrét az adott vállalatra specifikus témák, asszociációk, nevek, előfordulások és szerepek leírására. 3.5 Tématérkép szoftverek Tématérkép szoftverek közül a két alapvető funkció a szerkesztés a vizualizálás. Erre a célra több ingyenes és fizetős szoftver is létezik. norvég ntopia S terméke az ntopoly, tématérkép szerkesztő és az mnigator vizualizáló program. TM4L (Topic Maps 4 e-learning) szoftver a Winston Salem State University ingyenes szerkesztő és vizualizáló szoftvere (Dicheva Dichev 2006), amelynek magyarra fordításával lehetővé vált, hogy a technológiát saját anyanyelvünkön használjuk. (Kovács Tóth 2008) 4. Topic Maps és vállalati tudásmenedzsment Menedzseri feljegyzések tipizálása és Topic Map-ba tétele tématérkép technológia alkalmas a vállalati tudásmenedzsment céljaira. technológiában rejlő lehetőségek kiaknázására a lexikai szinttől (topicok, nevek) a bonyolult struktúrákat és háttérismeretek tartalmazó ontológiák szintjéig nagyon sok lehetőség van. - témák (topicok) egyértelmű címezhetőségéhez szükséges valamennyi az adott vállalatnál használt fogalmat definiálni, ami biztosítja, hogy a munkatársak ugyanazon a fogalmon garantáltan ugyanazt értsék. - Bármely két téma között képezhető asszociáció. Egy fogalmat több kategóriához is hozzá lehet kapcsolni. Nem kell ott is hierarchiákban gondolkoznunk, ahol azok nem léteznek. Megszűnik az egyéb kategória, minden fogalom a saját asszociációs mezején belül marad. Ezzel a vállalati tudásvagyon struktúrálatlan része is kezelhetővé válik. tématérképek az emberi gondolkodáshoz hasonlóan működnek. - névtípusok segítségével azonos tárgyak, fogalmak különböző néven, nyelveken is kezelhetők. mennyiben két terminus ugyanarra a fogalomra utal, akkor a névtípusok megadásával egyenlőségjel tehető közéjük. mennyiben ugyanarra a fogalomra utalnak, de a használat szabályaiban, érvényességi körben eltérések vannak, akkor scope-ként ezek a különbözőségek leírhatók. - z előfordulások, feljegyzések segítségével dokumentumok is kapcsolhatók a gondolatokhoz, tárgyakhoz: személyekhez a munkaköri leírásuk; a partnerekhez a velük való levelezés, eseményekhez jegyzőkönyvek stb. Ebből következik, hogy egy rendszerben kezelhető a vállalati irattár, a telefonkönyv, a tudástérkép. Egy tématérkép technológián alapuló vállalati tudásmenedzsment rendszer egy adott téma kapcsán mindent megmutat. éldául egy személy kapcsán egyszerre jelenik meg a telefonszáma, a levelezése, a munkaköri leírása, a kompetenciái stb. - Lehetséges az adatok lekérdezése is, és az azok között való böngészés is. Egy menedzser egy ilyen rendszert arra is használhat, hogy adott témákból, személyekből, partnerekből felkészüljön, tájékozódjon.

4 - lekérdezés olyan állításokra is vonatkozhat, amelyeket soha nem adtunk meg, de az ontológiában rögzített háttértudás miatt, a tripletek (alany-állítmány-tárgy állítások) mentén elvégezhetők. - tématérképek összekapcsolhatók amennyiben megtörtént a fogalmak egyéges definiálása. Egy vállalati tématérképben lehetséges, hogy minden érintett munkatárs azt végzi el, amiben profi, majd összeolvasztással egy közös rendszerbe integráljuk a tudásvagyont. ikkünkben kísérletet teszünk a menedzseri feljegyzések tipizálására és Topic Map-ba tételére. Topic Map szerkesztése közben egy menedzsment ontológiát is kiépítünk. z 1980-as évek Time Manager rendszereiben megtalálható formanyomtatványok, vagy a Lotus Notes űrlapjai, egyben feljegyzés típusokat is jelentenek. zt gondolhatnánk, hogy nincs más dolgunk, mint ezek átvétele. Sajnos ez nem járható út. TM-ben lehetőségünk van arra, hogy például egy dokumentumjellemzőt (Dátum, vagy Folder név) nem csak, mint belső erőforrást, hanem mint topic-ot, vagy mint asszociációt is megjelenítsük. formanyomtatványok kötött struktúrában tárolják az adatokat, a TM-ben elsősorban asszociációkon keresztül juthatunk el egyik fogalomtól a másikig. Természetesen a TM is lebutítható a formanyomtatványok szintjére, de akkor a TM technológia előnyeiről mondunk le. TM ugyanakkor egyszerű szerkezettel rendelkezik, hiszen két topic-ot és egy asszociációt magába foglaló tripletek halmazából áll. Ez az egyszerű szerkezet bővíthető azáltal, hogy a topic-okhoz linkelhetünk rövidebb, úgynevezett belső erőforrásokat, illetve hosszabb URL ekkel címzett külső erőforrásokat. TM a tudásmegosztás során, úgy működik, hogy nehéz a tudás bevitele, de könnyű a bevitt tudás megértése. Milyen fontosabb információkat jegyezhet fel a menedzser? Tipizálás - Jövőben várható esemény. éldául, üzleti tárgyalás, értekezlet, céges ünnepség, konferencia, magán jellegű találkozó. Ide tartozhatnak elérendő céljaink, vagy egy feladat lezárása. Ugyancsak ide tartozhat a feleségem születésnapja, vagy a jogosítványom lejáratának dátuma. Kérdésként vetődik fel, hogy mi történjen a bejegyzett adatokkal, ha az esemény bekövetkezett? éldául, archiváljuk, miközben a TM-ből töröljük. - Jövőben elvégzendő feladat. Ezekből és a jövőben várható eseményekből állítható össze, az éves, a havi, a heti és a napi elvégzendők listája (terve). Itt is kérdésként vetődik fel, hogy mi történjen, ha a feladat elvégzésre került? - Megtörtént esemény jellemzői. éldául, egy gazdasági esemény jellemzőinek a feljegyzése, például egy tankolási esemény leírása. - Dokumentumiktatás, a dokumentum jellemzőinek (metaadatok) rögzítése. Hátterében ott van egy letisztult, sok szervezet által elfogadott folderstruktúránk, illetve a dokumentum belső neveinek listája. illetve - ublikációiktatás, a publikáció jellemzőinek (metaadatok) rögzítése. Hátterében ott van egy tudományági felosztás. - artner és munkatárs személy elérhetőségi és alapadatai. Úgymint: telefon, fax, postai cím, webcím, , adóazonosító. éldául Kovács Zoltán adatainak leírása. - artner és saját szervezet elérhetőségi és alapadatai. Úgymint: telefon, fax, postai cím, webcím, , teljes név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, főtevékenység. éldául a KRIT Ltd adatainak leírása. - Vagyontárgy jellemzői. éldául a KRIT Ltd tulajdonában lévő, Ford autó adatainak leírása. - Követelés vagy kötelezettség. éldául a KRIT Ltd beruházási hitelének leírása. - rojekt jellemzői. éldául a KRIT Ltd eszámla projektjének leírása. - Egyéb Topic-ok jellemzői. éldául: Úti_kellékek, Iroda_felújítás. fenti menedzseri feljegyzés típusokhoz, az alábbiakban írunk le néhány TM minta tripletet (Topic ssociation Topic), kiegészítve a kapcsolódó belső és külső erőforrásokkal (occurrences). Mintaként a KRIT Kft ügyvezetőjének, Kovács Zoltánnak a feljegyzéseit vesszük.

5 4.1. jövőben várható események leírása és vizualizálása Esemény_1: Üzleti tárgyalás a KRIT Ltd és a NEUMNN N között, án 10:00-kor. z üzleti tárgyalás helyszíne a NEUMNN N székhelye: 1117 Budapest, Kisrókus u. 16. z eseményben szereplő topikok: középpontba helyezett topic: KRIT_NEUMNN_tárgyalás_ topic. z Üzleti_tárgyalás topiknak, példánya lesz a középpontba helyezett topic. z Esemény topic pedig szuperosztálya lesz az Üzleti_tárgyalás topiknak _10:00 topikot, az Időpont asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. NEUMNN N topikot, a artner asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. Magyar_nyelv topikot, a Nyelv asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. 1117_Budapest_Kisrókus_u_16 topikot a Helyszín asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. HSH_eljárás topikot, a Kulcsszó asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. z eseményben szereplő asszociációk és szerepek Üzleti_tárgyalás-időpont viszony: üzleti_tárgyalása, időpontja Üzleti_tárgyalás-résztvevő viszony: üzleti_tárgyalása, résztvevője Üzleti_tárgyalás-nyelv viszony: üzleti_tárgyalása, nyelve Üzleti_tárgyalás-helyszín viszony: üzleti_tárgyalása, helyszíne Üzleti_tárgyalás-kulcsszó viszony: üzleti_tárgyalása, kulcsszava topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: NEUMNN N topic-hoz kapcsolhatjuk: adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, telefonszámát, mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét ( mint külső erőforrást. HSH_eljárás topic-hoz kapcsolhatjuk azokat a dokumentumokat, melyeket a tárgyaláson be kíván mutatni a KRIT Ltd. (ftp://...) z alábbi 1. ábra mutatja egy üzleti tárgyalás vizualizációját.

6 xx Figure 1: Üzleti tárgyalás vizualizációja Előadás ftp _10:00 Magyar_nyelv 1117_Budapest_ Kisrókus_u_16 HSH_eljárás Üzleti_tárgyalás I Telefonszám dószám égjegyzékszám URL KRIT_NEUMNN_ Tárgyalás_ artner Időpont Nyelv Helyszín Kulcsszó T NEUMNN N Esemény Superclass T

7 Esemény_2: KRIT Ltd tulajdonában lévő Ford személygépkocsi forgalmi engedélye én lejár. z eseményben szereplő topikok: KRIT Ltd topic, a Szervezet topic példánya. Ford topic, a Vagyontárgy topic példánya topic, a Dátum topic példánya. Ford_forgalmi_engedély topic, a Forgalmi_engedély topic példánya. Forgalmi_engedély alosztálya az Irat topic-nak. z eseményben szereplő asszociációk: szerepek tulajdonviszony: tulajdonosa, tulajdona forgalmi-lejárati viszony: forgalmi engedélye, lejárat dátuma topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: KRIT Ltd topic-hoz kapcsolhatjuk: adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, telefonszámát, mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét: mint külső erőforrást. Ford topic-hoz kapcsolhatjuk a forgalmi rendszámát, beszerzési árát, alvázszámát, motorszámát, mint belső erőforrásokat. belső erőforrások közé, mint redundáns adatot betesszük a forgalmi engedély lejárati dátumát is jövőben elvégzendő feladatok leírása Feladat: Irattári struktúra (Repository schema) kidolgozása a KRIT Ltd részére, i határidőre. feladatban szereplő topikok: középpontba helyezett topik: KRIT_irattári_struktúra_kidolgozása, mely példány a Feladat topiknak. KRIT_irattári_struktúra topic, az Irattári_struktúra topic példánya. KRIT Ltd topic, a Szervezet topic példánya topic, a Dátum topic példánya. feladatban szereplő asszociációk: szerepek Feladat-határidő viszony: feladata, határideje topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: KRIT Ltd topic-hoz kapcsolhatjuk: adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, telefonszámát, mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét: mint külső erőforrást. KRIT_irattári_struktúra_kidolgozása topic-hoz kapcsolhatjuk az irattári struktúrát leíró kripto_irattári_struktura.xtm fájlt, az URL címének megadásával Megtörtént esemény leírása Megtörtént esemény: KRIT Ltd tulajdonában lévő Ford autóba, én 45 liter benzint tankoltunk HUF értékben. megtörtént eseményben szereplő topikok: középpontba helyezett topik, a megtörtént esemény: Ford_autó_tankolása_ topik, mely példánya a Tankolási_esemény topicnak, és a Tankolási_esemény topik alosztálya a Gazdasági_esemény topicnak. Gazdasági esemény topc alosztálya az Esemény topicnak. Ford_autó topik példánya az utó topicnak topic, a Dátum topic példánya. megtörtént eseményben szereplő asszociációk: szerepek utó-tankolás viszony: autója, tankolása topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Ford_autó_tankolása_ topichoz kapcsolódó belső erőforrások, a tankolt mennyiség, a tankolás összege és a kilométeróra állása.

8 4.4. Dokumentumiktatás leírása és vizualizálása Dokumentumiktatás: KRIT Ltd, értékesíti az eszámla elektronikus számlázó és készletnyilvántartó programját, a NEUMNN N részére. z értékesítéshez kapcsoltan készül egy vállalkozási szerződés, melynek dátuma: Mielőtt az iktatásban szereplő topikokat meghatároznánk, döntsük el, hogy milyen metaadatok feljegyzését tatjuk fontosnak. Ezt követően döntünk abban, hogy mely metaadatokat emeljük ki az asszociációk közé, figyelembe véve Steve epper útmutatását. (epper 2007) lapesetben a metaadatokat, a konkrét dokumentum erőforrásainál írjuk le. lapelvünk, hogy az erőforrások között minden metaadatot szerepeltetünk, így azokat is melyeket asszociációként is kiemelünk. z a véleményünk, hogy ennyi redundancia megengedhető, az egységes metaadat tárolás érdekében. dokumentumiktatás során rögzítendők dokumentum neve: V_szerz_ki_NEUMNN N_ a központba helyezett topic Kapcsolódó metaadatok: Iktatószám (1001/08) belső erőforrás Dokumentum belső neve (V_szerz_ki belső erőforrás Dokumentum iránya (Kimenő) asszociáció Dokumentum hitelessége (Hitelesített) asszociáció Dokumentumhordozó (apír) asszociáció Ügyintéző (Kovács Zoltán) asszociáció artner (NEUMNN N). asszociáció Dátum ( ). belső erőforrás Dosszié (Kimenő_szerződés_D434). asszociáció eformat (doc). asszociáció Nyelv (magyar_nyelv) asszociáció Helység (Debrecen) asszociáció Leírás ( NEUMNN N megvásárolta az eszámla programot.) belső erőforrás Kulcsszavak (vevői, szerződés), asszociáció URL külső erőforrás (ftp://kripto.hu/rep/bte/ert/ki_szerz/v_szerz_ki_neumnn N_ doc) z alábbi 2. ábra mutatja egy konkrét papír alapú dokumentum, egy kimenő vállalkozási szerződés és a hozzá kapcsolódó metaadatok vizualizációját ublikációiktatás leírása publikációk iktatásánál használt metaadatok alig térnek el a dokumentum metaadataitól. publikációiktatás során rögzítendők: publikáció címének eleje, mely a topic neve lesz: The Role of Managerial Kapcsolódó metaadatok, melyek egy része asszociáció, más része erőforrás lesz: ISBN ( d) Teljes cím (The Role of Managerial Notes in Knowledge Sharing: Helping the Management of Unstructured Information by Using Topic Maps), ublikáció típusa (Konferencia kiadvány), Kutatószervezet (DE TEK Közgazdaságtudományi Kar) Szerző neve (Fülöp, Gy. Kormos, J. Kovács, Z.. Lencse, Zs.) Kiadó neve (cademic onferences Limited Reading UK EKM 2007), Dátum ( ). Dosszié (Tudásmenedzsment_D) eformat (pdf). Nyelv (angol), Helység (Barcelona) Leírás (Javaslat egy menedzseri noteszre.) Kulcsszavak (tudásmenedzsment, tudásmegosztás, tématérképek, TM, strukturálatlan információ, osztályozás, dokumentum menedzsment, iktatás) URL (

9 apír Hitelesített Hordozó Kimenő Ki_szerz_D434 Irány Kovács Zoltán Hitelesség Dosszié Vevői Szerződés Ügyintéző Kulcsszavak T V-szerz_ki_ NEUMNN_N_ artner NEUMNN N I eformat doc Helység T Document Nyelv Debrecen Magyar_nyelv Iktatószám 1001/08 Doc_belsőnév V_szerz_ki Dátum Leírás Neumann N megvásárolta az eszámla programot. URL ftp://kripto.hu/rep/bte/ert/ki_szerz/v_szerz_ki_neumann_npo_ doc Figure 2: Dokumentumiktatás vizualizációja

10 4.6. artner és munkatárs személy elérhetőségek és alapadatok leírása menedzseri feljegyzések között ez tartalmaz legtöbb belső erőforrást. Kérdésként vetődik fel itt is, mint a dokumentumok metaadatainál, hogy a partner és munkatárs személy mely jellemzőit jelenítenénk meg asszociációként. partner és munkatárs személyhez kapcsolódó topikok, asszociációk és erőforrások lehetnek: postai címe, telefonszáma, faxszáma, mobilszáma, web lapja, címe, születési dátuma, gyerekei, publikációi, adóazonosítója, igazolványai, munkaadója, vezetése alá tartozó projektek, és még sorolhatnánk. Vizualizációjuk egy képernyőn nem jeleníthető meg, ez mint megoldandó probléma áll fenn. Munkatárs személy elérhetőségei és alapadatai: Kovács Zoltán KRIT Ltd ügyvezetője a saját menedzseri noteszébe feljegyez néhány adatát. z elérhetőségi és az alapadatok feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: Kovács Zoltán aki példánya a Személy topic-nak, munkavállalója a KRIT Ltd-nek. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Munkaviszony: munkaadó, munkavállaló pa-fia viszony: apja, fia topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Kovács Zoltán topic-hoz kapcsolhatjuk: telefonszámát, címét és születési dátumát mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét ( mint külső erőforrást artner és saját szervezet elérhetőségek és alapadatok leírása Ugyanazokat mondhatjuk el erről a feljegyzés típusról, amit az előzőkben a artner és munkatárs személy elérhetőségek és alapadatok leírásáról elmondtunk Vagyontárgy jellemzők leírása Vagyontárgyjellemzők: KRIT Ltd vagyontárgyának, a Ford autónak a fontosabb jellemzőit írjuk le: rendszám, alvázszám, motorszám, üzembe helyezés dátuma, beszerzési ár. vagyontárgyjellemzők feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: Ford_autó, mely példánya egyrészt a Vagyontárgy topiknak, másrészt az utó topiknak. KRIT Ltd, tulajdonosa a Ford_autónak. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Tulajdonviszony: tulajdonos, tulajdon Vagyontárgy osztály_példány viszony: vagyontárgy, Ford_autó topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Ford_autó topic-hoz kapcsolhatjuk: rendszámát, alvázszámát, motorszámát és beszerzési árát, mint belső erőforrásokat, és a fényképét ( mint külső erőforrást Követelések, kötelezettségek leírása Követelés- és kötelezettségjellemzők: KRIT Ltd egyik kötelezettségének, az UNIREDIT Banktól felvett beruházási hitelének a fontosabb jellemzőit írjuk le: hitelfelvétel dátuma, felvett hitel összege, törlesztési időpontok és összegek. követelés- és kötelezettségjellemzők feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: Beruházási_hitel_080409, mely példánya Hitel topiknak. UNIREDIT Bank topik, a Bank topik példánya. KRIT Ltd, a hitel felvevője. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Hitelviszony: hitelt adó, hitelt felvevő topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Beruházási_hitel_ topic-hoz kapcsolhatjuk: szerződésszámát, szerződés dátumát, mint belső erőforrásokat, és a hitelszerződés elektronikus formájának irattári címét ( mint külső erőforrást.

11 4.10. rojekt jellemzők leírása rojektjellemzők: KRIT Ltd, támogatásra alapozott eszámla projektjének a fontosabb jellemzőit írjuk le: projekt indítás dátuma, projekt zárás dátuma, projekt leírása. projektjellemzők feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: eszámla_projekt, mely példánya rojekt topiknak. Támogatási szerződés, mely példánya a dokumentum topiknak. NKTH mint támogató szervezet. KRIT Ltd mint támogatott szervezet. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Támogatási viszony: támogató, támogatott topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: z eszámla_projekt topic-hoz kapcsolhatjuk: projektindítás dátumát, a projekt zárás dátumát, a projekt leírását, mint belső erőforrásokat, és a Támogatási szerződés elektronikus formájának irattári címét ( mint külső erőforrást Egyéb topic-ok leírása Gondolatébresztés céljával írunk le néhány topikot, melyekről szívesen jegyzünk fel információt. éldául: Úti_csomag_összetétele, hogy otthon ne felejtsünk semmit. Iroda_felújítás, hogy összefoglaló leírásunk legyen egy fontos feladatunkról. 5. Összefoglalás (onclusion) ikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a menedzserek által használt strukturálatlan információ tömeget, hogyan lehetne szemantikus adatok hozzátételével félstrukturálttá tenni, és ez által a tudás megosztást elősegíteni. Ennek érdekében javaslatot tettünk a menedzserek által használt információk Topic Map-ba tételére. Hipotézisünk, hogy a szemantikai adatmodellek és a szemantikus web alkalmazások kedvező feltételeket teremtenek a tudás megosztásához: a tacit tudás kodifikált tudássá alakításához, azáltal lesz bizonyítható, ha a menedzserek széles körben használják a Topic Maps technológiát, és valóban érzik majd a gyakorlati hasznát. z alábbi rész, cask angolul van meg: ccording to Dan Remenyi: one of KM's main problems is it's lack of clarity. Definitely, from the economic point of view, Europeans are a)overpaid and b)underworked. We have to work smarter both as industries, as organizations and as countries. (Remenyi 2004). This remark of professor Remenyi again highlights that clarity is essential in knowledge management. Besides, the lack of diligence also fits our topic perfectly as creating and using a Topic Map is no easy task but it is one that certainly carries its own rewards. Irodalom (References) Dicheva, D. & Dichev,. (2006). reating and Browsing Educational Topic Maps, British Journal of Educational Technology - BJET, 37(3), pp Garshol, L.M. (2007) Towards a Methodology for Developing Topic Maps ntologies, Leveraging the Semantics of Topic Maps, Springer, Berlin Heidelberg, pp Kovács Z.s. Tóth M. (2008) Introduction of the Topicmap Technology through the rocess of Translating the Tm4l Editor into Hungarian, microd 2008 International Scientific onference, Miskolc, Hungary, March assin, T.B. (2004) Explorer s Guide to the Semantic Web, Manning, Greenwich, epper, S (2002) The T of Topic Maps Finding the Way in the ge of Infoglut, epper, S (2007) Expressing Dublin ore Metadata in Topic Maps, vitas Magyarország (2007) ur focus: knowledge management, [online], vitas,

12 ame=&age=&link=&ref= Remenyi, Dan (2004) NIET: place where stories, thoughts and ideas come together EKM Day 2 - afternoon session, [online], oniecto,

TÉMATÉRKÉP TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA, A TM4L SZERKESZTŐ MAGYAROSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁN KERESZTÜL

TÉMATÉRKÉP TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA, A TM4L SZERKESZTŐ MAGYAROSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁN KERESZTÜL TÉMATÉRKÉP TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA, A TM4L SZERKESZTŐ MAGYAROSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁN KERESZTÜL Kovács Zoltán Csaba Fejlesztési igazgató KRIPTO Kutatásfejlesztési Kft. kovacs.zoltan@kripto.hu Tóth Máté Könyvtáros

Részletesebben

Szemantikus világháló a BME-n

Szemantikus világháló a BME-n Szemantikus világháló a BME-n Lukácsy Gergely Szeredi Péter Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ßÐÙ Ý Þ Ö Ð º Ñ º Ù Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ Szemantikus technológiák

Részletesebben

<1. oldal> A menedzseri noteszek szerepe a tudásmegosztásban: A strukturálatlan információk menedzselésének segítése tématérképek használatával

<1. oldal> A menedzseri noteszek szerepe a tudásmegosztásban: A strukturálatlan információk menedzselésének segítése tématérképek használatával A menedzseri noteszek szerepe a tudásmegosztásban: A strukturálatlan információk menedzselésének segítése tématérképek használatával Fülöp Gyula, Kormos János, Kovács Zoltán Csaba és Lencse

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika Networkshop 2014 Pécs A szemantikus web építőelemeinek számító terminológiákat (Linked Open Data ajánlásoknak) megfelelő formátumban

Részletesebben

STRUKTURÁLATLAN INFORMÁCIÓK KEZELÉSE VEZETI FELJEGYZÉSEK TIPIZÁLÁSA ELEKTRONIKUS NOTESZ

STRUKTURÁLATLAN INFORMÁCIÓK KEZELÉSE VEZETI FELJEGYZÉSEK TIPIZÁLÁSA ELEKTRONIKUS NOTESZ STRUKTURÁLATLAN INFORMÁCIÓK KEZELÉSE VEZETI FELJEGYZÉSEK TIPIZÁLÁSA ELEKTRONIKUS NOTESZ Kovács Zoltán Csaba Fejlesztési igazgató KRIPTO Kutatásfejlesztési Kft. kovacs.zoltan@kripto.hu Lencse Zolt Projekt

Részletesebben

A hitelezési folyamatok hatékonyságának növelése - Autonomy alapú iratkezelés. Szűcs István HP Informatikai Kft. E-banking konferencia 2014 március 6.

A hitelezési folyamatok hatékonyságának növelése - Autonomy alapú iratkezelés. Szűcs István HP Informatikai Kft. E-banking konferencia 2014 március 6. A hitelezési folyamatok hatékonyságának növelése - Autonomy alapú iratkezelés 1 Szűcs István HP Informatikai Kft. E-banking konferencia 2014 március 6. A klasszikus IT eszközei strukturált adatok feldolgozására

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Tóth Máté (Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) Hernádi Bettina (Miskolci Egyetem) Kovács Zsigmond (Kovex Kft.

Tóth Máté (Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) Hernádi Bettina (Miskolci Egyetem) Kovács Zsigmond (Kovex Kft. Fogalmak identitása a tématérképekben Tóth Máté (Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) Hernádi Bettina (Miskolci Egyetem) Kovács Zsigmond (Kovex Kft.) Abstract A tématérkép

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN. Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen

TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN. Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Networkshop 2010 Debrecen, 2010. április 7.-9. elearning az elmúlt 10 évben

Részletesebben

Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben

Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben Rendeltetés: Több felhasználó számára hozzáférhető kliens-szerver alkalmazás névterek, tezauruszok, taxonómiák és

Részletesebben

matematikus-informatikus szemével

matematikus-informatikus szemével Ontológiák egy matematikus-informatikus szemével Szeredi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ Mi az ontológia, mire jó, hogyan csináljuk?

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment Minőségmenedzsment Bäckerstraße 5/3, A- 1010 Wien Tel: +43-513 27 36-0 Fax: +43-513 27 36-5 http://www.boc-hu.com E-Mail: boc@boc-hu.com AZ ADONIS ÉS A MINŐSÉGMENEDZSMENT / ISO 9000:2000 A sikeres és dinamikus

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem Budapest Főváros Levéltára, 2014. május 6. MÓDSZERTANI

Részletesebben

Tudásalapú információ integráció

Tudásalapú információ integráció Tudásalapú információ integráció (A Szemantikus Web megközelítés és a másik irány) Tanszéki értekezlet, 2008. május 14. 1 Miért van szükségünk ilyesmire? WWW: (Alkalmazások) Keresés a weben (pl. összehasonlítás

Részletesebben

ELO kliens funkciók összehasonlítása

ELO kliens funkciók összehasonlítása funkciók összehasonlítása összehasonlítás Java Web mobil Platform független Kliens telepítés szükséges (és Webstart) Unicode képes Vonalkód támogatása Dokumentumok egyenkénti vagy összefűzött szkennelése

Részletesebben

Miskolci Egyetemi Publikációs Adatbázis

Miskolci Egyetemi Publikációs Adatbázis Miskolci Egyetemi Publikációs Adatbázis Kiss Andrea, konpinty@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum Vitéz Gáborné, ildiko@swszl.szkp.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, Egyetemi Számítóközpont

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE

EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem MNL Veszprém Megyei Levéltára, 2014. május 20. A MÓDSZERTANI

Részletesebben

SABLONOZÓ KERETRENDSZER

SABLONOZÓ KERETRENDSZER SABRE SABLONOZÓ KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK Számtalan olyan vállalat és állami szervezet létezik, akik ügyfeleikkel sablonlevelek segítségével kommunikálnak, vagy sablonlevelekben értesítik partnereiket

Részletesebben

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei CNW Rendszerintegrációs Zrt. Mészáros Tamás értékesítési igazgató Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei NetRegisterX - Webes dokumentumkezelési megoldások A-Z-ig 1 Az éves papírfelhasználás mértéke

Részletesebben

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás Petőfi Irodalmi Múzeum A Digitális Irodalmi Akadémia megújuló rendszere technológiaváltás II. Partnerek, feladatok Petőfi Irodalmi Múzeum Megrendelő, szakmai vezetés, kontroll Konzorcium MTA SZTAKI Internet

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

A szemantikus Web. Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0.

A szemantikus Web. Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A szemantikus Web Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 1. A hagyományos Web jellemzői

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

alkalmazásfejlesztő környezete

alkalmazásfejlesztő környezete A HunGrid infrastruktúra és alkalmazásfejlesztő környezete Gergely Sipos sipos@sztaki.hu MTA SZTAKI Hungarian Academy of Sciences www.lpds.sztaki.hu www.eu-egee.org egee EGEE-II INFSO-RI-031688 Tartalom

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Pataki Máté, Micsik András Bevezetés Számos projekt küzd azzal a problémával, hogy a projekt menete során felhalmozott nagy mennyiségű, hasznos információ,

Részletesebben

Horizon2020 Hogyan pályázzunk? Földessy Aranka TTK

Horizon2020 Hogyan pályázzunk? Földessy Aranka TTK Horizon2020 Hogyan pályázzunk? Földessy Aranka TTK Horizon 2020 nyitóoldal Horizon 2020 bemutatása A nyitóoldalon lehet elindulni az információ keresésében Felhasználóbarát oldal Az alapoktól a gyakorlati

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés. az Alfresco rendszer használatával

Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés. az Alfresco rendszer használatával Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés az Alfresco rendszer használatával 2007. június louise@louise.hu Készítette: Nagy Lajos Miért jó? Minden dokumentum automatikusan verzió kezeléssel kerül tárolásra

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

Hálózati tudásmenedzsment rendszerek sajátosságai, bevezetési tapasztalatai

Hálózati tudásmenedzsment rendszerek sajátosságai, bevezetési tapasztalatai Hálózati tudásmenedzsment rendszerek sajátosságai, bevezetési tapasztalatai Hasznics Milán, hasznics@itm.bme.hu Nuridsány Judit, nuridsany.judit@itm.bme.hu BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék Definíció

Részletesebben

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály KOPI Rendszerek Osztály KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál Pataki Máté MA SZAKI émakörök Bemutatkozás A KOPI projekt célja A rendszer működése A KOPI portál bemutatása ovábbfejlesztési lehetőségek

Részletesebben

A dokumentumok tárolási struktúrájának szerepe a tudásmegosztásban A vállalati tudásmegosztás elősegítése minta irattárak készítésével

A dokumentumok tárolási struktúrájának szerepe a tudásmegosztásban A vállalati tudásmegosztás elősegítése minta irattárak készítésével A dokumentumok tárolási struktúrájának szerepe a tudásmegosztásban A vállalati tudásmegosztás elősegítése minta irattárak készítésével Fülöp Gyula, Hernádi László, Kormos János és Kovács Zoltán Csaba Miskolci

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei MÁRKUS Béla NymE Geoinformatikai Kar

A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei MÁRKUS Béla NymE Geoinformatikai Kar A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei MÁRKUS Béla NymE Geoinformatikai Kar Co-funded by the Community Programme econtentplus ECP-2007-GEO-317007 Szigetek GISopen konferencia, NymE GEO,

Részletesebben

IMOLA. Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA. Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium

IMOLA. Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA. Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium IMOLA Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium Forró pontok, követelmények I. Tiszta, átlátható helyzetet teremteni MOKKA Egyesület, OSZK, Szállító,

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz Önálló labor feladatkiírásaim 2016. tavasz (ezekhez kapcsolódó saját témával is megkereshetnek) Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Közúti forgalomelemzés kamerával e_traffic Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Előadás témái Cégbemutató Videó analitikai eljárások Forgalomszámláló eszközök összehasonlítása e_traffic forgalomelemző

Részletesebben

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal CMS alapú Internet megoldás a Richter Gedeon Rt-nél Bóna László Dolgos Olga, PhD Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A Wildom Kft.

Részletesebben

IBM Software Group Archiválási technológiák - tartalomkezelés Kovács László Az információ kezelésének evolúciója Struktúrált adatok kezelése '60s Alkalmazások '70s Adatbázisok alkalmazásokra optimalizálva

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

TIOP /2F/ jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása

TIOP /2F/ jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű projekt keretében 2 fő projektasszisztensi tevékenység ellátása szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál 2007. április 24. Dörnyei Ágnes 1 Miről lesz szó? Bemutatkozás Belső szabályozási rendszer megújítása Új nyilvántartási rendszer igénye Szabályzattár A rendszer

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: 12345678-9-10 Cégkivonat 2016.12.13.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 12 34 567891 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

------------------- --------------------

------------------- -------------------- A Járók Társasága bemutatja a KiallitasAjanlo.hu szolgáltatását helyszíneknek Ügyfélkapu Portál Kortársak egymás közt Programajánló Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére

Részletesebben

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Közlemény feltöltése a repozitóriumba

Közlemény feltöltése a repozitóriumba 1 Közlemény feltöltése a repozitóriumba A kiadó archiválási szabályainak ellenőrzése... 2 A cikk elfogadott kéziratának előkészítése... 4 Feltöltés a repozitóriumba közvetlenül az MTMT-ből... 5 Feltöltés

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

DSD DSD. Egy országos méretű orvosi adatbázissal kapcsolatos informatikai kihívások. Kovács László Pataki Balázs Pataki Máté MTA SZTAKI DSD

DSD DSD. Egy országos méretű orvosi adatbázissal kapcsolatos informatikai kihívások. Kovács László Pataki Balázs Pataki Máté MTA SZTAKI DSD MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Egy országos méretű orvosi adatbázissal kapcsolatos informatikai kihívások Kovács László Pataki Balázs Pataki Máté Témakörök MTA SZTAKI bemutatása Nemzeti Rákregiszter

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA A THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA 2015 Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

Kézikönyv. Üzemi adatok

Kézikönyv. Üzemi adatok Kézikönyv Üzemi adatok Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 PAGE TITLE... 6 3 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 13 2 » Kattintson a Törzsadatok bejegyzésre. 3 1 abas-erp utasítás áttekintés»

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Szegedi Tudományegyetem, közgazdász-gazdálkodási Tudományos fokozatok, címek:: 2008, PhD Budapesti

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

ONTOLÓGIA és TUDÁSREPREZENTÁCIÓ

ONTOLÓGIA és TUDÁSREPREZENTÁCIÓ ONTOLÓGIA és TUDÁSREPREZENTÁCIÓ Szıts Miklós Alkalmazott Logikai Laboratórium szots@all.hu ONTOLÓGIA mi az? a formal specification of a shared conceptualization a logical theory which gives an explicit,

Részletesebben