Tématérkép és ontológiai támogatás a vállalkozás tudásmenedzselésében. Supportive topic map and ontology for knowledge management in the enterprise

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tématérkép és ontológiai támogatás a vállalkozás tudásmenedzselésében. Supportive topic map and ontology for knowledge management in the enterprise"

Átírás

1 Tématérkép és ontológiai támogatás a vállalkozás tudásmenedzselésében. Supportive topic map and ontology for knowledge management in the enterprise Fülöp Gyula, Kormos János, Kovács Zoltán saba és Tóth Máté Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, KRIT Kutatásfejlesztési Kft. Debrecen, SZK Könyvtári Intézet, Budapest bsztrakt élunk annak a kérdéskörnek a vizsgálata, hogy a menedzseri munkához kapcsolódó tudásmegosztásban, milyen szerepet játszhatnak az új információs technológiák. Hipotézisünk, hogy a szemantikai adatmodellek és a szemantikus web alkalmazások kedvező feltételeket teremtenek a tudás megosztásához: a tacit tudás kodifikált tudássá alakításához. többnyire strukturálatlan információk kezelésére, egy tématérkép technológián alapuló menedzseri notesz kifejlesztésére teszünk javaslatot. tématérkép technológia lehetővé teszi, hogy a fogalmakat ne hierarchikus rendben, hanem az emberi gondolkodáshoz hasonló, asszociációkon (associations) alapuló szemantikus adatmodellek segítségével írjuk le. tématérkép technológia megköveteli a fogalmak (topics) egyértelmű definiálását is, így biztosítja, hogy ugyanazon a terminuson valamennyi dolgozó ugyanazt értse. technológia lehetőséget teremt arra is, hogy előfordulásokként (occurrences) dokumentumokat, iratokat is kapcsoljunk az egyes témákhoz. tématérkép felépítéséhez szükség van egy menedzsment ontológiára, amelyet az alkalmazás kifejlesztésével párhuzamosan hozunk létre. Kulcsszavak: tudásmenedzsment, tudásmegosztás, menedzseri feljegyzések, tématérképek, szemantikus web, ontológia 1. Bevezetés: vállalati tudásmegosztásban, a tacit azaz az emberek, a munkatársak fejében lévő tudás kodifikálása, vállalati tudássá alakítása elengedhetetlen. tudás menedzselésének alapvető feltétele, hogy felmérjük, leírjuk, visszakereshetővé tegyük a vállalaton belül megjelenő tudástartalmakat. Hipotézisünk, hogy a szemantikus web technológiák hatékonyan alkalmazhatók a vállalati tudás kodifikálására, mert hatékonyan képesek reprezentálni az emberi gondolkodás bonyolult, több dimenziós, alapvetően az asszociációs kapcsolatokon alapuló struktúráit. vállalati tudásmenedzsment területén nagy jelentősége van a strukturálatlan információk kezelésének. z adattáblákban, és az adattáblákból illetve az adatkezelésből összeálló adatbázisokban az információknak csak 20%-a található meg, az információk 80%-a strukturálatlan formában jelenik meg. strukturálatlan információk kezelése az utóbbi években került előtérbe. vállalatoknál az ilyen információk talán még fontosabbak, mint a strukturált információk. Ezen ok miatt ezeknek a strukturálatlan információknak kezelése kiemelten fontos (gazdasági eredményben is mérhető hasznosságot jelent). strukturálatlan információk előtérbe kerülését mutatja az alábbi vélemény is: hhoz, hogy egy cégnél valódi tudásmenedzsment valósuljon meg, egy sor, egyébként egyedi informatikai megoldást kell egységes egésszé ötvözni. lyan, látszólag egymástól távol eső rendszereket kell összekapcsolni, mint az archiválás, az adatbázis-kezelés, a kereső és ágens technológia, a munkafolyamat-szervezés (workflow), valamint a portál- és tartalom-menedzsment. (vitas 2007) következőkben arról lesz szó, hogy a szemantikus web technológiák, azon belül is a tématérképek miért lehetnek hatékonyak a vállalati tudásmenedzsment területén. 2. Háttér és motiváció (Background and motivation) Kutatásunk, folytatása az 1990-es évek végén megkezdett dokumentum menedzsment témakör vizsgálatának től kutatásunkban előtérbe került a tudásmegosztás vizsgálata, melynél fontosnak éreztük az osztályozási sémák (classification schema) szerepét, és egy menedzsment ontológia kidolgozását. (Fulop, Hernadi, Kormos, Kovacs 2005) 2006-ban támadt az ötletünk, hogy a dokumentumok kezelése mellett foglalkozzunk a menedzseri feljegyzések kezelésével.

2 strukturálatlan információk kezelésében fontos szerepet tölt be a feljegyzések tipizálása. (Kovacs, Lencse 2007) Különösen igaz ez, ha a menedzseri feljegyzések körébe betesszük a dokumentumok iktatását (capture), a metaadatokat (metadata) és a dokumentum elérhetőségét (occurrence). Másokhoz hasonlóan, a sok eredménytelen keresés hatására, mi is egyre közelebb kerültünk a szemantikus webhez. 3. Topic Maps technológia tématérkép technológia segítségével az ismereteinket lehet formálisan leírni, oly módon, hogy az hatékonyan reprezentálja az emberi gondolkodás gazdag asszociatív struktúráit. Valamennyi tématérkép hátterében egy ontológia fut. z ontológiában az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen háttértudást írjuk le tématérképek nemzetközi szabványa tématérképek felépítését nemzetközi szabvány írja le. szabvány ismerteti az TM (ML Topic Maps), ML alapú nyelvet (http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/), amelynek segítségével megvalósítható a tématérképek számítógépek közötti cseréje. (assin 2004) technológia alapötlete a legegyszerűbben a könyvek mutatóihoz hasonlítható. tárgymutatóban egymás alatt felsorolják a tárgyakat, ezek a témák (topics) vagy ha teljesen pontosak akarunk lenni, akkor a témák elnevezései, szavakkal való reprezentációi (hagyományosan a mutatószavak). tárgyak után jönnek az oldalszámok, azaz az adott téma szempontjából releváns információk helyei. Ezeket hívjuk előfordulásoknak (occurences). Ezek minden egyszerű mutatóban megtalálhatók. Vannak bonyolultabban felépülő indexek, amelyek megkülönböztetnek többféle típusú tárgyat, és többféle előfordulást. Tipográfiailag megkülönböztetve például dőlten vagy félkövéren szedik a könnyű megkülönböztethetőség végett a tárgyat, vagy az oldalszámokat. Ezek a tématípusok (topic types), illetve az előfordulás típusok (occurence types). Vannak továbbá utalók (pl. Topic Map ld. Tématérkép), amelyek ugyanazon témák több névvel való előfordulásai között igazítanak el. Ezek a névtípusok (name types). tématérképek következő alkotóelemei az asszociációk, amelyekkel a könyvek mutatóiban a lásd még típusú relációkat lehetne párhuzamba állítani. Ezek a témák kontextusát adják meg, írják le más témák segítségével (associations), amelyek szintén többfélék lehetnek mind a könyvek mutatóiban, mind pedig a tématérképekben (association types). Összegezve tehát a következő alkotóelemei vannak a tématérképeknek: - Topics témák (azaz témák, amelyek állhatnak többféle névvel); - ssociations asszociációk (azaz a témák közötti kapcsolatok); - ccurences előfordulások (a téma szempontjából releváns információk). (epper 2002) használhatóságot nagyban segíti ezen három alapvető alkotóelemen túl a névtípusok (name types) megadása és az egyes területek hatáskörének, érvényességi körének (illetve aszimmetrikus relációk esetében az állítás irányának) definiálása (scope). témák sajátossága, hogy a különböző asszociációkban különböző szerepben vesznek részt. Erre szolgálnak a szereptípusok (role types). z ontológia készítésekor kell meghatározni, hogy mely témák milyen szerepekben vehetnek részt a különböző asszociációs kapcsolatokban. 3.2 Ismeretréteg vs. tudásréteg tématérkép technológiával, egy-egy téma környezetét, előfordulásait és asszociációs mezejét lehet feltárni. tématérképek kapcsán szokás megkülönböztetni két réteget, az információs (information layer) és az ismeretréteget (knowledge layer). z információs réteg hordozza a tartalmat (egyszerűbben fogalmazva a dokumentumokat), amelyekre a témák vonatkoznak. z ismeretréteg a témákat és azok egymással való összefüggéseit tartalmazza. z ismeretréteg a tématérkép készítőinek egy adott témáról meglévő tudását reprezentálja, teszi rendszerezett ismeretek halmazává, amelynek az információs rétegben lévő dokumentumok adnak értelmet azzal, hogy konkrét szövegeket, képeket, videókat rendelnek az egyes témákhoz. 3.3 tárgyak egyértelmű címezhetősége tématérképekben az egyes témákhoz, asszociációkhoz és előfordulásokhoz egységes tárgyi azonosítókat rendelünk, amelyek biztosítják az egyértelmű címezhetőséget. szemantikus web ezen (lexikai) szintjét URI-k (Universal Resource Identifier) biztosítják. tématérképeknél is megtalálható ez a funkció. SI-k (ublic Subject Identifier) alkotják a technológia ezen szintjét, amelyek gyakorlatilag a témák egyértelmű leírását tartalmazó HTML oldalakra mutató linkek. Ezek

3 biztosítják, hogy ha két különálló alkalmazásban ugyanazon tárgyról van szó, a gép is felismerje, hogy ugyanazon dologról van szó. Ráadásul így összeolvasztással (merge) több tématérképen átnyúló alkalmazások is létrehozhatók. 3.4 Tématérképek és a szemantikus web tématérképek háromszavas alanyból, állítmányból és tárgyból álló mondatokban, tripletekben írják le az ismereteket. technológia modellje tehát lényegében azonos szemantikus web működési mechanizmusával. szemantikus web egy következtetéseket lehetővé tévő metaadat infrastruktúra a weben, amelynek a tématérképekkel szemben sokkal általánosabb céljai vannak. tématérképek viszont meghatározott konkrét célra készülnek, közvetlen emberi felhasználásra. Ebből fakadnak a legfőbb különbségek, amelyek elsősorban az ontológiák szintjén ragadhatók meg. szemantikus web ontológiáit gépi visszakeresésre szánták és következtetésekre optimalizálták. z tématérképekét emberi információkeresésre szánták és keresésre optimalizálták. Előbbi formális logikán alapul, ennélfogva szigorúbb struktúrákat hoz létre. szemantikus web ontológiái a teljesség leírását célozzák, szemben a tématérképekkel, amelyekkel szemben elvárás az egyszerűség. Egy vállalati tudásmegosztás céljából készített tématérkép számára először egy ontológiát kell létrehozni, amely a használt téma-, név-, előfordulás-, asszociáció- és szereptípusokat tartalmazza. (Garshol 2007) Ezt követően kerülhet sor az adatok feltöltésére, azaz a konkrét az adott vállalatra specifikus témák, asszociációk, nevek, előfordulások és szerepek leírására. 3.5 Tématérkép szoftverek Tématérkép szoftverek közül a két alapvető funkció a szerkesztés a vizualizálás. Erre a célra több ingyenes és fizetős szoftver is létezik. norvég ntopia S terméke az ntopoly, tématérkép szerkesztő és az mnigator vizualizáló program. TM4L (Topic Maps 4 e-learning) szoftver a Winston Salem State University ingyenes szerkesztő és vizualizáló szoftvere (Dicheva Dichev 2006), amelynek magyarra fordításával lehetővé vált, hogy a technológiát saját anyanyelvünkön használjuk. (Kovács Tóth 2008) 4. Topic Maps és vállalati tudásmenedzsment Menedzseri feljegyzések tipizálása és Topic Map-ba tétele tématérkép technológia alkalmas a vállalati tudásmenedzsment céljaira. technológiában rejlő lehetőségek kiaknázására a lexikai szinttől (topicok, nevek) a bonyolult struktúrákat és háttérismeretek tartalmazó ontológiák szintjéig nagyon sok lehetőség van. - témák (topicok) egyértelmű címezhetőségéhez szükséges valamennyi az adott vállalatnál használt fogalmat definiálni, ami biztosítja, hogy a munkatársak ugyanazon a fogalmon garantáltan ugyanazt értsék. - Bármely két téma között képezhető asszociáció. Egy fogalmat több kategóriához is hozzá lehet kapcsolni. Nem kell ott is hierarchiákban gondolkoznunk, ahol azok nem léteznek. Megszűnik az egyéb kategória, minden fogalom a saját asszociációs mezején belül marad. Ezzel a vállalati tudásvagyon struktúrálatlan része is kezelhetővé válik. tématérképek az emberi gondolkodáshoz hasonlóan működnek. - névtípusok segítségével azonos tárgyak, fogalmak különböző néven, nyelveken is kezelhetők. mennyiben két terminus ugyanarra a fogalomra utal, akkor a névtípusok megadásával egyenlőségjel tehető közéjük. mennyiben ugyanarra a fogalomra utalnak, de a használat szabályaiban, érvényességi körben eltérések vannak, akkor scope-ként ezek a különbözőségek leírhatók. - z előfordulások, feljegyzések segítségével dokumentumok is kapcsolhatók a gondolatokhoz, tárgyakhoz: személyekhez a munkaköri leírásuk; a partnerekhez a velük való levelezés, eseményekhez jegyzőkönyvek stb. Ebből következik, hogy egy rendszerben kezelhető a vállalati irattár, a telefonkönyv, a tudástérkép. Egy tématérkép technológián alapuló vállalati tudásmenedzsment rendszer egy adott téma kapcsán mindent megmutat. éldául egy személy kapcsán egyszerre jelenik meg a telefonszáma, a levelezése, a munkaköri leírása, a kompetenciái stb. - Lehetséges az adatok lekérdezése is, és az azok között való böngészés is. Egy menedzser egy ilyen rendszert arra is használhat, hogy adott témákból, személyekből, partnerekből felkészüljön, tájékozódjon.

4 - lekérdezés olyan állításokra is vonatkozhat, amelyeket soha nem adtunk meg, de az ontológiában rögzített háttértudás miatt, a tripletek (alany-állítmány-tárgy állítások) mentén elvégezhetők. - tématérképek összekapcsolhatók amennyiben megtörtént a fogalmak egyéges definiálása. Egy vállalati tématérképben lehetséges, hogy minden érintett munkatárs azt végzi el, amiben profi, majd összeolvasztással egy közös rendszerbe integráljuk a tudásvagyont. ikkünkben kísérletet teszünk a menedzseri feljegyzések tipizálására és Topic Map-ba tételére. Topic Map szerkesztése közben egy menedzsment ontológiát is kiépítünk. z 1980-as évek Time Manager rendszereiben megtalálható formanyomtatványok, vagy a Lotus Notes űrlapjai, egyben feljegyzés típusokat is jelentenek. zt gondolhatnánk, hogy nincs más dolgunk, mint ezek átvétele. Sajnos ez nem járható út. TM-ben lehetőségünk van arra, hogy például egy dokumentumjellemzőt (Dátum, vagy Folder név) nem csak, mint belső erőforrást, hanem mint topic-ot, vagy mint asszociációt is megjelenítsük. formanyomtatványok kötött struktúrában tárolják az adatokat, a TM-ben elsősorban asszociációkon keresztül juthatunk el egyik fogalomtól a másikig. Természetesen a TM is lebutítható a formanyomtatványok szintjére, de akkor a TM technológia előnyeiről mondunk le. TM ugyanakkor egyszerű szerkezettel rendelkezik, hiszen két topic-ot és egy asszociációt magába foglaló tripletek halmazából áll. Ez az egyszerű szerkezet bővíthető azáltal, hogy a topic-okhoz linkelhetünk rövidebb, úgynevezett belső erőforrásokat, illetve hosszabb URL ekkel címzett külső erőforrásokat. TM a tudásmegosztás során, úgy működik, hogy nehéz a tudás bevitele, de könnyű a bevitt tudás megértése. Milyen fontosabb információkat jegyezhet fel a menedzser? Tipizálás - Jövőben várható esemény. éldául, üzleti tárgyalás, értekezlet, céges ünnepség, konferencia, magán jellegű találkozó. Ide tartozhatnak elérendő céljaink, vagy egy feladat lezárása. Ugyancsak ide tartozhat a feleségem születésnapja, vagy a jogosítványom lejáratának dátuma. Kérdésként vetődik fel, hogy mi történjen a bejegyzett adatokkal, ha az esemény bekövetkezett? éldául, archiváljuk, miközben a TM-ből töröljük. - Jövőben elvégzendő feladat. Ezekből és a jövőben várható eseményekből állítható össze, az éves, a havi, a heti és a napi elvégzendők listája (terve). Itt is kérdésként vetődik fel, hogy mi történjen, ha a feladat elvégzésre került? - Megtörtént esemény jellemzői. éldául, egy gazdasági esemény jellemzőinek a feljegyzése, például egy tankolási esemény leírása. - Dokumentumiktatás, a dokumentum jellemzőinek (metaadatok) rögzítése. Hátterében ott van egy letisztult, sok szervezet által elfogadott folderstruktúránk, illetve a dokumentum belső neveinek listája. illetve - ublikációiktatás, a publikáció jellemzőinek (metaadatok) rögzítése. Hátterében ott van egy tudományági felosztás. - artner és munkatárs személy elérhetőségi és alapadatai. Úgymint: telefon, fax, postai cím, webcím, , adóazonosító. éldául Kovács Zoltán adatainak leírása. - artner és saját szervezet elérhetőségi és alapadatai. Úgymint: telefon, fax, postai cím, webcím, , teljes név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, főtevékenység. éldául a KRIT Ltd adatainak leírása. - Vagyontárgy jellemzői. éldául a KRIT Ltd tulajdonában lévő, Ford autó adatainak leírása. - Követelés vagy kötelezettség. éldául a KRIT Ltd beruházási hitelének leírása. - rojekt jellemzői. éldául a KRIT Ltd eszámla projektjének leírása. - Egyéb Topic-ok jellemzői. éldául: Úti_kellékek, Iroda_felújítás. fenti menedzseri feljegyzés típusokhoz, az alábbiakban írunk le néhány TM minta tripletet (Topic ssociation Topic), kiegészítve a kapcsolódó belső és külső erőforrásokkal (occurrences). Mintaként a KRIT Kft ügyvezetőjének, Kovács Zoltánnak a feljegyzéseit vesszük.

5 4.1. jövőben várható események leírása és vizualizálása Esemény_1: Üzleti tárgyalás a KRIT Ltd és a NEUMNN N között, án 10:00-kor. z üzleti tárgyalás helyszíne a NEUMNN N székhelye: 1117 Budapest, Kisrókus u. 16. z eseményben szereplő topikok: középpontba helyezett topic: KRIT_NEUMNN_tárgyalás_ topic. z Üzleti_tárgyalás topiknak, példánya lesz a középpontba helyezett topic. z Esemény topic pedig szuperosztálya lesz az Üzleti_tárgyalás topiknak _10:00 topikot, az Időpont asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. NEUMNN N topikot, a artner asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. Magyar_nyelv topikot, a Nyelv asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. 1117_Budapest_Kisrókus_u_16 topikot a Helyszín asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. HSH_eljárás topikot, a Kulcsszó asszociáció köti össze a középpontba helyezett topikkal. z eseményben szereplő asszociációk és szerepek Üzleti_tárgyalás-időpont viszony: üzleti_tárgyalása, időpontja Üzleti_tárgyalás-résztvevő viszony: üzleti_tárgyalása, résztvevője Üzleti_tárgyalás-nyelv viszony: üzleti_tárgyalása, nyelve Üzleti_tárgyalás-helyszín viszony: üzleti_tárgyalása, helyszíne Üzleti_tárgyalás-kulcsszó viszony: üzleti_tárgyalása, kulcsszava topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: NEUMNN N topic-hoz kapcsolhatjuk: adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, telefonszámát, mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét (http://...), mint külső erőforrást. HSH_eljárás topic-hoz kapcsolhatjuk azokat a dokumentumokat, melyeket a tárgyaláson be kíván mutatni a KRIT Ltd. (ftp://...) z alábbi 1. ábra mutatja egy üzleti tárgyalás vizualizációját.

6 xx Figure 1: Üzleti tárgyalás vizualizációja Előadás ftp _10:00 Magyar_nyelv 1117_Budapest_ Kisrókus_u_16 HSH_eljárás Üzleti_tárgyalás I Telefonszám dószám égjegyzékszám URL KRIT_NEUMNN_ Tárgyalás_ artner Időpont Nyelv Helyszín Kulcsszó T NEUMNN N Esemény Superclass T

7 Esemény_2: KRIT Ltd tulajdonában lévő Ford személygépkocsi forgalmi engedélye én lejár. z eseményben szereplő topikok: KRIT Ltd topic, a Szervezet topic példánya. Ford topic, a Vagyontárgy topic példánya topic, a Dátum topic példánya. Ford_forgalmi_engedély topic, a Forgalmi_engedély topic példánya. Forgalmi_engedély alosztálya az Irat topic-nak. z eseményben szereplő asszociációk: szerepek tulajdonviszony: tulajdonosa, tulajdona forgalmi-lejárati viszony: forgalmi engedélye, lejárat dátuma topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: KRIT Ltd topic-hoz kapcsolhatjuk: adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, telefonszámát, mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét: mint külső erőforrást. Ford topic-hoz kapcsolhatjuk a forgalmi rendszámát, beszerzési árát, alvázszámát, motorszámát, mint belső erőforrásokat. belső erőforrások közé, mint redundáns adatot betesszük a forgalmi engedély lejárati dátumát is jövőben elvégzendő feladatok leírása Feladat: Irattári struktúra (Repository schema) kidolgozása a KRIT Ltd részére, i határidőre. feladatban szereplő topikok: középpontba helyezett topik: KRIT_irattári_struktúra_kidolgozása, mely példány a Feladat topiknak. KRIT_irattári_struktúra topic, az Irattári_struktúra topic példánya. KRIT Ltd topic, a Szervezet topic példánya topic, a Dátum topic példánya. feladatban szereplő asszociációk: szerepek Feladat-határidő viszony: feladata, határideje topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: KRIT Ltd topic-hoz kapcsolhatjuk: adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, telefonszámát, mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét: mint külső erőforrást. KRIT_irattári_struktúra_kidolgozása topic-hoz kapcsolhatjuk az irattári struktúrát leíró kripto_irattári_struktura.xtm fájlt, az URL címének megadásával Megtörtént esemény leírása Megtörtént esemény: KRIT Ltd tulajdonában lévő Ford autóba, én 45 liter benzint tankoltunk HUF értékben. megtörtént eseményben szereplő topikok: középpontba helyezett topik, a megtörtént esemény: Ford_autó_tankolása_ topik, mely példánya a Tankolási_esemény topicnak, és a Tankolási_esemény topik alosztálya a Gazdasági_esemény topicnak. Gazdasági esemény topc alosztálya az Esemény topicnak. Ford_autó topik példánya az utó topicnak topic, a Dátum topic példánya. megtörtént eseményben szereplő asszociációk: szerepek utó-tankolás viszony: autója, tankolása topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Ford_autó_tankolása_ topichoz kapcsolódó belső erőforrások, a tankolt mennyiség, a tankolás összege és a kilométeróra állása.

8 4.4. Dokumentumiktatás leírása és vizualizálása Dokumentumiktatás: KRIT Ltd, értékesíti az eszámla elektronikus számlázó és készletnyilvántartó programját, a NEUMNN N részére. z értékesítéshez kapcsoltan készül egy vállalkozási szerződés, melynek dátuma: Mielőtt az iktatásban szereplő topikokat meghatároznánk, döntsük el, hogy milyen metaadatok feljegyzését tatjuk fontosnak. Ezt követően döntünk abban, hogy mely metaadatokat emeljük ki az asszociációk közé, figyelembe véve Steve epper útmutatását. (epper 2007) lapesetben a metaadatokat, a konkrét dokumentum erőforrásainál írjuk le. lapelvünk, hogy az erőforrások között minden metaadatot szerepeltetünk, így azokat is melyeket asszociációként is kiemelünk. z a véleményünk, hogy ennyi redundancia megengedhető, az egységes metaadat tárolás érdekében. dokumentumiktatás során rögzítendők dokumentum neve: V_szerz_ki_NEUMNN N_ a központba helyezett topic Kapcsolódó metaadatok: Iktatószám (1001/08) belső erőforrás Dokumentum belső neve (V_szerz_ki belső erőforrás Dokumentum iránya (Kimenő) asszociáció Dokumentum hitelessége (Hitelesített) asszociáció Dokumentumhordozó (apír) asszociáció Ügyintéző (Kovács Zoltán) asszociáció artner (NEUMNN N). asszociáció Dátum ( ). belső erőforrás Dosszié (Kimenő_szerződés_D434). asszociáció eformat (doc). asszociáció Nyelv (magyar_nyelv) asszociáció Helység (Debrecen) asszociáció Leírás ( NEUMNN N megvásárolta az eszámla programot.) belső erőforrás Kulcsszavak (vevői, szerződés), asszociáció URL külső erőforrás (ftp://kripto.hu/rep/bte/ert/ki_szerz/v_szerz_ki_neumnn N_ doc) z alábbi 2. ábra mutatja egy konkrét papír alapú dokumentum, egy kimenő vállalkozási szerződés és a hozzá kapcsolódó metaadatok vizualizációját ublikációiktatás leírása publikációk iktatásánál használt metaadatok alig térnek el a dokumentum metaadataitól. publikációiktatás során rögzítendők: publikáció címének eleje, mely a topic neve lesz: The Role of Managerial Kapcsolódó metaadatok, melyek egy része asszociáció, más része erőforrás lesz: ISBN ( d) Teljes cím (The Role of Managerial Notes in Knowledge Sharing: Helping the Management of Unstructured Information by Using Topic Maps), ublikáció típusa (Konferencia kiadvány), Kutatószervezet (DE TEK Közgazdaságtudományi Kar) Szerző neve (Fülöp, Gy. Kormos, J. Kovács, Z.. Lencse, Zs.) Kiadó neve (cademic onferences Limited Reading UK EKM 2007), Dátum ( ). Dosszié (Tudásmenedzsment_D) eformat (pdf). Nyelv (angol), Helység (Barcelona) Leírás (Javaslat egy menedzseri noteszre.) Kulcsszavak (tudásmenedzsment, tudásmegosztás, tématérképek, TM, strukturálatlan információ, osztályozás, dokumentum menedzsment, iktatás) URL (http://www.academic-conferences.org/eckm/eckm2007/eckm07-home.htm),

9 apír Hitelesített Hordozó Kimenő Ki_szerz_D434 Irány Kovács Zoltán Hitelesség Dosszié Vevői Szerződés Ügyintéző Kulcsszavak T V-szerz_ki_ NEUMNN_N_ artner NEUMNN N I eformat doc Helység T Document Nyelv Debrecen Magyar_nyelv Iktatószám 1001/08 Doc_belsőnév V_szerz_ki Dátum Leírás Neumann N megvásárolta az eszámla programot. URL ftp://kripto.hu/rep/bte/ert/ki_szerz/v_szerz_ki_neumann_npo_ doc Figure 2: Dokumentumiktatás vizualizációja

10 4.6. artner és munkatárs személy elérhetőségek és alapadatok leírása menedzseri feljegyzések között ez tartalmaz legtöbb belső erőforrást. Kérdésként vetődik fel itt is, mint a dokumentumok metaadatainál, hogy a partner és munkatárs személy mely jellemzőit jelenítenénk meg asszociációként. partner és munkatárs személyhez kapcsolódó topikok, asszociációk és erőforrások lehetnek: postai címe, telefonszáma, faxszáma, mobilszáma, web lapja, címe, születési dátuma, gyerekei, publikációi, adóazonosítója, igazolványai, munkaadója, vezetése alá tartozó projektek, és még sorolhatnánk. Vizualizációjuk egy képernyőn nem jeleníthető meg, ez mint megoldandó probléma áll fenn. Munkatárs személy elérhetőségei és alapadatai: Kovács Zoltán KRIT Ltd ügyvezetője a saját menedzseri noteszébe feljegyez néhány adatát. z elérhetőségi és az alapadatok feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: Kovács Zoltán aki példánya a Személy topic-nak, munkavállalója a KRIT Ltd-nek. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Munkaviszony: munkaadó, munkavállaló pa-fia viszony: apja, fia topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Kovács Zoltán topic-hoz kapcsolhatjuk: telefonszámát, címét és születési dátumát mint belső erőforrásokat, és a weblapjának címét (http://...), mint külső erőforrást artner és saját szervezet elérhetőségek és alapadatok leírása Ugyanazokat mondhatjuk el erről a feljegyzés típusról, amit az előzőkben a artner és munkatárs személy elérhetőségek és alapadatok leírásáról elmondtunk Vagyontárgy jellemzők leírása Vagyontárgyjellemzők: KRIT Ltd vagyontárgyának, a Ford autónak a fontosabb jellemzőit írjuk le: rendszám, alvázszám, motorszám, üzembe helyezés dátuma, beszerzési ár. vagyontárgyjellemzők feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: Ford_autó, mely példánya egyrészt a Vagyontárgy topiknak, másrészt az utó topiknak. KRIT Ltd, tulajdonosa a Ford_autónak. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Tulajdonviszony: tulajdonos, tulajdon Vagyontárgy osztály_példány viszony: vagyontárgy, Ford_autó topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Ford_autó topic-hoz kapcsolhatjuk: rendszámát, alvázszámát, motorszámát és beszerzési árát, mint belső erőforrásokat, és a fényképét (http://...), mint külső erőforrást Követelések, kötelezettségek leírása Követelés- és kötelezettségjellemzők: KRIT Ltd egyik kötelezettségének, az UNIREDIT Banktól felvett beruházási hitelének a fontosabb jellemzőit írjuk le: hitelfelvétel dátuma, felvett hitel összege, törlesztési időpontok és összegek. követelés- és kötelezettségjellemzők feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: Beruházási_hitel_080409, mely példánya Hitel topiknak. UNIREDIT Bank topik, a Bank topik példánya. KRIT Ltd, a hitel felvevője. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Hitelviszony: hitelt adó, hitelt felvevő topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: Beruházási_hitel_ topic-hoz kapcsolhatjuk: szerződésszámát, szerződés dátumát, mint belső erőforrásokat, és a hitelszerződés elektronikus formájának irattári címét (http://...), mint külső erőforrást.

11 4.10. rojekt jellemzők leírása rojektjellemzők: KRIT Ltd, támogatásra alapozott eszámla projektjének a fontosabb jellemzőit írjuk le: projekt indítás dátuma, projekt zárás dátuma, projekt leírása. projektjellemzők feljegyzésénél szereplő topikok: középpontba helyezett topic: eszámla_projekt, mely példánya rojekt topiknak. Támogatási szerződés, mely példánya a dokumentum topiknak. NKTH mint támogató szervezet. KRIT Ltd mint támogatott szervezet. feljegyzésben szereplő asszociációk és szerepek Támogatási viszony: támogató, támogatott topikokhoz kapcsolódó belső és külső erőforrások: z eszámla_projekt topic-hoz kapcsolhatjuk: projektindítás dátumát, a projekt zárás dátumát, a projekt leírását, mint belső erőforrásokat, és a Támogatási szerződés elektronikus formájának irattári címét (http://...), mint külső erőforrást Egyéb topic-ok leírása Gondolatébresztés céljával írunk le néhány topikot, melyekről szívesen jegyzünk fel információt. éldául: Úti_csomag_összetétele, hogy otthon ne felejtsünk semmit. Iroda_felújítás, hogy összefoglaló leírásunk legyen egy fontos feladatunkról. 5. Összefoglalás (onclusion) ikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a menedzserek által használt strukturálatlan információ tömeget, hogyan lehetne szemantikus adatok hozzátételével félstrukturálttá tenni, és ez által a tudás megosztást elősegíteni. Ennek érdekében javaslatot tettünk a menedzserek által használt információk Topic Map-ba tételére. Hipotézisünk, hogy a szemantikai adatmodellek és a szemantikus web alkalmazások kedvező feltételeket teremtenek a tudás megosztásához: a tacit tudás kodifikált tudássá alakításához, azáltal lesz bizonyítható, ha a menedzserek széles körben használják a Topic Maps technológiát, és valóban érzik majd a gyakorlati hasznát. z alábbi rész, cask angolul van meg: ccording to Dan Remenyi: one of KM's main problems is it's lack of clarity. Definitely, from the economic point of view, Europeans are a)overpaid and b)underworked. We have to work smarter both as industries, as organizations and as countries. (Remenyi 2004). This remark of professor Remenyi again highlights that clarity is essential in knowledge management. Besides, the lack of diligence also fits our topic perfectly as creating and using a Topic Map is no easy task but it is one that certainly carries its own rewards. Irodalom (References) Dicheva, D. & Dichev,. (2006). reating and Browsing Educational Topic Maps, British Journal of Educational Technology - BJET, 37(3), pp Garshol, L.M. (2007) Towards a Methodology for Developing Topic Maps ntologies, Leveraging the Semantics of Topic Maps, Springer, Berlin Heidelberg, pp Kovács Z.s. Tóth M. (2008) Introduction of the Topicmap Technology through the rocess of Translating the Tm4l Editor into Hungarian, microd 2008 International Scientific onference, Miskolc, Hungary, March assin, T.B. (2004) Explorer s Guide to the Semantic Web, Manning, Greenwich, epper, S (2002) The T of Topic Maps Finding the Way in the ge of Infoglut, epper, S (2007) Expressing Dublin ore Metadata in Topic Maps, vitas Magyarország (2007) ur focus: knowledge management, [online], vitas,

TÉMATÉRKÉP TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA, A TM4L SZERKESZTŐ MAGYAROSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁN KERESZTÜL

TÉMATÉRKÉP TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA, A TM4L SZERKESZTŐ MAGYAROSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁN KERESZTÜL TÉMATÉRKÉP TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA, A TM4L SZERKESZTŐ MAGYAROSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁN KERESZTÜL Kovács Zoltán Csaba Fejlesztési igazgató KRIPTO Kutatásfejlesztési Kft. kovacs.zoltan@kripto.hu Tóth Máté Könyvtáros

Részletesebben

Tóth Máté (Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) Hernádi Bettina (Miskolci Egyetem) Kovács Zsigmond (Kovex Kft.

Tóth Máté (Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) Hernádi Bettina (Miskolci Egyetem) Kovács Zsigmond (Kovex Kft. Fogalmak identitása a tématérképekben Tóth Máté (Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) Hernádi Bettina (Miskolci Egyetem) Kovács Zsigmond (Kovex Kft.) Abstract A tématérkép

Részletesebben

Angol-magyar szótár és glosszárium 1

Angol-magyar szótár és glosszárium 1 Angol-magyar szótár és glosszárium 1 Szakterületek: Dokumentumkezelés, MoReq, Dublin Core, Topic Maps, UML. Abstract Absztrakt Kivonat egy írásból. Data Recovery Adatmentés Az adatok automatizált biztonsági

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Vas Réka Franciska Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Vas Réka Franciska Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Szemantikus Web: egy rövid bevezetés

Szemantikus Web: egy rövid bevezetés Szemantikus Web: egy rövid bevezetés Herman Iván World Wide Web Consortium email: ivan@w3.org 1. Bevezetés A Weben lévő információk típusa igen nagy változatosságot mutat. A klasszikus szöveges információk

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke. Paksi Attila és Kárpáti Andrea

A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke. Paksi Attila és Kárpáti Andrea A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke Paksi Attila és Kárpáti Andrea Eötvös Loránd Tudományegyetem, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ Bevezetés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem A közszférában felhalmozódott tapasztalati alapú, tacit ismeretanyag megőrzését és továbbfejlesztését, valamint átadását szolgáló on-line tudásbázis kialakításának lehetőségei és integrálási javaslatok

Részletesebben

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK. Tóvári Judit Szabó Bálint

META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK. Tóvári Judit Szabó Bálint META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK Tóvári Judit Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK META-ADAT TÁROLÁSI TECHNIKÁK Tóvári Judit Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

INFORMÁCIÓKERESŐ RENDSZEREK ALAPJAI, ÖSSZETEVŐI BASICS AND COMPONENTS OF INFORMATION SEARCH/RETRIEVAL SYSTEMS. Bevezetés. Katasztrófavédelem

INFORMÁCIÓKERESŐ RENDSZEREK ALAPJAI, ÖSSZETEVŐI BASICS AND COMPONENTS OF INFORMATION SEARCH/RETRIEVAL SYSTEMS. Bevezetés. Katasztrófavédelem Katasztrófavédelem MUNK SÁNDOR ny. ezredes INFORMÁCIÓKERESŐ RENDSZEREK ALAPJAI, ÖSSZETEVŐI BASICS AND COMPONENTS OF INFORMATION SEARCH/RETRIEVAL SYSTEMS Korunk robbanásszerűen bővülő információtömege már

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel SZAKDOLGOZAT Pálfi Attila Tar Dániel Debrecen 2010 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ASP.NET ALAPOKON Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Juhász József Csaba Development Leader Készítette: Pálfi

Részletesebben

KAPCSOLT NYÍLT KORMÁNYZATI ADATOK BIZTONSÁGA

KAPCSOLT NYÍLT KORMÁNYZATI ADATOK BIZTONSÁGA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június FLEINER Rita fleiner.rita@nik.uni-obuda.hu KAPCSOLT NYÍLT KORMÁNYZATI ADATOK BIZTONSÁGA Absztrakt Az utóbbi években világszerte jellemző közigazgatási elv lett a Nyílt

Részletesebben

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Fogalom alapú állománykezelés

Fogalom alapú állománykezelés MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR DIPLOMAMUNKA Fogalom alapú állománykezelés Piller Imre Mérnök informatikus MSc Konzulens: Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens Alkalmazott Matematikai

Részletesebben

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE 1. kötet Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai Az eredeti, angol nyelvű kiadvány az Európai Bizottság támogatásával,

Részletesebben

Bérczes Tamás, Sztrik János Proxy cache szerverek hatékonyság-vizsgálata 2. Palotás Gábor Multimédia szolgáltatások IP hálózatokon: Triple Play 6

Bérczes Tamás, Sztrik János Proxy cache szerverek hatékonyság-vizsgálata 2. Palotás Gábor Multimédia szolgáltatások IP hálózatokon: Triple Play 6 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom AZ INTERNET ÉS A WWW NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE 1 Bérczes Tamás, Sztrik János Proxy cache szerverek hatékonyság-vizsgálata 2 Palotás Gábor

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben