M E G H Í V Ó NAPIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó NAPIREND"

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 05.-én (hétfőn) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére NAPIREND 1) Előterjesztés Balatoni Hajózási Zrt. részvények eladására Előadó: Hidvégi József polgármester Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pont anyaga megtekinthető a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, január 2. Hidvégi József Polgármester

2 Ügyiratszám: /2009. Ügyintéző: dr. Deákvári Andrea FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Fonyód Város Önkormányzat képviselő-testületének január 05.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztés Balatoni Hajózási Zrt. részvények eladására Tisztelt Képviselő-testület! A Balatoni Hajózási Zrt. részvények ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével a július 7.-én aláírt Megállapodásban meghatározott kötelező tőkeemelés január 7. napján esedékes. A tőkeemelés összegét E Ft.-ot az önkormányzat nem tudja forráshiány miatt (A decemberi testületi ülésen az ezt fedező hitelfelvétel nem került elfogadásra.) megfizetni, ezért a hivatkozott megállapodás szerződésszerű teljesítése érdekében szükséges E Ft. névértékű részvény eladása a mellékelt szerződés szerint. Az ügyletet követően az önkormányzat 5.86% tulajdonrésszel rendelkezik, a megfizetendő tőkeemelés mértéke E Ft. (Az ülésen szóban tájékoztatom a testületet a BAHA Zrt. nyilatkozatáról is, a tőkeemelés általuk számított pontos összegére vonatkozóan.) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1. ) rendelete az alábbiak szerint szabályozza a vagyonhasznosítást: 17. (1) Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatba vagy bérbeadása illetve más módon történő hasznosítása a (3) bekezdésben foglaltak kivételével versenyeztetési eljárás keretében történik. (2) A vagyontárgy elidegenítését, használatba vagy bérbeadását illetve más módon történő hasznosítását: a) a Képviselő-testület és bizottságai, b) a Polgármester, c) a Jegyző, d) az Önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti. (3) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni: a) ha az önkormányzati vagyontárgy értéke nem éri el ingóvagyon esetén az egymillió forintot, ingatlanvagyon esetén az ötmillió forintot, portfolió értékesítése vagy használatba-adása esetén a kétmillió forintot, továbbá b) vagyontárgynak önkormányzati alapítású gazdálkodó szervezetbe történő bevitele, c) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe adása, d) bérleti idő, használati idő meghosszabbítása, e) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezése, f) határozatlan idejű bérleti szerződés esetén tíz évet meghaladó bérleti jogviszony után a bérlemény bérlő számára történő értékesítése, g) kisajátításnál csereingatlan biztosítása, h) telek kiegészítés, telekhatár rendezés esetén.

3 (4) A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület elrendelheti a (3) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt vagyontárgyak versenyeztetés útján történő elidegenítését vagy hasznosítását. (5) A versenyeztetési eljárás szabályait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (6) Amennyiben a versenyeztetési eljárás második alkalommal is eredménytelenül zárult, vagy az Önkormányzat különös gazdasági érdekére való tekintettel a Pénzügyi Bizottság azt kezdeményezi, a Képviselő-testület elrendelheti a versenyeztetési szabályok alkalmazásának mellőzését. Jelen esetben az Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodás 7.) pontja indokolja a kivételt. 7.) A részvények továbbértékesítése Átvevők tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk a jelen megállapodás alapján átvett részvények tulajdonjogának harmadik személyre történő átruházása jelen megállapodás hatálybalépését követő 10 éven belül kizárólag az MNV Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása alapján történhet meg azzal, hogy a Vevőnek és jogutódainak minden esetben kötelezettséget kell vállalnia a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére és azt a továbbértékesítési szerződésnek minden esetben kifejezetten tartalmaznia kell. Továbbértékesítés esetén a szerződés hatályba lépésének feltétele az MNV Zrt. írásbeli hozzájárulása, ide nem értve azon esetet, amikor a részvényeket a tulajdonos társak egymás között forgatják. Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a döntéshez név szerinti szavazás, és minősített többség szükséges. Kérem a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: A 1) Fonyód Város Önkormányzata a tulajdonában levő Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: ) által kibocsátott, a Magyar Köztársaság Kormányának május 07. napján meghozott határozatában foglalt vagyonátadásból származó részvényeiből 2000 db, egyenként Ft névértékű névre szóló részvényt pályáztatás nélkül értékesíti Siófok Város Önkormányzata (székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.,képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester) részére Ft vételárrészért. Felhatalmazza a Polgármestert a részvény adásvételi szerződés aláírására. 2) A Vevő az 1. pontban meghatározott összegen felül a BAHA Zrt évi mérlege alapján meghatározásra kerülő Ft/részvény érték alapján a teljes (végleges) vételárat a szerződésmódosítást követő 2 banki munkanapon belül megfizeti. 3) Fonyód Város Önkormányzata a részvény eladásából befolyt összegből fizeti meg a 5.86% -os tulajdonrészt terhelő tőkeemelés mértékét E Ft.-t. A fennmaradó összeget fejlesztésre kívánja fordítani. Határidő: szerződésben foglaltak szerint Felelős: Polgármester

4 B 1) Fonyód Város Önkormányzata a tulajdonában levő Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: ) által kibocsátott, a Magyar Köztársaság Kormányának május 07. napján meghozott határozatában foglalt vagyonátadásból származó részvényeit nem kívánja értékesíteni. 2) Az önkormányzat a július 24. napján aláírt Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodásból származó E Ft.-os tőkeemelési kötelezettségét hitelből kívánja teljesíteni. A./2008. számú határozatát módosítja, és az abban foglalt fejlesztésre szánt összegéből kívánja a tőkeemelést fedezni. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Fonyód, január 2. Hidvégi József s. k. polgármester

5 RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről Fonyód Város Önkormányzata (székhely: 8640 Fonyód, Fő u. 19. Képviseli : Hidvégi József polgármester, mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), másrészről Siófok Város Önkormányzata (székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1., képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alábbiakban megjelölt helyen és napon a következő feltételek szerint: 1. Eladó jelen szerződés aláírásával eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: ) által kibocsátott, a Magyar Köztársaság Kormányának május 07. napján meghozott határozatában foglalt vagyonátadásból származó részvényeiből 2000 db, egyenként Ft névértékű névre szóló részvényt (a továbbiakban: Részvények). 2. A részvények megvételét Fonyód Város Önkormányzata a /200.. (..) sz. képviselő-testületi határozatában ajánlotta fel, oly módon, hogy a jelen szerződésben a vétel tárgyát képező részvények vételárát a évi mérleg alapján a 26510,85 Ft/részvény értéken kell megállapítani, de azzal, hogy a végleges vételárat a társaság évi mérlege alapján meghatározásra kerülő Ft/részvény értéken kell majd meghatározni. A vevő lesz köteles továbbá megfizetni a Kormány fenti határozatában foglaltak szerinti, a vétel tárgyát képező részvényekre eső tőkeemelés összegét is. 3. A Szindikátusi Szerződésben rögzítettetekre is figyelemmel a jelen szerződést a vevő közli a vásárlásra jogosult többi tulajdonostárssal, akik vételi szándékukat a szerződéses határidőn belül közölhetik. 4. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt Részvények vételárát a társaság évi mérlege alapján 26510,85.-Ft/részvény érték alapulvételével összesen Ft, azaz Ötvenhárommillió-huszonegyezer-hétszáz forint összegben állapítják meg, azzal hogy a végleges vételárat a társaság évi mérlege alapján meghatározásra kerülő Ft/részvény érték szerint kell rögzíteni, és az így megállapított teljes (végleges) vételárral a jelen szerződést január 30. napjáig kiegészíteni. 5. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.) pontban írt Ft vételárrészt január 06. napján átutalással megfizeti az eladó OTP Banknál vezetett sz. bankszámlájára.

6 6. Kötelezettséget vállal továbbá vevő arra, hogy a vétel tárgyát képező részvényekre eső, a fenti Kormány határozatban rögzítetett tőkeemelés összegét,.. Ft-ot, azaz forintot határidőben befizeti. 7. Kötelezettséget vállal vevő arra is, hogy a 4.) pont szerint megfizetett és a végleges (teljes) vételár közötti különbözet összegét a végleges vételár összegére vonatkozó szerződés-kiegészítés aláírásától számított 2 banki napon belül átutalással megfizeti az eladó részére, a 4.) pontban írt bankszámlára. Az Eladó a 4.) pont szerinti Ft összegű vételárrész és a teljes (végleges) vételár összegének megfizetését külön nyilatkozatban köteles nyugtázni. 8. A megvásárolt Részvények tulajdonjoga a 4.) pontban írt Ft vételárrész megfizetésével egyidejűleg száll át Eladóról a Vevőre, az összes hozzátartozó joggal és kötelezettséggel. Erre tekintettel a Felek kijelentik és megállapodnak abban, hogy ezen naptól a Vevő gyakorolhatja a Részvényekhez tartozó jogokat és terhelik a Részvényekből eredő kötelezettségek, ideértve a május 07. napi Kormány határozatban rögzített tőkeemelési kötelezettséget is. 9. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott Részvények az e szerződésben írtakon felül per, teher - és igénymentesek, a Részvényeken feltüntetett és/vagy a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratában és a részvénytulajdonosok közötti Szindikátusi Szerződésben, valamint a részvény átadásra vonatkozó május 07. napi Kormány határozatban foglaltakon felül nincs semmilyen egyéb jog, megállapodás, kötelezettségvállalás vagy igény. A Részvények az Alapító Okiratban meghatározottak szerint átruházhatók. Az Eladó kijelenti, hogy a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényei a vonatkozó rendelkezésekkel, a jogszabályi és Alapító Okiratban meghatározottakkal összhangban lettek kibocsátva, valamint az Eladó ill. jogelődje a vagyonátadást megelőzően a Részvények névértékének megfelelő pénzbeli hozzájárulását a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta. Eladó a fentebb írtakkal összhangban kijelenti, hogy a Kormány május 07. napi határozatában foglalt, a vétel tárgyát képező részvényekre eső tőkeemelési kötelezettséget még nem teljesítette, azt a vevő köteles határidőben teljesíteni. Vevő mindezeket tudomásul veszi, a vétel tárgyát képező részvényekhez tartozó tőkeemelés megfizetését vállalja a Kormány határozatában foglaltak szerint. 10. Az Eladó a jelen adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő a tulajdonváltozás részvénykönyvi átvezetését a 4.) pontban írt Ft összegű vételárrész megfizetésével egyidejűleg kezdeményezze. Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a 4.) pont szerinti vételárrész vevő általi megfizetésével egyidejűleg a Részvényeket a Vevő nevére szóló teljes forgatmánnyal látja el.

7 11. A jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tartják magukra nézve kötelezőnek. Eladó képviselője a jelen szerződést Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozata, a Vevő képviselője pedig a korábban meghozott, Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2006.(XII.14.) sz. határozata alapján köti meg. A szerződés magyar nyelven készült 8 (nyolc) példányban. Jelen adásvételi szerződést a felek elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Fonyód, Siófok, Fonyód Város Önkormányzata Siófok Város Önkormányzata Eladó Vevő képv.: Hidvégi József polgármester képv.: dr. Balázs Árpád polgármester Előttünk, mint tanuk előtt: 1. Név: Lakcím: 2. Név: Lakcím:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete 1 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. Zárt ülésen ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/350/2014 Ügyintéző :

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz. Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Szomor községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól (egységes szerkezet) Szomor

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben