Szülőföldem-lakóhelyem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szülőföldem-lakóhelyem"

Átírás

1 Szülőföldem-lakóhelyem Sváb települések Dombóvár környékén HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT a dombóvári 516.sz. IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM intézményében Projektfelelős: Herczeg Mária

2 Tartalom: 1. A projekt meghatározása, a projektmódszer alapelvei 2. Projekt a Támop program részeként 3. A három hetet meghaladó projekt 3.1. A projekt témája, témaválasztás indoklása, célja 3.2. A projekt résztvevői, időtartama, helyszínei 3.3. A témához kapcsolódó tantárgyak, területek 3.4. A projekt során alkalmazott módszerek, tevékenységek 3.5. Személyi és tárgyi feltételek Részletes projektmunkaterv 3.7. Projektnapló Tervezés, előkészítés Megvalósítás, végrehajtás Ellenőrzés Értékelés 3.8. Mellékletek, produktumok Tanulói portfoliók Fényképek Hanganyag Videofilm részletek

3 1. A projekt fogalma, a projektpedagógia alapelvei A projekt egy összetett, komplex feladat feltételeit, folyamatait meghatározó tevékenység. A pedagógiai projekt egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma feldolgozása célokkal, feladatok meghatározásával, munkamenet megtervezésével, eredmények bemutatásával. Egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma, elvégzendő tevékenység áll. Olyan tanulásszervezés, stratégia, módszer, amely a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi. A megismerés fő forrása a tanuló érdeklődése, tapasztalata, tevékenysége. A projekt végére olyan produktumot várunk el, mely a lehetőségekhez mérten legteljesebb vonatkozásban tárja fel az adott gondolatkört. Alkalmazása az iskolákban rendkívül fontos. Azoknak a diákoknak, akiknek lehetőségük van projektekben való munkára, meghatározó lehet későbbi életükre, mert az iskolán kívüli világban is otthonosabban oldják meg problémáikat.

4 A projektmódszer főbb jellemzői: A projektben való tanulás folyamatának jellemzői. Nemcsak pedagógiai módszer, hanem a tanulók nevelésének, személyiségfejlesztésének nagyon hatékony eszköze A tanulók életéhez, élményeihez, érdeklődéséhez kapcsolódó problémákból indul ki Valóságos produktumot hoznak létre Egyéni vagy csoportmunkán alapuló, önálló, a pedagógus által rejtetten irányított tevékenység Érvényül benne a spontaneitás, a sokféle rögtönzés, de ezzel együtt a tervszerűség Hiba: ha a pedagógus erős tanári kontroll alatt tartja a csoportot, vagy nekem semmi dolgom attitűdjével figyeli a projektet, mert az hamarosan anarchiába torkollik. Azaz egyensúlyt kell teremteni a teljes irányítatlanság és a mindenre kiterjedő, Lépésről-lépésre ellenőrzött munka között. A munka folyamatának megtervezésébe be kell vonni mindazokat, akik majd a konkrét tevékenységek részeseivé válnak A projekt csak akkor éri el a kívánt hatást, ha olyan probléma megoldására irányul, amely túlmutat az iskola világán, különben elveszik az iskolán kívülre tekintés lehetőségének hatalmas motiváló ereje Alkalmas a kooperációs kompetenciák fejlesztésére Nyitott, alkalmazkodó, a gyerekeket elfogadó tanárok Közvetlen kapcsolatban van az iskolán kívüli világgal, az élettel Lehetővé teszi az aktív tapasztalást, a saját élményű tanulást A különböző tanulási technikák elsajátítása fontos feladat A tanulás irányításában a pedagógus indirekt módon működik közre A projekt a diákok együttműködésére épül, egyes fázisaiban azonban egyéni munkát is igényel Végső formája valamilyen közös termék, melyben a részletek egésszé állnak össze

5 A tanulók a projekt alakításának aktív közreműködői a tervezésben, szervezésben, kivitelezésben és az értékelésben Projektfeladatok során csökkennek a magatartási anomáliák Élményszerű megismerés, a tananyag összefügg a gyerek tapasztalatával, így nem válik formálissá Tanulói önállóság- személyes kapcsolatok fejlesztése Gyakorlatiasság, a cél nem az ismeretek felhalmozása, hanem a képességek kifejlesztése Frontális, kooperatív és egyéni munkaformák Nemcsak a tanulók, pedagógusok, hanem a szülők bevonása is Munkamegosztás, gyakorlatias, életszerű tudás megszerzése Egymástól való tanulás, cselekvésre épülő feladatmegoldás Tolerancia- más értékek szerint élők elfogadása, megértése Tantárgyközi szemlélet, a problémahelyzet egyéni megoldása A gyermek kerül a középpontba- katalizáló tanári szerep Nagyobb sikerélményhez juttatja a diákot Egyéni érdeklődés figyelembe vétele, hipotézisek kipróbálása a gyakorlatban ésígy eljutni a helyes megoldáshoz A kiindulópont a tanuló problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen történjen A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez Módot ad individualizált munkára Kidolgozása összefüggő, hosszabb időre elnyúló folyamat A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt A tanulók önállóan döntenek, és felelősek saját döntéseikért A pedagógus szerepe elsősorban az, hogy szervezzen és tanácsot adjon

6 A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak A tanár indirekt tanácsadó, a folyamat katalizátora, időnként direkt beavatkozó, Kézben tartja a projekt működési rendszerét PROJEKTMUNKÁVAL FEJLESZTHETŐ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK Kooperativitás, együttműködés Értő olvasás, szövegértés, szövegalkotás- anyanyelven és idegen nyelven is Íráskészség, nyelvi kifejezőkészség kreativitás az önálló ismeretszerzés készsége, információszerzés szociális érzékenység információátadás i és kommunikációs technikák alkalmazása (keresőprogramok, PowerPoint, szövegszerkesztés, információk, képek letöltése, felhasználása) logikus gondolkodás elemzés kommunikáció (diák-diák, diák-tanár, tanár-szülő) felelősségvállalás kitartás tolerancia, nyitottság, empátia problémakezelés szabályalkotás esztétikai és stílusérzék véleményalkotás, vitakészség

7 8. A projekt során alkalmazott módszerek: - ötletbörze - kutatás, anyaggyűjtés - interjú - vita - kiállítás megtekintése - megfigyelés - szövegfeldolgozás - rendszerezés - elemzés - értékelés - kreatív felfedező, kutató módszerek - tapasztalás - eszközök kipróbálása - előadás meghallgatása, rögzítése jegyzeteléssel, technikai eszközökkel - előadás megbeszélése - szerepjátékok - szövegek önálló tanulmányozása, feldolgozása - film elemzése - cikkek értelmezése - munkakártyák a tanulói munka irányítására - fényképek készítése - videofilm készítése

8 A pedagógiai projektek típusai: Témaválasztás módja szerint Tartalma, témája szerint tananyaghoz kapcsolódó tananyaghoz részben kapcsolódó az iskola tanárai hirdetik meg a diákok több témából választanak ki egyet adott téma feldolgozására szerveződnek csoportok több témából választhatnak, van értékelés, osztályozás tananyaghoz nem kapcsolódó Interdiszciplinaritás szerint szűk tartalmú projekt A tanítási időhöz való viszonya szerint hagyományos órakeret marad epochális oktatás, megszünteti az órakeretet tanítási időn kívül (pl. táborok) Időtartam alapján rövid távú: 1-2 nap közép távú: 1-2 hét (témahét) hosszú távú: min. 3-4 hét Résztvevők száma alapján egyéni sok tantárgyhoz kapcsolódik kiscsoportos (team) közepes létszámú projekt nagy létszámú Produktum alapján tárgy, modell, játék írásmű videofelvétel kiállítás, színpadi előadás kirándulás, rendezvény

9 2. A projekt a TÁMOP program részeként: Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében iskolánk egy közoktatási projektben vesz részt. A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. Ezen célok megvalósítás érdekében iskolánkban a 2009/2010-es tanévben komoly változások történtek. Elindult egy szervezeti és módszertani kultúraváltás, amely a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, ill. új oktatásszervezési és tanulásszervezési módszerek bevezetésében mutatkozik meg. A pályázat kötelező eleme a három hetet meghaladó projekt kidolgozása, megvalósítása és az iskola Pedagógiai Programjába való beépítése.

10 A PROJEKT FOLYAMATA, FŐBB MUNKASZAKASZAI FOLYAMAT TERVEZÉS- ELŐKÉSZÍTÉS SZERVEZÉS MEGVALÓSÍTÁS- KIVITELEZÉS ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS 1. TERVEZÉS-ELŐKÉSZÍTÉS 1.1. A téma kiválasztása 1.2. Javaslat kidolgozása a komplex feladat elvégzésére 1.3. A célok meghatározása 1.4. A megvalósíthatóság elemzése: személyi, tárgyi feltételek és anyagi erőforrások összeírása, a végrehajthatóság előzetes becslése 1.5. Előzetes ismeretek számbavétele 1.6. Lehetséges, névre szóló munkamegosztás, tevékenységek átgondolása 1.7. Források, helyszínek számbavétele 1.8. A projekt tartalmi szerkezetének átgondolása 1.9. Tantárgyközi vonatkozások átgondolása Logikai rendszer- folyamatterv készítése Időtervezés Téma összekapcsolása az oktatás tartalmával Az eredmények bemutatásának módja Külső kapcsolatok körének (szülők, intézmények ) meghatározása, Kapcsolattartás módja

11 2. MEGVALÓSÍTÁS-VÉGREHAJTÁS 2.1. A projektterv véglegesítése, csoportmunkaterv 2.2. Munkaelosztás- és elfogadás, felelősök, részvétel a munkában 2.3. Párhuzamos egyéni, páros és csoportmunkák 2.3. A tanár irányít, megfigyel, naplót vezet a tevékenységekről 2.4. Tisztázódnak az együttműködés szabályai, esetleges konfliktusok megoldása 2.5. A projekt elkészítése: tanulói portfoliók, produktumok 3. ELLENŐRZÉS 3.1. A tanulók ellenőrzik saját munkáikat 3.2. A tanár ellenőrzi a diákok munkáját 3.3. Megbeszélik a produktumok bemutatásának formáját 4. ÉRTÉKELÉS 4.1. A közös munka, a produktumok bemutatása, tapasztalatok összegzése 4.2. A közös munka a produktumok és a folyamat értékelése a csoport által 4.3. Az egyes résztvevők, tevékenységük hatékonysága 4.4. A pozitívumok megerősítése 4.5. Tanári értékelés 4.6. Korrekció

12 3. A HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, Nekem szülőhazám A projekt címe: Szülőföldem-lakóhelyem Témája: Sváb települések Dombóvár környékén Mágocs, Bikal, Csikóstőttős, Kaposszekcső, Egyházaskozár A témaválasztás indoklása: Az iskolánkban tanuló hozzávetőlegesen ezer diáknak csak egy része dombóvári, a legtöbben környékbeli településekről, falvakból járnak be naponta. Tolna, Baranya és Somogy megyéből Dombóvár mellett- 86 településről érkeznek diákjaink. Sokan nem ismerik Dombóvárt és egymás lakóhelyét sem. A projekt célja: Felhívni a diákok figyelmét a szülőföld értékeire, megőrzése iránti közös felelősségünkre. Ismerjék meg szűkebb pátriájukat, a dombóvári kistérséget, találjanak kapcsolódási pontokat településeik között. Ismerjék meg lakóhelyük nevezetességeit, híres szülötteit, a régmúlt idők történetét, népszokásait, viseletét, tájjellegű étkeit. Saját munkája és csoportmunkái által tapasztalja meg a világban való lét felelősségét, őseink hagyományában rejlő értéket. Mélyítse el a hazához való kötődést és a nemzeti azonosságtudatot.

13 A projekt résztvevői: Iskolánk tanulói és tanárai. Összesen három osztály. Kettő orientációs osztály: 9.a és 10.b. Ezekben szaktárgyi tömbösítés és TÁMOP program is zajlik, valamint mindkét osztályban vannak fejlesztő foglalkozásokra rendszeresen járó tanulók. Az orientációs osztályok mellett egy szakközépiskolai osztály is részese a programnak: a 9.szk. A pedagógusok közül az említett osztályok osztályfőnökei és szaktanárai: 9.szk osztályban: 9.a osztályban: 10.b osztályban: Nagy Roland Gyeneiné Rada Beáta Fekete Tamás Bubori Balázs Zsiga Renáta Herczeg Mária Fekete Tamás Pécsiné Kemény Kornélia Éri Tamás Hambuchné Német B. Gyurkáné Jobbágy Emese Bauer Krisztina Herczeg Mária Kataticsné Szollár Emese Gyurkáné Jobbágy E. Deák Ágnes Dr. Varga Zoltánné Pápai László Pápai László Deák Ágnes Herczeg Mária Rajtuk kívül a szervezésben, a projekt lebonyolításában jelentős segítséget nyújtott a német nyelvi munkaközösség vezetője, Kemler Regina, és a TÁMOP program koordinátora Tóth Tibor. A projekt időtartama: 2010.március 30-tól április 30-ig

14 A projekt helyszínei: az iskola tantermei, sportcsarnok, a szekszárdi Német Színház, Mágocs, Bikal, Egyházaskozár, Csikóstőttős, Kaposszekcső települések az egyházaskozári német nemzetiségi tájház, az egyházaskozári evangélikus templom a dombóvári Német Ház, a dombóvári József Attila Általános Iskola kiállítása A projekt témájához kapcsolódó tantárgyak, területek: Történelem Magyar nyelv és irodalom (szövegértés-szövegalkotás) Társadalomismeret Osztályfőnöki Informatika Földünk és környezetünk Rajz és vizuális kultúra Ének-zene Pályaorientáció Német nyelv Pályaorientáció A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ TÉNYEZŐK (SWOT analízis) Erősségek Jól motiválható, érdeklődő diákok A tanulók többsége részese a TÁMOP programnak, osztályaikban 2009-től kompetenciaalapú tanítás és tantárgytömbösített oktatás is van. Ezekben az osztályokban az oktatói-nevelői munka során a diákok már sokféle módszerrel megismerkedhettek, a hagyományos tanítási módszerek mellett. Együttműködő, egymást segítő tanárok

15 A tanárok jelentős része módszertanilag jól képzett, többen ismerik a projektmódszert is A választott téma jól beépíthető a mindennapi tanórákba Az iskola jó i, technikai felszereltsége A diákok közül sok a vidéki, többen a kiválasztott öt településről érkeztek, kiváló a helyismeretük Sok tanuló rendelkezik megfelelő i ismerettel, tudnak szöveget szerkeszteni, bemutatót készíteni, internetes honlapokon tájékozódni Gyengeségek lehetséges kiküszöbölésük Sok tantárgy ilyen jellegű együttműködésében kevés a tapasztalatunk ezért folyamatosan figyelnünk kell a projektben résztvevő tanulók és tanárok visszajelzéseire Mindegyik osztályban számos gyenge illetve közepes képességű gyerek található, egy részük rendszeresen fejlesztő foglalkozásokra jár tanulásban való akadályozottsága, tanulási nehézsége miatt- rájuk különösen figyelni kell, ne legyen kudarcélményük a projekt idején! A legtöbb tanár még nem dolgozott együtt, és néhányan csak a frontális munkát használják óráikon- egymással való kommunikáció, jó módszerek átvétele, tapasztalatcsere folyamat közben is! A három osztály diákjai még nem dolgoztak együtt, és kevés tapasztalatuk van a csoportmunkában- egymás megismerésére nagyobb hangsúlyt fektetni, erre különösen alkalmasak lesznek az iskolán kívüli, kötetlenebb délutáni foglalkozások, kirándulások. Ezen kívül fontos, hogy megismerjék csoportmunka szabályait.

16 Lehetőségek Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon is tudunk tevékenykedni Egymástól való tanulás ( diák-diák, tanár-tanár, diák-tanár, tanár-diák!) A technikai, i adottságok kihasználása Folyamatos kommunikáció, állandó visszacsatolás Kirándulás a környéken Ha sikeres lesz a projekt, a diákok örömmel töltik el a több, mint három hetet, és közös munkájuk pozitív visszhangra talál társaik, a pedagógusok és a vendégek körében, akkor ennek óriási motiváló ereje lesz a következő tanévekben is! Kockázatok - lehetséges kiküszöbölésük A szervezés során problémák mindegyik tanár és diák még a projektindítás előtt kézhez kapja a közösen megfogalmazott és összeállított projekttervet, benne a részletes időtervvel, határidőkkel, felelősökkel, feladatokkal. A csoportmunkában problémák mutatkoznak csoportfelelősök is legyenek, akik állandó kapcsolatot tartanak a projektben résztvevő tanárokkal, osztályfőnökökkel és a projektfelelőssel. Időhiány, nem tartják be a határidőket a portfoliók, produktumok elkészítése során Többször kérünk állandó visszajelzést, ha szükséges a csoportok segítenek Egymásnak. Konfliktus a diákok között ilyen hosszú ideig tartó közös munka során sajnos ezzel is számolni kell, fontos, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban oldjuk meg a feszült helyzeteket, mert az csoporton belüli anarchiához is vezethet, ez pedig akadályozza a projekt folyamatos működését.

17 A projektben résztvevő osztályok órarendje, és a beillesztett projektfoglalkozások: 10.b osztály A hét Ssz. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. matematika gyakorlat 2. testnevelés alapismeretek 3. német testnevelés osztályfőnöki rajz matematika matematika földünk és környezetünk földünk és környezetünk földünk és környezetünk földünk és környezetünk földünk és környezetünk gyakorlat gyakorlat gyakorlat matematika kémia kémia gyakorlat 6. rajz matematika kémia mechanika 7. magyar ember és társadalom testnevelés 8. német gyakorlat B hét Ssz. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. gyakorlat testnevelés 2. ember és társadalom technológia technológia gyakorlat magyar magyar testnevelés ember és 3. gyakorlat magyar magyar osztályfőnöki társadalom ember és 4. gyakorlat magyar német társadalom mechanika ének 5. gyakorlat alapismeret német matematika 6. gyakorlat 7. 8.

18 9.szk osztály A hét Ssz. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. német angol angol gyakorlat magyar 2. rajz matematika biológia osztályfőnöki gyakorlat magyar 3. matematika bioanalitika biológia földrajz matematika gyakorlat testnevelés 4. történelem történelem matematika matematika német gazdasági környezet gyakorlat angol 5. mérés német fizika rajz földrajz angol matematika 6. testnevelés analitika testnevelés bioanalitika ének 7. magyar magyar kémia fizika 8. kémia B hét Ssz. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. ének 2. matematika német osztályfőnöki rajz földrajz 3. matematika biológia testnevelés rajz gazdasági körny. 4. kémia német matematika gazdasági körny. angol gazdasági körny. 5. bioanalitika analitika fizika magyar matematika német angol biológia történelem magyar 6. fizika magyar magyar testnevelés 7. gyakorlat testnevelés bioanalitika 8. gyakorlat földrajz történelem kémia matematika mérés matematika

19 9.a osztály A hét Ssz. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ember és társadalom ember és társadalom ember és társadalom pályaorientáció gyakorlat szövegértés- és szövegalkotás szövegértés-és szövegalkotás szövegértés- és szövegalkotás szövegértés-és szövegalkotás biológia 4. gyakorlat testnevelés szövegértés-és szövegalkotás pályaorientáció osztályfőnöki 5. gyakorlat gyakorlat testnevelés gyakorlat fizika 6. német német fizika 7. biológia 8. B hét Ssz. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. fizika matematika gyakorlat testnevelés 2. biológia matematika gyakorlat osztályfőnöki gyakorlat 3. szövegértés- és szövegalkotás matematika gyakorlat biológia gyakorlat 4. matematika testnevelés ember és társadalom fizika gyakorlat gyakorlat pályaorientáció testnevelés német pályaorientáció német rajz 7. 8.

20 9.a osztály időpont hét óra tantárgy szaktanár Tanóra témája, címe megjegyzés B 3. Herczeg Mária B 1. gyakorlat Zsiga Renáta B 2. osztályfőnöki A 2-3 Gyeneiné Rada Beáta Herczeg Mária B 7. Pápai László B 6. Pápai László B 4. történelem B 5. német B 6. német B 2. osztályfőnöki B 6. rajz Dr. Varga Zoltánné Gyurkáné Jobbágy Emese Kataticsné Szollár Emese Gyeneiné Rada Beáta Pécsiné Kemény Kornélia Ötletelés, a projekt témájának kiválasztása A projekt résztvevőinek, felelőseinek összeírása A projekt indítása, csoportalkotás Szövegfeldolgozás: Dombóvár környékének német nemzetiségűek által lakott települései Internetes források keresése, összegyűjtése: helytörténet Képek gyűjtése a települések nevezetességeiről Németek betelepítése a XVIII.században, helytörténet Jellegzetes sváb népi ételek, receptek Jellegzetes sváb népi ételek, receptek Helytörténeti kiállítás megtekintése Címerek rajzolása, festése B tanórák után Herczeg Mária Egyházaskozár, német nemzetiségi tájház megtekintése A 1-3 történelem A 6. német A 6. német Dr. Varga Zoltánné Gyurkáné Jobbágy Emese Kataticsné Szollár Emese Heraldika- címertan. Miről mesélnek a települések jelképei? Tájszavak, sváb kifejezések a magyar köznyelvben Tájszavak, sváb kifejezések a magyar köznyelvben A 7. Pápai László Prezentáció készítése A 6. német A 6. német Gyurkáné Jobbágy Emese Kataticsné Szollár Emese A német nemzetiségi viselet A német nemzetiségi viselet A 7. Pápai László Prezentációkészítés A 15 órától a szekszárdi német színház műsorának megtekintése ( felelős: Herczeg Mária) A A 2-3 szövegértésszövegalkotás szövegértésszövegalkotás szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Herczeg Mária Herczeg Mária Településtörténet : eddigi ismeretek rendszerezése, vázlatkészítés csoportmunkában Kérdőív és totó összeállítása B 1-3 gyakorlat Zsiga Renáta Portfoliók elkészítése B 2. osztályfőnöki B Projektzáró nap Gyeneiné Rada Beáta Gyeneiné Rada Beáta Projektzárás, a projekt értékelése Produktumok bemutatása: kiállítás és társasjáték

21 9.szk osztály időpont hét óra tantárgy szaktanár Tanóra témája, címe megjegyzés B 2. osztályfőnőki Nagy Roland B 7. történelem Herczeg Mária Ötletelés, a projekt témájának kiválasztása A projekt résztvevőinek, felelőseinek összeírása A 2. osztályfőnöki Nagy Roland A projekt indítása, csoportalkotás A 1-2. magyar Nagy Roland B 8. Bubori Balázs Szövegfeldolgozás: Dombóvár környékének német nemzetiségűek által lakott települései Internetes források keresése, összegyűjtése: helytörténet B 7. Bubori Balázs Képek gyűjtése a települések nevezetességeiről B 7. történelem Herczeg Mária Németek betelepítése a XVIII.században, helytörténet B 4. német Hambuchné N. Bernadett Jellegzetes sváb népi ételek, receptek B 4. történelem Herczeg Mária Helytörténeti kiállítás megtekintése B 1. Ének-zene Deák Ágnes Címerek rajzolása, festése B tanórák után Herczeg Mária Egyházaskozár, német nemzetiségi tájház megtekintése A 4. történelem Herczeg Mária A 1. német Hambuchné N. Bernadett Heraldika- címertan. Miről mesélnek a települések jelképei? Tájszavak, sváb kifejezések a magyar köznyelvben A 3. Bubori Balázs Prezentáció készítése A 4. német Hambuchné N. Bernadett A német nemzetiségi viselet A 4. történelem Herczeg Mária Prezentációkészítés A 15 órától a szekszárdi német színház műsorának megtekintése ( felelős: Herczeg Mária) A 1. Ének-zene Deák Ágnes Sváb dalok, zenék gyűjtése A 5. magyar Nagy Roland Településtörténet- vázlatkészítés B 3. földrajz Fekete Tamás Portfoliók elkészítése B 2. osztályfőnöki Nagy Roland Projektzárás, a projekt értékelése B Projektzáró nap Nagy Roland Produktumok bemutatása: kiállítás és társasjáték

22 10.b osztály időpont hét óra tantárgy szaktanár Tanóra témája, címe megjegyzés B B B A 3-4 Földünk és környezetünk Éri Tamás Herczeg Mária Herczeg Mária Fekete Tamás B 6. Pápai László Ötletelés, a projekt témájának kiválasztása A projekt résztvevőinek, felelőseinek összeírása A projekt indítása, csoportalkotás Szövegfeldolgozás: Dombóvár környékének német nemzetiségűek által lakott települései Internetes források keresése, összegyűjtése: helytörténet B 5. Ének-zene Deák Ágnes Sváb dalok, zenék gyűjtése B 2-3. történelem Éri Tamás B 5. német B 6. német Gyurkáné Jobbágy Emese Bauer Krisztina Gyurkáné Jobbágy Emese Bauer Krisztina Németek betelepítése a XVIII.században, helytörténet Jellegzetes sváb népi ételek, receptek Jellegzetes sváb népi ételek, receptek B 3. osztályfőnöki Fekete Tamás Helytörténeti kiállítás megtekintése B 4. Informatika Pápai László Internetes források gyűjtése, képek keresése B tanórák után Herczeg Mária Egyházaskozár, német nemzetiségi tájház megtekintése A 3. német Gyurkáné Jobbágy Emese A 3. német Bauer Krisztina Tájszavak, sváb kifejezések a magyar köznyelvben Tájszavak, sváb kifejezések a magyar köznyelvben A 5. Pápai László Prezentáció készítése A 6. német Gyurkáné Jobbágy Emese A német nemzetiségi viselet A 6. német Bauer Krisztina A német nemzetiségi viselet A 7. történelem Éri Tamás Miről mesélnek a címerek? Heraldikacímertan A 15 órától a szekszárdi német színház műsorának megtekintése ( felelős: Herczeg Mária) B B 2-3 Ember és társadalom Szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás szövegértésszövegalkotás Szövegértésszövegalkotás Herczeg Mária Herczeg Mária B 1. Pápai László B Projektzáró nap Fekete Tamás Településtörténet : eddigi ismeretek rendszerezése, vázlatkészítés csoportmunkában Kérdőív és totó összeállítása Portfoliók elkészítése, a projekt értékelése Produktumok bemutatása: kiállítás és társasjáték

23

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Kompetencia alapú oktatás Nyíregyházán A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza,

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY)

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) HUNGARY AGREEMENT NUMBER AND ACRONYM: 07/0227-L/4007 - FATCAT A KOMPETENCIA KÉRDÉSKÖR JELENTŐSÉGE A MUNKA ÉS AZ OKTATÁS VILÁGÁBAN I. BEVEZETÉS Az Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kulturális kapcsolataink erősödésének eredményeképpen

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM Környezeti nevelési program KÖRNYEZETVÉDELEM Környezeti nevelés = fenntarthatóság pedagógiája. A környezettudatos polgárrá nevelés, a természeti, az épített,

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Balaton. Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában

Balaton. Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában Balaton Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában Visz, visz, csak visz. Balaton a neve, kékbe, zöldbe, szivárványba burkozik heve. Készítette: Nagy Márta Villányiné

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS FIGYELEM! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya által üzemeltetett

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény, Szent László Király Általános Iskolája 8698 Somogyvár,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0082 Feladatellátási hely: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZTE Juhász Gyula Gyakorló

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l 2 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 4. oldal 2. Helyi tanterv 46. oldal Tartalomjegyzék 3 Bevezet 4 Intézményvezet köszönt je 4 Az iskola öndefiníciója

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 2013-2014. tanév végi beszámolója

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 2013-2014. tanév végi beszámolója Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 2013-2014. tanév végi beszámolója Készítette: Bernáth Ildikó intézményvezető 2014. Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola év végi

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tavaszi zsongás - három hetet meghaladó projekt- A projekt időpontja:

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben