ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Tevékenységi eng. száma E-I-254/2008 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhely: 7630 Pécs, Bor utca 67. ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: október 11. Kelt: október 10. Igazgatóság elnöke P.h.

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK PARTNERKAPCSOLAT, KÉPVISELET, ALÁÍRÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, PANASZKEZELÉS JOGVITÁK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A CORRIGIA Zrt. (továbbiakban Zrt.) tevékenységét az évi CXII. Törvény (Hpt.) az egyéb jogszabályok valamint a Zrt. többi szabályzata alapján végzi. A társaság tevékenysége: hitel és pénzkölcsön nyújtása faktoring tevékenység pénzügyi lízing 1.1 Jelen üzletszabályzat (továbbiakban: üzletszabályzat) a Zrt. és ügyfelei- adós és biztosítékot nyújtó (továbbiakban, mint: Partner) között létrejövő ügyletek általános feltételeit tartalmazza, annak rendelkezései mind a Zrt.-re, mind a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Partnerére külön kikötés nélkül kötelezően érvényesek, de azoktól a felek megállapodása alapján az egyes szerződésekben írásban eltérhetnek. 1.2 A Zrt. külön üzletszabályzatban szabályozhatja egyes speciális tevékenységeinek feltételrendszerét. Jelen üzletszabályzat a külön üzletszabályzatokban foglaltakra is hatályos, ha attól a külön üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik. 1.3 Az üzletszabályzat nyilvános, az a Zrt. valamennyi telephelyén az üzleti órák alatt bárki által megtekinthető, továbbá a Zrt. internetes honlapján is elérhető () A Zrt. minden Partnerének - kérésére - átadja az üzletszabályzat egy példányát. 1.4 A Zrt. a mindenkor hatályos Hpt. előírásai szerint jogosult üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Zrt. Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítja, a Zrt. a hatályban lévő szerződésekkel érintett Partnereit erről írásban - a mindenkor hatályos Hpt. által előírt határidőket betartva - elektronikusan értesíti. Amennyiben a Partner a módosítást nem fogadja el, úgy a Zrt. jogosult a szerződéseket az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, vagy ilyen rendelkezés hiányában 15 napos határidővel felmondani. Az írásbeli értesítéssel párhuzamosan a Zrt. a módosítást valamennyi telephelyén kifüggesztés útján illetve a Zrt. internetes honlapján () is elérhetővé teszi. 1.5 Az Üzletszabályzat a Zrt. irodáinak Partnerforgalmi helyiségében történt kifüggesztése napját követő első munkanaptól kezdődően visszavonásig hatályos. 1.6 Amennyiben a Zrt. és a Partner közötti üzleti kapcsolat valamely kérdésére vonatkozóan sem a Szerződés, sem a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, sem az Üzletszabályzat nem tartalmaznak rendelkezést, a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), valamint a Zrt. és a Partner jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 1.7 Az Üzletszabályzat alkalmazásában Partner: A devizabelföldi személy 1 : 1 A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 3 19

4 az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány). A természetes személynek a devizabelföldiségét személyazonosító igazolvánnyal kell igazolnia, de a határátlépéskor magyar útlevelet felmutató személy devizabelföldiségét vélelmezni kell, a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van - a 2. pont d) és f) alpontjában foglalt kivételekkel -, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása (egyéni vállalkozó - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztató); valamint A devizakülföldi személy 2 : a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, a vámszabad területi társaság, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaság; akivel a Zrt. szerződéses jogviszonyt létesít. szóló évi XCIII. Törvény pont 2 Tényleges tulajdonos: akinek az érdekében a Partner az ügyleti megbízást adta, illetve aki az ügyleti megbízás során létrejött vgyoni előny felett utasítási, kapcsolt vállalkozási, megbízási, meghatalmazási, vagyonkezelési vagy egyéb jogviszony alapján rendelkezhet. (Pmt. 2. (1) h) pont) 4 19

5 2. PARTNERKAPCSOLAT, KÉPVISELET, ALÁÍRÁS 2.1 A Partner azonosítása A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) előírásaira figyelemmel a Zrt., mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet köteles a Partner, a Partner meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a Partner nevében eljáró személy (képviselő) azonosítását elvégezni a Partnerrel történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor, vagy pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az azonosításra még nem került sor. ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. 2.2 Ha a Partner jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy személyazonosságának megállapítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is el kell végezni. 2.3 Nem kell az azonosítást ismételten elvégezni, ha a ZRt a Partnert, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt egyéb ügylet kapcsán már azonosította, és jelen ügylet kapcsán a Partner, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, a képviselő személyazonosságát megállapította, és nem történt a Pmt. 7. (2) bekezdésében és a 8. (2) bekezdésében felsorolt adatokban változás. 2.4 Nyilatkozattétel az azonosítás során A 2.1. pontban meghatározott esetekben a Partner köteles a Zrt. részére írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el 3. Amennyiben a Partner nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, az írásbeli nyilatkozatnak a Pmt. 7.. (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 3 Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 5 19

6 Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a Zrt. a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatos ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel a Partnert. Amennyiben a Partnernek törvényben előírt adatai, illetve a tényleges tulajdonosnak a törvényben meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Zrt. az üzleti kapcsolat létesítését megtagadja. 2.5 Azonosításra szolgáló okmányok A Zrt. az azonosítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, melyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések eloírják, valamint amelyek vizsgálata a Zrt. belátása alapján a Zrt. és az Partner közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt. A Partner a 2.1. pontban foglalt azonosítás során a Zrt. részére az alábbi okmányok bemutatására köteles: Természetes személy esetén magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személyek) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően köteles bemutatni, az annak igazolására szolgáló 30 napnál nem régebbi okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) A Partner köteles a Zrt-nek bejelenteni a képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és becsatolni a hiteles aláírási címpéldányát A Zrt. a képviseleti jog megbízások körére vagy összeghatárra vonatkozó korlátozását nem fogadja el. 6 19

7 2.5.6 Amennyiben a Partner jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több képviselője van, a Zrt. bármelyik képviselő bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben a Partner alapító okiratában/szerződésében a képviselő személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Zrt. az ekként feljogosított képviselő(k) bejelentését fogadja el érvényesnek A képviselő bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, valamint aláírását, hitelt érdemlő módon igazolja A Partner köteles továbbá mindazon okiratok bemutatására is, amelyet a Zrt. előír A Partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen pontban felsorolt, a Partner azonosítására szolgáló okiratokról a Zrt. másolatot készítsen, azokat az azonosítás során keletkezett adatokkal együtt tárolja és a Pmt. szerint megőrizze, illetve a Pmt-ben meghatározottak szerint, annak céljaival összhangban felhasználja. 2.6 Azonosító adatok rögzítése A Zrt. a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles a Partner azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni. A Zrt. az azonosítás során az alábbi adatokat jogosult rögzíteni: Természetes személy családi és utónevét (születési nevét), amennyiben van, akkor a házassági nevét is, lakcímét, születési helyét, idejét, állampolgárságát, anyja nevét, az azonosító okmányának típusát és számát, külföldi természetes személy esetében az pont 2. bekezdésében meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet, adóazonosító jelét, személyi számát, bankszámlaszámát Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének címét, telephelyét/telephelyeit cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. főtevékenységét, adószámát, KSH számát, bankszámlaszámát, 7 19

8 képviseletére jogosultak nevét és beosztását, a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait Az üzleti kapcsolatra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. A Zrt. az Partnerrel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás megelőzésérol és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni a Partnertől, illetve azok igazolására felhívni a Partnert, valamint ezen adatok bármelyikét rögzíteni. Amennyiben a Partner e kötelezettségének a Zrt. által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a Zrt. jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését. 2.7 Tájékoztatás az adatok változása esetén A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Zrt.-t írásban értesíteni Amennyiben a Partner adataiban változás következik be és azt a Partner az előzőekben leírtak szerint nem közli a Zrt.-vel, úgy a Zrt. a Partner személyes megjelenésekor az adatokban való változást rögzíteni köteles A Zrt. jogosult a Partner által hozzá bejelentett képviselőket, illetve azok aláírás címpéldányait mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés a Partnertől a Zrt-hez nem érkezik meg, illetve amíg a Partner a képviseletben történt változást feltüntető, hatályos, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, továbbá az új képviselő eredeti aláírási címpéldányát a Zrt-hez nem nyújtja be A képviselők személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért a Zrt. felelősség nem terheli. 2.8 A Zrt. jogosult a rendelkezésére álló aláírás-minta (pl. aláírási címpéldány, személyi azonosító igazolványban tett aláírás stb.) alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis, vagy hamisított aláírások következményeiért. A Zrt. az általa vizsgált iratok, az azon lévő aláírások valódiságáért felelősséget nem vállal, vizsgálata arra terjed ki, hogy az okiratok külső megjelenésükben megfelelnek-e a jogszabály szerinti okirati kellékeknek, illetve az aláírások az általános gyakorlat szerint külső megjelenésükben megegyeznek-e a Zrt.-hez benyújtott okiratokon lévő aláírásokkal. 8 19

9 Amennyiben a Partner képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott, a Zrt. a Partner megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását. Az ebből eredő károkért a Zrt. nem vállal felelősséget. 2.9 Amennyiben a Partner a jogügyletekkel kapcsolatban nem személyesen jár. el, vagy jogi személyek esetén nem a törvényes képviselő, úgy az eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia. A Zrt. a Partner képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát mindaddig érvényesnek tekinti, míg annak visszavonásáról szóló írásbeli értesítés hozzá a Partnertől nem érkezik. 9 19

10 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS 3.1. A Zrt. és a Partner üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. Ennek keretében az adott jogügylet szempontjából jelentős tényekről, illetve az azokban bekövetkező változásokról haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. Jelentős ténynek tekinti a Zrt. - különösen a Partner személyét, jogi helyzetét érintő változásokat, székhelyének, értesítési címének változását, a jegyzett tőke mértékének változását, végrehajtási, felszámolási eljárás megindítását, összeolvadást, átalakulást, a tulajdonosi szerkezetben legalább 10 %-ot elérő változást, a vezető tisztségviselők változását és a bejelentett képviselő személyének változását. Az itt meghatározott bármely bejelentési kötelezettség elmulasztása a szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására adhat okot, az esetlegesen ebből eredő kár a mulasztó felet terheli Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre - ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra A Partner köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Zrt-t, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Zrt-től várt értesítés. A Partner szintén köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Zrt-t, amennyiben a részére kézbesített dokumentum nyilvánvalóan eltér az általa megkötött szerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei a Partnert terhelik A Zrt. jogosult úgy tekinteni, hogy a Partner tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás A Partner köteles megadni minden, a közöttük létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Zrt. döntéséhez, a jogügylet vagy a Partner megítéléséhez szükségesnek tart, így különösen köteles a Zrt. rendelkezésére bocsátani éves beszámolóját és lehetővé tenni, hogy üzleti könyveit és egyéb okmányait, természetes személyek esetében az Partner azonosításhoz szükséges adatokat a Zrt. megvizsgálhassa és leellenőrizhesse

11 4. SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 4.1 A Zrt. saját belátása szerint, üzleti és piaci érdekeinek mérlegelése alapján létesít bárkivel szerződéses jogviszonyt. A szerződéses jogviszony létesítésének alapfeltétele, hogy a potenciális Partnert és az általa ajánlott jogügyletet a Zrt. megfelelően megvizsgálja. A vizsgálathoz kért információk, személyes tárgyalások, esetlegesen megküldött irat-tervezetek, vagy iratminták nem jelentik a Zrt. szerződéskötési kötelezettségét és nem merítik ki a ráutaló magatartás fogalmát. A Zrt. a potenciális ügyletet saját minősítési rendszere alapján vizsgálja. A minősítési rendszert a Zrt. adósminősítési és fedezetértékelési szabályzata alkotja, melyről az üzleti partnereket nem köteles tájékoztatni. A Zrt.-t tevékenységi körében nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A Zrt. üzleti partnereitől legalább negyedévente pénzügyi, számviteli és egyéb információkat kérhet, ezzel egyidejűleg felülvizsgálatra kerülnek a hatályban lévő szerződéses kapcsolatok. Az információ adás részleges megtagadása, vagy nem teljesítése a szerződéses kapcsolat felmondásának kezdeményezését vonhatja maga után. 4.2 A Zrt. által kötött szerződések érvényességéhez minden esetben azok írásba foglalása és felek általi aláírása szükséges. 4.3 A szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát, a teljesítés feltételeit és a teljesítéshez szükséges adatokat, iratokat, vagy azok egyértelmű meghatározását. 4.4 A Zrt. a szerződés pénzügyi teljesítéséről az adott szerződésben meghatározott módon értesíti Partnereit. 4.5 A Zrt. az általa megkötött szerződésből fakadó követeléseit jogosult harmadik félre engedményezni vagy átruházni a Partner külön hozzájárulása nélkül is. 4.6 A Zrt. - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény értelmében - tagja a Központi Hitelinformációs Rendszernek (a továbbiakban: KHR). A Zrt. KHR-nek történő adatszolgáltatása - az évi CXII. törvény 54. alapján - nem jelenti a banktitok sérelmét, ahhoz a Partner a szerződés aláírásával teljes és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 4.7 Zrt.-nek a szerződés azonnali hatályú felmondására a következő esetekben nyílik lehetősége a) a Ptk ban meghatározott valamennyi esetben; b) a szerződésben kifejezetten ekként meghatározott esetekben; c) ha a partner a szerződések bármely rendelkezését súlyosan megsérti; d) ha a Zrt. vizsgálata szerint a partner gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státuszában. olyan jelentős visszaesés, illetve változás következik be, amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti; 11 19

12 5. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE 5.1. A teljesítés helye a Zrt. és a Partner kapcsolatában a Zrt. központi telephelye, illetve az a hely, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerződésben akként megjelölt A Zrt. javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a fizetés összegét a Zrt. által megadott bankszámlán jóváírják. Általános teljesítési módnak a bankszámlára történő utalás tekinthető A Partner javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget a Partner bankszámláján jóváírták. A Partner javára történt fizetés összegét a Zrt. köteles a Partner által megadott bankszámlára átutalni A Zrt. számlájára készpénzben teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a Zrt. pénztárába befizetésre, illetve a Zrt. bankszámláján jóváírásra került Ha a Partner részére előírt fizetési teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy a szerződés másként nem rendelkezik a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követő első munkanap. A bankszünnap a fizetési határidő számítása szempontjából munkaszüneti napnak tekintendő A Zrt. és a Partner egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség azt terheli, akit a fizetési kötelezettség terhel. A Partner részéről történt készpénzes teljesítés esetén a Zrt. az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket jogosult a Partnerre továbbhárítani

13 6. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 6.1. A Zrt. a Partnerfogadási időpontjait a Partnerfogadásra nyitva álló helyiségeiben jól látható helyen feltünteti. 6.2 A Zrt. a Partner részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet a Partner megadott részére. A Zrt. nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Zrt.-n kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. 6.3 A Partner a Zrt. részére szóló küldeményeket a Zrt. központi telephelyére köteles megküldeni. A Zrt-hez érkezett küldemények érkezési ideje: ajánlott, tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napja, egyéb postai küldemények esetén az átvétel napja, amelyet a Zrt. nyilvántartása igazol. Telefaxon történő iratküldés esetén: azonnal, ha a Partner részére a fax visszaigazoló szelvény hibátlan vételt igazol. en történő iratküldés esetén: azonnal, ha a Partner igazolja, hogy a rendszer a küldést nem utasította el. A Partner által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek a Partnert terhelik. A Partner köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár a Partnert terheli. 6.4 A Zrt. és Partnere egymástól rendelkezéseket, értesítéseket postai úton és útján illetve Hirdetmény formájában fogadnak el. Telefonos kapcsolattartás esetén a Zrt. az esetleges tévedések, félreértések tisztázása végett, illetve a bíróság vagy más hatóság előtti eljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából jogosult a Partnerrel folytatott telefonbeszélgetéseket hangszalagra rögzíteni. Ha a Partner írásban kifejezetten megtagadja a hangfelvétel készítéshez való hozzájárulását, a Zrt. a Partnertől - minden esetleges korábbi eltérő megállapodás ellenére kizárólag írásban fogad el rendelkezést. 6.5 A Zrt. és a Partner közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. 6.6 A Zrt. a Partnere részére szóló bármely iratot kézbesítettnek tekint, ha postai továbbítás esetén a Partner tudomásul vette és/vagy elfogadta az adott értesítésben vagy iratban foglaltakat, vagy arra a kézbesítést követő 8 munkanapon belül nem érkezett a Partnertől semminemű észrevétel telefax útján történő iratküldés esetén azonnal, ha a fax visszaigazoló szelvény hibátlan vételt igazol. en történő iratküldés esetén azonnal, ha a rendszer a küldést nem utasította el (az e- mailek törlése tilos, és a Zrt. a tárgyban említett leveleket archiválja) ajánlott, tértivevényes postai küldemény esetében akkor, ha tényleges kézbesítésük megtörtént (igazoló szelvény visszakerült). Az iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Partner az átvételt megtagadta. Amennyiben a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a Partner az iratot nem vette át (az a Zrt.-hez nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni

14 7. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS 7.1 A Zrt. a Partnerrel létesített üzleti kapcsolatával összefüggően a Partner gazdálkodásával, vagyoni helyzetével, személyi körülményeivel, üzleti tevékenységével, tulajdonosi, üzleti kapcsolataival vagy a Zrt.-vel kötött szerződéséivel kapcsolatosan tudomására jutott adatokat köteles banktitokként kezelni, a vonatkozó rendelkezések megtartásával. Titoktartási kötelezettsége kiterjed az üzleti kapcsolatok megszűnését követő időszakra is, időbeni korlátozás nélkül. A Zrt. harmadik személy részére kizárólag a Partner írásos rendelkezése alapján ad információt. 7.2 Nem jelenti a banktitok sérelmét a.) a Partner illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, b.) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c.) a Zrt. érdeke ezt a Partnerrel szembeni fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d) a felügyeletnek, adó- és más illetékes hatóságnak, refinanszírozó intézménynek, belső informatikai rendszert működtető cégnek, a Zrt. tanácsadóinak átadott információ. e) ha a Zrt. jogszabály vagy egyéb előírás alapján valamely információ átadására köteles Abban az esetben, hogyha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért a Zrt. nem felel. 7.4 A Zrt. a Partnerével létesített üzleti kapcsolatával, szerződéses jogviszonyával összefüggően - ha ez a Partnertől kapott megbízás teljesítése vagy a saját követelése érvényesítése érdekében szükséges - közreműködőket is jogosult igénybe venni, akinek tevékenységéért felelősséggel tartozik. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Zrt. felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik A Zrt. a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint a Partnernek a Zrt-hez benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes adatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza. Ezeket az adatokat a Zrt. jogosult felhasználni kockázatelemzési és -mérséklési célokra, továbbá a Partnerrel történő elszámolás céljából és a szerződésben a Partner részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására. 7.6 A Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Zrt. az egyes szerződések megszűnése után 10 évig a Partner személyes és hiteladatait általános kockázatkezelési célból nyilvántartsa és kezelje. 7.7 A Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Zrt. a Partner a vele szemben fennálló kötelezettségének rendezéséig jogosult a Partner más hitelintézetnél vezetett bankszámláiról és nyilvántartott tartozásairól felvilágosítást kérni. 7.8 A Partner és az érte kezességet vállaló személy a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Zrt. csatlakozott a Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR) - amelyet a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt. - a továbbiakban, mint BISZ Zrt., - üzemeltet és részére a Zrt. a évi CXXII. törvény II. melléklete szerinti adatokat jogosult megküldeni

15 7.9 A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők. A KHR kizárólag a törvényben meghatározott referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak, egyéb adat nem adható át A Zrt. a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, a kereskedelmi kölcsönszerződés, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szerinti értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul írásban átadja a KHR részére a A) természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) alpontjai szerinti referenciaadatait, azaz: azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. h) elektronikus levelezési cím a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra, kereskedelmi kölcsönszerződésre, valamint a hallgatói hitelre vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes), d) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, B) a vállalkozásoknak a melléklet II. fejezetének 2.1 pontjaés 2.2 pontja a)-d) alpontja szerinti referenciaadatait, azaz: azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám a pénzügyi szolgáltatásra, befektetési hitel nyújtására, értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), 15 19

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Budapest, 2010. április 14.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Budapest, 2010. április 14. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. április 14. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 2015 Faktoring Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. június 25. napjától (a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F. (1997. NOVEMBER 28.) ÁPTF. 2033/1998. (1998. DECEMBER 15.) MNB. DSE-L517-2830/921-554/2000.

Részletesebben

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.02.01-től Tartalomjegyzék ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT... 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben