ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Tevékenységi eng. száma E-I-254/2008 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhely: 7630 Pécs, Bor utca 67. ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: október 11. Kelt: október 10. Igazgatóság elnöke P.h.

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK PARTNERKAPCSOLAT, KÉPVISELET, ALÁÍRÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, PANASZKEZELÉS JOGVITÁK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A CORRIGIA Zrt. (továbbiakban Zrt.) tevékenységét az évi CXII. Törvény (Hpt.) az egyéb jogszabályok valamint a Zrt. többi szabályzata alapján végzi. A társaság tevékenysége: hitel és pénzkölcsön nyújtása faktoring tevékenység pénzügyi lízing 1.1 Jelen üzletszabályzat (továbbiakban: üzletszabályzat) a Zrt. és ügyfelei- adós és biztosítékot nyújtó (továbbiakban, mint: Partner) között létrejövő ügyletek általános feltételeit tartalmazza, annak rendelkezései mind a Zrt.-re, mind a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Partnerére külön kikötés nélkül kötelezően érvényesek, de azoktól a felek megállapodása alapján az egyes szerződésekben írásban eltérhetnek. 1.2 A Zrt. külön üzletszabályzatban szabályozhatja egyes speciális tevékenységeinek feltételrendszerét. Jelen üzletszabályzat a külön üzletszabályzatokban foglaltakra is hatályos, ha attól a külön üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik. 1.3 Az üzletszabályzat nyilvános, az a Zrt. valamennyi telephelyén az üzleti órák alatt bárki által megtekinthető, továbbá a Zrt. internetes honlapján is elérhető () A Zrt. minden Partnerének - kérésére - átadja az üzletszabályzat egy példányát. 1.4 A Zrt. a mindenkor hatályos Hpt. előírásai szerint jogosult üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Zrt. Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítja, a Zrt. a hatályban lévő szerződésekkel érintett Partnereit erről írásban - a mindenkor hatályos Hpt. által előírt határidőket betartva - elektronikusan értesíti. Amennyiben a Partner a módosítást nem fogadja el, úgy a Zrt. jogosult a szerződéseket az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, vagy ilyen rendelkezés hiányában 15 napos határidővel felmondani. Az írásbeli értesítéssel párhuzamosan a Zrt. a módosítást valamennyi telephelyén kifüggesztés útján illetve a Zrt. internetes honlapján () is elérhetővé teszi. 1.5 Az Üzletszabályzat a Zrt. irodáinak Partnerforgalmi helyiségében történt kifüggesztése napját követő első munkanaptól kezdődően visszavonásig hatályos. 1.6 Amennyiben a Zrt. és a Partner közötti üzleti kapcsolat valamely kérdésére vonatkozóan sem a Szerződés, sem a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, sem az Üzletszabályzat nem tartalmaznak rendelkezést, a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), valamint a Zrt. és a Partner jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 1.7 Az Üzletszabályzat alkalmazásában Partner: A devizabelföldi személy 1 : 1 A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 3 19

4 az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány). A természetes személynek a devizabelföldiségét személyazonosító igazolvánnyal kell igazolnia, de a határátlépéskor magyar útlevelet felmutató személy devizabelföldiségét vélelmezni kell, a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van - a 2. pont d) és f) alpontjában foglalt kivételekkel -, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása (egyéni vállalkozó - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztató); valamint A devizakülföldi személy 2 : a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, a vámszabad területi társaság, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaság; akivel a Zrt. szerződéses jogviszonyt létesít. szóló évi XCIII. Törvény pont 2 Tényleges tulajdonos: akinek az érdekében a Partner az ügyleti megbízást adta, illetve aki az ügyleti megbízás során létrejött vgyoni előny felett utasítási, kapcsolt vállalkozási, megbízási, meghatalmazási, vagyonkezelési vagy egyéb jogviszony alapján rendelkezhet. (Pmt. 2. (1) h) pont) 4 19

5 2. PARTNERKAPCSOLAT, KÉPVISELET, ALÁÍRÁS 2.1 A Partner azonosítása A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) előírásaira figyelemmel a Zrt., mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet köteles a Partner, a Partner meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a Partner nevében eljáró személy (képviselő) azonosítását elvégezni a Partnerrel történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor, vagy pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az azonosításra még nem került sor. ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. 2.2 Ha a Partner jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy személyazonosságának megállapítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is el kell végezni. 2.3 Nem kell az azonosítást ismételten elvégezni, ha a ZRt a Partnert, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt egyéb ügylet kapcsán már azonosította, és jelen ügylet kapcsán a Partner, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, a képviselő személyazonosságát megállapította, és nem történt a Pmt. 7. (2) bekezdésében és a 8. (2) bekezdésében felsorolt adatokban változás. 2.4 Nyilatkozattétel az azonosítás során A 2.1. pontban meghatározott esetekben a Partner köteles a Zrt. részére írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el 3. Amennyiben a Partner nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, az írásbeli nyilatkozatnak a Pmt. 7.. (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 3 Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 5 19

6 Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a Zrt. a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatos ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel a Partnert. Amennyiben a Partnernek törvényben előírt adatai, illetve a tényleges tulajdonosnak a törvényben meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Zrt. az üzleti kapcsolat létesítését megtagadja. 2.5 Azonosításra szolgáló okmányok A Zrt. az azonosítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, melyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések eloírják, valamint amelyek vizsgálata a Zrt. belátása alapján a Zrt. és az Partner közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt. A Partner a 2.1. pontban foglalt azonosítás során a Zrt. részére az alábbi okmányok bemutatására köteles: Természetes személy esetén magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személyek) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően köteles bemutatni, az annak igazolására szolgáló 30 napnál nem régebbi okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) A Partner köteles a Zrt-nek bejelenteni a képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és becsatolni a hiteles aláírási címpéldányát A Zrt. a képviseleti jog megbízások körére vagy összeghatárra vonatkozó korlátozását nem fogadja el. 6 19

7 2.5.6 Amennyiben a Partner jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több képviselője van, a Zrt. bármelyik képviselő bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben a Partner alapító okiratában/szerződésében a képviselő személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Zrt. az ekként feljogosított képviselő(k) bejelentését fogadja el érvényesnek A képviselő bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, valamint aláírását, hitelt érdemlő módon igazolja A Partner köteles továbbá mindazon okiratok bemutatására is, amelyet a Zrt. előír A Partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen pontban felsorolt, a Partner azonosítására szolgáló okiratokról a Zrt. másolatot készítsen, azokat az azonosítás során keletkezett adatokkal együtt tárolja és a Pmt. szerint megőrizze, illetve a Pmt-ben meghatározottak szerint, annak céljaival összhangban felhasználja. 2.6 Azonosító adatok rögzítése A Zrt. a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles a Partner azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni. A Zrt. az azonosítás során az alábbi adatokat jogosult rögzíteni: Természetes személy családi és utónevét (születési nevét), amennyiben van, akkor a házassági nevét is, lakcímét, születési helyét, idejét, állampolgárságát, anyja nevét, az azonosító okmányának típusát és számát, külföldi természetes személy esetében az pont 2. bekezdésében meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet, adóazonosító jelét, személyi számát, bankszámlaszámát Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének címét, telephelyét/telephelyeit cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. főtevékenységét, adószámát, KSH számát, bankszámlaszámát, 7 19

8 képviseletére jogosultak nevét és beosztását, a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait Az üzleti kapcsolatra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. A Zrt. az Partnerrel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás megelőzésérol és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni a Partnertől, illetve azok igazolására felhívni a Partnert, valamint ezen adatok bármelyikét rögzíteni. Amennyiben a Partner e kötelezettségének a Zrt. által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a Zrt. jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését. 2.7 Tájékoztatás az adatok változása esetén A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Zrt.-t írásban értesíteni Amennyiben a Partner adataiban változás következik be és azt a Partner az előzőekben leírtak szerint nem közli a Zrt.-vel, úgy a Zrt. a Partner személyes megjelenésekor az adatokban való változást rögzíteni köteles A Zrt. jogosult a Partner által hozzá bejelentett képviselőket, illetve azok aláírás címpéldányait mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés a Partnertől a Zrt-hez nem érkezik meg, illetve amíg a Partner a képviseletben történt változást feltüntető, hatályos, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, továbbá az új képviselő eredeti aláírási címpéldányát a Zrt-hez nem nyújtja be A képviselők személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért a Zrt. felelősség nem terheli. 2.8 A Zrt. jogosult a rendelkezésére álló aláírás-minta (pl. aláírási címpéldány, személyi azonosító igazolványban tett aláírás stb.) alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis, vagy hamisított aláírások következményeiért. A Zrt. az általa vizsgált iratok, az azon lévő aláírások valódiságáért felelősséget nem vállal, vizsgálata arra terjed ki, hogy az okiratok külső megjelenésükben megfelelnek-e a jogszabály szerinti okirati kellékeknek, illetve az aláírások az általános gyakorlat szerint külső megjelenésükben megegyeznek-e a Zrt.-hez benyújtott okiratokon lévő aláírásokkal. 8 19

9 Amennyiben a Partner képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott, a Zrt. a Partner megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását. Az ebből eredő károkért a Zrt. nem vállal felelősséget. 2.9 Amennyiben a Partner a jogügyletekkel kapcsolatban nem személyesen jár. el, vagy jogi személyek esetén nem a törvényes képviselő, úgy az eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia. A Zrt. a Partner képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát mindaddig érvényesnek tekinti, míg annak visszavonásáról szóló írásbeli értesítés hozzá a Partnertől nem érkezik. 9 19

10 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS 3.1. A Zrt. és a Partner üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. Ennek keretében az adott jogügylet szempontjából jelentős tényekről, illetve az azokban bekövetkező változásokról haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. Jelentős ténynek tekinti a Zrt. - különösen a Partner személyét, jogi helyzetét érintő változásokat, székhelyének, értesítési címének változását, a jegyzett tőke mértékének változását, végrehajtási, felszámolási eljárás megindítását, összeolvadást, átalakulást, a tulajdonosi szerkezetben legalább 10 %-ot elérő változást, a vezető tisztségviselők változását és a bejelentett képviselő személyének változását. Az itt meghatározott bármely bejelentési kötelezettség elmulasztása a szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására adhat okot, az esetlegesen ebből eredő kár a mulasztó felet terheli Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre - ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra A Partner köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Zrt-t, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Zrt-től várt értesítés. A Partner szintén köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Zrt-t, amennyiben a részére kézbesített dokumentum nyilvánvalóan eltér az általa megkötött szerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei a Partnert terhelik A Zrt. jogosult úgy tekinteni, hogy a Partner tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás A Partner köteles megadni minden, a közöttük létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Zrt. döntéséhez, a jogügylet vagy a Partner megítéléséhez szükségesnek tart, így különösen köteles a Zrt. rendelkezésére bocsátani éves beszámolóját és lehetővé tenni, hogy üzleti könyveit és egyéb okmányait, természetes személyek esetében az Partner azonosításhoz szükséges adatokat a Zrt. megvizsgálhassa és leellenőrizhesse

11 4. SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 4.1 A Zrt. saját belátása szerint, üzleti és piaci érdekeinek mérlegelése alapján létesít bárkivel szerződéses jogviszonyt. A szerződéses jogviszony létesítésének alapfeltétele, hogy a potenciális Partnert és az általa ajánlott jogügyletet a Zrt. megfelelően megvizsgálja. A vizsgálathoz kért információk, személyes tárgyalások, esetlegesen megküldött irat-tervezetek, vagy iratminták nem jelentik a Zrt. szerződéskötési kötelezettségét és nem merítik ki a ráutaló magatartás fogalmát. A Zrt. a potenciális ügyletet saját minősítési rendszere alapján vizsgálja. A minősítési rendszert a Zrt. adósminősítési és fedezetértékelési szabályzata alkotja, melyről az üzleti partnereket nem köteles tájékoztatni. A Zrt.-t tevékenységi körében nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A Zrt. üzleti partnereitől legalább negyedévente pénzügyi, számviteli és egyéb információkat kérhet, ezzel egyidejűleg felülvizsgálatra kerülnek a hatályban lévő szerződéses kapcsolatok. Az információ adás részleges megtagadása, vagy nem teljesítése a szerződéses kapcsolat felmondásának kezdeményezését vonhatja maga után. 4.2 A Zrt. által kötött szerződések érvényességéhez minden esetben azok írásba foglalása és felek általi aláírása szükséges. 4.3 A szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát, a teljesítés feltételeit és a teljesítéshez szükséges adatokat, iratokat, vagy azok egyértelmű meghatározását. 4.4 A Zrt. a szerződés pénzügyi teljesítéséről az adott szerződésben meghatározott módon értesíti Partnereit. 4.5 A Zrt. az általa megkötött szerződésből fakadó követeléseit jogosult harmadik félre engedményezni vagy átruházni a Partner külön hozzájárulása nélkül is. 4.6 A Zrt. - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény értelmében - tagja a Központi Hitelinformációs Rendszernek (a továbbiakban: KHR). A Zrt. KHR-nek történő adatszolgáltatása - az évi CXII. törvény 54. alapján - nem jelenti a banktitok sérelmét, ahhoz a Partner a szerződés aláírásával teljes és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 4.7 Zrt.-nek a szerződés azonnali hatályú felmondására a következő esetekben nyílik lehetősége a) a Ptk ban meghatározott valamennyi esetben; b) a szerződésben kifejezetten ekként meghatározott esetekben; c) ha a partner a szerződések bármely rendelkezését súlyosan megsérti; d) ha a Zrt. vizsgálata szerint a partner gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státuszában. olyan jelentős visszaesés, illetve változás következik be, amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti; 11 19

12 5. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE 5.1. A teljesítés helye a Zrt. és a Partner kapcsolatában a Zrt. központi telephelye, illetve az a hely, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerződésben akként megjelölt A Zrt. javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a fizetés összegét a Zrt. által megadott bankszámlán jóváírják. Általános teljesítési módnak a bankszámlára történő utalás tekinthető A Partner javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget a Partner bankszámláján jóváírták. A Partner javára történt fizetés összegét a Zrt. köteles a Partner által megadott bankszámlára átutalni A Zrt. számlájára készpénzben teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a Zrt. pénztárába befizetésre, illetve a Zrt. bankszámláján jóváírásra került Ha a Partner részére előírt fizetési teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy a szerződés másként nem rendelkezik a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követő első munkanap. A bankszünnap a fizetési határidő számítása szempontjából munkaszüneti napnak tekintendő A Zrt. és a Partner egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség azt terheli, akit a fizetési kötelezettség terhel. A Partner részéről történt készpénzes teljesítés esetén a Zrt. az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket jogosult a Partnerre továbbhárítani

13 6. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 6.1. A Zrt. a Partnerfogadási időpontjait a Partnerfogadásra nyitva álló helyiségeiben jól látható helyen feltünteti. 6.2 A Zrt. a Partner részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet a Partner megadott részére. A Zrt. nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Zrt.-n kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. 6.3 A Partner a Zrt. részére szóló küldeményeket a Zrt. központi telephelyére köteles megküldeni. A Zrt-hez érkezett küldemények érkezési ideje: ajánlott, tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napja, egyéb postai küldemények esetén az átvétel napja, amelyet a Zrt. nyilvántartása igazol. Telefaxon történő iratküldés esetén: azonnal, ha a Partner részére a fax visszaigazoló szelvény hibátlan vételt igazol. en történő iratküldés esetén: azonnal, ha a Partner igazolja, hogy a rendszer a küldést nem utasította el. A Partner által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek a Partnert terhelik. A Partner köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár a Partnert terheli. 6.4 A Zrt. és Partnere egymástól rendelkezéseket, értesítéseket postai úton és útján illetve Hirdetmény formájában fogadnak el. Telefonos kapcsolattartás esetén a Zrt. az esetleges tévedések, félreértések tisztázása végett, illetve a bíróság vagy más hatóság előtti eljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából jogosult a Partnerrel folytatott telefonbeszélgetéseket hangszalagra rögzíteni. Ha a Partner írásban kifejezetten megtagadja a hangfelvétel készítéshez való hozzájárulását, a Zrt. a Partnertől - minden esetleges korábbi eltérő megállapodás ellenére kizárólag írásban fogad el rendelkezést. 6.5 A Zrt. és a Partner közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. 6.6 A Zrt. a Partnere részére szóló bármely iratot kézbesítettnek tekint, ha postai továbbítás esetén a Partner tudomásul vette és/vagy elfogadta az adott értesítésben vagy iratban foglaltakat, vagy arra a kézbesítést követő 8 munkanapon belül nem érkezett a Partnertől semminemű észrevétel telefax útján történő iratküldés esetén azonnal, ha a fax visszaigazoló szelvény hibátlan vételt igazol. en történő iratküldés esetén azonnal, ha a rendszer a küldést nem utasította el (az e- mailek törlése tilos, és a Zrt. a tárgyban említett leveleket archiválja) ajánlott, tértivevényes postai küldemény esetében akkor, ha tényleges kézbesítésük megtörtént (igazoló szelvény visszakerült). Az iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Partner az átvételt megtagadta. Amennyiben a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a Partner az iratot nem vette át (az a Zrt.-hez nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni

14 7. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS 7.1 A Zrt. a Partnerrel létesített üzleti kapcsolatával összefüggően a Partner gazdálkodásával, vagyoni helyzetével, személyi körülményeivel, üzleti tevékenységével, tulajdonosi, üzleti kapcsolataival vagy a Zrt.-vel kötött szerződéséivel kapcsolatosan tudomására jutott adatokat köteles banktitokként kezelni, a vonatkozó rendelkezések megtartásával. Titoktartási kötelezettsége kiterjed az üzleti kapcsolatok megszűnését követő időszakra is, időbeni korlátozás nélkül. A Zrt. harmadik személy részére kizárólag a Partner írásos rendelkezése alapján ad információt. 7.2 Nem jelenti a banktitok sérelmét a.) a Partner illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, b.) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c.) a Zrt. érdeke ezt a Partnerrel szembeni fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d) a felügyeletnek, adó- és más illetékes hatóságnak, refinanszírozó intézménynek, belső informatikai rendszert működtető cégnek, a Zrt. tanácsadóinak átadott információ. e) ha a Zrt. jogszabály vagy egyéb előírás alapján valamely információ átadására köteles Abban az esetben, hogyha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért a Zrt. nem felel. 7.4 A Zrt. a Partnerével létesített üzleti kapcsolatával, szerződéses jogviszonyával összefüggően - ha ez a Partnertől kapott megbízás teljesítése vagy a saját követelése érvényesítése érdekében szükséges - közreműködőket is jogosult igénybe venni, akinek tevékenységéért felelősséggel tartozik. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Zrt. felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik A Zrt. a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint a Partnernek a Zrt-hez benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes adatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza. Ezeket az adatokat a Zrt. jogosult felhasználni kockázatelemzési és -mérséklési célokra, továbbá a Partnerrel történő elszámolás céljából és a szerződésben a Partner részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására. 7.6 A Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Zrt. az egyes szerződések megszűnése után 10 évig a Partner személyes és hiteladatait általános kockázatkezelési célból nyilvántartsa és kezelje. 7.7 A Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Zrt. a Partner a vele szemben fennálló kötelezettségének rendezéséig jogosult a Partner más hitelintézetnél vezetett bankszámláiról és nyilvántartott tartozásairól felvilágosítást kérni. 7.8 A Partner és az érte kezességet vállaló személy a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Zrt. csatlakozott a Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR) - amelyet a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt. - a továbbiakban, mint BISZ Zrt., - üzemeltet és részére a Zrt. a évi CXXII. törvény II. melléklete szerinti adatokat jogosult megküldeni

15 7.9 A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők. A KHR kizárólag a törvényben meghatározott referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak, egyéb adat nem adható át A Zrt. a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, a kereskedelmi kölcsönszerződés, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szerinti értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul írásban átadja a KHR részére a A) természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) alpontjai szerinti referenciaadatait, azaz: azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. h) elektronikus levelezési cím a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra, kereskedelmi kölcsönszerződésre, valamint a hallgatói hitelre vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes), d) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, B) a vállalkozásoknak a melléklet II. fejezetének 2.1 pontjaés 2.2 pontja a)-d) alpontja szerinti referenciaadatait, azaz: azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám a pénzügyi szolgáltatásra, befektetési hitel nyújtására, értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), 15 19

16 b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja A Zrt. a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének pontja szerinti referenciaadatait, aki Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben, kereskedelmi kölcsönszerződésben, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az előző ponthoz képest átadott további referenciaadatok: a fent meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, a fent meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme fennálló tőketartozás összege és pénzneme A Zrt. a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki a Hpt. 3. (1) bekezdés b)- g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, kereskedelmi kölcsönszerződés, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során a) valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható, illetve b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatban a Bűntető Törvénykönyv évi IV. törvény ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Ebben az esetben az előző két ponthoz képest átadott további referenciaadatok: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, perre utaló megjegyzés A Zrt. a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Ebben az esetben a 7.10 B) pontban felsorolt adatokon túl átadott további referenciaadatok: a fent meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, a fent meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, 16 19

17 a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme fennálló tőketartozás összege és pénzneme A Zrt-től bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel A Társaság a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felé haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek A Partner kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A Partner a kifogást a Zrt-nél illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A Zrt. illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő három munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni Ha a Zrt. a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül referenciaadatot továbbított A Partner a nyilvántartott referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Zrt. és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a évi CXXII. törvény 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A Partner keresetindítási joga abban az esetben is fennáll, ha a Zrt., illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani

18 8. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, PANASZKEZELÉS 8.1 Ha a Zrt. a Partner megbízása alapján köteles átvenni vagy továbbítani okmányokat, azokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Zrt. azonban nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok tartalmáért. 8.2 Az okmányok kiszolgáltatása és fizetés esetén a Zrt. annak teljesít, akit iratainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart. 8.3 A Zrt-től, mint pénzügyi vállalkozástól elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság, a képviseleti jogosultság, vagy a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, illetőleg hamis, vagy hamisított voltának gondos vizsgálata melletti fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelőséget. 8.4 A Partner a Szerződés teljesítése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 8.5 A Zrt. pénzügyi szolgáltató tevékenysége során a pénzügyi vállalkozástól elvárható gondossággal és körültekintéssel, a Partner érdekeinek figyelembevételével köteles eljárni, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és más, a pénzügyi intézményekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. 8.6 A Zrt. megtéríti a Partnernek mindazt, a Partner által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlanságával a Partnernek okozott. A Partner haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az ot ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseiről a Zrt-t értesíteni. A Partner köteles bekövetkezett kárát a Zrt-nek bizonyítani. 8.7 A Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ide tartozik különösen: vis maior (például földrengés, árvíz, szélvihar, felhőszakadás stb.), harmadik személy elháríthatatlan cselekménye, más elháríthatatlan külső erő, hatósági rendelkezés, illetve bármely olyan esemény, amely a Polgári Törvénykönyv alapján a teljesítés a félnek fel nem róható okból történő lehetetlenné válását eredményezi. 8.8 Nem felel a Zrt. a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha a Zrt. jelentős ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza működését. 8.9 Nem felel a Zrt. az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Partner felróható magatartása akadályozza A Zrt. nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy a Partner megtéveszti vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben, írásban, a cselekvőképességében időközben beállott változásokról A Zrt. - a jogszabályban meghatározott eseteken kívül - nem felel a Partner szerződésszegéséért, illetve harmadik személy által a Partnernek okozott kárért A Partner panaszát több módon juttathatja el a Zrt-hez: 18 19

19 személyesen a Zrt. bármelyik irodájában, telefonon, telefaxon, írásban a cég központi irodájának címezve, en a Zrt. címére küldve: 8.13 A Zrt. Panaszkezelési Szabályzattal rendelkezik, amely valamennyi irodában valamint a Zrt. honlapján is megtalálható. 9. JOGVITÁK 9.1 A Felek a Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket megkísérlik peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. A Zrt. a Partner által írásban benyújtott panaszra vagy igényre 30 napon belül írásban válaszol. 9.2 Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződéssel, annak megszegésével, érvényességével, értelmezésével vagy megszűnésével kapcsolatban keletkezik, a Felek rögzítik, hogy jogviszonyuk vonatkozásában és azt meghaladóan származó perekre kikötik a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Pécsi Törvényszék illetékességét. 9.3 A Partner és a Társaság közötti jogviszonyokra - ellenkező kikötés hiányában, - a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szabályzat az aláírás napján lép érvénybe azzal, hogy az abban foglalt rendelkezések a kiadás napjától érvényesek és a Zrt. tényleges működésétől kezdődően kell alkalmazni a Zrt. tevékenysége során

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet : 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-510

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben