A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011"

Átírás

1 ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél-Dunántúli Regionális Név: Forrásközpont Nonprofit Kft. Helység: Pécs Irányítószám: Megye: Baranya Utca / Házszám: Megye u Telefon: Fax: Az intézmény felnıttképzési nyilvántartási száma: (2/2010 (II. 16.) SZMM rendeletben szabályozott felnıttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételérıl szóló tanúsítvány másolatát mellékelje!) (Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minısítését kérik.) I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelıs személy (szervezı) adatai: Név: Petrovicsné Takács Rózsa referens Helység: Pécs Irányítószám: Utca / Házszám: Megye u Fax: Telefon: , I. 3. A továbbképzési programot benyújtó besorolása (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!): Szociális intézmény Gyermekjóléti intézmény Gyermekvédelmi intézmény Felsıoktatási intézmény Közoktatási intézmény Egyházi intézmény Gazdasági Társaság X Non-profit szervezet X Egyéb:regionális szociális módszertani intézmény konzorciumi tagja I. 4. A minısítési díj befizetése: A pályázathoz kapcsolódó minısítési díjat a lenti adatok alapján, az Intézet által kiállított és postázott számla kézhezvételétıl számított 8 napon belül szíveskedjen átutalni. Határidın túli kiegyenlítés esetén a pályázat formai hibásnak minısül! Számlát az alábbi címre kérem kiállítani: Intézmény neve: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Címe: 7621 Pécs, Megye u. 20. A befizetendı összeg: Ft. Dátum: december 15. P. H. Kérjük, hogy ez az oldal fénymásolás esetén is külön lapra kerüljön! Cégszerő aláírás 1.

2 II. A program nyilvántartási száma * : / A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK II. 1. A továbbképzési program címe: Alternatív módszerek a segítı tevékenységben - Szakmai személyiségfejlesztı tréning II /2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben minısített, de már lejárt képzésre kéri a program újbóli minısítését: x nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!) A lejárt továbbképzés engedélyszáma: II /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált: nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében Alapítási engedélyszám: A program alapítója: A továbbképzés indítási engedélyszáma: II /1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált: nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében A továbbképzés engedélyszáma: II. 3. A továbbképzési program típusa: (A megfelelı rész aláhúzandó, csak egy típus jelölhetı!) II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam (T) II A 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján kijelölt, módszertani feladatokat ellátó szociális, és az 1997 évi XXXI. tv. alapján kijelölt módszertani feladatokat ellátó gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézmény (Az igazoló dokumentum intézményvezetı által hitelesített másolatát csatolja!): nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!) II Államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytató képzıhely - feltéve, hogy a legutolsó képzést a továbbképzési program benyújtását megelızı három éven belül fejezték be. Pl.: szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, óvodapedagógus, bölcsıdei szakgondozó. (Az igazoló dokumentum intézményvezetı által hitelesített másolatát csatolja!): nem (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!) Jelölje meg a képzést, képzéseket is: II Szakmai személyiségfejlesztı foglalkozás (S) II Szakmai tanácskozás (K) II Külföldi vagy hazai tanulmányút (U) II Szakmai mőhely (M) 2.

3 II. 4. A továbbképzési program célja, tartalma (maximum 110 karakter): (Nem lehet azonos a továbbképzési program címével!) A program célja, felkészíteni a résztvevıket, hogy a mindennapi munkájuk során olyan ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyek segítik ıket a sikeres önmegvalósításban, képességeik kibontakoztatásában, alkalmassá tegye ıket további képzésekre, és a munkamenetben fellépı esetleges problémák megoldásában pedig képessé tegye ıket hatékony módszerek alkalmazására. II. 5. A résztvevı által fizetett részvételi díj: Ft/fı II. 6. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása: (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!) II Tanfolyam, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai mőhely esetén: Családvédelem, családgondozás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekvédelmi szakellátás Idısek szociális Fogyatékosok szociális, rehabilitációja Hajléktalan ellátás Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális Egyéb, éspedig: II Szakmai személyiségfejlesztı foglalkozás esetén: Szupervízió Kommunikációs készségfejlesztı tréning x Esetmegbeszélés Kiégést megelızı tréning Konfliktuskezelı tréning Szervezetfejlesztı tréning x Vezetıi készségfejlesztı tréning x Egyéb, éspedig II. 7. A továbbképzés idıtartama: II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén összesen: óra 100 % az elméleti órák száma: óra % a gyakorlati órák száma: óra % Szakmai személyiségfejlesztés esetén: Szakmai tanácskozás esetén: Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén: Szakmai mőhely esetén: 30 óra elıadások száma nap fórum II Továbbképzés intenzitása: 30 óra, 5 x 6 óra/alkalom, heti rendszerességgel II A továbbképzés teljesítésének feltételei: Maximális hiányzás mértéke a program idıtartamának 10 % - a. (A képzési formának megfelelıen kérjük kitölteni!) A számonkérés módja (Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén szükséges!): 3.

4 II. 8. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk: II Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma: (Kitöltése kötelezı!) A tervezett létszám Csoport minimum maximum II Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne szerint: Csoport Tervezett helyszín Az indítás tervezett idıpontja 1. Pécs Kaposvár Szekszárd II Tervezett továbbképzés indítása megyék szerint: (A megye kódszámát jelölje x- szel! ) Kód Megye Kód Megye x 1 Baranya 11 Jász Nagykun Szolnok 2 Bács-Kiskun 12 Komárom Esztergom 3 Békés 13 Nógrád 4 Borsod Abaúj Zemplén 14 Pest 5 Budapest x 15 Somogy 6 Csongrád 16 Szabolcs Szatmár Bereg 7 Fejér x 17 Tolna 8 Gyır Moson Sopron 18 Vas 9 Hajdú Bihar 19 Veszprém 10 Heves 20 Zala A megjelölt megye/megyék településein a továbbképzés indításának feltétele minimálisan 12 fı/csoport. (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum létszám!) II Tervezett továbbképzés indítás országosan: nem (A megfelelı választ húzza alá!) Országos indítás esetén a továbbképzés indításának feltétele minimálisan 12 fı/csoport. (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum létszám!) 4.

5 II. 9. A továbbképzés célcsoportja: II Ellátási formák szerint: (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!) Kód Ellátási forma Kód Ellátási forma 1 Szociális étkeztetés 24 Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 39 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat x 44 Szenvedélybetegek közösségi 2 Házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás x 16 Szenvedélybetegek nappali x 3 Családsegítés x 10 Szenvedélybetegek bentlakást nyújtó x 80 Támogató szolgálat x 26 Gyermekjóléti szolgáltatás x 15 Fogyatékos személyek nappali 27 Bölcsıde x 25 Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 28 Családi napközi x 85 Utcai szociális munka 29 Házi gyermekfelügyelet x 18 Hajléktalanok nappali x 30 Helyettes szülıi hálózat x 22 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye x 31 Gyermekek átmeneti otthona x 23 Hajléktalanok átmeneti otthona x 32 Családok átmeneti otthona x 8 Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó x 33 Nevelıszülıi hálózat 13 Idısek nappali, demensek nappali x 35 Gyermekotthon 4 Idısek bentlakást nyújtó x 36 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 47 Pszichiátriai betegek közösségi x 79 Különleges, speciális gyermekotthon 17 Pszichiátriai betegek nappali Egyéb.. II Munkahelyen betöltött funkció szerint: Szakdolgozó x Magasabb vezetı Középvezetı x Tanácsadó x II. 10. A továbbképzési program benyújtását megelızı igényfelmérés: (Írja le az igényfelmérés módját, eredményét, amennyiben írásbeli igényfelmérést végzett, csatolja a kérdıívet is!) A SzocioNet DDRMHSZK képzésekért felelıs konzorcium tagja a DDRFK a jelenlegi szakmai támogató rendszerek és a jövıbeni igények feltérképezésére szükségletfelmérést készített. A felméréseket egyrészt a TÁMOP 544 (B) pályázatokban tervezett szolgáltatások, másrészt az akkreditált képzéseink körének megalapozásához használtuk/használjuk fel. A felmérések 2009-ben, valamint az ún. második körös felmérések év végén készültek, az elemzéseket ez év elején végeztük. A legfontosabb választott módszertani eszközeink: Hálózatvizsgálat; Szolgáltatási adatok begyőjtése, elemzése (a szolgáltatásokra vonatkozó legfontosabb objektív adatok, mely a idıszakot öleli fel, SZÁIR adatbázis erre adott lehetıséget); Kérdıíves felmérés, mely egyrészt a megkeresett intézmények vezetıi, másrészt a szakdolgozói válaszoltak a hozzájuk eljuttatott kérdıívekben (ennek alapja a pályázat során elkészített próbalekérdezés volt); Egyéb szakmai dokumentumok (pl. képzési tervek, szolgáltatástervezési koncepciók, dolgozói elégedettség-mérések, a régió nyertes HEFOP-2.2.-es projektjei, akkreditált továbbképzések szükségletfelmérései) feltérképezése és elemzése. 5

6 2010 végén az ún. második körös kérdıíves felméréssel a régió valamennyi szociális és gyermekjóléti-, gyermekvédelmi szolgáltatóját megkerestük. Összesen 37 intézménybıl érkeztek be dolgozói kérdıívek, a kitöltık közül 10 az olyan intézmények száma, melyek integráltan mőködtetnek a két szakterület vonatkozásában szolgáltatásokat. Ilyen, pl. a családsegítı-, és gyermekjóléti szolgálatok, illetve a szociális központok, melyek egy része a szociális szolgáltatások mellett a gyermekjóléti szolgáltatást is biztosítják hatókörzetükben, ami mikrotérség, vagy kistérség. A szociális területrıl érkezett, feldolgozott kérdıívek száma összesen: 332 db, míg a gyermekjólét, gyermekvédelem területérıl beérkezett kérdıívek száma összesen 67 db. A dolgozói kérdıíves felmérés elsıdleges fókusza az intézményekben dolgozó szakemberek szakmai kompetenciák feltérképezése volt. Mind a szociális, mind a gyermekvédelem, gyermekjólét szakterületrıl elmondható, hogy intézményi szinten a - általában - jogszabályoknak megfelelı a szakdolgozók körében a szakképesítési arány (90%, azonban nagy különbségek vannak az egyes szolgáltatások között, ez 50 % és 100 %). A szakdolgozók egyéni kompetencia-felmérésében a szakmai ismeretek hiányosságait elsısorban az új, korszerő ismeretek -, valamint konkrét egyéni készségek, képességek fejlesztési lehetıségének hiányát nevesítették a kollégák. A teljesség igénye nélkül, készségek, képességek hiányosságai az alábbi területeken jelentkeznek mindkét szakterület vonatkozásában: kommunikációs készség, önismeret, probléma-megoldó készség, tolerancia. alkalmazkodó készség fejlesztése, együttmőködés készség fejlesztése, önismeret, elemzı készség, krízishelyzetek felismerése, kezelése, empátia, asszertivitás. A részletes elemzés teljes terjedelmében elérhetı a honlapon. A tervezett személyiségfejlesztı tréningünk szükségességét megerısíti a tréner tapasztalataira és megyei felméréseire alapuló összefoglaló is: A tréner által megvalósított megyei rendezéső szakmai programon széles körben kérdeztünk meg szociális területen dolgozó szakembereket, hogy milyen típusú szakmai személyiségfejlesztı tréningeket részesítenének elınyben. A felmérésünk eredményei alapján állítottuk össze az itt benyújtott tréningprogramot. Megállapításaink szerint a tréning jelenléte hiánypótló, a szociális szakemberek igénylik a szakmai kompetenciájuk erısítését, saját személyiségükben rejlı energiáik feltárását. A tréning tartalmaz egy konfliktuskezelési technikákkal foglalkozó részt, is, melyet nagyon sok szakember igényel. Másik forrást is szondáztunk az indítandó programmal kapcsolatban. Az indításra tervezett megyékben megyei szociális intézmények igazgatóit kérdeztük meg, akik valamennyien támogatóan nyilatkoztak az indítandó programmal kapcsolatban. Felmérésünk eredménye arról gyızött meg minket, hogy a szociális szakemberekben erıs igény van a személyes, szakmához kötıdı készségek fejlesztésére, ehhez az igényhez igazítottuk hozzá, a személyiségfejlesztı tréningprogramot. II. 11. A továbbképzési program lebonyolítása során alkalmazandó elégedettség vizsgálat formája és módja: (Amennyiben írásos formában történik, kérjük, csatolja az adatlapot, adatlapokat!) Szóbeli visszajelzés: A tréning során minden nap (a 6. órában) a záró körben lehetıséget nyújtunk a résztvevıknek reflexiókra. Írásbeli visszajelzés: A tréning végén a résztvevık írásban kapnak lehetıséget visszajelzésre, az csatolt anonim kérdıív segítségével. 6.

7 III. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: (Kérjük, a táblázat minden oszlopát töltse ki a táblázat szükség esetén, további oldalakon folytatható!) A továbbképzés egységeinek / elıadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése Csoportépítés, csoportdinamika. Az önismeret alapjai elmélete. Önismeretünk titkai. Személyes és szakmai erıforrásaink. Zárókör reflexiók. Társas kapcsolataink. Helyünk és szerepünk a szociális munkában. A szociális csoport. Empátia és együttmőködés. A segítı személyisége. Zárókör reflexiók. A kommunikációs folyamat, kommunikációs helyzetek. A playback technika fogalma, alkalmazási lehetıségei, aszociális munkában használatos készségek felsorolása Konfliktusok okai és kezelésük. Konfliktusok felismerése Konfliktus és kommunikáció. Zárókör reflexiók. Kommunikációs zavarok és kezelésük. Hatékony önkifejezés. Hatékony kommunikációs eszközök a hétköznapokban. Hatékonyság és sikerélmény a szociális szakmában. Zárókör reflexiók. Az asszertív viselkedés. A szociálisan kompetens segítı. Zárás, értékelés. A tanultak gyakorlatban való hasznosítása. A résztvevık írásbeli visszajelzése a tréningrıl. Szóbeli reflexiók. Az egyes tartalmi részek óraszáma / idıtartama 1 óra 2 óra 1 óra 2 óra 1 óra 2 óra 1 óra 2 óra Módszerek/munkaformák egységenként Csoportos feladatmegoldás. Elméleti összefoglaló. Strukturált gyakorlatok. Csoportos feladatmegoldás. Strukturált gyakorlatok. Csoportos feladatmegoldás. Elméleti összefoglaló. Strukturált gyakorlatok. Elméleti összefoglaló. Csoportos feladatmegoldás. Irányított beszélgetés. Elméleti összefoglaló. Strukturált gyakorlatok. Irányított, lezáró beszélgetés Az elıadó/tréner neve, képzettsége, szakterülete Csatolandó dokumentumok, megjegyzések: Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén csatolandó az elıadások részletes tematikája, az elıadók szakmai önéletrajza. Szakmai személyiségfejlesztı foglalkozás esetén csatolandó a tréner / trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való jogosultsága, jártasságának igazolása. Szakmai tanácskozás esetén csatolandó a tanácskozás meghívóterve, a tanácskozásért szakmailag felelıs személy szakmai önéletrajza. Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén csatolandó a tanulmányozandó módszer leírása, a tanulmányút idıbeosztása, a tanulmányútért szakmailag felelıs személy szakmai önéletrajza. Szakmai mőhely esetén csatolandó a szakmai mőhely meghívóterve (a fórumok tervezett idıpontjainak meghatározásával) és a programfelelıs szakmai önéletrajza, melyben fel kell tüntetni az eddigi mőhelyvezetési jártasságot. A személyi feltételek biztosításához minden megjelölt elıadó, tréner mőhelyvezetı saját kezőleg aláírt nyilatkozata, hogy a program minısítése esetén abban részt vesz! Egy példányban készül, ami csatolandó az eredeti pályázati anyaghoz! 7.

8 III. 2. A továbbképzés szervezésének tárgyi feltételei: (Részletesen fejtse ki, hogy milyen nagyságú és berendezéső teremben szervezi meg a továbbképzést, pontosan határozza meg a technikai eszközöket!) Terem Technika Egyéb Megfelelı számú szék, tréneri asztal. Hang- és képrögzítésre, illetve lejátszásra alkalmas eszközök papír, filctollak, ceruzák, olló, ragasztó. Szívószál, gombostő,. III. 3. A továbbképzésen a résztvevık számára átadott oktatási segédanyagok pl.: jegyzet, kiadvány felsorolása (a segédanyagok egy-egy példányát mellékelje): IV. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE (Terjedelme minimum 15, maximum 25 sor) A képzés szükségességét az indokolja, hogy a szociális területen dolgozók önismerete és személyiségfejlıdése nagyrészt esetleges és spontán. Magas a frusztráció, gyakran vélt, vagy valós eszköztelenséggel kell szembe néznie a dolgozóknak. Szükséges a szakmaiság és a személyiség összehangolása, kiegyensúlyozott mőködése. A tréning résztvevıi a csoportdinamikai történések, célzott gyakorlatok és speciális technikák alkalmazásával szereznek ön- és társismereti tapasztalatokat. A tréning során kis mértékben, de elméleti összefoglalót is kapnak a résztvevık, hogy a gyakorlatok során nyert tapasztalatok hatékonyabban épüljenek be a személyiségbe. A program lehetıséget nyújt a kommunikáció fejlesztésére, a konfliktusok és azok kezelésének adekvát módszereire. A strukturált feladatokban kipróbálhatják empátiás készségüket, toleranciájukat. Különös figyelemmel kísérjük az asszertivitást, mint hatékony, önérvényesítı módszert, ezen belül a kommunikáció és az asszertivitás szoros kapcsolatát. A programot 30 órában kívánjuk mőködtetni, öt alkalommal, egyenként hat-hat óra idıtartamban. A foglalkozásokon a résztvevıknek alkalmat biztosítunk az aktuális szakmai problémáik csoportba történı beemeléséhez, közösen megkeressük a lehetséges megoldásokat, segítve ezzel a problémahozót és a csoporttagokat is adekvát megoldásokhoz jutni. Összefoglalva, a tréning célja a résztvevık emberi és szakmai motivációjának aktivizálása, egyéni készségek és képességek erısítése, a társas viselkedés és munkavégzés hatékonyságának növelése. 8.

9 Ellenırzı lista A pályázat számítógéppel készített egy eredeti és 2 db az eredetivel mindenben megegyezı egyenként (főzött, kötött, spirálozott) példányból áll. Csatolandó mellékletek listája: Tanfolyam esetén, ha módszertani intézmény, akkor az azt igazoló dokumentum intézményvezetı által hitelesített másolata. Kizárólag az eredeti példányhoz kell csatolni! Tanfolyam esetén alapító okirat, cégbírósági bejegyzés intézményvezetı által hitelesített másolata. Kizárólag az eredeti példányhoz kell csatolni! Tanfolyam esetén felnıttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum intézményvezetı által hitelesített másolata, elıadók szakmai önéletrajza. Tanfolyam esetén, ha a benyújtó nem módszertani intézmény, akkor szociális és gyermekvédelmi képzés folytatásának igazolása. Kizárólag az eredeti példányhoz kell csatolni! Egyéni vállalkozó benyújtó esetén vállalkozói igazolvány másolata. Kizárólag az eredeti példányhoz kell csatolni! Továbbképzési program benyújtását megelızı igényfelmérés kérdıíve, amennyiben készült ilyen. Továbbképzési program szervezése során alkalmazásra kerülı résztvevıi elégedettség vizsgálat adatlapja, adatlapjai. Személyiségfejlesztés esetén a tréner / trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való jogosultsága, jártasságának igazolása. Szakmai tanácskozás esetén a tanácskozás meghívóterve. Külföldi és hazai tanulmányút esetén a tanulmányozandó módszer részletes leírása. Külföldi és hazai tanulmányút esetén a tanulmányút programjának idıbeosztása. Szakmai mőhely meghívóterve a fórumok tervezett idıpontjainak meghatározásával. Szakmai mőhely esetén a programfelelıs szakmai önéletrajza mőhelyvezetésben való jártasságának megjelölésével. Szakmai tanulmányút kivételével minden továbbképzési típushoz a közremőködı elıadó, tréner, mőhelyvezetı saját kezőleg aláírt nyilatkozata a programban való részvételrıl. Kizárólag az eredeti példányhoz kell csatolni! A továbbképzés során a résztvevıknek átadott oktatási segédanyagok egy példánya, amennyiben készült ilyen. A számla kézhezvételét követıen a minısítési díj befizetésének igazolása.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3. számú elıterjesztés ELİTERJESZTÉS KÉTHELY TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi Mőködésérıl, tevékenységérıl Elıadó: Hosszúné Tóth Rita Intézményvezetı 1 Tisztelt Képviselı Testület! Az

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Szabolcs Szatmár Bereg megye

Szabolcs Szatmár Bereg megye É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Idıskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

Hajdú Bihar megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Hajdú Bihar megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL 1097 BUDAPEST, GYÁLI ÚT 2-6. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A SZŰRŐPROGRAMOK ORSZÁGOS KOMMUNUKÁCIÓJA RÉSZEKÉNT KOMMUNIKÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ SZEMINÁRIUMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben