ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: Borota, Dózsa György u. 22., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB cégjegyzék száma: , tevékenységi engedély száma: 944/1997/F. ÁPTF határozat október 28., (a továbbiakban: Számlavezetı) a devizakorlátozások megszüntetésérıl, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Dtv.), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6) MNB rendelet és egyéb hatályos jogszabályi elıírások figyelembevételével külföldi, konvertibilis pénznemben pénzforgalmi számlát (a továbbiakban: pénzforgalmi számla) nyit és vezet, valamint lekötött számlát kezel. Jelen ÁSZF a Bankszámlák vezetésérıl szóló tartalmazza a külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlákra vonatkozó speciális szabályokat, melynek rendelkezései október 15-tıl hatályosak. Az ÁSZF rendelkezései kiterjednek a hatályba lépést megelızıen megkötött keret-szerzıdésekre is, illetve azok módosításának tekintendı. 1) Fogalom meghatározások A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazása tekintetében: Keretszerzıdés: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó dokumentumok Ügyfélszerzıdés, Üzletszabályzat, Általános Szerzıdési Feltételek, Kondíciós Listák, Hirdetmények, Díjszabások és szerzıdések összességét jelenti, olyan pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás a számlavezetı, mint pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött, amely egy adott idıszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerzıdésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla, mint bankszámla megnyitását is. A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerzıdést írásban kell megkötni. A szerzıdés érvényes létrejön a felek aláírásával (egyszerő magánokirat). Fizetési számla/ bankszámla: fizetési mőveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató/takarékszövetkezet egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. A számlavezetı, mint hitelintézet által vezetett fizetési számla bankszámla. A fizetési számlaszerzıdésre a Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályokat kell alkalmazni. Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla/bankszámla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott ideértve a helyi, helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási és elszámolási alszámláit, valamint külföldi vállalkozásnak az adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számláját is -, továbbá az a fizetési számla, amely a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelıen, kifejezetten pénzforgalmi számlaként kerül megnyitásra. A pénzforgalmi számla mellett a számlatulajdonos kérésére a számlavezetı takarékszövetkezet meghatározott célra szolgáló elkülönített számlákat is nyithat, melyek a pénzforgalmi számlával együttesen egységes fizetési számlának 1

2 tekintendık. A Számlatulajdonos részére szabad pénzeszközeinek elhelyezése érdekében, magasabb hozam elérése céljából lekötött betétszámla, mint fizetési számla nyitható. Lekötött betétszámla: a Számlatulajdonos által külföldi konvertibilis pénznemben rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinek elhelyezése érdekében nyitott számla. Betét elhelyezésének, a lekötött betétszámla megnyitásának feltétele, hogy az ügyfél a Számlavezetınél pénzforgalmi számlával rendelkezzen. Bankszámlaszerzıdést kötı felek: a számlavezetı, mint pénzforgalmi szolgáltató és a számlatulajdonos. Számlatulajdonos: A Számlavezetıvel Keretszerzıdést kötı fél. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy Mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a szerzıdés megkötésének idıpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 fınél kevesebb, és a szerzıdés megkötését megelızı üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerzıdés megkötését megelızı üzleti év utolsó napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelı forintösszeg. Pénzforgalmi szolgáltatás: - a fizetési számlára történı készpénzbefizetést, illetve a fizetési számláról történı készpénzkifizetést lehetıvé tevı szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, - a fizetési mőveletek fizetési számlák közötti teljesítése, - a fizetési mőveletek fizetési számlák közötti teljesítése, ha a fizetési mővelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevı ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretébıl történik, - a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, - a készpénzátutalás, - az olyan fizetési mővelet teljesítése, ahol a fizetı fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési mővelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetıjénél történik, aki kizárólag közvetítıként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. 2) Pénzforgalmi, illetve Betéti szerzıdés megkötése és a pénzforgalmi számla megnyitása A Számlavezetı külföldi konvertibilis pénznemben pénzforgalmi számlát (a továbbiakban: pénzforgalmi számla) nyit és vezet azoknak az ügyfeleknek, akik annak nyitására a jogszabály erejénél fogva kötelezettek, illetve azoknak az egyéb ügyfeleknek, akik szabad akaratukból pénzforgalmi számla nyitásáról rendelkeznek. A Számlavezetı Hirdetményben teszi közzé, hogy mely külföldi konvertibilis pénznemekben nyit pénzforgalmi számlát. Egy Számlatulajdonosnak több azonos, illetve különbözı pénznemben megnyitott, pénzforgalmi számlája lehet. A számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok állapítják meg. 2

3 A pénzbetét (törzstıke) elhelyezésére kötelezett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek részére - a pénzbetét (törzsbetét) elhelyezése céljából - a Számlavezetı számlát nyit, illetve a betét elhelyezésérıl igazolást állít ki. Gazdasági társaság és szövetkezet esetében a nyilvántartásba történı bejegyzésük iránti kérelmük benyújtásának igazolásáig, egyéb nyilvántartásba vétellel létrejövı jogi személyek esetében a nyilvántartásba történı bejegyzésük igazolásáig a fenti célra megnyitott számla pénzforgalom lebonyolítására (terhelések kezdeményezésére, illetve jóváírások fogadására) nem alkalmazható. A pénzforgalmi számla vezetését a Számlavezetı a Számlatulajdonossal, illetve törvényes képviselıjével megkötött Pénzforgalmi Keretszerzıdés alapján és annak keretei között vállalja. A Számlavezetı a Pénzforgalmi Keretszerzıdésben, illetve jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon, a pénzforgalmi számlán nyilvántartja a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti az azok terhére érkezı fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a Számlatulajdonos javára érkezı pénzeszközöket, míg a Számlatulajdonos díj fizetésére köteles. A Számlavezetı. a bankszámlához kapcsolódóan külön szerzıdés alapján elkülönített bankszámlát/számlákat/számlabetétet is nyithat és vezethet. A lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Számlavezetı hely lekötött betétként kezeli. A betétlekötés és a betéti mőveletek kezdeményezésének, végrehajtásának szabályait a Betéti szerzıdés tartalmazza. A Számlavezetı a Számlatulajdonos képviselıjének azt a személyt tekinti és Pénzforgalmi Keretszerzıdést, illetve Betéti szerzıdést azzal a személlyel köt, aki a Számlatulajdonos jogi formáját szabályozó jogszabály alapján a Számlatulajdonos elsı számú vezetıjeként a Számlatulajdonos képviseletére jogszabály erejénél fogva egyedül, vagy más cégjegyzésre jogosult személlyel együttesen jogosult, és ezen jogosultságát hitelt érdemlıen igazolja.. A Számlavezetı a vállalkozás vezetıjének megválasztása tekintetében a vezetı megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolását, illetıleg - egyéni vállalkozó esetén - az érvényes vállalkozói igazolvány bemutatását, valamint a Számlatulajdonos vezetıjének aláírása tekintetében a közjegyzı/ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány bemutatását fogadja el. A Számlavezetı a Számlatulajdonos, képviselıje, meghatalmazottja azonosítását elvégzi amennyiben a Pénzforgalmi Keretszerzıdés megkötésekor, amennyiben a pénzforgalmi számla nyitása vagy devizabetét elhelyezése a Számlatulajdonosnak a Számlavezetıvel az elsı üzleti kapcsolata, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabályoknak és belsı szabályzatban foglaltaknak megfelelıen, a jogszabályok által elıírt adatokat rögzíti, valamint felkéri a Tulajdonosi nyilatkozat megtételére. A Számlatulajdonos, képviselıje, meghatalmazottja a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat, egyéb okiratokat köteles a Számlavezetınek bemutatni, illetve a rendelkezésére bocsátani. A szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos, képviselıje, meghatalmazottja köteles az általa a Számlavezetı rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Számlavezetıt. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli. A Számlavezetı a Pénzforgalmi Keretszerzıdés megkötésekor és minden további elıírt nyilatkozattételi esetben a pénzmosási jogszabályokban elıírt írásbeli nyilatkozatot is bekéri. A Számlavezetı a rendelkezésére bocsátott adatokat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen kezeli. A Számlavezetı a pénzforgalmi számla megnyitását a jogszabályokkal összhangban meghatározott igazoló okmányok benyújtásához köti. A hatályos pénzforgalmi jogszabályok alapján a pénzforgalmi számla akkor nyitható, ha: 3

4 a) jogi személy létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba már bejegyzett vállalkozás -a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, harminc napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, létesítı okiratát (társasági szerzıdését) átadta (pl. társasági szerzıdés, alapító okirat, alapszabály) a nyilvántartásba vevı hatóság /cégbíróság vagy más hatóság (pl. Törvényszék) és a közjegyzı /ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldányt átadta b) nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy gazdasági társaság létesítı okiratát (társasági szerzıdését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát, és közjegyzı/ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldányt átadott c) általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételérıl szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételrıl szóló igazolás vagy az egyéni vállalkozói igazolvány, illetıleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta. d) a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett szervezet/személy esetén a szervezet jogi formájára vonatkozó elıírások szerint a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat átadta. Devizakülföldi vállalkozások és szervezetek esetében a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokat kell bekérni: - A társaság alapítói okiratát az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvő fordítással. Már bejegyzett társaság esetén a bejegyzést igazoló, harminc napnál nem régebbi cégkivonatot is hiteles magyar fordítással. - A társaságot képviselni jogosult személyek közjegyzıvel hitelesített aláírási címpéldányát, és annak idegen nyelvő okirat készítésére jogosult közjegyzı vagy az OFFI által hitelesített magyar fordítását. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett számlatulajdonos igazolási kötelezettsége elmulasztásának következményei: - A pénzforgalmi számlát a számlavezetı azonnali hatállyal megszünteti, ha a nyilvántartásba még be nem jegyzett számlatulajdonos a pénzforgalmi számla megnyitását követı 90 (kilencven) napon belül a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, 30 (harminc) napnál nem régebbi okirattal (cégkivonat) nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. - A nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történı bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte. - A nyilvántartásba vétellel létrejövı egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni az az elızıekben meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követıen lehet. A Számlatulajdonos, illetve a nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkezı személy(ek) kötelesek a Számlavezetı hely részére megadni a mikrovállalkozási minısítés elbírálásához szükséges foglalkoztatotti létszámra, árbevételre és mérlegösszegre vonatkozó adatokat, majd aláírásával/aláírásukkal jóváhagyni a Nyilatkozatot. 4

5 3) Számla feletti rendelkezés A pénzforgalmi számla felett teljes körően a Számlatulajdonos, illetve a meghatalmazás erejéig a meghatalmazottak rendelkezhetnek. A Számlatulajdonosnak, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy(ek)nek (cégképviselet) van lehetısége arra, hogy meghatározza a pénzforgalmi számla felett rendelkezni jogosult személyeket (aki adott esetben önmaga is lehet). A Számlatulajdonos, illetve a képviseletére jogosult személy(ek) bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságukat abban az esetben gyakorolhatják, ha a megválasztásukat (kinevezésüket), valamint aláírásukat - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlı módon (pl. az illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolják. A vállalkozás vezetıjének megválasztása tekintetében a Számlavezetı a vezetı megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolását, illetıleg - egyéni vállalkozó esetén - az érvényes vállalkozói igazolvány, illetıleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát, a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy (vezetı) aláírása tekintetében pedig a közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldány bemutatását fogadja el. Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti egyéb szervezet a létesítı okiratában, ennek hiányában a bankszámlaszerzıdésben meghatározott módon rendelkezhet fizetési számlája felett. Ha vitatott a bejelentı jogosultsága a vállalkozás képviseletére, a Számlavezetı a bejelentés szempontjából a vállalkozás képviseletére jogosultjának tekinti a bejelentıt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult. A Számlatulajdonos, illetve a képviseletére jogosult személy(ek) a pénzforgalmi számla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírás mintáját, valamint a rendelkezés módjára vonatkozó egyéb kikötéseket az erre a célra szolgáló és a Számlavezetı által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon (a továbbiakban: aláírás bejelentı kartonon) kötelesek bejelenteni (állandó meghatalmazottak). A Számlatulajdonos képviseletére jogosult személynek a pénzforgalmi számla felett rendelkezni jogosultak bejelentésekor a cégszerő aláírását kell használnia. Ez azt jelenti, hogy az aláírás bejelentı kartonnak a Számlatulajdonos neve és aláírása rovatában a Számlatulajdonos cégszerő aláírását, azaz a cég elınyomott neve (ami lehet bélyegzı is) mellett a közjegyzı/ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány szerinti aláírását kell feltüntetni. Amennyiben a Számlatulajdonos bélyegzı használatot kíván bejelenteni, akkor azt az aláírás bejelentı karton erre a célra rendszeresített helyén külön is fel kell tüntetni (be kell mutatni) Az aláírás bejelentését 2 (kettı) vagy 3 (három) példányban (a felhasználás céljától függıen) kell megtenni. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy a megfelelıen kitöltött aláírás bejelentı kartont a Számlavezetınél benyújtotta és azt a Számlavezetı érvénybe helyezte. Amennyiben a devizakülföldi Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazást nyilatkozatot külföldön állították ki, azt teljes bizonyító erejő magánokiratként a Számlavezetı csak akkor köteles elfogadni, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás lehet eseti (egy alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást a Számlatulajdonos közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban 5

6 köteles megadni oly módon, hogy az egyértelmően tartalmazza a meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat és a rendelkezési jog tartalmát. A Számlavezetı a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre felhatalmazott személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény) alapján elvégezi és a jogszabályok által elıírt adatokat rögzíti. A Számlavezetı hely a rendelkezésre jogosult személytıl csak azután fogad el rendelkezést, ha az azonosítása már megtörtént. A Számlatulajdonos egyéb kikötése hiányában, az elsıként megnyitott pénzforgalmi számla, vagy lekötött betétszámla felett bejelentett személyek rendelkezhetnek a további megnyitásra kerülı, összes pénzforgalmi számla, illetve lekötött betétszámla felett. Amennyiben a Számlatulajdonos az elsı pénzforgalmi számlájára, vagy lekötött betétszámlájára vonatkozó bejelentéstıl eltérı rendelkezést kíván megadni a következı pénzforgalmi számlájára vonatkozóan, akkor külön aláírás bejelentı kartont kell benyújtania szintén 2 (kettı) vagy 3 (három) példányban, amelyen fel kell tüntetni az új pénzforgalmi számla számát. Ha a Számlatulajdonosnak több pénzforgalmi számlája és/vagy lekötött betétszámlája van a Számlavezetınél, és az aláírás bejelentı kartonon bejelentett rendelkezni jogosult személyek az egyes fizetési számlák esetében eltérnek, úgy a Számlatulajdonos köteles megjelölni azt az aláírás bejelentı kartont, amelyen azok a természetes személyek szerepelnek, akik az újonnan megnyitásra kerülı pénzforgalmi devizaszámla felett is rendelkezhetnek. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a Számlatulajdonos kizárólag új aláírás bejelentı karton kitöltésével kezdeményezheti. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Számlavezetı mindaddig érvényben lévınek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítást, törlés) a Számlatulajdonos a Számlavezetı hellyel írásban nem közli. A Számlatulajdonos illetve a képviseletére jogosult személy módosítása/törlése esetén a változás okát hitelt érdemlı módon igazolni kell a Számlavezetınél (a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott dokumentum, úgymint változás bejegyzési kérelem és a közgyőlési határozat, vagy a közgyőlési határozat helyett egységes szerkezetbe foglalt - az eredeti példányban ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett - az új képviselı nevét tartalmazó társasági szerzıdés, alapszabály, alapító okirat stb. egy az elektronikusan benyújtott dokumentummal megegyezı - példányával és/vagy a cégbíróság által a módosítás elfogadásáról megküldött részletes elektronikus tanúsítványnak a Számlatulajdonos nevében eljáró ügyvéd által hitelesített példányával). A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Számlavezetı egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, az aktuális Hirdetményben foglalt jutalékkal és díjjal terhelheti meg a pénzforgalmi devizaszámlát. A Számlavezetı a jogszabályi felhatalmazás alapján történı terhelésrıl elızetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost. A bankszámla feletti rendelkezés korlátozása - A számlatulajdonos a fizetési számlája felett szabadon rendelkezik, kivéve a meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközöket, melyek az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. - A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a számlavezetı jogszabályi felhatalmazás, illetve a számlatulajdonos felhatalmazása alapján terhelheti meg a bankszámlát, nevezetesen fizetési számlák közötti fizetéssel - hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történı átutalással - végrehajtás keretében, amelyrıl elızetesen nem értesíthetı a kötelezett számlatulajdonos. 6

7 A számlavezetı törvényes zálogjoga A számlavezetıt a számlavezetési szolgáltatással összefüggésben keletkezett követelései biztosítékául törvényes zálogjog illeti meg a számlatulajdonos számlakövetelése felett. Ennek alapján a Számlavezetı jogosult a számlavezetéssel összefüggésben keletkezett követelései összegével csökkenteni a fizetési számla egyenlegét. A zálogjog a jelen szerzıdés megkötésével, a zálogjognak a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzése nélkül jön létre. 4) A fizetési megbízások teljesítésének általános szabályai A Számlavezetı a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a megbízó fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el. A Számlatulajdonosnak a fizetési megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A Számlavezetı - térítés ellenében - a nyomtatványokat a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre. A nyomtatványokat jól olvasható módon, javítás nélkül, csak fekete vagy kék színő tintával író tollal, illetve írógéppel vagy nyomtatóval lehet kiállítani, és azt követıen a bejelentett módon aláírni. A Számlavezetınél kifüggesztett és a honlapon közzétett kitöltési útmutató nyújt segítséget a nyomtatványok kitöltéséhez. Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban elıírt követelményeknek nem felel meg, a Számlavezetı a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja. A hiányosan vagy pontatlanul adott megbízásokért a Számlavezetı felelısséget nem vállal és az ezzel kapcsolatosan felmerülı költségekkel a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját megterheli. A Számlavezetı szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve üzenet formájában továbbított fizetési megbízást nem fogad el. A Számlavezetı befogadja a személyesen benyújtott, postai úton feladott, illetve vonatkozó szerzıdés kiegészítés megkötése esetében, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen elektronikus úton érkezett megbízásokat. A fizetési megbízásokat a Számlavezetı azok beérkezésének sorrendjében átvettnek tekinti, a fizetési megbízás beérkezésének idıpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Számlavezetı a hatályos pénzforgalmi jogszabályok vagy a Számlatulajdonos eltérı rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Számlavezetı nyilvántartása az irányadó. A készpénzfizetési megbízásokat a hatályos pénzforgalmi jogszabályok által kötelezıen sorba állított fizetési megbízások kivételével a Számlavezetı azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb átvett, számlavezetı rendszerben rögzített tételekre. A Számlavezetı a fizetési megbízásokat akkor teljesíti, ha a megbízáson lévı aláírás(ok)nak a Számlatulajdonos, illetve a pénzforgalmi számla felett rendelkezésre jogosult(ak) bejelentett aláírásával való azonosság megállapítható. Amennyiben a hatályos jogszabályok alapján az azonosításnak a kötelezı esete áll fenn, a Számlavezetı akkor teljesíti a fizetési megbízást, ha az azonosítandó személy azonosítását el tudta végezni. 7

8 A Számlavezetı a Számlatulajdonos fizetési megbízásainak teljesítése érdekében jogosult "közremőködı" tevékenységét igénybe venni. Ha a közremőködı felelısségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Számlavezetı felelıssége a közremőködı felelısségéhez igazodik. A Számlavezetı nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A Számlavezetı a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, továbbá az alkalmazott árfolyamokat, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidıket, egyes egyéb számlavezetési feltételeket Hirdetményeiben teszi közzé, illetve a honlapon is szerepelnek. 5) Fizetési megbízások jóváhagyása Fizetési megbízások teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Számlavezetı akkor hajthatja végre, ha a Számlatulajdonos, mint fizetı fél azt elızetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési mővelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos elızetes nyilatkozata alapján történik. A fizetési megbízás teljesítés Számlatulajdonos általi elızetes jóváhagyásának a Számlavezetı a fizetési megbízás Számlavezetınél bejelentett módon történı aláírásának és Számlavezetıhöz történı benyújtásának együttes megtörténtét tekinti. Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi elızetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által - a Számlavezetınél bejelentett módon történı - aláírásával és a Felhatalmazó levél Számlavezetı által történı nyilvántartásba vételével együttesen valósul meg. A Felhatalmazó levél Számlatulajdonostól történı befogadása akkor is megtörténik, ha a teljesítés felsı értékhatára nincs rögzítve. Számlatulajdonos felelıssége a limit feltüntetése. A Felhatalmazó levél tartalmi ellenırzése során a többi kötelezı tartalmi elem megfelelése esetében is - csak azt fogadja el, amely esetében a teljesítés felsı értékhatáraként rögzített összeg az adott helyzetben elvárható. Ellenkezı esetben a Számlavezetı a Felhatalmazó levél átvételét megtagadja. A Felhatalmazó levélben rögzített értékhatár összeg megfelelısségének bizonyítása a Számlatulajdonos kötelessége. A tartalmilag helyes Felhatalmazó levél nyilvántartásba vételérıl, illetve befogadásának elutasításáról a vonatkozó belsı eljárási rendnek megfelelıen egyszerősített bírálati eljárás során a Számlavezetı dönt. A felhatalmazó levél nyilvántartásba vételi díját, valamint a felhatalmazó levelek elbírálásához szükséges kockázati döntés díját a Hirdetmény tartalmazza. A befogadó, illetve elutasító döntés meghozataláig a Számlavezetı nem teljesíti a szóban forgó Felhatalmazó levél alapján benyújtott fizetési megbízásokat, azok teljesítését a Felhatalmazó levél hiányára hivatkozva visszautasítja. A nyilvántartásba vett Felhatalmazó levelet a Számlavezetı a Felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítés Számlatulajdonos által történı elızetes jóváhagyásának tekinti. A Számlatulajdonos a Pénzforgalmi Keretszerzıdés aláírásával elızetesen jóváhagyja egyrészt a Számlavezetı téves bejegyzésének a pénzforgalmi számlán történı helyesbítését, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a Pénzforgalmi Keretszerzıdésben, valamint a Pénzforgalmi Keretszerzıdés mellékletét képezı aktuális Hirdetményben foglalt jutalék, költség és díj pénzforgalmi számlán történı elszámolását a megbízás teljesítésének napján. A fizetési megbízás teljesítését a Számlavezetı által történt átvételét követıen a Számlatulajdonos nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, ahol a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését a Számlavezetıhöz eljuttatott, a Számlavezetı helynél bejelentett módon aláírt rendelkezı levél formájában a terhelési napot megelızı banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja. 8

9 A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezetı pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján kizárólag a Kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat Számlavezetıhöz történı benyújtásával kezdeményezheti. 6) Fizetési módok A Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájával kapcsolatban - ha a fizetési módot jogszabály kötelezıen nem írja elı - a következı fizetési módok alkalmazhatók: a) fizetési számlák közötti fizetési módok: aa) átutalás, 1. egyszerő átutalás, 2. csoportos átutalás, 3. rendszeres átutalás, 4. hatósági átutalás, átutalási végzés. ab) beszedés 1. a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 2. váltóbeszedés, 3. csekkbeszedés, 4. csoportos beszedés, 5. határidıs beszedés 6. okmányos beszedés. ac) a fizetı fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés - fizetés bankkártyával ad) okmányos meghitelezés (akkreditív) b) pénzforgalmi számlához kötıdı készpénzfizetési módok: ba) készpénzbefizetés pénzforgalmi számlára, bb) készpénzkifizetés pénzforgalmi számláról, bc) készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása. Ha a Számlatulajdonosok egymás között más fizetési módban nem állapodnak meg, a pénzforgalmi számláról történı kifizetést egyszerő átutalással kell teljesíteni. 7) A fizetési megbízások teljesítésének szabályai Általános szabályok: A Számlavezetı a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt késıbbi idıpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának idıpontjától számítja. A fizetési megbízás befogadásának idıpontja: - átutalás esetén az az idıpont, amikor a Számlavezetı hely az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetıvé tevı adat - birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet hatósági átutalás, átutalási végzés részteljesítése esetén az elsı részfizetés pénzügyi fedezete - rendelkezésre áll; - beszedés esetén a) a kedvezményezett ügyfél Számlavezetı helye szempontjából az az idıpont, amikor a Számlavezetı hely a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette, 9

10 b) a fizetı fél Számlavezetı helyének szempontjából az az idıpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette; - készpénzfizetés esetén a) pénztári befizetésnél az az idıpont, amikor a kiszolgáló pénztár a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a Befizetıtıl a készpénzt átvette, b) kifizetésnél az az idıpont, amikor a fizetési megbízást a kifizetı hely a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. c) befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatán végzett befizetésnél az az idıpont, amikor a takarékszövetkezet a befizetés összegszerőségét ellenırizte, mely idıpont legfeljebb három munkanappal haladhatja meg a tényleges befizetés napját, A Számlavezetı a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a fizetési mőveletet kezdeményezı Számlatulajdonos által a fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el. A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérı rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének idıpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják. A pénzforgalmi számlára történı készpénzbefizetés vagy a pénzforgalmi számláról történı készpénzkifizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt a kifizetı hely (Számlavezetı) pénztáránál bevagy kifizetik. A számlavezetı biztosítja, hogy a fizetési mővelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésıbb a fizetési megbízás átvételét követı négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha - a fizetési megbízás átutalás teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történı átutalást, - a fizetési megbízást a fizetı fél nem papír alapon nyújtja be, és - a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszer közvetlen tagja. A teljesítési határidı hat óra, amennyiben a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszerhez közvetett módon csatlakozik. Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásaiba ütközik, és a Számlavezetı ezt észleli, akkor a fizetési megbízás teljesítését megtagadja. Ha a Számlavezetı a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásai alapján a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a visszautasítás okát közli és az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú és elektronikusan benyújtott megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld. A megbízások teljesítésének pontos rendjérıl, valamint a fizetési megbízások jóváírásának várható idıpontjáról az aktuális Hirdetmény ad útmutatást. Részletes szabályok a.) Jóváírások a számlán A Számlavezetı a pénzforgalmi számlán a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásainak megfelelıen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A Számlavezetı a pénzforgalmi számla javára érkezı deviza- illetve forintösszegeket az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el a Számlatulajdonossal. 10

11 A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján történı jóváírás értéknapja nem lehet késıbbi, mint az a munkanap, amikor a szóban forgó fizetési mővelet összege a Számlavezetı hely nostro számláján jóváírásra került. A Számlavezetı átutalással a pénzforgalmi számlára érkezı összegeket a megadott pénznemben írja jóvá a Számlatulajdonos megbízásban megjelölt pénzforgalmi számláján. Amennyiben az átutalt összeg pénzneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt pénzforgalmi számla pénznemétıl, de az engedélyezett pénznemek egyike - és az átutalás külön rendelkezést nem tartalmaz - a Számlavezetı hely automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt pénzforgalmi számlán. A Számlavezetı a pénzforgalmi számlára történı valuta és forint befizetéseket a befizetés napján írja jóvá a Számlatulajdonos számláján. Ha a befizetett összeg pénzneme eltér a pénzforgalmi számla pénznemétıl, a Számlavezetı a befizetett forintot, valutát az általa jegyzett és üzleti helyiségeiben megtekinthetı saját valuta eladási, illetve saját valuta vételi/valuta eladási árfolyamon konvertálja. Valuta befizetés bármilyen típusú pénzforgalmi számlára a Számlavezetı pénztáránál végezhetı. A valuta befizetése a Számlavezetı kiválasztott pénztárában alkalmazott befizetési bizonylat felhasználásával történik. A pénzforgalmi számla megnyitása elıtt történı átutalás, valamint pontatlan, vagy hiányos megbízás esetén a Számlavezetı a beérkezett összeget a számlanyitásig, illetve a fizetési megbízás pontosításáig függı számlán tartja. A függı számlán az összeg nem kamatozik. Az ebbıl eredı díjak és esetleges veszteségek a Számlatulajdonost terhelik. b.) Terhelések a számlán A Számlavezetı azon pénznemekben teljesít átutalást, amelyekben az MTB Zrt-nél nostro számlát vezet. Átutalási megbízás csak honos fiókban adható le. Honos fiók az a Számlavezetı hely, amelynél az ügyfél megnyitotta a pénzforgalmi devizaszámláját. A Számlavezetı tárgynapi feldolgozásra az aktuális Hirdetményében közzétett idıpontig beadott átutalási megbízásokat veszi át. Ezen idıpont után benyújtott átutalási megbízásokat a Számlavezetı következı banki munkanapon érkezettnek tekinti és a teljesítési határidıket attól a naptól számítja. Amennyiben a következı nap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követı elsı banki munkanapon történik meg. Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást teljesítési nappal tölti ki, úgy a Számlavezetı az átutalási megbízásban feltüntetett banki munkanapon dolgozza fel a megbízást. A Számlavezetı a hatályban lévı szabályoknak megfelelıen kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy mind a megbízásra, mind a kapcsolódó jutalékra, díjra a fedezet biztosított legyen. Ezen kívül a fizetési megbízás teljesítésének elıfeltétele az, hogy a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján legyen számlaegyenleg. Amennyiben az átutalási megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján, akkor a Számlavezetı részteljesítést nem végez. Külön megállapodás hiányában az olyan átutalási megbízásokat, amelyek összege meghaladja a terhelendı pénzforgalmi számla egyenlegét, a Számlavezetı a Számlatulajdonos egyidejő értesítése 11

12 mellett visszaküldi, illetve a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorba állítja. A Számlavezetı hely fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ilyen esetben a Számlavezetı akkor is kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését, ha az eredeti fizetési megbízás más fizetési számláról történı konverzióval egyébként teljesíthetı lenne. A Számlavezetı a Számlatulajdonos átutalási megbízásait az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával és teljesítési nappal teljesíti. A Számlatulajdonos készpénz felvételt úgy kezdeményezhet a pénzforgalmi számlájáról, hogy a Számlavezetıhöz személyesen benyújtja az elıírt módon kitöltött kifizetési bizonylatot (készpénz felvételi lap). A Számlavezetı a Számlatulajdonos valuta-felvételi megbízását 3.000,- EUR, azaz háromezer euró, vagy azzal megegyezı devizaértékig a megbízás napján teljesíti. Ezen értékhatárt meghaladó megbízások pénztári kifizetését a kifizetı hely a kifizetést megelızı munkanap 12 óráig történı értesítése esetén tudja vállalni. Az errıl szóló Tájékoztató a Számlavezetı hely Hirdetményében kifüggesztve megtalálható. A Számlavezetı a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési mőveletnek. A téves számlavezetıi bejegyzésbıl eredı bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelıen a Számlavezetı joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési idın belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintı fizetési megbízást az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerzıdési viszonyból származó zárolást megelızıen - helyesbíteni. A helyesbítésrıl a Számlavezetı az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost. A fizetési megbízások közül a Számlavezetı elıször - a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon. A Számlatulajdonos és a Számlavezetı között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján keletkezı banki követeléseket a Számlavezetı beszámítási jogával élve a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követıen, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások elıtt teljesíti. A Számlatulajdonos külön, eseti rendelkezése nélkül, de a Számlatulajdonos Pénzforgalmi Keretszerzıdésben rögzített felhatalmazása alapján a Számlavezetı beszámítási jogával élve megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett pénzforgalmi számláját a számlavezetési tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A Számlavezetı a Számlatulajdonossal szemben a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenysége körében keletkezett esedékes követelését - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követıen, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat megelızıen teljesíti. A Számlavezetıt ez a jog a csıd bejelentésérıl, illetve a felszámolási eljárás elrendelésérıl történı tudomásszerzéséig illeti meg. A pénzforgalmi számlához kötıdı készpénzfizetési megbízásokat, valamint a Számlatulajdonosnak a Felhatalmazó levélben rögzített ezirányú rendelkezésének megfelelıen a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési megbízás teljesítéseket a számlán kötelezıen sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés teljesítését követıen, a szükséges fedezet megléte esetén a Számlavezetı hely azonnal lekönyveli, tekintet nélkül a Számlavezetı nyilvántartásában rögzített egyéb ügyfélmegbízásokra. 12

13 c.) Fizetési megbízások sorba állítása 1) A Számlavezetı téves bejegyzésének helyesbítését szolgáló terhelı tranzakció az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést is megelızve a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési idıpontig a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján sorba állításra kerül. A Számlavezetı a sorba állítás idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. 2) A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendı átutalás teljesítése szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi fizetési számla (pénzforgalmi számla, valamint lekötött betét számlái) pénznemtıl függetlenül egy fizetési számlának minısül. A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számlát veszi a Számlavezetı elsıdlegesen figyelembe, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendı számla nem azonos a teljesítésre - jogszabály által kijelölt - fizetési számlával/számlákkal. Ha a fizetı fél Számlatulajdonos részére a Számlavezetı nem vezet ilyen pénznemben fizetési számlát vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a Számlavezetı a Számlatulajdonosnak ha ilyen fizetési számla létezik - a Banknál kezelt, forintban nyilvántartott fizetési számláit, majd a Számlavezetı, valamint a Számlavezetı által az egyéb pénznemekben vezetett fizetési számláit vonja be a teljesítésbe. Pénznemek közötti átváltás esetén a Számlavezetı az általa jegyzett - a fizetési számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Számlavezetı által nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad be teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történı átváltást a Számlavezetı a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi el. Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezet összevonást követıen pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetı, abban az esetben, mint ún. elınyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a Számlavezetı az azonnali visszaküldést kérı rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig a Számlatulajdonosnak a megbízásban szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett pénzforgalmi számláján, ennek hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendı pénzforgalmi számlán sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A Számlavezetı a sorba állítás idıtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás idıtartamának elteltét követıen a Számlavezetı a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. 3) A Számlatulajdonos és a Számlavezetı között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján nyilvántartott, a Számlavezetı, mint kedvezményezett javára rögzített követelést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési idıpontig a Számlavezetı sorba állítja. A Számlavezetı beszámítási jogával élve a sorba állítás idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló nyilatkozat alapján a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások teljesítése elıtt - részfizetést teljesít. 4) A Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájára érkezı, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat fedezethiány esetében, mint vissza nem utasított fizetési megbízásokat a Számlavezetı a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján a Számlatulajdonos által a Felhatalmazó levélben rögzített idıtartamig, de legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A sorba állítás 13

14 idıtartamának elteltét követıen a Számlavezetı a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. 5) A fedezethiány miatt nem teljesíthetı csoportos beszedési megbízást a Számlavezetı a terhelési naptól számított négy munkanap idıtartamra sorba állíthatja a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján. A sorba állítási idı alatt a Számlavezetı részfizetést nem teljesít, a fedezet hiányában a sorba állítási idıszak lejártát követıen a csoportos beszedési megbízás teljesítését a Számlavezetı visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. 6) A Számlavezetı a hatályos pénzforgalmi jogszabályok eltérı rendelkezése hiányában, illetve ha a Számlatulajdonossal másként nem állapodik meg a pénzforgalmi számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthetı átutalási és beszedési megbízásokat visszautasítja. 7) A Számlatulajdonossal kötött külön megállapodás (Sorba állítási szerzıdés) alapján a Számlavezetı a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája terhére befogadott, Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat 35 (harmincöt) napig sorba állítja és az abban meghatározott módon teljesíti. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. 8) Fedezethiány miatt mutatkozó tartozás esetén a Számlavezetı kényszerhitel számlát nyit, melyen hitelt biztosít a Hirdetményben közzétett éves kamat % mellett a Számlatulajdonos részére, mely 30 napig áll fenn. A hitel egyenleg rendezése automatikusan a fizetési számlára történı jóváírásokból történik. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy ezen forgalmi tételek engedélyezése a Keretszerzıdés (ill. bankszámlaszerzıdés) aláírásával történik, külön jóváhagyás nélkül. 8) Fizetési megbízások jóváhagyása, utólagos helyesbítése A Fizetési megbízások teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a számlavezetı akkor hajthatja végre, ha a számlatulajdonos, mint fizetı fél azt elızetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési mővelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a számlatulajdonos elızetes nyilatkozata alapján történik. Elızetes jóváhagyásának minısül a fizetési megbízás benyújtásának és bejelentett módon történı aláírásának vagy egyedi azonosító kód használatának együttes megtörténte. Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének számlatulajdonos általi elızetes jóváhagyása a felhatalmazó számlatulajdonos által - bejelentett módon történı - aláírásával és a nyilvántartásba vétel céljából történı benyújtásával együttesen valósul meg. A számlavezetı jogosult az általa a számlatulajdonos részére nyújtott bármely pénzügyi szolgáltatása következtében keletkezett esedékes, lejárt követelését a Ptk beszámításra vonatkozó szabályai szerint beszedési megbízással érvényesíteni, illetve azt teljesíteni a hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítését követıen, de még a számlatulajdonos által kezdeményezett egyéb fizetési megbízások teljesítése elıtt. A számlavezetı jogosult a számlaforgalommal kapcsolatos téves bejegyzéseinek, fizetési mőveleteinek helyesbítésére. A számlavezetı beszámításon alapuló fizetési megbízásához, illetve a téves fizetési mőveletek helyesbítéséhez a Számlatulajdonos elızetes hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a keretszerzıdés (ÁSZF) alapján. A fizetési megbízás teljesítését a takarékszövetkezet által történt átvételét követıen a számlatulajdonos nem vonhatja vissza, kivéve a számlatulajdonos írásbeli kérelme alapján a teljesítési rendrıl szóló Hirdetményben meghatározott idıpontig, amennyiben a takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítésérıl még írásbeli igazolást nem állított ki. Kivételek: 14

15 - a számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint a számlatulajdonos pénzforgalmi számlája terhére fogadott csoportos beszedési megbízások a terhelési napot megelızı banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhat - a fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezetı pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján kizárólag a Kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat takarékszövetkezethez történı benyújtásával kezdeményezheti - beszedés megbízást a fizetı fél a terhelést megelızı napig vonhatja vissza A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követıen haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követı 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa elızetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése iránti kérelem esetén a Számlavezetı köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési megbízást a Számlatulajdonos, mint fizetı fél elızetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás a Számlatulajdonos által benyújtott megbízásnak megfelelıen került rögzítésre, teljesítésre és a teljesítést mőszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. A Számlatulajdonos által elızetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a Számlavezetı haladéktalanul megtéríti a fizetı fél Számlatulajdonos részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a pénzforgalmi számla megterhelés elıtti állapotát, valamint megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minısített kártérítési követelését. A Számlavezetı mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelıssége alól, ha bizonyítja, hogy a Számlatulajdonos által elızetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizetı fél Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta. A Számlavezetı visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizetı fél Számlatulajdonos által elızetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás idıpontjában a Számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizetı fél Számlatulajdonos részérıl az adott helyzetben ésszerően elvárható volt. A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizetı fél Számlatulajdonost terheli. A fizetı fél Számlatulajdonos részérıl a fizetési megbízás adott helyzetben ésszerően elvárható összegének megítélése során a Számlavezetı a Számlatulajdonos ugyanazon kedvezményezett részére teljesített korábbi fizetési megbízásait, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi figyelembe. A Számlavezetı a visszatérítési igény elbírálása során a Számlatulajdonos által benyújtott, a vitatott fizetési megbízás kedvezményezettje által kiállított nyilatkozat alapján jár el, melynek tartalma részletesen kiterjed: - a fizetı fél Számlatulajdonos és a Szolgáltató/Partner közötti megállapodásban rögzített fizetési gyakoriságra; - a Számlatulajdonos fizetési szokásaira, - a vitatott fizetési kötelezettség keletkezésének körülményeire, kiszámítása során a kedvezményezett által alkalmazott számítási módra/követelés elemeire (pl. fizetési hátralék, késedelmi kamat, stb..). A fizetı fél Számlatulajdonos visszatérítési felszólamlása során nem hivatkozhat az a) bekezdésre abban az esetben, ha a fizetési megbízás teljesítésének alapfeltételét képezı, egyben a kapcsolódó fizetési megbízások elızetes jóváhagyását szolgáló Felhatalmazó levélben a vitatott fizetési megbízás teljesítését megelızıen a Számlatulajdonos a teljesítés felsı értékhatárát rögzítette. Ezen kívül nem hivatkozhat a visszafizetési feltételek b) pontjára, ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a megbízásban megadott terhelendı pénzforgalmi 15

16 számla pénzneme különbözött, ezért a Számlavezetı hely a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot alkalmazta az átváltás során. A fizetı fél Számlatulajdonos továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az elızetes jóváhagyást közvetlenül a Számlavezetınek adta meg, és a fizetési megbízás benyújtására vonatkozó elızetes tájékoztatási kötelezettséget a Számlavezetı vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelızıen 28 (huszonnyolc) nappal teljesítette. A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizetı fél Számlatulajdonos által elızetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét a Számlatulajdonos a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A Számlavezetı a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Számlavezetı hely a Számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a Szolgáltató/Partner által kiállított, a Számlavezetı által elıírt tartalmi követelményeknek megfelelı nyilatkozatot befogadta. A Számlavezetı a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényének elbírálását lehetıvé tevı dokumentumok befogadásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Számlavezetı egyidejőleg tájékoztatja a Számlatulajdonost a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. Amennyiben a Számlatulajdonos a fizetési megbízáson hibás pénzforgalmi jelzıszámot tüntet fel, akkor ezen megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a Számlavezetıt nem terheli felelısség. A Számlavezetı azonban köteles a Számlatulajdonos helytelen adatközlése miatt hibásan teljesített fizetési megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. A Számlatulajdonos által kezdeményezett, de a Számlavezetı által hibásan teljesített fizetési megbízásért a Számlavezetı felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához már beérkezett. Ebben az esetben ugyanis a fizetési mővelet hibás teljesítésének rendezéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett fizetési számláján, illetve a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a fizetési megbízás összegét. A Számlavezetı a fizetési megbízás nem teljesítése vagy hibás teljesítésébıl adódó felelısségének fennállása esetén a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás összegét haladéktalanul visszatéríti a Számlatulajdonos részére, és a pénzforgalmi számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési megbízásra nem került volna sor. Ezen kívül a Számlatulajdonos kérésére - a fizetési megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelısség kérdésétıl függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít., valamint a szóban forgó fizetési megbízás nyomon követésének eredményérıl a Számlatulajdonost tájékoztatja. 9) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A pénzforgalmi számla tulajdonosa, tudomásul veszi, - hogy a pénzforgalmi számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tart a Számlavezetı hely nyilván, - készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette, - szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. úgy a Számlatulajdonos referenciaadatait a Számlavezetı a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére megküldi, és ezek az adatok a KHR sorbanállás-nyilvántartó alrendszerének, negatív listás 16

17 adatbázisába kerülnek. Az adatokat a KHR a törvényi elıírásnak megfelelıen a szerzıdés, illetve a követelések sorba állítása megszőnésének idıpontjától számított 5 (öt) évig kezeli. A Számlavezetı a vállalkozás Számlatulajdonos KHR törvény szerinti azonosító adatait és az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatait is átadja a KHR részére (pozitív listás adatbázis). A KHR-rel kapcsolatos információkról a számlavezetı külön tájékoztatójában, illetve üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. 10.) Kamatozás, lekötés Ha a Számlatulajdonos a pénzforgalmi számlán lévı összeg lekötésérıl és betéti számlára történı helyezésérıl nem rendelkezik, azt a Számlavezetı látra szóló ügyfélkövetelésként kezeli. A Számlavezetı hely a fennálló számlakövetelés pénznemében kamatot fizet minden a Hirdetményben közzétett devizanemben megnyitott fizetési számla esetében. A hatályos kamatmértékeket és az Egységesített Betéti Kamatláb Mutatót (a továbbiakban: EBKM) a Számlavezetı Hirdetményében, elektronikus úton (a Számlavezetı honlapján) és az üzleti célra nyitva álló helyiségében teszi közzé. A kamatozás kezdı napja a jóváírás napja, a kamatozás utolsó napja a terhelést megelızı munkanap. A látra szóló betét kamata a naptári év utolsó napján, illetve a számla megszüntetésekor kerül jóváírásra. Lekötött betétszámlák esetén a kamat jóváírása a Betéti Keretszerzıdésben rögzített esedékességkor történik. Pénzforgalmi számlák esetében a kamatszámításnál használt viszonyszám értéke 365 nap. A látra szóló betét kamatszámítás az alábbi képlet alapján történik: a pénzforgalmi számla napi záróegyenlege a kamat mérték (%) 100 x 365 A Számlatulajdonos devizabetétjét külön szerzıdés alapján - a Számlavezetı üzlethelyiségében kifüggesztett, a lekötés napján érvényes kamat mellett megbízásával leköttetheti, amennyiben a számla egyenlege pénznemenként meghaladja az aktuális Hirdetmény meghatározott minimális lekötési összeghatárt. A Számlavezetı lekötött deviza-betétszámlát a Számlatulajdonossal, illetve a képviselıjével kötött, külön szerzıdés (Betéti Keretszerzıdés) alapján nyit, melyre az abban foglalt rendelkezések az irányadók. Egyedi kondíciókkal rendelkezı betét esetén a Számlatulajdonos Keretszerzıdése mellé egyedi kondíciós táblát kap elválaszthatatlan mellékletként, amely tartalmazza az EBKM mértékét. A lekötött betétszámlák esetében a kamatszámításnál használt viszonyszám értéke 360 nap. A lekötött betét kamatszámítás az alábbi képlet alapján történik: betétösszeg a kamat mérték (%) x futamidı (30, 90, 180 nap) 100 x 360 nap A lekötött betét 30, 90, 180 napos lekötési idıre köthetı le. 11.) Jutalékok, díjak és egyéb terhelések A Számlavezetı hely a pénzforgalmi a számla kezelésével kapcsolatos szolgáltatások után jutalékot, a Számlatulajdonos kérésére teljesített egyéb szolgáltatásokért díjat számít fel. A jutalékok és a díjak mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. 17

18 A Számlavezetı az aktuális Hirdetményt az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, valamint a honlapon közzéteszi. A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláinak vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számítási módja: tartozik forgalom jutalék (%) 100 vagy tartozik forgalom jutalék ( ) 1000 A Számlavezetı a díjakat az aktuális Hirdetményben meghatározott gyakorisággal, a jutalékokat pedig a fizetési megbízás teljesítésének a napján számítja fel a számla pénznemében. A Számlavezetı az aktuális Hirdetményben meghatározott esetekben a jutalékok minimális és/vagy maximális mértékét is meghatározhatja abszolút értékben. A Számlatulajdonos a Pénzforgalmi Keretszerzıdés aláírásával felhatalmazza a Számlavezetı helyet arra, hogy a Számlavezetı a jutalékok és a díjak összegével pénzforgalmi számláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A Számlavezetı hely jogosult a nála pénzforgalmi számlán vagy - Betéti Keretszerzıdés alapján - a lekötött betétben elhelyezett összeg után járó kamat, továbbá a jutalék és díj mértékét módosítani. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Számlavezetı hely a hatályos adójogszabályok rendelkezései szerinti terheket (pl.: kamatadó) az adójogszabályokban meghatározottak szerint levonja. A Számlavezetı hely az adott jogszabály(ok) alapján történı terhelésrıl a jelen ponton kívül más formában elızetesen nem értesíti a Számlatulajdonost. 12.)A Számlatulajdonos tájékoztatása A Számlavezetı a Pft-ben elıírt kötelezı tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséért az ügyfél terhére nem számíthat fel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget. A felek a Keretszerzıdésben kiköthetik, hogy az ügyfél kérésére a Pft-ben (24.. és 27. ) kötelezıen meghatározottnál gyakoribb, részletesebb vagy a keretszerzıdésben meghatározottól eltérı távközlı eszköz használatával való tájékoztatást nyújt, amelyért költségarányos (a tájékoztatásnyújtás tényleges és közvetlenül felmerülı), Hirdetményben meghatározott ellenértékre jogosult. A pénzforgalmi számláról ügyfélforgalmi értesítı abban az esetben készül, ha a számlán forgalmazás történt. Az ügyfél kérésére a szerzıdéses jogviszony fennállása alatt a Számlavezetı bármikor köteles a szerzıdési feltételeket rendelkezésére bocsátani. A Számlatulajdonos elızetes tájékoztatása A Számlavezetı az elızetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, amennyiben a keretszerzıdés megkötését megelızı tájékoztatást a keretszerzıdés részévé teszi és az ügyfélnek a Pénzforgalmi keretszerzıdést, ÁSZF-t /Üzletszabályzatot, Hirdetményeket, formanyomtatványokat átadja. A Számlavezetınek a Számlatulajdonos kérésére a keretszerzıdésen alapuló fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelızıen tájékoztatni kell a teljesítés idıtartamáról és a tételesen fizetendı fizetési kötelezettségérıl (díjról, költségrıl). A Számlavezetı csak azokról a díjakról, költségekrıl egyéb fizetési kötelezettségrıl tud elızetes tájékoztatást adni az ügyfélnek, amelyekrıl információja van. 18

19 A Számlatulajdonos utólagos tájékoztatása - a Számlavezetı köteles utólagos, a fizetési megbízásokhoz kötött tájékoztatást adni a fizetı fél és a kedvezményezett részére. A Hirdetmények, díjszabások tartalmazzák - tételesen a Számlavezetı hely részére fizetendı valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, - a Számlavezetı által, a fizetési mővelet teljesítése során alkalmazott kamatlábakat és átváltási árfolyamokat. A Számlatulajdonossal megkötött egyedi szerzıdések tartalmazzák azokat a megállapodásokat, adatokat, a fizetési megbízás teljesítéséhez szükségesek azonosítókat, egyéb rendelkezéseket, amelyekre az ÁSZF nem tér ki. Az egyedi szerzıdésekben a Számlatulajdonos javára az ÁSZF-tıl el lehet térni. Az ügyféllel való kapcsolattartás módja: A Számlavezetı tájékoztatási kötelezettségének írásban Hirdetmény (ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben/ügyféltermeiben) útján vagy postai úton tesz eleget, illetve közleményeit a honlapján teszi közzé. Az ügyfél által használt azon eszközök mőszaki követelményei: legalább számítógépes levelezı rendszer mőködtetése. A részletfeltételeket a Számlatulajdonossal a kapcsolattartás módját is magában foglaló Keretszerzıdés tartalmazza részletesen. A Számlavezetı a Számlatulajdonost magyar nyelven az általa megadott címre postai úton továbbított ügyfélforgalmi értesítıvel tájékoztatja vagy az elkészített ügyfélforgalmi értesítıt a Számlatulajdonos külön nyilatkozatára annak személyes átvételig visszatartja ( visszatartott levelezés ). A Számlavezetı a számlatulajdonosnak szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat a Számlatulajdonos által e célra megadott címre postai úton küldi meg. A Számlavezetı - a pénzforgalmi jogszabályokban elıírt kivételekkel - általában nem köteles a Számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni. A Számlavezetı a számlatulajdonos kérésére és költségére másolatot ad az általa küldött értesítésrıl. Amennyiben az ügyfél részére a változás bejelentési kötelezettsége elmulasztása miatt nem kézbesíthetık a keretszerzıdéssel kapcsolatos jognyilatkozatok, úgy azokat közöltnek kell tekinteni a küldemény tértivevényes feladását követı ötödik napon. A Számlavezetı fenntartja magának a jogot, hogy a számlával kapcsolatos levelezést a számlaegyenleg kimerülését eredményezı utolsó kifizetés dátumát követı 10 (tíz) év eltelte után megsemmisítse. 13) A Pénzforgalmi Keretszerzıdés módosítása A Számlavezetı jogosult a Keretszerzıdésben, az annak elválaszthatatlan mellékletét képezı jelen Általános Szerzıdési Feltételekben, valamint a Hirdetményben meghatározott kamatot, díjat vagy költséget, illetve árfolyamot - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - egyoldalúan módosítani. a. a jogi, szabályozói környezet változása: - a takarékszövetkezet tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintı jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Számlavezetıre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása, - a takarékszövetkezet közteher ( pl.adó) fizetési kötelezettségének megváltozása, 19

20 - a kötelezı tartalékolási szabályok kedvezıtlen változása - kötelezı betétbiztosítások összegének, vagy díjának változása b. a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása, így különösen, de nem kizárólagosan:: - a takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása, - a Számlavezetı mőködési költségeinek változása - a tıke és pénzpiaci kamatlábak változása - a bankközi kamatlábak /hitelkamatok változása - az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása - Magyarország hitelbesorolásának változása - Ország kockázati felár változása - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása - a számlavezetı kockázati kamatfelárának változása - a számlavezetı lekötött ügyfélbetétei kamatának változása - a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása - fogyasztói árindex változása c.a számlavezetı hely mőködési feltételeinek megváltozása: - az ügyfélért vállalt kockázat tényezıinek számlavezetı hely megítélése szerinti változása, ideértve az ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást - a lakossági kölcsönök kockáztaának, illetve kockázati tényezıinek változása - mőködési költségek változása d.az ügyfél, vagy az ügylet kockázatának megváltozása - az ügylet számlavezetı által számított kockázatának változása - az ügyfél késedelmes teljesítése - az ügyfél minısítésének változása e. a pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása A Számlavezetı a Keretszerzıdés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képezı dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott referencia- kamatok, díjak vagy költséget, valamint referencia-árfolyamok Ügyfél számára kedvezıtlen módosítását a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább két hónappal kezdeményezheti. A határidı azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdınapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. A keretszerzıdés módosításának kezdeményezése esetén a Számlavezetı köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részérıl akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése elıtt a Számlavezetıt nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése elıtti napig az ügyfél jogosult a keretszerzıdés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A tájékoztatást a Számlavezetı írásban akár az egyenlegértesítıvel egyidejőleg (postai vagy elektronikus úton, vagy tartós adathordozón) teszi meg. Kivétel azonnali szerzıdésmódosítás a Számlavezetı a jelen ÁSZF alapján jogosult a kamatlábat vagy átváltási árfolyamot módosítani értesítés nélkül és azonnal (automatikusan), ha a változás a Számlavezetı által alkalmazott referencia- 20

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye: 4090, Polgár Hısök

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 23., cégjegyzékszáma

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez Üzletszabályzat 9a sz melléklete A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 14. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez (Hatályos: 2014. március 15-től) A Szabadszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrı,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 2014.03.24-től A Főnix Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 1. sz. függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrı, Szent István u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2009. november 01-tıl A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (székhelye: 3200

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei Hatályos: 2012. augusztus 3.

Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei Hatályos: 2012. augusztus 3. Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei Hatályos: 2012. augusztus 3. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye: 4090 Polgár, Hısök

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

A pénzforgalmi számlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

A pénzforgalmi számlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A pénzforgalmi számlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2., cégjegyzékszáma: 20-02-050064, tevékenységi engedély száma:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 7754,Bóly, Rákóczi

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 4.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

A pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

A pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Fogalommeghatározások: Papír alapú fizetési megbízás: Az ügyfél által személyesen vagy postai úton keresztül benyújtott fizetési megbízás.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez Hatályos: 2015.07.03 A Szabolcs Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Rónasági Takarékszövetkezet (székhelye: 6085 Fülöpszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szolgáltatási Szerzıdés 7. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz Jelen Üzletszabályzatot Electronic Banking Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 1A melléklet A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez vállalkozások részére 2016.07.11-től A 3A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.számú függelék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A RÓNASÁGI Takarékszövetkezet (székhelye: 6085 Fülöpszállás Kiskunság

Részletesebben

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére ÜSZ 8 sz melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ NEM TERMÉSZETES ÜGYFELEK SZÁMÁRA (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Fogalommeghatározások: Papír alapú fizetési megbízás: Az ügyfél által személyesen vagy postai úton keresztül benyújtott fizetési megbízás.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A 3ATakarékszövetkezet (székhelye: 5440 Kunszentmárton Mátyás kir.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Hungária Takarék (székhelye: 7150. Bonyhád, Szabadság tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (Hatályos: 2014. március 15-től) A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A lakossági fizetési számlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági fizetési számlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A lakossági fizetési számlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2., cégjegyzékszáma: 20-02-050064, tevékenységi engedély

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében Üzletszabályzat melléklete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. július 02-től 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Rakamaz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

DÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 2016.01.29-tıl A Kondorosi Takarékszövetkezet (székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 14.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrı,

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. március 15-től A 2014. 03.15-e után

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 12. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére (Hatályos: 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK deviza pénzforgalmi számlákhoz és számlabetétekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK deviza pénzforgalmi számlákhoz és számlabetétekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK deviza pénzforgalmi számlákhoz és számlabetétekhez A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi u 70., cégjegyzékszáma: 05-02-000282, tevékenységi

Részletesebben

számú deviza számlaszerződéshez. A. melléklet

számú deviza számlaszerződéshez. A. melléklet 69400 - számú deviza számlaszerződéshez A. melléklet N Y I L A T K O Z A T általános szerződési feltételek külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Hungária Takarék (székhelye: 7150. Bonyhád, Szabadság tér 9., email:

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK pénzforgalmi számlák és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Érvényes: 2014. június 10.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Érvényes: 2014. június 10. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet (székhelye: 9100 Tét, Fő u.86.,

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 1. sz. függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrı, Szent István u.

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szabolcs Takarékszövetkezet (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére (Hatályos: 2014. március 15-től) 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Érvényes:2016.07.01. A 3ATakarékszövetkezet (székhelye: 5440 Kunszentmárton

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÜLFÖLDI KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ természetes személyek részére A Hungária Takarék (székhelye:

Részletesebben

A fizetési számla a Számlatulajdonos devizaállományának kezelésére szolgál.

A fizetési számla a Számlatulajdonos devizaállományának kezelésére szolgál. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9b sz melléklete külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 03-TÓL A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3441

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Betéti Keretszerződés: a Számlatulajdonos és a Számlavezető hely között létrejött szerződés, melynek alapján aszámlatulajdonos a külföldi

Betéti Keretszerződés: a Számlatulajdonos és a Számlavezető hely között létrejött szerződés, melynek alapján aszámlatulajdonos a külföldi 2. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. sz. függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. szeptember 07-től A Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Kihírdetve:2012.11.30. Hatályos: 2013.02.01.. A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:3794.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK

Részletesebben