Mezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése"

Átírás

1 ezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése Nemessályi Ákos Debreceni gyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Számviteli és Pénzügyi Tanszék, Debrecen ÖSSZOGLALÁS nnek a tanulmánynak a fő célkitűzése, ogy négy év adatai alapján áttekintést adjon a ajdú-biar megyei mezőgazdasági vállalkozások eredményeinek és pénzügyi elyzetének alakulásáról, módszertani szempontból pedig megtalálni a elyét az általam asznált mutatóknak a gazdálkodás atékonyságának mutatórendszerében A vállalkozások gazdálkodását teljes körűen felölelő adatalmazból a vizsgálatokoz elsősorban a mérleg, az eredménykimutatás és a beruázások adatait asználtam fel A vizsgálatok eredményeképpen a következő fontosabb megállapításokat teetjük: A saját tőke aránya az összes tőkén belül különbözik az egyéni, illetve a társas vállalkozásoknál A társas vállalkozások alacsonyabb éke jelzi nagymékű eladósodottságukat, ugyanakkor arra is rámutat, ogy az egyéni vállalkozások neezebben jutnak itelez A dinamikus eladósodottsági mutatók átlagai az egyéniek esetében 0-oz közelebbi ékek, ami jórész a kötelezettségek kis ékéből adódik A társas vállalkozások ugyanezen mutatói viszont már jelentős eladósodottságot mutatnak, vagyis azt, ogy az éves cas-flow csak kis mékben nyújt fedezetet a nettó kötelezettségek teljesítésére A termelési ék arányos jövedelmezőség vállalkozási mérettől és formától függetlenül általánosan alacsony, főként negatív Összegzésként megállapítató, ogy mind az egyéni, mind pedig a társas vállalkozások küzdenek finanszírozási problémákkal, de ezek természete a két csoport esetében különböző Az egyéni, különösen a kisebb méretű vállalkozások gazdálkodását és továbbfejlesztését az idegen források megszerzésének neézségei átráltatják zzel szemben a társas vállalkozások, ezeken belül is a termelő szövetkezetek eredményeit az évek során felalmozódott és nagy arányú idegen források terei vetik vissza SUAY Te main objective of tis paper is to give an overview about te economic results and financial status of agricultural enterprises in ajdu-biar Count, as well as, froa metodology viewpoint,find te place of te used indexes in te system of effectivity indexes in farm management rom te complex database describing te enterprises, te figures on te balance seets and profit and loss accounts were used and analysed As a result of te analysis te below statements can be made: Te owner s equity ratio witin te total equity is very different in corporations and in individual farms Te lower values in case of corporations sow teir indebtedness At te same time, te figures indicate tat it is more difficult for individual farms to receive loans Te average of dynamic indebtedness indexes, in case of individuals are closer to 0 wic generally derives from te low level of liabilities Te same indexes of corporations o te oter and sow significant indebtedness Te figures indicate tat te yearly cas flow can ardly cover te net liabilities Te profitability proportional to te production value is generally low, mostly negative, independent from size and organisational form As a summary, it can be said, tat individual as well as corporate farms suffer financing problems, te nature of tese problems is different in te two groups On te on and, te operation and development of te individual, mostly te smaller, farms are indered by te difficulties of acquiring external capital On te oter and, te results of corporate, mostly te cooperative, farms is impeded by te burdens of liabilities accumulated in previous years 1 BVZS ÉS CÉLKITŰZÉSK A rendszerváltást követően a mezőgazdaság a kialakult vállalkozási formákat tekintve a korábbinál jóval sokszínűbbé vált A gyakran egymás ellen ató politikai akarat és gazdasági kényszer neezen áttekintető vállalkozási struktúrát ozott létre z a elyzet a mezőgazdasági vállalkozások pénzügyigazdasági elyzetének objektív és iteles megítélését is megneezíti nnek ellenére megállapítató, ogy a mai magyar mezőgazdaságban alapvetően két gazdálkodási forma létezik: az egyéni (családi) és a társas vállalkozás z a munka egy -ban megkezdett adatgyűjtés és adatfeldolgozás eredményeiből indul ki Akkor a cél az volt, ogy a különböző méretű illetve formájú vállalkozások pénzügyi elyzetét össze leessen asonlítani egy év gazdasági adatai alapján Az akkor vizsgált vállalkozáscsoportokról azóta további árom év adatai állnak rendelkezésre, melyek már valódi statisztikai elemzést tesznek leetővé nnek a tanulmánynak a fő célkitűzése, ogy négy év adatai alapján áttekintést adjon a ajdú- Biar megyei mezőgazdasági vállalkozások eredményeinek és pénzügyi elyzetének alakulásáról 2 A VIZSGÁLATBA VONT ADATBÁZIS ÖVID BUTATÁSA Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) bocsátotta rendelkezésemre azokat az adatokat, melyeket munkatársaik ajdú-biar megye tesztüzemeiből gyűjtöttek össze A régióban összesen mintegy 150 tesztüzem adatai állnak rendelkezésre zek a kiválasztott gazdaságok jól reprezentálják a megyében ténylegesen működő különféle méretű, gazdálkodási formájú és termelési szerkezetű vállalkozásokat A vállalkozások gazdálkodását teljes körűen felölelő adatalmazból a vizsgálatokoz elsősorban a mérleg, az eredménykimutatás és a

2 e e Ki ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT K NATUÁLIS AT (Területarányos (szközarányos ÖVDLZŐSÉGI ÁTA (K öltségarán yos TÉKGYSÉG ÖVDL ÖVDLSZI NT (Termelési ék arányos beruázások adatait asználtam fel zek különösen ékesnek bizonyultak az összeasonlítatóság szempontjából azáltal, ogy, rendagyó módon, a vállalkozások méretétől és gazdálkodási formájától függetlenül a mérlegek és az eredménykimutatások mind a kettős könyvvitel szabályai szerint készültek el 3 A VIZSGÁLATI ÓDSZK IS- TS Az éves beszámolókban találató adatok közül azokat gyűjtöttem ki, melyek az alábbi ökonómiai mutatók kiszámításáoz voltak szükségesek zek ugyanazok a mutatók, melyeket az AKII is alkalmaz agrárgazdasági elemzéseiben: - Likviditási gyorsráta és likviditási ráta - Tőkeellátottság () - Saját tőke aránya () - Össztőke arányos jövedelmezőség () - Saját tőke arányos jövedelmezőség () - A befektetések fedezettsége () - Dinamikus eladósodottsági mutató - Termelési ék arányos jövedelmezőség () 31 A vizsgált mutatók elelyezése a atékonysági mutatók rendszerében Korábban Nemessályi Zs dolgozta ki a gazdálkodás atékonyságának mutatórendszerét A legfontosabb ökonómiai kategóriákból kialakított mutatórendszerben konkrétan nem találatók meg az általam asznált mutatók, azonban az ökonómiai főkategóriák részletezésével elelyezető minden mutató a atékonysági táblázatba Az 1-4 ábrák jól szemléltetik, ogy az alkalmazott mutatók a atékonysági mutatók összefoglaló rendszerében ol elyezkednek el: Az 1 ábrán találató likviditási ráta, tőkeellátottság és saját tőke arány olyan közvetett atékonysági mutatók, melyek jól kifejezik a vállalkozások tőke ellátottsági elyzetét A vállalkozások üzleti tőkéjének atékonyságát a 2 ábrán szereplő tőke arányos jövedelmezőségi és befektetés fedezettségi mutatók fejezik ki zek ún egyenes közvetlen atékonysági mutatók, melyek a gazdálkodás eredményét a befektetett tőkéez viszonyítják ordított közvetlen atékonysági mutatónak tekintető a dinamikus eladósodottsági mutató, mely az idegen (nem saját) tőke, mint ráfordítás és a casflow, mint eredmény viszonyát tükrözi zt szemlélteti a 3 ábra A 4 ábra két eredménykategória: a termelési ék és a jövedelem egymásoz viszonyított arányát mutatja meg a termelési ék arányos jövedelmezőség, más néven jövedelemszint z a mutató a legáltalánosabban asznált atékonysági mutató, mely mindig egy adott termelési év pénzügyi eredményességét ivatott kifejezni 1 ábra: Tőkeellátottsági mutatók A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ ŐOÁSOK TLÉSI TLÉSI UNKA- TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL ÖLD KÖLTSÉG ÉK Ő SZKÖZÖK DÍTÁS () () () () NVZŐ () () () () ŐOÁSOK ÖLD () UNKAŐ () TLÉSI SZKÖZÖK () TÜLTLLÁTOTTSÁG Te Te UNKAŐLLÁTOTTSÁG e e SZKÖZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e Ke Ke Tt t TÜLTI TÉKNYSÉG T t Tt UNKATLÉKNYSÉG t t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG TLÉSI KÖLTSÉG () K t OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY Ti Ti Ti UNKAŐIGÉNY i i i SZKÖZIGÉNY i i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K ö K t GYSÉGÁ (ékesítési ár) i i t t Te elmagyarázat: KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK Befektetett eszközök(1) orgóeszközök(2) Likvid forgóeszközök(3) Saját tőke(4) Idegen tőke(5) övidlejáratú kötelezettségek(6) Összes tőke(7) Befektetett eszközök(1) Likvid forgóeszközök(3) orgóeszközök(2) Likviditási ráta(9) Idegen övidlejáratú Összes tőke(5) kötelezett- tőke(7) ségek(6) Likviditási gyors ráta(10) Saját tőke(4) Saját tőke aránya(11) Tőkeellátottság(8) igure 1: quity supply indexes Invested assets(1), Assets on stock(2), Liquid assets(3), Owner s equity(4), Liabilities(5), Current liabilities(6) Total equity(7), quity supply(8), Liquidity rate(9), ate of current liquidity(10), Owner s equity ratio(11) 2

3 TLÉSI SZKÖZÖK () elmagyarázat: ÖLD () TLÉSI SZKÖZÖK () ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT t NATUÁLIS AT i TÜLTI T ÉKNYSÉG UNKATLÉKNYSÉG t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG (Területarányos t (szközarányos ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG i (Költségarányos ÖVDLZŐ SÉGI ÁTA TÉKGYSÉG ÖVDL ÖVDLSZINT (Termelési ék arányos KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK e e ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT NATUÁLIS AT i (Területarányos (szközarányos ÖVDL ZŐ SÉ GI Á TA (Költségarányos TÉKG YSÉG ÖVDL ÖVDLSZINT (Term elési ék arányos jö vedelmezőség) 2 ábra: Tőkeatékonysági mutatók NVZŐ A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK UNKA- Ő () TLÉSI TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL KÖLTSÉG ÉK DÍTÁS () () () ( ) () Ő OÁSOK ÖLD () UNKAŐ ( ) TÜLTLLÁTOTTSÁG Te T e UNKAŐ LLÁTOTTSÁG e e SZKÖZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e e e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e K e K e Tt T t Tt ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) TLÉSI KÖLTSÉG () K K t OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY T i T i T i UNKAŐ IGÉN Y i i i i SZKÖZIGÉNY i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K K i K ö t GYSÉGÁ (ékesítési ár) t t T e Bruttó beruázás(1) Bruttó beruázás(1) Saját tőke(2) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény (5) Cas low(6) Befektetések fedezettsége(7) Saját tőke(2) Saját tőke arányos jövedelmezőség(8) Összes tőke(3) Össztőke arányos jövedelmezőség(9) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény(5) Cas low(6) igure 2: conomies of equity indexes Gross investment(1), Owner s equity(2), Total equity(3), Taxable income(4), Income after taxation(5), Cas flow(6), Coverage of investment(7), Profitability proportional to owner s equty(8), Profitability proportional to total equity(9) 3 ábra: Tőkeigény A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK TLÉSI TLÉSI UNKA- TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL ÖLD KÖLTSÉG ÉK Ő SZKÖZÖK DÍTÁS () () () NVZŐ () ( ) () ( ) () Ő OÁSOK ÖLD () UNKAŐ ( ) TLÉSI SZKÖZÖK () TÜLTLLÁTOTTSÁG Te T e UNKAŐLLÁTOTTSÁG e e SZKÖ ZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e K e K e Tt t TÜLTI TÉKNYSÉG Tt Tt UNKATLÉKNYSÉG t t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG TLÉSI KÖLTSÉG () K t K OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY T i T i T i UNKAŐIGÉNY i i i i SZKÖZIGÉNY i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K K i Kö i t t GYSÉGÁ (ékesítési ár) T e t elmagyarázat: KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK Saját tőke(1) Idegen tőke(2) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény(5) Cas low(6) Saját tőke(1) Idegen tőke(2) Dinamikus eladósodottsági mutató(7) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény (5) Cas low(6) igure 3: quity demand Owner s equity(1), Liabilities(2), Total equity(3), Taxable income(4), Income after taxation(5), Cas flow(6), Dynamic indebtedness index(7) 3

4 ÖLD () UNKAŐ ( ) T LÉSI SZKÖZÖK () ÁODÍTÁS () TLÉSI K ÖLTSÉG () OZA () TLÉSI ÉK () elm agyarázat: ÖVDL () ÖLD () T e T e T i T i T i e e i i i T LÉSI SZKÖZÖK ( ) e e i i i e e e i i i K e K e K e GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖNKÖLTSÉG K ö KÖLTSÉG SZINT K K i t K i T t t NATUÁLIS AT t t TÜLTI T ÉKNYSÉG T t (Területarányos jövedelm ezőség) UNKAT LÉKNYSÉG t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG GYSÉGÁ (ékesítési ár) t (szk öza rá nyos jövedelm ezőség) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG i t ÖVD L ZŐ SÉ GI ÁT A (Költségarányos jövedelm ezőség) (Te rm e lési ék ar á- ny os jö ve de lm e ző ség) T ÉK GYSÉG Ö V DL T e ÖVD L SZ INT KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK 4 ábra: övedelemszint NVZŐ A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK UNKA- Ő ( ) TLÉSI TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL KÖLTSÉG ÉK DÍTÁS () () (T K ) ( ) () Ő OÁSOK TÜLTLLÁTOTTSÁG UNKAŐ LLÁTOTTSÁG SZKÖZLLÁTOTTSÁG ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG T t K KÖLTSÉGIGÉNY ÁODÍTÁSIGÉNY SZKÖZIGÉNY UNKAŐ IGÉNY TÜLTI IGÉNY Termelési ék(1) Adózás előtti eredmény(2) érleg szerinti eredmény(3) Cas low(4) Termelési ék(1) Termelési ék arányos jövedelmezőség(5) Adózás előtti eredmény(2) érleg szerinti eredmény(3) Cas low(4) igure 4: Profit level Production value(1), Taxable income(2), Income after taxation(3), Cas flow(4), Profitability proportional to production value(5) 32 A vizsgálatba vont vállalkozások csoportosítása A tesztüzemek kiválasztásának szempontjai alapján csoportosítottam az általam vizsgált gazdaságokat A két fő csoport: az egyéni vállalkozások illetve a társas vállalkozások Az egyéni vállalkozások csoportján belül gazdasági volumen szerint: kis, közepes, középnagy és nagy méretű üzemeket; a társas vállalkozásokon belül pedig szervezeti forma szerint szövetkezeteket és egyéb vállalkozásokat (bt, kft, rt, jogi személyiség nélküli gt) különítettem el 4 A VIZSGÁLAT DÉNYI ÉS A ONTOSABB GÁLLAPÍTÁSOK A következő oldalon találató 1 táblázat és az 5-13 ábrák tartalmazzák a vállalkozási csoportokban talált gazdasági eredmények és mutatók csoportonkénti átlagékeit -től -ig A saját tőke aránya az összes tőkén belül jól látatóan különbözik az egyéni, illetve a társas vállalkozásoknál Az előbbieknél az átlag 90 feletti, az utóbbiaknál 50 alatt átlagékkel is találkozunk, ami jelzi nagymékű eladósodottságukat z ugyanakkor arra is rámutat, ami már az előzőekben megfogalmazódott, miszerint az egyéni vállalkozások kisebb méretükből és bizonytalanabb pénzügyi elyzetükből adódóan sokkal neezebben jutnak banki vagy kereskedelmi itelez Az adatokból kitűnik, ogy a társas vállalkozásoknál a vizsgált 4 évben a saját tőke aránya folyamatosan nőtt bből arra következtetetünk, ogy ezen csoport gazdálkodásának atékonysága javuló tendenciájú A tőkeellátottság az a mutató, melynek átlagékei minden csoport esetében nagyságrendileg asonlóak Az ékek szerint minden vállalkozáscsoport esetében a saját tőke bőven fedezi a befektetett eszközök ékét A tendencia viszont azt is jelenteti, ogy a befektetett eszközök éke folyamatosan csökken, és új befektetések pedig nincsenek A vállalkozások likviditási elyzetét jellemző likviditási ráták átlagékei az egyéni gazdaságoknál igen nagyok, még a 60-at is elérik bből elvileg arra következtetetnénk, ogy a kisgazdaságok átlagosan jelentős forgóeszköz állománnyal rendelkeznek A áttér-információkból azonban kiderül ezek a magas ékek abból adódnak, ogy ezen vállalkozások rövidlejáratú kötelezettségeinek éke csekély, azok rendszerint csak az adófizetési kötelezettséget takarják Látató viszont, ogy pl a szövetkezet likviditása már korántsem mutat ilyen kedvező képet, 0-2 közötti átlagékek találatók A tőkearányos jövedelmezőség általánosan alacsony, vagyis a befektetett tőke atékonysága rossz zentúl megfigyelető egyfajta ektikusság is az ékekben, ontos megjegyezni azt, ogy az összes tőke jövedelmezőségének számításakor az adózás előtti eredmény és a fizetett kamatok összegét viszonyítjuk az összes tőkéez, a saját tőke jövedelmezőségénél viszont az adózás előtti eredmény kerül a számlálóba Így fordulat elő, ogy egyes években és csoportoknál az összes tőke jövedelmezősége pozitív a saját tőkéjé pedig negatív ék gyedül a kis és a közepes méretű egyéni vállalkozások esetében pozitívak az éke mind a négy évben 4

5 A bruttó beruázások táblázatban találató alacsony ékek jól mutatják, ogy az egyéni vállalkozások alig tudnak tárgyi eszközökbe fektetni A társas vállalkozásoknál, különösen a szövetkezeteknél viszont már jelentős beruázások történtek, melyek mögött egyes esetekben nagy arányú idegen források állnak zeket a táblázatban a negatív illetve az alacsony befektetés-fedezettségi mutatók jelzik A dinamikus eladósodottsági mutatók átlagai az egyéniek esetében 0-oz közelebbi ékek, ami jórész a kötelezettségek kis ékéből adódik A társas vállalkozások ugyanezen mutatói viszont már jelentős eladósodottságot mutatnak, vagyis azt, ogy az éves cas-flow csak kis mékben nyújt fedezetet a nettó kötelezettségek teljesítésére A termelési ék arányos jövedelmezőség vállalkozási mérettől és formától függetlenül általánosan alacsony, főként negatív zek az ékek egyrészt a magas költségszintre másrészt az alacsony ékesítési árból következő kisebb termelési ékre vezetetők vissza mellett különösen a kisgazdaságok esetében valószínűleg közrejátszik az alacsony ozamszínvonal is A vállalkozások mérleg és eredményadatai 1 táblázat BKTTTT SZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(8) OGÓSZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(9) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) LIKVID OGÓSZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(10) BUTTÓ BUÁZÁS ÁTLAGÉK (et)(11) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) SAÁT TŐK ÁTLAGÉK (et)(12) IDGN TŐK ÁTLAGÉK (et)(13) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) ÖVID L KÖTLZTTSÉGK ÁTLAGÉK (et)(14) TLÉSI ÉK ÁTLAGÉK (et)(15) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) ADÓZÁS LŐTTI DÉNY ÁTLAGÉK (et)(16) ÉLG SZINTI DÉNY ÁTLAGÉK (et)(17) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7)

6 Az 1 táblázat folytatása CAS-LOW ÁTLAGÉK (et)(18) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Table 1: conomic balance and result data of enterprises nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5),, Average value of invested assets(8), Average value of assets on stock(9), Average value of liquid assets(10), Average value of gross investment(11), Average value of owner s equity(12), Average value of liabilities(13), Average value of current liabilities(14), Average value of production value(15), Average value of taxable income(16), Average value of income after taxation(17), Average value of cas flow(18) 5 ábra: Saját tőke aránya gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 5: Owner s equity ratio nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 6 ábra: Tőkeellátottság gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 6: quity supply nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 6

7 7 ábra: Likviditási ráta gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 7: Liquidity rate nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 8 ábra: Likviditási gyorsráta gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 8: ate of current liquidity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 7

8 9 ábra: Összes tőke arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) -5 igure 9: Profitability proportional to total equity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 10 ábra: Saját tőke arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 10: Profitability proportional to owner s equity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 8

9 11 ábra: Befektetések fedezettsége 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) -20,0-30,0-40,0-50,0 igure 11: Coverage of investment nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 12 ábra: Dinamikus eladósodottsági mutató gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 12: Dynamic indebtedness index nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 9

10 13 ábra: Termelési ék arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 13: profitability proportional to production value nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), Összegzésként megállapítató, ogy mind az egyéni, mind pedig a társas vállalkozások küzdenek finanszírozási problémákkal, de ezek természete a két csoport esetében különböző Az egyéni, különösen a kisebb méretű vállalkozások gazdálkodását és továbbfejlesztését az idegen források megszerzésének sokszor átidalatatlan neézségei átráltatják zzel szemben a társas vállalkozások, ezeken belül is a termelő szövetkezetek eredményeit az évek során felalmozódott és nagy arányú idegen források terei vetik vissza IODALO Bakos I-Bálint A (): Kisgazdaságok szerepének megítélése Gazdálkodás, Budapest, Buzás Gy-Nemessályi Zs-Székely Cs (): ezőgazdasági üzemtan I ezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, ekete Gy (1996): A finanszírozató agrárgazdaság szabályozása Gazdálkodás, Budapest, Kesztelyi Sz-Kovács G (): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Kesztelyi Sz-Kovács G (2001): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Kovács G-Dobolyi -Kesztelyi Sz (): A tesztüzemi álózatban résztvevő gazdaságok évi eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, 5-11 Kovács G-Kertész -Kesztelyi Sz-Pátkai -né (): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Tót -Varga Gy (1996): A mezőgazdasági szövetkezetek élete az átalakulás után Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, 21-38,

A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK JÖVEDELEM- SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ NÉHÁNY ORSZÁGÁBAN

A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK JÖVEDELEM- SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ NÉHÁNY ORSZÁGÁBAN 1985.8.17. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 220. szám DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM-

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ HATÉKONYSÁGI MUTATÓK 1

A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ HATÉKONYSÁGI MUTATÓK 1 A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ HATÉKONYSÁGI MUTATÓK 1 Nábrádi András Pető Károly Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen Előszó A hatékonyság, jövedelmezőség, eredményesség,

Részletesebben

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban Keszthelyi Szilárd PhD, az Agrárgazdasági Kutatóintézet osztályvezetője E-mail: keszthelyi.szilard@akii.hu Az agrárpolitikai

Részletesebben

Cikkemben bemutatom egy vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzését és értékelését, és ezáltal feltárom a lehetséges problémákat.

Cikkemben bemutatom egy vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzését és értékelését, és ezáltal feltárom a lehetséges problémákat. PAP ANDREA százados EGY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF A BUSINESS Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK ÉS EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A PROFITABILITÁS VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK ÉS EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A PROFITABILITÁS VIZSGÁLATA Általános PAP Andrea EGY VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK ÉS EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A PROFITABILITÁS VIZSGÁLATA (THE CHANGES IN THE INCOME AND PROFIT OF A BUSINESS AND THE EXAMINATION OF PROFITABILITY)

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr.

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr. TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr. Kulcsszavak: adózási alapelvek, adóverseny, társasági adó, adóteher, adókedvezmények.

Részletesebben

Belyó Pál * A gazdasági szereplõk átalakulása. A vállalkozási szerkezet átalakulásának folyamata 2

Belyó Pál * A gazdasági szereplõk átalakulása. A vállalkozási szerkezet átalakulásának folyamata 2 Belyó Pál * A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA FONTOSABB VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETÕEN Tanulmányomban bemutatom a vállalkozásoknak az elmúlt két évtizedben folyó gazdálkodási folyamatait, gazdálkodásuk idõsoros

Részletesebben

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00 Cégértékelés RVA - Cégértékelő Szakértői Rendszer v1.2.0 Törzsadatok: Vállakozás: Megye: Ágazat: Minta Kft. Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál Bázis év: Tárgy év: 2006 2007 1. Összesítő értékelés, csoport

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata a mezőgazdaságban

Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata a mezőgazdaságban Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata a mezőgazdaságban Zalainé Piros Márta Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vezetéstudományi Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései Francsovics István A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék Témavezető: Dr. Módos Gyula Francsovics István 1 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008 IDŐSZAKI KÖZLEMÉNYEK XXXIX. SZÁM VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Cím: 1024 Budapest,

Részletesebben

A feldolgozóipari vállalkozások statisztikai elemzése jövedelmezõségi és hatékonysági mutatók alapján

A feldolgozóipari vállalkozások statisztikai elemzése jövedelmezõségi és hatékonysági mutatók alapján A feldolgozóipari vállalkozások statisztikai elemzése jövedelmezõségi és hatékonysági mutatók alapján Kadlecsik Roland, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa E-mail: Roland.Kadlecsik@ksh.hu A vállalkozások

Részletesebben

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez 499 Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez ALVINCZ JÓZSEF KISS ÁRPÁD Kulcsszavak: beszámoló, vállalkozások gazdasági elemzése, számvitel, eredménykategóriák,

Részletesebben

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

Részletesebben

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása 12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása A pénzügyi átvilágítás szokásos céljai A pénzügyi átvilágítás napjaink divatos gazdasági szolgáltatásai közé tartozik. Ha begépeljük a címben szereplő fogalmat

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

38 magyar tőzsdei vállalat 1997-1999. közötti teljesítményének elemzése. Dorgai Ilona

38 magyar tőzsdei vállalat 1997-1999. közötti teljesítményének elemzése. Dorgai Ilona Mûhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék 38 magyar

Részletesebben

Vállalkozások Magyarországon 1992-1997

Vállalkozások Magyarországon 1992-1997 IDŐSZAKI KÖZLEMÉNYEK I. SZÁM Vállalkozások Magyarországon 1992-1997 Budapest, 1998. november E C O S T A T a KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézete Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 21. Cím: 1149 Budapest,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénzügyi Tervezés A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-014-50 PÉNZÜGYI TERVEZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (2000-2010) 2

MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (2000-2010) 2 Gáspár Andrea 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVIII. Szolnok, 2014 MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (2000-2010) 2 A magyar mezőgazdasági termelés szervezeti, gazdálkodási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk!

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk! E-Controlling Szakmai folyóirat 2014. május XIV. évfolyam 5. szám Szücs Tamás I.rész Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal

Részletesebben