Mezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése"

Átírás

1 ezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése Nemessályi Ákos Debreceni gyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Számviteli és Pénzügyi Tanszék, Debrecen ÖSSZOGLALÁS nnek a tanulmánynak a fő célkitűzése, ogy négy év adatai alapján áttekintést adjon a ajdú-biar megyei mezőgazdasági vállalkozások eredményeinek és pénzügyi elyzetének alakulásáról, módszertani szempontból pedig megtalálni a elyét az általam asznált mutatóknak a gazdálkodás atékonyságának mutatórendszerében A vállalkozások gazdálkodását teljes körűen felölelő adatalmazból a vizsgálatokoz elsősorban a mérleg, az eredménykimutatás és a beruázások adatait asználtam fel A vizsgálatok eredményeképpen a következő fontosabb megállapításokat teetjük: A saját tőke aránya az összes tőkén belül különbözik az egyéni, illetve a társas vállalkozásoknál A társas vállalkozások alacsonyabb éke jelzi nagymékű eladósodottságukat, ugyanakkor arra is rámutat, ogy az egyéni vállalkozások neezebben jutnak itelez A dinamikus eladósodottsági mutatók átlagai az egyéniek esetében 0-oz közelebbi ékek, ami jórész a kötelezettségek kis ékéből adódik A társas vállalkozások ugyanezen mutatói viszont már jelentős eladósodottságot mutatnak, vagyis azt, ogy az éves cas-flow csak kis mékben nyújt fedezetet a nettó kötelezettségek teljesítésére A termelési ék arányos jövedelmezőség vállalkozási mérettől és formától függetlenül általánosan alacsony, főként negatív Összegzésként megállapítató, ogy mind az egyéni, mind pedig a társas vállalkozások küzdenek finanszírozási problémákkal, de ezek természete a két csoport esetében különböző Az egyéni, különösen a kisebb méretű vállalkozások gazdálkodását és továbbfejlesztését az idegen források megszerzésének neézségei átráltatják zzel szemben a társas vállalkozások, ezeken belül is a termelő szövetkezetek eredményeit az évek során felalmozódott és nagy arányú idegen források terei vetik vissza SUAY Te main objective of tis paper is to give an overview about te economic results and financial status of agricultural enterprises in ajdu-biar Count, as well as, froa metodology viewpoint,find te place of te used indexes in te system of effectivity indexes in farm management rom te complex database describing te enterprises, te figures on te balance seets and profit and loss accounts were used and analysed As a result of te analysis te below statements can be made: Te owner s equity ratio witin te total equity is very different in corporations and in individual farms Te lower values in case of corporations sow teir indebtedness At te same time, te figures indicate tat it is more difficult for individual farms to receive loans Te average of dynamic indebtedness indexes, in case of individuals are closer to 0 wic generally derives from te low level of liabilities Te same indexes of corporations o te oter and sow significant indebtedness Te figures indicate tat te yearly cas flow can ardly cover te net liabilities Te profitability proportional to te production value is generally low, mostly negative, independent from size and organisational form As a summary, it can be said, tat individual as well as corporate farms suffer financing problems, te nature of tese problems is different in te two groups On te on and, te operation and development of te individual, mostly te smaller, farms are indered by te difficulties of acquiring external capital On te oter and, te results of corporate, mostly te cooperative, farms is impeded by te burdens of liabilities accumulated in previous years 1 BVZS ÉS CÉLKITŰZÉSK A rendszerváltást követően a mezőgazdaság a kialakult vállalkozási formákat tekintve a korábbinál jóval sokszínűbbé vált A gyakran egymás ellen ató politikai akarat és gazdasági kényszer neezen áttekintető vállalkozási struktúrát ozott létre z a elyzet a mezőgazdasági vállalkozások pénzügyigazdasági elyzetének objektív és iteles megítélését is megneezíti nnek ellenére megállapítató, ogy a mai magyar mezőgazdaságban alapvetően két gazdálkodási forma létezik: az egyéni (családi) és a társas vállalkozás z a munka egy -ban megkezdett adatgyűjtés és adatfeldolgozás eredményeiből indul ki Akkor a cél az volt, ogy a különböző méretű illetve formájú vállalkozások pénzügyi elyzetét össze leessen asonlítani egy év gazdasági adatai alapján Az akkor vizsgált vállalkozáscsoportokról azóta további árom év adatai állnak rendelkezésre, melyek már valódi statisztikai elemzést tesznek leetővé nnek a tanulmánynak a fő célkitűzése, ogy négy év adatai alapján áttekintést adjon a ajdú- Biar megyei mezőgazdasági vállalkozások eredményeinek és pénzügyi elyzetének alakulásáról 2 A VIZSGÁLATBA VONT ADATBÁZIS ÖVID BUTATÁSA Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) bocsátotta rendelkezésemre azokat az adatokat, melyeket munkatársaik ajdú-biar megye tesztüzemeiből gyűjtöttek össze A régióban összesen mintegy 150 tesztüzem adatai állnak rendelkezésre zek a kiválasztott gazdaságok jól reprezentálják a megyében ténylegesen működő különféle méretű, gazdálkodási formájú és termelési szerkezetű vállalkozásokat A vállalkozások gazdálkodását teljes körűen felölelő adatalmazból a vizsgálatokoz elsősorban a mérleg, az eredménykimutatás és a

2 e e Ki ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT K NATUÁLIS AT (Területarányos (szközarányos ÖVDLZŐSÉGI ÁTA (K öltségarán yos TÉKGYSÉG ÖVDL ÖVDLSZI NT (Termelési ék arányos beruázások adatait asználtam fel zek különösen ékesnek bizonyultak az összeasonlítatóság szempontjából azáltal, ogy, rendagyó módon, a vállalkozások méretétől és gazdálkodási formájától függetlenül a mérlegek és az eredménykimutatások mind a kettős könyvvitel szabályai szerint készültek el 3 A VIZSGÁLATI ÓDSZK IS- TS Az éves beszámolókban találató adatok közül azokat gyűjtöttem ki, melyek az alábbi ökonómiai mutatók kiszámításáoz voltak szükségesek zek ugyanazok a mutatók, melyeket az AKII is alkalmaz agrárgazdasági elemzéseiben: - Likviditási gyorsráta és likviditási ráta - Tőkeellátottság () - Saját tőke aránya () - Össztőke arányos jövedelmezőség () - Saját tőke arányos jövedelmezőség () - A befektetések fedezettsége () - Dinamikus eladósodottsági mutató - Termelési ék arányos jövedelmezőség () 31 A vizsgált mutatók elelyezése a atékonysági mutatók rendszerében Korábban Nemessályi Zs dolgozta ki a gazdálkodás atékonyságának mutatórendszerét A legfontosabb ökonómiai kategóriákból kialakított mutatórendszerben konkrétan nem találatók meg az általam asznált mutatók, azonban az ökonómiai főkategóriák részletezésével elelyezető minden mutató a atékonysági táblázatba Az 1-4 ábrák jól szemléltetik, ogy az alkalmazott mutatók a atékonysági mutatók összefoglaló rendszerében ol elyezkednek el: Az 1 ábrán találató likviditási ráta, tőkeellátottság és saját tőke arány olyan közvetett atékonysági mutatók, melyek jól kifejezik a vállalkozások tőke ellátottsági elyzetét A vállalkozások üzleti tőkéjének atékonyságát a 2 ábrán szereplő tőke arányos jövedelmezőségi és befektetés fedezettségi mutatók fejezik ki zek ún egyenes közvetlen atékonysági mutatók, melyek a gazdálkodás eredményét a befektetett tőkéez viszonyítják ordított közvetlen atékonysági mutatónak tekintető a dinamikus eladósodottsági mutató, mely az idegen (nem saját) tőke, mint ráfordítás és a casflow, mint eredmény viszonyát tükrözi zt szemlélteti a 3 ábra A 4 ábra két eredménykategória: a termelési ék és a jövedelem egymásoz viszonyított arányát mutatja meg a termelési ék arányos jövedelmezőség, más néven jövedelemszint z a mutató a legáltalánosabban asznált atékonysági mutató, mely mindig egy adott termelési év pénzügyi eredményességét ivatott kifejezni 1 ábra: Tőkeellátottsági mutatók A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ ŐOÁSOK TLÉSI TLÉSI UNKA- TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL ÖLD KÖLTSÉG ÉK Ő SZKÖZÖK DÍTÁS () () () () NVZŐ () () () () ŐOÁSOK ÖLD () UNKAŐ () TLÉSI SZKÖZÖK () TÜLTLLÁTOTTSÁG Te Te UNKAŐLLÁTOTTSÁG e e SZKÖZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e Ke Ke Tt t TÜLTI TÉKNYSÉG T t Tt UNKATLÉKNYSÉG t t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG TLÉSI KÖLTSÉG () K t OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY Ti Ti Ti UNKAŐIGÉNY i i i SZKÖZIGÉNY i i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K ö K t GYSÉGÁ (ékesítési ár) i i t t Te elmagyarázat: KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK Befektetett eszközök(1) orgóeszközök(2) Likvid forgóeszközök(3) Saját tőke(4) Idegen tőke(5) övidlejáratú kötelezettségek(6) Összes tőke(7) Befektetett eszközök(1) Likvid forgóeszközök(3) orgóeszközök(2) Likviditási ráta(9) Idegen övidlejáratú Összes tőke(5) kötelezett- tőke(7) ségek(6) Likviditási gyors ráta(10) Saját tőke(4) Saját tőke aránya(11) Tőkeellátottság(8) igure 1: quity supply indexes Invested assets(1), Assets on stock(2), Liquid assets(3), Owner s equity(4), Liabilities(5), Current liabilities(6) Total equity(7), quity supply(8), Liquidity rate(9), ate of current liquidity(10), Owner s equity ratio(11) 2

3 TLÉSI SZKÖZÖK () elmagyarázat: ÖLD () TLÉSI SZKÖZÖK () ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT t NATUÁLIS AT i TÜLTI T ÉKNYSÉG UNKATLÉKNYSÉG t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG (Területarányos t (szközarányos ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG i (Költségarányos ÖVDLZŐ SÉGI ÁTA TÉKGYSÉG ÖVDL ÖVDLSZINT (Termelési ék arányos KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK e e ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT NATUÁLIS AT i (Területarányos (szközarányos ÖVDL ZŐ SÉ GI Á TA (Költségarányos TÉKG YSÉG ÖVDL ÖVDLSZINT (Term elési ék arányos jö vedelmezőség) 2 ábra: Tőkeatékonysági mutatók NVZŐ A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK UNKA- Ő () TLÉSI TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL KÖLTSÉG ÉK DÍTÁS () () () ( ) () Ő OÁSOK ÖLD () UNKAŐ ( ) TÜLTLLÁTOTTSÁG Te T e UNKAŐ LLÁTOTTSÁG e e SZKÖZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e e e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e K e K e Tt T t Tt ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) TLÉSI KÖLTSÉG () K K t OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY T i T i T i UNKAŐ IGÉN Y i i i i SZKÖZIGÉNY i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K K i K ö t GYSÉGÁ (ékesítési ár) t t T e Bruttó beruázás(1) Bruttó beruázás(1) Saját tőke(2) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény (5) Cas low(6) Befektetések fedezettsége(7) Saját tőke(2) Saját tőke arányos jövedelmezőség(8) Összes tőke(3) Össztőke arányos jövedelmezőség(9) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény(5) Cas low(6) igure 2: conomies of equity indexes Gross investment(1), Owner s equity(2), Total equity(3), Taxable income(4), Income after taxation(5), Cas flow(6), Coverage of investment(7), Profitability proportional to owner s equty(8), Profitability proportional to total equity(9) 3 ábra: Tőkeigény A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK TLÉSI TLÉSI UNKA- TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL ÖLD KÖLTSÉG ÉK Ő SZKÖZÖK DÍTÁS () () () NVZŐ () ( ) () ( ) () Ő OÁSOK ÖLD () UNKAŐ ( ) TLÉSI SZKÖZÖK () TÜLTLLÁTOTTSÁG Te T e UNKAŐLLÁTOTTSÁG e e SZKÖ ZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e K e K e Tt t TÜLTI TÉKNYSÉG Tt Tt UNKATLÉKNYSÉG t t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG TLÉSI KÖLTSÉG () K t K OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY T i T i T i UNKAŐIGÉNY i i i i SZKÖZIGÉNY i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K K i Kö i t t GYSÉGÁ (ékesítési ár) T e t elmagyarázat: KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK Saját tőke(1) Idegen tőke(2) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény(5) Cas low(6) Saját tőke(1) Idegen tőke(2) Dinamikus eladósodottsági mutató(7) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény (5) Cas low(6) igure 3: quity demand Owner s equity(1), Liabilities(2), Total equity(3), Taxable income(4), Income after taxation(5), Cas flow(6), Dynamic indebtedness index(7) 3

4 ÖLD () UNKAŐ ( ) T LÉSI SZKÖZÖK () ÁODÍTÁS () TLÉSI K ÖLTSÉG () OZA () TLÉSI ÉK () elm agyarázat: ÖVDL () ÖLD () T e T e T i T i T i e e i i i T LÉSI SZKÖZÖK ( ) e e i i i e e e i i i K e K e K e GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖNKÖLTSÉG K ö KÖLTSÉG SZINT K K i t K i T t t NATUÁLIS AT t t TÜLTI T ÉKNYSÉG T t (Területarányos jövedelm ezőség) UNKAT LÉKNYSÉG t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG GYSÉGÁ (ékesítési ár) t (szk öza rá nyos jövedelm ezőség) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG i t ÖVD L ZŐ SÉ GI ÁT A (Költségarányos jövedelm ezőség) (Te rm e lési ék ar á- ny os jö ve de lm e ző ség) T ÉK GYSÉG Ö V DL T e ÖVD L SZ INT KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK 4 ábra: övedelemszint NVZŐ A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK UNKA- Ő ( ) TLÉSI TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL KÖLTSÉG ÉK DÍTÁS () () (T K ) ( ) () Ő OÁSOK TÜLTLLÁTOTTSÁG UNKAŐ LLÁTOTTSÁG SZKÖZLLÁTOTTSÁG ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG T t K KÖLTSÉGIGÉNY ÁODÍTÁSIGÉNY SZKÖZIGÉNY UNKAŐ IGÉNY TÜLTI IGÉNY Termelési ék(1) Adózás előtti eredmény(2) érleg szerinti eredmény(3) Cas low(4) Termelési ék(1) Termelési ék arányos jövedelmezőség(5) Adózás előtti eredmény(2) érleg szerinti eredmény(3) Cas low(4) igure 4: Profit level Production value(1), Taxable income(2), Income after taxation(3), Cas flow(4), Profitability proportional to production value(5) 32 A vizsgálatba vont vállalkozások csoportosítása A tesztüzemek kiválasztásának szempontjai alapján csoportosítottam az általam vizsgált gazdaságokat A két fő csoport: az egyéni vállalkozások illetve a társas vállalkozások Az egyéni vállalkozások csoportján belül gazdasági volumen szerint: kis, közepes, középnagy és nagy méretű üzemeket; a társas vállalkozásokon belül pedig szervezeti forma szerint szövetkezeteket és egyéb vállalkozásokat (bt, kft, rt, jogi személyiség nélküli gt) különítettem el 4 A VIZSGÁLAT DÉNYI ÉS A ONTOSABB GÁLLAPÍTÁSOK A következő oldalon találató 1 táblázat és az 5-13 ábrák tartalmazzák a vállalkozási csoportokban talált gazdasági eredmények és mutatók csoportonkénti átlagékeit -től -ig A saját tőke aránya az összes tőkén belül jól látatóan különbözik az egyéni, illetve a társas vállalkozásoknál Az előbbieknél az átlag 90 feletti, az utóbbiaknál 50 alatt átlagékkel is találkozunk, ami jelzi nagymékű eladósodottságukat z ugyanakkor arra is rámutat, ami már az előzőekben megfogalmazódott, miszerint az egyéni vállalkozások kisebb méretükből és bizonytalanabb pénzügyi elyzetükből adódóan sokkal neezebben jutnak banki vagy kereskedelmi itelez Az adatokból kitűnik, ogy a társas vállalkozásoknál a vizsgált 4 évben a saját tőke aránya folyamatosan nőtt bből arra következtetetünk, ogy ezen csoport gazdálkodásának atékonysága javuló tendenciájú A tőkeellátottság az a mutató, melynek átlagékei minden csoport esetében nagyságrendileg asonlóak Az ékek szerint minden vállalkozáscsoport esetében a saját tőke bőven fedezi a befektetett eszközök ékét A tendencia viszont azt is jelenteti, ogy a befektetett eszközök éke folyamatosan csökken, és új befektetések pedig nincsenek A vállalkozások likviditási elyzetét jellemző likviditási ráták átlagékei az egyéni gazdaságoknál igen nagyok, még a 60-at is elérik bből elvileg arra következtetetnénk, ogy a kisgazdaságok átlagosan jelentős forgóeszköz állománnyal rendelkeznek A áttér-információkból azonban kiderül ezek a magas ékek abból adódnak, ogy ezen vállalkozások rövidlejáratú kötelezettségeinek éke csekély, azok rendszerint csak az adófizetési kötelezettséget takarják Látató viszont, ogy pl a szövetkezet likviditása már korántsem mutat ilyen kedvező képet, 0-2 közötti átlagékek találatók A tőkearányos jövedelmezőség általánosan alacsony, vagyis a befektetett tőke atékonysága rossz zentúl megfigyelető egyfajta ektikusság is az ékekben, ontos megjegyezni azt, ogy az összes tőke jövedelmezőségének számításakor az adózás előtti eredmény és a fizetett kamatok összegét viszonyítjuk az összes tőkéez, a saját tőke jövedelmezőségénél viszont az adózás előtti eredmény kerül a számlálóba Így fordulat elő, ogy egyes években és csoportoknál az összes tőke jövedelmezősége pozitív a saját tőkéjé pedig negatív ék gyedül a kis és a közepes méretű egyéni vállalkozások esetében pozitívak az éke mind a négy évben 4

5 A bruttó beruázások táblázatban találató alacsony ékek jól mutatják, ogy az egyéni vállalkozások alig tudnak tárgyi eszközökbe fektetni A társas vállalkozásoknál, különösen a szövetkezeteknél viszont már jelentős beruázások történtek, melyek mögött egyes esetekben nagy arányú idegen források állnak zeket a táblázatban a negatív illetve az alacsony befektetés-fedezettségi mutatók jelzik A dinamikus eladósodottsági mutatók átlagai az egyéniek esetében 0-oz közelebbi ékek, ami jórész a kötelezettségek kis ékéből adódik A társas vállalkozások ugyanezen mutatói viszont már jelentős eladósodottságot mutatnak, vagyis azt, ogy az éves cas-flow csak kis mékben nyújt fedezetet a nettó kötelezettségek teljesítésére A termelési ék arányos jövedelmezőség vállalkozási mérettől és formától függetlenül általánosan alacsony, főként negatív zek az ékek egyrészt a magas költségszintre másrészt az alacsony ékesítési árból következő kisebb termelési ékre vezetetők vissza mellett különösen a kisgazdaságok esetében valószínűleg közrejátszik az alacsony ozamszínvonal is A vállalkozások mérleg és eredményadatai 1 táblázat BKTTTT SZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(8) OGÓSZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(9) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) LIKVID OGÓSZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(10) BUTTÓ BUÁZÁS ÁTLAGÉK (et)(11) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) SAÁT TŐK ÁTLAGÉK (et)(12) IDGN TŐK ÁTLAGÉK (et)(13) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) ÖVID L KÖTLZTTSÉGK ÁTLAGÉK (et)(14) TLÉSI ÉK ÁTLAGÉK (et)(15) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) ADÓZÁS LŐTTI DÉNY ÁTLAGÉK (et)(16) ÉLG SZINTI DÉNY ÁTLAGÉK (et)(17) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7)

6 Az 1 táblázat folytatása CAS-LOW ÁTLAGÉK (et)(18) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Table 1: conomic balance and result data of enterprises nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5),, Average value of invested assets(8), Average value of assets on stock(9), Average value of liquid assets(10), Average value of gross investment(11), Average value of owner s equity(12), Average value of liabilities(13), Average value of current liabilities(14), Average value of production value(15), Average value of taxable income(16), Average value of income after taxation(17), Average value of cas flow(18) 5 ábra: Saját tőke aránya gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 5: Owner s equity ratio nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 6 ábra: Tőkeellátottság gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 6: quity supply nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 6

7 7 ábra: Likviditási ráta gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 7: Liquidity rate nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 8 ábra: Likviditási gyorsráta gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 8: ate of current liquidity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 7

8 9 ábra: Összes tőke arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) -5 igure 9: Profitability proportional to total equity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 10 ábra: Saját tőke arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 10: Profitability proportional to owner s equity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 8

9 11 ábra: Befektetések fedezettsége 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) -20,0-30,0-40,0-50,0 igure 11: Coverage of investment nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 12 ábra: Dinamikus eladósodottsági mutató gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 12: Dynamic indebtedness index nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 9

10 13 ábra: Termelési ék arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 13: profitability proportional to production value nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), Összegzésként megállapítató, ogy mind az egyéni, mind pedig a társas vállalkozások küzdenek finanszírozási problémákkal, de ezek természete a két csoport esetében különböző Az egyéni, különösen a kisebb méretű vállalkozások gazdálkodását és továbbfejlesztését az idegen források megszerzésének sokszor átidalatatlan neézségei átráltatják zzel szemben a társas vállalkozások, ezeken belül is a termelő szövetkezetek eredményeit az évek során felalmozódott és nagy arányú idegen források terei vetik vissza IODALO Bakos I-Bálint A (): Kisgazdaságok szerepének megítélése Gazdálkodás, Budapest, Buzás Gy-Nemessályi Zs-Székely Cs (): ezőgazdasági üzemtan I ezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, ekete Gy (1996): A finanszírozató agrárgazdaság szabályozása Gazdálkodás, Budapest, Kesztelyi Sz-Kovács G (): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Kesztelyi Sz-Kovács G (2001): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Kovács G-Dobolyi -Kesztelyi Sz (): A tesztüzemi álózatban résztvevő gazdaságok évi eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, 5-11 Kovács G-Kertész -Kesztelyi Sz-Pátkai -né (): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Tót -Varga Gy (1996): A mezőgazdasági szövetkezetek élete az átalakulás után Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, 21-38,

JÖVEDELEM, JÖVEDELMEZŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG A HATÉKONYSÁG RENDSZERÉBEN

JÖVEDELEM, JÖVEDELMEZŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG A HATÉKONYSÁG RENDSZERÉBEN ÖVDL, ÖVDLZŐSÉG, VSNYKÉPSSÉG A AKONYSÁG NDSZÉBN Nemessályi Zsolt Debreceni gyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vállalatgazdaságtani Tanszék A Gönczi Iván Kádár Béla Vadász

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00 Cégértékelés RVA - Cégértékelő Szakértői Rendszer v1.2.0 Törzsadatok: Vállakozás: Megye: Ágazat: Minta Kft. Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál Bázis év: Tárgy év: 2006 2007 1. Összesítő értékelés, csoport

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA Az információs technológiák költség-haszon elemzése, gazdaságossági számítások (TCO ROI VOI NPV IRR PI) Szent István Egyetem 1 Az információ drága, de hülyének lenni

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Építőipar, 2007. augusztus

Építőipar, 2007. augusztus Közzététel: 2007. 18. Következik: 2007. 25. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Sorszám:176. Építőipar, 2007. augusztus Az építőipari termelés 2007 augusztusában kiigazítatlan adatok alapján 15,3, munkanaptényezővel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Cikkemben bemutatom egy vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzését és értékelését, és ezáltal feltárom a lehetséges problémákat.

Cikkemben bemutatom egy vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzését és értékelését, és ezáltal feltárom a lehetséges problémákat. PAP ANDREA százados EGY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF A BUSINESS Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az ATIS Építési, Szakipari, Karbantartó és Szolgáltató Bt. 2009. évi Mérlegéhez és Eredménykimutatásához ÁLTALÁNOS RÉSZ A számviteli politikáról általában A társaság számvitelének

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben