Cigánd szerepe a Bodrogközi komplex programmal segítendı hátrányos helyzető kistérség foglalkoztatottságában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigánd szerepe a Bodrogközi komplex programmal segítendı hátrányos helyzető kistérség foglalkoztatottságában"

Átírás

1 Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Margó Esettanulmányi Verseny 2013.április 11. Cigánd szerepe a Bodrogközi komplex programmal segítendı hátrányos helyzető kistérség foglalkoztatottságában Készítette: Erdei Nikolett, Héja Viktória, Csikány Bálint Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak III. évfolyam Gödöllı

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Anyag és módszer Település bemutatása Cigánd bemutatása Lakosság Demográfia Közlekedés Vonzáskörzet Vállalkozói struktúra Meglévı helyi gazdaságfejlesztési intézkedések Meglévı fejlesztések fenntarthatósága Javaslatok Mezıgazdaság Növénytermesztés Állattenyésztés Humán Infrastruktúra Gazdasági Infrastruktúra Összefoglalás Irodalomjegyzék

3 1. Bevezetés A Szent István Egyetem harmadéves hallgatói vagyunk, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon, Területfejlesztési szakirányon tanulunk. Tanulmányaink során mindhárman találkoztunk már a leghátrányosabbhelyzető kistérségekkel. Részt vettünk területfejlesztési dokumentumok kidolgozásában is, és többszöri lehetıséget kaptunk terepen történı munkára. A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi regionális Kutatásokért Alapítvány Margó címő gazdaságfejlesztési törekvéseket és lehetıségeket feltáró esettanulmány készítı versenyénazért indulunk, mert szeretnénk bebizonyítani, hogy eddigi tudásunkat felhasználva tudjuk vizsgálni a periférikus térségeket és kreatív ötleteinkkel olyan gazdaságfejlesztı projekteket tudunk kialakítani, amelyek hozzájárulnak a helyi foglalkoztatás bıvítéséhez. Ezzel is hozzájárulva a térség népességmegtartó képességéhez. Tanulmányunkban Cigánd településsel foglalkozunk, különös tekintettel aváros foglalkoztatásban betöltött szerepével. Településválasztásunkat az indokolja, hogy egy különleges helyzetben, úgy nevezett multi-periférikus helyzetben levı település. Ez azt jelenti, hogy több szempontból is periférikus helyzető. Elsısorban országos szinten, hiszen az ország keleti felének szélén helyezkedik el, Szlovákia és Ukrajna határához közel. Másodsorban regionális szinten, ugyanis az Észak-Magyarországi régiónak peremén található. A település megyei és kistérségi szinten is periférikus jellegő. A település komplex programmal segítendı leghátrányosabb helyzető kistérségben helyezkedik el (KOLLÁR, 2012). Fontos megjegyezni, hogy a település olyan régióban található, ami az országban az egyik legrosszabb gazdasági mutatókkal és a leghátrányosabb helyzettel rendelkezik, azonban a település az utóbbi években - a lehetıségeihez mérten - dinamikusan fejlıdik. A foglakoztatási témakör aktuális és fontos jelentıségő probléma a leghátrányosabb helyzető kistérségekben. Véleményünk szerint foglalkozni kell ezzel a problémával és ezen problémák megoldásának köztudatba helyezésével. Jelen munkánk célja, hogy: bemutassuk, és megvizsgáljuk a foglalkoztatás szempontjából fontos beruházásokat Cigánd településen. olyan fejlesztési lehetıségeket fogalmazzunk meg, amely pozitívan járul hozzá a foglalkoztatás bıvítéséhez és a település gazdasági életéhez, elısegítve ezzel a település népességmegtartó képességét. megfogalmazzunk olyan fejlesztési irányokat, amelyek segítségével a települési önkormányzatok képesek helytállni a gazdasági versenyben. 3

4 2. Anyag és módszer Kutatásunk során készítettünk egy szekunder adatbázist 2010-es Microsoft Office Excelben, melyet az elemzéseink és a következtetéseink során felhasználtunk. Ehhez kistérségi, de többnyire települési szinten az Országos Területfejlesztés és Területrendezési Rendszer (TeIR) adatbázisát használtuk. Az adatokat 2004-es évtıl 2010-ig győjtöttük össze. Azoknál az éveknél, amelyeknél nem volt érték megadva számtani közép számítással pótoltuk a hiányzó adatokat. Az adatok forrása KSH-TSTAR adatbázis volt. Az adatokat tekintve gazdasági, szociális és demográfiai mutatókat választottunk, amelyek jól tükrözik a foglalkoztatással kapcsolatos fejlesztések eredményeit. Az adatbázis értékeit többféle grafikonokon ábrázoltuk, hogy szemléltetni tudjuk Cigánd település gazdasági, szociális és demográfiai helyzetét és változásait, mindig olyan fajta grafikont választottunk, amik legjobban szemléltetik a számadatok jelentését és mutatják azok esetleges hátterét is. A diagramokon alkalmaztuk a lineáris trendvonal meghúzásának lehetıségét, amely jól kiemeli az értékek változását, ezáltal szemléltetve, hogy milyen irányba halad a település. Pályamunkánknak alapul szolgált egyik szerzıtársunk, Csikány Bálint A Tisza és a Bodrog közötti multi-periféria vizsgálata a Bodrogközi kistérség példáján keresztül címő Tudományos Diák Konferenciára készült dolgozata, mely a kistérség elemzésével foglalkozik. A dolgozatban külön fejezet mutatja be Cigánd kistérségben betöltött szerepét. A különbözı önkormányzati adatokhoz és dokumentumokhoz önkormányzati kapcsolattartón keresztül jutottunk hozzá. Ezek segítségével elemeztük a már megvalósult projekteket, a fenntarthatósági elemzések segítségével szélesebb körő vizsgálatra nyílt lehetıségünk. A téma aktualitását illetıen felhasználtunk a témával foglalkozó internetes cikkeket a borsodi térségbıl. 4

5 3. Település bemutatása 3.1 Cigánd bemutatása Cigánd az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el, a Bodrogközben található. Ez a település a legnagyobb a Bodrogközben minden területi mutató alapján (késıbbiekben kerülnek részletezésre). Sátoraljaújhelytıl 40 km-re, Sárospataktól 30 km-re a Tisza jobb partján található. Cigánd az egyetlen városi rangú település a kistérségben. Teljes népessége 2792 fı, népsőrősége 49,19 fı/km2. A települési hierarchia szerint Cigánd mezocentrumnakminısül a térségben. A kistérségi központi funkcióból eredıen, városkategória alapján kisvárosnak felel meg. A település a Bodrogközi térség ellátásában kiemelt jelentıségő. Cigánd az alacsony infrastruktúra fejlettség, intézményi ellátottság miatt a térség szükségleteinek ellátására csak részben alkalmas, bár az elmúlt idıszak fejlesztései sokat javítottak ezen a hiányon. Cigánd, mint a térség egyetlen városa, gazdaságilag és társadalmilag dinamizálható központja a kistérségnek, a térségi munkamegosztásban központi helyet foglal el. Cigándon található funkciók és intézmények teljes mértékben kistérségi hatáskörőek ( 2013). 3.2 Lakosság Bodrogközre kedvezıtlen demográfiai folyamatok jellemzıek. Az elsı ábrán kirajzolódik, hogy Cigánd népessége folyamatos csökkenést mutat ben még 3400 fı felett volt a lakosság száma, de 2011-re, már alig éri el a 3200 fıt. A népességfogyást elıidézı tényezık között a vándorlási veszteség és a természetes fogyás egyaránt szerepet játszik (KASSAI, 2010). 1. ábra: Állandó népesség Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján,

6 3.3 Demográfia Cigánd lakossága jelentıs mértékben csökkent a 90-es évek elejére és ez azóta is folyamatos csökkenést mutat, hiszen a lakosság száma mára már csak 2792 fı. A demográfiai folyamatok elemzésénél fontos tényezık, amelyeket véleményünk szerint meg kell vizsgálnunk a születések és halálozások viszonya, a migrációs folyamatok és a kor szerinti megoszlás. A 2. ábra vizsgálata alapján megállapítható, hogy a halálozások száma meghaladja az élve születések számát, mely következtében a települést a természetes fogyás jellemzi ben és 2008-ban a halálozások száma fı volt, míg az élve születések száma az elıbbi évben 44 fı, az utóbbiban 43 fı. 2. ábra: Élve születések és halálozások száma Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján, A migrációs adatokat nézve az elvándorlások száma minden évben magasabb az odavándorlások számánál, kivéve 2011-ben. Az odavándorlások száma magasabb 14 fıvel. A növekedés valószínőlega városban elindult új projektek munkahelyteremtésének köszönhetı. Az elvándorlások száma 2007-ben volt a legmagasabb, ebben az évben 210 fı hagyta el a települést. Odavándorlások tekintetében nincs olyan év, amely elérné a 200 fı betelepülését.a munkalehetıség hiánya, a kevés szolgáltatás miatt a fiatalok elvándorolnak a térségbıl.a 2007-ben kezdıdı gazdasági válság, és az emiatt bekövetkezı munkanélküliség robbanása okozhatta az elvándorlások számának növekedését, hiszen a településen élık a munkalehetıség reményében elhagyták lakóhelyüket. 6

7 3. ábra: Elvándorlások, odavándorlások száma Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján, A negyedik ábra Cigánd város korösszetételét mutatja. Az ábráról leolvasható, hogy a településen legnagyobb számban a éves korosztály van jelen, tehát a város nemelöregedı struktúrával rendelkezı település. A nyugdíjasok száma, azaz a 60-x évesek száma 2005-tıl folyamatos csökkenést mutat, míg a 14 évesek száma monoton. A korösszetétel foglalkoztatás szempontjából kedvezı képet mutat. A legnagyobb számban a középkorú lakosság van jelen a térségben. 4. ábra: Korösszetétel Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján,

8 3.4 Közlekedés Az egész kistérség közlekedésére az elszigeteltség jellemzı, hiszen az országhatár és a folyók közelsége nehezen átjárható akadályt jelentenek A város nem tölt be a közlekedési hálózatban központi szerepet, mert Cigándod nem érintik jelentısebb közlekedési folyosók. Az egész térség és Cigánd nem rendelkezik vasúti kapcsolattal, ezáltal az összes tranzit forgalom a közutat terheli ( 2013). Az utóbbi években a településen fontos célkitőzés volt az összekötı utak rossz állapotának javítása. A következı években várhatóan az összes fontos út minıségét javítani fogják, amire egyre nagyobb szükség van. Az átmenı kamionos forgalom egyre jelentısebb a térségben, melynek elıfeltételeként nagyon fontos lépés volt a Cigándi Tisza-híd átadása. Ezzel lehetıség nyílt Kisvárda felé a határátkelık megközelítése. A Sárospatak- Cigánd közötti útszakasz állapota egyelıre kedvezıtlen, a felújítása hamarosan elkezdıdik. Várhatóan Cigánd ezzel az új lehetıséggel eddiginél fokozatosabban bekapcsolódik a gazdasági körforgásba. 3.5 Vonzáskörzet A bodrogközi kistérség az egyik leghátrányosabb helyzető térség. A gazdasági válságjegyek közül kiemelhetı, hogy itt a legalacsonyabb a regisztrált vállalkozások száma, a fizetésképtelen kereslet, az országos átlagnál alacsonyabb színvonalú infrastruktúra és az üzleti szolgáltatások hiánya miatt.a legtöbben a térségben található három nagyváros szolgáltatásait keresik fel. A Cigándon élı lakosság nem jut hozzá csak a legalapvetıbb szolgáltatásokhoz. 5. ábra: Egyéni vállalkozások Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján, A vállalkozási struktúra a mikro vállalkozások felülreprezentáltsága jellemzı. A kistérségbıl hiányoznak a nagyobb foglalkoztató vállalkozások. A vállalkozások ágazati megoszlására a mezıgazdaság erıteljes jelenléte a jellemzı. 8

9 A munkanélküliségi ráta kifejezetten magas a térségben. A nyilvántartott álláskeresık aránya megyei szinten a harmadik legmagasabb érték. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzatok és a közszféra intézményei ( 2013). 6. ábra: Munkanélküliek Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján, A munkanélküliségi ráta kifejezetten magas a térségben. A nyilvántartott álláskeresık aránya megyei szinten a harmadik legmagasabb érték. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzatok és a közszféra intézményei ( 2013).A munkahelyteremtés a térség legfontosabb stratégiai elemévé vált. 7. ábra: Munkanélküliségi ráta Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján,

10 3.6 Vállalkozói struktúra A kistérségen belül Cigánd a magasabb vállalkozói sőrőségő települések közé tartozik, azonban országosan nézve a város az egyik legalacsonyabb vállalkozói sőrőséggel rendelkezı település. A gazdaság két fı alappillére a mezıgazdaság és a szolgáltatások.ez köszönhetı a nagy gazdasági világválságnak. A Cigándi textilipar, valamint élelmiszeripar összeomlása miatt sokan váltak munkanélküliség áldozatává, ezáltal az emberek kényszervállalkozásokba fogtak. A legnagyobb probléma, hogy a vállalkozások nem rendelkeznek akkora jövedelemmel, hogy fenn tudják tartani a mőködésüket. 8. ábra: Gazdasági szervezetek, vállalkozások Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján, Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Bodrogköz az ország egyik legszegényebb térsége, a lakosság jövedelme közel harmada az országos átlagéhoz képest. Az csatornahálózatba bekapcsolt lakások száma az utóbbi 10 évben mutatott növekedést.cigánd és a térség egyik legnagyobb problémája a magas munkanélküliség, amely egészségtelen foglalkoztatási struktúrával is párosul, hiszen a legnagyobb munkaadó maga az Önkormányzat. A fenntarthatóságot csak új cégek betelepülésétıl, új, a versenyszférában keletkezı munkahelyektıl lehet várni. Ehhez szorosan hozzátartozik a helyi vállalkozások segítése, megfelelı mőködtetése. 10

11 4. Meglévı helyi gazdaságfejlesztési intézkedések Cigánd városában 2008-tól jelentıs összegeket fordítottaka munkahelyteremtés kérdéskörére. A fontosabb gazdasági fejlesztések, amelyek összesen több mint 27 új munkahelyet teremtettek a településen 1235 millió forintba kerültek. Az összeget többnyire az Európai Unió Operatív Programjai pályázatainak megpályázásával nyerték el. A tendenciák az utóbbi években jelentıs javulást mutatnak, egyre több munkahelyteremtés történik. A város vezetıi valós problémaként küzdenek a munkanélküliség ellen, melynek eredményei az utóbbi években kezdenek kirajzolódni. A humán infrastruktúra fejlesztése ugyancsak fontos szerepet tölt be a Cigándi járás felzárkóztatásában tıl kezdve 52 beruházás történt, közel 6 milliárd forint megítélt támogatásból Cigándon, ebbıl mindössze 6 darab történt humán infrastruktúra fejlesztés irányába, 400 millió forint értékben, 4 pedig munkahelyteremtı beruházással járt 900 millió forint értékben. Mindenképpen pozitív elırelépés mutatkozik az utóbbi években. Példa értékő, hogy 2012-ben 30 új munkahely jött létre a városban. Még mindig igen magas a közfoglalkoztatottak száma, amely csak átmenetileg jelent megoldást. Ez a szám az elızı évben közel 150 fı volt. További 38 munkahelyet érintettek a különbözı megvalósult támogatások 2012-ben. Tanulmányunk következı pontjában a mennyiségi és a minıségi munkahelyfejlesztéseket mutatjuk be, különös tekintettel a legnagyobb mérető, legtöbb munkahelyteremtéssel járó beruházásokra. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a 2012-es munkahelyteremtı projekteket. Projekt címe Helyi igényekre alapozott innovatív foglalkoztatási társaság létrehozása a Bodrogközi kistérségben Partnerség a Bodrogköz felzárkóztatásáért Bölcsıde kialakítása Cigánd városában START Munkaprogram Cigándi foglalkoztatott Idıtartam Keletkezett munkahely Idıtartam Határozatlan év Közfoglalkoztatás hónap 0 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ fejlesztése Határozatlan Összesen táblázat: Foglalkoztatási adatok Forrás: Saját szerkesztés,

12 Bölcsıde bıvítése Cigándon 2009-ben az ÉMOP keretein belül indult a Bölcsıde bıvítése, mely 2012-ben nyitotta meg kapuit. Cigánd Város Önkormányzata az Észak-Magyarországi Operatív program keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex valamint bölcsıdék önálló fejlesztése címő pályázati felhívására pályázatot nyújtott be. A Bölcsıde kialakítása Cigánd városában címő projektet a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatásban részesítette. Az önkormányzat célja egy helyi modern óvoda kialakítása volt, mely elérhetı távolságon belülre hozza a bölcsıdei ellátást. A projekt keretein belül 6 új határozatlan idejő munkahely jött létre. Az bölcsıdében húsz gyermek ellátását biztosítják. A projekt összköltsége 84 millió forint volt, 94%-os támogatási intenzitással valósult meg. Járóbeteg-ellátó központ 2008-ban, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2007-es Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése kiírás keretében valósult meg. A szakrendelık, háziorvosi rendelık, fogorvosi rendelı, védınıi szolgálat, központi orvosi ügyelet és gyógyszertár mindenki számára egy épületben érhetık el. A szakrendelési körök széles körően mőködnek. 20 féle területen részesülhetnek szakellátásban a térségben élık, a szolgáltatások minısége kitőnı technológiával párosul. Az intézményben nappali kórház is mőködik, ahol elsısorban infúziós kezeléseket és gyógyszerszint beállításokat végeznek.az intézményben modern, XXI. századi orvos technológiával, komfortos, légkondicionált várókkal, digitális beteghívó-rendszerrel, komplex akadálymentes körülmények valósultak meg. A projekt kivitelezése 900 millió forintba került, 9 új határozatlan idejő munkahelyet teremtett. Ipari park Cigánd város vezetése céljául tőzte ki a helyi lakosság elvándorlásának megakadályozását. Ehhez élhetı környezetre, fıleg munkahelyekre van szüksége az itt élı lakosságnak. A Cigándi ipari park 2,5 hektáron valósul meg, 7 parcellán. A település önkormányzata csak önerıbıl, valamint kedvezményekkel tudja segíteni az ide települı vállalkozásokat. Az egyik területen egy önkormányzati Kft. üzemcsarnoka épül, amely novembertıl településüzemeltetési feladatokat fog ellátni, egyebek között itt fogják majd gyártani a városszépítésnél felhasznált térköveket. A már elkelt parcellákon egy törökbálinti vállalkozó mőanyag termékeket elıállító üzemet épít majd, a szomszéd megyébıl egy autómosó is idetelepül és a tervek szerint a közeljövıben egy tésztagyár is épül majd az ipari parkban. Jelenleg 6 parcella már foglalt az ipari park területén ebbıl három már építési engedéllyel rendelkezik. Várhatóan ez nagyjából ember határozatlan idejő munkahelyteremtésével jár majd együtt. Fontos megemlíteni, hogy a város önkormányzata igyekszik a megfelelı humán erıforrást, és ha kell ennek képzését vállalni. Az önkormányzat kedvezményes áron kínálja telkeit a vállalkozások számára, de a velük kötött szerzıdés 12

13 garantálja, hogy helyieket foglalkoztatnak és az iparőzési adóbevétel mellett ez a legfontosabb. A foglalkoztatási problémák enyhítésére számos programot indítanak ban ezek segítségével 200 helyi lakosnak tudnak majd munkát biztosítani. Inkubátorház Egy másik szintén tervezett pályázati lehetıség egy Inkubátorház létrehozása a vállalkozások számára. A pályázatot Szlovákiával közösen nyújtotta be az önkormányzat a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretében a 4. számú pályázati felhívásában, HUSK/1101/1.1.1 Meglévı ipari parkok, új vagymeglévı inkubátorházak és vállalkozói létesítmények bıvítése/felújítása címen. A pályázat összköltségvetése 251 millió forint. A pályázat célja, hogy elısegítse a határ menti terület gazdasági versenyképességének megerısödését.a várt eredmények között a következık szerepelnek: minıségi szolgáltatások nyújtása a vállalkozások számára, a határtérség teljes területén minıségi üzleti infrastruktúra kialakítása, valamint aktívabb határon túli üzleti együttmőködések(inkubátor HÁZAK A BODROGKÖZBEN, 2013) A program fı tevékenysége Cigánd és Lelesz településeken létesített inkubátor ház. A projekt során bútorok kerülnek beszerzésre, melyek az Inkubátor házak közösségi tereiben lesznek. A Szolgáltató Irodák az építés befejezését követıen kapnak helyet az épületben, melyek célja a helyi vállalkozások mindennapi tevékenységének elısegítése lesz. A projekt során gazdaságfejlesztı és kétnyelvő foglalkoztatási stratégia is kidolgozásra kerül, melynek célja egy olyan stratégia elkészítése, amely a gazdaság minden szektorát lefedi, amely helyzetelemzésen alapul. A program során elkészül egy honlap, amely lehetıséget kínál arra, hogy a konkrét célcsoport tagjainak kapcsolatai élénküljenek. Mindkét fél részérıl létrejön a vállalkozói adatbázis, melynek tevékenységéért mindkét fél felelısséget vállal. Elkészül egy kétnyelvő kiadvány, amely bemutatja a projekt eredményeit. A partnerek feladatai közé tartozik a jelentések elkészítése, valamint a projektszintő dokumentációk. A projekt célcsoportja: a vállalkozók olyan üzleti környezetbe kerüljenek, amely biztosítja mindazokat az infrastrukturális és üzleti szolgáltatásokat, amelyek által a másodlagos célcsoport, tehát a munkavállalók számára növekvı számú munkahelyek jönnek létre. 13

14 5. Meglévı fejlesztések fenntarthatósága Ebben a fejezetben a foglalkoztatás javításához kapcsolódó fejlesztések fenntarthatóságát mutatjuk be. Arra világítunk rá, hogy a jövıben milyen változások várhatóak és ezek a változások és kilátások hogyan befolyásolják a már meglévı fejlesztéseket, vagyis, hogy várhatóan sikeresek lesznek-e a már mőködı projektek. Bodrogköz Kincsei Bölcsıde A kistérségben és a településen is jelentıs számú kisgyermek él, de sok család nem tudja megoldani, hogy az elsı 3 évet gyermekével együtt töltse, ezért szükségük van bölcsıdei ellátásra. A legtöbb családnak nehézséget jelentene, ha a kisgyermeket más településre kellene bölcsıdébe hordani, ezért a Cigándi Önkormányzat belefogott egy nagyszabású óvoda-bıvítésbe az ÉMOP-4.2.1/B-2f számú pályázat megnyerésével. A program lehetıvé tette, hogy a településen és a kistérségben élı 0-3 éves gyerekek megfelelı bölcsıdei ellátásban részesüljenek. A beruházás még nagyon újszerő, minthogy a város Önkormányzata szeptember 1-jén indította be a bölcsıdei szolgáltatást a városban. A bölcsıde honlapja alapján az ellátást azok a kisgyermekek vehetik igénybe, akik elmúltak 20 hetesek, de a 3 éves kort még nem töltötték be (esetleg a 4 éves kort). Az intézmény új építéső épületben, saját játszótérrel, szakképzett személyzettel, napi négyszeri étkeztetést biztosítva várja a gyermekeket reggel 7 órától 17 óráig. Meglátásunk szerint lényeges, hogy a felügyelet idejét az átlagos 8 órás munkaidı figyelembevételével alakították ki.az igénybevevık térítési díja 5000 Ft/hó, amely magába foglalja a napi négyszeri étkeztetést és a felügyeletet. A Képviselı Testület a fenti térítési díjból, az igénybe vevı gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére 50%-os kedvezményt biztosít( 2013). 14

15 9. ábra: Állandó népességbıl a 3 évesek száma Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján, Az alábbi grafikonon a településen és a kistérségben élı 3 évesek számát mutatjuk be.az oszlopokra illesztett lineáris trendvonal segítségével szemléltettük a változást. Látható, hogy az elmúlt években alig történt számottevı változás a 3 évesek számában, ami alátámasztja, hogy folyamatos utánpótlás történik a térségben.a trendvonalak képzeletbeli meghosszabbításával és a jelenlegi trendek figyelembe vételével levonható az a következtetés is, miszerint a településen (és a kistérségben is) várható a természetes szaporulat növekedése. Amennyiben az elvándorlások száma nem növekszik, a térség népessége nıni fog.ezek alapján elmondható, hogy a bölcsıde és az óvoda fejlesztése szükséges volt, a fenntartás pedig - az eddigi sikereket figyelembe véve - lehetséges folyamat a település számára. A fenntarthatóság szempontjából nem elhanyagolható, hogy a bölcsıde építésekor figyelembe vették a fenntartás költségeinek lehetséges csökkentését. Olyan anyagokból készítették a szabadtéri játékokat és a berendezések nagy részét, amik egyszerően felújíthatók és sokáig megtartják minıségüket, ezzel is hozzájárulva az állapotuk megırzéséhez. Bodrogközi Kistérség Járóbeteg Szakellátó Központ Cigánd Az intézményt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázat keretében elnyert összegbıl építették, összesen Ft-ból ( 2013). A 10. ábrán szemléltetjük a térségben élı 60 év felettiek arányát. Látható, hogy egyre inkább csökken az idısebb népesség aránya, azonban fontosnak tartjuk, hogy számukra elérhetı legyen szakrendelıkkel ellátott egészségügyi központ, ahol igénybe vehetik a számukra szükséges egészségügyi szolgáltatásokat. A Cigándi Egészségügyi Központ egy komplex intézmény, amely közel 20 fajta problémára nyújthat megoldást és segítséget. Feltételezzük, hogy nemcsak a helyiek, hanem a környezı települések lakói, sıt az egész kistérségbıl érkeznek ide a szolgáltatást igénybe vevı betegek. 15

16 Mivel Cigánd település január 1-tıl járási központ is, úgy véljük szükséges egy ilyen komolyságú egészségügyi intézmény a térségben élık számára. A korszerő berendezések és beteghívó rendszerek segítenek abban, hogy a betegek zökkenımentesen és gyorsan kerüljenek a szakorvosukhoz. Továbbá az intézmény fenntarthatóságához hozzájárulva a létesítménytkörnyezettudatos kialakítással és környezetbarát technológiával építették, azzal az elsıdleges céllal, hogy ergonomikus és gazdaságosan mőködtethetı legyen. A költségeket csökkentve az irodákban minimalizálták a papír használatot és inkább elektronikus formákat használ a rendszerük. Energiatakarékos izzókat és multifunkciós eszközöket használnak, valamint alternatív főtési rendszert alakítottak ki, amellyel csökkenthették az épület szén-monoxid kibocsátását. A bevételeket tekintve is igyekeznek diverzifikálódni. Az intézmény a szakellátásból, az otthonápolásból és a nappali kórház szolgáltatásából is szert tesz némi bevételre, valamint kiegészítı, térítéses szolgáltatásokkal is foglalkozik (TIOP FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ,2013). 10. ábra: 60-x évesek aránya Forrás: Saját szerkesztés, TEIR adatok alapján, Az ipari park fenntarthatósága A települési önkormányzat annak érdekében, hogy újabb munkahelyeket teremtsenek, ipari parkot hozott létre.az összesen rendelkezésre álló 7 parcellából már jelenleg 6 parcellát megvásároltak különbözı vállalkozások. Az itt letelepülı szervezeteknek potenciális lehetıségeik vannak abból adódóan, hogy a település 3 országhatárhoz is közel van.leginkább szlovák és ukrán kapcsolatokra számíthatnak az ide települı vállalkozások. Az ipari park várhatóan sikerekre számíthat, az említett külföldi kapcsolatok miatt és javasoljuk, hogy építsenek partnerségeket és hozzanak létre határon átnyúló együttmőködéseket. 16

17 A közeljövıbenprioritásként kell kezelni a megközelíthetıség javítását és a közlekedési potenciál erısítése érdekében kell projekt munkákat végezni, hogy minél rövidebb idı alatt elérhetı legyen akár az M3-as autópálya, ami jelenleg csak İr településig tart. A projekt sikeres végrehajtása megkönnyítené az itt gyártott termékek szállítását és költségtakarékossági szempontból is javítana azitt mőködıvállalkozások helyzetén. Az inkubátorház fenntarthatósága A cigándi önkormányzat egy inkubátorházat tervez kialakítani a településen, a Magyarország- Szlovákia Határon átnyúló Együttmőködési ProgramHUSK/1101/1.1.1 Meglévı ipari parkok, új vagymeglévı inkubátorházak és vállalkozói létesítmények bıvítése/felújítása címőpályázata keretében.az ipari parkban levı vállalkozások érdekeit hatékonyan érvényesíthetné az inkubátorház, a mőködésüket pedig nagymértékben segíthetné szakmai és üzleti tanácsadással. Aprojekt megvalósítása érdekében a fenntarthatóság és hatékonyság céljából határon átnyúló együttmőködést hoztak létre a szlovákiai Lelesszel. A projekt sikeressége esetén az elnyert pályázati összegbıl segítenék az ipari parkba települt vállalkozásokat, adó- és járulékkedvezményeket biztosítva nekik. Ez olyan kedvezı feltételeket jelent, ami jelentısen megnövelné a település gazdasági vonzerejét, elısegítené az ott élık foglalkoztatását. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a település migráció egyenlege a jövıben stagnáló vagy pozitív legyen. A projekt további célja, hogy a település kezdı vállalkozásainak lehetıséget biztosítson a sikeres befutásra azzal, hogy nullára csökkenti az általuk fizetendı bérleti díjat és mérsékli az irodák rezsiköltségét. Továbbá olyan szaktanácsadási, számviteli vagy pénzügyi szolgáltatásokat nyújthat az ott induló vállalkozásoknak, amik nagy mértékben segítik a mőködésüket. Az inkubátorházat a legkorszerőbb szigetelésekkel és napelemek telepítésével szeretnék még fenntarthatóbbá és környezetkímélıbbé tenni ( 2013). 17

18 6. Javaslatok 6.1 Mezıgazdaság Az Észak-Alföldi régióról általában elmondható, hogy a periférikus jellegő térségekben számottevı a mezıgazdaság aránya és a mezıgazdaság biztosítja az ott élık számára a fı megélhetési forrást is. Ez a térség jellemzıen fejletlen infrastruktúrájú és fejletlen mezıgazdasággal is rendelkezik. A Bodrogközben -így Cigándon is- jelentıs hagyománya van a mezıgazdasági termelésnek. Az élıvizek és vizes élıhelyek nagysága jelentıs, gazdag növényi flórával és állatvilággal rendelkezik. A mezıgazdasági termelést jelentısen befolyásoló tényezı a térség túlnyomó többségére jellemzı belvíz valamint állandó veszélyt jelentenek az itt elıforduló árvizek. A Bodrogközben kedvezı feltételei vannak a gyümölcstelepítésnek, amelyet a jelenleg is mőködı gyümölcsklaszter is alátámaszt. A hagyományoknak megfelelıen az elmúlt években korszerő alma- és körte ültetvényeket telepítettek, folyamatban van a hagyományos ültetvények leváltása is. A bogyósgyümölcs termesztés ugyancsak kitörési pontot jelenthet a térségben. A talaj átlagos aranykorona értéke 19 AK, ami szántóföldi növénytermesztéshez nem versenyképes, azonban állattenyésztési céloknak megfelel(csikány, 2012). A térség a nedves réti és réti típusos talajaival, legelıivel ideális adottságot jelent a külterületi extenzív, legeltetéses állattartáshoz. A szarvasmarha állomány az elmúlt húsz év alatt az ötödére, a juhállomány a tizedére esett vissza helyi szinten. A sertéstenyésztés és tejhasznú kecsketartás, borjú nevelés gazdasági szerepe nem számottevı. A természetes, és mesterséges folyami és állóvízi, tavi halászat térségi, történelmi, gazdasági - szerepe teljesen eltőnt, ami nagy baj, mivel a térség jelentıs vízkészletekkel rendelkezik és a piaci tendenciák, hazai adottságok alátámasztják a halgazdaságok iránti növekvı igényt (CSIKÁNY, 2012). A mezıgazdaság mozgástere a tömbösített szántóföldi növénytermesztésre szőkült, ahol meghatározó és jelentıs arányú foglalkoztatás nem valósul meg. A mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya 7,3 %, ami 6,78 %-kal magasabb az országos átlagnál. A térség mezıgazdasági adottságai jelenleg kihasználatlanok (CSIKÁNY, 2012) Növénytermesztés A Kupi Károly által 2002-ben írt,,a Bodrogközi tájértékelése a növénytermesztés szempontjából címő doktori értekezés szerint a Bodrogközi kistérség területei csak részben alkalmasak a szántóföldi növénytermesztésre (10 %). Az értekezés szerint a Bodrogköz szántóterületeinek nagy többségén (közel 90%-án) a termesztendı növények kiválasztása, az agroökológiai igények és adottságok összehangolása a növénytermesztés sikerét alapvetıen befolyásolja, mivel ezen területeken csak egyes, meghatározott növények termeszthetık sikeresen. A terület kis része (kevesebb, mint 3%-a) nyújt csak olyan kedvezı körülményeket, ahol lehetıség nyílik sokféle, eltérı ökológiai igényő szántóföldi növények termesztésére, 18

19 vagyis a változó piaci igényeket rugalmasan követı növényi struktúra kialakítására csak ezeken a helyeken van mód (KUPI, 2002). Az értekezés alapján leszőrhetı, hogy a szántóföldi növénytermesztés kevésbé alkalmas a Bodrogközi kistérség gazdaságának fellendítésére, azonban az értekezés a évi helyzetrıl számol be. Meglátásunk szerint nem elhanyagolható az Európai Unió SAPS támogatása, melyet a szántóföldi növénytermesztık vehetnek igénybe. A támogatás értelmében nincs területpihentetési kötelezettség és a kifizetés nem állatonként vagy a termelés tonnában megadott mennyiségét alapul véve történik, hanem kizárólag mezıgazdasági földterület hektáronként. Az egységes területalapú támogatással lehetıvé válik, hogy gazdaságilag sikeresen végezzenek szántóföldi növénytermesztést azokon a területeken is, ahol az adottságok nem megfelelıek ( 2013) A helyi ökonómia élénkítéséhez a kertészeti ágazatok telepítését javasoljuk, ugyanis ezeknek az ágazatoknak jelentıs kézi munkaerı igénye van, szemben a gépesített szántóföldi növénytermesztéssel. A kertészeti ágazatok sikeresen tudnak mőködni kézi munkaerı felhasználásával, mert a kertészeti gépek nagyon drágák, beruházásuk nem minden esetben indokolt. A kertészeti ágazatok hozzájárulnak a foglalkoztatás bıvítéséhez, így munkalehetıséget kínálnak a helyi lakosságnak. Sikeresen termeszthetı növények a Bodrogközben: dohány konzervuborka paradicsom paprika káposzta zeller karfiol sárgarépa hagyma cékla karalábé alma szilva meggy körte cseresznye köszméte feketebodza egres görögdinnye ıszibarack feketeribiszke piros ribiszke feketeszeder málna Amint a felsorolásból kiderül elsıdlegesen olyan növények termesztését javasoljuk a térségben, amelyek jól tőrik a lokális mikroklímát és annak nehézségeit (KUPI, 2002). A kényesebb növények esetében, mint például az uborka, a paradicsom vagy a paprika fóliaházas megoldást ajánlunk, ami magas minıségő, primır termékek elıállítását teszi lehetıvé az ország ezen részén is. 19

20 A bogyós növények termesztését mindenképpen javasoljuk, ugyanis klímaigényük megfelel az Észak-Alföldi régió klímájának. Az Európai Unió is nyújtott hozzá támogatást, így elıfordulhat, hogy a közeljövıben sor kerül egy hasonló pályázat kiírásra. Mivel a térségben országos hagyománya van a gyümölcstermesztésnek, így javasoljuk, hogy a jelenlegi hagyományos ültetvényeket korszerősítsék és akár új ültetvényeket is telepítsenek az errealkalmas területre. Az Európai Unió ezekre a tevékenységekre is nyújtott eddig több ízben forrásokat az EMVA keretében Ültetvény korszerősítése címő pályázattal Állattenyésztés Halászat Cigánd város közvetlenül a Tisza partján helyezkedik el, ezért elsıdlegesen a halászatra és a halgazdálkodásra irányuló projekteket kellene elıtérbe helyezni a város állattenyésztése szempontjából. A Horgászegyesületek a Tiszáért Társulás weboldala szerint a legfontosabb, hogy a halászoknak elı kell segíteniük a természetes halszaporulatot, haltelepítéseket és halırzési feladatokat is el kell látniuk, annak érdekében, hogy a halászat egy fenntartható folyamat legyen. Külön gondot kellene fordítaniuk a halászattal (esetleg horgászattal) foglalkozó vállalkozásoknak arra, hogy az általuk halászott vizekben elszaporodott tájidegen, vagy káros halakat lehalásszák, ezektıl a fajtáktól megtisztítsák a folyót ( 2013) Véleményünk szerint nagyon fontos, hogy az említett tevékenységeket sikeresen ellássák és a folyami halászatot környezetileg fenntartható módon végezzék.a céla Tiszában honos halfajok továbbtenyésztése és megóvása a következı generációk számára. Állattartás Véleményünk szerint sikeresen tartható állatfajok az igénytelen, legeltethetı állatok (juh, kecske) valamint az állattartó telepeken intenzíven tartható állatfajok (baromfifélék és sertésfajták). Az állattartás önmagában is hozzájárul a foglalkoztatás bıvítéséhez, azonban fıként csak részmunkaidıs munkát nyújt. Az állattenyésztés termékeinek feldolgozásával inkább hozzá lehet járulni a foglalkoztatáshoz, mert az említett állatok olyan termékek készítését teszik lehetıvé, amelyek illeszkednek a mai fogyasztási trendekhez. Így számos olyan egészséges, kézmőves terméket állíthatnának elı az itt élık, amik kézzel készültek, a hagyományos magyar konyhához tartoznak és magas minıségőek, valamint ezen termékek kézi munkaerıigénye hozzájárul a foglalkoztatás bıvítéséhez. A kézmőves sajtokat, szalámikat és egyéb felvágottakat akár a fıváros irányába lehetne szállítani és ott értékesíteni, vagy akár külföldi exportra is lehetne elıállítani. Fontos, hogy a termékek kézi technológiával készüljenek, így nem szükséges nagy értékő gépekre beruházni, hanem a lokális tudásra, know-how-ra van szükség. 20

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Új utakon Alapon. Honnan indultunk

Új utakon Alapon. Honnan indultunk Új utakon Alapon Start mintaprogram Honnan indultunk Bevezetés Alap község Fejér megye déli részén elhelyezkedı hátrányos helyzető, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A tanfolyam elindult, még 4 szabad hely. Csatlakozz!

A tanfolyam elindult, még 4 szabad hely. Csatlakozz! Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: Ütemezés: Időtartam: Helyszín: Tanfolyami napok: Oktatás díja egy összegben: Részletfizetés vizsgadíj nélkül: Vizsgadíj egy összegben: Vizsgadíj részletfizetéssel:

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti,

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben