J e g y z ı k ö n y v április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: április 13-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Kulturális Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Hajdu Imre a bizottság elnöke Lendák Lajos Zoltán Stumpf Gábor József Darmos István Tarnavölgyi László Kiss Endre József a bizottság tagjai A Polgármesteri Hivatal részérıl: Donkó József szakreferens Megjegyzés: Kovács Gábor nem volt jelen. N a p i r e n d e l ı t t : Hajdu Imre: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Javasolja, hogy nyílt ülés egyéb ügyek keretében tárgyalják a majális helyszínével kapcsolatos állásfoglalást, a Zempléni Hírlappal kötött szerzıdés teljesítését, valamint a Holocaust áldozatairól való megemlékezéssel kapcsolatban tájékoztatást ad. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról. A Kulturális Bizottság a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangú szavazattal elfogadta: Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1. Egyéb ügyek 2. Elıterjesztés kulturális tevékenységet folytató egyházi- és civil szervezetek támogatására 1. Egyéb ügyek Napirend tárgyalása: A majális helyszínével kapcsolatos állásfoglalás Hajdu Imre: Felmerült, hogy a majális ne a Berekben, hanem a Vízikapunál legyen megtartva. Kérdezi a bizottság tagjait, melyik lehetıséget javasolják.

2 2 Stumpf Gábor József: Javasolja, hogy a Berekben tartsák meg. Ha jó idı lesz, sokan lesznek, és akkor a Vízikapu helyszíne kicsinek bizonyulna, másrészt autóval érkeznek a legtöbben és ez nem kedvez a helynek. Darmos István: Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy a résztvevık közül sokan ittas állapotba kerültek, és a városközpontban nem biztos, hogy jó fényt vetne az ittas viselkedés, randalírozás. Javasolja a Berek helyiségét. A Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a majális a hagyományos helyen, a Berekben legyen megtartva. A Zempléni Hírlappal kötött szerzıdés teljesülésérıl Hajdu Imre: Kéri, hogy egy joghoz értı személy tájékoztassa a Kulturális Bizottság tagjait arról, hogy hogyan teljesülnek a Zempléni Hírlappal kötött szerzıdés pontjai. A soron következı bizottsági ülésen a Jegyzı Asszony nyújtson tájékoztatást (pl. a megjelenést illetıen). Kéri a bizottság szavazását. A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 16/2010. (IV.13.) Kulturális Bizottság a Zempléni Hírlappal kötött szerzıdés teljesülésérıl A Kulturális Bizottság a fenti napirendet megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zempléni Hírlappal kötött szerzıdés pontjainak megtartásáról tájékoztatassa a bizottság tagjait a Jegyzı Asszony a soron következı bizottsági ülésen. Tájékoztató a Holocaust áldozatairól való megemlékezésrıl Hajdu Imre: Kéri, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a április 19. napján órakor a Szent Erzsébet u. 2. szám elıtt tartandó Holocaust áldozatairól való megemlékezésen. A Kulturális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 2. Elıterjesztés kulturális tevékenységet folytató egyházi- és civil szervezetek támogatására Hajdu Imre: A kulturális tevékenységet folytató egyházi- és civil szervezetek támogatására pályázati felhívást fogadott el a Képviselı-testület. A beadási határidıig 22 pályázat érkezett be, ezek jogcímenként vannak feltüntetve az írásban kiküldött anyagban. A költségvetésben ,-Ft a keret az egyházi- és civil szervezetek támogatására, amelybıl 250 ezer Ft visszatartását javasolja az idıközben pályázatot benyújtó szervezetek támogatására (pl. Wass Albert Emlékmő tábla).

3 3 Javasolja, hogy az A jogcím alatt szereplı Zempléni Múzsa Alapítvány kerüljön át a D jogcímek alatt felsorolt szervezetek közé, mivel az Alapítvány a folyóirat fennállásának 10. évfordulója alkalmából az ünnepi szám nyomdaköltségére és tiszteletdíjra igényelt ,- Ft támogatást, ugyanakkor rendezvények szervezése, lebonyolítása jogcímre nyújtotta be pályázatát. A Zempléni Múzsa mint folyóirat kifejezetten színvonalas társadalomtudományi folyóirat, a támogatása indokolt, javasolja átcsoportosítani a D jogcímek közé. Kéri a bizottság véleményét ezzel kapcsolatban. A Bizottság egyhangúlag egyetértett a Zempléni Múzsa Alapítvány A jogcímbıl D jogcímbe történı áthelyezésével. Hajdu Imre: A D jogcím kategóriában 4 pályázat szerepel. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia a Sárospataki Füzetek címő periodikus folyóirat megjelentetésével kapcsolatban felmerült nyomdaköltség összegére, valamint a Zempléni Múzsa Alapítvány szintén folyóirat megjelenésének nyomdaköltségére pályázik. Javasolja, hogy a folyóiratokat - rendszeres megjelenésükre tekintettel - magasabb összeggel támogassák, mint az egy alkalommal megjelenı könyveket. Javasolja, hogy a Sárospataki Népfıiskolai Egyesület és a Pinocchió Alapítvány kiadványát ezer Ft-tal, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Zempléni Múzsa Alapítvány folyóiratának nyomdaköltségét ezer Fttal támogassa a Képviselı-testület. A B jogcím kategóriában 3 pályázat érkezett. A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Győjteményei speciális olló, porszívók és vasaló beszerzésére 82 ezer Ft-ot igényel, nem gondolja, hogy ezt az összeget csökkenteni kellene. A Sárospataki Farkas Ferenc Mővészeti Iskoláért Alapítvány néptáncos száras cipık beszerzésére, a Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítvány a Bodrog Néptáncegyüttes ruhatári fejlesztésére nyújtotta be pályázatát, ezer Ft-ot igényeltek. A bizottság tagjainak javaslata alapján a Sárospataki Farkas Ferenc Mővészeti Iskoláért Alapítványt 98 ezer Ft-tal és a Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítványt 96 ezer Ft-tal támogassa a Képviselı-testület. A C jogcím kategóriában 5 pályázat érkezett. A Sárospataki Német Kisebbség Kultúrájáért Alapítvány a pécsi Német Napon való részvételen való útiköltség támogatására kér 150 ezer Ft-ot. A Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület a néptánc találkozó utazási költségére igényel támogatást. A Sárospataki Farkas Ferenc Mővészeti Iskoláért Alapítvány lengyelországi fellépésre és a Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítvány Kamarakórus, 8Kor Színház és Bodrog Néptáncegyüttes fellépéseire igényel ezer Ft-ot, míg a Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség 100 ezer Ft támogatást igényel a Melodosz énekkar kulturális fellépéseire. Darmos István: Elmondani kívánja, a Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület pályázatával kapcsolatban tudomására jutott, hogy Bodrog Néptáncegyüttes néven léptek fel, ami jogsértı magatartás. A Bodrog Néptáncegyüttes a Mővelıdés Háza együttese, jogilag védett név. Nem Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesületként szerepeltek a rendezvényen, amely névvel viszont pályázatot nyújtott be a támogatására. Hajdu Imre: Nem javasolja a Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület támogatását. Stumpf Gábor József: Az I. Authentica még most induló dolog, hogy a szakmában lesz-e hosszú távú jövıje, ami rangot ad neki, azt nem lehet elıre tudni. Ez a fajta tevékenység több éve tart.

4 4 Tarnavölgyi László: Ha támogatnák, azzal legalizálnák a történteket. Levélben meg lehet ıket keresni, hogy amíg ezen nem változtatnak, addig nem áll módjában a Bizottságnak támogatni a tevékenységüket. Darmos István bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. A Bizottság a bejelentést tudomásul vette. Hajdu Imre: Kéri a bizottság szavazását az elhangzottakkal kapcsolatban. A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 17/2010. (IV.13.) Kulturális Bizottság kulturális tevékenységet folytató civil szervezet támogatásának elutasításáról A Bizottság a C jogcím alatt szereplı Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület pályázatát megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem javasolja támogatásra a Képviselıtestületnek. A Bizottság tudomására jutott, hogy fenti pályázó Bodrog Néptáncegyüttes néven lépett fel az I. Authentica rendezvényen, melyet jogsértı magatartásnak vél, ezzel egyidejőleg Bodrog Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület néven nyújtotta be pályázatát. Amíg ez irányban változtatást nem tesznek, nem áll módjában a Bizottságnak tevékenységüket támogatni. Hajdu Imre: A bizottság tagjainak javaslata alapján a C jogcím alatt szereplı Sárospataki Német Kisebbség Kultúrájáért Alapítványt 72 ezer Ft-tal, a Sárospataki Farkas Ferenc Mővészeti Iskoláért Alapítványt 106 ezer Ft-tal, a Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítványt 102 ezer Ft-tal és a Sárospataki Görög Katolikus Egyházközséget 93 ezer Ft-tal támogassa a Képviselı-testület. Az A jogcím kategóriában 10 pályázat szerepel. A Sárospatak ArtÉrt Alapítvány a XI. Sárospataki Nemzetközi Képzımővészeti Szabadiskola szervezésével kapcsolatban felmerült költségekre kér támogatást 250 ezer Ft értékben. A Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítvány a Református Kollégiumok Kulturális Találkozójának szállásköltségére kér 150 ezer Ft-ot. A Zempléni Gombász Egyesület a gombák titokzatos világa címő fotó- és képzımővészeti kiállítás költségeire és a Híd-2002 Alapítvány a Zempléni Zenészmustra szervezésére igényel ezer Ft támogatást. A Pro Ecclesia Alapítvány a Keresztény Összejövetel Zemplén 2010 rendezésére és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Kárpát-medencei teológus találkozó rendezésére igényel ezer Ft támogatást. A Sárospataki Irodalmi Olvasókör az olvasókörök nemzetközi konferenciájának rendezésére 225 ezer Ft támogatást kér. A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület a Turisztikai Szezonnyitó Rendezvény bérleti díjának és a fellépık tiszteletdíjainak támogatását kéri.

5 5 A Sipos György Alapfokú Mővészetoktatási és Nevelési Alapítvány a VII. EU-s konferencia és fesztivál rendezésével kapcsolatban felmerült bérleti díjra és a fellépık tiszteletdíjára kér támogatást. A Sárospataki Római Katolikus Egyházközség Szent Erzsébet Bál rendezésére igényel 250 ezer Ft-ot. Nem javasolja, hogy bál rendezését támogassák. Rengeteg bál van, akkor mindegyiket támogatniuk kell majd. Stumpf Gábor József: Nem a tevékenységgel van a probléma, mert igény van rá, a fiatalok jelentıs része is részt vesz ezen a bálon, érdeklıdnek iránta. Inkább az a probléma, hogy bál rendezésére nyújtotta be a pályázatot. Hajdu Imre: A Híd-2002 Alapítvány pályázatában számszaki hibákat észlelt. Nem töltötték ki az egyéb támogatások rovatot - ez formai hibának számít -, ezenkívül 250 ezer Ft támogatást igényelt, az összesítıben viszont 260 ezer Ft szerepel. A szakmai tartalom részletes leírása politikai eszmefuttatást tartalmaz, és nem a pályázat szakmai tartalmának részletes kifejtését. A pályázó hivatkozik az adóforintokra, és hogy az adófizetık pénze kihez jusson el. A Sárospataki Római Katolikus Egyházközség más címen is benyújthat pályázatot, pl. bazilikai kórusok támogatására, bazilikai kiadványok megjelenésének támogatására. Kéri a bizottság szavazását az elhangzottakkal kapcsolatban. A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 18/2010. (IV.13.) Kulturális Bizottság kulturális tevékenységet folytató egyházi szervezet támogatásának elutasításáról A Bizottság az A jogcím alatt szereplı Sárospataki Római Katolikus Egyházközség pályázatát megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem javasolja támogatásra a Képviselıtestületnek. Fenti pályázó Szent Erzsébet Bál rendezésére nyújtotta be pályázatát. A Bizottság a tevékenységgel egyetért, de nem tudja támogatni, más tevékenység címen benyújthat pályázatot. Hajdu Imre: A bizottság tagjainak javaslata alapján az A jogcím alatt szereplı Sárospatak ArtÉrt Alapítványt 102 ezer Ft-tal, a Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítványt 120 ezer Ft-tal, a Zempléni Gombász Egyesületet 90 ezer Ft-tal, a Pro Ecclesia Alapítványt 130 ezer Ft-tal, a Sárospataki Irodalmi Olvasókört 95 ezer Ft-tal, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát 96 ezer Ft-tal, a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesületet 105 ezer Ft-tal, a Sipos György Alapfokú Mővészetoktatási és Nevelési Alapítványt 60 ezer Ft-tal és a Híd Alapítványt 50 ezer Ft-tal támogassa a Képviselı-testület. Stumpf Gábor József: A Sárospataki Irodalmi Olvasókör pályázatát illetıen soknak tartja, hogy 90 %-os támogatást kér. Egyébként nem ellenzi a támogatásukat. Hajdu Imre: Javasolja, hogy a Sárospataki Irodalmi Olvasókört 100 ezer Ft-tal támogassa a Képviselı-testület.

6 6 A Bizottság egyhangúlag támogatja, hogy az A jogcím alatt szereplı Sárospataki Irodalmi Olvasókör pályázatát 100 ezer Ft-tal támogassa a Képviselı-testület. Hajdu Imre: Javasolja, hogy a Zempléni Gombász Egyesületet 100 ezer Ft-tal támogassa a Képviselı-testület, mivel a legjobban kidolgozott pályázatot nyújtották be. A Bizottság egyhangúlag támogatja, hogy az A jogcím alatt szereplı Zempléni Gombász Egyesület pályázatát 100 ezer Ft-tal támogassa a Képviselı-testület. Stumpf Gábor József: A bizottság tagjainak javaslata alapján a C jogcím alatt szereplı Sárospataki Német Kisebbség Kultúrájáért Alapítvány támogatására 72 ezer Ft-ot javasoltak. Mivel egy újonnan létrejött civil szervezetrıl van szó, aki minden háttér nélkül önmaga rendezi az összejöveteleiket, úgy gondolja, hogy 100 ezer Ft támogatást megérdemel a délvidéki és svábokkal való kapcsolattartás építése. A Bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a C jogcím alatt szereplı Sárospataki Német Kisebbség Kultúrájáért Alapítvány pályázatát 100 ezer Ft-tal támogassa a Képviselıtestület. Hajdu Imre: A fenti szavazásokat figyelembe véve, kéri a bizottság szavazását a kulturális tevékenységet folytató egyházi- és civil szervezetek támogatásáról. A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal - a fenti szavazásokra is tekintettel - a következı határozatot hozta: 19/2010. (IV.13.) Kulturális Bizottság a kulturális tevékenységet folytató egyházi- és civil szervezetek támogatásáról A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a kulturális tevékenységet folytató egyházi- és civil szervezetek támogatására elkülönített ,-Ft összegbıl 2 millió Ft felosztását az alábbiak szerint: A jogcím: Sárospatak ArtÉrt Alapítvány Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítvány Zempléni Gombász Egyesület Pro Ecclesia Alapítvány Sárospataki Irodalmi Olvasókör Sárospataki Református Teológiai Akadémia Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület Sipos György Alapfokú Mővészetoktatási és Nevelési Alapítvány Híd-2002 Alapítvány 102 ezer Ft 120 ezer Ft 100 ezer Ft 130 ezer Ft 100 ezer Ft 96 ezer Ft 105 ezer Ft 60 ezer Ft 50 ezer Ft

7 7 B jogcím: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Győjteményei Sárospataki Farkas Ferenc Mővészeti Iskoláért Alapítvány Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítvány 82 ezer Ft 98 ezer Ft 96 ezer Ft C jogcím: Sárospataki Német Kisebbség Kultúrájáért Alapítvány Sárospataki Farkas Ferenc Mővészeti Iskoláért Alapítvány Sárospataki Amatır Mővészekért Alapítvány Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség 100 ezer Ft 106 ezer Ft 102 ezer Ft 93 ezer Ft D jogcím: Sárospataki Népfıiskolai Egyesület Pinocchio Alapítvány Sárospataki Református Teológiai Akadémia Zempléni Múzsa Alapítvány 80 ezer Ft 80 ezer Ft 150 ezer Ft 150 ezer Ft Hajdu Imre: Megköszöni a jelenlévık munkáját és az ülést bezárja. K.m.f. Hajdu Imre s.k. a bizottság elnöke

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság Saláta László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Györgyné bizottság tagja Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Györgyné bizottság tagja Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja JEGYZİKÖNYV Készült: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 2008. október 6-án, du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl Jelen vannak: Nagy Erzsébet bizottság tagja Kocsis Györgyné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben