DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány"

Átírás

1 DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: március 5. Hatályba lépett: december 3. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

2 1. Az Alapítvány neve: DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány Az Alapítvány székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. I. Az Alapítvány nyilvántartásba véve: A Fejér Megyei Bíróság Pk /1994/2. számú végzésével 336. sorszám alatt. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza az Alapítvány szervezeti felépítésére, az egyes szervek, illetve tisztségviselők feladatkörére, működésére, az alapítványi támogatás elnyerésére, igénybevételére, megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat. Az SZMSZ az Alapítvány alapító okirata alapján készült. Az SZMSZ az alapító okirat rendelkezéseivel ellentétes előírást nem tartalmazhat, s esetleges ütközés esetén mindenkor az alapító okirat rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. Az SZMSZ-t az Alapítvány kuratóriuma fogadja el nyílt szavazással, kétharmados szótöbbséggel. 4. Az SZMSZ megváltoztatására, módosítására a 2. pontban írtak az irányadóak azzal, hogy az SZMSZ módosítására csak akkor kerülhet sor, ha a módosító javaslatot a kuratórium tagjai a kuratóriumi ülésre szóló meghívóval együtt, előzetesen írásban megkapták Az ülések összehívása II. 1. A kuratórium működése A kuratórium üléseit a kuratórium titkára hívja össze az alapító okiratban foglaltak szerint. A kuratórium a rendszeres üléseken mindenkor meghatározza a következő ülés helyét, továbbá dönthet a következő ülés napirendjéről. A titkár a kuratóriumot írásban hívja össze. A meghívó postára adása vagy az elektronikus megküldése és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 7 naptári napnak kell eltelnie. A meghívóban pontosan közölni kell az ülés helyét, időpontját, és napirendjét. Lehetőség szerint a meghívóhoz mellékelni kell a napirendek megtárgyalásához szükséges előkészítő anyagokat. Ha ez nem történik meg, akkor a kuratóriumi tagoknak legkésőbb az ülést megelőző második napig kell megküldeni az elmaradt beterjesztéseket. Indokolt esetben az ülés a fentieknél rövidebb határidővel is összehívható, de határozatképességéhez legalább 7 kuratóriumi tag jelenléte szükséges ez esetben is A kuratóriumi ülés lebonyolítása A kuratórium elsősorban a meghívóban szereplő, illetve a korábbi ülésen meghatározott napirendeket tárgyalja meg. Rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben, ha az adott ügy 2

3 a meghívó postázását követően merült fel, bármely kurátor jogosult új napirendi pont megtárgyalását kérni. Ez esetben a kuratórium szavazással dönt a javasolt ügy napirendi pontok közé való felvételéről. A kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvnek a határozatokat külön kiemelve, naptári évenként 1-től induló sorszámozással kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvnek a határozatokat szó szerint, míg a hozzászólásokat lényegükben kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell minden egyes határozat kapcsán a szavazás eredményét, a titkos szavazást kivéve, a leadott szavazatot névre szólóan. Bármely kurátor jogosult hozzászólásának szó szerinti jegyzőkönyvezését kérni. A jegyzőkönyv vezetéséről a kuratórium titkára köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá a kuratórium által megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv végleges formában való elkészítését és hitelesítését a kuratóriumi ülést követő hetedik munkanap végéig el kell végezni. Az ülések jegyzőkönyveit a titkár őrzi. A jegyzőkönyv másolatát postai vagy elektronikus úton az ülést követő 10 munkanapon belül a titkár megküldi valamennyi kurátornak, továbbá megküldi a határozat hiteles szövegét annak, akire a határozat vonatkozik, vagy rendelkezést tartalmaz. A titkár a jegyzőkönyv másolatát aláírásával hitelesíti. A kuratórium ülései zártak. A kuratórium azonban bárkinek engedélyezheti az ülésen való jelenlétet, a napirendekhez való hozzászólásnak a jogát. Az alapítvány azon alkalmazottjának, tisztségviselőjének, akit a kuratórium az ülésre meghív, az ülésen meg kell jelennie, s azon részt kell vennie. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza. Bármely kurátor jogosult titkos szavazást kezdeményezni, mely kérdésben a kuratórium határoz. A határozattal személy szerint érintett kurátor köteles személyes érdekeltségét már a vita során, de legkésőbb a szavazás megkezdése előtt a kuratóriummal közölni. Az érdekeltség függvényében, az érintett a kurátorral való egyetértésben a kuratórium dönthet úgy, hogy az érintett kurátor az adott napirend kapcsán köteles tartózkodni a szavazástól. A személyes érdekeltséget a jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell. A működés nyilvánosságára vonatkozó szabályokat az Alapító Okirat pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni. 2. Tisztségviselők, szervezetek, gazdasági, szakmai ügyintézők 2.1. A titkár Főbb feladatai, felelősségei (részletesen lásd az Alapító Okirat 9.2. pontjában) az alábbiak: - Rendszeresen összehívja a kuratórium ülését, illetve gondoskodik arról, hogy a kuratórium összehívásra kerüljön, - gondoskodik a kuratóriumi döntések végrehajtásáról, - összehangolja az alapítványi bizottságok munkáját, 3

4 - irányítja az Alapítvány alkalmazottainak munkáját, - folyamatosan figyelemmel kíséri az alapítványi támogatottak sorsát, szükség esetén intézkedik, illetve döntést kezdeményez a kuratórium felé, - gondoskodik az alapítványi vagyon nyilvántartásáról és megóvásáról, folyamatosan figyelemmel kíséri továbbá a bevételek és kiadások alakulását, az Alapítvány likviditási helyzetét, gondoskodik ezek naprakész nyilvántartásáról, - gondoskodik a kuratórium által jóváhagyott havi költségterv végrehajtásáról, meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket, - kapcsolatot tart fenn a támogató szervezetek humánszervezeteinek vezetőivel, és a térség munkaerő-piaci szereplőivel, - figyelemmel kíséri az Alapítvány által elérhető, igényelhető pályázati, támogatási lehetőségeket, gondoskodik az Alapítvány által benyújtható pályázatok, igények elkészítéséről, s azoknak a kuratórium elé terjesztéséről, - pályázatban való részvétel esetén mind főpályázói, mind partneri minőségben gondoskodik a szerződés szerinti teljesítésről és annak ellenőrzéséről, - a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által működtetett munkaerő-piaci információs bázis felügyeletéről, - együttműködik a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val a Támogatottnak, az alapítványi támogatási időszak alatti kölcsönzéses munkakörében történő elhelyezésben, - továbbá elvégzi mindazt a feladatot, gyakorolja mindazt a jogkört, amit a kuratórium a feladat-, illetve hatáskörébe utal. Beszámolási, tájékoztatási, részvételi kötelezettsége: - A kuratórium ülésein beszámol az Alapítvány működéséről és anyagi helyzetéről, továbbá a kuratórium ülései között bármely kurátor kérésére, az Alapítvánnyal kapcsolatos bármely kérdésben felvilágosítást ad. - A titkár köteles igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban tájékoztatást tartani az alapítványról érdeklődőknek. A Támogatottak tájékoztatását az alapítványi folyamatokkal kapcsolatban - a mentor rendszer szabályai alapján folyamatosan felügyeli. - A titkár jogosult az Alapítvány bármely szervének, bizottságának ülésén részt venni, azon hozzászólni, bármely szervtől, bizottságtól, ügyintézőtől, illetve az Alapítvány részére bármely egyéb jogviszonyban tevékenységet végző személytől minden ügyben felvilágosítást, adatot, információt kérni, s ennek az érintett köteles a titkár által megszabott határidőben és módon feltétel nélkül eleget tenni. A titkár ezen joga azt szolgálja, hogy a kuratórium az Alapítvány ügyeiben megfelelően és teljes körűen tájékozott legyen, továbbá, hogy a titkár az Alapító Okirat, az SZMSZ, valamint a kuratóriumi döntések alapján rá háruló feladatokat maradéktalanul el tudja látni. 4

5 2.2. Gazdasági vezető Főbb feladatai: - Végzi az Alapítvány működésével kapcsolatos valamennyi számviteli, könyvviteli feladatokat, - bonyolítja a pénzmozgásokat, - kapcsolatot tart ellenőrző szervekkel (beszámolási kötelezettség, stb.), - teljesíti a költségvetés felé szükséges bevallási kötelezettségeket, gondoskodik a befizetések és egyéb előírások teljesítéséről, - elkészíti a gazdasági előterjesztéseket, összefogja és irányítja az ezzel kapcsolatos munkát, - szükség szerint közreműködik a bizottsági munkákban, - pályázatírás esetén közreműködik a projekt pénzügyi eseményeinek folyamatos koordinálásában, rendszeresen beszámolva a kuratóriumnak, - felügyeli a projektek, alprojektek pénzügyi, gazdasági eseményeinek korrekt lebonyolítását, az alapítvány és a Szerződő Hatóság között létrejött megállapodás pénzügyi feltételeinek betartását, a számviteli fegyelmet, - ellátja az alapítvány vagyonának befektetéseivel kapcsolatos feladatokat, a befektetési szabályzat alapján. A gazdasági vezető feladatát főállásban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vállalkozásban is elláthatja. A munkaviszony konkrét módját az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján kell meghatározni. A gazdasági vezető rendszeresen köteles beszámolni a titkárnak, illetve a kuratórium felkérése esetén közvetlenül a kuratóriumnak is Munkatárs Főbb feladatai: - Ellátja az Alapítvány működésével kapcsolatos általános irodavezetői feladatokat, - vezeti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit, - gondoskodik a támogatásigények fogadásáról, az ezzel kapcsolatos ügyforgalom bonyolításáról, továbbá arról, hogy az Alapítvány a napi munkaidőben folyamatosan elérhető legyen Munkaszervezet Az alapítvány operatív teendőinek elvégzésére, a kuratórium és a szabályzatok alapján megfogalmazott feladatok teljesítésére munkaszervezetet alakíthat. A munkaszervezet felépítéséről és személyi feltételeiről minden esetben a kuratórium határoz Bizottságok A bizottságok összetételének, a bizottsági elnök személyének meghatározása a kuratórium feladata, a Kuratórium elnöke, ill. a titkár javaslatai alapján. Az Alapítvány bizottságainak minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Alapító Okirat, vagy az SZMSZ eltérő rendelkezésének hiányában a bizottsági ülés 5

6 vezetője, továbbá egy hitelesítő ír alá. A bizottság vezetője, illetve a kuratórium titkára köteles gondoskodni arról, hogy az adott bizottsági ülést követő kuratóriumi ülés megkezdéséig a jegyzőkönyv egy-egy példányát a kuratórium elnöke megkapja. A bizottsági tagok a jegyzőkönyvet a titkárnál megtekinthetik, s kérésükre a titkár arról másolatot ad. A Kuratórium bármely tagja részt vehet a bizottsági üléseken Előkészítő Bizottság A bizottság tagjai: - DUNAFERR DV. VASAS Szakszervezeti Szövetség delegált - DUNAFERR Ifjúsági Szervezet delegált - Központi Üzemi Tanács delegált - Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Dunaújvárosi Kirendeltség - delegált - ISD DUNAFERR Zrt. oktatás, szakképzés delegált - ISD DUNAFERR Zrt. munkaügy, munkajog delegált - Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara delegált - DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. Tulajdonosi képviselője - HÍD egyesület delegált - DMJV Önkormányzati delegáltja - DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója - az Alapító okirat 3.5. pontja alapján sikeres pályázat esetén az együttműködő partner képviselője - Az alapítvány titkára A bizottság elnöke: az alapítvány titkára A bizottsági üléseket az elnök vezeti. Az elnök összehangolja a bizottság munkáját, irányítja annak tevékenységét. A bizottság feladata: kuratórium munkájának elősegítése, az alapítványhoz jelentkező munkavállalók ügyeinek intézése, a már támogatásban részesülő személyek alapítványi koordinálása A bizottság meghatározza a mentorok kiválasztásával kapcsolatos követelményrendszert. A bizottság feladatai az alábbiak: a./ Véleményezi a jelentkező munkavállaló az alapítvány titkárának előkészítő munkája után - benyújtott pályázatát. A bizottság a véleményezés során jogosult a pályázattal kapcsolatban bármilyen szakmai, munkaerő-piaci, egyéb szempontot feltüntetni annak érdekében, hogy az Alapítvány kuratóriuma a támogatott pályázatával kapcsolatos döntését minél megalapozottabb információk alapján hozhassa meg. A bizottsági javaslat a kuratóriumra semmilyen vonatkozásban sem kötelező, kizárólag előkészítő szerepet tölt be. Gondoskodik a titkárral közösen arról, hogy a kuratórium elé kizárólag hiteles adatok, valós tények kerüljenek. 6

7 A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság által kijelölt hitelesítő írja alá. b./ Bizottság a jelentkező vagy támogatott egyéni életút tervét javaslatával, módosításaival együtt, döntésre alkalmas formában a kuratórium titkárának átadja. Ennek eredményeképpen a kuratóriumi ülésre megfelelően előkészített pályázatok terjeszthetőek be. A kuratórium titkára a bizottsági javaslatot a döntéshez szükséges valamennyi információval együtt küldi meg a kuratórium tagjai részére. c,/ Összefogja az alapítványi támogatottak elhelyezkedését segítő, térségi munkaerőpiaci szereplőktől összegyűjtött, állami- és önkormányzati ellátórendszerek által biztosított, társadalmi szervezetek révén nyújtott információkat és lehetőségeket, segítve ezzel a mentorok munkáját, - véleményezi, kiegészíti, jóváhagyja és a kuratórium elé terjeszti a pályázati kérelmet és az egyéni életút tervet, - az alapítvány felé benyújtott támogatási, szociális és újrakezdési kérelmek elbírásához véleményt, javaslatot készít a kuratórium részére a szociális szabályzat és az újrakezdési szabályzat alapján, - ha az előzetes egyéni életút tervhez képest lényeges eltérés tapasztalható, akkor a kuratórium elé terjeszti az új koncepciót, - felügyeli a mentortevékenységet, havonta beszámol a kuratóriumi ülésen az alapítványi támogatottak helyzetéről. d,/folyamatosan figyelemmel kíséri az Alapítvány gazdálkodását, szükség esetén ezzel kapcsolatos véleményét, javaslatát a kuratórium elé terjeszti, - kidolgozza az Alapítvány pénzügyi politikáját, - véleményezi a havi költségvetési javaslatot, - véleményezi a titkár éves gazdasági, pénzügyi beszámolóját, - véleményezi az Alapítvány kuratóriuma felé benyújtott, vállalkozás támogatására irányuló kérelmeket, - az Alapítvány által létrehozott gazdasági társaság tevékenységéről, működéséről, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi teendőkről véleményt, javaslatot ad a kuratórium felé, - megtárgyalja az alapító felé kiadásra kerülő éves beszámolót, illetve közreműködik annak előkészítésében, - a kuratórium által kiadott egyéb gazdasági jellegű feladatokat megoldva segíti a kuratórium tevékenységét, - kidolgozza az Alapító Okirat 3.7. pontja szerinti támogatás kérdésében való döntés előkészítésének rendjét A mentor Az alapítvány alkalmazásában lévő vagy megbízással az alapítványi folyamatokhoz kötött személy, aki az alapítványi támogatottat az alapítványban tartózkodás teljes időtartama alatt segíti abban, hogy képes legyen önálló munkavállalási stratégiát (életút tervet) kidolgozni, megvalósítani. Egyéni életút tervet dolgoz ki közösen a támogatottal, nyomon követi, támogatja, ellenőrzi és dokumentálja annak megvalósulását. 7

8 Befektetési bizottság A befektetési bizottság tagjai: 1. a kuratórium delegáltja 2. egy kuratóriumi tag 3. az előkészítő bizottság elnöke Az alapítvány befektetési politikáját a Befektetési Bizottság alakítja ki és terjeszti a kuratórium elé elfogadásra. A Befektetési Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a befektetési politika érvényesülését, döntést hoz a leköthető vagyon mértékéről és a lekötés formájáról, értékeli az elért eredmények alakulását. A bizottság részletes feladatait a Befektetési szabályzata és politikája tartalmazza Vállalkozói támogatási bizottság A vállalkozói támogatási bizottság tagjai: - 2 fő a kuratórium által delegált tag, és a mindenkori titkár A vállalkozói támogatás célja: olyan vállalkozások támogatása, amelyek alapítványi támogatásban lévőket munkaviszonnyal alkalmaznak, foglalkoztatásukban támogatást kérnek új és meglévő munkahelyekre, munkakörökben való alkalmazásra. A vállalkozói támogatási bizottság feladata: A kuratórium által elfogadott vállalkozói támogatási szabályzat alapján: - meggyőződik a betölthető munkakör tervezett tevékenységéről, - véleményt alkot a támogatott és a vállalkozás által megkötendő szerződés kimeneteléről, - ellenőrzi a szabályzatban található kritériumok teljesülését, - előkészíti a kuratóriumnak döntésre a támogatás mértékét vagy annak elutasítását. A bizottság részletes feladatait a Vállalkozási támogatási szabályzat tartalmazza Alapítói képviselő A kuratórium az Alapítvány által alapított, vagy a részvételével működő gazdasági társaság felé az Alapítvány képviseletének ellátására a kuratórium bármely tagját megbízhatja. Ha a megbízott tag az Alapítvány képviseletére nem jogosult, akkor minden olyan esetben, ahol a képviseleti szabályok megtartása érdekében szükséges, az alapítói képviselő a kuratórium titkárával, illetve az Alapítvány képviseletére jogosult más kuratóriumi taggal közösen jár el. Az alapítói képviselő jogkörét a kuratórium határozza meg Felügyelő szerv Az Alapítványnál a kuratóriumtól elkülönült, 3 tagú felügyelő szerv működik. A Felügyelő szerv működésére vonatkozó szabályok tekintetében az Alapító Okirat 15. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 8

9 3. Iratkezelési szabályok Az Alapítvány iratainak (beleértve az Alapító Okiratot, az SZMSZ-t, a belső szabályzatokat, jegyzőkönyveket és bármely egyéb iratot), bélyegzőinek őrzéséről a titkár köteles gondoskodni. Gondoskodik az alapítványi adatbázis biztonságáról. Betekintésre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely más alapítványi dokumentumra, iratra, figyelembe véve a személyiségi jogokról szóló szabályok betartását. Alapítványi bélyegzővel mindenkor legalább a titkárnak és a kuratórium elnökének rendelkeznie kell. Az alapítvány munkatársa köteles gondoskodni a beérkező iratok érkeztetéséről, iktatásáról. Az iratokba való betekintés joga a kuratórium bármely tagját, bármikor megilleti. Ezen kívül az iratokba csak olyan személy tekinthet be, vagy arról csak olyan személy kérhet másolatot, akit erre az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy a kuratórium felhatalmazott. (E szabály értelemszerűen vonatkozik bármely jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre is.) A Szigorúan Bizalmas Információk kezelését a Titoktartási megállapodás elnevezésű dokumentum szabályozza. III. Az alapítványi támogatás elnyerésének és igénybevételének folyamata, az ezzel kapcsolatos hatáskörök, feladatkörök 1. A jelentkezést megelőző szakasz A jelentkezési szakasz a létszámleépítési bizottságban történő tájékoztatástól a kuratórium határozatáig tart. - A támogató szervezetek együttműködés keretében tájékoztatják az Alapítványt, hogy a jövőben munkavállalókat kívánnak leépíteni. Előzetesen megküldik a leépítésben érintett munkavállalók személyi adatlapját az alapítvány titkárának. Ennek hiányában az alapítvány nem tudja a megfelelő ajánlatot előkészíteni a támogatást kérőnek. - Az alapítvány titkára a támogató szervezet kérésére gondoskodik arról, hogy általános tájékoztató keretében bemutassa az Alapítvány célját, működését és támogatási rendjét. A tájékoztatót tartó személy feladata: - elbeszélgetést folytat a jelentkezővel egyéni vagy csoportos formában melynek kapcsán tájékoztatást ad az alapítványi lehetőségekről, tájékozódik a személlyel kapcsolatos, a jelentkezés feltételeivel összefüggésben fellelhető, a döntést meghatározó információkról. - A jelentkezővel közösen értelmezi, igény szerint kitölti a pályázati kérelmet vagy az elutasító nyilatkozatot. - A jelentkezőnek 5 nap áll rendelkezésre, hogy a döntését meghozza. Abban az esetben, ha a jelentkező nem nyilatkozik 5 napon belül, úgy az alapítvány titkársága tájékoztatja a munkáltatót a késedelemről. A késedelem okának és indokoltságának meghatározása a munkáltató feladata. - A pályázati kérelem kitöltése esetén az előzetes felmérésnek tartalmaznia kell: az egyénre és az előző munkahelyére vonatkozó adatokat, az egyén képzettségeit végzettségeit, a lehetséges alapítványi kimenetekkel kapcsolatos költségeket, evvel 9

10 egy időben a munkáltatója költségére az alapítványi támogatás érdekében jelenlegi munkakörére egészségügyi vizsgálaton kell részt vennie. - A pályázatban megtett jelentkezői ajánlat kötöttségi ideje a kuratórium döntéséig, de legkésőbb a pályázat aláírását követő 90 napig tart. A kötöttségi időn belül a pályázó a pályázati jelentkezésében foglaltakat egyoldalúan nem vonhatja vissza, nem változtathatja meg, arra csak közös megegyezéssel van mód. - A pályázati kérelemben a pályázó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a kuratórium nemleges döntése esetén az eredeti, tehát a munkáltatóval aláírt megállapodás megkötését és az Alapítványi jelentkezés aláírását megelőző állapot visszaáll. Titkár és a titkárság feladata: - Az alapítványi támogatásra jelentkező vagy együttműködés alapján a támogató az alábbi adatokat az alapítványi titkár rendelkezésére bocsátja: a munkavállaló neve a munkavállaló lakcíme, lakcímkártya száma a munkavállaló személyi igazolvány száma a munkavállaló születési helye és ideje a munkavállaló édesanyjának neve a munkavállaló értesítési címe adóazonosító jele TAJ száma vállalkozói igazolvány száma (amennyiben van) a munkavállaló telefonszáma a munkavállaló iskolai végzettsége és szakképzettsége a munkavállaló legutóbbi munkaköre, személyi alapbére és munkaszerződésének lényegesebb tartalmi elemei az ISD DUNAFERR társaságcsoportnál fennálló munkaviszonyának kezdete minden információ, amelyből megállapítható, hogy az érintett munkavállaló az Alapítvány Alapító okirat 3.1. pontjában írt feltételeknek megfelel-e, illetve, hogy fennforog-e az alapító okirat pontjában írt bármelyik kizáró ok vele szemben, továbbá minden olyan információ, melynek rögzítését a titkár vagy az illetékes ügyintéző szükségesnek tartja. - Az előzetes felmérést, a támogatási kérelemmel egy időben a titkár terjeszti be az előkészítő bizottság elé. - A titkár az előkészítő bizottság által véleményezett pályázati kérelmet a kuratórium elé terjeszti. Ha a kuratórium úgy ítéli meg, hogy a pályázat alapján az alapítványi cél nem érhető el, illetve a szükséges feltételeket a pályázó nem tudja teljesíteni, akkor a beérkezett pályázatot elutasíthatja, illetve a pályázati támogatás tartalmára új ajánlatot tehet, amelyről a jelentkező 3 munkanapon belül dönt. Ha a jelentkező az új ajánlatot elutasítja, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha az alapítványi támogatás lehetőségéről lemondana. A jelentkező a pályázatban vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a kuratórium által előírt támogatási feltételeket vállalni és teljesíteni fogja. 2. A támogatott szakasz A támogatott szakasz a kuratórium felvételi döntésétől az alapítványi támogatás megszűnéséig tart. o A kuratórium döntéséről az alapítvány munkatársai írásban tájékoztatják a jelentkezőt. 10

11 o A kuratórium jóváhagyó döntésével a pályázati jelentkezésben foglalt ajánlat szerződés formájában hatályossá válik. E szerződés részleteinek pontosítására az Alapítvány és a támogatott részletes megállapodást kötnek legkésőbb 3 munkanapon belül, abban az esetben, ha a munkáltató másként nem nyilatkozik a leépítésre kerülő munkavállaló munkaszerződés megszüntetésére vonatkozó időpontról. Megállapodás lényegi tartalmi elemei a következők: 3.1. Alapítvány vállalja: a./ Az alapító okiratban foglalt támogatások nyújtását. b./ A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-nál lévők munkaideje az alapítványi támogatottak vonatkozásában a napi 8 óra, heti 40 óra. Az alapítvány garantálja, hogy a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft -nél, alapítványi támogatás jogán fennálló első évi munkaviszonya alatt, a támogatott munkavállaló munkabére megegyezik, a megszűnt munkaviszonya szerinti munkabéréből számított előző átlagkeresetének (az Mt. szerint távolléti díjjal számolva) 80 %-ával, amelyet külön pályázati forrásból kiegészíti a távolléti díj 100%-ával megegyező összegre az első hat hónapban. A jelen SzMSz módosításkor meglévő pályázati lehetőség szerint a 100%-ra történő kiegészítés az ISD DUNAFERR Zrt-nél bejelentett és jelenleg folyamatban lévő létszám racionalizálás és ezzel összefüggő létszámcsökkentés keretében akár az ISD DUNAFERR Zrt-től, akár annak leánytársaságától leépítésre kerülő munkavállalókat érinti, de legfeljebb 400 fő támogatott mértékéig, továbbá kizárólag azok vonatkozásában, akik március 31-ig támogatási megállapodást kötnek. Amennyiben a pályázati forrás feltételei bővülnek (akár 400 fő fölötti, illetve március 31-e utáni támogatás is érintett lehet a pályázati forrással), akkor a 100%-ra történő kiegészítés ezen bővített feltételekkel alkalmazandó. A 100%- ra történő kiegészítés nem alapbérként, hanem ideiglenes bérkiegészítésként illeti meg a támogatott munkavállalókat a támogatás első 6 hónapjára. Amennyiben azonban a támogatott munkavállaló az alapítványi támogatotti időszak alatt, de legkésőbb december 31-ig bármilyen jogcímen nyugdíjjogosulttá válik, akkor a 100%-ra történő bérkiegészítést a nyugdíjjogosultság megszerzésének időtartamáig, de legfeljebb 1 éven keresztül biztosítja pályázati forrásból a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. Az alapítványi támogatás hat hónapos meghosszabbítása esetén az előző bekezdésben meghatározott távolléti díj 65 %-a, a második hat hónapos meghosszabbítás esetén az előző bekezdésben meghatározott távolléti díj 50 %-a a támogatott alapbére. A támogatás meghosszabbításának időtartama alatt az alapbér egyik esetben sem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél, de nem haladhatja meg a bruttó 200 E Ft-ot. A kuratórium a támogatási időt az első év után felülvizsgálja. Ezt követően, hathavonta a támogatást mérlegeli az alábbi kritériumok 11

12 alapján: kétszer hat hónappal meghosszabbíthatja. A hosszabbítási kérelem elbírálásánál az alábbiakat kell vizsgálni az Alapító Okirat h. pontja keretében: - Az alapítvány anyagi helyzete az esetleges hosszabbítás felmerülő költsége veszélyezteti-e a már alapítványban lévők ellátását - A támogatott az alapítvánnyal, DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val szembeni kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. - Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű. (Pl.: alapítványi időszak alatt nyugdíjassá válik, 50 év feletti kor, munkaképesség csökkenés, stb.) - Az alapítvány által beszámolási kötelezettség mellett jóváhagyott vállalkozásba kezdett. - A támogatás fenntartása továbbra is biztosítja-e az Alapító okiratban foglalt célok megvalósítását. c./ A képzéssel, oktatással kapcsolatos valamennyi költség viselését és az igénybevétel módját részletesen a Képzési szabályzat tartalmazza. d,/ Az alapítvány vállalja, hogy a támogatott álláskeresésével párhuzamosan, lehetőség szerint munkahelyet keres és ajánl fel, az alapítvány fő céljának, a támogatott újrakezdésnek elérése érdekében. A felajánlott állás elutasítása esetén a támogatott a Kuratórium előtt kifejtheti nevezett munkakörrel kapcsolatos aggályait, kifogásait. A Kuratórium ezt követően dönt esetleges új állás felajánlásáról, vagy a támogatás megvonásáról. e./ Az alapító okiratban foglalt támogatási időszak elteltével a kuratórium ismételt pályázat esetén a jelen szabályzat figyelembevételével dönt a támogatás folytatásának kérdésében. Az új pályázat elbírálásánál a kuratórium meghallgatja a társaság ügyvezetőjének, a támogatott mentorának és az alapítvány titkárának véleményét. A kuratórium a döntést olyan határidőben köteles meghozni, hogy az esetleges jóváhagyó döntés alapján a támogatás és a munkaviszony folyamatossága sérelmet ne szenvedjen Támogatott kötelezettségei: a./ Az alapítványi támogatás, tehát az újrakezdés sikerességéhez szükséges, az alapítvány által meghatározott módon (pl. oktatáson, tréningen részvétel, munkavégzés, álláskeresés stb.) való aktív, akár a hét összes munkanapjára kiterjedő, személyes közreműködést a támogatás idejére vállalja és erre vonatkozóan írásban is nyilatkozik. b./ Köteles, az egyéni életút tervben meghatározott programokban legjobb tudása és képessége szerint együttműködni. c./ Köteles az Alapítvány által meghatározott módon és mértékben az oktatásban, képzésben részt venni, a szükséges végzettséget legjobb tudása és képessége szerint megszerezni. 12

13 d./ Köteles az újbóli elhelyezkedés elősegítésében közreműködni, ezzel kapcsolatosan minden tőle elvárhatót megtenni a vonatkozó döntések és szabályok rendelkezései szerint. Ennek keretében, ha olyan munkahely létesítése válik lehetővé, amelynek betöltésére egészségügyi állapota, legmagasabb iskolai végzettsége, képzettsége, alapján a Támogatott alkalmas, vagy a felajánlott munkakör képzettségi, végzettségi szintje megegyező az előző munkakörével, és a támogatási időszak első hat hónapjában a várható keresete meghaladja a megszűnt munkaviszonya alapján számított távolléti díj 80%-át. továbbá a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi támogatott esetében a két órát nem haladja meg, és a támogatott foglalkoztatása munkaviszonyban történik, a munkakört felajánlottnak kell tekinteni. - ha az alapítványi támogatott az alapítvány által felajánlott munkahelyet elfogadja, akkor az alapítvány a támogatási szerződést megszünteti, a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. a határozott idejű szerződést a munkavállalóval a vonatkozó szabályok szerint megszűnik, - ha az alapítványi támogatott a felajánlott állásról elutasítóan nyilatkozik, a nyilatkozat jogosságának megítélése a kuratórium feladata. ha a támogatott elutasító magatartásának indokait a Kuratórium megfelelőnek tartotta, új állásfeltárás kezdődik. ha a támogatott elutasító magatartásának indokait nem elfogadhatónak ítélte a Kuratórium, akkor az alapítvány a támogatást megszünteti, a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val kötött, határozott idejű szerződése a vonatkozó szabályok szerint megszűnik. e./ Az Alapítvány által felajánlott, vagy biztosított, jóváhagyott oktatáson, képzésen vehet részt a támogatás ideje alatt, s ha ezen kötelezettségét megszegi, a támogatása megszűnik. f./ Ha az alapítványi támogatása megszűnik, úgy a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val fennálló munkaviszonyát megszünteti illetve köteles a munkaszerződés erre vonatkozó rendelkezését elfogadni. h,/ az alapítvánnyal való együttműködés érdekében, az alapítványi támogatott kérésére, az alapítványi támogatott által kért napokra szabadságot kell kiadni a támogatott számára járó, éves fizetett szabadság erejéig. A támogatott minden negyedévben előre, írásban kérvényezi időarányos szabadságainak kivételét. 13

14 3.3. A támogatott a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val a támogatási szerződés aláírását követően, azonnal munkaszerződést köt, amelynek tartalmi elemei a következők: a,/ a munkaviszony első napja az alapítvánnyal kötött megállapodás aláírásának napja. A munkaviszony határozott időre, az alapítványi támogatás időtartamára jön létre. b./ az alapítványi támogatás megszűnése esetén a munkaviszony is megszűnik, ezzel kapcsolatban bontó feltétel van megfogalmazva a munkaszerződésben, c,/ a munka díjazása, időbér formájában történik, d,/ a munkavállaló munkakörének megnevezése megegyezik korábbi munkakörének megnevezésével azzal, hogy minden olyan munkát köteles elvégezni, amelynek betöltésére a Támogatott egészségügyileg alkalmas, legmagasabb iskolai végzettségének, képzettségének vagy előző munkakörével azonos szintű, a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi támogatott esetében a két órát nem haladja meg. Az ennek megfelelő munka elvégzésének, illetve munkahely, munkakör elfogadásának megtagadása a támogatás azonnali megszüntetését vonhatja maga után. Ezekben az esetekben a Kuratórium határoz. e,/ a munkaidő napi 8 óra azzal, hogy az Alapítvány által támogatott, illetve pályázati lehetőség igénybe vétele esetén a pályázat kiírója által az Alapítvány jóváhagyásával támogatott képzés, oktatás, tréning. prioritást élvez, az azon való részvétel kötelező Ezért a képzésre vonatkozó megállapodás esetén a munkavállaló nem köteles a támogatás első évében a DM Kft. által felajánlott munkát elfogadni, ha a munkavállaló a munkát elfogadja, akkor a munkáltató a munkavállalót az oktatás szorgalmi és vizsga időszakára felmenti a munkavégzés alól. f,/ a munkavállaló munkáját a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által meghatározott munkahelyen köteles végezni, az alapítványi támogatotti időszak 7. hónapjától, ha a támogatott a DM Kft.-nél munkát végez, akkor a munkavégzés idejére a DM Kft. kiegészíti az alapbérét (mely az előző átlagkeresetének Mt. szerint távolléti díjjal számított 80%-ával egyenlő) 25%-bérpótlékkal. g,/ munkába-járási támogatás a munkavállalót a vonatkozó jogszabályok által előírt mértékben és módon illeti meg, A szerződéskötést követően: A mentor/tanácsadó személye kijelölésre kerül, utána tanácsadói beszélgetés keretében kerül sor az egyéni életút terv részletes kidolgozására, mely a támogatott és a mentor együttműködése révén jön létre. az egyéni életút tervnek tartalmaznia kell: személy lehetséges kimeneteit, a kimenethez rendelt oktatást és képzést, esetleges szociális segítségeket, 14

15 a kimenethez rendelhető újrakezdési támogatást vagy vállalkozóvá válási támogatást, egyéb szolgáltatásokat (tréning, pszichológus, stb), az adott paraméterek és támogatások határidejét és időbeli elhatárolását, az egyéni terv mellékletét képezi, amelyet a támogatottal nem kell ismertetni: a költségelemzés, a mentor benyomása, véleménye, megjegyzései A kérhető és adható támogatási formákról (képzési-, szociális-, újrakezdési-, vállalkozói), külön szabályzatok rendelkeznek. IV. A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. A kuratórium az alapító okiratban foglaltak szerint eldöntheti gazdasági társaság megalapítását, üzletrészének megszerzését (továbbiakban együtt: alapítás). A megalapítás során az alapító okiratban foglaltakon felül a kuratóriumnak az alábbiakra kell törekednie: - az Alapítványnak, mint tulajdonosnak, a társaság irányításában megfelelő hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy biztosíthassa, a társaság az alapítványi célok megvalósítása érdekében tevékenykedik, - a társaságnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes körűen kihasználja a piaci lehetőségeket, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt azon elvárások között, hogy a társaság biztosítson fix munkahelyet a támogatottak részére, ugyanakkor ésszerű kockázatvállalás mellett üzleti tevékenységet is folytasson, - az üzleti tevékenység finanszírozásán (az ezzel kapcsolatos költségek fedezésén) túl a társaság bevételei kizárólag az alapítványi célok elérését szolgálhatják. 2. Az Alapítvány és a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. kapcsolata Az Alapítvány által létrehozott DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. egyszemélyes gazdasági társaság. A gazdasági társaság ügyvezetése felett a tulajdonosi jogokat az Alapítvány kuratóriuma a társaság alapítói ülésén keresztül gyakorolja. Az alapítói megbízottat az Alapítvány kuratóriuma bízza meg. A Kft. Alapítójának jogkörét az Alapítvány kuratóriuma gyakorolja, tehát alapítói ülésnek a határozatképes kuratórium ülését kell tekinteni. Az Alapító hatáskörébe tartozó valamennyi döntést az Alapítvány kuratóriuma hozza meg, az Alapítvány alapító okiratában írt szabályok szerint. Az alapítói döntések végrehajtását az alapítói képviselő ellenőrzi, kíséri figyelemmel, és e vonatkozásban rendszeres folyamatos kapcsolatot tart az ügyvezetővel. Az előkészítő bizottság a kuratórium munkáját szakmailag, az irányadó szabályzatok és a kuratórium elvárásainak megfelelően segíti. Az alapítói ülés hatáskörébe tartozik: - a gazdasági társaság törzstőkéjének felemelése vagy leszállítása, 15

16 - az ügyvezető igazgató kinevezése, felmentése, a munkáltatói jogok gyakorlása, - a gazdasági társaság éves üzleti tervének, éves mérleg- és eredmény-kimutatásának, valamint az üzleti jelentésének elfogadása, - a gazdasági társasághoz alapítványi támogatással kerülő munkavállalók munkaviszonyának létrehozása, megszüntetése. - minden egyéb jog, amit a Társasági Törvény, illetve az alapító okirat ide utal. 3. A gazdasági társaság és az alapító közötti speciális, a szokásostól eltérő viszonyok 1. A gazdasági társaság a bevételei jelentős részét a tevékenységi árbevételén felül az Alapítványi támogatás teszi ki. Az Alapítványi támogatás mértéke megegyezik a költségek és a tevékenységi árbevételek különbözetével. A támogatás azonban nem lehet nagyobb, mint az alapítványi támogatottak munkabére és közterhei, valamint a támogatottak foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült egyéb szükséges és indokolt működési költségek. Az ügyvezető igazgató köteles törekedni az alapítványi támogatás csökkentésére. 2. Az Alapítványi támogatás várható nagyságáról az ügyvezető igazgató negyedévente előre előterjesztést készít az előkészítő bizottságnak, amely azt szakmai szempontból elbírálja, majd azt a kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra. 3. A vállalkozási tevékenység vonatkozásában működési rendet és gyakorlatot alakít ki. A vállalkozási tevékenységet a Kft. negyedéves bontásban elkészített, az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv keretein belül önállóan végzi. Az éves üzleti terv az Alapító által adott irányadó szabályok szerint, megfelelő bontásban kell, hogy elkészüljön. Az üzleti tervről az Alapító a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló és az előkészítő bizottság véleményének meghallgatása után dönt. A vállalkozási tevékenységről az ügyvezető főszabályként negyedévente számol be az Alapító előtt az előző bekezdésben meghatározott szabályok szerint, véleményekkel együtt. A főszabálytól eltérően, az Alapító, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, az előkészítő bizottság, vagy az alapítói képviselő javaslatára időközi alapítói ülést is tarthat az Alapító által elfogadott napirendek tárgyában. Az ügyvezető alapítói ülés tartását az alapítói képviselő útján kezdeményezheti. 4. Az Alapítványi támogatás tényleges felhasználásáról legalább negyedévente az ügyvezető igazgató beszámol az előkészítő bizottságnak, amely azt szakmai szempontból elbírálja, majd azt jóváhagyásra az Alapítvány kuratóriuma elé terjeszti. 5. Az ügyvezető igazgató a jóváhagyott éves költségvetésen belül a különböző költségelemek felhasználásáról a társaság érdekeit szem előtt tartva saját hatáskörében dönt. 6. Az ügyvezető igazgató érdekeltségének középpontjában a gazdasági társaság működésének biztosítása mellett az egy fő alapítványi támogatottra jutó támogatás mértékének minimalizálása áll, amelyet a külső bevételeinek fokozásával érhet el. 7. A Társaság munkavállalói sztrájktörésre más munkáltatóknál nem használhatóak fel. 16

17 Dunaújváros, január 24. Poszpischil László a Kuratórium titkára 17

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015.

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015. 1 MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Módosítva: 2015. május hó napján 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y 1. számú módosítása egységes szerkezetben 2014. december 12. 1 É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE NYÍREGYHÁZA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 2014. 1 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK-SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE, NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben 2013. december 12. Megjegyzés: A Vastagon, eltérő betű típussal írt szöveg a módosítás szövege. 1 I. Általános

Részletesebben

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján)

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján) PIROS SZÍNNEL TALÁLHATÓ AZ EREDETI ASZ SZÖVEGBŐL ÁTEMELT SZABÁLYOZÁS Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Egyesület hatályos Alapszabályával, a 2011. évi CLXXV. és a 2013. évi V. törvénnyel összhangban

Részletesebben

A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1. A SZIBE célja A SZIBE (a továbbiakban: biztosító egyesület) tagjait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben