DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány"

Átírás

1 DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: március 5. Hatályba lépett: december 3. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

2 1. Az Alapítvány neve: DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány Az Alapítvány székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. I. Az Alapítvány nyilvántartásba véve: A Fejér Megyei Bíróság Pk /1994/2. számú végzésével 336. sorszám alatt. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza az Alapítvány szervezeti felépítésére, az egyes szervek, illetve tisztségviselők feladatkörére, működésére, az alapítványi támogatás elnyerésére, igénybevételére, megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat. Az SZMSZ az Alapítvány alapító okirata alapján készült. Az SZMSZ az alapító okirat rendelkezéseivel ellentétes előírást nem tartalmazhat, s esetleges ütközés esetén mindenkor az alapító okirat rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. Az SZMSZ-t az Alapítvány kuratóriuma fogadja el nyílt szavazással, kétharmados szótöbbséggel. 4. Az SZMSZ megváltoztatására, módosítására a 2. pontban írtak az irányadóak azzal, hogy az SZMSZ módosítására csak akkor kerülhet sor, ha a módosító javaslatot a kuratórium tagjai a kuratóriumi ülésre szóló meghívóval együtt, előzetesen írásban megkapták Az ülések összehívása II. 1. A kuratórium működése A kuratórium üléseit a kuratórium titkára hívja össze az alapító okiratban foglaltak szerint. A kuratórium a rendszeres üléseken mindenkor meghatározza a következő ülés helyét, továbbá dönthet a következő ülés napirendjéről. A titkár a kuratóriumot írásban hívja össze. A meghívó postára adása vagy az elektronikus megküldése és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 7 naptári napnak kell eltelnie. A meghívóban pontosan közölni kell az ülés helyét, időpontját, és napirendjét. Lehetőség szerint a meghívóhoz mellékelni kell a napirendek megtárgyalásához szükséges előkészítő anyagokat. Ha ez nem történik meg, akkor a kuratóriumi tagoknak legkésőbb az ülést megelőző második napig kell megküldeni az elmaradt beterjesztéseket. Indokolt esetben az ülés a fentieknél rövidebb határidővel is összehívható, de határozatképességéhez legalább 7 kuratóriumi tag jelenléte szükséges ez esetben is A kuratóriumi ülés lebonyolítása A kuratórium elsősorban a meghívóban szereplő, illetve a korábbi ülésen meghatározott napirendeket tárgyalja meg. Rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben, ha az adott ügy 2

3 a meghívó postázását követően merült fel, bármely kurátor jogosult új napirendi pont megtárgyalását kérni. Ez esetben a kuratórium szavazással dönt a javasolt ügy napirendi pontok közé való felvételéről. A kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvnek a határozatokat külön kiemelve, naptári évenként 1-től induló sorszámozással kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvnek a határozatokat szó szerint, míg a hozzászólásokat lényegükben kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell minden egyes határozat kapcsán a szavazás eredményét, a titkos szavazást kivéve, a leadott szavazatot névre szólóan. Bármely kurátor jogosult hozzászólásának szó szerinti jegyzőkönyvezését kérni. A jegyzőkönyv vezetéséről a kuratórium titkára köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá a kuratórium által megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv végleges formában való elkészítését és hitelesítését a kuratóriumi ülést követő hetedik munkanap végéig el kell végezni. Az ülések jegyzőkönyveit a titkár őrzi. A jegyzőkönyv másolatát postai vagy elektronikus úton az ülést követő 10 munkanapon belül a titkár megküldi valamennyi kurátornak, továbbá megküldi a határozat hiteles szövegét annak, akire a határozat vonatkozik, vagy rendelkezést tartalmaz. A titkár a jegyzőkönyv másolatát aláírásával hitelesíti. A kuratórium ülései zártak. A kuratórium azonban bárkinek engedélyezheti az ülésen való jelenlétet, a napirendekhez való hozzászólásnak a jogát. Az alapítvány azon alkalmazottjának, tisztségviselőjének, akit a kuratórium az ülésre meghív, az ülésen meg kell jelennie, s azon részt kell vennie. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza. Bármely kurátor jogosult titkos szavazást kezdeményezni, mely kérdésben a kuratórium határoz. A határozattal személy szerint érintett kurátor köteles személyes érdekeltségét már a vita során, de legkésőbb a szavazás megkezdése előtt a kuratóriummal közölni. Az érdekeltség függvényében, az érintett a kurátorral való egyetértésben a kuratórium dönthet úgy, hogy az érintett kurátor az adott napirend kapcsán köteles tartózkodni a szavazástól. A személyes érdekeltséget a jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell. A működés nyilvánosságára vonatkozó szabályokat az Alapító Okirat pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni. 2. Tisztségviselők, szervezetek, gazdasági, szakmai ügyintézők 2.1. A titkár Főbb feladatai, felelősségei (részletesen lásd az Alapító Okirat 9.2. pontjában) az alábbiak: - Rendszeresen összehívja a kuratórium ülését, illetve gondoskodik arról, hogy a kuratórium összehívásra kerüljön, - gondoskodik a kuratóriumi döntések végrehajtásáról, - összehangolja az alapítványi bizottságok munkáját, 3

4 - irányítja az Alapítvány alkalmazottainak munkáját, - folyamatosan figyelemmel kíséri az alapítványi támogatottak sorsát, szükség esetén intézkedik, illetve döntést kezdeményez a kuratórium felé, - gondoskodik az alapítványi vagyon nyilvántartásáról és megóvásáról, folyamatosan figyelemmel kíséri továbbá a bevételek és kiadások alakulását, az Alapítvány likviditási helyzetét, gondoskodik ezek naprakész nyilvántartásáról, - gondoskodik a kuratórium által jóváhagyott havi költségterv végrehajtásáról, meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket, - kapcsolatot tart fenn a támogató szervezetek humánszervezeteinek vezetőivel, és a térség munkaerő-piaci szereplőivel, - figyelemmel kíséri az Alapítvány által elérhető, igényelhető pályázati, támogatási lehetőségeket, gondoskodik az Alapítvány által benyújtható pályázatok, igények elkészítéséről, s azoknak a kuratórium elé terjesztéséről, - pályázatban való részvétel esetén mind főpályázói, mind partneri minőségben gondoskodik a szerződés szerinti teljesítésről és annak ellenőrzéséről, - a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által működtetett munkaerő-piaci információs bázis felügyeletéről, - együttműködik a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val a Támogatottnak, az alapítványi támogatási időszak alatti kölcsönzéses munkakörében történő elhelyezésben, - továbbá elvégzi mindazt a feladatot, gyakorolja mindazt a jogkört, amit a kuratórium a feladat-, illetve hatáskörébe utal. Beszámolási, tájékoztatási, részvételi kötelezettsége: - A kuratórium ülésein beszámol az Alapítvány működéséről és anyagi helyzetéről, továbbá a kuratórium ülései között bármely kurátor kérésére, az Alapítvánnyal kapcsolatos bármely kérdésben felvilágosítást ad. - A titkár köteles igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban tájékoztatást tartani az alapítványról érdeklődőknek. A Támogatottak tájékoztatását az alapítványi folyamatokkal kapcsolatban - a mentor rendszer szabályai alapján folyamatosan felügyeli. - A titkár jogosult az Alapítvány bármely szervének, bizottságának ülésén részt venni, azon hozzászólni, bármely szervtől, bizottságtól, ügyintézőtől, illetve az Alapítvány részére bármely egyéb jogviszonyban tevékenységet végző személytől minden ügyben felvilágosítást, adatot, információt kérni, s ennek az érintett köteles a titkár által megszabott határidőben és módon feltétel nélkül eleget tenni. A titkár ezen joga azt szolgálja, hogy a kuratórium az Alapítvány ügyeiben megfelelően és teljes körűen tájékozott legyen, továbbá, hogy a titkár az Alapító Okirat, az SZMSZ, valamint a kuratóriumi döntések alapján rá háruló feladatokat maradéktalanul el tudja látni. 4

5 2.2. Gazdasági vezető Főbb feladatai: - Végzi az Alapítvány működésével kapcsolatos valamennyi számviteli, könyvviteli feladatokat, - bonyolítja a pénzmozgásokat, - kapcsolatot tart ellenőrző szervekkel (beszámolási kötelezettség, stb.), - teljesíti a költségvetés felé szükséges bevallási kötelezettségeket, gondoskodik a befizetések és egyéb előírások teljesítéséről, - elkészíti a gazdasági előterjesztéseket, összefogja és irányítja az ezzel kapcsolatos munkát, - szükség szerint közreműködik a bizottsági munkákban, - pályázatírás esetén közreműködik a projekt pénzügyi eseményeinek folyamatos koordinálásában, rendszeresen beszámolva a kuratóriumnak, - felügyeli a projektek, alprojektek pénzügyi, gazdasági eseményeinek korrekt lebonyolítását, az alapítvány és a Szerződő Hatóság között létrejött megállapodás pénzügyi feltételeinek betartását, a számviteli fegyelmet, - ellátja az alapítvány vagyonának befektetéseivel kapcsolatos feladatokat, a befektetési szabályzat alapján. A gazdasági vezető feladatát főállásban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vállalkozásban is elláthatja. A munkaviszony konkrét módját az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján kell meghatározni. A gazdasági vezető rendszeresen köteles beszámolni a titkárnak, illetve a kuratórium felkérése esetén közvetlenül a kuratóriumnak is Munkatárs Főbb feladatai: - Ellátja az Alapítvány működésével kapcsolatos általános irodavezetői feladatokat, - vezeti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit, - gondoskodik a támogatásigények fogadásáról, az ezzel kapcsolatos ügyforgalom bonyolításáról, továbbá arról, hogy az Alapítvány a napi munkaidőben folyamatosan elérhető legyen Munkaszervezet Az alapítvány operatív teendőinek elvégzésére, a kuratórium és a szabályzatok alapján megfogalmazott feladatok teljesítésére munkaszervezetet alakíthat. A munkaszervezet felépítéséről és személyi feltételeiről minden esetben a kuratórium határoz Bizottságok A bizottságok összetételének, a bizottsági elnök személyének meghatározása a kuratórium feladata, a Kuratórium elnöke, ill. a titkár javaslatai alapján. Az Alapítvány bizottságainak minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Alapító Okirat, vagy az SZMSZ eltérő rendelkezésének hiányában a bizottsági ülés 5

6 vezetője, továbbá egy hitelesítő ír alá. A bizottság vezetője, illetve a kuratórium titkára köteles gondoskodni arról, hogy az adott bizottsági ülést követő kuratóriumi ülés megkezdéséig a jegyzőkönyv egy-egy példányát a kuratórium elnöke megkapja. A bizottsági tagok a jegyzőkönyvet a titkárnál megtekinthetik, s kérésükre a titkár arról másolatot ad. A Kuratórium bármely tagja részt vehet a bizottsági üléseken Előkészítő Bizottság A bizottság tagjai: - DUNAFERR DV. VASAS Szakszervezeti Szövetség delegált - DUNAFERR Ifjúsági Szervezet delegált - Központi Üzemi Tanács delegált - Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Dunaújvárosi Kirendeltség - delegált - ISD DUNAFERR Zrt. oktatás, szakképzés delegált - ISD DUNAFERR Zrt. munkaügy, munkajog delegált - Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara delegált - DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. Tulajdonosi képviselője - HÍD egyesület delegált - DMJV Önkormányzati delegáltja - DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója - az Alapító okirat 3.5. pontja alapján sikeres pályázat esetén az együttműködő partner képviselője - Az alapítvány titkára A bizottság elnöke: az alapítvány titkára A bizottsági üléseket az elnök vezeti. Az elnök összehangolja a bizottság munkáját, irányítja annak tevékenységét. A bizottság feladata: kuratórium munkájának elősegítése, az alapítványhoz jelentkező munkavállalók ügyeinek intézése, a már támogatásban részesülő személyek alapítványi koordinálása A bizottság meghatározza a mentorok kiválasztásával kapcsolatos követelményrendszert. A bizottság feladatai az alábbiak: a./ Véleményezi a jelentkező munkavállaló az alapítvány titkárának előkészítő munkája után - benyújtott pályázatát. A bizottság a véleményezés során jogosult a pályázattal kapcsolatban bármilyen szakmai, munkaerő-piaci, egyéb szempontot feltüntetni annak érdekében, hogy az Alapítvány kuratóriuma a támogatott pályázatával kapcsolatos döntését minél megalapozottabb információk alapján hozhassa meg. A bizottsági javaslat a kuratóriumra semmilyen vonatkozásban sem kötelező, kizárólag előkészítő szerepet tölt be. Gondoskodik a titkárral közösen arról, hogy a kuratórium elé kizárólag hiteles adatok, valós tények kerüljenek. 6

7 A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság által kijelölt hitelesítő írja alá. b./ Bizottság a jelentkező vagy támogatott egyéni életút tervét javaslatával, módosításaival együtt, döntésre alkalmas formában a kuratórium titkárának átadja. Ennek eredményeképpen a kuratóriumi ülésre megfelelően előkészített pályázatok terjeszthetőek be. A kuratórium titkára a bizottsági javaslatot a döntéshez szükséges valamennyi információval együtt küldi meg a kuratórium tagjai részére. c,/ Összefogja az alapítványi támogatottak elhelyezkedését segítő, térségi munkaerőpiaci szereplőktől összegyűjtött, állami- és önkormányzati ellátórendszerek által biztosított, társadalmi szervezetek révén nyújtott információkat és lehetőségeket, segítve ezzel a mentorok munkáját, - véleményezi, kiegészíti, jóváhagyja és a kuratórium elé terjeszti a pályázati kérelmet és az egyéni életút tervet, - az alapítvány felé benyújtott támogatási, szociális és újrakezdési kérelmek elbírásához véleményt, javaslatot készít a kuratórium részére a szociális szabályzat és az újrakezdési szabályzat alapján, - ha az előzetes egyéni életút tervhez képest lényeges eltérés tapasztalható, akkor a kuratórium elé terjeszti az új koncepciót, - felügyeli a mentortevékenységet, havonta beszámol a kuratóriumi ülésen az alapítványi támogatottak helyzetéről. d,/folyamatosan figyelemmel kíséri az Alapítvány gazdálkodását, szükség esetén ezzel kapcsolatos véleményét, javaslatát a kuratórium elé terjeszti, - kidolgozza az Alapítvány pénzügyi politikáját, - véleményezi a havi költségvetési javaslatot, - véleményezi a titkár éves gazdasági, pénzügyi beszámolóját, - véleményezi az Alapítvány kuratóriuma felé benyújtott, vállalkozás támogatására irányuló kérelmeket, - az Alapítvány által létrehozott gazdasági társaság tevékenységéről, működéséről, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi teendőkről véleményt, javaslatot ad a kuratórium felé, - megtárgyalja az alapító felé kiadásra kerülő éves beszámolót, illetve közreműködik annak előkészítésében, - a kuratórium által kiadott egyéb gazdasági jellegű feladatokat megoldva segíti a kuratórium tevékenységét, - kidolgozza az Alapító Okirat 3.7. pontja szerinti támogatás kérdésében való döntés előkészítésének rendjét A mentor Az alapítvány alkalmazásában lévő vagy megbízással az alapítványi folyamatokhoz kötött személy, aki az alapítványi támogatottat az alapítványban tartózkodás teljes időtartama alatt segíti abban, hogy képes legyen önálló munkavállalási stratégiát (életút tervet) kidolgozni, megvalósítani. Egyéni életút tervet dolgoz ki közösen a támogatottal, nyomon követi, támogatja, ellenőrzi és dokumentálja annak megvalósulását. 7

8 Befektetési bizottság A befektetési bizottság tagjai: 1. a kuratórium delegáltja 2. egy kuratóriumi tag 3. az előkészítő bizottság elnöke Az alapítvány befektetési politikáját a Befektetési Bizottság alakítja ki és terjeszti a kuratórium elé elfogadásra. A Befektetési Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a befektetési politika érvényesülését, döntést hoz a leköthető vagyon mértékéről és a lekötés formájáról, értékeli az elért eredmények alakulását. A bizottság részletes feladatait a Befektetési szabályzata és politikája tartalmazza Vállalkozói támogatási bizottság A vállalkozói támogatási bizottság tagjai: - 2 fő a kuratórium által delegált tag, és a mindenkori titkár A vállalkozói támogatás célja: olyan vállalkozások támogatása, amelyek alapítványi támogatásban lévőket munkaviszonnyal alkalmaznak, foglalkoztatásukban támogatást kérnek új és meglévő munkahelyekre, munkakörökben való alkalmazásra. A vállalkozói támogatási bizottság feladata: A kuratórium által elfogadott vállalkozói támogatási szabályzat alapján: - meggyőződik a betölthető munkakör tervezett tevékenységéről, - véleményt alkot a támogatott és a vállalkozás által megkötendő szerződés kimeneteléről, - ellenőrzi a szabályzatban található kritériumok teljesülését, - előkészíti a kuratóriumnak döntésre a támogatás mértékét vagy annak elutasítását. A bizottság részletes feladatait a Vállalkozási támogatási szabályzat tartalmazza Alapítói képviselő A kuratórium az Alapítvány által alapított, vagy a részvételével működő gazdasági társaság felé az Alapítvány képviseletének ellátására a kuratórium bármely tagját megbízhatja. Ha a megbízott tag az Alapítvány képviseletére nem jogosult, akkor minden olyan esetben, ahol a képviseleti szabályok megtartása érdekében szükséges, az alapítói képviselő a kuratórium titkárával, illetve az Alapítvány képviseletére jogosult más kuratóriumi taggal közösen jár el. Az alapítói képviselő jogkörét a kuratórium határozza meg Felügyelő szerv Az Alapítványnál a kuratóriumtól elkülönült, 3 tagú felügyelő szerv működik. A Felügyelő szerv működésére vonatkozó szabályok tekintetében az Alapító Okirat 15. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 8

9 3. Iratkezelési szabályok Az Alapítvány iratainak (beleértve az Alapító Okiratot, az SZMSZ-t, a belső szabályzatokat, jegyzőkönyveket és bármely egyéb iratot), bélyegzőinek őrzéséről a titkár köteles gondoskodni. Gondoskodik az alapítványi adatbázis biztonságáról. Betekintésre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely más alapítványi dokumentumra, iratra, figyelembe véve a személyiségi jogokról szóló szabályok betartását. Alapítványi bélyegzővel mindenkor legalább a titkárnak és a kuratórium elnökének rendelkeznie kell. Az alapítvány munkatársa köteles gondoskodni a beérkező iratok érkeztetéséről, iktatásáról. Az iratokba való betekintés joga a kuratórium bármely tagját, bármikor megilleti. Ezen kívül az iratokba csak olyan személy tekinthet be, vagy arról csak olyan személy kérhet másolatot, akit erre az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy a kuratórium felhatalmazott. (E szabály értelemszerűen vonatkozik bármely jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre is.) A Szigorúan Bizalmas Információk kezelését a Titoktartási megállapodás elnevezésű dokumentum szabályozza. III. Az alapítványi támogatás elnyerésének és igénybevételének folyamata, az ezzel kapcsolatos hatáskörök, feladatkörök 1. A jelentkezést megelőző szakasz A jelentkezési szakasz a létszámleépítési bizottságban történő tájékoztatástól a kuratórium határozatáig tart. - A támogató szervezetek együttműködés keretében tájékoztatják az Alapítványt, hogy a jövőben munkavállalókat kívánnak leépíteni. Előzetesen megküldik a leépítésben érintett munkavállalók személyi adatlapját az alapítvány titkárának. Ennek hiányában az alapítvány nem tudja a megfelelő ajánlatot előkészíteni a támogatást kérőnek. - Az alapítvány titkára a támogató szervezet kérésére gondoskodik arról, hogy általános tájékoztató keretében bemutassa az Alapítvány célját, működését és támogatási rendjét. A tájékoztatót tartó személy feladata: - elbeszélgetést folytat a jelentkezővel egyéni vagy csoportos formában melynek kapcsán tájékoztatást ad az alapítványi lehetőségekről, tájékozódik a személlyel kapcsolatos, a jelentkezés feltételeivel összefüggésben fellelhető, a döntést meghatározó információkról. - A jelentkezővel közösen értelmezi, igény szerint kitölti a pályázati kérelmet vagy az elutasító nyilatkozatot. - A jelentkezőnek 5 nap áll rendelkezésre, hogy a döntését meghozza. Abban az esetben, ha a jelentkező nem nyilatkozik 5 napon belül, úgy az alapítvány titkársága tájékoztatja a munkáltatót a késedelemről. A késedelem okának és indokoltságának meghatározása a munkáltató feladata. - A pályázati kérelem kitöltése esetén az előzetes felmérésnek tartalmaznia kell: az egyénre és az előző munkahelyére vonatkozó adatokat, az egyén képzettségeit végzettségeit, a lehetséges alapítványi kimenetekkel kapcsolatos költségeket, evvel 9

10 egy időben a munkáltatója költségére az alapítványi támogatás érdekében jelenlegi munkakörére egészségügyi vizsgálaton kell részt vennie. - A pályázatban megtett jelentkezői ajánlat kötöttségi ideje a kuratórium döntéséig, de legkésőbb a pályázat aláírását követő 90 napig tart. A kötöttségi időn belül a pályázó a pályázati jelentkezésében foglaltakat egyoldalúan nem vonhatja vissza, nem változtathatja meg, arra csak közös megegyezéssel van mód. - A pályázati kérelemben a pályázó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a kuratórium nemleges döntése esetén az eredeti, tehát a munkáltatóval aláírt megállapodás megkötését és az Alapítványi jelentkezés aláírását megelőző állapot visszaáll. Titkár és a titkárság feladata: - Az alapítványi támogatásra jelentkező vagy együttműködés alapján a támogató az alábbi adatokat az alapítványi titkár rendelkezésére bocsátja: a munkavállaló neve a munkavállaló lakcíme, lakcímkártya száma a munkavállaló személyi igazolvány száma a munkavállaló születési helye és ideje a munkavállaló édesanyjának neve a munkavállaló értesítési címe adóazonosító jele TAJ száma vállalkozói igazolvány száma (amennyiben van) a munkavállaló telefonszáma a munkavállaló iskolai végzettsége és szakképzettsége a munkavállaló legutóbbi munkaköre, személyi alapbére és munkaszerződésének lényegesebb tartalmi elemei az ISD DUNAFERR társaságcsoportnál fennálló munkaviszonyának kezdete minden információ, amelyből megállapítható, hogy az érintett munkavállaló az Alapítvány Alapító okirat 3.1. pontjában írt feltételeknek megfelel-e, illetve, hogy fennforog-e az alapító okirat pontjában írt bármelyik kizáró ok vele szemben, továbbá minden olyan információ, melynek rögzítését a titkár vagy az illetékes ügyintéző szükségesnek tartja. - Az előzetes felmérést, a támogatási kérelemmel egy időben a titkár terjeszti be az előkészítő bizottság elé. - A titkár az előkészítő bizottság által véleményezett pályázati kérelmet a kuratórium elé terjeszti. Ha a kuratórium úgy ítéli meg, hogy a pályázat alapján az alapítványi cél nem érhető el, illetve a szükséges feltételeket a pályázó nem tudja teljesíteni, akkor a beérkezett pályázatot elutasíthatja, illetve a pályázati támogatás tartalmára új ajánlatot tehet, amelyről a jelentkező 3 munkanapon belül dönt. Ha a jelentkező az új ajánlatot elutasítja, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha az alapítványi támogatás lehetőségéről lemondana. A jelentkező a pályázatban vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a kuratórium által előírt támogatási feltételeket vállalni és teljesíteni fogja. 2. A támogatott szakasz A támogatott szakasz a kuratórium felvételi döntésétől az alapítványi támogatás megszűnéséig tart. o A kuratórium döntéséről az alapítvány munkatársai írásban tájékoztatják a jelentkezőt. 10

11 o A kuratórium jóváhagyó döntésével a pályázati jelentkezésben foglalt ajánlat szerződés formájában hatályossá válik. E szerződés részleteinek pontosítására az Alapítvány és a támogatott részletes megállapodást kötnek legkésőbb 3 munkanapon belül, abban az esetben, ha a munkáltató másként nem nyilatkozik a leépítésre kerülő munkavállaló munkaszerződés megszüntetésére vonatkozó időpontról. Megállapodás lényegi tartalmi elemei a következők: 3.1. Alapítvány vállalja: a./ Az alapító okiratban foglalt támogatások nyújtását. b./ A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-nál lévők munkaideje az alapítványi támogatottak vonatkozásában a napi 8 óra, heti 40 óra. Az alapítvány garantálja, hogy a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft -nél, alapítványi támogatás jogán fennálló első évi munkaviszonya alatt, a támogatott munkavállaló munkabére megegyezik, a megszűnt munkaviszonya szerinti munkabéréből számított előző átlagkeresetének (az Mt. szerint távolléti díjjal számolva) 80 %-ával, amelyet külön pályázati forrásból kiegészíti a távolléti díj 100%-ával megegyező összegre az első hat hónapban. A jelen SzMSz módosításkor meglévő pályázati lehetőség szerint a 100%-ra történő kiegészítés az ISD DUNAFERR Zrt-nél bejelentett és jelenleg folyamatban lévő létszám racionalizálás és ezzel összefüggő létszámcsökkentés keretében akár az ISD DUNAFERR Zrt-től, akár annak leánytársaságától leépítésre kerülő munkavállalókat érinti, de legfeljebb 400 fő támogatott mértékéig, továbbá kizárólag azok vonatkozásában, akik március 31-ig támogatási megállapodást kötnek. Amennyiben a pályázati forrás feltételei bővülnek (akár 400 fő fölötti, illetve március 31-e utáni támogatás is érintett lehet a pályázati forrással), akkor a 100%-ra történő kiegészítés ezen bővített feltételekkel alkalmazandó. A 100%- ra történő kiegészítés nem alapbérként, hanem ideiglenes bérkiegészítésként illeti meg a támogatott munkavállalókat a támogatás első 6 hónapjára. Amennyiben azonban a támogatott munkavállaló az alapítványi támogatotti időszak alatt, de legkésőbb december 31-ig bármilyen jogcímen nyugdíjjogosulttá válik, akkor a 100%-ra történő bérkiegészítést a nyugdíjjogosultság megszerzésének időtartamáig, de legfeljebb 1 éven keresztül biztosítja pályázati forrásból a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. Az alapítványi támogatás hat hónapos meghosszabbítása esetén az előző bekezdésben meghatározott távolléti díj 65 %-a, a második hat hónapos meghosszabbítás esetén az előző bekezdésben meghatározott távolléti díj 50 %-a a támogatott alapbére. A támogatás meghosszabbításának időtartama alatt az alapbér egyik esetben sem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél, de nem haladhatja meg a bruttó 200 E Ft-ot. A kuratórium a támogatási időt az első év után felülvizsgálja. Ezt követően, hathavonta a támogatást mérlegeli az alábbi kritériumok 11

12 alapján: kétszer hat hónappal meghosszabbíthatja. A hosszabbítási kérelem elbírálásánál az alábbiakat kell vizsgálni az Alapító Okirat h. pontja keretében: - Az alapítvány anyagi helyzete az esetleges hosszabbítás felmerülő költsége veszélyezteti-e a már alapítványban lévők ellátását - A támogatott az alapítvánnyal, DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val szembeni kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. - Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű. (Pl.: alapítványi időszak alatt nyugdíjassá válik, 50 év feletti kor, munkaképesség csökkenés, stb.) - Az alapítvány által beszámolási kötelezettség mellett jóváhagyott vállalkozásba kezdett. - A támogatás fenntartása továbbra is biztosítja-e az Alapító okiratban foglalt célok megvalósítását. c./ A képzéssel, oktatással kapcsolatos valamennyi költség viselését és az igénybevétel módját részletesen a Képzési szabályzat tartalmazza. d,/ Az alapítvány vállalja, hogy a támogatott álláskeresésével párhuzamosan, lehetőség szerint munkahelyet keres és ajánl fel, az alapítvány fő céljának, a támogatott újrakezdésnek elérése érdekében. A felajánlott állás elutasítása esetén a támogatott a Kuratórium előtt kifejtheti nevezett munkakörrel kapcsolatos aggályait, kifogásait. A Kuratórium ezt követően dönt esetleges új állás felajánlásáról, vagy a támogatás megvonásáról. e./ Az alapító okiratban foglalt támogatási időszak elteltével a kuratórium ismételt pályázat esetén a jelen szabályzat figyelembevételével dönt a támogatás folytatásának kérdésében. Az új pályázat elbírálásánál a kuratórium meghallgatja a társaság ügyvezetőjének, a támogatott mentorának és az alapítvány titkárának véleményét. A kuratórium a döntést olyan határidőben köteles meghozni, hogy az esetleges jóváhagyó döntés alapján a támogatás és a munkaviszony folyamatossága sérelmet ne szenvedjen Támogatott kötelezettségei: a./ Az alapítványi támogatás, tehát az újrakezdés sikerességéhez szükséges, az alapítvány által meghatározott módon (pl. oktatáson, tréningen részvétel, munkavégzés, álláskeresés stb.) való aktív, akár a hét összes munkanapjára kiterjedő, személyes közreműködést a támogatás idejére vállalja és erre vonatkozóan írásban is nyilatkozik. b./ Köteles, az egyéni életút tervben meghatározott programokban legjobb tudása és képessége szerint együttműködni. c./ Köteles az Alapítvány által meghatározott módon és mértékben az oktatásban, képzésben részt venni, a szükséges végzettséget legjobb tudása és képessége szerint megszerezni. 12

13 d./ Köteles az újbóli elhelyezkedés elősegítésében közreműködni, ezzel kapcsolatosan minden tőle elvárhatót megtenni a vonatkozó döntések és szabályok rendelkezései szerint. Ennek keretében, ha olyan munkahely létesítése válik lehetővé, amelynek betöltésére egészségügyi állapota, legmagasabb iskolai végzettsége, képzettsége, alapján a Támogatott alkalmas, vagy a felajánlott munkakör képzettségi, végzettségi szintje megegyező az előző munkakörével, és a támogatási időszak első hat hónapjában a várható keresete meghaladja a megszűnt munkaviszonya alapján számított távolléti díj 80%-át. továbbá a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi támogatott esetében a két órát nem haladja meg, és a támogatott foglalkoztatása munkaviszonyban történik, a munkakört felajánlottnak kell tekinteni. - ha az alapítványi támogatott az alapítvány által felajánlott munkahelyet elfogadja, akkor az alapítvány a támogatási szerződést megszünteti, a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. a határozott idejű szerződést a munkavállalóval a vonatkozó szabályok szerint megszűnik, - ha az alapítványi támogatott a felajánlott állásról elutasítóan nyilatkozik, a nyilatkozat jogosságának megítélése a kuratórium feladata. ha a támogatott elutasító magatartásának indokait a Kuratórium megfelelőnek tartotta, új állásfeltárás kezdődik. ha a támogatott elutasító magatartásának indokait nem elfogadhatónak ítélte a Kuratórium, akkor az alapítvány a támogatást megszünteti, a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val kötött, határozott idejű szerződése a vonatkozó szabályok szerint megszűnik. e./ Az Alapítvány által felajánlott, vagy biztosított, jóváhagyott oktatáson, képzésen vehet részt a támogatás ideje alatt, s ha ezen kötelezettségét megszegi, a támogatása megszűnik. f./ Ha az alapítványi támogatása megszűnik, úgy a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val fennálló munkaviszonyát megszünteti illetve köteles a munkaszerződés erre vonatkozó rendelkezését elfogadni. h,/ az alapítvánnyal való együttműködés érdekében, az alapítványi támogatott kérésére, az alapítványi támogatott által kért napokra szabadságot kell kiadni a támogatott számára járó, éves fizetett szabadság erejéig. A támogatott minden negyedévben előre, írásban kérvényezi időarányos szabadságainak kivételét. 13

14 3.3. A támogatott a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.-val a támogatási szerződés aláírását követően, azonnal munkaszerződést köt, amelynek tartalmi elemei a következők: a,/ a munkaviszony első napja az alapítvánnyal kötött megállapodás aláírásának napja. A munkaviszony határozott időre, az alapítványi támogatás időtartamára jön létre. b./ az alapítványi támogatás megszűnése esetén a munkaviszony is megszűnik, ezzel kapcsolatban bontó feltétel van megfogalmazva a munkaszerződésben, c,/ a munka díjazása, időbér formájában történik, d,/ a munkavállaló munkakörének megnevezése megegyezik korábbi munkakörének megnevezésével azzal, hogy minden olyan munkát köteles elvégezni, amelynek betöltésére a Támogatott egészségügyileg alkalmas, legmagasabb iskolai végzettségének, képzettségének vagy előző munkakörével azonos szintű, a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi támogatott esetében a két órát nem haladja meg. Az ennek megfelelő munka elvégzésének, illetve munkahely, munkakör elfogadásának megtagadása a támogatás azonnali megszüntetését vonhatja maga után. Ezekben az esetekben a Kuratórium határoz. e,/ a munkaidő napi 8 óra azzal, hogy az Alapítvány által támogatott, illetve pályázati lehetőség igénybe vétele esetén a pályázat kiírója által az Alapítvány jóváhagyásával támogatott képzés, oktatás, tréning. prioritást élvez, az azon való részvétel kötelező Ezért a képzésre vonatkozó megállapodás esetén a munkavállaló nem köteles a támogatás első évében a DM Kft. által felajánlott munkát elfogadni, ha a munkavállaló a munkát elfogadja, akkor a munkáltató a munkavállalót az oktatás szorgalmi és vizsga időszakára felmenti a munkavégzés alól. f,/ a munkavállaló munkáját a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. által meghatározott munkahelyen köteles végezni, az alapítványi támogatotti időszak 7. hónapjától, ha a támogatott a DM Kft.-nél munkát végez, akkor a munkavégzés idejére a DM Kft. kiegészíti az alapbérét (mely az előző átlagkeresetének Mt. szerint távolléti díjjal számított 80%-ával egyenlő) 25%-bérpótlékkal. g,/ munkába-járási támogatás a munkavállalót a vonatkozó jogszabályok által előírt mértékben és módon illeti meg, A szerződéskötést követően: A mentor/tanácsadó személye kijelölésre kerül, utána tanácsadói beszélgetés keretében kerül sor az egyéni életút terv részletes kidolgozására, mely a támogatott és a mentor együttműködése révén jön létre. az egyéni életút tervnek tartalmaznia kell: személy lehetséges kimeneteit, a kimenethez rendelt oktatást és képzést, esetleges szociális segítségeket, 14

15 a kimenethez rendelhető újrakezdési támogatást vagy vállalkozóvá válási támogatást, egyéb szolgáltatásokat (tréning, pszichológus, stb), az adott paraméterek és támogatások határidejét és időbeli elhatárolását, az egyéni terv mellékletét képezi, amelyet a támogatottal nem kell ismertetni: a költségelemzés, a mentor benyomása, véleménye, megjegyzései A kérhető és adható támogatási formákról (képzési-, szociális-, újrakezdési-, vállalkozói), külön szabályzatok rendelkeznek. IV. A DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. A kuratórium az alapító okiratban foglaltak szerint eldöntheti gazdasági társaság megalapítását, üzletrészének megszerzését (továbbiakban együtt: alapítás). A megalapítás során az alapító okiratban foglaltakon felül a kuratóriumnak az alábbiakra kell törekednie: - az Alapítványnak, mint tulajdonosnak, a társaság irányításában megfelelő hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy biztosíthassa, a társaság az alapítványi célok megvalósítása érdekében tevékenykedik, - a társaságnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes körűen kihasználja a piaci lehetőségeket, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt azon elvárások között, hogy a társaság biztosítson fix munkahelyet a támogatottak részére, ugyanakkor ésszerű kockázatvállalás mellett üzleti tevékenységet is folytasson, - az üzleti tevékenység finanszírozásán (az ezzel kapcsolatos költségek fedezésén) túl a társaság bevételei kizárólag az alapítványi célok elérését szolgálhatják. 2. Az Alapítvány és a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. kapcsolata Az Alapítvány által létrehozott DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. egyszemélyes gazdasági társaság. A gazdasági társaság ügyvezetése felett a tulajdonosi jogokat az Alapítvány kuratóriuma a társaság alapítói ülésén keresztül gyakorolja. Az alapítói megbízottat az Alapítvány kuratóriuma bízza meg. A Kft. Alapítójának jogkörét az Alapítvány kuratóriuma gyakorolja, tehát alapítói ülésnek a határozatképes kuratórium ülését kell tekinteni. Az Alapító hatáskörébe tartozó valamennyi döntést az Alapítvány kuratóriuma hozza meg, az Alapítvány alapító okiratában írt szabályok szerint. Az alapítói döntések végrehajtását az alapítói képviselő ellenőrzi, kíséri figyelemmel, és e vonatkozásban rendszeres folyamatos kapcsolatot tart az ügyvezetővel. Az előkészítő bizottság a kuratórium munkáját szakmailag, az irányadó szabályzatok és a kuratórium elvárásainak megfelelően segíti. Az alapítói ülés hatáskörébe tartozik: - a gazdasági társaság törzstőkéjének felemelése vagy leszállítása, 15

16 - az ügyvezető igazgató kinevezése, felmentése, a munkáltatói jogok gyakorlása, - a gazdasági társaság éves üzleti tervének, éves mérleg- és eredmény-kimutatásának, valamint az üzleti jelentésének elfogadása, - a gazdasági társasághoz alapítványi támogatással kerülő munkavállalók munkaviszonyának létrehozása, megszüntetése. - minden egyéb jog, amit a Társasági Törvény, illetve az alapító okirat ide utal. 3. A gazdasági társaság és az alapító közötti speciális, a szokásostól eltérő viszonyok 1. A gazdasági társaság a bevételei jelentős részét a tevékenységi árbevételén felül az Alapítványi támogatás teszi ki. Az Alapítványi támogatás mértéke megegyezik a költségek és a tevékenységi árbevételek különbözetével. A támogatás azonban nem lehet nagyobb, mint az alapítványi támogatottak munkabére és közterhei, valamint a támogatottak foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült egyéb szükséges és indokolt működési költségek. Az ügyvezető igazgató köteles törekedni az alapítványi támogatás csökkentésére. 2. Az Alapítványi támogatás várható nagyságáról az ügyvezető igazgató negyedévente előre előterjesztést készít az előkészítő bizottságnak, amely azt szakmai szempontból elbírálja, majd azt a kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra. 3. A vállalkozási tevékenység vonatkozásában működési rendet és gyakorlatot alakít ki. A vállalkozási tevékenységet a Kft. negyedéves bontásban elkészített, az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv keretein belül önállóan végzi. Az éves üzleti terv az Alapító által adott irányadó szabályok szerint, megfelelő bontásban kell, hogy elkészüljön. Az üzleti tervről az Alapító a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló és az előkészítő bizottság véleményének meghallgatása után dönt. A vállalkozási tevékenységről az ügyvezető főszabályként negyedévente számol be az Alapító előtt az előző bekezdésben meghatározott szabályok szerint, véleményekkel együtt. A főszabálytól eltérően, az Alapító, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, az előkészítő bizottság, vagy az alapítói képviselő javaslatára időközi alapítói ülést is tarthat az Alapító által elfogadott napirendek tárgyában. Az ügyvezető alapítói ülés tartását az alapítói képviselő útján kezdeményezheti. 4. Az Alapítványi támogatás tényleges felhasználásáról legalább negyedévente az ügyvezető igazgató beszámol az előkészítő bizottságnak, amely azt szakmai szempontból elbírálja, majd azt jóváhagyásra az Alapítvány kuratóriuma elé terjeszti. 5. Az ügyvezető igazgató a jóváhagyott éves költségvetésen belül a különböző költségelemek felhasználásáról a társaság érdekeit szem előtt tartva saját hatáskörében dönt. 6. Az ügyvezető igazgató érdekeltségének középpontjában a gazdasági társaság működésének biztosítása mellett az egy fő alapítványi támogatottra jutó támogatás mértékének minimalizálása áll, amelyet a külső bevételeinek fokozásával érhet el. 7. A Társaság munkavállalói sztrájktörésre más munkáltatóknál nem használhatóak fel. 16

17 Dunaújváros, január 24. Poszpischil László a Kuratórium titkára 17

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2015. szeptember 25. Kuratóriumi határozat száma: 56/2015 Hatályba lépett: 2015. szeptember 25. után felvett alapítványi

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI TÁMOGATÁS SZABÁLYZATA elfogadva: 2010. 03. 26. Kh: 38/2010.

VÁLLALKOZÓI TÁMOGATÁS SZABÁLYZATA elfogadva: 2010. 03. 26. Kh: 38/2010. VÁLLALKOZÓI TÁMOGATÁS SZABÁLYZATA elfogadva: 2010. 03. 26. Kh: 38/2010. Vissza nem térítendő, munkahelyteremtő, foglalkoztatási támogatások elnyerésére 1. A támogatás célja: olyan vállalkozások támogatása,

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje 1. Bizottságok létrehozása Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje Preambulum A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben