V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Győr, hó

2 V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) Felelős tervező: Végh Csaba Vezető tervező okl. építészmérnök okl. városépítési és városgazdasági szakmérnök Vezető településtervező TT Építész vezető tervező É Társ- és szakági tervezők: Németh Gergely Társtervező okl. településmérnök Településtervező TT Miklósi Attila Közlekedési szakági tervező okl. építőmérnök Településrendezési közlekedési tervező Közlekedési építőmérnöki tervező Vízimérnöki tervező K1d KÉ-T VZ Ferenczi Huba Közművi szakági tervező okl. gépészmérnök Településrendezési vízi közmű tervező Településrendezési energia-közmű tervező Településrendezési hírközlési tervező TV-T TE-T TH-T

3 V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti Terv Határozat (tervezet) Területfelhasználási terv (belterület) (1-3. fedvény) TSZ-1M M 1:4 000 Szabályozási Terv Rendelet (tervezet) Szabályozási és övezeti terv (belterület) (1-6. fedvény) SZ-J1M M 1:2 000 Szabályozási és övezeti terv (külterület) SZ-J2M (A/3) 1 II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Műszaki leírás Szövegközi rajzok Hatályos Településszerkezeti Terv (belterület) (kivonat) Hatályos Szabályozási Terv (belterület) (kivonat) Természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területek Bányászatilag érintett területek Szél- és vízeróziónak kitett területek Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek Vízvédelmi szempontú területek Örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány (külön dokumentálva) 1 Jóváhagyást követően 1:10 000

4 V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

5 1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - HATÁROZAT (TERVEZET) - Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. / (..) önkormányzati határozata a Településszerkezeti Terv módosításáról Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja: A módosítás e határozat 1. mellékletét képező Területfelhasználási terv (belterület) (1.-3. fedvény) című, TSZ-1M jelű terven a módosítással érintett területek határa jellel körülhatárolt területekre terjed ki az e határozat 2. mellékletét képező, Településszerkezeti Terv módosulása című leírásban foglaltak szerint. Szöllősi Miklós polgármester Zsigmond Anikó jegyző 2. melléklet a./2012. (..) határozathoz Településszerkezeti Terv módosulása Területfelhasználás: A bokodi 0163/3-21 hrsz-ú mezőgazdasági területek falusias lakóterületi felhasználása, /8. sz. módosítás/ a bokodi 076/1, 076/3, valamint a 076/4 hrsz-ú mezőgazdasági területek egy részének iparigazdasági területi felhasználása /9. sz. módosítás/ a TSZ-1M jelű tervlapon jelölteknek megfelelően. Közlekedésszerkezet: A bokodi Fő utcai hrsz-ú telkek végeibe jelölt gyalogút tervezett feltáróút (lakóút) jelölést kap a TSZ-1M jelű tervlapon jelölteknek megfelelően. /7. sz. módosítás/ Intézkedési javaslat Helyi állattartási rendelt megalkotása, melynek célja, hogy olyan szabályok kerüljenek meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az állattartás mások a szomszédos ingatlan használóinak, közterületen tartózkodó polgároknak nyugalmát, biztonságát, és testi épségét ne veszélyeztesse, mások értékeit ne károsítsa, és mindenkor feleljen meg az állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak. (Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) módosításáról szóló évi XVIII. törvény 5. -a Éltv 6. -át egy új (6) bekezdéssel egészítette ki, melynek értelmében a mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Ez a rendelkezés október 1-től lép hatályba. A kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan megszületett a 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet, mely augusztus 1-i hatállyal szintén jelentősen módosult, és január 1-vel ismét módosulni fog. Tapasztalatunk szerint a jövőben ismét előtérbe kerül a haszonállat tartás, melyet a korlátozási tilalom elő fog segíteni. Az állattartás járulékos környezeti hatásai (szag, legyek, rágcsálók stb.) kellemetlenül hatnak a közeli és távoli szomszédok mindennapi életére, intézmények, vendéglátó egységek működésére, turisztikai jelentőségű területek látogatottságára, ezért hosszútávon, helyi szinten a haszonállat tartásának feltételeit szabályozni kell. E szabályozás keretében meg kell határozni az állattartás céljára szolgáló építmények (ól, istálló, trágyatároló) elhelyezésének, építésének feltételeit. Javasoljuk, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdése szerinti állattartásról szóló helyi önkormányzati rendeletet szülessen meg az előzőekben említett jogszabályokkal összhangban, azokkal nem ellentétes tartalommal.)

6

7

8

9 1 SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - RENDELET (TERVEZET) - Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének. / (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról Bokod Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve az alábbi rendeletet alkotja: Jelen rendeletével módosítja a 4/2003. (III. 28.) rendeletét. Jelen rendelet hatályba lépésével a helyi építési szabályzatról szóló 4/2003. (III. 28.) rendelet - az SZ-J1 jelű, Szabályozási terv (belterület) - az SZ-J2 jelű, Szabályozási terv (külterület) című mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező - az SZ-J1M jelű, Szabályozási és övezeti terv (belterület) (1-6. fedvény) - az SZ-J2M jelű, Szabályozási és övezeti terv (külterület) című terven módosítással érintett területként lehatárolt területekre vonatkozó szabályozást át kell vezetni. 1. A helyi építési szabályzatról szóló 4/2003. (III. 28.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet - az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti terv (belterület) című, (továbbiakban SZ-J1 terv), - az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti terv (külterület) című, (továbbiakban SZ-J2 terv) tervlapokkal (együtt SZ-J tervek), mint mellékletekkel együtt alkalmazandó. 2. Az R. 4. (1) bekezdés b) pontjában az Egyéb területek szövegrész helyébe Vízgazdálkodási terület szöveg lép. 3. Az R. 6. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) a) A lakó és vegyes területek saroktelkeire, illetve a saroktelkekkel szomszédos telekre ha az a saroktelekkel együtt érintett a telekalakításban az építési övezetre meghatározott telekalakítási paraméterek nem vonatkoznak. b) Az a) pontbani esetben az alakuló telek (telkek) és a visszamaradó telek (telkek) legkisebb területe min. 400 m 2 lehet. 4. Az R. 9. helyébe a következő rendelkezés lép: Értékvédelem 9. (1) Műemlékek a) A műemlék listáját a 3. melléklet tartalmazza. b) Műemléki környezet által érintett helyrajzi számok listáját a 4. melléklet tartalmazza. c) A műemlékeket, műemlékileg védett területet és a műemléki környezetet érintő, a telekalakításra, építésre, bontásra, felújításra, korszerűsítésre, kertépítésre (fakivágás,

10 2 faültetés) irányuló engedélyezési folyamatba a területileg illetékes műemlékvédelmi hatóságot a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályi előírások szerint be kell vonni. (2) Helyi védett értékek a) A helyi védett értékek listáját az 5. melléklet tartalmazza. b) A helyi védelem alatt álló épületekre, építményekre vonatkozó építési előírások: ba) A védett épületek tömegét, tetőhajlásszögét, homlokzat-, párkány- és gerincmagasságát, nyílásarányait felújítás esetén meg kell tartani, illetve azokat (korábbi szakszerűtlen beavatkozás esetén) helyre kell állítani. bb) A védett épület az utcafronton nem bővíthető, csak a hátsó udvari része. Az épület utcafronti szélességével (tornáccal együtt mért szélességével) azonos mélységben nem bővíthető, hátrébb igen, de az arányrendszer megőrzésével. bc) A helyi védelem alatt álló ingatlanon valamennyi, építésügyi hatósági engedélyköteles tevékenység végzése előtt elvi engedélyt kell kérni 1. a településképre gyakorolt hatásra az építészeti kialakításra vonatkozóan, illetve 2. a telek beépítésével (különös tekintettel az illeszkedés követelményeivel) kapcsolatos, és a 3. műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, tájvédelmi előírások előzetes tisztázására. (3) Régészeti értékek a) Régészeti lelőhelyek által érintett helyrajzi számok listáját a 6. melléklet tartalmazza. b) A mellékletben felsorolt területeken a földmunkával járó tevékenységek megkezdése előtt megelőző régészeti feltárás elvégzése szükséges. c) Régészeti értékek előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályi előírások szerint kell lejárni. 5. (1) Az R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Vízvédelmi besorolás közigazgatási területre kiterjedően: a) felszín alatti vizek esetében: a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló jogszabály szerint fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település, b) felszíni vizek esetében: a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló jogszabály szerint általánosan védett kategória. c) Fentieken túl figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló jogszabályi előírásokat is. (2) Az R a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló kormányrendelet szerint a nitrátérzékeny területek közé tartozik. A nitrátérzékeny területek esetén figyelembe kell venni a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabályi előírásokat. 6. Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területek az SZ-J2 terven jelölt közösségi jelentőségű terület (Natura 2000), a nemzeti ökológiai hálózat részeként magterület, ökológiai folyosó terület, valamint ex lege forrás. A természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területek listáját a 7. melléklet tartalmazza.

11 3 7. Az R a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki: (7) Az SZ-J terveken jelölt felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály előírásai szerint: a) az SZ-J terveken jelölt vízbázis hidrogeológiai védőövezete által lefedett területek. A védőövezeten belül a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. A fokozottan érzékeny területek esetén figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályi előírásokat. (8) Az SZ-J terveken jelölt bányatelken belül figyelembe kell venni a bányászatról, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályi előírásokat. (9) A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló jogszabályi előírások szerint Bokod település közepesen veszélyeztetett B kategóriába tartozik. 8. (1) Az R. 15. (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: h) Az építési hely határai, ha az SZ-J1 terv nem jelöli: előkert oldalkert hátsókert beépített tömbben kialakult, egyben építési vonal, ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 2,0 m-rel lehet kialakult, ha ez >4,5 m, akkor új építés esetén 4,5 m 6,0 m, ha a telekmélység <20,0 m-nél, akkor 4,5 m beépítetlen tömbben, vagy legalább három egymás melletti beépítetlen teleknél (2) Az R. 15. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A kisvárosias lakóterületen a) az Lk-1, és az Lk-2 jelű építési övezetek területén aa) elhelyezhető(k): 1. legfeljebb 8 lakásos lakóépület, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4. sportépítmény, 5. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági építmény csak az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak betartása esetén helyezhető el, 6. szálláshely szolgáltató és igazgatási épület csak az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak betartása esetén helyezhető el, ab) nem helyezhető el: önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. b) az Lk-K jelű építési övezetek területén ba) elhelyezhető: 1. a kialakult építménymagassághoz igazodó tetőtérbeépítés (tetőtéri lakások, legfeljebb FT szint), 2. közösségi célú (a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó, egyházi, egészségügyi, szociális és oktatási) építmények, (legfeljebb F1T szint), 3. lakásonként 1 férőhelyes személygépkocsi-tárolásra alkalmas garázsépítmény, melynek funkciója nem változtatható meg. bb) nem helyezhető el: 1. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 5,0 m 4,5 m 6,0 m

12 4 c) az Lk-GK jelű építési övezetek területén csak földszinti garázsok helyezhetők el, építmények funkciója lehet: személygépkocsi-tárolási, kereskedelmi-szolgáltatási, nem zavaró hatású kisipari, kézműipari 2. d) Az Lk-K jelű építési övezetben lévő épületek tetőtér-beépítése során alkalmazott tetőablakok az 8. mellékletben szereplő megoldásokkal engedélyezhetők, illetve nem engedélyezhetők. e) Az Lk-K jelű építési övezetben lévő épületeken max. 2,0 m 2 -es esővédő előtető alakítható ki a bejárat felett max. 1,20 m kinyúlással, konzolos, és/vagy oszlopos kialakítással. A konzol és az oszlop anyaga fa és/vagy fém lehet. Oszlopos kialakítás estén az oszlopközöket szabadon kell hagyni. f) Építési övezeti előírások: övezeti besorolás Lk-1 Lk-2 Lk-K Lk-GK megj. beépítési mód szabadonálló szabadonálló kialakult (zártsorú) kialakult (zártsorú) megengedett legnagyobb beépítettség: 40% 40% 40% 25% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 30% 30% 30% 30% megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m 7,5 m kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ - - mélység /m/ - - telekméret /m 2 / 1500 m m 2 építési hely határai: előkert /m/ oldalkert /m/ hátsókert /m/ 5,0 m 5,0 m 6,0 m 5,0 m 5,0 m 6,0 m kialakult 4,5 m* m 2 kialakult 9. (1) Az R. 19. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Építési övezeti előírások: övezeti besorolás Gip E 1 beépítési mód szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 50% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 25% megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ - mélység /m/ - telekméret /m 2 / 2000 m 2 építési hely határai: előkert /m/ oldalkert /m/ hátsókert /m/ egyéb 5,0 m 5,0 m 5,0 m bányatelek érintettség kialakult 3,0 m* SZT (SZ-J1 terv szerint) kialakult *új esetben 2 nem zavaró hatású (kisipari, kézműipari) épület, építmény: azok a létesítmények, melyeknek rendeltetéséből üzemeléséből eredő közvetlen és közvetett hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező területfelhasználási egységekre (általában lakóterületre) megengedett határértéket

13 5 övezeti besorolás Gip E 2 beépítési mód szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 40% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 40% megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ - mélység /m/ - telekméret /m 2 / 2000 m 2 építési hely határai: előkert /m/ oldalkert /m/ hátsókert /m/ 5,0 m 5,0 m 5,0 m feltárás Az építési övezet a 072 hrsz-ú út felől egy útcsatlakozással tárható fel, a feltárására kiszolgáló útként közforgalom számára megnyitott magánutat lehet kialakítani. Az építési övezet kiszolgáló utak területén elhelyezendő útépítési elemek: legalább 5,0 m széles útburkolat, kétoldali 1,5-1,5 m széles padka, csapadékvíz elvezetésére legalább egyoldali árok, térvilágítás, legalább egyoldali 1,5 m széles járda. A feltáróút végén legalább egy 20,0x20,0 m nagyságú végforduló kialakítása szükséges. egyéb bányatelek érintettség (2) Az R. 19. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A szabályozási terven jelölt helyen és méretben (10,0 m, valamint 15,0 m széles) a használatba vétel idejéig legalább háromszintű növényzetből álló alacsony cserje, magas cserje, lombos fa takaró-védőfásítást kell kialakítani. A fásítás 80%-át az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló rendelet 2. sz. melléklete szerinti őshonos fafajok alkossák. A fásítás létesítése, fenntartása, üzemeltetése és felújítása ellenkező megállapodás hiányában a terület tulajdonosának a kötelezettsége. A védőfásítás csak a telek megközelítéséhez szükséges út, valamint a közművek és azok védőtávolságának helybiztosítása miatt szakítható meg. Az iparterület telkeinek le nem burkolt és be nem épített területét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. a) A Gip E 1 jelű építési övezetben a zöldfelület összes területét számítva legalább 150 m 2 -ként egy lombos fát kell elültetni. b) A Gip E 2 jelű építési övezet zöldfelületét háromszintű, gyep és 40 db cserje/150 m 2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m 2 növényzettel kell kialakítani.

14 6 10. (1) A rendelet 25. -ának címe Vízgazdálkodási terület -re változik. (2) A rendelet és az SZ-J tervek övezeti, építési övezeti jelei az alábbiak szerint módosulnak: a) TV jelölés helyébe Vt, b) FL jelölés helyébe Lf, c) KL jelölés helyébe Lk, d) IG jelölés helyébe Gip, e) KG jelölés helyébe Gksz, f) K jelölés helyébe KÖu, g) MG jelölés helyébe M, h) KP jelölés helyébe Zkp, 11. (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Szöllősi Miklós polgármester Zsigmond Anikó jegyző Z á r a d é k: A képviselő-testület ezen rendeletét 2012 tartott ülésen fogadta el, s a rendelet kihirdetésre került. Bokod, Zsigmond Anikó jegyző

15 1. melléklet a rendelethez Szabályozási és övezeti terv (belterület) (1-6. fedvény) SZ-J1M M 1: melléklet a rendelethez Szabályozási és övezeti terv (külterület) SZ-J2M M 1: melléklet a rendelethez Műemlékek 1. Római katolikus templom (Hősök tere, 795 hrsz, törzssz.: 2376) 2. Református templom (Fő u., 1 hrsz, törzssz.: 2377) 3. Evangélikus templom (Fő u., 860 hrsz, törzssz.: 2378) 4. melléklet a rendelethez Műemléki környezet által érintett helyrajzi számok , 429, 450, 451, 792, 793, 746 (közterület egy része), 794/1-2, 796, 831 (közterület egy része), 833, 976 (közterület egy része) , 202 (közterület egy része), , 314, 316, 870, , 888, 976 (közterület egy része) , 354, 365, 368, 376, , 862, 976 (közterület egy része). 5. melléklet a rendelethez 1. Tájház (Tátra u. 27., 801/1 hrsz) Helyi védett érték 6. melléklet a rendelethez Régészeti lelőhelyek 1. Túlsó-hegyi dűlő lelőhely helyrajzi számok szerint: 021/4-7, melléklet a rendelethez Természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területek 1. Natura 2000 területei helyrajzi számok szerint: Vértes HUDI , 065, 067, 068/1, 083, 084, 085, 086, 0107/3, 0107/4, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0109, 0111, 0112, 0113/1, 0113/2, 0114, 0117, 0131, 0132, 0133, 0134/1, 0134/2, 0135/2, 0135/3, 0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0135/10, 0135/11,

16 0135/12, 0135/13, 0135/14, 0135/15, 0135/16, 0135/17, 0135/18, 0135/19, 0135/20, 0135/21, 0135/22, 0135/23, 0135/24, 0135/25, 0135/26, 0135/27, 0135/28, 0135/29, 0135/30, 0135/31, 0135/32, 0135/33, 0135/34, 0135/35, 0135/36, 0135/37, 0136/2, 0137/1, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0137/6, 0137/7, 0137/8, 0137/9, 0137/10, 0137/11, 0137/12, 0137/13, 0137/14, 0137/15, 0137/16, 0137/17, 0137/18, 0137/19, 0137/20, 0137/21, 0137/22, 0137/23, 0137/24, 0137/25, 0137/26, 0137/27, 0137/28, 0137/29, 0137/30, 0137/31, 0137/32, 0137/33, 0137/34, 0138, 0139, 0150/3, 0150/4, 0150/5. 2. Ökológiai hálózat területei helyrajzi számok szerint: a) Magterület 0167/2, 0175, 0179/1-9, 0178/18, 0179/20-41, 0186/1-2, 0187, , 0195/1-2, , 0199/1-3, 0199/5, 0199/7, 0199/9, 0205/4, 0207, 0208, 0209/11, 0209/13, 0209/15-29, 0209/8, 0210, 0211, 0212/28, 0212/33, 0212/35-37, 0212/39-40, 0212/43-46, , 0214, 0217/2, 0218, 0219/1-2, , 0226/1-2, , 0233/1-2, 0234, 0235/1-2, , , 0247/3-7, 0248/1-7, 0248/9-12, 0250/1-7, 0252, 0253/1-21, 0254, 1010/2, , , 1043/1. b) Ökológiai folyosó 053/1-2, 054/2-5, 055, 056/1-6, 057, 058, 059/1-3, , 063/1-2, 064/1-2, 065/1-2, 066/1, 066/2, 067, 068/1-3, 077, 079, 080/1, 081, 082/1-5, 083/1, , , 0107/3-4, 0107/6-8, , 0113/2, 0113/11, , , 0124, 0125/1, , 0134/1-2, 0135/2-37, 0136/2, 0137/1-34, , 0141/5-7, 0148/2, 0150/ Ex lege forrás területei helyrajzi számok szerint: 0197, 0224/1. 8. melléklet a rendelethez 1. Engedélyezhető a) a tetősíkban fekvő ablak b) az álló tetőablak közül: 2. Nem engedélyezhető a) az álló tetőablak közül az u.n. kutyaól és az u.n. ökörszem- vagy napóleonablak:

17

18

19

20

21

22

23

24 V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

25 MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK TERVEZÉSI, DOKUMENTÁLÁSI FOLYAMAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TERVEZÉSI PROGRAM RENDEZÉSI LEÍRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ELJÁRÁS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK... 6 Országos Területrendezési Terv... 6 Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK Vizsgálatok Természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területek Földtani veszélyforrás által érintett területek Szél- és vízeróziónak kitett területek Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek Vízvédelmi szempontú területek Örökségvédelem és 4. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás Biológiai aktivitás érték számítás Területrendezési Terveknek való megfeleltetés TERVIRATOK... 56

26 2 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Bokod hatályos településrendezési terveit és helyi építési szabályzatát 2003 évben állapította meg a képviselő-testület, melyet 2005-ben módosított. A 2003-as tervet a Gy-M-S Megyei Tervező Kft. készítette, a módosítást a Végh-Terv Építész Bt. A jelen módosítási igényeket az önkormányzat és egyes területek tulajdonosai kérték Tervezési, dokumentálási folyamat Jelen terv jóváhagyását követően a Településrendezési Terv Településszerkezeti Terve 1:4.000-es, illetve 1: es, a Szabályozási Terve 1:2.000-es, illetve 1: es méretarányú térképrészleten kerül dokumentálásra, a jelenleg hatályos rendezési terv dokumentálásának tematikája szerint Településfejlesztési koncepció és tervezési program A településrendezési terv módosításának programját a képviselő-testület a szándékok, a lehetőségek és vélt következmények ismeretében az alábbiak szerint határozta meg (33/2012. (III. 28.), valamint 47/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat): 1. Az erőműi lakótelep építési előírásainak felülvizsgálata: szigorúbb előírások alkalmazása az előtető építése vonatkozásában, a garázsépítés problémáinak feloldása szabályozási eszközökkel, valamint az elő-, oldal, és a hátsókertre vonatkozó helyi szabályok felülvizsgálata. Módosítás elsődleges célja az egységesebb, rendezettebb utcakép kialakítása. 2. A község K-i oldalán lakóterület-fejlesztésre kijelölt területen a tervezett feltáróút nyomvonalának pontosítása a megfelelő belátási háromszög biztosítása érdekében. Módosítás célja biztonságos közlekedés megteremtése. 3. Az egyéb ipari terület építési övezeti előírásainak felülvizsgálata: kialakítható legkisebb telekterület 4000 m m 2. Módosítás célja a ma jelentkező igényekhez jobban illeszkedő telkek kialakítása legyen lehetséges, többek között a közművek gazdaságosabb kihasználása érdekében. Több telek kialakításával több, kisebb vállalkozás megtelepedésének is lehetőséget biztosító szabályozás kialakítása. 4. A kisvárosias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások felülvizsgálata: a fő funkciót kiegészítő, építhető, valamint a nem építhető épületek körének meghatározása. A helyi építési szabályzatot alkalmazó építési hatóság számára egyértelműbb szabályzat kialakítása. 5. A falusias lakóterület építési előírásainak felülvizsgálata, különösen az oldalkertre, előkertre, hátsókertre vonatkozó szabályok vizsgálata. Módosítás célja az egységes, vonzó településkép kialakítása, építési lehetőségek tisztázása.

27 3 6. Saroktelekre vonatkozó önálló szabályozási előírások létrehozása az átlagosnál nagyobb telekméretű saroktelkek megoszthatósága érdekében. Módosítás célja, hogy a speciális helyzetű, a telektömbben átlagos telekméretnél nagyobb méretű saroktelkek megoszthatóak legyenek a közművek jobb kihasználása, kedvezőbb utcakép kialakítás érdekében. 7. Arany János utca K-i irányú folytatása a Fő utcai, közel 100 méter mélységű telkek megoszthatósága érdekében. Módosítás célja, hogy az alulhasznosított telekvégek rendezettebbé váljanak, építési telkek kialakuljanak. A parlag telekrészek megszűntetésével a település pollenszennyezettsége csökkenjen. 8. Az egyoldalú beépítésű Félsor utca egy részén kétoldalú beépítés lehetőségének településrendezési vizsgálata. Módosítás célja a meglévő infrastruktúrák (közmű, út, helyi intézmények stb.) jobb kihasználása, az építési telkek kialakításával a népességmegtartó erő növelése mellett a korstruktúra kedvezőbbé tétele (fiatal családok építési telkekhez való jutása). 9. A volt TSZ major melletti Pótlás-dűlő egy részének ipari-gazdasági célú felhasználhatóságának településrendezési vizsgálata. Módosítás célja a helyi vállalkozók, vállalkozások számára telephelyek biztosítása, helyi adóbevételek közvetett, vagy közvetlen növelése, munkahelyteremtés. 10. Öreghegyi, valamint a Dohogó dűlő területein, különös tekintettel a 0195/1, 0195/2, 1272/2, 1213, 1216, hrsz-okra az állattartás és idegenforgalmi fejlesztési lehetőségének településrendezési vizsgálata.

28 4 2. RENDEZÉSI LEÍRÁS 2.1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, valamint azt, hogy a további eljárásban részt kívánnak-e venni, vagy sem. Államigazgatási szerv küldött állásfoglalása, véleménye (jogszabályokon, általános előírásokon kívüli) 1. Fejér M. Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze X X 2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség X X 3. K-E M. Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve X X 4. K-E M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság X X 5. K-E M. Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség X X 6. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság X 7. Fejér M. Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája X X 8. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság X A 10. módosítási terület része az OTrT országos ökológiai hálózat magterület övezetnek. A fentiek miatt további egyeztetést tart szükségesnek az Igazgatóság. a további folyamatban részt kíván nem kíván venni részt venni 9. K-E M. Kormányhivatal Földhivatala X nem nyilatkozott 10. Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága K-E M. Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága X nem nyilatkozott 12. HM Hatósági Hivatal X X 13. A Pusztavám VI. - szén védnevű bányatelek több, a jelenleg folyó rendezési tervi módosításban szereplő fejlesztést érinti. A terület Magyar Bányászati és Földtani Hivatal X alábányászottsággal Budapesti Bányakapitányság érintett, amit a tervezés során figyelembe kell venni. A vágatok pontos elhelyezkedéséről a Bányavállalkozótól lehet kérni információkat. X 14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság X X Szomszédos Önkormányzat 15. Oroszlány Város Önkormányzata X X 16. Szákszend Község Önkormányzata X X 17. Dad Község Önkormányzata X nem nyilatkozott 18. Császár Község Önkormányzata Pusztavám Község Önkormányzata - X X

29 5 20. K-E M. Önkormányzata Megyei Főépítész X Egyéb szerv Oroszlány Város Önkormányzata Építéshatósági Osztály Lakosság, érdekképviseleti szerv Dadi és Bokodi Földtulajdonosok Vadásztársasága 23. Szente Mihály helyi lakos X Területrendezési terveket a tervezés során figyelembe kell venni, előírásait be kell tartani. antennatorony, rádiófrekvenciás bázisállomás, valamint szélkerék létesítés lehetőségének rendezési tervi vizsgálatát javasolja OTÉK-ban meghatározottakon túl a kerítés magasságának szabályozását kéri állattartási rendelet hiányában a falusias és a kisvárosias lakóterületen építhető állattartó épület védőtávolságának meghatározását kéri HÉSZ 26. (4) bekezdés felülvizsgálatát kéri X nem nyilatkozott Nem értenek egyet a módosítás 10. pontjával, mivel már a területen lévő szórakozóhely miatt veszélybe került a vadgazdálkodás. Több jelen módosítással nem érintett külterületi és belterületi ingatlan építési telekké való átminősítését kéri. A véleményekben megfogalmazottakat figyelembe vettük a terv készítése folyamán. 21. Építéshatósági Osztály javaslatát a hatósági ügyintézővel átbeszéltünk, mely során következők kerültek rögzítésre: az első, második és a negyedik pontban megfogalmazott kéréseket a vagy 2015-ben esedékes teljes településrendezési tervi felülvizsgálat során fogja majd kezelni a terv, a harmadik pontban megfogalmazott kérés rendezési tervi kezelését szakemberek által is szorgalmazott időszerű állattartási rendelet meghozatala után tartjuk célszerűnek. 22. A Dadi és Bokodi Földtulajdonosok Vadásztársasága a 10. módosítási pontra tett észrevételeket. A település Képviselő-testülete a 76/2012. (VIII. 29.) önkormányzati határozatában visszavonta a 10. módosítási pontban tett rendezési tervi változtatását. 23. Szente Mihály helyi lakos kérésére a következő tervezői választ adjuk: Jelenleg a tervezés előzetes tájékoztatási fázisa lezárult, a tájékoztatásban szereplő régészeti hatásvizsgálat folyamatban van, illetve időközben az is lezárult, mindezek már nem teszik lehetővé, hogy a terv a felsorolt ingatlanokat is kezelje. (Az előzetes tájékoztatás újrakezdése, régészeti hatástanulmány kiegészítse miatt ez többlet időt venne igénybe.) Egy újonnan elinduló tervezési eljárás keretében kezelhető majd a kérdés (a vagy 2015-ben esedékes teljes településrendezési tervi felülvizsgálat során). Tájékoztatásul: a felsorolt ingatlanok közül több, a ma hatályos terv szerint falusias lakóterületi építési övezetbe sorolt, jelenleg is rendezett. Azon ingatlanok kérdésében, melyek jelenleg beépítésre nem szánt kategóriába (mezőgazdasági terület, erdőterület) soroltak, javasoljuk, hogy a terület tulajdonosa a vagy 2015-ben esedékes teljes településrendezési tervi felülvizsgálat során, már előzetesen jelezze igényeit az Önkormányzat felé, mely szándékról a Képviselő-testület majd dönthet.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 47 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Pilisvörösvár

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Köveskál építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben