ÚJABB ADAT BÁTHORY GÁBOR ÁLTAL MEGADOMÁNYOZOTT HADDÚKRÓL. Módy György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJABB ADAT BÁTHORY GÁBOR ÁLTAL MEGADOMÁNYOZOTT HADDÚKRÓL. Módy György"

Átírás

1 ÚJABB ADAT BÁTHORY GÁBOR ÁLTAL MEGADOMÁNYOZOTT HADDÚKRÓL Módy György A hajdúk történetének sok lényeges társadalmi-gazdasági vonatkozásán kívül az utolsó húsz esztendő kutatásai három fontos területen tisztáztak olyan kérdéseket, melyek a köztudatban az elmúlt évekig, de korábban még a szaktudomány számára sem voltak kellőképpen megvilágítva. Elsőnek a már előzőleg is leginkább ismert kérdésben, az ún. öreghajdúvárosok"-tól délre és észak-északnyugatra elhelyezkedett bihari, illetve szabolcsi és Sajó-Hernád melléki kishajdútelepek keletkezéséről, történetéről és ki váltságuk elvesztéséről kaptunk összefoglaló képet.l Ezek tanulmányozása is átvezetett a nemcsak a Tiszántúlon vizsgálandö második területre : a magánföldesúri hajdútelepítésekhez. A történettudomány lényegében megoldotta ezeknek az elsősorban nagybirtokosok által a XVII. században kiváltságolt katonatelepeknek a szerepét a feudális társadalomban. 2 A legutóbbi években pedig megnyugtató módon zárult le annak vizsgálata, hogy Dorog, Hatház, Nánás, Böszörmény, Polgár, Szentmargita és Szoboszló ténylegesen elpusztult és elnéptelenedett települések voltak-e, amikor a hajdúk birtokba vették ezeket. XVI. század végi források, elsősorban a dézsmajegyzékek névanyagából kiindulva a történeti demográfia módszerével kideríthető volt, hogy a tizenötéves A legújabb irodalomból kiemelve lásd Danhó Imre : A Sajó-Hernád melléki hajdútelepek. Sárospatak, uő. : Nyírbátor hajdúváros. Nyírbátor, uő. : A szabolcsi hajdúk. Keletmagyarország. XIV. évf dec old. és XV. évf jan old. Szendrey István : A bihari hajdúk pere a hajdúszabadságért. Debrecen, é. n Danhó Imre : A Kőrösköz-bihari hajdúság. Gyula, Szendrey István : A hajdúszabadság elvesztéséről. Alföld. XVIII. évf sz old. - Rácz István : Hajdútelepítések és kiváltságolások. Irc, ~ A hajdúk a magyar történelemben.. (Szerk. : Módy Görgy). Debrecen, old. - uő. : A hajdúk a XVII. században. IVIagyar történeti tanulmányok II. Debrecen, Szendrey István : Hajdú-szabadságlevelek. Debrecen, Az 1. jegyzetben soroltakon kívül külön a magánföldesúri hajdútelepítésekre többek között lásd : Zimányí Vera : Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. Századok. XCIV. évf old. - Danhö Imre : A déldunántúli-baranyai hajdúság. Művelődést Tájékoztató. Pécs, xácz István : A magánföldesúri hajdútelepítések kérdéséhez. Acta Universitatis Debreceniensis. Debrecen, ol._ - uő. : A hajdúk a XVII. században. i. m old. - Varga János : Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban Budapest, Szendrey 1. : i. m old. 17

2 háború katasztrofális pusztításai ellenére is mindegyik későbbi hajdúvárosban kisebb-nagyobb számú jobbágynépesség megérte a hajdúk letelepedését. 3 A hajdúvárosok közül különösen érdekes kérdés vetődött fel Szoboszlón. A lovashajdúk ugyanis a kiváltságoló oklevél szerint Bocskaitól csak azokat a birtokrészeket kapták meg, amelyek korábban a fejedelem kezére került tokaji vár tartozékai voltak és még azt a feltehetően csak néhány jobbágytelket, amelyeket Bocskai 1604 őszén szerzett meg. Zóltai Lajos kutatásaiból tudjuk, hogy a falunak a hajdúk részére el nem adományozott részéb ől 1606 után külön település alakult, a későbbi Kisszoboszló. Ezt a hajdúk,parasztfalu más néven Kisszoboszló'-nak is neveztek, de a török adóösszeírásokban továbbra is csak Szoboszlóként találkozunk vele. A XVI. századi egységes Szoboszló ezen földesúri hatalom alatt maradt részének az önálló élete majd csak az éví török hadjárat pusztítása nyomán szűnt meg. Ezután Kisszoboszló határát a hajdúk előbb zálogbirtokként, majd örökjogon megszerezték, de kisebb részeket egyideig Debrecen városa is zálogban tartott. 4 Amikor a lovas hajdúkat a szoboszlói birtokrészekbe beiktatták, az introdukciónál nemcsak a falu továbbra is feudális függőségben maradt részeiről voltak jelen szoboszlói és kötelesi jobbágyok illetve a két bíró, hanem a Bocskai által eladományozott szoboszlói birtokrészekre nézve ruszkai Dobó Ferenc és Kereki Literátus Péter nevében ellentmondást ielentettek be.5 Meg kell jegyeznünk azt, hogy Dobó II. Ferenc ekkor már nem élt. Mindenesetre az bizonyos, hogy a Bocskaitól nyert birtokokat a hajdúk legkés őbb 1607 tavaszán elfoglalták. Amikor tehát a lovashajdúk már több mint egy éve megülték Szoboszlón nyert adománybirtokukat, egy újabb ellent mondással találkozunk hajdúk megadományozása tekintetében, éppen Szoboszra nézve is. A leleszi konvent június 11-én kelt bizonyságlevele szerint ugyanis Miskolczy János sárospataki nótárius személyesen jelent meg a konventnél és úrnője serkei Lorántffy Mihályné Kamarás Borbála, néhai Zeleméri Kamarás Miklós lánya nevében - akinek apja néhai Zeleméri Kamarás János és ruszkai Dobó Anna fia volt - ünnepélyes tiltakozást és ellentmondást jelentett be, mivel superioribus diebus", tehát a tiltakozás előtt nem sokkal, Báthory Gábor erdélyi fejedelem Lorántffy Mihályné részbirtokait bona et jura portionesque... in possessionibus ac praedüs Monostoros Pali, Hozu Palí, Zo 3 4 5!8 Módy György : Polgár és Szentmargita DMÉ (Szerk. : Béres András). Debrecen, old. - Dávid Zoltán : Hajdúdorog népesedéstörténete. In : Hajdúdorog története. (Szerk. : Komoróczy György). Debrecen, old. Uő. : Hajdúhadház népesedéstörténete. In : Hajdúhadház múltja és jelene. (Szerk. : Komoróczy György) Gyula, Kováts Zoltán : A népesség. In : Hajdúnánás története. (Szerk. : Bácz István) Hajdúnánás, old. - Szendrey István : A város népessége. In : Hajdúböszörmény története. (Szerk. : Szendrey István) Debrecen, old. - Módy György : Polgár és vidéke a tatárjárástól a hajdúk letelepedéséig. In : Polgár története. (Szerk. : Bencsih János) Polgár, old. - Dávid Zoltán : Hajdúszoboszló népesedéstörténete. In : Hajdúszoboszló monográfiája. (Szerk. : Danhó Imre) Hajdúszoboszló, old. Zoltai Lajos : Ismeretien részletek Debrecen múltjából. II. rész. Debrecen határának kialakulása és birtokainak megszerzése._ Debrecen, old. - Szoboszló XVI. század végi birtokosaira lásd ll~ódy György ; Hajdúszoboszló és környéke a XI-XVI. században. In : Hajdúszoboszló monográfiája. (Szerk. : Danhó Imre) Hajdúszoboszló ; Kisszoboszló jobbágyságánák a hajdúváros népességébe való felszívódására lásd Dávid i. m HBmL. IV. A. 502/h. Fasc. I. No. 7. és Fasc. II. No. 1. Az adománylevél és a beiktatás október 3-án átírt oklevelét lásd HBmL. IV. A. 1021/a. Mohács utáni oklevelek. 234.

3 boszlo, Fejértó, Etel, Macz, Mihe, Pocsaj, Zenthdemeter, Chan, Téglás, Zopor, Perch, Keöteles, Banki et Peer vocatis in comitatibus Zathmar, Bihariensi, Szolnoki mediocri et Szolnoki exter ori ac Krazna existentes..." eladományozta Szénássy Mátyás, Médy István és más hajdúvitézeknek, akiknek nevét most nem tudják". Ezeket a tiltakozó birtokosnő fenti részbirtokaiba beiktatták és azok azt el is foglalták.`' Lássuk először a tiltakozásban szereplő helynevek lokalizációját. Ezt a kérdést annál inkább tisztázni kell, mert valószín űnek tartjuk, hogy már az eredeti szövegezésben hibás megye-megjelölések lehettek. Oklevelünk a debreceni városi levéltár volt titkos levéltári részének a káptalani-konventi másolatokat: tartalmazó gyűjteményének egyik kötetében maradt ránk. Így lehetséges, hogy a másolásnál is eshetett hiba. Monostorpályi, Hosszúpályi, Macs, Pocsaj, Köteles és Bánk a középkorban valóban Bihar megyéhez tartoztak. Bizonyosra vehetjük, hogy az oklevélben, legalább is az általunk ismert másolatban, külön. írt Mike és Pércs összetartozik, így a szintén bihari Mikepércsről van szó. Meg kell jegyeznünk, hogy a XVII. század első éveiben, éppen a hajdúk letelepülése után, Vámospércset többször is Pércsnek említik, de Mikepércs viszont soha nem fordult elő pusztán Mike néven. Kétségtelen az is, hogy Etel, Csán, Szopor és Pér a XVI-XVII. század fordulóján Közép-Szolnok megyéhez tartozó falvak voltak. Szoboszló és Téglás olvasata egyértelmű és vitathatatlan. A XVI. században az országban már nem volt másik Szoboszló nevű falu. A feltehetően a XIV-XV. századi keletkezés ű és korán pusztásodott Szatmár megyei Téglás - Penészlek és Ömböly közelében keresend ő - nem jöhet számításba, mivel ez mindig Károlyi birtok volt. Így arra kell gondolnunk, hogy ez a két falu lett tévesen Szatmárban fekvőnek feltüntetve az oklevélben, a tényleges helyzetnek megfelel ő Szabolcs megye helyett, pedig mind Szoboszló, mind Téglás a szabolcsi vár megyéjének kialakulásától kezdve ide tartoztak. Szoboszló valamikor a XI. század derekától feltehetően a tatárjárásig a kolózsi vár alá volt rendelve, de azután az egész középkoron át Szabolcshoz tartozott. Téglásról egy évi oklevélb ő l tudjuk, hogy akkor vagy tévesen vagy csak átmenetileg Bihar megyéhez számították.' De nem ismerünk egyetlen olyan adatot sem, mely egyiket is Szatmár megyében fekvőnek mondaná. A névsorunkból még Fejértó és Szentdemeter azonosítása maradt hátra. Birtoklástörténeti okolt szólnak az ellen, hogy az egyikben a korabeli Szabolcs megyéhez tartozö Újfehér-- tót, a másikban pedig a szintén szabolcsi, de már a XV. század első éveiben pusztásodott Szentdemetert ismerjük fel. Újfehértó ugyanis a XIV. századtót Báthory=birtok, Szentdemeter határa pedig már Zsigmond korában régen a debrecenseké volt. Így Fejértó nem lehet más, mint a tizenötéves háború során sokat pusztult, de még 1604-ben néptartó bihari falu, mely Konyártól keletre keresend ő. Szentdemeter szintén bihari falu volt, Berettyóújfalutól nyugatra, Andaháza és Szentkozma környékén állhatott. Már a XV. században puszta 6 HBmL. IV. A. 1021/d. Kápt. 95/27. 7 Etel, Csán, Szopor és Pér falvakat Közép-Szolnok megyében lásd Luhinich Imre : Erdély területi változásai a török hódítás korában Budapest, old. és a 3. térképmellékletet. - A szatmármegyei Téglást lásd Makisai Ferenc : A középkori Szatmár megye. Budapest, old. - A szabolcsmegyei Téglást Bihar megyéhez is számították lásd Csánhi Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában L Budapest, old. 1 9

4 volt. $ Ezek szerint a tiltakozásban szereplő helyek közül 1608-ban falu (possessio) volt : Monostorpályi, Hosszúpályi, Szoboszló, Etel, Mikepércs, Pocsaj, Csán, Téglás, Szopor, Köteles és Pér ; pusztabirtokok (praedium) voltak : Fejértő, Macs, Szentdemeter és Bánk. Ha elfogadjuk, hogy Szoboszló és Téglás tévesen Szaimár megyei falunak lett írva, akkor még valószínűbb, hogy a Lorántffy Mihályné nevében a tiltakozást megszerkeszt ő notórius előtt a Sárospataktól távoleső Közép-Szolnok megyei falvak pontos elhelyezkedése sem volt ismert. Így szövegébe egyaránt bevette a szomszédos Kraszna, sőt Küls ő- Szolnok megyét is. Az oklevélben szereplő helységnevek azonosítása után azt kell tisztáznunk, hogy Lorántffy Mihályné Kamarás Borbála milyen birtokjogra alapozva tehetett ellentmondást Báthory Gábor adományozása ellen. Az oklevél bevezetésében foglalt származási rend igazít el ebben. Lorántffy Mihályné Kamarás Borbála ( ) Zeleméri Kamarás Miklós és Henyei Margit leánya volt, de annak még nem akadtunk nyomára, hogy a szóban forgó falvakban a Zeleméri vagy a Henyei család valamikor is rész birtokos lett volna. Lorántffy Mihályné nagyapja viszont az a Zeleméri Kamarás János volt, aki felesége ruszkai Dobó Anna révén a Dobó-család különböz ő részbirtokainak leánynegyedként a használója lett. Anna apja : Dobó Domokos, illetve Anna testvérei : Ferenc, István a későbbi egri kapitány majd erdélyi vajda és II. Domokos valóban birtokosok voltak együttesen vagy külön-külön Mikepércsen, Kötelesen, Szoboszlón, Tégláson, Bánkon, Pocsajon, valamint Macson. Dobó Anna révén fia Zeleméri Kamarás Miklós részesedett a birtokokban, az ő öröksége pedig egyetlen leányára Lorántffyné Kamarás Borbálára szállt. Ő pedig 1602-ben még más ruszkai Dobó-javak birtokosa is lett. Nagybátyjának Dobó Istvánnak a fia : II. Ferenc barsmegyei főispán (?-1602) fiúörökös nélkül halt el. Ez a II. Ferenc az ősi upori és sárfűi, valamint az ben általa megvásárolt lednicei uradalmat is nagynénje Dobó Anna Zeleméri Kamarás Jánosné leszármazottainak adta. Így Lorántffyné Kamarás Borbála kétszeres jogon lett birtokos azokban a falvakban, melyek a XVII. század első éveiben a ruszkai Dobó családé voltak. A Közép-Szolnok megyei Etel, Csán, Szopor és Pér falvakban 1604-ben Eödönfi László volt a részbirtokos, akinek részei voltak Szoboszlón és Tégláson is. A ruszkai Dobó és a nagymihályi és vinnai Eödönfi családok viszont egyaránt ungmegyei származásúak és egymással közeli rokonságban állóak voltak. Lorántffyné Kamarás Borbála dédapja Dobó Domokos - aki felesége Czékei Zsófia révén lett Szoboszlón, Mikepércsen és Kötelesen részbirtokos - sógora volt Eödönfi László dédapjának Eödönfi Imrének, aki ugyanezekben a falvakban szintén felesége Czékei Krisztina után lett birtokos. A valamikori Czékei birtokokból még az Eödönfiekhez került jószágokhoz is leányági jusson igényt tartottak a Dobók, utoljára II. Ferenc, az ő hagyatékából pedig nagynénjének Dobó Annának az unokája, Lorántffy Mihályné Kamarás Borbála. Báthory Gábor hajdúadományozásától illetve Lorántffyné ellentmondásától 8 A bihari Fejért őt és Szentdemetert lásd Jahó Zsigmond : Bihar megye a török pusztítás előtt. Budapest, , 349. old. 10

5 függetlenül adatunk van arra, hogy 1609-ben viszont Etel, Csán és Szopor birtokokba a már említett Eödönfi László árvált iktatták be. 9 Hosszúpályiban és Monostorpályiban ugyancsak az Eödönfiek voltak részbirtokosok a XVII. században. A jelenleg általunk ismert család- és birtoklástörténeti adatokból viszont még nem sikerült annak nyomára bukkanni, hogy mi volt Lorántffyné Kamarás Borbála tiltakozásának birtokjogi alapja Fejértó valamint Szentdemeter pusztabirtokok esetében. Az bizonyos, hogy itt a XVI. század végén a Lorántffynk nem birtokoltak. - Foglalkoznunk kell azzal, hogy a Lorántffyné ellentmondásában sorolt birtokokra vonatkozóan ismerünk-e hajdú-kiváltságolási illetve adományozási oklevelet. A kutatás által feltárt és jelenleg közreadott hajdú-szabadságlevelek között 52 van olyan, melyet Báthory Gábor 1608 áprilisa és júniusa között adott ki.l Ezekben a fejedelem nagyrészt bihari falvakban adományozott rész- vagy egész birtokokat hajdú tiszteknek és katonáknak, de találkozunk szabolcsi, szatmári és közép-szolnoki településekkel is. Az ismert adománylevelek közül az első Fejértóra vonatkozik május 17-én kapta meg Báthory Gábortól a Bihar megyei Fejértó (Feyer Toó) fele részbirtokát Gyarmati István hajdúhadnagy. Az oklevél szerint a birtok mint mondják a Székely Jakabé volt" s magvaszakadtával szállott a fejedelemre. Ugyancsak a Székely Jakab-féle birtokokból adományozta május 20-án a kötelesi részbirtokot Kovács Mihály hadnagynak.ll Tudjuk, hogy a XVII. századi Köteles két részbirtokra oszlott. Az egyiket, miután a falu az 1660-as években végleg elnéptelenedett a szoboszlói hajdúk vették zálogba. A másik, kisebbik rész Szovát tartozékaként mint puszta élt még a XVIII. század végén is. Lipszhy évi térképén és a hozzátartozó névmutató kötetben ugyanis hét Köteles pusztát találunk. Az egyik a Hajdúkerülethez tartozó Köteles praedium", a másik Köteles vel Kötély praedium" Bihar vármegye területén, de a kettő között a térképlapon nincs határvonal feltüntetve. l' A Köteles-Kötély alakváltozás jó példája az elpusztult falu nevének a nép nyelvén történő módosulására. Hogy 1608-ban, amikor még Köteles élő falu volt, melyik részbirtokot kapta meg Gyarmati István, nem tudhatjuk. Csak gyanítani lehet, hogy azt, amelyiket később a szoboszlóiak vettek zálogba. Mihepércsen ugyancsak a Székely Jakabféle örökségből adott Báthory május 26-án hat elhagyott jobbágytelket Rósa Pál hajdú alkapitánynak és három társának. Mikepércset mint hajdúhelységet sorolja egy évi oklevél felzetén egy későbben összeállított lista. ~:z 9 Kállai Ubul : A ruszkai Dobó, ruszkai Bátor és Pálóczy családok nemzedékrendjéhez. Turul. XXI. évf old. - Némethy Lájos : Zeleméry László és Rajcsőnyi Adám sírkövei. Turul. XXVIII. évf old. - Keresztes Kálmán : A Rákóczyak. II. közt. Turul. XLII. évf old. - Iványi Béla : Középkori címereslevelek. Turul. XLVIII. évf old. - Luhin ch i. m old. - ruszkai Dobó Domokos apósa Czékeí János és felesége Upori Borbála révén lett birtokos Szoboszlón, Kötelesen és Mikepércsen. Az elsó itt megadományozott földesúr Upori Borbála apja László volt. Az Upori- Czékei örökségre lásd Módy i. m Szendrey i. m old. 7.1 Uo old. 12 Lipszhy Joannes : Repertorium locorum obiectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae... Budae, I old. 13 Szendrey i. m é s old. 21

6 A Hosszúpályi részbirtokába telepített hajdúk kiváltságlevelét nem ismer- ~ük, viszont említi a Hosszúpályiban lakó hajdúk kapitányát Báthory Gábornak a tépei hajdúk részére 1613 május végén vagy június első napjaiban kiadott szabadságlevele. l' Lorántffy Mihályné Kamarás Borbála június 11-én kelt tiltakozólevele viszont hitelesíti, hogy hajdúk birtokot nyertek Hosszúpályiban ez előtt az időpont előtt. Pocsajról eddig úgy tudtuk, hogy oda és a szomszédos Csalánosra I. Rákóczi György és felesége Lorántffy Zsuzsánna (Lorántffy Mihály és Zeleméri Kamarás Borbála leánya) telepített le 60 hajdúvitézt ottani jobbágyaik közé magánföldesúri hajdúként. l' Az általunk ismertetett oklevél szerint viszont már Báthory Gábortól adományt nyertek hajdúk Pocsajban. Téglásról csak annyit tudtunk, hogy oda Rákóczi György, akkor még Bethlen Gábor fejedelem felső-magyarországi hadainak főparancsnoka, telepített le augusztus 22-i oklevelével ottani részbirtokára 43 hajdút. l'' Az ismertetett ellentmondó oklevél alapján több mint feltételezhető, hogy Tégláson ténylegesen már Báthory Gábor adományából megülhettek hajdúk. Morostorpályi, Macs, Bánh, Szentdemeter és a négy Közép-Szolnolz megyei falu részbirtokának hajdúk részére történt adományozásáról az június 11-i oklevél az első fellelt adat. Külön kérdést vet fel Szoboszló szereplése a Lorántffyné tiltakozásában. Annak ellenére, hogy az oklevélben ugyanazt a Médy Istvánt említik, aki Bocskainak a lovashajílúkat Szoboszlóra telepítő szeptember 2-án kiadott oklevelében szerepel, a tiltakozás nem újólagosan Bocskai, vagy legalább is r_emcsak az ő adományozása ellen történhetett. Két eset állhat fenn : a lovash.ajdúk a fejedelem kiváltságolásával Szoboszlón a tokaji várhoz tartozó részbirtokot és azokat a birtokrészeket, amelyek - mint az adománylevél mondja ezen zavarcs időkben" Bocskai rendelkezése alá szálltak - nyerték el. A Dobó Ferenc, majd a Lorántffyné újólagos tiltakozását eszerint értelmezhetnénk ügyis, hogy ezek a jobbágytelkek lehettek a ruszkai Dobó családé. A második, sokkal valószín űbb eset az, hogy az 1607-től felt űnő Kisszoboszló kivételévcl újabb szoboszlói birtokrészeket valóban Báthory Gábor adományozott hajdútiszteknek, elsősorban 1Vlédy Istvánnak és ezek voltak 1602 előtt ruszkai Dohó II. Ferenc, között pedig Lorántffyné földesurasága alatt. Ezt a második elképzelésünket erősíti az, hogy az 1607 után továbbra is feudális függőségben maradt és körülig jobbágyfalu, Kisszoboszló birtokosai között sem a Dobó család leszármazottaival, sem Lorántffyné örököseivel nem `találkozunk. Így szinte bizonyosra vehetjük, hogy a XVI. század végi Szoboszlót és küls ő határát három lépésben szerezték meg a hajdúk : először Bocskai adományából megkapták a tokaji várhoz tartozó részbirtokot és még néhány jobbágytelket 1606 őszén. A falu kisebbik része ekkor a középkori birtokoscsalád.ok kezén maradt ; másodjára Báthory Gábor feltehetően 1608 májusában adományozott a már Szoboszlóra telepített hajdúk tisztjeinek, elsősorban a névszerint is idevonható Médy Istvánnak olyan jobbágytelkeket, melyek a ruszkai Dobó család szoboszlói részbirtokához tartoztak s Dobó II. Ferenc hactyatékából Lorántffyné Kamarás Borbála jussát képezték, végül 1667 körült ő l 14 Uo. : old. 15 Uo. : old. 1F Uo. : old. 22

7 az 1607-től önállósult, de 1660 után súlyos pusztulást szenvedett Kisszoboszló telkeit és küls ő határát szerezték meg a szoboszlóiak először zálogjogon, majd örökbirtokul. New Information about Gábor Báthory Gluing Grants to the Heyduehs by György Módy The author draws his conclusions from one of the charters found among the chaptercorvent collection in the Hajdú-Bihar County Archive. This charter of token was issued by the Lelesz convent on 11th June, saying that Mr. János Miskolczy notary of Sáros patak protested on behalf of his landlady, Mrs. Mihály Lórántffy née Borbála Kamarás, because Gábor Báthory, prince of Transylvania, bestowed parts of her domain in Monostorpályi, Hosszúpályi, Szoboszló, Etel, Mikepércs, Pocsaj, Csán, Téglás, Szopor, Köteles, Pér, Fejértó, Macs ; Szentdemeter, and Bánk on Mátyás Szénássy, István Médy and other officers cf the Heyducks. The places enlisted above were probably in the original charter located in wrong counties, so the author first of all gives an exact location, then oxplores the kind of rights Mrs. Lórántffy had to possess and complain with. The author makes it clear, that the majority of these villages belonged to the colsely related Dobó and Eödönfy families at the beginning of the 17th century. Mrs. Lórántffy inherited them from her grandmother Anna Dobó, and cousin Ferenc Dobó in The charter proves how often Gábor Báthory made donations in 1608 not only to Heyduck officers, formerly settled down by prince István Bocskai, but to their soldiers as well. This charter is the first available source on Heyduck donations in Macs, Bánk, Szent demeter of Bihar county and Csán, Etel, Szopor, Pér, of Middle-Szolnok county. In case of other colonies, where Heyduck were known of only later, according to our charter they settled down as early as the spring of At the same time in the case of Hajdúszoboszló ít became clear, that István Bocskai settled down the first cavalry Heyducks there in autumn This time they were granted only a part of the village, then in 1608 István Médy and other officers presumably settled in Szoboszló were given the rest by Gábor Báthory. Around 1667 these Heyducks laid their hands on the almost deserted, Turk destroyed village Kisszoboszló, which between remained still a serf colony. The surviving population of this village eventually moulded into the privileged Heyduck town, Szoboszló. Hoeste ceedeuuft o zaű dyxax, odapéuuvtx Tadopom b'amxopu,iaepdb Modu Asrop xpxóasnster csox sbtsorrt x orxomy uoxyn~exry coópaxxx coreptxaulero xaxxrynoxoxsexrxbte xonxx, xaxorstulxeca xa xpaxexxx B apxxse xomxrara Xaxgy-bxxap (s ósistxem J~e6- peüexcxom ropozlcxom apxxse). Csx,gere~crso fíamo ot~opmnexo 11-ro xtoxs 1608 rora xoxsex -rom cena JIenec. IIo sroasy cbxrerenbcrsy Slxoix Mxuixonr qx, xorapxh ropoua LIIaponutarax, or xtkexx csoeh rocxoxx (Mxxa~txs Jlopaxrepcpx, pesx~tbe xmst : bopóana KaMapaix), sagsxn nporecr, xoromy Kro xesauonro Ro saxsnexxx rtporecra, iafíop Tiarxopx, rpaxcxnbsaxcxxh xxass rtoaapxn Kacrs ~tepecnonocxbtx snarexxh Jiopaxrt~t~xxs (s Repesxax : MoxoturopnaKx, XoccyxaHx, Co6ocno, 3ren, Mxxexep~, IIoYaH, iiax, Ternaui, Conop, Kéreneni x IIep, a raxxce ~ehepro, Mau, CexrReMerep x Taxx - xa nycrrtxxbtx snaplexxstx) Marxacxy Cexaxitux, hlxirsaxy McRx, a eiué 6onbxte, xenoxntexosaxxr>tm Mxtuxonbux raxuyüxxnt sxra3ant. BbtuteyxoMSrxyrbie a~ecrxocrx 6bmx yxce s xepsoxa~tanbxom RoxyMexre co~erexri c xpe,gxonoxcxrenbxo xero~xbimx xassaxxamx xohtxraros. IIosroMy asrop cxa~ana.uaér ro~txbte Mecroxaxoxcgexxa Raxxbrx Mecrxocrex, a noro'vt pacemarpxsaer xpaso snauexxx, xa ocxose xoroporo Tlopaxrtítcpxxs xporecrosana. Asrop sbiacxxn, nro Bxepsbie roubi 17-ro sexa s fío~tuxxcrse srxx cen xmenx anarexxa cembx J~ofío x 3Rexcpx. Jlopaxrc~cpxxs xpxofipena srx snarexxa no xacnercrby OT csoeh óafíyxxcx, Axxbi J~ofío, a xorom or csoero Rsotopo,Axoró fípara, ~epexga J~o6o, s 1602 rouy. Idsnoxcexxag xoxxa RoxyMexra cnyxcxr.uoxasarem crsom roro, xax o6txxpxo Rapxn I'afiop barxopx secxoh 1608-ro rora, scé xosrte x xosbie snarexxs rahztyuxxm ocpxgepam, a raxxce xpoc- TbtM rahuyuxxm con,garam, s fionbutxxcrse xocenéxxbtm yxe xxasem himrbaxom boutcax. 3rar Roxyn~exr stsnaercx nepsbint xa#,gexxbtn~ JiaxxbtM o xarpaxcrexxx rahayxos snarexxamx s xontx- 23

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit Az irodalom halmozzon fel tökét a gyerekben az örömből, amely egész életében biztosítja számára azt az optimizmust, ami szükséges az embernek ahhoz, hogy bízni tudjon a saját erejében és abban, hogy a

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., vasárnap Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. november hónapra tervezett sebességmérések 15.10-17.10 4-es számú főút Debrecen-Hajdúszoboszló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA KONFERENCIÁK, KIADVÁNYOK, KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA A kiadásról A magyarországi forráskiadás egyik jelentős vállalkozása, az erdélyi fejedelmek okleveleinek kiadása

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 6.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 6.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája Debrecen 1. 36 Sorosánszky Péter Petritelepi Általános Püspökladány 2. 33 Kiss Aletta Derecskei Bocskai

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

KRASZNACÉGÉNY. református templom Biserica reformată din ŢEGHEA

KRASZNACÉGÉNY. református templom Biserica reformată din ŢEGHEA KRASZNACÉGÉNY református templom Biserica reformată din ŢEGHEA Krasznacégény Nagykárolytól délkeletre, Királydaróc és Krasznamihályfalva között fekvő aprócska település, amelynek első írásos említése 1279-ből

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Városok városhiányos övezetben a középkorban

Városok városhiányos övezetben a középkorban 2001. november 85 BLAZOVICH LÁSZLÓ Városok városhiányos övezetben a középkorban A középkori Alföldet hagyományosan városhiányos övezetnek tekinti a magyar várostörténeti kutatás és a történetírás. Érveik

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Ismertető Brigovácz László Szendrei Ákos Török Péter 1 A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Helyismeret/honismeret, honismereti tevékenység A

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása DR. MOLNÁR MELINDA A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása A Gödöllői-dombság népesedési és foglalkozásszerkezeti átalakulását Budapest agglomerációs folyamatai alapvetően

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 JAK-52 OKTATÓ REPÜLŐGÉP EGY KONSTRUKCIÓS PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI FESTO FLUIDSIM SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2011. (II.23. ) KT. sz.

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2006. 1. SZÁM 105 124.

S TUDIA CAROLIENSIA 2006. 1. SZÁM 105 124. S TUDIA CAROLIENSIA 2006. 1. SZÁM 105 124. CZIGÁNY ISTVÁN HAJDÚTELEPÍTÉSEK ÉS A MILITARIZÁLT TÁRSADALOM MEGERŐSÖDÉSE A TISZÁNTÚLON A 17. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN Egy évvel Bocskai István halála után a fellázadt

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK:

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Szálláshelyek: Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel**** Nagyerdei park 1. Tel.: 52/514-111, 52/514-183 Cívis Grand Hotel Aranybika**** 4025 Debrecen,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK

A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK A RÉKA NÉV VÁLASZTÁSA MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ MOTIVÁCIÓK 1. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy milyen motivációk és elgondolások állnak a mögött, hogy szül k a Réka nevet adják gyermeküknek, és hogyan viszonyulnak

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

AZ ASZÓDI GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETE

AZ ASZÓDI GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETE AZ ASZÓDI GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETE LENGYEL JÚLIA A mai Pest megye gyógyszerészeti emlékei között egyik legrégebbi adatunk Aszódra, a Galga mentén meghúzódó apró településre vonatkozik. Aszód még a század

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

BIHAR VÁRMEGYE MAGÁNFÖLDESÚRI BIRTOKAI A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Papp Klára

BIHAR VÁRMEGYE MAGÁNFÖLDESÚRI BIRTOKAI A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Papp Klára BIHAR VÁRMEGYE MAGÁNFÖLDESÚRI BIRTOKAI A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Papp Klára A koraközépkori Biharország", a területi és funkcióbeli változások után ebből kialakuló későbbi Bihar vármegye időszakunkban,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 209 A HAZAI ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI A HONFOGLALÁSTÓL-NAPJAINKIG

Részletesebben

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 188 TÓTH ZSÓKA HALÁSZ PÉTER Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 A közelmúltban kezembe került egy csángó népdal, vagy legalábbis annak tulajdonított daltöredék, ami a maga módján a csángók pirosfehér-zöld

Részletesebben