ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY"

Átírás

1 Gomba ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY GOMBA TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2 1.Tájtörténet Tájtörténet Gomba község területe régóta lakott, már az őskorból származó emberi nyomokat is találtak a környéken. A talajtípus arról tanúskodik, hogy a területet évezredeken keresztül összefüggő erdő borította, de ezt igazolják a legkorábbi fennmaradt térképek is. A korábbi erdőségek helyén jó talajtakaró alakult ki, amelyen a XVIII-XIX. században háromnyomásos gazdálkodás folyt. A megművelt földek nagy részét szántók tették ki. A XVIII. században a terület legnagyobb hányada (1789-ben 78 %) nagybirtok, a többi (22 %) jobbágybirtok volt. A XIX. század első harmadára a nagybirtokok felaprózódtak, jellemzővé vált a középbirtokosság. A XVIII-XIX. században búza, rozs, köles és árpa termesztésével, valamint bortermeléssel foglalkoztak. Az állat-tenyésztésben a sertés- és birkatartás volt az elsődleges, de a méhészkedés is jellemző volt. A szántóföldi növények termesztése mellett a birkatartáshoz szükséges legelők, és a településtől délre, és a Tetei dombokon húzódó szőlők is jelentős területeket hódítottak el az erdőtől. A szántóföldi növénytermesztés később is meghatározó maradt. Jelentősége csak az 1970-es, 80-as években csökkent valamelyest az erdőtelepítések következtében. Gyümölcsösöket is ültettek ekkor, elsősorban kajszit és szilvát. A XX. században a szántóföldi növénytermesztésben a búza és a kukorica termesztése vált elsődlegessé, az állattartásban pedig a juh-, sertés- és baromfitartás. Első katonai felmérés

3 Második katonai felmérés

4 2. Településtörténet A község közelében emelkedő várhegyen földsáncokkal erősített telep található a bronzkor középső szakaszából. Az első írásos emlék 1337-ből maradt fenn a településről. A XIV-XV. században a gombai Nemze családé ban Gombai István hűtlensége miatt elvett birtokot Zsigmond király Maróthy János bánnak adományozta ban Mátyás király Rozgonyi Sebestyén főlovászmesternek adja a Bothos György magtalan halálával reá szállott birtokot ben Orbán győri püspök kapja meg a királytól ben II. Miksa új adomány címén jutalmul Gombay Györgynek és leányának, Margitnak adja Gombát. A török uralom alatt 1553-ban 9 kapus hely volt ban 4989 akcset jövedelmezett ben Hubay Ferenc Fáy István özvegyének zálogosította el. A XII. század második felétől mar a Fáy családé. Rajtuk kívül a XVIII-XIX. században a Szemere-, Patay-, Puky-, Dap-sy-, Wartensleben- és Tahy családok voltak birtokosai. Első ismert pecsétje 1702 ből való, rajta a falu címerével. A címer motívumai (szalaggal átszőtt virágkoszorúban álló gomba) az elnevezésre utalnak, körül: "Gomba Helység pecsétje 1845" felirat. A községhez tartozik Farkasd és Tetepuszta. Az előbbi birtokosait nem ismerjük, 1523-ban még lakott hely volt, azután elpusztult. Tetepusztát 1257-ben "Theta" néven említik. A Kartal-nemzetségé, majd a XIII. században helyi nemesi családé. A XVI. században elpusztul. Márton Lajos Tetepusztáról és említ őskori földvárat. A falu a török hódoltság alatt is végig lakott maradt. A település eredeti központja a mai főtér, ami a templomok körül alakult ki. A településre ma a fésűs beépítés, szerteágazó utcaszakaszok jellemzőek. Az utcarendszer kialakulásában nagy szerepet játszott a domborzat és a vízfolyások. A falu magja a Gombai-patak völgye volt, majd terjeszkedése során az újabb házak már a dombokra is települtek. A községet szérűskertek vették körül. A lakott területek a terepalakulatoknak megfelelően fejlődtek. A völgyek iránya északnyugat - délkelet, így a település alap utcahálózata is ennek megfelelően tájolt. Az átkötő, rövidebb utcák 90 fokkal elforgatottak, északkelet - délnyugati irányultságúak. 3. Építészeti emlékek - műemlékek A település több értékes épülettel, kastéllyal, kúriával rendelkezik. Ez részben annak köszönhető, hogy egyszerre több család is birtokolta, másrészt annak, hogy erdeje kedvelt vadászterület volt. A református templom A középkori famennyezetes templom a temetőben állt Szent Simon és Júdás tiszteletére szentelve. Ezt 1600 körül a reformátussá lett lakosság elfoglalta. Parókiát 1636-ban építettek, lelkészséget 1642-ben alakítottak, amikor Bogdány Mihály volt a lelkész. A templom összedőlt, helyette a Bárczay-kastély melletti parókia telkén építettek fából a reformátusok templomot, amelybe a régi templom 1424-ből való mestergerendáját 28.

5 beépítették. Ez a templom is rövidesen tönkrement, s 1700-ban Tury Pál prédikátorsága alatti új templom "fából és sárbul épült" ban készült el (Jung József és Haber József építette). Körülkerített, nem keletelt, egyhajós, későbarokk templom, homlokzat elé épített toronnyal. Kelet felé néző főhomlokzata előtt lépcsős feljárat, félköríves záradékú, kőkertes kapu, sarkain volútával s guttával, felette szegmentives ablak, könyöklőpárkánnyal. A község középpontjában a főútvonal mellett épült. A volt Bárczay-kastély Ma tsz központ. Földszintjét a XVIII. század első felében, az emeletet ban Bárczay András építette. Udvari homlokzatán árkádíves folyosó volt, amelyet befalaztak. Később a Patay-, Szemere-, és Máriássy családoké, majd Mayer Kurt és Szentiványi Farkas lettek tulajdonosai. Volt levéltári helységében rejtette el rövid dőre 1848-ban a menekülő Szemere Bertalan a Szent Koronát. A Bárczay-kastély a '80-as években Jellege zártsorú, "L" alakú, egyemeletes, barokk kastély átépítésekkel. Főhomlokzata héttengelyes, övpárkánynyal. választva, emelete falsávokkal tagolva. A földszinten szegmentíves, záróköves, könyöklőpárkányos ablakok apácaráccsal, az emeletiek egyenes záródásúak, keretelve. Középen rizalit, melynek földszintjén két ablak mellett dísztelen, egyenes záródású újabb ajtó, az emeleten szegmentíves ablakok. A jobb oldali homlokzat tengelyes, a földszinten egy szegmentíves, előbbiekkel egyező kiképzésű rácsos ablak, a többi dísztelen. Magas lábazat. 29.

6 Bal oldali homlokzata oromzatos, kéttengelyes, övpárkánnyal választva, emelete kettős falsávokkal tagolva. Földszintjén egyenes záródású keretelt ajtó, a födszinten körülfutó folyósóba illetve az emeletre vezető egyszerű falépcsős feljáratba nyílik. A főépület udvari homlokzata háromtengelyes, földszintjén szalagkeretes ablakok bújtatott rácscsal. A hozzácsatlakozó épületszárny előtt kockatalapzaton álló, toszkánfejezetes, öt faoszlopos újabb tornác, felette fából készült folyosó. Az épület négytengelyes. Földszintjén szalagkeretes ablakok bújtatott ráccsal, a fentiek rács né1kü1. A fő épületben boltozatos folyósó fut végig az udvari oldalon, s ezekből nyílnak a helyiségek. A földszintiek fiókos donga, az emeletiek sík mennyezetűek. A helyiségek nagy része rongált, elhanyagolt állapotban van. Az épületszárnyhoz mezőgazdasági épület csatlakozik, arnely az udvari részen földszintes. A kastélyhoz tartozó park felé néző oromzatos, kéttengelyes homlokzata azonban emeletesen van kiképezve. Itt bejárat vezet az alatta levő, két erőteljes pillérrel két részre osztott csehsüveg boltozatokkal fedett pincébe. Ezen az oldalon téglakerítés, vázával díszített, két pilléres kapuzatához lépcsős feljárat vezet. A régi szép kovácsoltvas kapuszárnyak a mezőgazdasági épület egyik raktáránál vannak felhasználva A mezőgazdasági épülettel szemben volt az istálló épület, melynek a park felé faoromzatos, emeletes homlokzata volt, melyet lebontottak. A volt Perczel-kúria Hosszú évekig a központi konyha üzemelt benne, majd 2000-ben a település értékesítette az épületet. Az épületet az új tulajdonos felújította. A XIX. században épült. Puky Mártonné, Csonka Andrásé, majd a Perczel-családé volt. Eredetileg U alakú volt, de két szárnyát körül lebontották. Jellege: szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes kúria, klasszicizáló stílusban. A főhomlokzata tengelyes, középen porticussal. Négy, kockatalapzaton áll, kihasasodó oszlop felett magas gerendázat, háromszögű oromzat zárja el. A széleken a falat pilaszter díszíti. Mindkét homlokzati ré- 30.

7 szen két-két egyenes záródású ablak keskeny falmélyedésben. Domboldalra építve, s ezért a hátsó homlokzata emeletes. Belső dongaboltozatos folyosóból több boltfiókos helyiség nyílik, középen lépcsőfeljárat vezet a lakáshoz. A porticushoz csatlakozó kis előcsarnokból nyílnak a sík mennyezetű helyiségek. A középsőben két falba épített szekrény, barna ajtószárnnyal, intarziás oromzattal, XIX. századi. A volt Patay-kastély A kastély, ami a XVIII. sz-ban épült, eredetileg majorsági ház volt. A Bárczay, majd a Patay család birtokolta. Jellege szabadon álló, szabálytalan alaprajzú, részben egyemeletes kastély, XVIII. század végi, hozzáépítésekkel, átalakításokkal. A község akkori, Monor felé eső végénél, az országút mellett épült. A főhomlokzat középső része előreível. Egyegy ablaktengelyes szélei földszintesek, még középen egyemeletes, háromtendelyes, háromszögű oromzattal lezárva. Az egyemeletes rész falsávval keretelve, földszintjén konzollal díszített pilaszter található. Középső kettős falsávval keretelt faltükörben egyenes záródású ajtó. Az emeleten két, egyenes záródású ablak s köztük egy hasonló kiképzésű erkélyajtó. Az erkélyt lebontották. Az épület mindkét oldalához homorított ívben hátra lépő földszintes épületrész kapcsolódik. Hegyesszögben előreugró, egyemeletes, egytengelyes torony csatlakozik mindkét oldalon az épülethez, fent egyenes záródású ablakkal, lent ugyanilyen ajtóval. Sátortetőzet fedi. A baloldalihoz kis, emeletes épületrész kapcsolódik. A kert felőli homlokzata középen egyemeletes, oromzatos, háromtengelyes, előtte fából készült nyitott veranda áll, melyet lebontottak. Belül a helyiségek részben boltozatosak, részben sík mennyezetűek. A volt Fáy-kúria Jelenleg általános iskola. A Fáy-család kúriája, majd gazdasági épület volt. Épült a XVIII. század közepén. Jellege: zárt sorú, téglalap alaprajzú, földszintes, külseje újonnan átalakított, XVIII. századi helyiségekkel. 31.

8 A római katolikus templom mellett áll. Valamikor gazdasági épület volt. Az előrésze, ahol jelenleg tantermek vannak, istálló, a hátulsó része személyzeti lakás volt. A helyiségek széles, fiókos dongaboltozatokkal fedve. Az egyik helyiség közepében kockatalapzaton alacsony oszlop emelkedik s két félköríves nyílással osztja két részre. Az épület külsejét teljesen átalakították. A volt Szcitovszky-kúria Szabadon álló épület téglalap alaprajzú, földszintes. Főhomlokzata közepén a bejárat előtt két-két korinthoszi fejezetű oszlopon álló mellvédes portikusz áll sátortetővel fedve. A bejárati ajtó fölött szegmensíves felülvilágító ablak, hajlított ívű szemöldökpárkánnyal, az ajtó mellett kétoldalt füles keretelésű könyöklőpárkányos ablak ráccsal; a homlokzaton jobb- és baloldalt két-két hasonló ablak van. A hátsó homlokzaton középen szintén egy tornác van, két-két korinthoszi fejezetű pillérrel: a-a-b-a-a beosztású. KÖH - Műemlék jegyzék Település: Gomba Cím, utca, házszám: Törzsszám: 7028 Jogállás: Műemléki védelem Név: Bárczay-kúria Leírás: Helyrajzi számok (1) Gomba 621 Település: Gomba Cím, utca, házszám: Törzsszám: 7027 Jogállás: Műemléki védelem Név: Scitovszky-kúria Leírás: Helyrajzi számok (1) Gomba

9 KÖH - Műemlék jegyzék Település: Gomba Cím, utca, házszám: Törzsszám: 7029 Jogállás: Műemléki védelem Név: Perczel-kúria Leírás: Helyrajzi számok (1) Gomba 623/2 KÖH - Műemlék jegyzék Település: Gomba Cím, utca, házszám: Törzsszám: 7032 Jogállás: Műemléki védelem Név: Patay-kastély Leírás: Helyrajzi számok (1) Gomba 315 KÖH - Műemlék jegyzék Település: Gomba Cím, utca, házszám: Törzsszám: 7030 Jogállás: Műemléki védelem Név: Református templom Leírás: Helyrajzi számok (1) Gomba 1 Lebontásra került egyéb épületek A községben több olyan épület állott, amely mára lebontásra került, azonban (egykoron volt) jelenlétük hozzátartozik a település kultúrális történetéhez, jelenlétük nyomai egyes esetekben ma is leolvasható a településszerkezetben. Az alább felsorolt épületeket műemlékjellegűek voltak a volt Tahy-kúria Fekete-féle lakóház. A településben két műemlék jellegű vizimalom és egy műemlék jellegű szárazmalom volt, melyeket több évtizede elbontottak. Egyéb építészeti értékek A bekötő út mentén, a földrajzi adottságoknak megfelelően, különbözö házcsoportok részben a közvetlenül hozzájuk csatlakozó egykori kertekkel, 33.

10 kétbeltelkes elrendezéssel alakultak ki. Napjainkban már halmazos jellegű, szerteágazó utcaszakaszokkal, általában fésűs beépítéssel találkozunk.. A községet egykori téliszállásokkal beépített szérűskertek, akloskertek vették körül. Ezek a kertek mára gyakorlatilag eltűntek. A hagyományos népi építészet gyakran már csak a beépítés jellegében maradt fenn. Épületek már jobbára csak részleteiben hordozzák a hagyományos építészet, építési mód jellegzetességeit. Hagyományos utcakép a XX. század '20-as éveiből Műemlék jellegű népi lakóházak voltak a Petőfi Sándor utcában a 28-as és 38-as házszámú lakóházak, melyeket már elbontottak. A népi építészeti megjelenés mellett valószínűleg a kis- és középnemesi kastély és kúriaépítészet hatására megjelent egyfajta polgári építészeti stílus is. Ez azonban csak elvétve, egy-egy építészeti részlet vagy motívum erejéig van jelen a településen, és inkább csak egyedisége miatt említendő. 4. Régészeti örökség Összefoglaló (Külön munkarészben készült, az Archeosztráda Kft készítette.) A régészeti lelőhelyek az emberiség és a magyarság történetének, települési viszonyainak, életmódjának fontos bizonyítékai, ezért mindenki részéről elvárható a törvények tiszteletben tartása és a nemzeti kulturális örökség iránti megbecsülés. Gomba község rendezési tervének módosítása két régészeti lelőhelyet érint. A 26 (57708) régészeti lelőhely területén tervezett új lakóövezet és a 25 (57223) régészeti lelőhely területén tervezett autópálya területén a jövőben megvalósuló építkezésekhez kapcsolódó földmunkák súlyosan veszélyeztetik a lelőhelyet. A törvényi ajánlás értelmében a tervezett munkákkal a lelőhely területét, a föld alatt rejlő régészeti emlékek eredeti helyükön és összefüggésükben való megőrzése érdekében elkerülni javasolt. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a régészeti lelőhelyen bármilyen földmunkával járó beavatkozás kizárólag az érintett terület próbafeltárása és/vagy megelőző feltárása után végezhető. 34.

11 Fontos kiemelni, hogy törvényi szabályozás alapján a régészeti kutatás költségei a beruházót terhelik, így ennek pénz- és időbeli vonzatával már a tervezés szakaszában számolni kell. (A régészeti munkák tervezésének és a kivitelezésbe való ütemezésének elmaradása nagy mértékben veszélyezteti a lelőhelyeket, ugyanakkor lassíthatja vagy akadályozhatja a tervbe vett beruházás megvalósulását.) A rendezési terv módosítása által nem érintett régészeti lelőhelyek területének jelenlegi hasznosításával kapcsolatban a következő észrevételek és ajánlások fogalmazhatók meg: A 2 (36053), 6 (50663), 7 (50664), 9 (50666), 11 (50668), 13 (50672), 14 (50673), 08 (50677), 19 (50679), 20 (50682), 22 (50684), 23 (50685) régészeti lelőhelyek területén jelenleg folyó mezőgazdasági talajművelés, és az ebből fakadó talajerózió a régészeti értékek lassú pusztulását eredményezheti. A régészeti leletek eredeti összefüggésükben való megőrzése érdekében javasolt a mélységi talajlazítás (un. mélyszántás és aláfogatás) kerülése, valamint a művelési ág megváltoztatása esetén a lelőhelyek területének talajműveléstől mentes legelőként vagy kaszálóként való hasznosítása. A 4 (36355) és 24 (51541) régészeti lelőhelyek területén álló erdők csökkentik az itt található régészeti értékek állagromlását, és elősegítik eredeti összefüggésükben való megőrzését. Lényeges azonban, hogy a régészeti érdekek védelme érdekében az erdőművelés és újratelepítés során a mélységi talajlazítással járó földmunkákat (pl. tuskózás, aláforgatás) kerülni javasolt. Az 1 (32071), 3 (36353), 5 (36356), 8 (50665), 10 (50667), 12 (50670), 15 (50674), 16 (50675), 17 (50676), 21 (50683) régészeti lelőhelyek területének jelenlegi állapota (hasznosítása) csökkenti az itt található régészeti értékek állagromlását, és nagyban elősegíti eredeti összefüggésükben való megőrzését. A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült! A nyilvántartott lelőhelyekről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezet közhiteles nyilvántartást. Minden tervezett beruházás előtt javasolt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni! A hatástanulmány alapjául szolgáló tervek módosítása vagy a tervezési terület bővítése esetén új hatásvizsgálat szükséges! (Készítette: dr Tankó Károly régész) Budapest, július Dr Gajdos István vezető településrendezési tervező 35.

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő

Részletesebben

ZSELICKISLAK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICKISLAK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICKISLAK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT DR.KÖLTŐ LÁSZLÓ RÉGÉSZ 2012. NOVEMBER 2 ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MUNKARÉSZ készült az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II.

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VELENCE VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2013. január Jelen hatástanulmány Velence településrendezési tervéhez ill. helyi értékvédelmi rendeletéhez készült a 4/2003. NKÖM rendelet alapján. A munka során

Részletesebben

ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT DR.KÖLTŐ LÁSZLÓ RÉGÉSZ 2013. MÁJUS 2 ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MUNKARÉSZ készült az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII.

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV ALÁTÁMASZTÁSÁRA ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám:

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ: Csögle Község Önkormányzata Osváth Károly Tamás Polgármester 8495 Csögle,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Őcsény Község Településrendezési Terve ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Örökségvédelmi hatástanulmány Készítette: Beleznay Éva Somogyi Krisztina Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK 5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY... 1 5.1. MŰEMLÉKI FEJEZET... 1 5.1.1. Bevezetés... 1 5.1.2. A műemlékek részletes ismertetése... 5 5.1.3. Változtatási szándékok... 37 5.1.4. Hatáselemzés...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ Martonvásár Város Önkormányzata Dr. Szabó Tibor polgármester 2462 Martonvásár, Budai út 13. Tel.: 22/460-004 TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Megrendelő: Monor Város Önkormányzata Pogácsás Tibor polgármester 2200 Monor, Kossuth L. u. 78 80. Tervező:

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Készítette: a Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Bt. 2013. évben C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen,

Részletesebben

Kataszter az épített értékekről

Kataszter az épített értékekről HRSZ: 1 Cím: Kossuth tér 1 Város Önkormányzata Teleknagyság: 4200m2 Rendeltetési mód: Megyeháza Tervező: Makay Endre Építés éve: 1882/83 Építészeti stílus: neoreneszánsz Beépítési mód: zártsorú Építménymagasság,

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet Oktatási és Kulturális Minisztérium Tervezet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2012. 07.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2012. 07. BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA GENERÁLTERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: ARCHEO-ART BT. HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE. tárgyú projekthez. Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft

KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE. tárgyú projekthez. Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE tárgyú projekthez Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft TARTALOM Rendelkező rész 3 Az

Részletesebben

Palkonya településrendezési terve

Palkonya településrendezési terve PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 223/2001 1 R ÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG Palkonyához közeli területek első régészeti emlékei az őskőkor végéről, a felső paleolitikum időszakából származnak. Az utolsó jégkorszak végén, i.e. 28

Részletesebben

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 2008 Helyi építészeti örökség Építészeti nívódíj pályázat Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti

Részletesebben

I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30)

Részletesebben