Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye pedagógiai programja"

Átírás

1 Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye pedagógiai programja OM azonosító:

2 Tartalomjegyzék Törvényi előírások... 8 Az iskola nevelési programja... 9 Adatok... 9 Helyi szintű szabályozás dokumentumai... 9 Helyzetelemzés Belső feltételek Iskolaszerkezet Bácsalmási gesztorintézmény Csikériai Tagintézmény Kunbajai tagintézmény Madarasi tagintézmény Tanulmányi helyzet Külső feltételek Társadalmi környezet Szervezeti kapcsolatok Művészeti nevelés Nemzetiségi nevelés 13 Az iskola jövőképe Küldetésnyilatkozat Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek Pedagógiai célok, feladatok Életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek a tanulók képességei, alakuljon ki helyes énképük Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása mellett alakuljon ki a tanulókban az egészséges életmód igénye és képessége Az iskolásokból tanult és tanuló művelt és művelődő ifjak váljanak A tanulókból a társadalomba jól illeszkedő, a demokrácia szabályait megtapasztalva megtanuló ifjak váljanak A tanulókból az értékeket vállaló, erkölcsi tartással bíró kulturált magatartású ifjak váljanak Tegyenek szert tanulóink a mindennapi élethez nélkülözhetetlen, az élethez szükséges ismeretekre Az iskola növendékei érezzék jól magukat az intézményben, legyenek büszkék iskolájukra, annak hagyományaira Eszközök, eljárások A kompetenciaalapú oktatás nevelési elvei, céljai, feladatai Az újabb társadalmi elvárások Az elméleti háttér kialakítása, az új pedagógiai program alapelvei A kompetencia fogalmának gyakorlati megközelítése A kulcskompetenciák nyolc területe Iskolai egészségnevelési program Jogszabályi háttér Az egészségfejlesztés fő feladatai Az egészségfejlesztés sarkpontjai A prevenció (megelőzés) területei Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Szomatikus testi nevelés Higiénés nevelés Személyi higiénére nevelés Környezet higiéniára nevelés

3 A betegségek megelőzésére nevelés A kondicionális testedzés Baleset-megelőzésre nevelés Pszichohigiénés (lelki egészségre) nevelés Szociohigiénés (harmonikus társkapcsolatokra történő) nevelés Kommunikációs nevelés Környezeti nevelési program Törvényi háttér Környezet és természetvédelmi jogszabályok Egészségügyi jogszabályok Közoktatási jogszabályok A környezeti nevelés színterei iskolánkban Tanórán kívüli programok Erőforrások Nem hagyományos tanórai keretben Módszerek Taneszközök Kommunikáció Iskolán belüli kommunikáció formái Iskolán kívüli kommunikáció formái A környezeti nevelés eredményességének vizsgálati módszerei Erőforrások Nem anyagi erőforrások Anyagi erőforrások Konkrét célok és feladatok Helyi értékek (Bácsalmás) Az iskola fogyasztóvédelmi programja A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei Megvalósítást szolgáló módszertani eljárások Megvalósítást szolgáló tevékenységi formák Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Világnézeti, erkölcsi nevelés Esztétikai nevelés Környezetvédelemre nevelés Az egészséges életmódra nevelés Közéletiségre nevelés A tanulók személyiségfejlődése A tanuláshoz kapcsolódó feladataink Feladataink és a hozzá kapcsolódó eszközök Művészetek területein Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, rendezvények Pedagógusokat érintően Gyermekközösségek A gyermekközösségek nevelési céljai, feladatai Rendezvények Integrációs Pedagógiai Rendszer(IPR) Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Feladat Módszerek A megvalósulás színterei Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséggondozás folyamata

4 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Feladat A megvalósítás módja, eljárásai, tevékenységei Kapcsolódó tevékenységek Oktatási segítség... 7 A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos statisztikák írásos anyagok elkészítése A megoldást segítő személyek, intézmények Megoldási lehetőségek Tapasztalatunk A sajátos nevelési igényű és a tanulási kudarcnak kitett tanulók, felzárkóztatását segítő program A megvalósítás keretei, eljárásai A fejlesztés területei Egyéb tevékenységek A képesség-kibontakoztató foglalkoztatás, integrációs felkészítés programja Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Alkalmazott módszerek A hátrányos helyzet kezelésének színterei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái A kapcsolattartás formái, szervezeti keretei Pedagógusok rendszeres feladatai e közös munka érdekében Szülők rendszeres feladatai e közös munka érdekében Az iskola és a családi kapcsolatának folyamata Szülővel, közösséggel való együttműködés formái Együttműködés a tanulói közösséggel A kapcsolattartás kialakult formái Tájékoztatás a tanév rendjéről, programjáról Napközi otthon, tanulószoba, iskolaotthon Szervezeti hagyományok Innovációs törekvéseink A pedagógiai program megvalósításának garanciái A pedagógiai program eredményességének mutatói Az iskola helyi tanterve A nem szakrendszerű oktatás Törvényi szabályozás A tanterv kiemelt területei Óratervek Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolába való belépés és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A tanulói jogviszony létesítésének folyamata A tanulók továbbhaladása Tanulmányi követelmények nem teljesítése A tanulói jogviszony megszűnése Iskolán belüli átjárhatóság Bizonyítvány Az iskolai beszámoltatás, számonkérés, értékelés, minősítés Az iskolai beszámoltatás követelményeinek alapelvei A tanulók minősítésének formái

5 Módjai Értékelés formái Tantárgyi osztályzatok Szöveges minősítés A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése ill. elismerése, elmarasztalása A tanuló magatartása A tanulók szorgalma A tanulók jutalmazása A tanulók büntetése Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése Az írásbeli beszámoltatás formái, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe Az írásbeli feleletek értékelése alsó tagozaton Alapfokú művészetoktatás A napközis, tanulószobai és iskolaotthonos felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Nevelési célkitűzés A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek I. Próbák az aerob állóképesség méréséhez II. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése III. A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése IV. A hasizmok erő-állóképességének mérése A Hungarofit teszt-rendszer pontértékelései A Logopédia ellátás A logopédia céja, feladata, alapelvei Beszédhibák, alkalmazott terápiák, minősítések Pöszeség Megkésett beszédfejlődés Diszfázia Beszédészlelés és beszédmegértés zavara Diszfónia Orrhangzós beszéd Dadogás Hadarás Diszlexia/Diszgráfia A logopédiai fejlesztés intenzitása A gyógytestnevelés sajátosságai A gyógytestnevelés célja, feladatai 140 A gyógytestnevelés sajátosságai 141 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 144 Tartalomjegyzék... 2 Törvényi előírások... 9 Az iskola nevelési programja Adatok Helyi szintű szabályozás dokumentumai Helyzetelemzés Belső feltételek Külső feltételek Az iskola jövőképe Küldetésnyilatkozat I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek Pedagógiai célok, feladatok

6 Eszközök, eljárások A kompetencia alapú oktatás nevelési elvei, céljai, feladatai Az újabb társadalmi elvárások A kulcskompetenciák nyolc területe II. Iskolai egészségnevelési program Jogszabályi háttér Az egészségfejlesztés fő feladatai III. Környezeti nevelési program Törvényi háttér Környezet és természetvédelmi jogszabályok Egészségügyi jogszabályok Közoktatási jogszabályok A környezeti nevelés színterei iskolánkban IV. Az iskola fogyasztóvédelmi programja V. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók személyiségfejlődése A tanuláshoz kapcsolódó feladataink VI. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, rendezvények Integrációs Pedagógiai Rendszer(IPR) Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések VII. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység VIII. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység IX. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei X. A sajátos nevelési igényű és a tanulási kudarcnak kitett tanulók, felzárkóztatását segítő program XI. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység XII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke XIII. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái A kapcsolattartás formái, szervezeti keretei Napközi otthon A pedagógiai program megvalósításának garanciái A pedagógiai program eredményességének mutatói Az iskola helyi tanterve Törvényi szabályozás A tanterv kiemelt területei Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolába való belépés és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A tanulói jogviszony létesítésének folyamata Az iskolai beszámoltatás, számonkérés, értékelés, minősítés A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése ill. elismerése, elmarasztalása A tanulók jutalmazása A tanulók büntetése Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése Az írásbeli beszámoltatás formái, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe A napközis, felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A logopédiai ellátás Beszédhibák, alkalmazott terápiák, minősítések A gyógytestnevelés sajátosságai

7 I. NEVELÉSI PROGRAM II. A ZENEISKOLA HELYI TANTERVEI ZENEISKOLÁNK RÉGI HELYI TANTERVE Furulya Fuvola Klarinét Szaxofon Kürt Trombita Harsona Tuba Zongora Elméleti tárgyak, szakok Szolfézs Zenetörténet-zeneirodalom Fafúvós kamara Rézfúvós kamara Zenekar Hangszeres tanszakaink Fafúvós tanszakaink Furulya Fuvola Klarinét Szaxofon Rézfúvós tanszakaink Trombita Kürt Harsona, Tenorkürt, Baritonkürt Tuba Billentyűs tanszakunk Zongora Kötelező vagy kötelezően választható tárgyak Szolfézs Kötelezően választható tárgyak Zenetörténet-zeneirodalom Kamarazene Zenekar A magasabb évfolyamba lépés feltételei A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei A művészeti alapvizsga és záróvizsga tantárgyai A vizsgák ideje: Előrehozott vizsga A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók teljesítményének értékelése, minősítésének formái Az év végi beszámoló Javítóvizsga Összevont beszámoló A tanuló szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei I. TÁVALTI TERVEINK PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

8 Pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 293 Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása sz. melléklet Eszközjegyzék 295 8

9 Törvényi előírások Az intézmény pedagógiai programja a közoktatásról szóló (többször módosított) évi LXXIX. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 7.) Kormányrendelet, a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 10/2003. (IV. 28.) OM rendelettel módosított 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet rendelkezései alapján, készült. Illetve a 11/1994. (VI. 8.) többször módosított MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról évi LXXIX. törvény a közoktatásról a évi LXI. törvény módosításaival egybeszerkesztve. 9

10 Az iskola nevelési programja Adatok Az iskola hivatalos neve: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Alapításának éve: szeptember 1. Alapító szerve: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás A fenntartói és felügyeleti jogot gyakorló szerv: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Jogállása: Önálló jogi személy Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Székhelye: Bácsalmás, Szent János u. 26. Telephelyei: 6430.Bácsalmás, Rákóczi u Madaras, Dózsa Gy. u Katymár, Szt. István u. 33. Tagintézményei: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Bácsalmási Vörösmarty Mihály Általános Iskolája 6430 Bácsalmás, Szent J. u. 26. Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Csikériai Általános Iskolája 6424 Csikéria, Kossuth u. 52. Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Kunbajai Általános Iskolája 6435 Kunbaja, Szabadság tér 30. Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 1. Helyi szintű szabályozás dokumentumai Az iskola Alapító Okirata Pedagógiai Programja, ennek részeként Helyi Tanterve Minőségirányítási Programja Szervezeti és Működési Szabályzata Házirendje A 2003-ban módosított közoktatási törvénynek és a törvényi rendelkezésnek megfelelően az oktatási intézményeknek felül kell vizsgálni korábbi pedagógiai programjukat. A törvény 8/a (2) bekezdése egyértelműen leírja, hogy az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet. A törvény 48. alapján a pedagógiai program meghatározza: Az iskola nevelési programját, ennek keretén belül az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatokat, A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a 10

11 viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók (továbbiakban: sajátos nevelési igényű tanuló) nevelését-oktatását, a tehetség, képesség kibontakozását, segítő tevékenységeket, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját, az egészségnevelési programban az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, beleértve a mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamára való lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékelését, minősítésének követelményeit és formáit, az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát, az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. Programunk összeállítása során a fő szempont a számon kérhetőség volt. Belefoglaltuk az elmúlt időszak eredményeit, a kerettantervi változásokat, az EU csatlakozás utáni elvárásokat és a minőségirányítási program általunk meghatározott minőségi céljait. Azt a tényt, hogy vannak pszichés fejlődési zavar miatt nevelési és tanulási folyamatban akadályozott tanulóink is, így az oktatásban figyelembe kell venni a rájuk vonatkozó tantervi irányelveket, illetve a gyerekek speciális igényeit. Csak azt írtuk le, amit meg is valósítunk, ami a partneri elvárásoknak, küldetésnyilatkozatunknak és a jövőképünknek is megfelel. 11

12 Helyzetelemzés Belső feltételek A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint látjuk el alapfeladatainkat. E feladat megvalósítása érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola és eltérő tantervű tagozat működik, valamint Madarason 12 évfolyamos művészetoktatás. Iskolaszerkezet Többcélú intézmény vagyunk től négy általános iskola összevonásával egy általános iskolát alkotunk, valamint egy zeneiskola kapcsolódásával alapfokú művészeti oktatási feladatokat is ellátunk. Kínálat szempontjából, alapfokú művészeti oktatásunk a zeneoktatás. Az összevont intézmény a városban, illetve annak környező településein működik. Bácsalmási gesztorintézmény Az iskola két épületben működik az egyikben az alsó tagozat és az ötödik évfolyam, valamint magában foglalja az integráltan nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanulók alsós évfolyamait. A másik épület a évfolyamnak és az integráltan nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanulók felsős diákoknak ad helyet. Csikériai tagintézmény Az iskola két épületben végzi oktató-nevelő munkáját. Az egyik a felső tagozatnak, a másik az alsó tagozatnak ad helyet. Kunbajai tagintézmény Felújított épület, ahol modern körülmények között tanulhatnak diákjaink. Madarasi tagintézmény Ez a tagintézményünk lát el alapfokú művészetoktatást. Az általános iskolai képzés helye egy épületben folyik. A zenét két telephelyen, egy mardarasi és egy katymári épületben látják el. Tanulmányi helyzet Tanítványaink többségének neveltségi szintjével és tanulmányi eredményével elégedettek lehetünk. A speciális osztályok minden évben kimagasló eredményt nyújtanak. Megértettük korunk kihívását, mely szerint a tudást ma nem az ismeretek egyszerű halmozása, hanem azok alkotó módon való használatát jelenti. Így joggal lehetünk büszkék töretlen sikereinkre csakúgy, mint városi, megyei ill. országos szintű rendezvényeinkre. Végzős tanulóink többsége szakközépiskolában ill. gimnáziumban tanul tovább. Törekszünk rá, és partnereink visszajelzései alapján tudjuk, hogy alapozó munkánk minőségi. Az iskola képzési struktúrája el tudja látni vállalt feladatát.. Informatikát már az első osztálytól bevezettük. Művészeti tanulmányaikat szintén 1. osztálytól kezdhetik a madarasi tagintézményben azok a tanulók, akik kedvet, érdeklődést és rátermettséget mutatnak a zene iránt. Külső feltételek Társadalmi környezet Szülői környezetünk, foglalkozását és egzisztenciális helyzetét tekintve heterogén. A város jellegéből adódóan sokan főként mezőgazdasággal foglalkozó, kevesebb szellemi foglalkozású, értelmiségi vagy éppen egyéb vállalkozói tevékenységet folytató család van. Egyre jellemzőbb a 12

13 munkanélküliség, de a széthullott, rossz körülmények között élő család sem ritka. Településeink halmozottan hátrányos térségben terülnek el. Ez sikereink és kudarcaink alapja. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Partneri visszajelzéseink alapján a legfontosabb elvárások az iskolával szemben: - emberléptékű iskolára van szükség, - tegyük képessé a gyermekeket a következő iskolafokozatban való helytállásra, - bontakoztassuk ki egyéni képességeiket, - nyújtsunk egységes követelményrendszerrel korszerű alapműveltséget, - biztosítsunk alkotó, boldog gyermekkort, - a nevelők legyenek szakmailag jól felkészültek, - kísérjük figyelemmel és segítsük a tanulók fejlődését, - legyen egységes, igazságos, objektív az értékelési rendszer, - legyen folyamatos a szülők tájékoztatása, - adjunk biztos alapokat az idegen nyelv kommunikatív használatához, - kapjon nagyobb hangsúlyt a környezetvédelmi nevelés, - tartsuk tiszteletben a tanulók jogait és emberi méltóságát. Szervezeti kapcsolatok Intézményi szintű kapcsolatainkra jellemző, hogy a tanulóink érdekében vagy szűkebb szakmai érdekből jönnek létre, és működnek. Elemi érdekünk fűződik a környező óvodákkal, középiskolával kialakított együttműködéshez. A programunk elkészítéséhez is kikértük ezen intézmények véleményét. A visszajelzések pozitívak. A partneri igényeket kétévente mérjük, és a visszajelzések alapján módosítjuk céljainkat. (M.I.P.) A város művelődési és sport intézményei működési területünkhöz tartoznak. Jelen vagyunk minden olyan rendezvényen, ami a város életében meghatározó. Szponzorainktól általában segítséget kapunk, amit viszonzunk is. Az SZMK működése körülményeinkre tekintettel talán fontosabb, mint valaha volt. A fenntartó önkormányzatokhoz, vezetőihez fűződő kapcsolataink működésünk zálogát jelentik. Napi feladataink ellátása közben még számtalan intézménnyel, szolgáltatóval kerülünk fontos kapcsolatba, amelyek révén munkánk eredményesebbé, tartalmasabbá, színvonalasabbá válik. Az előbbi felsorolás csak az alapvető köröket érintette. Nevelő-oktató munkánk a tanulóink érdeklődésére épülő nevelési program megvalósításán alapul, mely az alapműveltség megszerzése mellett biztosítja számunkra az alapvető kommunikációs készségek és viselkedési normák elsajátítását is. Korszerű eszközparkunknak köszönhetően pedagógiai munkánkban kiemelt szerepet kap a számítástechnika, illetve a számítástechnika adta lehetőségek célirányos kihasználása. Továbbá megkülönböztetett figyelmet fordítunk a matematika és az ének- zene oktatására, és a testnevelés oktatása prioritást élvez, ami tanulóink mozgásigényének kielégítésére, fizikai állóképességének növelésére rendkívül fontos. Rendszeres és tanulóink körében közkedvelt szabadidős programjainkat nevelő oktatómunkánk szerves részének tekintjük. Iskolánkat a megengedő szigorúság, és az épület egységenkénti családias békés légkör jellemzi. Művészeti nevelés Művészeti iskolánk Európa közös kulturális hagyományainak egyik alapkövét alkotja. Az Európai Unióhoz tartozás megteremti a biztonságérzetet, a határokon átívelő összetartozás érzését A múlt és a jelen hagyományainak és értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt tanulóink számára az életkoruknak megfelelő művészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 13

14 A nemzetiségi nevelés Feladat: A helyi német nemzetiségi hagyományok megismerése. Magyarországon élő németek nemzetiségi hagyományainak és nemzeti kultúrájának megismertetése. A német nemzetiségi nyelv ápolása. Feladat: A helyi horvát nemzetiségi hagyományok megismerése. Magyarországon élő horvátok nemzetiségi hagyományainak és nemzeti kultúrájának megismertetése. A horvát nemzetiségi nyelv ápolása. Feladat: A helyi cigány etnikum hagyományainak megismerése. Magyarországon élő cigány etnikum hagyományainak és nemzeti kultúrájának megismertetése. A cigány nyelv ápolása. Az iskola jövőképe Napóleonnak tulajdonítják azt a mondást, amely szerint a gyermekek nem annyira a szüleikre, mint inkább korukra hasonlítanak. Ezért igyekszünk, hogy, intézményünka város és vonzáskörzetének alapfokú oktatási, szellemi központjává váljon úgy, hogy közben nagymértékben támaszkodik a szülői házra. Munkánkban a jövő generációi iránt érzett felelősség vezérel bennünket. Tantestületünk tudatában van annak, hogy egyaránt fontos felzárkóztatni a lemaradókat és kibontakoztatni a tehetségeket. Iskolánkban igen fontos feladat a folyton változó és esetenként egyre nehezedő élethelyzetek kezelése, a pályaválasztásra és továbbtanulásra való felkészítés. Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, melyben reményeink szerint minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt. Gyermekeink a megszokott iskolaépületeikben a megteremtett jelentős értékek megőrzése mellett tanulnak tovább. Iskolánk megtartja az összevonás előtti intézmények profilját és értékeit, mégpedig úgy, hogy azokat minden, az egységes általános iskolába járó kisdiák élvezhesse. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő magas szintű képzéssel, önművelődésre, kulturált viselkedésre képes, testi és lelki harmóniában élő kreatív személyiségeket formálunk. Ezt a folyamatot színes iskolai programok teszik változatossá. Arra törekszünk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók ne csak biztos tudással legyenek felvértezve, hanem jól nevelt, magabiztos, mások értékeit is megbecsülő emberré váljanak. Mindezeket figyelembe véve állítottuk össze pedagógiai programunkat. Küldetésnyilatkozat Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Iskolánkban nem tudományokat tanítunk. A tudományok eredményeit tantárgyi rendszerbe foglalva úgy közvetítjük, hogy azok a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodjanak. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat akarunk nevelni, akik képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra. Tanítványaink önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókká lesznek, mire kibocsátjuk őket az iskola kapuján. Párhuzamosan folytatjuk értelmi és érzelmi nevelésüket. A művészeti neveléssel felkeltjük az érdeklődésüket, hogy legyenek nyitottak a művészetek befogadására, értésére, művelésére. Komplex személyiségfejlesztésre törekszünk. Nagymértékben támaszkodunk a családra, az óvodára, mert valljuk, hogy nélkülük a munkánk nem teljes. Igényeink következetes megvalósításához megfelelő színvonalú eszközök és tanulási stratégiák állnak rendelkezésünkre. Célunk, hogy mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak. Minden kapcsolatunkat az őszinteség és a felelősségérzet hatja át, amit partnereink visszajelzései is tükröznek. Partnerközpontú működésre törekszünk. Az iskola 14

15 életének és munkájának minden területén a folyamatos fejlődésre törekszünk, és ezzel együtt kiváló szolgáltatást akarunk nyújtani intézményünkben. Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre. 15

16 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek Az iskola vezetése, nevelői és alkalmazotti közössége felelősséget vállal a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködünk a szülővel, a szülők közösségével. Programunkban rögzítjük mindazokat a feladatokat, amelyeket az iskola ennek érdekében köteles ellátni. Iskolánk kistérségi többcélú társulási fenntartású nevelési oktatási intézmény, nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Az iskola pedagógiai programja biztosítja az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közlését. Az intézmény pedagógiai programja, működése, tevékenysége és irányítása vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges marad. Iskolánkban az oktatás nyelve a magyar, a nevelés és oktatás a kötelező idegen és nemzetiségi oktatást kivéve teljes egészében magyar nyelven folyik. Alapelveink: a közösségszervezés, az egységes követelményrendszer, tehetséggondozás, felzárkóztatás, világnézeti, erkölcsi nevelés, közéletiségre nevelés, az egészséges életmódra nevelés az esztétikai nevelés, a környezetvédelemre nevelés, gyermek és ifjúságvédelem, partnerközpontúság, a szociális hátrányok enyhítésének, a szülői ház és az iskola együttműködésének, az intézmény kapcsolatrendszerének elve. Pedagógiai célok, feladatok Céljaink, feladataink megfogalmazásában segítségünkre volt az eddig kialakult helyzet elemzése, a fenntartó igénye a város oktatására vonatkozóan. Az intézmény nyolc évfolyammal működő általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény. Célja a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó nevelésoktatás, minden tanuló felkészítése érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően középiskolai vagy szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó művészeti nevelés, amely alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására és az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Alapvetően nem művészképzés kell, hogy folyjék, hanem a zene iránti szeretetet, befogadóképességet kell fejlesztenünk az emberkékben. Tudjuk, hogy minden gyerek nyitott a környezeti hatásokra. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a nyitottságot kihasználva egy kulturáltabb, érzékenyebb nemzedék nőjön fel. Pedagógusaink igen nagy önállóságot kapnak ahhoz, hogy elsősorban játékosan formálják a növendék személyiségét, fejlesszék szépérzékét, és kitartó munkára ösztönözzék őket. Művészeti iskolánkban nemcsak az egyén szakmai fejlődése a cél, hanem az is, hogy ki tudja magát fejezni, merjen és tudjon önmaga lenni, valamint nagymértékben fejlődjön együttműködési készsége. 16

17 Fontos törekvésünk a bizalom, mások iránti tisztelet, megbecsülés, empátia, önmegvalósítás és belső aktivitás fejlesztése, erősítése. Az intézmény speciális feladatai közé tartozik a város képviselete. Ezek a rendezvények nagyon fontosak az iskolának, hiszen ez az, ami az igazi célja a művészetoktatásnak,vagy akár a sportnak is. Iskolánk óvja és továbbfejleszti az általános iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, eltérő képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyermekeket együtt nevelve biztosítja a test és a lélek harmonikus fejlesztését, elősegíti a szocializáció folyamatait, kialakítja és továbbépíti tanulóink elemi műveltségbeli alapjait, megalapozza és fejleszti tanulási stratégiáit. Új, modern eszközök kerültek a bácsalmási, csikériai, és kunbajai intézményekbe. Ezekkel az eszközökkel (projektorok, digitális táblák, multimédiás számítógépek) eredményesebben, élményszerűbben valósulhatnak meg a kulcskompetenciák (szövegértés, szövegalkotás, matematika eszközszerű alkalmazása, angol nyelv) fejlesztése. Ezek közül az eszközök közül a legmodernebb technikát biztosítja az interaktív tábla, amely egy olyan jól hasznosítható IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel és projektorral, hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak. Ezekkel az eszközökkel olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített internet, multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok és a tanár alkotókedvét kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagot. Az interaktív tábla nagy segítséget nyújt a tanulók motiválásában, ezáltal a diákok érdeklődését folyamatosan fenntartva fokozza a tantermi munka hatékonyságát. A tábla használatával lehetővé válik a diákok egyidejű vizuális és tevékeny részvétele a tanulásban. A tanulók nagy, látványos képeken dolgozva saját kezükkel mozgathatnak szöveget, szavakat, számokat. Az ilyen tábla segítségével a tanulók többet és jobbat képesek gyorsabban megtanulni. Az intézmény a pedagógusközössége nevelési alapelveiből, célkitűzéseiből kiindulva az alapkészségek fejlesztését, az anyanyelv, a matematika az idegen nyelv, a számítástechnika, a sport fontosságát hangsúlyozza. Ugyanakkor a nevelés és oktatás kiemelt célja a tehetség kibontakoztatása és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása is. Olyan tevékenység kialakítása, melynek során világosan kitűzött célok érdekében egységes és hatékony feladatrendszerben folyik az igényes munka. A követelmények, az értékelés az adott korosztályhoz igazodik. Az alkalmazott módszerek kielégítik a mikro és makro közösség igényeit. Folyamatos cél megőrizni az intézményegységekben a bensőséges, családias légkört, az itt tanuló, nevelkedő gyermekeket felkészíteni a továbbtanulásra, a pályaválasztásra. A nevelés célja minden társadalomban egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása. A megvalósítás érdekében intézményünk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg: 1. Életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek a tanulók képességei, alakuljon ki helyes énképük 1.1. Őrizzék meg gyermeki aktivitásukat, fejlődjön kreativitásuk, manualitásuk, beszédkészségük, helyesírásuk, logikus gondolkodásuk, vizuális befogadóképességük, térlátásuk, mozgáskultúrájuk, technikai képességeik Jellemezze őket érdeklődés, nyitottság, az önkifejezés igénye és szépérzékük Fontos cél a tanulók érzelmi nevelése, ennek érdekében törekszünk biztonságszükségletük kielégítésére Alakuljon ki a tanulókban helyes értékrend és énkép, valamint az önnevelés szándéka A 2011/2012-es tanévtől vezetjük be a kompetencia-alapú oktatást folyamatosan az ütemtervnek megfelelően, és kiterjesztjük a lehető legtöbb osztályra 1.6. A kompetencia-alapú oktatáshoz szükséges módszereket, munkaformákat folyamatos belső és külső képzéseken sajátítjuk el. 17

18 1.7. Alkalmazzuk a differenciálás, kooperatív oktatás tanulásszervezési eljárásokat az egyes tagintézményekben. 2. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása mellett alakuljon ki a tanulókban az egészséges életmód igénye és képessége 2.1. Váljon szükségletükké saját és környezetük tisztasága, higiéniája. 3. Az iskolásokból tanult és tanuló művelt és művelődő ifjak váljanak Váljon szükségletükké a tudásvágy, az egy életen át tartó tanulás Fontos, hogy tanulóink elsajátítsák az önálló tanulás technikáját, valamint alkalmazkodni tudjanak az osztályok összevonásából adódó sajátosságokhoz, használják ki ezek lehetőségeit (ismétlés, új ismeret). Rendelkezzenek koruknak megfelelő ismeretekkel, valamint a mindennapokban alkalmazható tudással és az alkalmazás képességével Az alapműveltség elemeit koruknak megfelelő szinten közvetítsék, kiemelten a logikai és kommunikációs készséget. Ezen belül: könyvtárhasználat készsége, idegen nyelv (4. osztálytól), önmaga és fizikai, biológiai környezetének ismerete, művészetek ismerete: zene, néptánc képzőművészet A tanulók készüljenek fel 5. osztálytól az új felsős környezet világába, zökkenőmentesen, eredményesen illeszkedjenek be. Sikerkritériumok: 3.1. Részcél esetén a tanulók koruknak megfelelő szinten reprodukálják az elsajátított tananyagot, élnek az összevont oktatás lehetőségeivel (gyengébbek ismételnek, a fiatalabb korosztály alkalmazza az idősebb korosztálytól elsajátított megfigyeléseit, tudását). Feleletekkel, versenyeken való eredményes részvétellel adnak számot tudásukról, valamint kimutatható, hogy ismereteiket a mindennapokban alkalmazzák Részcél akkor tekinthető teljesültnek, ha a tanulók megnyilatkozásaiból ez kikövetkeztethető: szövegértés és szövegalkotás, logikai alapműveleti készségek esetén 70%-os teljesítmény, idegen nyelv 60%-os teljesítmény, környezetismeret 60%-os teljesítmény, könyvtárhasználat 60%-os teljesítmény, 3.3. Sikeresnek mondható az iskola, ha az 5. osztályos tanulóink eredményesen illeszkednek be új környezetbe, tanulmányi eredményeik nem mutatnak túl nagy visszaesést. Első év végén egy érdemjegynél nem nagyobb az eltérés. Értékelés: 3.1. Részcél esetében a mindennapos, folyamatos tanítói értékelések (órai munka, feleletek, témazárók, versenyek eredményei) szolgálnak az értékelés eszközéül, melyet az osztályfőnökök kísérnek figyelemmel, ill. a nevelőtestület Részcél esetében az értékelés eszközrendszerét ez esetben is a tanév folyamatába ágyazott értékelési eszközök képezik. Félévkor és év végén az igazgató összegzi Részcél esetében a nevelőtestület végzi az értékelést a fogadó iskolák információi alapján. 4. A tanulókból a társadalomba jól illeszkedő, a demokrácia szabályait megtapasztalva megtanuló ifjak váljanak 4.1. Kiemelt részcél a társadalmi beilleszkedés, a szocializáció, melyen az iskolában a szokásokhoz, törvényekhez alkalmazkodást, ezen az iskolaszokás és törvényrendszerének betartásában és betartatásában való részvételt értjük, 18

19 az együttélés, együttműködés szabályainak vállalását, a másság elfogadását és tiszteletét, szűkebb környezetek életének, működésének megértését, a meghatározó folyamatokról koruknak megfelelő véleményalkotást A demokráciatechnikák kifejlesztése terén kiemelt szerepet kap az egyén és a közösség összhangja, a szolidaritás, a humanitás, a kisebbségek iránti tolerancia kialakítása. A közügyekben való döntéshez szükséges információk megszerzésének igénye és képessége a döntés, végrehajtás és ellenőrzés tevékenységeiben szerzett jártasság szintű alkalmazása, a megbízás felelősségének átélése. Sikerkritériumok: 4.1. Sikeresnek mondható a részcél teljesítése, ha a tanulók alapfokon elsajátított ismereteiket, a társadalmi folyamatokról alkotott véleményüket szűkebb értelemben képesek kifejteni ha a házirendet a diákok többsége, a pedagógusok valamennyien támogatják és betartják, ha a tanulók udvariasak, együttműködők, toleránsnak bizonyulnak, ha csökken agresszivitásuk, a csúnya szavak használata Részcél esetén sikeres az iskola, ha az osztályközösségek jól működnek ha a gyermekek vállalják a humánum, a szolidaritás és a tolerancia értékeit, ha kialakult, ill. megfelelő mértékben fejlődik feladattudatuk. Értékelés: 4.1. Részcélok teljesülését folyamatosan értékelik, és kétévenként minősítik az osztályfőnökök Részcél minősítése is folyamatos. A mindennapi értékelést kétévenként összegzik az osztályfőnökök. Az eszközök között a csoportos beszélgetések, (3 4. osztály), a házirend működéséről szerzett tapasztalatok játszanak szerepet. 5. A tanulókból az értékeket vállaló, erkölcsi tartással bíró kulturált magatartású ifjak váljanak 5.1. Fejlődjön kötelességük és feladattudatuk. Az iskolába járás minden tanuló célja legyen. Felkészülten érkezzenek az iskolába Sajátítsák el a kulturált magatartás alapnormáit Alakuljon ki bennük a tudás becsülete, a munka tisztelete. Sikerkritériumok: 5.1. Sikeresnek tekinthető az iskola, ha igazolatlan hiányzás nincs, vagy minimális, ha a teljesítetlen feladatokért kapott elégtelen osztályzatok száma csökken Részcél akkor teljesült, ha a rossz és változó magatartások száma az előző tanévhez képest csökken Részcél akkor teljesül, ha a házi ill. a területi tanulmányi versenyeken résztvevő tanulók létszáma nem csökken, eredményeik javulnak. Értékelés: 5.1. Részcél teljesülését az osztálynaplók alapján az osztálytanítók folyamatosan ellenőrzik, ill. értékelik. Az összegzést az igazgató végzi minden év végén Részcél teljesülését az osztálytanítók végzik a magatartási jegyek alapján. Az év végi összegzést az igazgató végzi Részcél értékelését az osztályfőnökök beszámolója alapján a nevelőtestület végzi az év végi nevelőtestületi értekezleten. 6. Tegyenek szert tanulóink a mindennapi élethez nélkülözhetetlen, az élethez szükséges ismeretekre 6.1. A tanulók feladataikat irányítással vagy anélkül szívesen végezzék Rendelkezzenek alkalmazásképes tudással a legelemibb háztartási ismeretek körében. 19

20 6.3. Rendeltetésszerűen használják a rendelkezésre álló eszközöket Rendelkezzenek növényápolási és gondozási ismeretekkel. Sikerkritériumok: 6.1. Részcél akkor teljesül, ha a tanulók legalább 90%-a elvégzi a rábízott feladatot Részcél teljesültnek tekinthető, ha a tanulók legalább 70%-a eljut korának megfelelő alkalmazási szintig Részcél teljesült, ha a tanulók mindegyike tudja, hogy az adott eszközök mire használhatók, rendelkeznek ezekre vonatkozó ismeretekkel, és koruknak megfelelő szinten tudják használni Részcél teljesült, ha a tanulók 80%-a iskolán kívül is kipróbálta a tanultakat, és bizonyíthatóan alkalmazni igyekszik azokat. Értékelés: 6.1. Részcélt az osztálytanítók folyamatosan értékelik Részcélt az osztálytanítók és diáktársak értékelik 6.3. Részcélt az osztálytanítók értékelik dicsérettel ill. elmarasztalással, valamint érdemjeggyel Részcélt folyamatosan értékeljük itt elsősorban élősarok, virágoskert, és a pici veteményeskert ápolása gondozása kerül előtérbe. 7. Az iskola növendékei érezzék jól magukat az intézményben, legyenek büszkék iskolájukra, annak hagyományaira Erősödjön meg bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudatuk Járjanak szívesen iskolába Ismerjék meg szülőföldjük és iskolájuk hagyományait A NAT-ban foglalt nemzeti azonosságtudatuk fejlődjön, beleértve az ország nemzetiségeihez, etnikumaihoz tartozók azonosságtudatának elfogadását, ápolását. Sikerkritériumok: 7.1. Részcél akkor tekinthető teljesültnek, ha minden tanuló örömmel jár iskolába, a kialakult családias légkörben jól érzi magát, biztonságérzete van. Az iskolát második otthonának tekinti Részcél akkor sikeres, ha nemzeti ünnepeink megünneplése méltóan, hagyományos rendezvényeink színvonalasan történik Részcél sikeres, ha tanulóink magatartásán, viselkedésén, érzelmi kötődésén kimutatható. Értékelés: 7.1. Részcél teljesülését folyamatosan értékeljük, különös tekintettel az első osztályosok beilleszkedését, társaikhoz való viszonyukat Részcél teljesülését a közös ünnepségeken és rendezvényeken tanúsított viselkedésük alapján folyamatosan értékeljük a tanulók bevonásával Részcél teljesülését a tanulók megnyilatkozásain, viselkedésük alapján folyamatosan értékeljük a tanulók ill. a szülők bevonásával. Eszközök, eljárások Pedagógusaink e pedagógiai program alapján választják meg a tanításban, nevelésben alkalmazott speciális eszközöket, eljárásokat. 20

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben