A PROGRAM CÉLJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.oqklub.eu A PROGRAM CÉLJAI"

Átírás

1

2 A PROGRAM CÉLJAI Az ÖQ MOB program az előző program folytatása, illeszkedve a Fiatalok Lendületben Program Globális Környezeti Problémákra és a Klímaváltozás pontjához. A program általános és hosszútávú célja az az, hogy fejlessze a szegedi fiatal fogyasztók környezettudatosságát, környezetkultúráját és környezet-etikáját a programok során elérjen egyfajta viselkedésváltozást a fenntartható fejlődést biztosító fogyasztói értékrend elterjesztése érdekében, azért, hogy kialakítson egy fenntartható életmódot folytató, felelős ifjúsági modellt a célcsoport körében. A program konkrét célja, hogy a célcsoport, a fiatalok fenntartható életmódját és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat a programok során pozitívan befolyásolja, fejlessze és alakítsa ki a fenntarthatóságra épülő fogyasztói értékrendjük kiépítéséhez szükséges kompetenciákat azért, hogy a célcsoport elinduljon egy környezettudatos, bölcs, válogatós, öko-intelligens kompetenciákkal rendelkező életstílus felé. Cél, a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság, a nem-formális módszertan alkalmazásán keresztül, a környezeti nevelés széleskörű elterjedése, a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodásának, szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősítése. A program célcsoportja számára a programok alatt be kívánjuk mutatni a társadalom és a környezet harmonikus viszonyát, elsősorban a települési környezet (humán lakókörnyezet) természetes és ember alkotta értékeinek valamint az otthonosság fontosságának tudatosítása kiélezve a hangsúlyt. Az információátadás, a tájékoztatás, a tanulás és a kompetenciafejlesztés a táplálkozás, a háztartásvezetés, a munka, a közlekedés, a szabadidő témaköreire fog irányulni. A projekt keretében a célcsoportok számára egy fenntarthatósági tematikájú rendezvénysorozat kívánunk szervezni és lebonyolítani Szegeden két középiskolában. A fenntarthatósági rendezvénysorozat elemei egymásra épülnek ahol egy integrált kommunikációs stratégia kerül alkalmazásra hasonlóan, mint a nemrégen lebonyolított ÖQ KLUB projekt során. A kampány üzenetét a célcsoportra való tekin-

3 tettel az élethelyzetnek, a korosztálynak megfelelően irányítjuk. A kampány keretein és a különböző kommunikációs csatornák összehangolása mellett a program egyidejűleg kiterjed a szegedi összes középiskolára: figyelembe véve a külső-belső, fogyasztói/viselkedési irányokat, trendeket is. Minden érintettet a megfelelő eszközökkel és megfelelő módon szólítunk meg: minden kampány-, illetve kommunikációs elemet egy rendszer részeként kezelünk és működtetünk a projekt során, aminek értelmében felhasználjuk a célcsoport eléréséhez szükséges összes lehetséges kommunikációs csatornát. A PROGRAM INDOKOLTSÁGA Általános tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom aktív tagjaivá, illetve hosszabb ideig szerepelnek eltartottként, még akkor is, ha időszakonként és időlegesen munkát vállalnak. Reprezentatív mintán végzett kutatásból kiderül, hogy a magyar fiatal szelektíven gyűjti a hulladékot és törekszik az energiatakarékosságra a mai magyar fiatalok alig fele; negyedük azonban soha nem sportol, többségük rendszeresen fogyaszt zöldséget és főleg gyümölcsöt. Példának okáért a középiskolás korosztály csupán 13 százaléka űz versenyszerűen valamilyen sportot, az idősebbek között csupán elvétve találhatók ilyen fiatalok. Magyarországon jelentős esélykülönbség jellemzi a régiókat, kistérségeket. A hátrányok sok esetben halmozottan jelentkeznek (közlekedési elmaradottság, munkahelyek hiánya, stb.) A fiatalok nem szívesen telepednek le ezekben a térségekben, ha módjukban áll, nem térnek vissza tanulmányaik befejezését követően. Az elöregedő térségekben további hátrányok nehezítik a kitörést, a fejlődést. A fiatalok közéleti és társadalmi problémák iránti passzivitása, érdektelensége is szinte közhelyszámba sorolható. Környezeti tudatosság terén, a hazai fiatalok felkészültsége alacsonynak mondható, nagymértékben elmarad az EU más országaihoz képest. A Dél-alföldi régiót, mint Magyarország egyik legnagyobb kiterjedésű régióját sajátos sokszínűség jellemzi természeti értékek és épített értékek tekintetében. Szeged város természeti kincsei és épített értékei Magyarország közkincseit gazdagítják. E környezeti sokszínűség az ifjúsági szcenáriót csupán kismértékben hatja át, mind az ifjúsági életmód és életforma, mind a személyes életkarrier-tervek, mind a jövőről való vélekedés és közéleti érdeklődés és motiváltság területén, ami

4 meghatározza a régió különböző részein a fiatalok sebezhetőségét oktatásbeli, munkaerő-piaci és szabadidő terén egyaránt. A megcélzott korosztályból számos fiatal (szakmai kutatások alapján) a városi művelődési, sportolási, szórakozási lehetőségekhez képest kevésnek érzik a kínálatot. Ebből a korosztályból már többen részt vesznek a helyi civil szervezetek tevékenységében, mint pl. sport, hagyományőrzés, tűzoltó, vagy polgárőrség. Akik egyikben sem tevékenykednek, azoknak nem sok lehetőségük van közösségben hasznosan, esetleg szórakozva eltölteni a szabad idejüket. Kiemelkedően fontos, hogy ez a korosztály már igényli a közösséghez való tartozást, barátaikkal rendszeres kapcsolatot kívánnak fenntartani. Legtöbbször marad a kocsmázás, amely legtöbbször a dohányzás, drogfogyasztás, bandázás és túlzott alkoholfogyasztás veszélyével fenyeget. Környezeti kompetenciáik fejlesztésre szorulnak, különösen a fenntartható életmódhoz szükséges viselkedésminták megismerésének terén, amihez a program segítséget nyújt. MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS Célunk, hogy a felnövekvő generációt megcélozva olyan környezettudatosan fiatalos értékeket adjunk át amiket a program után is aktív állampolgárokként hasznosítani tudnak. A programban a fiatalok megismerhetnek olyan mindennapi problémákat amelyeket a sportnapon illetve utána hatékonyan tudnak kezelni társaikat és a környezetüket is segítve a szolidaritás kialakítására a környezettudatos életmód iránt. Bár a helyszínt Szegeden két középiskola fogja adni, de a program nincs lekorlátozva csak annak a két középiskolának a diákjaira. A program bárki számára látogatható. A programmal elő kívánjuk segíteni, hogy a fiatalok egy nagyobb közösségben megismerkedjenek egymással illetve más iskolák fiatal diákjaival cél a hatékony kapcsolatépítés, az ifjúsági közösségek létrejötte. A programon a különböző gazdasági, társadalmi helyzetű diákok találkoznak egymással, ahol együtt és közösen végzik el a feladatokat, vesznek részt a programokon, ahol közösen támogatják környezetet tudatosság szemléletmódjának alakítását mozgással, játékos és rekreációs tevékenységekkel.

5 A fenntarthatóbb életmódhoz elengedhetetlenül szükséges az összefogás, közös felelősségvállalás elősegítése. Fontos lépés a környezettudatos magatartás elemeinek és a környezetért felelős életvitelhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Mind az együttműködési, mind a természettudományos képességek fejlesztését a kora gyerekkortól kezdve kiemelten az gyermek és ifjúsági korcsoport számára, megfelelő formában, és kedvező irányú attitűdváltozás elérése érdekében kell végrehajtani. Az oktatási rendszer által le nem fedett témakörökről (pl: fenntarthatóság, környezettudatos életmód) szóló felkészítést a nem formális és informális tanulási környezeti nevelési módszerek bevezetésén keresztül lehet megoldani. A programban kiemelt fontossággal kell kezelni a környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság, a környezeti nevelés széleskörű elterjedésének az elősegítését, a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodásának, szemléletének fejlődését, felelősségtudatuk erősítését. A Magyar UNESCO Bizottság megfogalmazásában a fenntartható fejlődés a társadalmi haladás méltányos életkörülmények, szociális jólét elérése, s mindemellett a környezeti feltételek megőrzését is jelenti. A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség az utónemzedékekre is vonatkozik. A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, a szociális jólét elérése érdekében pedig érvényesülnie kell a szociális igazságosságnak és az esélyegyenlőségnek. Mindemellett a természeti környezet eltartó képessége összhangban kell, hogy legyen a társadalmi környezet eltartó képességével. A program csatlakozni kíván azon EU-s alapelvekhez, amely hangsúlyozza, hogy régió minden szintjén erősíteni kell a Fenntarthatósággal kapcsolatos együttműködéseket, (az Európai Tanács évente foglalkozik a fenntartható fejlődés követelményeinek megvalósításával) valamint ahhoz ez EU stratégiához amely kimondja, hogy ösztönözni kell a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelését a formális oktatás intézményeiben és azok által, valamint a közösségekben, a családokban, a médiában és a civil szervezetekben.

6 w w w. o q k l u b. e u

7 w w w. o q k l u b. e u

8

9 AZ ÖQ MOB PROJEKT HATÁSVIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI A következő oldalakon a projekt során felvett hatásvizsgálat eredményeinek összesített értékelése látható a programok után. A lekérdezésben 300 fő, a 14 éves és 18 éves korcsoportba tartozó középiskolás fiatal vett részt a program célcsoportjában megjelölt Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged Móravárosi Tagintézménye diákjai közül. A felmérésben az operatív és korrek véleményformáló munkáért köszönetet szeretnénk mondani minden résztvevő diának és kísérőtanárnak! Arra kérdésre, hogy hányszor étkezik egy nap, a válaszadók 13%-a válaszolta azt, hogy naponta csak egy alkalommal étkezik, 10%-uk két alkalommal, 34%-uk három alkalommal, 34%-uk öt alkalommal és 9% ötnél többször étkezik naponta.

10 A megkérdezettek 29%-a reggelizik mindennap, 69%-a viszont nem étkezik reggelente és 2% nem adott választ erre a kérdésre. A megkérdezettek 35%-a gondolja úgy, hogy egészségesen táplálkozik, és 52%-a nem táplálkozik egészségesen. A megkérdezettek 12% nem válaszolt.

11 A megkérdezett fiatalok 53%-a sportol rendszeresen és 47%-uk nem. A megkérdezettek 67%-a ennek úgy vélekedik, hogy igen is fontos a rendszeres testmozgás, 28%-a nem gondolja fontosnak.

12 A vizsgált korosztály 55%-a tartja fontosnak az állat-és növényvilág védelmét, míg 29%-a nem. A megkérdezettek 16%-a nem válaszolt. A megkérdezett fiatalok 29%-a odafigyel az épített környezet védelmére, míg 56%-uk egyáltalán nem foglalkozik ezzel.

13 A válaszadók 29%-29%-a szerint a kerékpárt, a gyaloglást jelölték meg, 19% a görkorcsolyát, 15% tömegközlekedés, 4-4% a vonat és az autót választotta a legkörnyezetkímélőbb közlekedési formának. A megkérdezett fiatalok 47%-a tömegközlekedik, 30%-uk az autót használja az iskolába jutásra, 12% kerékpárral közlekedik leggyakrabban, 8% gyalogol. A megkérdezettek 3%-a nem válaszolt.

14 A megkérdezett fiatalok 41%-a szerint a földgáz a legkörnyezetkárosítóbb energiahordozó, 35%-uk szerint a szén, 23%-uk az atomenergiát tartja annak. A felmérés alapján a fiatalok tájékozottak az alternatív energiaforrássok körében, sokat fel tudtak sorolni: 25%-uk említette meg a szélenergiát, 21%-uk a napelemet, 20%-uk a napkollektort, 14%- uk a vízenergiát, 6%-uk a geotermikus energiát. A megkérdezettek 14%-a nem válaszolt.

15 A kérdésre a megkérdezettek 25%-a elzárjuk a vízcsapot, 24% lekapcsoljuk a villanyt választ adott, 20%-uk energiatakarékos izzót használ, 18%-uk kihúzza a telefontöltőt, 8%-uk használ valamilyen energiatakarékos készüléket. A fiatalok 67%-a szerint igen is fontos hogy az emberek/családok takarékoskodjanak az energiával, 22% szerint nem. A megkérdezettel 11% nem válaszolt erre a kérdésre.

16 PROJEKTKÓD HU R3

MEZŐTÚRON A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

MEZŐTÚRON A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 MEZŐTÚRON A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Kampányhatásosság mérés Stratégiai Fejlesztési Központ Kft. Tartalom 1. A hatásvizsgálat célja... 2 2. A kutatás előzményei:... 2 3. A program

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010.

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. T A R T A L O M 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatás tematikája 3.2. Az ifjúságkutatás főbb

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY AKTUALIZÁLT EGÉSZSÉGTERV 2013. Szeged, 2013. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Arthur Schopenhauer A szervezeti egészségterv

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának segítése. Az ifjúság helyi értékfejlesztésének támogatása

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának segítése. Az ifjúság helyi értékfejlesztésének támogatása Kárpátikum Közhasznú Alapítvány Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának segítése Eger, 2011 www.karpatikum.hu oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. A FELMÉRÉS INDOKOLTSÁGA 1.2. CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében SZANK KÖZSÉG Egészségterve Készítette: SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Dialara Kft. szakmai közreműködésével

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A koncepció

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról ----------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 16981-9/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Budapest, 2008. december 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013.

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT Kaposvár, 2013. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Záródolgozat A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület

Részletesebben

DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA. mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017.

DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA. mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017. DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Állapot leírás Problématérkép

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben