Környezeti nevelési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelési program"

Átírás

1 Szolnok, március

2 A környezeti nevelés tehát egyfajta környezeti kultúrára nevelés, amely kultúra magába foglalja a környezetre vonatkozó ismeretektől a környezetbarát életmódig tartó teljes skálát. - Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

3 Tartalom 1. Jövőkép Alapelvek Értékek Célok A környezeti nevelés integráló hatása a kollégium tevékenységében Törvényi háttér, szabályozók Helyzetkép A Városi Kollégium Szolnok város települési lehetőségei, helyi értékei Konkrét célok Tanulásszervezési és törvényi keretek Csoportfoglalkozások A kötelező foglalkozások éves óraszáma Csoportfoglalkozás hagyományos keretek között Ember és természet lakóhelyünkön Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák? A magyarországi nemzeti parkok A kollégium környezetének állapota Hogyan változott életünk minősége? Környezettudatos vásárlás, fogyasztás A hazai természeti értékek és a tárgyi környezet értékeinek megóvása Hogyan tervezzem saját jövőmet? Az emberi civilizáció hatása a környezet átalakulására bemutatás 11 történelmi korokban, népek kultúráján keresztül Környezetszennyezés- egészségkárosodás Az állam szerepe a környezetvédelemben és hulladékgazdálkodásban 11 A környezeti értékek megóvását elősegítő törvények 5.2. Csoportfoglalkozáson kívüli lehetőségek Gyakorlatok Vetélkedő Természetvédelem Programok kollégiumon belül és kívül A kollégiumi környezet A kollégiumi épület és működése

4 6.2. A kollégiumi életvitel Résztvevők Az intézmény belső személyi adottságai Az intézmény külső segítői Erőforrások Személyi erőforrások Anyagi források Kommunikáció A kollégiumon belül A kollégiumon kívül Minőségirányítás a környezeti nevelésben Minőségcélok Stratégiai célok Operatív célok A vezetés felelőssége és elkötelezettsége Tervezés, szervezés Célok megfogalmazása Feladatok kijelölése Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások Anyagi erőforrások Munkakörnyezet Ellenőrzés Értékelés Mérés A minőségirányítás információs rendszere

5 1. Jövőkép A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása Alapelvek A környezeti nevelés megalapozza a tanítványok: - környezeti erkölcsét, - társadalmi-természeti felelősségét, - értéktudatát, felelősségtudatát, - együttműködési képességeit. A fenntarthatóság pedagógiája esélyt teremt a tanulók számára: - a környezetük természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusainak kezelésére, - a környezetért felelős aktív kiscsoportok és nagyobb közösségek kialakítására, - tájékozott, tevékeny állampolgárrá válni. A környezeti nevelés megvalósítása új tanítási-tanulási stratégiák kialakítását teszi lehetővé, mely figyelembe veszi a rendszerszemléletű megközelítést és a tanulók egyéniségét Értékek 1.3. Célok Az egyetemes természetnek (élettelen, élő), mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése; A természet, benne az ember és környezete kultúrája megbecsülése; A Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, a bioszféra és a sokféleség megtartása. A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását kell elősegíteni, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. (NAT) 1.4. A környezeti nevelés integráló hatása a kollégium tevékenységében A környezeti nevelés során felértékelődik az iskolai és a kollégiumi nevelés közötti integráció. Az egyes tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket a kollégiumi csoportfoglalkozások tartalmával, a tanítási órákon kívüli nevelés helyzeteit a kollégiumi szabadidős tevékenységgel célszerű és szükséges összehangolni. 2. Törvényi háttér, szabályozók A jog szerepe fontos a környezeti nevelésben. Szabályozó, hogy mint lényeges állami tevékenység megvalósuljon, és szabályozó, hogy az egyéni és közösségi részvétel konkrét környezeti feladat megoldásában jogszerű legyen. Jogszabályaink: 5

6 3. Helyzetkép - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 53. -a (módosítva a évi LXI. törvénnyel) - Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól - A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet - Nemzeti Környezetvédelmi Program 83/1997. (IX. 26.) OGY sz. határozat. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező évi LXV. törvény 48.. (3.) bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell készíteni az egészségnevelési és környezeti nevelési programjukat. A kollégiumnak könnyebbé, hosszú távon értékesebbé válhat a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja környezeti nevelési feladatai megvalósítása A Városi Kollégium 1996-ban alakult. Működik 5 tagintézmény, melynek közös igazgatása van. A kollégiumok tanulói a városban működő gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakképző iskolákban tanulnak. A közös igazgatóság miatt azonosak a követelmények és viszonylag szoros a kapcsolat a tagintézmények között. A nevelőmunka egy részének a megvalósulása csoportokban történik, csoportvezető nevelőtanár irányításával, foglalkozási tervben megtervezve. A környezeti nevelés módszereinek, ötleteinek megtervezésében a tanulók is részt vesznek. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 2010-ben módosult. A környezeti nevelés témakör meghatározza az ezzel kapcsolatos célokat, a feladatokat, fejlesztési követelményeket és évfolyamonként rögzíti az éves óraszámot. A tevékenység tartalmát és minőségét befolyásolja a nevelői és tanulói elkötelezettség, a szakmai tapasztalat. Az intézményi részvétel a téma iránti fokozódó és fejlődő érdeklődést mutatja. A bevált és eredményes formák a program tanulásszervezési és tartalmi keretek illetve módszerek területén megjelennek Szolnok város települési lehetőségei, helyi értékei fontos területet biztosítanak a tanulók környezet iránti elkötelezettségének fejlesztésében. A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete által szervezett tanártovábbképzés kapcsán elkészítettük Szolnok város helyi értékeit tartalmazó dolgozatot. Ebből az alábbi témaköröket hasznosítjuk: a.) A helyi értékek feltárásának szakaszai - Tanulmányi kirándulások, túrák - Élettelen, élő és társadalmi értékek b.) A régió természeti környezete - Felszín - Vízrajz - Éghajlat - Talaj - Növényföldrajzi jellemzők - Változások a természetes állatvilágban c.) A régió társadalmi helyzete - Szolnok város története - Szolnok környezetvédelmi problémái d.) Szolnok kulturális értékei - Nevezetes épületek, műemlékek 6

7 - Szolnokhoz kötődő híres emberek e.) A tanórai és tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei a városban és közvetlen környezetében - Tiszavirág - Szolnoki molnárfecske-telep - Erdei művelődési ház - Szolnok város zöld területei, parkjai - Szolnok város épített környezete 4. Konkrét célok Rendszerszemléletre nevelés A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - a tanórán szerzett ismereteket összekapcsolják az élet valós ügyeivel, - megértsék a fejlődés és a környezet összefüggő rendszerét. Alternatív, problémamegoldó gondolkodás A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - a problémákra alternatív választ keressenek, - az alternatívákat értékeljék, ellenőrizzék, a megfelelőt kiválasszák. A globális összefüggések megértése A tanulókat megismertetni azzal, hogy: - a létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, - felismerhetőek, azonosíthatóak a saját környezetük gondjait előidéző okok, - cselekedhetünk a környezeti problémák csökkentése érdekében. A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása A tanulókat megismertetni azzal, hogy: - környezetük minősége, gazdagsága létminőségük alapvető meghatározója, szükséges, hogy ez a gondolkodásunkban is megjelenjen. A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - felismerjék a környezet értékeit, esztétikumát és az ember és környezete harmónikus kapcsolatának lehetőségeit, - cselekedjenek a környezet védelmére és tartózkodjanak a környezet káros terhelésétől, - a társakkal együttműködve, tudatosan környezeti szempontokat figyelembe véve alakítsák a kollégiumi környezetüket, - részesítsék előnyben életmódjukban a környezetbarát formákat, fogyasztási szokásaikban a természetes és újrahasznosítható anyagokat, - tudjanak érvelni környezetvédő megoldások mellett, - felkészültek legyenek környezeti problémákkal összefüggő konfliktusok kezelésére, váljanak kezdeményezőkké a megoldásoknál. A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - megértsék a természet egységes egész, a Föld egységes rendszer, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, - ismerjék, a természeti környezet megváltozása hogyan hat az élőlényekre, - tudják, mi okozza az egyensúly megbomlását a talajban, a vizekben, a levegőben, hogyan hat ez a természetföldrajzi övezetekben és hogyan hat a közvetlen környezetükben. 7

8 - érdeklődjenek a biológiai sokféleség tartalma, védett (különösen hazai) növény- és állatfajok felismerése iránt, - ismerjék a hazai nemzeti parkokat és helyi természeti értékeket. 5. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 5.1. Csoportfoglalkozások A kötelező foglalkozások éves óraszáma: Környezeti nevelés: Évfolyam: Óraszám: Csoportfoglalkozás hagyományos keretek között: Az éves foglalkozási tervekben kialakítható feladatok: A Városi Kollégium belső módszertani anyaga ad ötleteket a csoportfoglalkozás kötelező témaköreinek feldolgozásához. 9. évfolyam: Ember és természet a lakóhelyünkön Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók ismerjék fel, hogy az emberi tevékenység, a termelőmunkából eredő hatások hogyan változtatták meg a városrész élővilágát. Civilizációs környezet, alkalmazkodás, egyensúly, hulladék Az emberi tevékenység hatása az élőhelyekre Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák? -élőhely-térkép készítése -megfigyelés -fotók készítése -értékelés Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók értsék, mit jelent a jelszó: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! Makro-, mikrokörnyezet, természetrombolás, katasztrófák, túlnépesedés, fegyverkezés, technológiai fejlődés. A lokális és a globális természetvédelem összefüggése. -megbeszélés -filmvetítés -szituációs játék -kiselőadás -várostérkép -határozó könyvek -fényképezőgép -a helyi könyvtár szakkönyvei -Az egyetlen Föld c. filmsorozat -Végveszélyben a Föld I-II. c. film -Internetes információk -videólejátszó -A megsebzett bolygó I-IV. c. film 8

9 10. évfolyam A magyarországi nemzeti parkok Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók ismerjék és becsüljék a hazai természetvédelem értékeit és eredményeit HNP, KNP, BNP, ANP, F-HNP, D-DNP, K-MNP, D-INP, B-f NP, ŐNP A szakmai tudás, az értékek megbecsülése és az eredményesség összefüggése A kollégium környezetének állapota -filmvetítés -könyvbemutató -előadás meghívott szakemberrel, -kiselőadások -a helyi könyvtár szakkönyvei, -videofilmek, CD-k, -képek a nemzeti parkokról (Természetbúvár c. lap) Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók legyenek képesek társaikkal a kollégium belső és külső környezetében környezeti szempontokat érvényesíteni. fásítás, virágosítás, tisztaság, szelektív hulladékgyűjtés, természetes anyagok használata, energiatakarékosság, figyelem, önfegyelem, tolerancia, alkalmazkodás A környezet és az életmód minőségének összefüggése. -a zöld környezet fejlesztése -saját festésű lenvászon függönyök készítése -dekoráció újrafelhasználható anyagokból - Jó tanácsok gyűjteményének elkészítése -Magatartás elemzés - vizsgálat -saját hajtású növények -lenvászon anyag, festék -újrafelhasználható csomagoló anyagok 11. évfolyam Hogyan változott életünk minősége? Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók ismerjék fel, hogy a civilizációs folyamat hogyan változtatta meg az ember és a természet viszonyát. Javulás, romlás, környezetkultúra, természetkultúra, környezeti válság, fejlődés Az emberi civilizáció fejlődésének és a környezet átalakulásának összefüggése. -kutatómunka -riport a nagyszülőkkel -múltat és jelent összehasonlító fotók bemutatása - javulás, romlás mérlegének elkészítése -a helyi könyvtár könyvei -fotók a településről, családról -Internetes információk 9

10 Környezettudatos vásárlás, fogyasztás Fejlesztési feladatok A tanulók ismerjék fel, hogy fogyasztói szokásainkkal befolyásolhatjuk a környezetbarát termelést. Fogalmak, összefüggések Biotermék, csomagolás, műanyag, eldobható és újrafelhasználható anyag, üvegvisszaváltás, hulladék, veszélyes hulladék, szennyezőanyagok, komposztálás. A tudatos vásárlás és környezetbarát életmód összefüggése. Módszerek, eszközök -próbavásárlás -a vásárlás elemzése gyártól a fogyasztóig -vizsgálat: Milyen környezetbarát anyagokat használtam egy hét alatt a kollégiumban? - Újrafelhasználhatom ötletfüzet összeállítása -újságcikkek, képek az elemzés bemutatásához -újrafelhasznosított papír az Ötletfüzet terjesztéséhez 12. évfolyam A hazai természeti értékek és tárgyi környezet értékeinek megóvása Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések A tanulók tekintsék értéknek a természet és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, harmónikus működését. Tájképi, kultúrtörténeti, földtani és az élővilág értékei, települési értékek, természetvédelmi kategóriák. A természet és a környezetvédelem kapcsolata. A hazai természeti érétkek és az idegenforgalom kapcsolata Hogyan tervezem saját jövőmet? Módszerek, eszközök -látogatás idegenforgalmi irodáknál - Helyi értékek -gyűjtemény összeállítása -idegenvezetés saját településen -gyakorlat -filmvetítés -kiselőadások -prospektusok -helyi könyvtár szakkönyvei -fotók -saját készítésű videofilmhez videokamera Fejlesztési feladatok Fogalmak, Módszerek, eszközök összefüggések A tanulóknak legyenek Életvonal, életmód, -életvonal, életmód - terv -helyi könyvtár konkrét elképze- karrier, mentálhigiénia, készítése szakkönyvei lései a környezettudatos kiegyensúlyozottság, - Aranyszabályok a kör- -magnetofon felnőtt élet- elvhűség, életminőség, nyezettudatos magatar- riport módról. környezet. táshoz a felnőttkor készítéséhez A lehetőség és a cselekvés összefüggése. alapkövének összeállítása -Internetes információk -tábla, toll a bemutatáshoz 10

11 évfolyam Az emberi civilizáció hatása a környezet átalakulására bemutatás történelmi korokban, népek kultúráján keresztül. Fejlesztési követelmények A tanulók értsék meg a fejlődés és a környezet kapcsolatát. Értsék meg, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes rendszer, de sérülékeny rendszer. Feldolgozandó tartalmak Fejlődés, természetkultúra, környezeti válság és ezek hatásai néhány kultúra esetével példázva. Ajánlott tevékenységek, módszerek kutatómunka, tanulói kiselőadások, képek, diaképek bemutatása, beszélgetés Környezetszennyezés- egészségkárosodás Fejlesztési követelmények A tanulók legyenek képesek kifejteni a környezetszennyezés fogalmát. Ismerjék a levegőszennyezés hatásait, az emberi tevékenységből származó vízszennyezést, az ólommérgezés és a sugárzás hatását az ember egészségére. Feldolgozandó tartalmak - levegőszennyezés - vízszennyezés - ólommérgezés - sugárzás Ajánlott tevékenység, módszerek - önálló ismeretszerzés - kiselőadás - feladatlap kitöltése - beszélgetés (Több foglalkozáson áthúzódó téma) Az állam szerepe a környezetvédelemben és hulladékgazdálkodásban A környezeti értékek megóvását elősegítő törvények Fejlesztési követelmények Feldolgozandó Ajánlott tevékenységek, tartalmak módszerek A tanulónak legyen ismerete A hatályos Nevelőtanári előadás arról, hogy a magyar környezetvédelemről Tanulói vélemények a jogrendszerben léteznek a és törvényben foglaltak és a környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról tapasztalásaikkal kapcsolatosan hulladékgazdálkodásról szóló szóló beszélgetés, vita törvények törvények. kivonatos Az önkormányzati A tanuló legyen tudatában megismertetése. rendeletek ismertetése annak, hogy a törvények, Tudsz-e olyan helyi, rendszabályok által önkormányzati meghatározott rendeletről, amely a környezethasználat be nem környezetvédelemről, tartása jogi hulladékkezelésről következményekkel jár(hat). szól? 11

12 5.2. Csoportfoglalkozáson kívüli lehetőségek Gyakorlatok Látogatás egy bevásárlóközpontban Csomagoló-, adalék- és egyéb anyagok megfigyelése, leltárfüzet készítése Hulladékok körülöttünk A kollégiumban keletkezett hulladék mennyiségének megfigyelése, megfigyelési napló vezetése, értékelés. Szelektív hulladékgyűjtés A gyűjtés formáinak megbeszélése, gyakorlati alkalmazás. Külön gyűjtőedények elhelyezése, tájékoztatók szervezése. Vizsgálatok - energiatakarékosság - víztakarékosság - vízminőség - levegőszennyezettség - zajszennyezés - savas eső - zuzmótérkép Használati tárgyak készítése újrahasznosítható anyagokból Képeslap, fényképtartó, tároló dobozok, tolltartó, textilképek, mini üvegház stb. készítése (anyagok: újságok, karton doboz, üdítős doboz v. palack, textilmaradék, konzerves doboz stb.) Vetélkedő Témája: A környezetvédelmi ismeretek és gyakorlatok Természetvédelem Téma: Magyarországi nemzeti parkok A hazai természetvédelmi rendszer megismerése A hazai nemzeti parkok megismerése a.) HNP, KNP, BNP, ANP, F-HNP, D-DNP, K-MNP, D-INP, B-f NP, ŐNP b.) Kutatás, adat- és anyaggyűjtés, levelezés a nemzeti parkok igazgatóságaival c.) Kiállítás (tablók, térképek, oktatótáblák, ismertetők) készítése Terepgyakorlat Helye: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskemét Programok kollégiumon belül és kívül Környezetvédelmi akciók aktuális környezeti probléma megoldására Városismereti túrák (szobor-túrák, építészeti stílusok-túrák, természetjáró-túrák) Intézménylátogatás (múzeum, könyvtár, TIT csillagvizsgáló stb.) Témanap (témahét) Vetélkedő Pályázat 12

13 6. A kollégiumi környezet 6.1. A kollégiumi épület és működése Tagintézmény Területe (m 2 ) Férőhely (fő) Baross úti Tagintézmény Szolnok, Baross utca Bán úti Tagintézmény Szolnok, Bán utca Tiszaparti Tagintézmény Szolnok, Tiszaparti sétány Gyermekváros úti Tagintézmény Szolnok, Gyermekváros u Szükséges felújítás Szobák burkolatának cseréje, külső Cél: a környezet komfortosítása Fűtés, villamos energia és melegvíz szolgáltatás leválasztása Szobák komfortosítása térelválasztással Cél komfortfokozat növelés - (felújított épület) A kollégium megteremti a középfokú intézményekben való tanuláshoz a feltételeket, azoknak a tanulóknak, akik ezt lakóhelyükön nem tudják megoldani. Biztosítja a férőhelyet, szállást, étkezést, lakhatást. Lehetőséget nyújt az eredményes tanuláshoz, pályaválasztáshoz a felkészítő, egyéni törődést biztosító, a szabadidő eltöltését szolgáló, a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozások tartalmának felhasználására. A működés rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az intézmény a rendelkezésre álló épületekkel, helyiségekkel, az elért pedagógiai eredményekkel biztosítani tudja a környezeti nevelés sokrétű színtereit A kollégiumi életvitel A tanulók életét szabályozza a házirend. Meghatározza a jogokat, kötelességeket, a kollégiumi tanulói munkarendet, a foglalkozások rendjét, a lakhatás feltételeit, helyiségek, berendezési tárgyak-, eszközök használatát, egyes esetekben a tanulók magatartásával kapcsolatos elvárásokat. Tartalmazza a tanulók részletes időbeosztását napirendként, a szervezett foglalkozások rendszerét hetirendként. A kollégiumban, a demokrácia gyakorlásának színtereként, a tanulóknak lehetőségük van a házirend összeállításában, módosításában részt venni, környezeti szempontokat érvényesíteni. 7. Résztvevők 13

14 7.1. Az intézmény belső személyi adottságai - a kollégisták (9-14. évfolyamos középiskolai tanulók) - pedagógusok - technikai dolgozók A tanulók érdekeltek a környezeti nevelés kapcsán a környezettel harmónikus életvitel elsajátítására. A pedagógusok érdekeltek szakmai ismereteik, pedagógiai elhivatottságuknak megfelelőn a tanulók kiegyensúlyozott, környezetükért felelős felnőttekké nevelésében. A technikai dolgozók érdekeltek az intézményi működés feltételeinek, mint saját munkafeltételeiknek környezetbarát megteremtésében és működésében Az intézmény külső segítői - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mint fenntartó - Polgármesteri Hivatal Szolnok - Városi Kollégium Kollégiumi Szék - Városi Kollégium Szülői Szervezetének Választmánya - Középiskolák, ahol a kollégisták tanulmányaikat folytatják: Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola Varga Katalin Gimnázium Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola - ÁNTSZ Megyei és Városi Intézete - Szolnok Városi Rendőrkapitányság - JNSZM Verseghy Ferenc Könyvtár - Damjanich János Múzeum - Aba Novák Művelődési Központ - Szigligeti Színház - JNSZM Pedagógiai Intézet - Tisza-Klub Környezet- és Természetvédő Egyesület - Erdei Művelődési Ház NEFAG Rt. Szolnok - Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség (A segítők köre a környezeti nevelési program megvalósítása során bővül) 8. Erőforrások 14

15 8.1. Személyi erőforrások Az intézményben dolgozó pedagógusok sokrétű képzettséggel rendelkeznek, az alábbiak szerint: Pedagógus szakok: magyar nyelv és irodalom történelem matematika angol nyelv német nyelv orosz nyelv fizika biológia földrajz testnevelés rajz háztartásökonómia életvitel környezetvédelem hittan pedagógia nevelőtanár szociálpedagógus mérnöktanár tanító Nem pedagógus szakok: szociológus művelődésszervező népművelő (egy-egy dolgozó többféle végzettséggel is rendelkezik) Mindez lehetővé teszi, hogy a környezeti nevelés a kollégiumi nevelés minden területén megjelenjen. Mindegyik területen szereztek olyan új ismereteket, melyek a környezeti nevelésben hasznosíthatók. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak az éves munkaterv kialakításakor, alkalmazotti megbeszélések információi alapján, egyéni felkészültségüknek megfelelően kapcsolódnak be a környezeti nevelés folyamatába Anyagi források A környezeti nevelési program megvalósításához a forrás részben biztosított. Ez megjelenik a helyiség- és eszközhasználatban, illetve foglalkozások és programok szervezésében. Az anyagi forrás növelésére a pályázati lehetőségek mind nagyobb arányú kihasználása lehet a megoldás. Figyelembe kell venni az anyagi forrás minél gazdaságosabb és takarékosabb felhasználását. 15

16 9. Kommunikáció 9.1. A kollégiumon belül Tanulói: -faliújság -ötlet és jó tanács füzetek megjelentetése, csere az öt tagintézményben -bemutató foglalkozás szervezése Dolgozói: -alkalmazotti értekezlet -tantestületi értekezlet -tagintézményi tantestületi értekezlet Felelős: -DÖK -kollégiumvezetők -pedagógiai igh. Felelős: -igazgató -igazgató -kollégiumvezető 9.2. A kollégiumon kívül Megnevezés: -tudósítás a helyi újság, rádió, televízió felé -tudósítás az országos sajtó felé -beszámoló a fenntartó felé -kölcsönös tájékoztatás a külső segítőkkel Felelős: -igazgató -igazgató -igazgató -igazgató, kollégiumvezetők, szaktanár 10. Minőségirányítás a környezeti nevelésben Minőségcélok Stratégiai célok A környezeti nevelési program 4. pontjában megfogalmazott konkrét célok általános elfogadtatása. A kollégiumban folyó nevelőmunka attribútumává váljon a környezeti nevelés Operatív célok A környezeti nevelési program hatékony, gyakorlati megvalósítása. Az ellenőrzés, értékelés, mérés szolgálja a kiegyensúlyozott tevékenykedést és az intézményi önálló arculat újabb részének kialakítását A vezetés felelőssége és elkötelezettsége - A vezetés elkötelezett a környezeti nevelési program megvalósítása mellett - Szakmai munkájával segíti, hogy munkatársai felelősséget viseljenek a megvalósításért, a minőséget befolyásolható folyamatok végrehajtásáért. 16

17 - A megvalósításhoz szükséges erőforrásokat a lehetőségeknek megfelelően biztosítja Tervezés, szervezés Célok megfogalmazása - A környezeti nevelési program 1.,3. és 4. pontja szerint. - A megvalósítás során átvizsgálásra, korrigálásra kerülhet sor Feladatok kijelölése - A környezeti nevelési program 5. pontja szerint. - A feladatok folyamatos megvalósítása a dolgozók irányításával és közreműködésével történik a munkaköri leírásokban megfogalmazottak alapján. - Az éves munkatervben kijelölésre, beemelésre kerülnek azok a feladatok, amelyek a partneri igényekben külön is megfogalmazásra kerülnek. - A feladatok hatékony megvalósítása érdekében meghatározásra kerülnek azok a feladatok, amelyek az ellenőrzést, értékelést, mérést biztosítják Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások Anyagi erőforrások Munkakörnyezet A személyi feltételek megteremtése: - A munkavállalók rendelkezzenek a munkakörök ellátásához szükséges végzettséggel, képzettséggel. - A követelményeknek való jobb megfelelés érdekében vegyenek és vehessenek részt környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken. - Az intézmény működteti az alkalmazottak ösztönzésére szolgáló elismerési rendszerét. - A munkatársak felelősek az általuk végzett munka minőségéért. Működési költségek - A környezeti nevelés az éves költségvetési kereteken belül valósul meg. - Az intézményi feladatok sokrétűbb, színvonalasabb ellátásához pályázati lehetőségeket is felhasználhatunk. - A rendelkezésre álló eszközök folyamatos kiegészítéssel biztosítják a szükséges tárgyi feltételeket. - A tanulók és dolgozók számára biztosított épületek, helyiségek rendezett, tiszta belső és külső feltételeket biztosítanak a folyamatos munkavégzéshez. - Az elhasználódott helyiségek és eszközök karbantartása, korszerűsítése az intézményvezetés felelőssége. 17

18 10.4. Ellenőrzés A nevelőtestület meghatározza és bevezeti azokat az ellenőrzési formákat, amelyen a környezeti nevelés eredményessége folyamatosan követhető. Formái: - Vezetői ellenőrzés Az éves munkatervben kerül meghatározásra tartalma, módszere, ideje és a kapott információk kezelési módja. - Minőségügyi ellenőrzés Kiterjedhet a tevékenységek, erőforrások, helyzetelemzések, partneri elégedettség, eredmények és változtatások szükségességének ellenőrzésére. Az ellenőrzés módja, ideje, a megállapítások és intézkedések tartalma külön ellenőrzési tervben kerül meghatározásra. - A munkatársak munkájának ellenőrzése az SZMSZ szerint Értékelés Formái: - Vezető értékelés Tartalma: A környezeti nevelési program megvalósításának helyzete, tartalma, eredményei Ideje: évente - Intézményi önértékelés Tartalma: Teljes körű önértékelés részeként Ideje: a helyi minőségirányítási program szerint - A pedagógiai tevékenység értékelése Tartalma: A nevelőtestület környezeti nevelési munkájának hatékonysága, a tanulók egyéni tevékenységének színvonala. Ideje: az éves munkaterv szerint Az értékelésre jogosultak köre az SZMSZ szerint Mérés A mérés azt szolgálja, hogy megfelelő információval rendelkezzünk a minőség szintentartásához és javításához. A mérés tartalma: -pedagógiai mérés -eredményvizsgálat -partneri igény- és elégedettség mérés A mérés formája: kérdőíves mérés A kérdőívek tartalma a környezeti nevelési program megvalósítására kérdez rá A minőségirányítás információs rendszere A környezeti nevelés megvalósítása során keletkezett dokumentumok, folyamatleírások és folyamatszabályozások az intézményi minőségirányítási program részterületét képezik. Az embernek ott van az igazi otthona, ahol a természettől kedvet és bátorságot nyer önmagához. Németh László 18

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program 10 b.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Környezeti nevelési program OM azonosító: 031202 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI A bölcs ember törvénye az: a természet

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2011. június 30.

Pedagógiai Program Városi Kollégium Szolnok PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szolnok, 2011. június 30. PEDAGÓGIAI PROGRAM Szolnok, 2011. június 30. Tartalom Bevezető.. 4 1. Preambulum 5 1.1. Jogi státusz.. 5 1.2. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység... 5 1.3. Intézmény típusa. 6 1.4. Szervezeti

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 4. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja 1. A jogszabályi háttér A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása

Részletesebben

Az Andrássy Gyula Szakközépiskola. Környezeti Nevelési Programja

Az Andrássy Gyula Szakközépiskola. Környezeti Nevelési Programja 6. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Környezeti Nevelési Programja 1. Alapok 1.1. Törvényi háttér Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 8. A Magyar Köztársaság elismeri

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT PÉCS

PEDAGÓGIAI PROGRAM APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT PÉCS Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Turi Katalin főigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A Pedagógiai Program szerkezete...

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület munkája nyomán összeállította: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK 4 II. AZ ISKOLA

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. Alapok 1.1. Jogszabályi háttér Az Alkotmány néhány ide vonatkozó paragrafusa: 8. A Magyar Köztársaság elismeri

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. Érvényes: 2006. szeptember 1-től Az intézmény megnevezése : Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Az intézmény rövidített neve: Petőfi Sándor Gimnázium Az

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben