Környezeti nevelési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelési program"

Átírás

1 Szolnok, március

2 A környezeti nevelés tehát egyfajta környezeti kultúrára nevelés, amely kultúra magába foglalja a környezetre vonatkozó ismeretektől a környezetbarát életmódig tartó teljes skálát. - Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

3 Tartalom 1. Jövőkép Alapelvek Értékek Célok A környezeti nevelés integráló hatása a kollégium tevékenységében Törvényi háttér, szabályozók Helyzetkép A Városi Kollégium Szolnok város települési lehetőségei, helyi értékei Konkrét célok Tanulásszervezési és törvényi keretek Csoportfoglalkozások A kötelező foglalkozások éves óraszáma Csoportfoglalkozás hagyományos keretek között Ember és természet lakóhelyünkön Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák? A magyarországi nemzeti parkok A kollégium környezetének állapota Hogyan változott életünk minősége? Környezettudatos vásárlás, fogyasztás A hazai természeti értékek és a tárgyi környezet értékeinek megóvása Hogyan tervezzem saját jövőmet? Az emberi civilizáció hatása a környezet átalakulására bemutatás 11 történelmi korokban, népek kultúráján keresztül Környezetszennyezés- egészségkárosodás Az állam szerepe a környezetvédelemben és hulladékgazdálkodásban 11 A környezeti értékek megóvását elősegítő törvények 5.2. Csoportfoglalkozáson kívüli lehetőségek Gyakorlatok Vetélkedő Természetvédelem Programok kollégiumon belül és kívül A kollégiumi környezet A kollégiumi épület és működése

4 6.2. A kollégiumi életvitel Résztvevők Az intézmény belső személyi adottságai Az intézmény külső segítői Erőforrások Személyi erőforrások Anyagi források Kommunikáció A kollégiumon belül A kollégiumon kívül Minőségirányítás a környezeti nevelésben Minőségcélok Stratégiai célok Operatív célok A vezetés felelőssége és elkötelezettsége Tervezés, szervezés Célok megfogalmazása Feladatok kijelölése Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások Anyagi erőforrások Munkakörnyezet Ellenőrzés Értékelés Mérés A minőségirányítás információs rendszere

5 1. Jövőkép A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása Alapelvek A környezeti nevelés megalapozza a tanítványok: - környezeti erkölcsét, - társadalmi-természeti felelősségét, - értéktudatát, felelősségtudatát, - együttműködési képességeit. A fenntarthatóság pedagógiája esélyt teremt a tanulók számára: - a környezetük természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusainak kezelésére, - a környezetért felelős aktív kiscsoportok és nagyobb közösségek kialakítására, - tájékozott, tevékeny állampolgárrá válni. A környezeti nevelés megvalósítása új tanítási-tanulási stratégiák kialakítását teszi lehetővé, mely figyelembe veszi a rendszerszemléletű megközelítést és a tanulók egyéniségét Értékek 1.3. Célok Az egyetemes természetnek (élettelen, élő), mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése; A természet, benne az ember és környezete kultúrája megbecsülése; A Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, a bioszféra és a sokféleség megtartása. A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását kell elősegíteni, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. (NAT) 1.4. A környezeti nevelés integráló hatása a kollégium tevékenységében A környezeti nevelés során felértékelődik az iskolai és a kollégiumi nevelés közötti integráció. Az egyes tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket a kollégiumi csoportfoglalkozások tartalmával, a tanítási órákon kívüli nevelés helyzeteit a kollégiumi szabadidős tevékenységgel célszerű és szükséges összehangolni. 2. Törvényi háttér, szabályozók A jog szerepe fontos a környezeti nevelésben. Szabályozó, hogy mint lényeges állami tevékenység megvalósuljon, és szabályozó, hogy az egyéni és közösségi részvétel konkrét környezeti feladat megoldásában jogszerű legyen. Jogszabályaink: 5

6 3. Helyzetkép - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 53. -a (módosítva a évi LXI. törvénnyel) - Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól - A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet - Nemzeti Környezetvédelmi Program 83/1997. (IX. 26.) OGY sz. határozat. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező évi LXV. törvény 48.. (3.) bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell készíteni az egészségnevelési és környezeti nevelési programjukat. A kollégiumnak könnyebbé, hosszú távon értékesebbé válhat a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja környezeti nevelési feladatai megvalósítása A Városi Kollégium 1996-ban alakult. Működik 5 tagintézmény, melynek közös igazgatása van. A kollégiumok tanulói a városban működő gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakképző iskolákban tanulnak. A közös igazgatóság miatt azonosak a követelmények és viszonylag szoros a kapcsolat a tagintézmények között. A nevelőmunka egy részének a megvalósulása csoportokban történik, csoportvezető nevelőtanár irányításával, foglalkozási tervben megtervezve. A környezeti nevelés módszereinek, ötleteinek megtervezésében a tanulók is részt vesznek. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 2010-ben módosult. A környezeti nevelés témakör meghatározza az ezzel kapcsolatos célokat, a feladatokat, fejlesztési követelményeket és évfolyamonként rögzíti az éves óraszámot. A tevékenység tartalmát és minőségét befolyásolja a nevelői és tanulói elkötelezettség, a szakmai tapasztalat. Az intézményi részvétel a téma iránti fokozódó és fejlődő érdeklődést mutatja. A bevált és eredményes formák a program tanulásszervezési és tartalmi keretek illetve módszerek területén megjelennek Szolnok város települési lehetőségei, helyi értékei fontos területet biztosítanak a tanulók környezet iránti elkötelezettségének fejlesztésében. A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete által szervezett tanártovábbképzés kapcsán elkészítettük Szolnok város helyi értékeit tartalmazó dolgozatot. Ebből az alábbi témaköröket hasznosítjuk: a.) A helyi értékek feltárásának szakaszai - Tanulmányi kirándulások, túrák - Élettelen, élő és társadalmi értékek b.) A régió természeti környezete - Felszín - Vízrajz - Éghajlat - Talaj - Növényföldrajzi jellemzők - Változások a természetes állatvilágban c.) A régió társadalmi helyzete - Szolnok város története - Szolnok környezetvédelmi problémái d.) Szolnok kulturális értékei - Nevezetes épületek, műemlékek 6

7 - Szolnokhoz kötődő híres emberek e.) A tanórai és tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei a városban és közvetlen környezetében - Tiszavirág - Szolnoki molnárfecske-telep - Erdei művelődési ház - Szolnok város zöld területei, parkjai - Szolnok város épített környezete 4. Konkrét célok Rendszerszemléletre nevelés A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - a tanórán szerzett ismereteket összekapcsolják az élet valós ügyeivel, - megértsék a fejlődés és a környezet összefüggő rendszerét. Alternatív, problémamegoldó gondolkodás A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - a problémákra alternatív választ keressenek, - az alternatívákat értékeljék, ellenőrizzék, a megfelelőt kiválasszák. A globális összefüggések megértése A tanulókat megismertetni azzal, hogy: - a létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, - felismerhetőek, azonosíthatóak a saját környezetük gondjait előidéző okok, - cselekedhetünk a környezeti problémák csökkentése érdekében. A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása A tanulókat megismertetni azzal, hogy: - környezetük minősége, gazdagsága létminőségük alapvető meghatározója, szükséges, hogy ez a gondolkodásunkban is megjelenjen. A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - felismerjék a környezet értékeit, esztétikumát és az ember és környezete harmónikus kapcsolatának lehetőségeit, - cselekedjenek a környezet védelmére és tartózkodjanak a környezet káros terhelésétől, - a társakkal együttműködve, tudatosan környezeti szempontokat figyelembe véve alakítsák a kollégiumi környezetüket, - részesítsék előnyben életmódjukban a környezetbarát formákat, fogyasztási szokásaikban a természetes és újrahasznosítható anyagokat, - tudjanak érvelni környezetvédő megoldások mellett, - felkészültek legyenek környezeti problémákkal összefüggő konfliktusok kezelésére, váljanak kezdeményezőkké a megoldásoknál. A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése A tanulókat képessé tenni arra, hogy: - megértsék a természet egységes egész, a Föld egységes rendszer, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, - ismerjék, a természeti környezet megváltozása hogyan hat az élőlényekre, - tudják, mi okozza az egyensúly megbomlását a talajban, a vizekben, a levegőben, hogyan hat ez a természetföldrajzi övezetekben és hogyan hat a közvetlen környezetükben. 7

8 - érdeklődjenek a biológiai sokféleség tartalma, védett (különösen hazai) növény- és állatfajok felismerése iránt, - ismerjék a hazai nemzeti parkokat és helyi természeti értékeket. 5. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 5.1. Csoportfoglalkozások A kötelező foglalkozások éves óraszáma: Környezeti nevelés: Évfolyam: Óraszám: Csoportfoglalkozás hagyományos keretek között: Az éves foglalkozási tervekben kialakítható feladatok: A Városi Kollégium belső módszertani anyaga ad ötleteket a csoportfoglalkozás kötelező témaköreinek feldolgozásához. 9. évfolyam: Ember és természet a lakóhelyünkön Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók ismerjék fel, hogy az emberi tevékenység, a termelőmunkából eredő hatások hogyan változtatták meg a városrész élővilágát. Civilizációs környezet, alkalmazkodás, egyensúly, hulladék Az emberi tevékenység hatása az élőhelyekre Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák? -élőhely-térkép készítése -megfigyelés -fotók készítése -értékelés Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók értsék, mit jelent a jelszó: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! Makro-, mikrokörnyezet, természetrombolás, katasztrófák, túlnépesedés, fegyverkezés, technológiai fejlődés. A lokális és a globális természetvédelem összefüggése. -megbeszélés -filmvetítés -szituációs játék -kiselőadás -várostérkép -határozó könyvek -fényképezőgép -a helyi könyvtár szakkönyvei -Az egyetlen Föld c. filmsorozat -Végveszélyben a Föld I-II. c. film -Internetes információk -videólejátszó -A megsebzett bolygó I-IV. c. film 8

9 10. évfolyam A magyarországi nemzeti parkok Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók ismerjék és becsüljék a hazai természetvédelem értékeit és eredményeit HNP, KNP, BNP, ANP, F-HNP, D-DNP, K-MNP, D-INP, B-f NP, ŐNP A szakmai tudás, az értékek megbecsülése és az eredményesség összefüggése A kollégium környezetének állapota -filmvetítés -könyvbemutató -előadás meghívott szakemberrel, -kiselőadások -a helyi könyvtár szakkönyvei, -videofilmek, CD-k, -képek a nemzeti parkokról (Természetbúvár c. lap) Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók legyenek képesek társaikkal a kollégium belső és külső környezetében környezeti szempontokat érvényesíteni. fásítás, virágosítás, tisztaság, szelektív hulladékgyűjtés, természetes anyagok használata, energiatakarékosság, figyelem, önfegyelem, tolerancia, alkalmazkodás A környezet és az életmód minőségének összefüggése. -a zöld környezet fejlesztése -saját festésű lenvászon függönyök készítése -dekoráció újrafelhasználható anyagokból - Jó tanácsok gyűjteményének elkészítése -Magatartás elemzés - vizsgálat -saját hajtású növények -lenvászon anyag, festék -újrafelhasználható csomagoló anyagok 11. évfolyam Hogyan változott életünk minősége? Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések Módszerek, eszközök A tanulók ismerjék fel, hogy a civilizációs folyamat hogyan változtatta meg az ember és a természet viszonyát. Javulás, romlás, környezetkultúra, természetkultúra, környezeti válság, fejlődés Az emberi civilizáció fejlődésének és a környezet átalakulásának összefüggése. -kutatómunka -riport a nagyszülőkkel -múltat és jelent összehasonlító fotók bemutatása - javulás, romlás mérlegének elkészítése -a helyi könyvtár könyvei -fotók a településről, családról -Internetes információk 9

10 Környezettudatos vásárlás, fogyasztás Fejlesztési feladatok A tanulók ismerjék fel, hogy fogyasztói szokásainkkal befolyásolhatjuk a környezetbarát termelést. Fogalmak, összefüggések Biotermék, csomagolás, műanyag, eldobható és újrafelhasználható anyag, üvegvisszaváltás, hulladék, veszélyes hulladék, szennyezőanyagok, komposztálás. A tudatos vásárlás és környezetbarát életmód összefüggése. Módszerek, eszközök -próbavásárlás -a vásárlás elemzése gyártól a fogyasztóig -vizsgálat: Milyen környezetbarát anyagokat használtam egy hét alatt a kollégiumban? - Újrafelhasználhatom ötletfüzet összeállítása -újságcikkek, képek az elemzés bemutatásához -újrafelhasznosított papír az Ötletfüzet terjesztéséhez 12. évfolyam A hazai természeti értékek és tárgyi környezet értékeinek megóvása Fejlesztési feladatok Fogalmak, összefüggések A tanulók tekintsék értéknek a természet és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, harmónikus működését. Tájképi, kultúrtörténeti, földtani és az élővilág értékei, települési értékek, természetvédelmi kategóriák. A természet és a környezetvédelem kapcsolata. A hazai természeti érétkek és az idegenforgalom kapcsolata Hogyan tervezem saját jövőmet? Módszerek, eszközök -látogatás idegenforgalmi irodáknál - Helyi értékek -gyűjtemény összeállítása -idegenvezetés saját településen -gyakorlat -filmvetítés -kiselőadások -prospektusok -helyi könyvtár szakkönyvei -fotók -saját készítésű videofilmhez videokamera Fejlesztési feladatok Fogalmak, Módszerek, eszközök összefüggések A tanulóknak legyenek Életvonal, életmód, -életvonal, életmód - terv -helyi könyvtár konkrét elképze- karrier, mentálhigiénia, készítése szakkönyvei lései a környezettudatos kiegyensúlyozottság, - Aranyszabályok a kör- -magnetofon felnőtt élet- elvhűség, életminőség, nyezettudatos magatar- riport módról. környezet. táshoz a felnőttkor készítéséhez A lehetőség és a cselekvés összefüggése. alapkövének összeállítása -Internetes információk -tábla, toll a bemutatáshoz 10

11 évfolyam Az emberi civilizáció hatása a környezet átalakulására bemutatás történelmi korokban, népek kultúráján keresztül. Fejlesztési követelmények A tanulók értsék meg a fejlődés és a környezet kapcsolatát. Értsék meg, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes rendszer, de sérülékeny rendszer. Feldolgozandó tartalmak Fejlődés, természetkultúra, környezeti válság és ezek hatásai néhány kultúra esetével példázva. Ajánlott tevékenységek, módszerek kutatómunka, tanulói kiselőadások, képek, diaképek bemutatása, beszélgetés Környezetszennyezés- egészségkárosodás Fejlesztési követelmények A tanulók legyenek képesek kifejteni a környezetszennyezés fogalmát. Ismerjék a levegőszennyezés hatásait, az emberi tevékenységből származó vízszennyezést, az ólommérgezés és a sugárzás hatását az ember egészségére. Feldolgozandó tartalmak - levegőszennyezés - vízszennyezés - ólommérgezés - sugárzás Ajánlott tevékenység, módszerek - önálló ismeretszerzés - kiselőadás - feladatlap kitöltése - beszélgetés (Több foglalkozáson áthúzódó téma) Az állam szerepe a környezetvédelemben és hulladékgazdálkodásban A környezeti értékek megóvását elősegítő törvények Fejlesztési követelmények Feldolgozandó Ajánlott tevékenységek, tartalmak módszerek A tanulónak legyen ismerete A hatályos Nevelőtanári előadás arról, hogy a magyar környezetvédelemről Tanulói vélemények a jogrendszerben léteznek a és törvényben foglaltak és a környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról tapasztalásaikkal kapcsolatosan hulladékgazdálkodásról szóló szóló beszélgetés, vita törvények törvények. kivonatos Az önkormányzati A tanuló legyen tudatában megismertetése. rendeletek ismertetése annak, hogy a törvények, Tudsz-e olyan helyi, rendszabályok által önkormányzati meghatározott rendeletről, amely a környezethasználat be nem környezetvédelemről, tartása jogi hulladékkezelésről következményekkel jár(hat). szól? 11

12 5.2. Csoportfoglalkozáson kívüli lehetőségek Gyakorlatok Látogatás egy bevásárlóközpontban Csomagoló-, adalék- és egyéb anyagok megfigyelése, leltárfüzet készítése Hulladékok körülöttünk A kollégiumban keletkezett hulladék mennyiségének megfigyelése, megfigyelési napló vezetése, értékelés. Szelektív hulladékgyűjtés A gyűjtés formáinak megbeszélése, gyakorlati alkalmazás. Külön gyűjtőedények elhelyezése, tájékoztatók szervezése. Vizsgálatok - energiatakarékosság - víztakarékosság - vízminőség - levegőszennyezettség - zajszennyezés - savas eső - zuzmótérkép Használati tárgyak készítése újrahasznosítható anyagokból Képeslap, fényképtartó, tároló dobozok, tolltartó, textilképek, mini üvegház stb. készítése (anyagok: újságok, karton doboz, üdítős doboz v. palack, textilmaradék, konzerves doboz stb.) Vetélkedő Témája: A környezetvédelmi ismeretek és gyakorlatok Természetvédelem Téma: Magyarországi nemzeti parkok A hazai természetvédelmi rendszer megismerése A hazai nemzeti parkok megismerése a.) HNP, KNP, BNP, ANP, F-HNP, D-DNP, K-MNP, D-INP, B-f NP, ŐNP b.) Kutatás, adat- és anyaggyűjtés, levelezés a nemzeti parkok igazgatóságaival c.) Kiállítás (tablók, térképek, oktatótáblák, ismertetők) készítése Terepgyakorlat Helye: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskemét Programok kollégiumon belül és kívül Környezetvédelmi akciók aktuális környezeti probléma megoldására Városismereti túrák (szobor-túrák, építészeti stílusok-túrák, természetjáró-túrák) Intézménylátogatás (múzeum, könyvtár, TIT csillagvizsgáló stb.) Témanap (témahét) Vetélkedő Pályázat 12

13 6. A kollégiumi környezet 6.1. A kollégiumi épület és működése Tagintézmény Területe (m 2 ) Férőhely (fő) Baross úti Tagintézmény Szolnok, Baross utca Bán úti Tagintézmény Szolnok, Bán utca Tiszaparti Tagintézmény Szolnok, Tiszaparti sétány Gyermekváros úti Tagintézmény Szolnok, Gyermekváros u Szükséges felújítás Szobák burkolatának cseréje, külső Cél: a környezet komfortosítása Fűtés, villamos energia és melegvíz szolgáltatás leválasztása Szobák komfortosítása térelválasztással Cél komfortfokozat növelés - (felújított épület) A kollégium megteremti a középfokú intézményekben való tanuláshoz a feltételeket, azoknak a tanulóknak, akik ezt lakóhelyükön nem tudják megoldani. Biztosítja a férőhelyet, szállást, étkezést, lakhatást. Lehetőséget nyújt az eredményes tanuláshoz, pályaválasztáshoz a felkészítő, egyéni törődést biztosító, a szabadidő eltöltését szolgáló, a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozások tartalmának felhasználására. A működés rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az intézmény a rendelkezésre álló épületekkel, helyiségekkel, az elért pedagógiai eredményekkel biztosítani tudja a környezeti nevelés sokrétű színtereit A kollégiumi életvitel A tanulók életét szabályozza a házirend. Meghatározza a jogokat, kötelességeket, a kollégiumi tanulói munkarendet, a foglalkozások rendjét, a lakhatás feltételeit, helyiségek, berendezési tárgyak-, eszközök használatát, egyes esetekben a tanulók magatartásával kapcsolatos elvárásokat. Tartalmazza a tanulók részletes időbeosztását napirendként, a szervezett foglalkozások rendszerét hetirendként. A kollégiumban, a demokrácia gyakorlásának színtereként, a tanulóknak lehetőségük van a házirend összeállításában, módosításában részt venni, környezeti szempontokat érvényesíteni. 7. Résztvevők 13

14 7.1. Az intézmény belső személyi adottságai - a kollégisták (9-14. évfolyamos középiskolai tanulók) - pedagógusok - technikai dolgozók A tanulók érdekeltek a környezeti nevelés kapcsán a környezettel harmónikus életvitel elsajátítására. A pedagógusok érdekeltek szakmai ismereteik, pedagógiai elhivatottságuknak megfelelőn a tanulók kiegyensúlyozott, környezetükért felelős felnőttekké nevelésében. A technikai dolgozók érdekeltek az intézményi működés feltételeinek, mint saját munkafeltételeiknek környezetbarát megteremtésében és működésében Az intézmény külső segítői - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mint fenntartó - Polgármesteri Hivatal Szolnok - Városi Kollégium Kollégiumi Szék - Városi Kollégium Szülői Szervezetének Választmánya - Középiskolák, ahol a kollégisták tanulmányaikat folytatják: Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola Varga Katalin Gimnázium Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola - ÁNTSZ Megyei és Városi Intézete - Szolnok Városi Rendőrkapitányság - JNSZM Verseghy Ferenc Könyvtár - Damjanich János Múzeum - Aba Novák Művelődési Központ - Szigligeti Színház - JNSZM Pedagógiai Intézet - Tisza-Klub Környezet- és Természetvédő Egyesület - Erdei Művelődési Ház NEFAG Rt. Szolnok - Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség (A segítők köre a környezeti nevelési program megvalósítása során bővül) 8. Erőforrások 14

15 8.1. Személyi erőforrások Az intézményben dolgozó pedagógusok sokrétű képzettséggel rendelkeznek, az alábbiak szerint: Pedagógus szakok: magyar nyelv és irodalom történelem matematika angol nyelv német nyelv orosz nyelv fizika biológia földrajz testnevelés rajz háztartásökonómia életvitel környezetvédelem hittan pedagógia nevelőtanár szociálpedagógus mérnöktanár tanító Nem pedagógus szakok: szociológus művelődésszervező népművelő (egy-egy dolgozó többféle végzettséggel is rendelkezik) Mindez lehetővé teszi, hogy a környezeti nevelés a kollégiumi nevelés minden területén megjelenjen. Mindegyik területen szereztek olyan új ismereteket, melyek a környezeti nevelésben hasznosíthatók. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak az éves munkaterv kialakításakor, alkalmazotti megbeszélések információi alapján, egyéni felkészültségüknek megfelelően kapcsolódnak be a környezeti nevelés folyamatába Anyagi források A környezeti nevelési program megvalósításához a forrás részben biztosított. Ez megjelenik a helyiség- és eszközhasználatban, illetve foglalkozások és programok szervezésében. Az anyagi forrás növelésére a pályázati lehetőségek mind nagyobb arányú kihasználása lehet a megoldás. Figyelembe kell venni az anyagi forrás minél gazdaságosabb és takarékosabb felhasználását. 15

16 9. Kommunikáció 9.1. A kollégiumon belül Tanulói: -faliújság -ötlet és jó tanács füzetek megjelentetése, csere az öt tagintézményben -bemutató foglalkozás szervezése Dolgozói: -alkalmazotti értekezlet -tantestületi értekezlet -tagintézményi tantestületi értekezlet Felelős: -DÖK -kollégiumvezetők -pedagógiai igh. Felelős: -igazgató -igazgató -kollégiumvezető 9.2. A kollégiumon kívül Megnevezés: -tudósítás a helyi újság, rádió, televízió felé -tudósítás az országos sajtó felé -beszámoló a fenntartó felé -kölcsönös tájékoztatás a külső segítőkkel Felelős: -igazgató -igazgató -igazgató -igazgató, kollégiumvezetők, szaktanár 10. Minőségirányítás a környezeti nevelésben Minőségcélok Stratégiai célok A környezeti nevelési program 4. pontjában megfogalmazott konkrét célok általános elfogadtatása. A kollégiumban folyó nevelőmunka attribútumává váljon a környezeti nevelés Operatív célok A környezeti nevelési program hatékony, gyakorlati megvalósítása. Az ellenőrzés, értékelés, mérés szolgálja a kiegyensúlyozott tevékenykedést és az intézményi önálló arculat újabb részének kialakítását A vezetés felelőssége és elkötelezettsége - A vezetés elkötelezett a környezeti nevelési program megvalósítása mellett - Szakmai munkájával segíti, hogy munkatársai felelősséget viseljenek a megvalósításért, a minőséget befolyásolható folyamatok végrehajtásáért. 16

17 - A megvalósításhoz szükséges erőforrásokat a lehetőségeknek megfelelően biztosítja Tervezés, szervezés Célok megfogalmazása - A környezeti nevelési program 1.,3. és 4. pontja szerint. - A megvalósítás során átvizsgálásra, korrigálásra kerülhet sor Feladatok kijelölése - A környezeti nevelési program 5. pontja szerint. - A feladatok folyamatos megvalósítása a dolgozók irányításával és közreműködésével történik a munkaköri leírásokban megfogalmazottak alapján. - Az éves munkatervben kijelölésre, beemelésre kerülnek azok a feladatok, amelyek a partneri igényekben külön is megfogalmazásra kerülnek. - A feladatok hatékony megvalósítása érdekében meghatározásra kerülnek azok a feladatok, amelyek az ellenőrzést, értékelést, mérést biztosítják Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások Anyagi erőforrások Munkakörnyezet A személyi feltételek megteremtése: - A munkavállalók rendelkezzenek a munkakörök ellátásához szükséges végzettséggel, képzettséggel. - A követelményeknek való jobb megfelelés érdekében vegyenek és vehessenek részt környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken. - Az intézmény működteti az alkalmazottak ösztönzésére szolgáló elismerési rendszerét. - A munkatársak felelősek az általuk végzett munka minőségéért. Működési költségek - A környezeti nevelés az éves költségvetési kereteken belül valósul meg. - Az intézményi feladatok sokrétűbb, színvonalasabb ellátásához pályázati lehetőségeket is felhasználhatunk. - A rendelkezésre álló eszközök folyamatos kiegészítéssel biztosítják a szükséges tárgyi feltételeket. - A tanulók és dolgozók számára biztosított épületek, helyiségek rendezett, tiszta belső és külső feltételeket biztosítanak a folyamatos munkavégzéshez. - Az elhasználódott helyiségek és eszközök karbantartása, korszerűsítése az intézményvezetés felelőssége. 17

18 10.4. Ellenőrzés A nevelőtestület meghatározza és bevezeti azokat az ellenőrzési formákat, amelyen a környezeti nevelés eredményessége folyamatosan követhető. Formái: - Vezetői ellenőrzés Az éves munkatervben kerül meghatározásra tartalma, módszere, ideje és a kapott információk kezelési módja. - Minőségügyi ellenőrzés Kiterjedhet a tevékenységek, erőforrások, helyzetelemzések, partneri elégedettség, eredmények és változtatások szükségességének ellenőrzésére. Az ellenőrzés módja, ideje, a megállapítások és intézkedések tartalma külön ellenőrzési tervben kerül meghatározásra. - A munkatársak munkájának ellenőrzése az SZMSZ szerint Értékelés Formái: - Vezető értékelés Tartalma: A környezeti nevelési program megvalósításának helyzete, tartalma, eredményei Ideje: évente - Intézményi önértékelés Tartalma: Teljes körű önértékelés részeként Ideje: a helyi minőségirányítási program szerint - A pedagógiai tevékenység értékelése Tartalma: A nevelőtestület környezeti nevelési munkájának hatékonysága, a tanulók egyéni tevékenységének színvonala. Ideje: az éves munkaterv szerint Az értékelésre jogosultak köre az SZMSZ szerint Mérés A mérés azt szolgálja, hogy megfelelő információval rendelkezzünk a minőség szintentartásához és javításához. A mérés tartalma: -pedagógiai mérés -eredményvizsgálat -partneri igény- és elégedettség mérés A mérés formája: kérdőíves mérés A kérdőívek tartalma a környezeti nevelési program megvalósítására kérdez rá A minőségirányítás információs rendszere A környezeti nevelés megvalósítása során keletkezett dokumentumok, folyamatleírások és folyamatszabályozások az intézményi minőségirányítási program részterületét képezik. Az embernek ott van az igazi otthona, ahol a természettől kedvet és bátorságot nyer önmagához. Németh László 18

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A környezettudatosságra épülő intézményfejlesztés lehetőségei és megvalósításának tapasztalatai egy fővárosi, összetett képzésű profilú öko-középiskolában Házlinger György, igazgató 1 2 Than Károly Ökoiskola

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Az intézmény környezeti, és fenntarthatóságra nevelési programja. Intézményünk értelmileg akadályozott és autista gyermekek neveléséveloktatásával

Az intézmény környezeti, és fenntarthatóságra nevelési programja. Intézményünk értelmileg akadályozott és autista gyermekek neveléséveloktatásával Az intézmény környezeti, és fenntarthatóságra nevelési programja Intézményünk értelmileg akadályozott és autista gyermekek neveléséveloktatásával foglalkozik. 47 szakképzett, többségében gyógypedagógus

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS KÖRNYEZETVÉDELMI - KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapelvek... 3 2. Helyzetkép... 3 2.1. Belső környezet: az Intézmények... 3 2.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben