BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Benedek Elek Óvoda nevelőtestülete Úgy gyönyörködj a fiatalokban, Mint akik téged folytatnak majd, De ne magad vágyait, emlékeid álmodd Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, Inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket, Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, Hogy növekedjen súly alatt a pálma, Hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, S ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok 3300, Eger, Vallon u. 4 28

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei 5 III. Gyermekkép, óvodakép, nevelés rendszere 8 IV. Az óvodai nevelés feladata: 10 Az egészséges életmód alakítása 11 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 12 Az anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósítása 15 V. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai: 17 Játék 18 Vers, mese 19 Ének, zene, énekes játék 22 Rajzolás, mintázás, kézimunka 25 Mozgás 28 Külső világ tevékeny megismerése 31 Munka jellegű tevékenység 34 Tanulás 35 VI. Az óvodai élet megszervezése 38 Személyi feltételek 38 Tárgyi feltételek 40 Szervezeti és időkeretek 41 VII. Az óvoda gyermekvédelme 44 VIII. Az óvoda kapcsolatrendszere 47 IX. A sajátos nevelés igényű gyermekek nevelése 50 X Melléklet 53 IX. Legitimációs záradék 59 I. BEVEZETÉS

3 Az óvoda jellemző adatai A székhelyóvoda neve: Benedek Elek Óvoda címe: 3300 Eger, Vallon u. 4. telefonszáma: 36 / Óvodai csoportok száma: 28 Óvodai férőhelyek száma: 756 A tagóvoda neve: Bervavölgyi Óvoda címe: 3300 Eger, I sz. lakótelep 9. ép telefonszáma: 36/ A tagóvoda neve: Gyermeklánc Óvoda címe: 3300 Eger, Vízimolnár u. 1 telefonszáma: 36/ A tagóvoda neve: Joó János Óvoda címe: 3300 Eger, Kallómalom u. 1-3 telefonszáma: 36/ A tagóvoda neve: OVI-VÁR Óvoda címe: 3300 Eger, Tavasz u. 1 telefonszáma: 36/ Az óvoda fenntartója: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 3300 Eger, Dobó tér 2. telefonszáma: 36/ A Benedek Elek Óvoda bemutatása A Benedek Elek Óvoda és tagóvodái, Eger lakótelepén, Felsővárosban találhatók, a Bervavölgyi Óvoda Felnémet városrészen. Minden élettér meghatározza az ember életét, fejlődését és mozgásterületét. A lakótelepi lét, ez a szociális háttér sajátos lehetőségeket hordoz magában. Egyik jellemzője, hogy a természettől kissé elszigetelt, vizuális élményt kevésbé érvényesítő földrajzi hely. Ugyanakkor az emberek tapasztalhatnák az együvé tartozás, a közös gondok, és örömök képviseletének érvényesülését, de ennek éppen az ellenkezője a jellemző.

4 Egymástól elszigetelten, elidegenedve, szinte magányosan élnek. Ezzel próbálják kompenzálni az ember számára oly fontos természeti környezet hiányát. A városrész óvodáiba olyan gyerekek járnak, akik ennek a szociális élettérnek az élményvilágát hordozzák. Ezekben az intézményeken elsősorban a szeretetkapcsolat, az egyéni bánásmód, az emberi és a gyermeki jogok szabadsága érvényesül. II. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS ALAPELVEI Célja: A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének, érési jellemzőinek és az egyenlő hozzáférés elvének figyelembe vételével > Tehetséggondozás > Egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása > A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása > A családi nevelés kiegészítése > Nemzeti, etnikai kisebbség nevelési irányelveinek figyelembevételével > Sajátos nevelési igényű gyermekek hatékony inkluzív nevelése, rehabitáclitáció és habilitáció biztosításával. > Kiemelt célunk elősegíteni az SNI gyermekek alkalmazkodó készségének, akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését > Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását. A habilitáció általános célja: a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek fejlesztése Amennyiben speciális eszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a használat tanítása A habilitáció fő területei: az észlelés vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziásfejlesztése a motoros készségek fejlesztése

5 a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs eszköz használatával a szociális készségek fejlesztése a kognitív készségek fejlesztése az önellátás készségeinek fejlesztése ÉRTÉKEINK a szeretet, a gyermek személyiségének feltételnélküli elfogadása az együttélés elemi alapvető normái a nemzettudat, szűkebb és tágabb környezet, ünnepek és hagyományok a környezettudatos, egészséges életmód az önkifejezést, problémamegoldást kereső gondolkodásmód a sikerorientáltság felelősségvállalás tetteinkért esztétikai, művészeti értékek nevelési alapelveink: 1. Óvodánk alapértéke, hogy a gyermek érdeke mindenek felett áll! A gyermeki jogokat tiszteletben tartva. 2. A ránk bízott gyermekeket családias légkörben, érzelmi, testi és lelki biztonságban nevelkednek 3. Egyénre szabott a meglévő képességek, készségekre szabott differenciált fejlesztéssel biztosítja minden hátrányban lévő gyermek (SNI, HH, HHH) és tehetség optimális fejlődését. 4. Személyiség- és tevékenységközpontú, elfogadó, inkluzív szemléletű. 5. Komplex nevelést biztosít kiemelve a szabad játék jelentőségét a személyiség formálásában. 6. Mintaadással és cselekedtetéssel segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását az egészséges életmód szokásainak megalapozásával. 7. Óvodánk biztosítja az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 8. Óvodánk Partnerközpontú Nyitott.

6 III. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, NEVELÉS RENDSZERE CÉL Fejleszt és Egészségneve lés Egészségvéde lem feltételrends zer biztosítása Érzelmi nevelés Szocializáció Tevékenysége k JÁTÉK Értelmi nevelés gyermekvéd elem kapcsolatok Mese vers Éne k zene ábráz olás vizua litás mozg ás Egyéni bánásmód fejlődés Külső világ megis m tanul ás munk a 1. Gyermekkép Ilyen az ember. Egyedüli példány

7 Nem élt belőle több, és most sem él, S mint fán sem nő egyforma két levél A nagy időn se lesz hozzá hasonló ( Kosztolányi Dezső) Minden embernek joga van a boldog gyermekkorhoz. Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető. Az óvodás gyermek: érdeklődő, tevékeny, lelkes, befogadó, kreatív, nagy mozgásigénnyel rendelkezik, nyitott környezete iránt, kíváncsi, utánoz, szeretet- és biztonságigénye nagy, érzelmei vezérlik, környezetéhez kötődő, őszinte, vidám, sajátos világképpel rendelkezik különbözőségeivel természetes módon együtt él 2. Óvodakép: Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkció. A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám, boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez. Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű a pszichés fejlődés zavarai miatta nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, testi, érzékszerv, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista- gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda 3. Jövőkép 1. Európai normákat figyelembevevő korszerű óvodai környezet, mely megfelelő tárgyi, személyi feltételeket biztosít. 2. Óvodánk egyéni arculattal rendelkező, szakmailag elismert legyen mind a városunkban, illetve a lakókörzetünkben. 3. Biztosított legyen egymás feltételnélküli elfogadás, és az esélyegyenlőség. 4. A pedagógus innovatív, környezettudatos kiegyensúlyozott személyiségűek, akik rendelkeznek a mindenkori legújabb módszerekkel.

8 5. A módszertani szabadságával korszerű szemléletet közvetít a gyermekek felé. 6. A folyamatos szakmai megújulás érdekében továbbképzéseken vesz részt, s az így megszerzett tudását továbbadja a mikrokörnyezetének. 7. Társadalmilag, erkölcsileg, anyagilag megbecsült, tisztelt polgára nemzetünknek s városunknak. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 1. Egészségnevelés A gyermekek egyedi személyiséggel és más-más egészségi állapottal rendelkeznek, ezért életvitelük is különböző. Célja: A gyermekek egészséges életmódigényének alakítása, testi és lelki fejlődésük elősegítése, betegségmegelőzés egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével. A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása A SNI gyermekek szükségleteinek kielégítése a dajka kiemelt szerepvállalásával. Óvodapedagógus feladatai: > A gyermekek testi és lelki fejlődését elősegíti az egészség védelmében és edzésével úgy, hogy kialakítja az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásait. > Harmonikus, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört, tiszta, igényes, rendezett, biztonságos környezetet biztosít. > Az egyéni képességekhez mérten a legnagyobb önállóság elérése Nevelési területek: I. Gondozás: A gondozási feladatok teljesítéséhez bensőséges gyermek-óvónő, gyermekgyermek, gyermek dajka kapcsolatot teremt. A napi élethez szükséges szokásokat együtt végzi a gyermekkel, ezáltal mintát ad és megteremti a feltételeket. Minden tevékenységet tudatos, szóbeli, pozitív, konkrét megerősítéssel kísér. Étkezés: A szülők számára biztosítja az étrend figyelemmel kísérhetőségét. Az eltérő étkezési szokásokat (ételallergia, vallási...) tiszteletben tartja, figyelembe veszi.

9 Biztosítja a kulturált, esztétikus étkezéshez szükséges feltételeket (szalvéta, tiszta terítő, szépen terített asztal, nyugodt légkör, evőeszközök, egyéni szükségleteknek megfelelő idő). Lehetővé teszi a megfelelő folyadékbevitelt a nap bármely szakában. a gyermekeket ösztönzi a különböző ételfajták megkóstolására. Testápolás: Személyes mintaadással, igény szerinti segítségnyújtással, szóbeli megerősítéssel, sok gyakorlással megismerteti a gyermeket a helyes testápolási szokásokkal, sorrendiséggel ( pl. mosakodás, fogmosás, fésülködés, wc használata ) Öltözködés: Megismerteti a helyes öltözködési sorrendet és megláttatja az időjárás és öltözködés összefüggéseit. Sok gyakorlással, fokozatossággal segíti a gyermek önállóbbá válását. saját ruházatának rendben tartására ösztönöz (saját magán és a polcain is) Pihenés, alvás: Tiszteletben tartja a gyermek alvós tárgyait Nyugodt alvást biztosít. mesével-vagy énekkel vagy zenehallgatással, csenddel, megnyugtató jelenléttel, kontaktussal, kényelmes elhelyezéssel, tapintattal. elegendő idővel A szellőztetést a dajkával közösen végzi. Szabadidős mozgás, edzés: Biztosítja a mindennapi szabad mozgást változatos mozgásformákkal udvaron és a tornaszobában. Rövid sétákat is szervez. mesével-vagy énekkel vagy zenehallgatással, csenddel, megnyugtató jelenléttel, kontaktussal, kényelmes elhelyezéssel, tapintattal. elegendő idővel Növeli önbizalmukat, segíti őket önmaguk megismerésében. Lehetőségei szerint biztosítja a gyermekek edzését víz, szabadlevegő, napfény hatásaival. megteremti a tanult mozgásformák gyakorlásának lehetőségeit Egészségvédelem Célja: A gyermekek egészségének megóvása, betegségmegelőzés Óvodapedagógus feladatai: Környezeti ártalmakat kiküszöbölteti (zöld növények elhelyezése, színharmónia) Biztosítja a csoportszobák szellőztetését, a helyes világítást, biztonságot Ellenőrzi az udvar tisztaságát.

10 Rendszeres kapcsolatot tart a védőnővel. Védi a gyerekek testi épségét, megelőzi a baleset lehetőségét. Fokozottan figyel a tárgyi eszközök, udvari játékok, tornatermi eszközök, berendezések biztonságára, a használatukra vonatkozó szabályok tudatosítására. Irányítja a dajkai munkát, aki tisztántartja a környezetet (portalanítás, fertőtlenítés ) kiemelten kezeli az SNI gyermekek sajátosságait. Sikerkritériumok szükségleteit képes késleltetni, önállóan kielégíteni, a testápolási szokásokat jól ismeri, önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodik, fogat mos, önállóan használja a papír zsebkendőt, önállóan fésülködik, önállóan öltözködik, ruháját ki- begombolja, cipőjét befűzi, kötésével próbálkozik, esztétikusan terít, kulturáltan étkezik, képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani, szívesen fogyaszt gyümölcsöket, zöldségeket, helyesen használja az evőeszközöket, étkezés közben halkan beszél, vigyáz környezete rendjére, igénye van a tiszta és esztétikus megjelenésre, ismeretei vannak az egészséges életmód körében, betartja a megismert higiénés szokásokat és szabályokat, vigyáz önmaga és társai testi épségére. 2. Érzelmi nevelés és szocializáció Azok a felnőttek, akik bármilyen kapcsolatba kerülnek gyermekekkel, felelősséget kell hogy érezzenek irántuk. Azok a felnőttek, akik hivatásuknak tekintik a gyermekekkel való foglalkozást, kiemelt jelentőséggel kell hogy vállalják ezt a felelősséget, mert a gyermekkori élmények, érzésemlékek felnőtt korban személyiségformáló erőkké vállnak. Célja: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelemgazdag légkör megteremtése, melyben gyermekeink önállóságot kapnak és az önmegvalósításukra lehetőség nyílik, valamint olyan erkölcsi és akarati tulajdonságok kibontakoztatásának elősegítése (figyelmesség, tolerancia, egymás segítése, másság elfogadása, stb.), amelyek lehetővé teszik majdan a társadalomba való beilleszkedésüket, SNI gyermek sikeres beilleszkedésének segítését a közösségbe. Óvodapedagógus feladatai:

11 Az óvodapedagógus állandó jelenlétével, rendelkezésre áll; derűs, határozott egyéniségével, feltétel nélküli elfogadásával biztosítja a gyermekek számára az érzelmi állandóságot. Alkalmazza a szeretet megnyilvánulásának eszközeit. (pl. simogatás, mosoly, tekintet, ölelés, stb.) Megerősíti a gyermekekben az óvodához való kötödést az otthonos, esztétikus környezet megteremtésével, barátságos légkör kialakításával, melynek során pozitív érzelmi hatások érik. Ezáltal a gyermekek jól érzik magukat az óvodában Biztosítja és úgy irányítja a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégülését, hogy az érzelmi biztonságot nyújtó környezet hatására a különböző érdeklődésű és temperamentumú, különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek is képessé váljanak megtalálni helyüket a közösségben, váljék igényükké a csoporttal való együttműködés A gyermekeket a különbözőségek elfogadására és tiszteletére neveli. Hangsúlyt fektet a gyermekek személyiségfejlődésében a szokás és normarendszer kialakítására, elfogadja a gyermekek érési különbségeit. Biztosítja a gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek közötti konstruktív, együttműködő kapcsolat kialakítását szoktatással, mintaadással. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd jellemzi Fejleszti az énkép-önismeret-önértékelés alakulását, a gyermek természetes megnyilvánulásaira és teljesítményeire adott konkrét és pozitív megerősítéssel. Segíti a gyermekek önérvényesítő törekvéseit. Segíti a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlásával az új érzelmi, akarati attitűdök kialakulását: egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz való alkalmazkodás, egymás segítése összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség, jó megoldásokra ösztönző belső igény kialakítása saját érzelmeinek pontos kifejezésének alakítása, érzelmek feletti kontroll erősítése erkölcsi értékek alakítása: jó-rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, gyengébb védelme, segítése Biztosítja az esélyegyenlőséget az egyéni szükségleteknek megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásával, valamint a megfelelő szakember biztosításával a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, hátrányos és halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, valamint a tehetséggondozásban. Erősíti a szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítását és segíti a természeti és emberi környezetben fellelhető jó és szép megbecsülését, tiszteletét. Biztosítja az esélyt a migráns gyermekek számára. Az SNI gyermekekket segíti abban, hogy megérezzék, ők is a közösség értékes tagjai, képesek a többségi csoporttal való együttélésre.

12 A csoport tagjait személyes példemutatással,, beszélgetésekkel támogatja az elfogadó attitűd kialakításában, az SNI gyermekek segítésében, érezteti ezen gyermekek értékeit, fontosságukat. A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkája során arra törekszik, hogy kihasználja mindazon lehetőségeket személyiségük így különösen a befogadás, empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanításafejlesztésére, amit a sérült és ép társaikkal való együttélés nyújt. Sikerkritériumok: Megtalálja helyét, jól érzi magát a közösségben Ismeri a csoport szokás és szabályrendszerét, magatartásában ez megnyilvánul Képes társaihoz alkalmazkodni, toleránsan viselkedik, a másikat elfogadja Társaival együttműködő, szívesen kommunikál Ismeri és betartja az udvariasság szabályait, segítőkész Konfliktusait megpróbálja egyedül megoldani, szükség esetén felnőtt segítségét kéri Indulatain, érzelmein korának megfelelően tud uralkodni Egyéni sikerek elismerésére képes, sikerérzése elmélyült Bátran, megfelelő hangnemben mondja el véleményét Szívesen vállal a közösségért apróbb megbízatásokat konfliktushelyzeteket képes megoldani, tud kompromisszumot kötni Szereti szülőföldjét, védi a természetet, tiszteletben tartja az élővilágot Anyanyelvi és értelmi nevelés Az értelmi nevelés a kultúra átadás folyamatában, a sokszínű tevékenységeken keresztül, elsősorban a gyermek szabad játéka által valósul meg. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelvi nevelésben feladatunk: a beszédhanghallás kialakulása, a beszéd megértése, a szókincs bővülése, hangképzésbeli elsajátítás, a mondatalkotást, az összefüggő beszédet, a csoportos beszélgetést, a beszédfegyelmet, a kulturált, udvarias beszédformákat, metakommunikációs elemek felhasználni. Az óvodapedagógus az anyanyelvi nevelésnek is a legfőbb letéteményese. Célja: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció és kooperáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység fejlesztésében. A beszéd közvetítésével a gyermek biztonságérzetének elősegítése, ismeretei gazdagítása, tájékozottságának növelése. Az óvónő és a gyerekek közötti szeretetteljes viszony a jó csoportlégkör kialakítása, hiszen ez képezi a beszédkapcsolatok kialakításának az alapját.

13 Lehetőséget teremteni az óvodás gyermek észleléses, finommozgásos funkcióinak megfelelő működéséhez. Biztosítani számára azokat a tapasztalásokat, melyekkel képessé válik az őt körülvevő világ megértésére és eligazodására. A magyar nyelv kultúrkincsének színes, élményszerű átadása. Célja: Változatos tevékenységformákon keresztül a gyermekek megismerkedése természeti és társadalmi környezetükkel, melynek segítségével képesek lesznek eligazodni az őket körülvevő világban, fejlődnek értelmi és anyanyelvi képességei. Mindez spontán érdeklődésére és ösztönös tudásvágyára, kíváncsiságára élményeire alapozva az egyéni sajátosságokat figyelembe véve cselekvésbe ágyazva történik. Cél az anyanyelvi nevelés során a magyar nyelv szeretetének, megbecsülésének kialakítása, továbbá a természetes beszéd és kommunikációs kedv ösztönzése, fenntartása. Az óvodapedagógus feladatai: Az értelmi képességek fejlesztésének feladatai: - érzékelés, észlelés, - emlékezet, - gondolkodás. - beszéd és kommunikáció-fejlesztés. Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget biztosít a gyermekeknek. Sokoldalúan fejleszti az auditív, vizuális, taktilis érzékelésre épülő képességeket. Lehetőséget teremt a dolgok, jelenségek természetes környezetben, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való megfigyelésére és gyakorlásra. Mivel 3-6 éves korban a vezető szerep a látásé, ezért a vizuális funkciók fejlődését fokozottan figyelemmel kíséri. Az önkéntelen figyelemtől és spontán emlékezettől a szándékos megfigyeléshez és emlékezetbe véséshez, majd felidézéséhez vezető utat sok játékos tevékenységgel segíti elő, az emlékezet, szándékos figyelem terjedelmét növeli. Fejleszti a képzeletet és fantáziát sok valós élmény nyújtásával, valamint mesehallgatással, és játék biztosításával. Nyitott, játékos helyzetek teremtésével többféle megoldás keresésére ösztönzi a gyermekeket. Az ingerek cselekvő és kísérletező jellegű feldolgozásával megalapozza a későbbi problémamegoldó gondolkodás kialakulásának feltételeit. A problémák változatos megfogalmazásával az egyéni válasz keresésére ösztönöz, mellyel a szabad önkifejezés (a kreativitás: érzékenység, eredetiség, átdolgozás, könnyedség, hajlékonyság, kidolgozás) lehetőségét teremti meg. Élménygazdag környezetet teremt, anyanyelvi játékokat szervez, amelyekben: Beszédszerve ügyesedik Beszédkedve erősödik Hallás, beszédhallása fejlődik Auditív ritmusa és emlékezete bővül Fonológiai kódoláshoz szükséges képességek megalapozódnak. Állandó lehetőséget biztosít a kérdéseknek-válaszoknak A személyes példa, a helyes minta adása kiemelt jelentőségű.

14 Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes csoportlégkör kialakításával eléri, hogy a gyerekek szívesen és bátran beszélnek, kérdeznek a felnőttektől és társaiktól egyaránt. A kommunikációs képességeiben gyengén fejlődő gyermekeket szükség esetén logopédiai, pszichológiai szakemberhez irányítja. Sikerkritériumok: Vannak elemi ismeretei az őt körülvevő világról, felismer összefüggéseket. Probléma helyzetben törekszik a megoldás keresésére, szívesen kísérletezik Képes időrendiséget felállítani Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni Képről mondatokban beszél Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatainak érthető kifejezését Minden magán és mássalhangzót tisztán ejt. V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 1. Játék Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt Platón Célja: A külső világról szerzett ismeretek, tapasztalatok átélése, újabb tapasztalatok szerzése, a társas együttélés szabályainak gyakorlása. Óvodapedagógus feladatai: Biztosítja a játékhoz szükséges nyugodt, kiegyensúlyozott légkört, ami elősegíti az önfeledt, élményben gazdag játékot. Mindehhez megteremti a megfelelő helyet, időt és eszközöket, melyek segítik a hosszantartó és zavartalan játékfolyamatot. Tudatos jelenlétével biztosítja a szabad játék lehetőségét. Indirekt módon irányítja a játékot, konfliktusok megoldásában szükség szerint vesz részt. Elérhetővé teszi a játékeszközöket, lehetőséget teremt a játék szituációknak megfelelő teremrendezésre, kuckósításra. A játék során éljen együtt a gyermekekkel, élvezze a játék fordulatait, a játékban játszótársként is szerepet vállalhat. Játék közben metakommunikatív megnyilvánulásokkal, bátorító óvónői válaszokkal ösztönzi a gyermekek beszédét és a gondolkodását. Törekszik arra, hogy minden gyermek játéka az egyéni képességeknek a legfejlettebb szintjén bontakozzon ki.

15 A napirend folyamatában biztosítja a szabad játék túlsúlyának érvényesítését. Alkalmazza az értő figyelem módszerét, amely magába hordozza az empátia képességét és a gyermek tiszteletét. Kibontakoztatja a gyermeki fantáziát, egyszerű, alakítható játékszerekkel élményt biztosít a különböző játékformákhoz, ötleteket, lehetőségeket, helyzeteket teremt a sokszínű játékhoz. Megismeri a gyermekek érzelmeit, élményeit, képességeit, ismereteit, szociális hátterüket és ezek alapján megtervezi a fejlesztés módját. Az egyéni fejlesztéshez játéktárat alakít ki, melyet gyermekre tervez. Motiváljon mesével, elbeszéléssel, kirándulásokkal, művészeti élményekkel (színház, bábszínház), hogy kellőképpen érdeklődők legyenek dramatizálásra, bábozásra. Megteremti a feltételeit a bábozásnak és dramatizálásnak, a jelmezek, kellékek, díszletek biztosításával, szabadon hozzáférhetőségével, hogy irodalmi élményeiket szabadon választott módon közvetlenül feldolgozzák. Biztosítja a gyakorló játékhoz szükséges eszközöket, a cselekvések többszöri megismétlésének lehetőségét, amely a gyermeknek örömet szerez. Bővíti a mozgásos szabályjátékokat, amelyeket a gyermekek szabadban és udvaron is játszhatnak. Motiválja a gyermekeket az önálló játéktervezésre, szabályalkotásra és szerepek vállalására. Megteremti a szerepjátékhoz szükséges élethelyzeteket, biztosítja a szereppel való azonosulás lehetőségét, a képzelőerő kibontakozását, a kapcsolatteremtést, a szociális kapcsolatok erősítését, és a közösségi magatartási formák kialakulását. Segíti a gyermeket abban, hogy a barkácsolás során elkészített eszközöket játéktevékenységükben felhasználják Megismerteti a gyermekeket, a népművészettel, népszokásokkal, népzenével, táncokkal kapcsolatos népi játékokkal. Segíti a játék szabályainak megértését és betartatja azok alkalmazását. Betartatja a játékszerekkel és az együtt játszással kapcsolatos elemi magatartási szabályokat. Óvodapedagógus feladatai: SNI szükségletű gyerekeknél Biztosítja az egyéni bánásmóddal a szocializációs kapcsolatok kialakítását Segíti a szenzomotoros mozgások fejlődését Kialakítja a fejlettségének megfelelő szabálytudatot Fejleszti a játék adta lehetőséggel személyiségét Sikerkritériumok: Örömmel, önfeledten játszik Képes élményei eljátszására Szívesen vállal szerepet, részt vesz a szerepek elosztásában Képes hosszú ideig részt venni egy-egy játékban Képes egyéni ötlet alapján építeni, konstruálni, bonyolult építményeket képes létrehozni, lemásolni A játékszabályokat, viselkedési normákat betartja Kreatív játékötletei vannak

16 Képes megérteni és elfogadni játszótársai elgondolását 2. MESE-VERS Az arc, a test, a lélegzet: a szív mutatója. A hang, a hangszín, az akaraté. (Tatiosz) Célja: Óvodásaink nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A gyermekirodalmon keresztül, a belső képvilág megformázása és az élményfeldolgozás biztosítása. Az anyanyelvi kompetenciák megalapozása. A művészeti alkotások iránti fogékonyság kialakítása. Más népek gyermekirodalmából is meríthetünk, ezzel segítve a gyermekek beilleszkedését. Óvodapedagógus feladatai: A gyerekeknek megmutatja a mese és vers varázsát, bűvöletét a szép beszédet úgy, hogy gyönyörködtessen, érzelmeket váltson ki, élményt biztosítson és a gyermek verbális-nonverbális kifejezési módjait fejleszti. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag változatos módon állítja össze. A klasszikus és kortárs irodalmi műveket megismerteti az óvodás korú gyermekkel. A mese, vers kiválasztásánál, a törzsanyag összeállításánál figyelembe veszi a gyermekek fejlettségét, a csoport képességeit. Fokozatosan jut el az egyszerű gyermek és állattörténetektől a láncmeséken át a bonyolult szerkezetű tündérmesékig. Lehetőséget biztosít az irodalmi élmények átélésére, ezért megteremti a dramatizálás, bábozás, barkácsolás és egyéb tevékenységek feltételeit. Megvalósítja a komplexitást szemléletes bemutatással, élményszerű előadással, a metakommunikáció eszközeivel. Kialakítja a mese befogadásához szükséges nyugodt, meghitt óvodai légkört (pl.: párna, szőnyeg, csengő, gyertya ). Lehetőséget teremt a könyv iránti érdeklődés kibontakozatására, és a könyvvel való helyes bánásmód elsajátítására. (pl.: könyvtárlátogatás) Alkalmat biztosít a gyermek saját vers és mese alkotására, ezzel segíti a gyermeki önkifejezést és kreativitást. A meséken keresztül találkozik olyan erkölcsi magatartásmintával, amellyel azonosulni tud, amely segíti a gyermeket a világ megértésében; hogy a jó mindenkor elnyeri méltó jutalmát, a rossz, a gonosz legyőzhető. A gyermek mesehallgatás során feloldást kap félelmeire szorongásaira. Óvodás korban a mesék által megélt élmények felnőttkorban személyiségformáló erővé válhatnak.

17 Sikerkritériumok: Mindig legyen kéznél egy csipetnyi humor, hogy létrejöjjön a szorongásoktól mentes, derűs közeg, amelyben természetessé válik a beszéd, a mimika, a gesztus, a hang, a testbeszéd, testnyelv. Szókincs bővülése. Mesék, történetek kitalálására, elmondására képesek, dramatizálnak. Mondókák, versek, mesék szövegismeretével a memória fejlődése. A helyes beszéd kialakulása. Érzelmi életük gazdagodása. Metakommunikációjuk fejlődése. Pozitív érzelemmel kötődnek az irodalomhoz. A pozitív viselkedésformákat megismerik. A valóság és a mesevilág megkülönböztetésére képesek. Figyelmük fejlődik. Gondosan bánnak a könyvekkel. Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezik ki önmagukat. 3. ZENEI NEVELÉS A zene komplex személyiségfejlesztő hatásáról...a zenével nemcsak zenét tanulunk...az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félelmekből kigyógyít. Koncentrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat...fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglévő zeneérzéket, s ezzel megadja a zenei műveltség alapját, amivel azután szebbé, gazdagabbá teszi egész életét. célja: A közös éneklés, közös játék felfedeztetésével komplex személyiségfejlesztés, a gyermekek zenei ízlésének formálása, továbbá a zenei anyanyelv megalapozása zenekedvelő emberek nevelése, elsősorban a néphagyományokon alapuló zenei anyaggal, klasszikus- és kortársművekkel, melyek hatást gyakorolnak testi és szellemi fejlődésükre, gazdagítják érzelemvilágukat, megalapozzák zenei ízlésüket és mozgáskultúrájukat esztétikai, művészeti értékek befogadására nevelés Óvodapedagógus feladatai: biztosítja a gyermekek anyanyelvi és zenei képességeinek fejlesztését mondókákkal, népdalokkal, énekes gyermekjátékokkal válogatja a zenei- és mozgásanyagot, igényesen -, a gyermekek érdeklődésének és képességeinek megfelelően elsősorban a klasszikus zene és a népzene anyagából válogat, kiegészítve a kortárs művészeti alkotásokkal formálja megismerteti a gyermekekkel a különféle hangszereket a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát, mozgáskultúráját az ünnepekhez kapcsolódó szokásokat, dalokat, zenéket megismerteti, a hagyományok ápolására törekszik

18 Mivel az ének-zene örömet nyújt, a gyermekek szívesen vesznek részt benne akár kötött, kötetlen, illetve egyéni formában is szervezi. Az óvónő nyugodt légkörben, változatos módon kelti fel a gyermekek érdeklődését: a mozgás, a hang odacsalogatja az érdeklődő gyermekeket, míg a többiek messziről figyelik a dalt, nézik a mozgást. A népi dalos játékokkal az óvónő közvetlen kapcsolatot teremt az egyes gyermekekkel (egyéni bánásmód), megismerje hallása, mozgása fejlettségét, kiejtése tisztaságát, éneklő, játékos kedvét vagy visszahúzódását. A dal, zene alkalmazásával nemcsak megszépíti, megszínesíti a gyermeki hétköznapokat, hanem lehetőséget ad érzelmeik intenzív kiélésére, fogékonnyá teszi a gyermekeket a szép befogadására. Érzékelteti a gyermekekkel, hogy a zene által kifejezhetjük és közvetíthetjük érzelmeinket: esztétikai élmény részesei lehetünk, akár előadóként, akár hallgatóként éljük át a dal, a zene gyönyörűségét. Mondókázással, dalos játékok játszásával lehetőséget teremt a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztésére is. A kisgyermekek zenei tevékenységeiben a mozgás és a zene együtt jár, ezért az óvónő az anyag kiválasztása során a szöveg tartalmára, a dallamokhoz, mondókákhoz tartozó játékokra és mozgásformákra is figyelmet fordít. Anyagválasztásában ünnepi és alkalmi dalok is szerepelnek. Az énekelgetés a befogadás időszakában főleg érintéses, ölben énekelhető dalokkal, mondókákkal kezdeményez.. Későbbi anyagválasztásában megjelenik a játékos, utánzó mozgás, egyszerű szerepcsere. A nagyobbaknál az egyszerű körjátékokat bonyolultabb mozgásokkal bővíti (taps, visszafordulás, páros körben járás). Megjelennek a szerepcserélő, sorgyarapító és egyszerű párválasztó játékok. fejleszti a zenei emlékezetet és belső hallás alapján a zenei alkotó képességet. Fejleszti a gyermekek zenei képességeit a környezetükben található tárgyak és hangszerek alkalmazásával. Zenehallgatásra játékdalokat, mese jellegű, vidám hangulatú népdalokat énekel, vagy rövidebb dalt adhat elő hangszeren. A program törzsanyaga Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai Katalin által összeállított óvodai ének-zenei anyag alapjaira építi. Zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe veszi a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. Óvodapedagógus feladatai: SNI szükségletű gyerekeknél Segíti a felszabadult, örömteli éneklést fejleszti az együttműködést a közös éneklés kapcsán formálja, terepautálja a zenével ritmikus mozgásformával a mozgását fejleszti Sikerkritériumok:

19 A közös éneklés, zenehallgatás örömet jelent számára Tud néhány, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni Tud dallam vagy ritmus motívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni Örömmel, irányítás nélkül játszik néhány dalos játékot Tud társaival térformákat alakítani Egyszerűbb tánc megtanulására is képes A zenei fogalompárokat megkülönbözteti Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudja mindkettőt mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalos játékokat Képes egyszerű hangszerek használatára Szívesen hallgat hangszeres zenét is 4. ÁBRÁZOLÁS VIZUÁLIS KULTÚRA Kisgyermekem nézzél csak szerteszét, éretted van itt minden ami szép Várnai Zseni Célja: Az örömteli cselekvés és igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, sz esztétikai élmények befogadására. A gyermeki személyiség fejlesztése népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi környezettel. Óvodapedagógus feladatai: o biztosítja az állandó vizuális élményt ( természeti és társadalmi lehetőségekkel, tapasztalatokkal. o Együtt fedezi fel az óvónő a gyerekekkel a természet csodáit. o Biztosítja a szabad, zavartalan játékot, a párhuzamos ábrázoló tevékenység lehetőségével. o Az egész nap folyamán biztosítja a helyet, bemutatja az eszközök használatát, a különböző vizuális tárházát és lehetőséget ad a használatos eszközök gyerek közelben tartásával. o Ismertesse meg a helyi- és néphagyományokat. o Fektessen hangsúlyt az egyéni képességek fejlesztésére: tehetséggondozás, felzárkóztatás o Nyújtson lehetőséget az eltérő kultúrához tartozó sajátos szín- és formavilág megelevenítéséhez o Lehetőséget adjon, hogy a gyerekek az érési ütemüknek megfelelően fejezzék ki önmagukat. o A gyerekkel közösen a gyermeki alkotások felhasználásával alakítja ki az évszakok, jelesnapok, egyéb tevékenységek (pl.projekt) az esztétikum belső környezetét. Méretében, magasságában, színvilágában alkalmazkodik a gyerek érzelemvilágához.

20 o Technikákkal ismertet meg és anyagokat használ fel, melynek során minden érzékszervre hatóan ismertet meg, azok tulajdonságait, azok felhasználhatóságát. Óvodapedagógus feladatai: SNI szükségletű gyerekeknél a térben létező világ, síkban való átfordításának bonyolult műveletét fejleszti sikerélményhez juttatja az ábrázoló tevékenységen keresztül együttes cselekvés kialakítására ösztönzi segíti a gyermek téri-, formai-, és színképzésének kialakulását fejleszti finom mozgását, koordinációját. Sikerkritériumok: Képes élményeit, elképzeléseit vizuálisan is megjeleníteni az óvódáskor végére. Ismeri a különböző technikákat és azokat szívesen- örömmel alkalmazza. Vizuális észlelése, megfigyelése, emlékezete, térlátása, korának megfelelő. Helyesen fogja és használja az ábrázolás eszközeit. Alkotás közben ügyel környezete és saját maga tisztaságára. Vizuális látásmódja képessé tegye őt arra, hogy rácsodálkozzon a képre, kreativitása képessé tegye őt a szabad önkifejezésre. 5. TESTNEVELÉS-MOZGÁS CÉL Aki jól mozog, tisztán beszél, és aki tisztán beszél, az erősen gondolkodik Vekerdy T. Célja: A gyermekek testének, személyiségének és az idegrendszerének fejlesztése, az egyéni szükségletek, képességek figyelembe vétele. A rendszeres mozgás tevékenységgel kedvezően befolyásolni a szervezet növekedését és fontos szerepet játszani az egészség megóvásában. Harmonikus, összerendezett, fegyelmezett, nagy és kismozgás kialakítása Óvodapedagógus feladatai: Az óvónő a testnevelés foglalkozást tervszerűen felépítve, eszközökkel vagy eszköz nélkül, lehetőség szerint szabad levegőn vagy teremben tartja. A gyermekek fejlettségéhez igazodó feladatrendszerbe, integrált játékok gyakorlásával teszi vonzóbbá. A mozgások kombinációira lehetőséget adó játékokat alkalmaz. Heti egy-két alkalommal, kötött formában egyéni szükségleteket, képességeket és a fokozatosságot figyelembe véve valósítja meg.

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében.

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Intézményünk neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda, Címe: 7400 Kaposvár Búzavirág u. 19. Regisztrált tehetségpontként működik: 2011.06. 27. Azonosító: TP 170 002 378 Kapcsolattartó és tehetséggondozó

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben