BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Benedek Elek Óvoda nevelőtestülete Úgy gyönyörködj a fiatalokban, Mint akik téged folytatnak majd, De ne magad vágyait, emlékeid álmodd Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, Inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket, Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, Hogy növekedjen súly alatt a pálma, Hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, S ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok 3300, Eger, Vallon u. 4 28

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei 5 III. Gyermekkép, óvodakép, nevelés rendszere 8 IV. Az óvodai nevelés feladata: 10 Az egészséges életmód alakítása 11 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 12 Az anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósítása 15 V. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai: 17 Játék 18 Vers, mese 19 Ének, zene, énekes játék 22 Rajzolás, mintázás, kézimunka 25 Mozgás 28 Külső világ tevékeny megismerése 31 Munka jellegű tevékenység 34 Tanulás 35 VI. Az óvodai élet megszervezése 38 Személyi feltételek 38 Tárgyi feltételek 40 Szervezeti és időkeretek 41 VII. Az óvoda gyermekvédelme 44 VIII. Az óvoda kapcsolatrendszere 47 IX. A sajátos nevelés igényű gyermekek nevelése 50 X Melléklet 53 IX. Legitimációs záradék 59 I. BEVEZETÉS

3 Az óvoda jellemző adatai A székhelyóvoda neve: Benedek Elek Óvoda címe: 3300 Eger, Vallon u. 4. telefonszáma: 36 / Óvodai csoportok száma: 28 Óvodai férőhelyek száma: 756 A tagóvoda neve: Bervavölgyi Óvoda címe: 3300 Eger, I sz. lakótelep 9. ép telefonszáma: 36/ A tagóvoda neve: Gyermeklánc Óvoda címe: 3300 Eger, Vízimolnár u. 1 telefonszáma: 36/ A tagóvoda neve: Joó János Óvoda címe: 3300 Eger, Kallómalom u. 1-3 telefonszáma: 36/ A tagóvoda neve: OVI-VÁR Óvoda címe: 3300 Eger, Tavasz u. 1 telefonszáma: 36/ Az óvoda fenntartója: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 3300 Eger, Dobó tér 2. telefonszáma: 36/ A Benedek Elek Óvoda bemutatása A Benedek Elek Óvoda és tagóvodái, Eger lakótelepén, Felsővárosban találhatók, a Bervavölgyi Óvoda Felnémet városrészen. Minden élettér meghatározza az ember életét, fejlődését és mozgásterületét. A lakótelepi lét, ez a szociális háttér sajátos lehetőségeket hordoz magában. Egyik jellemzője, hogy a természettől kissé elszigetelt, vizuális élményt kevésbé érvényesítő földrajzi hely. Ugyanakkor az emberek tapasztalhatnák az együvé tartozás, a közös gondok, és örömök képviseletének érvényesülését, de ennek éppen az ellenkezője a jellemző.

4 Egymástól elszigetelten, elidegenedve, szinte magányosan élnek. Ezzel próbálják kompenzálni az ember számára oly fontos természeti környezet hiányát. A városrész óvodáiba olyan gyerekek járnak, akik ennek a szociális élettérnek az élményvilágát hordozzák. Ezekben az intézményeken elsősorban a szeretetkapcsolat, az egyéni bánásmód, az emberi és a gyermeki jogok szabadsága érvényesül. II. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS ALAPELVEI Célja: A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének, érési jellemzőinek és az egyenlő hozzáférés elvének figyelembe vételével > Tehetséggondozás > Egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása > A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása > A családi nevelés kiegészítése > Nemzeti, etnikai kisebbség nevelési irányelveinek figyelembevételével > Sajátos nevelési igényű gyermekek hatékony inkluzív nevelése, rehabitáclitáció és habilitáció biztosításával. > Kiemelt célunk elősegíteni az SNI gyermekek alkalmazkodó készségének, akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését > Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását. A habilitáció általános célja: a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek fejlesztése Amennyiben speciális eszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a használat tanítása A habilitáció fő területei: az észlelés vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziásfejlesztése a motoros készségek fejlesztése

5 a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs eszköz használatával a szociális készségek fejlesztése a kognitív készségek fejlesztése az önellátás készségeinek fejlesztése ÉRTÉKEINK a szeretet, a gyermek személyiségének feltételnélküli elfogadása az együttélés elemi alapvető normái a nemzettudat, szűkebb és tágabb környezet, ünnepek és hagyományok a környezettudatos, egészséges életmód az önkifejezést, problémamegoldást kereső gondolkodásmód a sikerorientáltság felelősségvállalás tetteinkért esztétikai, művészeti értékek nevelési alapelveink: 1. Óvodánk alapértéke, hogy a gyermek érdeke mindenek felett áll! A gyermeki jogokat tiszteletben tartva. 2. A ránk bízott gyermekeket családias légkörben, érzelmi, testi és lelki biztonságban nevelkednek 3. Egyénre szabott a meglévő képességek, készségekre szabott differenciált fejlesztéssel biztosítja minden hátrányban lévő gyermek (SNI, HH, HHH) és tehetség optimális fejlődését. 4. Személyiség- és tevékenységközpontú, elfogadó, inkluzív szemléletű. 5. Komplex nevelést biztosít kiemelve a szabad játék jelentőségét a személyiség formálásában. 6. Mintaadással és cselekedtetéssel segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását az egészséges életmód szokásainak megalapozásával. 7. Óvodánk biztosítja az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 8. Óvodánk Partnerközpontú Nyitott.

6 III. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, NEVELÉS RENDSZERE CÉL Fejleszt és Egészségneve lés Egészségvéde lem feltételrends zer biztosítása Érzelmi nevelés Szocializáció Tevékenysége k JÁTÉK Értelmi nevelés gyermekvéd elem kapcsolatok Mese vers Éne k zene ábráz olás vizua litás mozg ás Egyéni bánásmód fejlődés Külső világ megis m tanul ás munk a 1. Gyermekkép Ilyen az ember. Egyedüli példány

7 Nem élt belőle több, és most sem él, S mint fán sem nő egyforma két levél A nagy időn se lesz hozzá hasonló ( Kosztolányi Dezső) Minden embernek joga van a boldog gyermekkorhoz. Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető. Az óvodás gyermek: érdeklődő, tevékeny, lelkes, befogadó, kreatív, nagy mozgásigénnyel rendelkezik, nyitott környezete iránt, kíváncsi, utánoz, szeretet- és biztonságigénye nagy, érzelmei vezérlik, környezetéhez kötődő, őszinte, vidám, sajátos világképpel rendelkezik különbözőségeivel természetes módon együtt él 2. Óvodakép: Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkció. A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám, boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez. Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű a pszichés fejlődés zavarai miatta nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, testi, érzékszerv, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista- gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda 3. Jövőkép 1. Európai normákat figyelembevevő korszerű óvodai környezet, mely megfelelő tárgyi, személyi feltételeket biztosít. 2. Óvodánk egyéni arculattal rendelkező, szakmailag elismert legyen mind a városunkban, illetve a lakókörzetünkben. 3. Biztosított legyen egymás feltételnélküli elfogadás, és az esélyegyenlőség. 4. A pedagógus innovatív, környezettudatos kiegyensúlyozott személyiségűek, akik rendelkeznek a mindenkori legújabb módszerekkel.

8 5. A módszertani szabadságával korszerű szemléletet közvetít a gyermekek felé. 6. A folyamatos szakmai megújulás érdekében továbbképzéseken vesz részt, s az így megszerzett tudását továbbadja a mikrokörnyezetének. 7. Társadalmilag, erkölcsileg, anyagilag megbecsült, tisztelt polgára nemzetünknek s városunknak. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 1. Egészségnevelés A gyermekek egyedi személyiséggel és más-más egészségi állapottal rendelkeznek, ezért életvitelük is különböző. Célja: A gyermekek egészséges életmódigényének alakítása, testi és lelki fejlődésük elősegítése, betegségmegelőzés egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével. A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása A SNI gyermekek szükségleteinek kielégítése a dajka kiemelt szerepvállalásával. Óvodapedagógus feladatai: > A gyermekek testi és lelki fejlődését elősegíti az egészség védelmében és edzésével úgy, hogy kialakítja az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásait. > Harmonikus, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört, tiszta, igényes, rendezett, biztonságos környezetet biztosít. > Az egyéni képességekhez mérten a legnagyobb önállóság elérése Nevelési területek: I. Gondozás: A gondozási feladatok teljesítéséhez bensőséges gyermek-óvónő, gyermekgyermek, gyermek dajka kapcsolatot teremt. A napi élethez szükséges szokásokat együtt végzi a gyermekkel, ezáltal mintát ad és megteremti a feltételeket. Minden tevékenységet tudatos, szóbeli, pozitív, konkrét megerősítéssel kísér. Étkezés: A szülők számára biztosítja az étrend figyelemmel kísérhetőségét. Az eltérő étkezési szokásokat (ételallergia, vallási...) tiszteletben tartja, figyelembe veszi.

9 Biztosítja a kulturált, esztétikus étkezéshez szükséges feltételeket (szalvéta, tiszta terítő, szépen terített asztal, nyugodt légkör, evőeszközök, egyéni szükségleteknek megfelelő idő). Lehetővé teszi a megfelelő folyadékbevitelt a nap bármely szakában. a gyermekeket ösztönzi a különböző ételfajták megkóstolására. Testápolás: Személyes mintaadással, igény szerinti segítségnyújtással, szóbeli megerősítéssel, sok gyakorlással megismerteti a gyermeket a helyes testápolási szokásokkal, sorrendiséggel ( pl. mosakodás, fogmosás, fésülködés, wc használata ) Öltözködés: Megismerteti a helyes öltözködési sorrendet és megláttatja az időjárás és öltözködés összefüggéseit. Sok gyakorlással, fokozatossággal segíti a gyermek önállóbbá válását. saját ruházatának rendben tartására ösztönöz (saját magán és a polcain is) Pihenés, alvás: Tiszteletben tartja a gyermek alvós tárgyait Nyugodt alvást biztosít. mesével-vagy énekkel vagy zenehallgatással, csenddel, megnyugtató jelenléttel, kontaktussal, kényelmes elhelyezéssel, tapintattal. elegendő idővel A szellőztetést a dajkával közösen végzi. Szabadidős mozgás, edzés: Biztosítja a mindennapi szabad mozgást változatos mozgásformákkal udvaron és a tornaszobában. Rövid sétákat is szervez. mesével-vagy énekkel vagy zenehallgatással, csenddel, megnyugtató jelenléttel, kontaktussal, kényelmes elhelyezéssel, tapintattal. elegendő idővel Növeli önbizalmukat, segíti őket önmaguk megismerésében. Lehetőségei szerint biztosítja a gyermekek edzését víz, szabadlevegő, napfény hatásaival. megteremti a tanult mozgásformák gyakorlásának lehetőségeit Egészségvédelem Célja: A gyermekek egészségének megóvása, betegségmegelőzés Óvodapedagógus feladatai: Környezeti ártalmakat kiküszöbölteti (zöld növények elhelyezése, színharmónia) Biztosítja a csoportszobák szellőztetését, a helyes világítást, biztonságot Ellenőrzi az udvar tisztaságát.

10 Rendszeres kapcsolatot tart a védőnővel. Védi a gyerekek testi épségét, megelőzi a baleset lehetőségét. Fokozottan figyel a tárgyi eszközök, udvari játékok, tornatermi eszközök, berendezések biztonságára, a használatukra vonatkozó szabályok tudatosítására. Irányítja a dajkai munkát, aki tisztántartja a környezetet (portalanítás, fertőtlenítés ) kiemelten kezeli az SNI gyermekek sajátosságait. Sikerkritériumok szükségleteit képes késleltetni, önállóan kielégíteni, a testápolási szokásokat jól ismeri, önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodik, fogat mos, önállóan használja a papír zsebkendőt, önállóan fésülködik, önállóan öltözködik, ruháját ki- begombolja, cipőjét befűzi, kötésével próbálkozik, esztétikusan terít, kulturáltan étkezik, képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani, szívesen fogyaszt gyümölcsöket, zöldségeket, helyesen használja az evőeszközöket, étkezés közben halkan beszél, vigyáz környezete rendjére, igénye van a tiszta és esztétikus megjelenésre, ismeretei vannak az egészséges életmód körében, betartja a megismert higiénés szokásokat és szabályokat, vigyáz önmaga és társai testi épségére. 2. Érzelmi nevelés és szocializáció Azok a felnőttek, akik bármilyen kapcsolatba kerülnek gyermekekkel, felelősséget kell hogy érezzenek irántuk. Azok a felnőttek, akik hivatásuknak tekintik a gyermekekkel való foglalkozást, kiemelt jelentőséggel kell hogy vállalják ezt a felelősséget, mert a gyermekkori élmények, érzésemlékek felnőtt korban személyiségformáló erőkké vállnak. Célja: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelemgazdag légkör megteremtése, melyben gyermekeink önállóságot kapnak és az önmegvalósításukra lehetőség nyílik, valamint olyan erkölcsi és akarati tulajdonságok kibontakoztatásának elősegítése (figyelmesség, tolerancia, egymás segítése, másság elfogadása, stb.), amelyek lehetővé teszik majdan a társadalomba való beilleszkedésüket, SNI gyermek sikeres beilleszkedésének segítését a közösségbe. Óvodapedagógus feladatai:

11 Az óvodapedagógus állandó jelenlétével, rendelkezésre áll; derűs, határozott egyéniségével, feltétel nélküli elfogadásával biztosítja a gyermekek számára az érzelmi állandóságot. Alkalmazza a szeretet megnyilvánulásának eszközeit. (pl. simogatás, mosoly, tekintet, ölelés, stb.) Megerősíti a gyermekekben az óvodához való kötödést az otthonos, esztétikus környezet megteremtésével, barátságos légkör kialakításával, melynek során pozitív érzelmi hatások érik. Ezáltal a gyermekek jól érzik magukat az óvodában Biztosítja és úgy irányítja a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégülését, hogy az érzelmi biztonságot nyújtó környezet hatására a különböző érdeklődésű és temperamentumú, különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek is képessé váljanak megtalálni helyüket a közösségben, váljék igényükké a csoporttal való együttműködés A gyermekeket a különbözőségek elfogadására és tiszteletére neveli. Hangsúlyt fektet a gyermekek személyiségfejlődésében a szokás és normarendszer kialakítására, elfogadja a gyermekek érési különbségeit. Biztosítja a gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek közötti konstruktív, együttműködő kapcsolat kialakítását szoktatással, mintaadással. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd jellemzi Fejleszti az énkép-önismeret-önértékelés alakulását, a gyermek természetes megnyilvánulásaira és teljesítményeire adott konkrét és pozitív megerősítéssel. Segíti a gyermekek önérvényesítő törekvéseit. Segíti a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlásával az új érzelmi, akarati attitűdök kialakulását: egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz való alkalmazkodás, egymás segítése összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség, jó megoldásokra ösztönző belső igény kialakítása saját érzelmeinek pontos kifejezésének alakítása, érzelmek feletti kontroll erősítése erkölcsi értékek alakítása: jó-rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, gyengébb védelme, segítése Biztosítja az esélyegyenlőséget az egyéni szükségleteknek megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásával, valamint a megfelelő szakember biztosításával a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, hátrányos és halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, valamint a tehetséggondozásban. Erősíti a szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítását és segíti a természeti és emberi környezetben fellelhető jó és szép megbecsülését, tiszteletét. Biztosítja az esélyt a migráns gyermekek számára. Az SNI gyermekekket segíti abban, hogy megérezzék, ők is a közösség értékes tagjai, képesek a többségi csoporttal való együttélésre.

12 A csoport tagjait személyes példemutatással,, beszélgetésekkel támogatja az elfogadó attitűd kialakításában, az SNI gyermekek segítésében, érezteti ezen gyermekek értékeit, fontosságukat. A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkája során arra törekszik, hogy kihasználja mindazon lehetőségeket személyiségük így különösen a befogadás, empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanításafejlesztésére, amit a sérült és ép társaikkal való együttélés nyújt. Sikerkritériumok: Megtalálja helyét, jól érzi magát a közösségben Ismeri a csoport szokás és szabályrendszerét, magatartásában ez megnyilvánul Képes társaihoz alkalmazkodni, toleránsan viselkedik, a másikat elfogadja Társaival együttműködő, szívesen kommunikál Ismeri és betartja az udvariasság szabályait, segítőkész Konfliktusait megpróbálja egyedül megoldani, szükség esetén felnőtt segítségét kéri Indulatain, érzelmein korának megfelelően tud uralkodni Egyéni sikerek elismerésére képes, sikerérzése elmélyült Bátran, megfelelő hangnemben mondja el véleményét Szívesen vállal a közösségért apróbb megbízatásokat konfliktushelyzeteket képes megoldani, tud kompromisszumot kötni Szereti szülőföldjét, védi a természetet, tiszteletben tartja az élővilágot Anyanyelvi és értelmi nevelés Az értelmi nevelés a kultúra átadás folyamatában, a sokszínű tevékenységeken keresztül, elsősorban a gyermek szabad játéka által valósul meg. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelvi nevelésben feladatunk: a beszédhanghallás kialakulása, a beszéd megértése, a szókincs bővülése, hangképzésbeli elsajátítás, a mondatalkotást, az összefüggő beszédet, a csoportos beszélgetést, a beszédfegyelmet, a kulturált, udvarias beszédformákat, metakommunikációs elemek felhasználni. Az óvodapedagógus az anyanyelvi nevelésnek is a legfőbb letéteményese. Célja: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció és kooperáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység fejlesztésében. A beszéd közvetítésével a gyermek biztonságérzetének elősegítése, ismeretei gazdagítása, tájékozottságának növelése. Az óvónő és a gyerekek közötti szeretetteljes viszony a jó csoportlégkör kialakítása, hiszen ez képezi a beszédkapcsolatok kialakításának az alapját.

13 Lehetőséget teremteni az óvodás gyermek észleléses, finommozgásos funkcióinak megfelelő működéséhez. Biztosítani számára azokat a tapasztalásokat, melyekkel képessé válik az őt körülvevő világ megértésére és eligazodására. A magyar nyelv kultúrkincsének színes, élményszerű átadása. Célja: Változatos tevékenységformákon keresztül a gyermekek megismerkedése természeti és társadalmi környezetükkel, melynek segítségével képesek lesznek eligazodni az őket körülvevő világban, fejlődnek értelmi és anyanyelvi képességei. Mindez spontán érdeklődésére és ösztönös tudásvágyára, kíváncsiságára élményeire alapozva az egyéni sajátosságokat figyelembe véve cselekvésbe ágyazva történik. Cél az anyanyelvi nevelés során a magyar nyelv szeretetének, megbecsülésének kialakítása, továbbá a természetes beszéd és kommunikációs kedv ösztönzése, fenntartása. Az óvodapedagógus feladatai: Az értelmi képességek fejlesztésének feladatai: - érzékelés, észlelés, - emlékezet, - gondolkodás. - beszéd és kommunikáció-fejlesztés. Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget biztosít a gyermekeknek. Sokoldalúan fejleszti az auditív, vizuális, taktilis érzékelésre épülő képességeket. Lehetőséget teremt a dolgok, jelenségek természetes környezetben, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való megfigyelésére és gyakorlásra. Mivel 3-6 éves korban a vezető szerep a látásé, ezért a vizuális funkciók fejlődését fokozottan figyelemmel kíséri. Az önkéntelen figyelemtől és spontán emlékezettől a szándékos megfigyeléshez és emlékezetbe véséshez, majd felidézéséhez vezető utat sok játékos tevékenységgel segíti elő, az emlékezet, szándékos figyelem terjedelmét növeli. Fejleszti a képzeletet és fantáziát sok valós élmény nyújtásával, valamint mesehallgatással, és játék biztosításával. Nyitott, játékos helyzetek teremtésével többféle megoldás keresésére ösztönzi a gyermekeket. Az ingerek cselekvő és kísérletező jellegű feldolgozásával megalapozza a későbbi problémamegoldó gondolkodás kialakulásának feltételeit. A problémák változatos megfogalmazásával az egyéni válasz keresésére ösztönöz, mellyel a szabad önkifejezés (a kreativitás: érzékenység, eredetiség, átdolgozás, könnyedség, hajlékonyság, kidolgozás) lehetőségét teremti meg. Élménygazdag környezetet teremt, anyanyelvi játékokat szervez, amelyekben: Beszédszerve ügyesedik Beszédkedve erősödik Hallás, beszédhallása fejlődik Auditív ritmusa és emlékezete bővül Fonológiai kódoláshoz szükséges képességek megalapozódnak. Állandó lehetőséget biztosít a kérdéseknek-válaszoknak A személyes példa, a helyes minta adása kiemelt jelentőségű.

14 Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes csoportlégkör kialakításával eléri, hogy a gyerekek szívesen és bátran beszélnek, kérdeznek a felnőttektől és társaiktól egyaránt. A kommunikációs képességeiben gyengén fejlődő gyermekeket szükség esetén logopédiai, pszichológiai szakemberhez irányítja. Sikerkritériumok: Vannak elemi ismeretei az őt körülvevő világról, felismer összefüggéseket. Probléma helyzetben törekszik a megoldás keresésére, szívesen kísérletezik Képes időrendiséget felállítani Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni Képről mondatokban beszél Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatainak érthető kifejezését Minden magán és mássalhangzót tisztán ejt. V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 1. Játék Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt Platón Célja: A külső világról szerzett ismeretek, tapasztalatok átélése, újabb tapasztalatok szerzése, a társas együttélés szabályainak gyakorlása. Óvodapedagógus feladatai: Biztosítja a játékhoz szükséges nyugodt, kiegyensúlyozott légkört, ami elősegíti az önfeledt, élményben gazdag játékot. Mindehhez megteremti a megfelelő helyet, időt és eszközöket, melyek segítik a hosszantartó és zavartalan játékfolyamatot. Tudatos jelenlétével biztosítja a szabad játék lehetőségét. Indirekt módon irányítja a játékot, konfliktusok megoldásában szükség szerint vesz részt. Elérhetővé teszi a játékeszközöket, lehetőséget teremt a játék szituációknak megfelelő teremrendezésre, kuckósításra. A játék során éljen együtt a gyermekekkel, élvezze a játék fordulatait, a játékban játszótársként is szerepet vállalhat. Játék közben metakommunikatív megnyilvánulásokkal, bátorító óvónői válaszokkal ösztönzi a gyermekek beszédét és a gondolkodását. Törekszik arra, hogy minden gyermek játéka az egyéni képességeknek a legfejlettebb szintjén bontakozzon ki.

15 A napirend folyamatában biztosítja a szabad játék túlsúlyának érvényesítését. Alkalmazza az értő figyelem módszerét, amely magába hordozza az empátia képességét és a gyermek tiszteletét. Kibontakoztatja a gyermeki fantáziát, egyszerű, alakítható játékszerekkel élményt biztosít a különböző játékformákhoz, ötleteket, lehetőségeket, helyzeteket teremt a sokszínű játékhoz. Megismeri a gyermekek érzelmeit, élményeit, képességeit, ismereteit, szociális hátterüket és ezek alapján megtervezi a fejlesztés módját. Az egyéni fejlesztéshez játéktárat alakít ki, melyet gyermekre tervez. Motiváljon mesével, elbeszéléssel, kirándulásokkal, művészeti élményekkel (színház, bábszínház), hogy kellőképpen érdeklődők legyenek dramatizálásra, bábozásra. Megteremti a feltételeit a bábozásnak és dramatizálásnak, a jelmezek, kellékek, díszletek biztosításával, szabadon hozzáférhetőségével, hogy irodalmi élményeiket szabadon választott módon közvetlenül feldolgozzák. Biztosítja a gyakorló játékhoz szükséges eszközöket, a cselekvések többszöri megismétlésének lehetőségét, amely a gyermeknek örömet szerez. Bővíti a mozgásos szabályjátékokat, amelyeket a gyermekek szabadban és udvaron is játszhatnak. Motiválja a gyermekeket az önálló játéktervezésre, szabályalkotásra és szerepek vállalására. Megteremti a szerepjátékhoz szükséges élethelyzeteket, biztosítja a szereppel való azonosulás lehetőségét, a képzelőerő kibontakozását, a kapcsolatteremtést, a szociális kapcsolatok erősítését, és a közösségi magatartási formák kialakulását. Segíti a gyermeket abban, hogy a barkácsolás során elkészített eszközöket játéktevékenységükben felhasználják Megismerteti a gyermekeket, a népművészettel, népszokásokkal, népzenével, táncokkal kapcsolatos népi játékokkal. Segíti a játék szabályainak megértését és betartatja azok alkalmazását. Betartatja a játékszerekkel és az együtt játszással kapcsolatos elemi magatartási szabályokat. Óvodapedagógus feladatai: SNI szükségletű gyerekeknél Biztosítja az egyéni bánásmóddal a szocializációs kapcsolatok kialakítását Segíti a szenzomotoros mozgások fejlődését Kialakítja a fejlettségének megfelelő szabálytudatot Fejleszti a játék adta lehetőséggel személyiségét Sikerkritériumok: Örömmel, önfeledten játszik Képes élményei eljátszására Szívesen vállal szerepet, részt vesz a szerepek elosztásában Képes hosszú ideig részt venni egy-egy játékban Képes egyéni ötlet alapján építeni, konstruálni, bonyolult építményeket képes létrehozni, lemásolni A játékszabályokat, viselkedési normákat betartja Kreatív játékötletei vannak

16 Képes megérteni és elfogadni játszótársai elgondolását 2. MESE-VERS Az arc, a test, a lélegzet: a szív mutatója. A hang, a hangszín, az akaraté. (Tatiosz) Célja: Óvodásaink nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A gyermekirodalmon keresztül, a belső képvilág megformázása és az élményfeldolgozás biztosítása. Az anyanyelvi kompetenciák megalapozása. A művészeti alkotások iránti fogékonyság kialakítása. Más népek gyermekirodalmából is meríthetünk, ezzel segítve a gyermekek beilleszkedését. Óvodapedagógus feladatai: A gyerekeknek megmutatja a mese és vers varázsát, bűvöletét a szép beszédet úgy, hogy gyönyörködtessen, érzelmeket váltson ki, élményt biztosítson és a gyermek verbális-nonverbális kifejezési módjait fejleszti. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag változatos módon állítja össze. A klasszikus és kortárs irodalmi műveket megismerteti az óvodás korú gyermekkel. A mese, vers kiválasztásánál, a törzsanyag összeállításánál figyelembe veszi a gyermekek fejlettségét, a csoport képességeit. Fokozatosan jut el az egyszerű gyermek és állattörténetektől a láncmeséken át a bonyolult szerkezetű tündérmesékig. Lehetőséget biztosít az irodalmi élmények átélésére, ezért megteremti a dramatizálás, bábozás, barkácsolás és egyéb tevékenységek feltételeit. Megvalósítja a komplexitást szemléletes bemutatással, élményszerű előadással, a metakommunikáció eszközeivel. Kialakítja a mese befogadásához szükséges nyugodt, meghitt óvodai légkört (pl.: párna, szőnyeg, csengő, gyertya ). Lehetőséget teremt a könyv iránti érdeklődés kibontakozatására, és a könyvvel való helyes bánásmód elsajátítására. (pl.: könyvtárlátogatás) Alkalmat biztosít a gyermek saját vers és mese alkotására, ezzel segíti a gyermeki önkifejezést és kreativitást. A meséken keresztül találkozik olyan erkölcsi magatartásmintával, amellyel azonosulni tud, amely segíti a gyermeket a világ megértésében; hogy a jó mindenkor elnyeri méltó jutalmát, a rossz, a gonosz legyőzhető. A gyermek mesehallgatás során feloldást kap félelmeire szorongásaira. Óvodás korban a mesék által megélt élmények felnőttkorban személyiségformáló erővé válhatnak.

17 Sikerkritériumok: Mindig legyen kéznél egy csipetnyi humor, hogy létrejöjjön a szorongásoktól mentes, derűs közeg, amelyben természetessé válik a beszéd, a mimika, a gesztus, a hang, a testbeszéd, testnyelv. Szókincs bővülése. Mesék, történetek kitalálására, elmondására képesek, dramatizálnak. Mondókák, versek, mesék szövegismeretével a memória fejlődése. A helyes beszéd kialakulása. Érzelmi életük gazdagodása. Metakommunikációjuk fejlődése. Pozitív érzelemmel kötődnek az irodalomhoz. A pozitív viselkedésformákat megismerik. A valóság és a mesevilág megkülönböztetésére képesek. Figyelmük fejlődik. Gondosan bánnak a könyvekkel. Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezik ki önmagukat. 3. ZENEI NEVELÉS A zene komplex személyiségfejlesztő hatásáról...a zenével nemcsak zenét tanulunk...az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félelmekből kigyógyít. Koncentrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat...fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglévő zeneérzéket, s ezzel megadja a zenei műveltség alapját, amivel azután szebbé, gazdagabbá teszi egész életét. célja: A közös éneklés, közös játék felfedeztetésével komplex személyiségfejlesztés, a gyermekek zenei ízlésének formálása, továbbá a zenei anyanyelv megalapozása zenekedvelő emberek nevelése, elsősorban a néphagyományokon alapuló zenei anyaggal, klasszikus- és kortársművekkel, melyek hatást gyakorolnak testi és szellemi fejlődésükre, gazdagítják érzelemvilágukat, megalapozzák zenei ízlésüket és mozgáskultúrájukat esztétikai, művészeti értékek befogadására nevelés Óvodapedagógus feladatai: biztosítja a gyermekek anyanyelvi és zenei képességeinek fejlesztését mondókákkal, népdalokkal, énekes gyermekjátékokkal válogatja a zenei- és mozgásanyagot, igényesen -, a gyermekek érdeklődésének és képességeinek megfelelően elsősorban a klasszikus zene és a népzene anyagából válogat, kiegészítve a kortárs művészeti alkotásokkal formálja megismerteti a gyermekekkel a különféle hangszereket a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát, mozgáskultúráját az ünnepekhez kapcsolódó szokásokat, dalokat, zenéket megismerteti, a hagyományok ápolására törekszik

18 Mivel az ének-zene örömet nyújt, a gyermekek szívesen vesznek részt benne akár kötött, kötetlen, illetve egyéni formában is szervezi. Az óvónő nyugodt légkörben, változatos módon kelti fel a gyermekek érdeklődését: a mozgás, a hang odacsalogatja az érdeklődő gyermekeket, míg a többiek messziről figyelik a dalt, nézik a mozgást. A népi dalos játékokkal az óvónő közvetlen kapcsolatot teremt az egyes gyermekekkel (egyéni bánásmód), megismerje hallása, mozgása fejlettségét, kiejtése tisztaságát, éneklő, játékos kedvét vagy visszahúzódását. A dal, zene alkalmazásával nemcsak megszépíti, megszínesíti a gyermeki hétköznapokat, hanem lehetőséget ad érzelmeik intenzív kiélésére, fogékonnyá teszi a gyermekeket a szép befogadására. Érzékelteti a gyermekekkel, hogy a zene által kifejezhetjük és közvetíthetjük érzelmeinket: esztétikai élmény részesei lehetünk, akár előadóként, akár hallgatóként éljük át a dal, a zene gyönyörűségét. Mondókázással, dalos játékok játszásával lehetőséget teremt a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztésére is. A kisgyermekek zenei tevékenységeiben a mozgás és a zene együtt jár, ezért az óvónő az anyag kiválasztása során a szöveg tartalmára, a dallamokhoz, mondókákhoz tartozó játékokra és mozgásformákra is figyelmet fordít. Anyagválasztásában ünnepi és alkalmi dalok is szerepelnek. Az énekelgetés a befogadás időszakában főleg érintéses, ölben énekelhető dalokkal, mondókákkal kezdeményez.. Későbbi anyagválasztásában megjelenik a játékos, utánzó mozgás, egyszerű szerepcsere. A nagyobbaknál az egyszerű körjátékokat bonyolultabb mozgásokkal bővíti (taps, visszafordulás, páros körben járás). Megjelennek a szerepcserélő, sorgyarapító és egyszerű párválasztó játékok. fejleszti a zenei emlékezetet és belső hallás alapján a zenei alkotó képességet. Fejleszti a gyermekek zenei képességeit a környezetükben található tárgyak és hangszerek alkalmazásával. Zenehallgatásra játékdalokat, mese jellegű, vidám hangulatú népdalokat énekel, vagy rövidebb dalt adhat elő hangszeren. A program törzsanyaga Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai Katalin által összeállított óvodai ének-zenei anyag alapjaira építi. Zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe veszi a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. Óvodapedagógus feladatai: SNI szükségletű gyerekeknél Segíti a felszabadult, örömteli éneklést fejleszti az együttműködést a közös éneklés kapcsán formálja, terepautálja a zenével ritmikus mozgásformával a mozgását fejleszti Sikerkritériumok:

19 A közös éneklés, zenehallgatás örömet jelent számára Tud néhány, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni Tud dallam vagy ritmus motívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni Örömmel, irányítás nélkül játszik néhány dalos játékot Tud társaival térformákat alakítani Egyszerűbb tánc megtanulására is képes A zenei fogalompárokat megkülönbözteti Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudja mindkettőt mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalos játékokat Képes egyszerű hangszerek használatára Szívesen hallgat hangszeres zenét is 4. ÁBRÁZOLÁS VIZUÁLIS KULTÚRA Kisgyermekem nézzél csak szerteszét, éretted van itt minden ami szép Várnai Zseni Célja: Az örömteli cselekvés és igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, sz esztétikai élmények befogadására. A gyermeki személyiség fejlesztése népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi környezettel. Óvodapedagógus feladatai: o biztosítja az állandó vizuális élményt ( természeti és társadalmi lehetőségekkel, tapasztalatokkal. o Együtt fedezi fel az óvónő a gyerekekkel a természet csodáit. o Biztosítja a szabad, zavartalan játékot, a párhuzamos ábrázoló tevékenység lehetőségével. o Az egész nap folyamán biztosítja a helyet, bemutatja az eszközök használatát, a különböző vizuális tárházát és lehetőséget ad a használatos eszközök gyerek közelben tartásával. o Ismertesse meg a helyi- és néphagyományokat. o Fektessen hangsúlyt az egyéni képességek fejlesztésére: tehetséggondozás, felzárkóztatás o Nyújtson lehetőséget az eltérő kultúrához tartozó sajátos szín- és formavilág megelevenítéséhez o Lehetőséget adjon, hogy a gyerekek az érési ütemüknek megfelelően fejezzék ki önmagukat. o A gyerekkel közösen a gyermeki alkotások felhasználásával alakítja ki az évszakok, jelesnapok, egyéb tevékenységek (pl.projekt) az esztétikum belső környezetét. Méretében, magasságában, színvilágában alkalmazkodik a gyerek érzelemvilágához.

20 o Technikákkal ismertet meg és anyagokat használ fel, melynek során minden érzékszervre hatóan ismertet meg, azok tulajdonságait, azok felhasználhatóságát. Óvodapedagógus feladatai: SNI szükségletű gyerekeknél a térben létező világ, síkban való átfordításának bonyolult műveletét fejleszti sikerélményhez juttatja az ábrázoló tevékenységen keresztül együttes cselekvés kialakítására ösztönzi segíti a gyermek téri-, formai-, és színképzésének kialakulását fejleszti finom mozgását, koordinációját. Sikerkritériumok: Képes élményeit, elképzeléseit vizuálisan is megjeleníteni az óvódáskor végére. Ismeri a különböző technikákat és azokat szívesen- örömmel alkalmazza. Vizuális észlelése, megfigyelése, emlékezete, térlátása, korának megfelelő. Helyesen fogja és használja az ábrázolás eszközeit. Alkotás közben ügyel környezete és saját maga tisztaságára. Vizuális látásmódja képessé tegye őt arra, hogy rácsodálkozzon a képre, kreativitása képessé tegye őt a szabad önkifejezésre. 5. TESTNEVELÉS-MOZGÁS CÉL Aki jól mozog, tisztán beszél, és aki tisztán beszél, az erősen gondolkodik Vekerdy T. Célja: A gyermekek testének, személyiségének és az idegrendszerének fejlesztése, az egyéni szükségletek, képességek figyelembe vétele. A rendszeres mozgás tevékenységgel kedvezően befolyásolni a szervezet növekedését és fontos szerepet játszani az egészség megóvásában. Harmonikus, összerendezett, fegyelmezett, nagy és kismozgás kialakítása Óvodapedagógus feladatai: Az óvónő a testnevelés foglalkozást tervszerűen felépítve, eszközökkel vagy eszköz nélkül, lehetőség szerint szabad levegőn vagy teremben tartja. A gyermekek fejlettségéhez igazodó feladatrendszerbe, integrált játékok gyakorlásával teszi vonzóbbá. A mozgások kombinációira lehetőséget adó játékokat alkalmaz. Heti egy-két alkalommal, kötött formában egyéni szükségleteket, képességeket és a fokozatosságot figyelembe véve valósítja meg.

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Helyi Programunk írása során figyelembe vett jogszabályok 3.o Óvodánk adatai.3.o Bevezető.4.o Célrendszer, Óvodai nevelésünk célja, Óvodánk bemutatása..5.o

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KECSKEMÉT 2013. 1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: címe: Feladat ellátási helyei: Corvina Óvoda

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 A gyermekek világa a maga féktelen vágyaival és lemondani nem tudásával, varázserő-hitével és mindent megelevenítő fantáziájával legfeljebb

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAM MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAMJA

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben