ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II."

Átírás

1 ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II. Készítette: A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda nevel testülete Összeállította: Uitz Sándorné óvodavezet Érvényes: szeptember -t l

2 2 TARTALOMJEGYZÉK. Az óvoda jellemz adatai.. Azonosító, nyilvántartó adatok.2. Az óvoda bemutatása.3. Személyi feltételek.4. Tárgyi er forrás.5. Az óvoda irányítási- és szervezet struktúrája 2. Hitvallásunk 2.. Gyermekkép 3. Az óvodai nevelés alapelvei, célja 3.. Az óvodai nevelés célja 3.2. Az óvodai nevelés alapelvei 4. Az óvodai nevelés feladatai 4.. Az egészséges életmód alakítása 4.2. Érzelmi nevelés és szocializáció 4.3. Az értelmi fejlesztés és az anyanyelvi nevelés 5. Az óvodai élet tevékenységformái 5.. A játék 5.2. Mese, vers 5.3. Ének-zene, énekes játék 5.4. Vizuális nevelés 5.5.Mozgás 5.6. A küls világ tevékeny megismerése Matematikai nevelés Környezeti nevelés 5.7. Munka jelleg tevékenységek 5.8. Tanulás 5.9. Differenciált bánásmód 6. Ünnepek, hagyományok, jeles napok 7. Gyermekvédelem 8. Az óvoda kapcsolatrendszere 9. Eszköz- és felszerelés jegyzék 0. Törvényi háttér. Legitimációs záradék 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 6. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 7. oldal 8. oldal 3. oldal 5. oldal 8. oldal 8. oldal 26. oldal 28. oldal 33. oldal 37. oldal 40. oldal 40. oldal 43. oldal 49. oldal 53. oldal 53. oldal 54. oldal 55. oldal 57. oldal 6. oldal 66. oldal 66. oldal

3 3. Az óvoda jellemz adatai.. Azonosító, nyilvántartó adatok Az óvoda hivatalos elnevezése: Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Pontos címe, telefon- és fax száma: 250 Dorog, Otthon tér 8. Tel/fax: (33) Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Dorog Város Önkormányzata 250 Dorog, Bécsi út 7 Tel: (33) Az óvoda fér helye: 65 gyermek Az óvodai csoportok száma: 7 Az óvoda dolgozóinak száma: 28 f Az óvoda vezet je, a felülvizsgált program benyújtója: Uitz Sándorné óvodavezet

4 4. 2. Az óvoda bemutatása Óvodánk Dorog városában, kellemes környezetben, zöld övezetben fekszik, a forgalmas, szennyez útvonalaktól távol. Fákkal, bokrokkal beültetett park, a József Attila M vel dési Ház impozáns épülete és a Mosonyi Albert Gondozási Központ szomszédságában Az óvoda 938-ban épült, jelenleg 7 csoportos, 65 fér helyes intézmény. Dorog város legnagyobb óvodája. Körzetünkben több lakótelepr l Zsigmondy V., Fáy A., Hám K., Schmidt S, Kandó K ) s t a környez településekr l (Esztergom-kertváros) is járnak gyerekek.. 3. Személyi feltételek Az óvodában a nevel munkát az óvodapedagógus végzi, jelenléte a nevelés egész id tartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvodai m ködést segít nem pedagógus alkalmazott munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. Az óvodának f óvodavezet je-, f óvodavezet helyettese, 3 f óvodapedagógusa-, 3 f gondozón je, 4 f dajkája és f óvodatitkára van. Az óvodapedagógusok közül 3 f középfokot-, 2 f f iskolát végzett. Minden gondozón és dajka megszerezte a munkájához szükséges képesítést. Különleges feladatokkal megbízott óvodapedagógusok: f gyermekvédelmi felel s-, f munkaközösség-vezet -, - f munkavédelmi- és t zvédelmi felel s, f min ségvezet, 2 f közalkalmazotti tanácstag ( f közalkalmazotti tanácstag: dajka) Óvodánkban dolgozik 2 f konyhai személyzet, 2 f takarítón és f karbantartó, de munkáltatójuk a f z konyha, ill. a Városüzemeltetési KHT. Nevel munkánkat heti 2 alkalommal a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa és fejleszt pedagógusa is segíti.. 4. Tárgyi er forrás Az óvoda épületét, udvarát, berendezését olyan módon alakítjuk, hogy az a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálják. Megfelel a gyermekek testméreteinek, biztosítja az egészség meg rzését, lehet vé teszi mozgás- és játékigényük kielégítését. A tárgyi eszköz- és feltételrendszer törvényileg szabályozott, melyek közül az óvoda csak tornateremmel nem rendelkezik. A torna jelleg mozgásokat a csoportszobában végzik a gyermekek.

5 5 Az óvoda bels - évszaknak, ünnepnek megfelel - díszítése, azok aktualitása, esztétikája az óvodapedagógusok feladata.(lehetnek a természet kincsei, gyermekmunkák, vásárolt vagy az óvodapedagógusok által készített tárgyak.) Az óvoda 7 csoportos, melyben 3 kiscsoport, 2 középs - és 2 nagycsoport található. Minden kiscsoportnak külön öltöz je, mosdója-, a 2 középs - és 2 nagycsoportnak - mosdója és a folyosón található közös öltöz je van.. 5. Az óvoda irányítási- és szervezet struktúrája Az óvoda élén az óvodavezet áll, aki munkáltatói jogot gyakorol, gazdálkodik és irányítja, koordinálja a pedagógiai munkát. A munkáltatói jogkört az óvodavezet felett Dorog Város Képvisel testülete, Dorog Város Polgármestere gyakorolja. közvetlen irányításával az óvodatitkár végzi a pénztárosi, ügyirat- Az óvodavezet kezelési munkát. Az óvoda helyettese az óvodavezet intézkedési joggal bír. megbízásával-, ill. hiányzása esetén, teljes kör A csoportélet irányítását az óvodapedagógusok végzik, pedagógiai munkájukat pedig a gondozón k, ill. dajkák segítik. Szakmai szempontból önálló, gazdálkodásában pedig részben önálló intézmény. Szervezetével és m ködésével minden olyan ügyben dönt, amit jogszabály nem utal más hatáskörbe. (Szervezeti- és M ködési Szabályzat alapján.) 2. Hitvallásunk: A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legtágabb környezetét is, tör dik azzal, valamint annak problémáival. Tudással, készségekkel, attit dökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain és az újabbak megel zésén. /UNESCO-konferencia, Tbiliszi 977./ Nevel munkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy hagyományait és környezetét ismer, -tisztel, környezetével kiegyensúlyozott viszonyban él, embertársait szeret feln ttekké váljanak óvodás gyermekeink Gyermekkép: Egy együttérz személy látva egy pillangó küzdelmét, hogy a bábból kitörhessen, segíteni akarásból gyengéd kézzel meglazította a szálacskákat, hogy egy nyílást formáljanak. A pillangó kiszabadult a bábból, körülötte verdesett, de nem tudott repülni. Amit az együttérz személy nem tudott, az volt, hogy csak a megszületés küzdelmeiben tudnak a szárnyak annyira meger södni, hogy a pillangó repülni tudjon. Így megrövidített életét a földön töltötte, soha nem ismerte meg a szabadságot, soha nem élt igazán. /hagyomány útján terjed mese/

6 6 Úgy nevezzük ezt, hogy nyitott kézzel szeretni. Ha a gyermeket, akit szeretünk meg akarjuk változtatni, mert úgy érezzük tudjuk milyennek kellene lennie, megfosztjuk t a legértékesebb jogától. A jogtól, hogy felel sséget vállalhasson saját életéért, a választásaiért, a létezési módjáért. Elvesszük t le a növekedés és érés realizálását tekintet nélkül arra, hogy milyen szívb l jöv k voltak a szándékaink. Óvodai nevelésünk az emberi személyiségb l indul ki, mely szerint az ember egyedi, mással nem helyettesíthet individuum és szociális lény egyszerre. A gyermek fejl d személyiség, fejl dését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszer ségei, a spontán és tervszer en alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényez k együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi-, és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvev személyi-, és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelel en a gyermeki személyiség kibontakozására törekszik. 3. Az óvodai nevelés alapelvei, célja 3.. Az óvodai nevelés célja Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejl désének, gyermeki személyiség kibontakoztatásának el segítése, az életkori-, és egyéni sajátosságok és az eltér fejl dési ütem figyelembevételével Az óvodai nevelés alapelvei a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze a nevelés lehet vé teszi és segíti a gyermek személyiségfejl dését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását az alapelvek megvalósítása érdekében az óvoda gondoskodik: az érzelmi biztonságot nyújtó der s, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésér l; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéniés életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhet sokszín - az életkornak és fejlettségnek megfelel - tevékenységr l, különös tekintettel a mással nem helyettesíthet játékra; a tevékenységeken keresztül az életkornak megfelel m veltségtartalmak közvetítésér l; a kisgyermek egészséges fejl déséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételekr l. 4. Az óvodai nevelés feladatai Az iskolai oktatást megel z korú /3 éves kortól/ gyermekek nevelése, óvodai ellátása a tankötelezettség eléréséig. Feladata, hogy az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését biztosítsa. Ezen belül:. Az egészséges életmód alakítása. 2. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása.

7 7 3. Az értelmi fejlesztés és az anyanyelvi nevelés megvalósítása. 4. A szociálisan hátrányos helyzet gyermekek differenciált fejlesztése, fejl désének segítése 4.. Az egészséges életmód alakítása Célja: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelent ség. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi és lelki fejl désének el segítése. Feladatok: - A gyermekek egészségének megóvása, szervezetük edzése. - Egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátíttatása. - Helyes életritmus biztosítása. - Betegségek megel zése, korrekciója /ha szükséges, megfelel szakemberek bevonásával. - Egészséges környezet biztosítása. - A pszichohigiénés szempontból az óvón és a gyermek közötti jó kapcsolat kialakítása, az óvodába való beilleszkedés megkönnyítése. A fejlesztés tartalma: Egészséges környezet: Udvaraink tágasak, mindkett árnyékos és napos játszóhelyekkel, biztonságos játszótéri és sporteszközökkel van felszerelve. Természetes anyagokból készül udvari játékok b vítéséhez helyet tudunk biztosítani. Rossz id esetére fedett teraszokkal rendelkezünk. Az óvoda környékét allergiát okozó tényez kt l /parlagf irtása/ mentesítjük. Az óvoda helyiségei megfelelnek a csoportlétszámoknak, a berendezések, bútorok a gyermekek méretének megfelel ek, könnyen mozgathatók, tisztán tarthatók. Minden gyermek számára külön fogas és ruhatároló zsák áll rendelkezésre. A gyermekek egészségének megóvása: Az udvari és szobai játékokat rendszeresen fert tlenítjük, ügyelünk a balesetmentességre. Az óvoda helyiségeinek higiéniájára fokozottan figyelünk. A gyermekek pihentetésének feltételeit megteremtjük /gyermekméret ágy, ideális h mérséklet/. Gyakori szell ztetéssel biztosítjuk a leveg cserét. Az óvodai életet úgy szervezzük, hogy lehet ség szerint minél több id t a szabadban, a természetben töltsünk. Gyermekeink naponta sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, aminek beszerzésében a szül k nagy segítséget nyújtanak. Odafigyelünk a h mérsékletnek és az id járási viszonyoknak megfelel öltözködésre. Az egészséges életmód kialakításánál fontos szerep jut a gyerekek edzésének: - Sok id t töltünk a szabadban. Légfürd zésre nemcsak az udvaron történ mozgást, játékokat használjuk ki, hanem a környezeti adottságokat kihasználva sokat sétálunk, kirándulunk a dorogi patak és a Palatinus- tó környékére is. - Minden évszakban biztosítunk mozgásszükségletük kielégítésére edzési

8 8 lehet séget: séta, kirándulás, kocogás, /ovi-rally/, szánkózás, csúszkálás, fürdés, pancsolás. - A szabadban vagy tornaruhában a csoportban tartott testnevelés is hozzájárul a gyermekek edzettségének növeléséhez. - Az éppen betegségb l felgyógyult gyerekeket fokozatosan szoktatjuk a szabad leveg höz, az er teljesebb mozgáshoz. Betegségek megel zése, korrekciója: A fert z betegségek megel zése érdekében biztosítjuk a szükséges feltételeket: külön jellel ellátott törölköz, ágynem, fogmosó készlet, fés. Ezek rendszeres cseréjér l, valamint a játékok és használati tárgyak mosásáról, fert tlenítésér l gondoskodunk. Sok gyakorlással, példamutatással ösztönözzük a gyerekeket az általános higiénés szokások minél önállóbb elsajátítására /kézmosás, WC-használat, orrfújás stb..). Megbetegedett gyereket elkülönítetten lefektetjük, a szül t értesítjük, szükség esetén orvoshoz visszük. Figyelünk a személyiségzavarokra, neurotikus tünetekre, fokozott tör déssel, gondoskodással igyekszünk ezeket a feszültségeket oldani. Szükség esetén speciális szakember segítségét vesszük igénybe A mozgásszervek elváltozásainak megel zése érdekében figyelünk a helyes testtartásra, a testnevelés foglalkozásokba gyakran beiktatunk játékos lábtornát, tartásjavító gyakorlatokat, amivel er sítjük a gyermekek lábboltozatát /lúdtalp megel zése, korrekciója/ és gerincoszlopát. Az óvodaorvos rendszeresen ellen rzi a gyermekek testi fejlettségét és egészségi állapotát. Egészségügyi szokások, képességek kialakítása, fejlesztése: A szabályok, szokások kialakításánál fontos szempont a gyermekek egyéni fejlettsége, a rendszeresség, a következetesség, a példamutatás. A táplálkozás: Gyermekeink naponta háromszor étkeznek. Az étrendr l folyamatosan tájékoztatjuk a szül ket. Az önálló étkezés szokásainak elsajátításához, az ehhez kapcsolódó tevékenységekhez elegend id t biztosítunk. Az óvodapedagógus az étkezési id n kívül is (játékid ben) lehet séget ad a helyes étkezési szokások gyakorlására. Az egészséges táplálkozás érdekében naponta fogyasztunk gyümölcsöt. Novemberben Egészségnapot tartunk, amikor a szül k is ízelít, ötleteket is kaphatnak az egészséges étkezéshez. Közösen zöldség- és gyümölcsételeket készítünk, fogyasztunk, recepteket cserélünk. A szül kkel együttm ködve igyekszünk kiküszöbölni az indokolatlan édességfogyasztást /nassolást/. Testápolás: A gyermekek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását szolgálja. Fontosnak tartjuk az óvodai és a családi gondozási szokások összehangolását annak érdekében, hogy a gyerekek eljussanak a jól ápoltság igényéig és a megfelel önkiszolgálásig. Öltözködés: Az öltözködés az id járás változásaival szemben a test védelmét szolgálja, de megalapozza a gyermeki önállóságot és ízlésvilágot is. Ajánlatos a réteges öltözködés, amely igazodik a

9 9 h mérséklet változásaihoz, valamint a lúdtalp- és balesetmegel zési okból a gyermek lábméretének- és az egészségügyi szempontoknak megfelel cip viselete. Gyermekeink egészségének megóvása érdekében öltözéküket gyakran ellen rizzük, hogy mind esztétikailag, mind komfortérzet szempontjából megfelel ek legyenek. Pihenés, alvás: Az óvodás korú gyermek fejl déséhez elengedhetetlenül szükséges a megfelel pihenés. A reggel korán érkez gyerekeket lefektetjük és nyugodt körülményeket biztosítunk számukra. A délutáni pihenés el tt mesével, halk énekléssel teremtjük meg a nyugodt légkört. Szell ztetésr l, a küls, zavaró ingerek megszüntetésér l gondoskodunk. A gyermekek alvási szokásait tiszteletben tartjuk, amennyiben nyugodt pihenésüket szolgálja, apróbb, puha tapintású játékaikat maguknál tarthatják. Pszichohigiéné: Az egészség meg rzésére irányuló gondozás egyik legfontosabb feltétele az óvón és a gyermek közötti jó kapcsolat kialakítása. A gyermek igényeinek, egyéni jelzéseinek, otthonról hozott szokásainak ismerete alapvet fontosságú az elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtéséhez. Az óvodába való beilleszkedés, alkalmazkodás nehézségeit természetesnek tartjuk /étvágytalanság, fáradékonyság stb./. Fokozatossággal, türelmes magatartással, a testközelség iránti igény kielégítésével igyekszünk megkönnyíteni az átmenetet. Minden esetben megvédjük ket a társaik általi csúfolódástól, megszégyenítést l. Helyes életritmus: Az életkornak megfelel helyes életritmus kialakítása az egészséges fejl dés alapfeltétele. A kiegyensúlyozott élettempó érdekében a gyerekek óvodában eltöltött idejét szükségleteinek megfelel en kell beosztani. A napirend tervezésénél figyelembe vettük a gondozásra fordítandó id szükségletet és azt, hogy érvényesülhessen a folyamatosság és rugalmasság elve. Napirendi javaslat: A korán érkez gyerekek fogadása, összevont csoportokban számukra a nyugodt pihenés biztosítása Játék, kötetlen tevékenységek, mindennapos, játékos testnevelés, részképességek fejlesztése, testápolás Reggeli Beszélget kör, játék, kötött-, kötetlen tanulás, vers, mese, dramatikus játék, mozgásos játék, leveg zés, séta, környezeti megfigyelések Ebéd, testápolás A délben elmen gyermekek hazabocsátása, délutáni pihenés Testápolás, uzsonna, közös játék, szabadon választott tevékenység

10 0 A fejl dés várható jellemz i 3-4 éves korban: Testápolás: - kis segítséggel mosakodnak, törölköznek, fogat mosnak, használják a WC-papírt - kis segítséggel használják a papírzsebkend t, fésülködnek Étkezés: - tányérral, pohárral, ev eszközzel önállóan kiszolgálják magukat - étkezés után hazaviszik az eszközöket a helyére - kanalat, villát, szalvétát megfelel en használják Öltözködés: - önállóan levetk znek, cip jüket le- és felhúzzák - segítséggel gombolkoznak - kis segítséggel felveszik ruháikat - sapkájukat önállóan felveszik, sál, kötény egyszer kötésével próbálkoznak - hüvelykujjas keszty t önállóan felhúzzák Környezet rendben tartása: - a székeket és használati tárgyaikat önállóan elveszik és használat után a helyükre teszik A fejl dés várható jellemz i 5-6 éves korban: Testápolás: - id nkénti ellen rzés mellett segítség nélkül kezet mosnak - törölköz jüket felszólítás nélkül a helyére teszik használat után - önállóan fogat mosnak, a fogápoló szereket tisztán tartják és helyükre teszik - az orrfújás technikáját ismerik, a papírzsebkend t rendeltetésszer en használják Étkezés: - önállóan szednek maguknak a tálból - ellen rzés mellett önállóan töltenek kancsóból - kis segítséggel esznek késsel villával - csukott szájjal rágnak Öltözködés: - kis segítséggel vagy önállóan felveszik fels ruhájukat - hozzáférhet helyen lev gombokat ki és begombolják - cip jüket bef zik és megkötik Környezet rendben tartása: - játékaikat, foglalkozási eszközeik rendben tartják - holmijukat rendben helyre teszik, ügyelnek a tisztaságára - segítséggel összehajtják takarójukat - a lábtörl t helyesen használják - észreveszik a rendetlenséget, segít készek - étkezés közben ügyelnek az asztal tisztaságára

11 4. 2. Érzelmi nevelés és szocializáció: Célja: Az óvodás korú gyermek jellemz sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, otthonos, der s, szeretetteli légkör vegye körül. Az együttéléshez, a társas érintkezéshez szükséges alapvet szokások, jártasságok, pozitív motivációk kialakítása. Az erkölcsi, akarati, esztétikai tulajdonságok formálása. Az él környezet megismerésére és védelmére irányuló magatartásformák és igények megalapozása. Feladatok: - Az érzelmi nevelés és szocializáció feltételeinek megteremtése. - Pozitív kapcsolatok létrejöttének el segítése, tiszteletben tartása. - A gyerekekben tolerancia kialakítása a társaik eltér viselkedésével, külsejével szemben, szociális érzékenység a másság iránt. - Az együttélés szokásainak, szabályainak elsajátíttatása. -Az önállóság és a szociálisan elfogadható önérvényesítés képességeinek megalapozása. - Esztétikai szükségletek kialakítása. - Pozitív érzelmek kialakítása mind társadalmi, mind a természeti környezettel és azok védelmével szemben. A fejlesztés tartalma: Az érzelmi nevelés és szocializáció feltételeinek megteremtése: Az óvodapedagógusok már az óvodába érkezés el tt, családi környezetben megismerkednek a csoportjukba kerül gyermekekkel. Az óvodába lépéskor törekszünk a szeretetteljes, der s légkör kialakítására, mert ez a gyereknek biztonságérzetet ad és megalapozza érzelmi köt dését óvón jükhöz és az óvoda dolgozóihoz. Óvodánkban bels séges zugok, leválasztott sarkok vannak kialakítva, melyek a csoportszobán családias jellegét, intimitását növeli. Pozitív kapcsolatok létrejöttének el segítése, tiszteletben tartása: Az óvodás gyermek mások cselekvésének eredményét megfigyelve tanul és utánzás illetve modellkövetés útján sajátít el magatartásmódokat, értékeket. Pozitív érzelmi viszonyban képesek azonosulni azzal az értékrenddel, melyet számukra az óvón jük közvetít. Kialakításában segít az egyéni bánásmód. A gyerekek közötti kapcsolatukat életkoruk, óvodán kívüli környezetük, egyéni sajátosságaik befolyásolják. Igyekszünk olyan együttes tapasztalatokról, élményekr l gondoskodni, ami fejleszti a gyerekek egymás iránti érdekl dését. Támogatjuk az egymáshoz közeled gyerekek tevékenységét, játékát. A létrejött baráti csoportosulásokat tiszteletben tarjuk, a szül kkel együttm ködve segítjük óvodán kívüli találkozásaikat. A visszahúzódó, gátlásos gyerekeknek er sítjük az önbizalmát, pozitív tulajdonságaikat közösségi szinten is kiemelve igyekszünk oldani félénkségüket, hogy k is képessé váljanak baráti kapcsolatok kialakítására.

12 2 A másság elfogadása: Fontos, hogy a gyerekek elfogadják társaik a többiekét l eltér külsejét, viselkedését, beszédét, szokatlan kívánságait, különleges állapotát. Az óvón mindig igyekezzék tetteivel és szavaival kifejezni, hogy az emberek közötti egyéni különbségek természetes jelenség. Az együttélés szokásainak, szabályainak elsajátíttatása: A gyerekek az óvodába lépést l kezdve találkoznak a közösségi élet szokásaival, normáival, melyek megalapozzák a közösségi beállítódást és a közösségi magatartás alakulását. Az óvón i elvárások, a társaktól kapott visszajelzések, a közösen átélt élmények el segítik, hogy a gyerekek magukévá tegyék a pozitív magatartásformákat, és egyre önállóban alkalmazzák azokat. Az önállóság és az önérvényesítés: A gyermek önmegvalósításának feltétele olyan biztonságot és toleranciát sugárzó közeg, ahol érvényesítheti szükségleteit és jogait. A közösség keretein belül tanulja meg, hogy önérvényesítési törekvéseinek hol van a társai és az óvón által elfogadott határa. Felismertetjük, hogy az tudása, munkája milyen fontos a csoport életében. Kiemeljük, ha magatartása pozitív irányba változott. Személyiségét tiszteletben tartva er sítjük önbizalmát és önállóságát. Esztétikai szükségletek kialakítása: A közösségi nevelés során nem csak az erkölcsi, akarati tulajdonságokat fejlesztjük a gyermekekben, hanem szükségleteket is kialakítunk. Ez magába foglalja az esztétikai élménybefogadást, az esztétikai jelenségek reprodukálásának és az esztétikai alkotásnak igényét, és az ember saját megnyilvánulásaival kapcsolatos esztétikai igényességét. A fejl dés várható jellemz i 3-4 éves korban: - megköszönik, ha kapnak valamit, visszaköszönnek - igyekeznek óvatosan báni a játékszerekkel és használati tárgyakkal - társaikat nyugodtan hagyják játszani - kezdenek segíteni egymásnak - az egy asztalnál ül k észreveszik, ha valaki hiányzik közülük - érdekl dnek egymás iránt, tekintettel vannak egymásra - kezdenek kialakulni együtt játszó párok, csoportok - eligazodnak csoportjuk életében, napirendjében - elfogadják els sorban érzelmi alapon az óvón kérését, útmutatását - igyekeznek a kultúrált étkezés szokásait betartani A fejl dés várható jellemz i 5 6 éves korban: - el re köszönnek találkozáskor és elváláskor is - a hiányzókat számon tartják és köszöntik visszaérkezéskor - foglalkozáson jelzik, ha közölni valójuk van - legtöbbször megvárják, míg más befejezi a mondandóját - tudatosodik bennük, hogy összetartozó csoportot alkotnak - figyelnek egymás játékára, alkotására

13 3 - meghallgatják egymást, együttérz ek - szívesen segítenek egymásnak és az óvoda dolgozóinak - sérelmeiket, konfliktusaikat igyekeznek az óvón segítségével feloldani - kialakul néhány gyermek iránti tartósabb rokonszenvük - a már kialakult közösségi szokások igényükké válnak - képessé válnak kívánságaikat módosítani, elhalasztani, ha erre számukra belátható okból szükség van - más csoportokba járó gyerekekkel is kapcsolatot kezdeményeznek Az értelmi fejlesztés és az anyanyelvi nevelés megvalósítása Az óvoda a gyermek érdekl désére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra építve biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységet, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetr l Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböz formáinak alakítása kiemelt jelent ség Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, b vítése, másrészt az értelmi képességek /érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás/ és a kreativitás fejlesztése. Az anyanyelvi nevelés helye a nevelés folyamatában: Az anyanyelv az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen van, annak szerves része. Használata végigkíséri az óvoda egész napi életét, szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, közvetít elemként jelen van a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában. Alapja az óvoda szóbeli közlést kiváltó der s légköre. A szocializáció folyamán a beszéd a gyermek környezetével érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legf bb eszközévé válik. A beszéd által er södik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei. A környezeti nevelésen alapuló programunk tudatosan ráirányítja a figyelmet az anyanyelv szépségeire. Lehet séget biztosít arra, hogy b vüljön a gyerekek szókincse. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk az árnyalt kifejezések, a hangutánzó, hangulatfest szavak, kifejezések beszédbe történ beépítésére. A gyerekek az óvodásba lépéskor különböz beszédfejlettséggel rendelkeznek. A csoportban dolgozó óvón és dajka beszéde követésre méltó, nyelvhasználata kifogástalan, mondatszerkesztése egyszer és változatos, mely a gyerekek életkori fejlettségéhez igazodik. A gyerekek kiegyensúlyozott fejl dése érdekében fontos a beszédhibáik korai felismerése és miel bbi korrigálása logopédus által. Óvodánkba heti két alkalommal jár ki szakember. Beszélget -kör: A spontán kialakult beszélgetések mellett helyet és id t biztosítunk minden nap. Lényege, hogy a gyerekeket arra ösztönözzük, egyénileg és közösen álélt élményekr l saját szintjüknek, ismeretüknek, nyelvi kifejez készségüknek megfelel en meséljenek. Ehhez feladatunk meghitt, elfogadó légkört biztosítani. Mindenkihez megtalálhatjuk az utat, mely felszabadítja gátlásait. Cél: Az óvodáskorú gyermekek beszédkészségének gondozása, fejlesztése. Oldott, der s légkör biztosításával szókincsük, kifejez készségük, kapcsolatteremt képességük fejlesztése, érthet, kifejez, megfelel tempójú és hangsúlyú beszéd készségének kialakítása. Élményeit, elképzeléseit bátran megfogalmazó gyermek nevelése.

14 4 Feladata: - Az óvón modell szerepe érvényesüljön az anyanyelvi nevelésben. - Beszéd és kommunikációs képességfejlesztés, különböz tevékenységeken keresztül. - Beszédtechnikai hibák korrigálása. - Teremtsünk minél több beszéltet helyzetet szóbeli aktivizálással, anyanyelvi játékkal! - Segítsük tapintatosan a beszédhibás gyerekek fejl dését! - Fordítsunk figyelmet a gátlásos gyerekekre, empátiával törekedjünk a szóbeli aktivizálásra! - Mutassunk helyes példát az illem területén is (pl. köszönés, stb.)! Fejlesztés tartalma: Az óvón minden megnyilatkozása modell érték az óvodás gyermek számára, hiszen az óvodás korú gyermek els sorban érzelmi alapon, mintakövetéssel tanul. A gyerekekhez való viszonyában legyen elfogadó, együttm köd, kapcsolatteremt. Ismerje a gyerekek szokásait, játékait, igényeit. Legyen meleg szív és támogató, határozott és következetes. Használja a humort, de ne legyen gúnyos a beszéde. Kezdeményezzen szeretetteljesen. A beszédhelyzetekben szerzett tapasztalatai során a gyermek átveszi környezetét l a szórend, ragok, nével k, névutók, igeid k stb. pontos használatát. A feln ttekkel való beszéd az óvodában kiegészül a gyermektársakkal való tevékenység közbeni beszélgetéssel. Több pajtás beszédét, viselkedését kell a gyermeknek követnie, ezáltal fejl dik beszédfegyelmük. Fontos számukra, hogy életszer helyzetekben természetes módon minél többet beszélgessenek a gyerekek arról, mi érdekli, foglalkoztatja ket. A beszéd és a kommunikációs képesség fejlesztésének eszközei: mondókák, versek, mesék, dramatikus és anyanyelvi játékok. Ezek szorosan köt dnek a fejlesztés egyes területeihez: környezet megismerésére nevelés, ének-zene, ábrázolás, mese-vers, mozgás, munka, tanulás, gondozás. Az egymás iránti érzelmeket kölcsönösen jellemzik a nonverbális elemek is. A tekintet, mimika, gesztusok egyaránt hordoznak személyiségjellemz ket és tanult viselkedési formákat is. Az óvón tárja fel a gyermekek beszédzavarait, hibáit, keresse azok okait, törekedjék azok megszüntetésére. A napi nevel munkában ez hosszadalmas, nagy tapintatot igényl feladat, amely beépül a mindennapi tevékenységek rendszerébe. A kompenzálás mindig egyénre szabott. Nagy fokú elmaradás esetén logopédiai kezelést veszünk igénybe. A fejl dés várható jellemz i óvodáskor végére: -A gyerekek beszéde összefügg, elbeszélésük folyamatos. -Eljutnak arra a szintre, hogy helyesen használják a nyelvtani kifejezésmódokat, ismerik a használt szavak tartalmát. -Figyelmesen, nyugodtan képesek végighallgatni a másik megnyilatkozását. -A létrejött beszédhelyzetekben jól érthet, megfelel hanglejtés, hangerej és sebesség a beszédük. -Tisztán ejtenek minden beszédhangot. -Szabadon fejezik ki önmagukat. -A jellemz mesefordulatok kifejezései is megjelennek a mindennapi beszédükben.

15 5 -Beszédüket érzelmeik által kiváltott természetes gesztus, arcjáték kíséri. -Az anyanyelvnek megfelel hangsúllyal használják a felkiáltást, felszólítást, óhajtást. 5. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 5.. Játék Mikor a gyermek játszik, számára a végtelen tér világa hozzáférhet nek látszik A játékban van valami legy zhetetlen. Valami örök. Állandóan újrakezd d és folytatódó. A játék id n kívüli Szeretet és gy lölet. Mozgás. Áhítat. Helye a nevelés folyamatában ( Latinovits Zoltán ) Minden egészséges kisgyerek, ha csak teheti, játszik. A játék az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége. Ebben az életszakaszban a gyerekek egész napját a játéktevékenység határozza meg. Itt zajlik tapasztalataik, ismereteik, élményeik feldolgozása. Ebb l indulnak ki és ide térnek vissza valamennyi tevékenységükb l. A gyermek játéka olyan önként vállalt, szabad, örömteli és többnyire különböz vágykielégít tevékenység, amelynek célja, a játékban önmagában van. A kisgyermeknek azért els dleges /meghatározó/ tevékenysége, mert nincs semmi olyan egyéb tevékenység ebben az életkorban, amely olyan mértékben volna képes hatni a gyermek szinte valamennyi pszichés, motoros és szociális személyiségkomponensére, mint a játék. Felfedez hajlama, kíváncsisága, tevékenységi vágya, a feln tthöz való hasonlítás igénye, szocializációs indítékai a pszichikus szükséglet rangjára emelik a játékot. A játékban minden lehetséges. Motívuma az öröm, a bánat, a kaland feszültsége, a kommunikáció igénye, nyugtat és felhevít, az egyedüllét véd illúzióját adja, és ugyanakkor társat közvetít, lehet vé teszi,hogy segítségével a gyermek megismerje a világot. A játék a gyerekek közötti együttm ködésre épül. Az óvodában az együttjátszás segíti a gyermeki szocializációt. Célja: A játék kicsiben maga az élet. Ezért a gyermek minden tevékenységet játékként éljen meg. Az óvodapedagógus feladatai: Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése A napirenden belül elegend id és hely biztosítása a játék számára A játékhoz szükséges, a gyermeki fantázia kibontakozását segít anyagok, eszközök folyamatos biztosítása Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehet ségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében, tapasztalatszerzés A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel

16 6 A fejlesztés tartalma A jó játék akkor alakul ki, ha a gyermekek megfelel tapasztalatokkal rendelkeznek és van élményük, amit megjelenítenek játékukban. A játék témája, tartalma nagyrészt a gyermekek valóságról szerzett benyomásairól, tapasztalatairól, ismereteit l függ, ezért arra törekszünk, hogy a gyermekek minél jobban megismerjék környezetüket, részesei legyenek az eseményeknek. (pl. orvosi rendel, szüret, kirándulás az állatkertbe stb.) A természeti környezet megismerésében a gyermeki kreativitást a problémaérzékenység, a felfedezés jelenti. Így a velünk él környezet könnyen nyitott könyvvé válik a gyermek számára. Miközben kíváncsisága érdekl déssé mélyül, játékában és apró felfedezéseiben feltárja a körülötte lév világot, megtanul abban tájékozódni. Ezen ismeretek nem biztos, hogy azonnal jelentkeznek a játékban, ezért nem szabad er ltetni a megjelenítést. Jót és jól játszani a gyermek dolga: de ezt csak akkor teheti meg, ha az óvón biztosítja azokat a feltételeket, amelyek kedvez leg hatnak a játék kialakulására, a gyerekek játékkedvére, amelyek ösztönzik ket, és amelyek segítségével a játékuk tartalmasabbá, sokoldalúbbá válhat. Els sorban nyugodt, barátságos, kiegyensúlyozott légkört, melyben a gyermeknek módjában áll nézel dni, vagy kiválasztani a számára legvonzóbb játéktevékenységet. Elmélyülhet a választott tevékenységben, kijátszhatja pozitív és negatív érzelmeit. A kreatív, alkotó légkör nyugodt és biztonságérzetet kelt, melyben a gyermekek szabadon szervezik meg a játékukat, önállóan választják hozzá a társat, a helyet, az eszközt. Ennek alapja az óvón -gyermek közti szeretetteljes kapcsolat. A toleráns óvón i minta példaérték. Az óvón segítse a közös játék kialakulását, fejl dését, és a magányosan tevékenyked gyerekeket segítse abban, hogy a közös játékba bekapcsolódhassanak! A játék helye a gyerekek szabad mozgását, biztonságát, játékuk térbeli kibontakozását szolgálja. A játék egyik színtere a csoportszoba. A különböz jelleg játékok más és más helyet igényelnek. Az óvón a gyerekek közrem ködésével állandó és ideiglenes játszóhelyet alakít ki, ügyelve arra, hogy a különböz játszócsoportok ne zavarják egymást. Programunk f célkit zéseib l adódó tevékenységeink / termések gy jtése, hajtatás, csíráztatás, növénygondozás / játékgazdagító lehet séget nyújtanak a kialakított él sarokban. A játék további helye az udvar. Lehet ség nyílik arra, hogy a gyerekek minél több nagymozgásos játéktevékenységet folytassanak. Az óvón segítse az udvari szerepjáték kibontakozását, pl. népi játékok, mozgásos játékok, ügyességi és sportjátékok feltételeinek megteremtésével. Az udvar a környezet jobb megismerését szolgáló játékos tevékenységek végzésére is teret biztosít. A gyerekek minél több id t töltsenek az udvari játéktevékenységekkel! Mivel a játék a gyermek legalapvet bb tevékenysége ezért természetes, hogy a napirendben erre kell a legtöbb id t biztosítani. Fontos, hogy kapkodás nélkül tevékenykedhessen, elmélyülten játszhasson, legyen ideje elképzelései

17 7 megvalósítására. A nap folyamán a délel tti és délutáni játéknak egyenérték nek kell lenni. Minél többet játszik a gyermek, annál nagyobb lehet ség van fejl désének el segítésére. A játékszer motiválja, ösztönözze, gazdagítsa a gyerekek elképzeléseit, sokféle ötletre, játékfajtára ihlesse! A csoport játékkészlete esztétikus, könnyen tisztítható, veszélytelen legyen, igazodjon a gyerekek életkorához, segítse el sokoldalú a fejl dést. Fantáziálásra, gondolkodásra, probléma megoldásra serkentsen. A mai játékeszközöket harmonikusan kiegészítik a természetes anyagokból készült játékok a környezetben fellelhet dolgok is /kavics, falevél, ágak, bot /. El térbe kerülnek a fából készült játékok. A gyerekek a játékszerekkel általában minden segítség nélkül tudnak játszani, néha azonban segítségünkre szorulnak. A segítés formája legtöbbször a gyerekek érdekl dését l, igényét l függ. Az óvón a játékba csak olyan szinten és mértékben avatkozzon be, amennyiben az adott gyermeknek, az adott szituációban arra szüksége van. A segítés formája lehet szóbeli közlés, figyelemfelhívás, az egyszer bb m veletek bemutatás, m ködési, kezelési mechanizmusok bemutatása. A gyermekek fej dését el segít játékfajták az óvodánkban Gyakorlójáték A gyakorlójáték során a véletlen mozgásból, cselekvésb l fakadó siker ismétlésre készteti a gyermeket, és ezek az újraismétlések nagy örömöt jelentenek számára. A sokszori ismétlés és gyakorlás a különböz funkciók viselkedési formák fejl dését eredményezi. A felhasznált anyagok, eszközök tulajdonságaival, a tárgyak egymáshoz való viszonyával ismerkednek a gyerekek a játéknak ezen a fokán. A 3-4 éves gyerekek szintjén jelentkezik f leg, amely abban nyilvánul meg, hogy játszanak hangokkal, szótagokkal, halandzsálnak, játékosan ismételgetik az egyes szavakat, kifejezéseket. Ebben a játékban nem a szöveg, hanem annak ritmusa, s a hozzá kapcsolódó mozgás a lényeges. Ez szerez örömet, ez készteti a gyerekeket ismétlésre. Máskor a gyerekek játékszereket és eszközöket rakosgatnak valamilyen maguk alkotta játékszabály szerint. Még nem vállalnak szerepet, játékuknak nincs kerete. A játék a gyerekek számára a különböz anyagokkal végzett manipuláció (pl.: homokszórás, kavarás, vízöntögetés, papírtépés, stb.) éves korban a gyakorlójáték akkor jelentkezik, ha a gyerek fejl désében lemaradt, képességei fejletlenek, tapasztalatai, élményei szegényesek, vagy amikor egy új játékszer használatát nem ismeri. A gyakorlójáték jelentkezik a konstrukciós és szerepjáték elemeiként is. Az óvón ebben az életkorban is engedje a gyakorlójátékot. Ha azonban azt tapasztalja, hogy egyes gyerekek kizárólag ezen a szinten maradnak, keresse meg az okokat, s igyekezzék ezen a fejl dési fokon átsegíteni ket. Nevelési szempontból a leggazdagabb lehet séget a szerepjáték nyújtja. A gyerekek szerepjátéka tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket és ezekhez f z d érzelmeiket tükrözi. A gyerekek a magukra vállalt szerepeken keresztül ábrázolják a valóság számukra lényeges mozzanatait. Eközben sokoldalúan megnyilvánulnak és alakítják az egymás közti társas kapcsolatok rendszerét. (együttm ködés, alá-

18 8 fölérendeltség, viselkedési formák stb.) E játékformában kiválóan fejl dik akaratuk, önállóságuk, beszédkészségük, gondolkodásuk. A szerepjáték során a gyerekek jussanak el az egyéni képességeik legmagasabb fokára. 3 4 évesek: A gyerekek a játékszerekkel és az együttjátszással kapcsolatos elemi szabályokat elsajátítják és betartják. Játékukhoz megkeresik az eszközöket, azokra vigyáznak, a játékszerek használatában megegyeznek. Jól érzik magukat társaik között, szívesen játszanak egyedül, és egymás mellett. A környezeti és társadalmi ismereteik segítik ket a szerepjátékok játszásában. (orvos, piac, bolt, családi környezet). 4 5 évesek: Ebben az életkorban kialakul a kisebb-nagyobb csoportokban való együttjátszás igénye. Mozgásuk, értelmi-érzelmi fejl désük arra a szintre jut, hogy környezetük egyszer bb jelenségeit megértik, és készek ezeket játékukban újraalkotni. Képesek a szerepvállalásra és elosztásra még akkor is, ha ez vitához vezet. A gyakori szerepcserét. Az eszközökhöz való ragaszkodást felváltja a szerephez való köt dés. A szerepjáték témájának kezdeményezésében önállóak. 5 6 évesek: Képesek megérteni és elfogadni játszótársaik elgondolásait, tevékenységük logikáját és alkalmazkodnak a játék szabályaihoz. Képesek olyan játékhelyzetet létrehozni, amelyben tapasztalataik, érdekl déseik alapján ábrázolhatják a feln ttek tevékenységét és különféle kapcsolatait. Megfelel tapasztalatok és élmények birtokában önállóak, a játék el zetes közös tervezésében, a szerepek kiosztásában, a játékszerek megválasztásában, a szabályok betartásában. A játszócsoport tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakul ki. Barkácsolás Az óvón k figyelemmel kísérik a gyermekek szerepjátékát, s kérésükre partnerként vesznek részt a játékban. A szerepjátékban számos eszközre van szükségük a gyermekeknek, ezeket az óvón vel közösen készítik el, barkácsolják össze. Gondoskodjunk helyr l, anyagról és kifogástalan, a gyerekek részére megfelel méret szerszámokról. Gy jtögessenek a gyerekek minden olyan anyagot, amelyet önállóan meg tudnak munkálni. Séták, kirándulások alkalmával gy jtsenek mindent, amit a természet elenged. Az ily módon gy jtött termések és természetes anyagok gazdagítják az eszközkészletet, és nemcsak esztétikai élvezetet nyújtanak, hanem közelebb hozzák a természetet a gyerekek számára. 3 4 évesek: Ebben a korban a barkácsolás el készületeként az óvón a gyerekek bevonásával készítsen munkaigényes kiegészít játékszereket. Az elromlott játékok javítását, festését a gyerekek szeme láttára végezze, és ezt kísérje kedvet ébreszt magyarázattal. 4 5 évesek: A gyerekek nyújtsanak segítséget a játékok javításában, beszéljék meg, hogy egy-egy játékhelyzetben mire lenne szükségük. Ösztönözze ket az óvón az eszközök, kellékek biztosításával ezek elkészítésére. 5 6 évesek: Nagycsoportban teljes önállóságot kell biztosítani a gyereknek. El kell érni, hogy a barkácsolás természetes alkotórésze legyen szerepjátékuknak. Maguk kezdeményezzék a barkácsolást. A létrehozott alkotást használják fel játékuk során. Használják a természetben gy jtött eszközöket, (termések, magvak, kavicsok stb.). Dramatizálás, bábozás A szerepjátékot gazdagítja a gyermekek irodalmi élményeire épül dramatizálás, bábozás. Fontos, hogy a gyermekek kötetlen módon játszhassák el ezeket az élményeket. Feltétele,

19 9 hogy az irodalmi alkotások megragadják a gyerekeket, és valóban esztétikai élményt jelentsenek. Módot kell adni arra, hogy szándékuk szerint átformálják, vagy sz jék tovább a történetet. Gondoskodjunk jelmezekr l, kellékekr l, eszközökr l. A báb mögé bújva a legfélénkebb gyerek is szívesen megszólal. A báb állandóan jelen, kézközelben van, hogy azt a gyermek minden tevékenysége közben szabadon használni tudja. A bábok mozgatására meg kell tanítani a gyerekeket. Ügyelni kell arra, hogy nagyságuk a gyerekek kézméretének megfelel legyen. Készítsenek az óvón vel közösen bábokat (zacskó, termés fakanál, bot, ujjbáb), különböz anyagokból, fantáziájuk szerint. 3 4 évesek: Els sorban a bábu mozgatása ragadja meg a gyerekeket. Az számukra a cselekvés kifejez bb, mint a szó. Maguk is szívesen húzzák fel a kezükre a bábokat évesek: A bábok a gyerekek kézméretének megfelel nagyságúak, asztalra állítható, a gyerekek magasságának megfelel méret paravánt biztosítunk, hogy ülve is bábozhassanak. A bábok kiválasztása, beszerzése feleljen meg a gyerekek által kedvelt meséknek, vagy más élményükhöz f z djön. Az óvón készítsen a gyerekekkel közösen bábokat terményb l vagy más természetes anyagból. Legyen közöttük sík, fakanál, ujjbáb. Konstruáló épít játék A játékra jellemz, hogy a gyerekek kockából és más játékszerekb l, különböz alkatrészekb l, anyagokból építményeket, játékszereket, különféle egyéb tárgyakat hoznak létre. A spontán létrejöv alkotások mellett fontos helyet kap az el re elgondolt, meghatározott céllal végzett építés. A valamit alkotni igénye, öröme kreativitásuk mellett értelmi és társas képességüket is sokoldalúan fejleszti. Az épít játék, az eszközök, és az anyagok változatosságát igényli. Szükség van olyan épít elemekre, amelyek egymásba illeszthet k, összekapcsolhatók. Minden csoportban legyen épít elem, fa, fém, m anyag mechanikai játékszerek, kirakókat, félkész eszközöket, gyöngyöket stb.. Az óvón igyekezzen elérni, hogy minden gyerek megtalálja a neki legmegfelel bb épít és konstrukciós elemeket, és képes legyen ezekkel elmélyülten játszani. 3 4 évesek: A gyerekek gyakran bonyolult építményeket hoznak létre, melyeket nem képesek megismételni. Az óvón feladata, hogy éreztesse meg az összerakosgatás és szerkesztés örömét. Gondoskodjék arról, hogy az összeállítható játékszerekkel foglalkozó gyerekek nyugalmas helyet találjanak maguknak évesek: Ebben az életkorban a konstruáló, épít játékelemekb l játékszereket is tudnak készíteni a gyerekek. Az építés, a konstruálás gyakran a szerepjátékhoz kapcsolódik: az élethelyzetek reprodukálása közben építenek, szerelnek, szerkesztenek. Az Óvón késztesse a gyerekeket arra, hogy az elemekb l a valóság tárgyaihoz, játékszerekhez vagy egyszer modellekhez hasonlót készítsenek. A fejl dést jelzi a bonyolultabb alkotások létrehozása, az eredményességre törekvés, a választott, elképzelt modell egyre pontosabb megközelítésének igénye. Az óvódáskor végén alkotásaikat már önállóan, sok egyéni ötlet alapján hozzák létre, s képesek különböz anyagok, eszközök kombinált alkalmazására.

20 20 Szabályjáték Jellemz je, hogy pontos, meghatározott szabályok szerint zajlik. A szabályok meghatározzák a játék megkezdésének módját, menetét, befejezését, egy-egy szakaszának lezárását. A játék jellegéb l következik a szabályok pontos betartása, a szabályoknak megfelel viselkedés. A szabály betartása vagy megszegése különböz érzelmeket vált ki a játék résztvev ib l, s ez nagymértékben meghatározza a gyerekek magatartását, egymáshoz, csoporthoz való viszonyát. A szabályjátékban a gyerekek önállósága a szabály önkéntes vállalásában fejez dik ki. A gyerekek játék közben ragaszkodnak a saját maguk felállított szabályokhoz. Vannak szabályjátékok, melynek jellegéb l következik a kölcsönös segítés. Ennek helyes elsajátítási formájával hozzászoknak a gyerekek, hogy ne egymás kudarcainak, hanem sikereinek örüljenek. Akár nyernek, akár vesztenek a szabályjátékban is tanulják meg a magatartás helyes formáit: szerénység, mértéktartás, eredményekre törekvés. A szabályjátékok egyes fajtái f ként a gyerekek mozgását, mások els sorban értelmi képességeiket fejlesztik. Mozgásos szabályjátékok: testnevelési játékok, dalos és mondókás népi játékok, fogócskák, körjátékok, szembeköt sdi, labdajátékok, mozgásos versenyjátékok Értelmi képességet fejleszt szabályjátékok: különböz társasjátékok, képes kirakok, dominók, kártyajátékok, nyelvi játékok. A szabályjáték kiválasztásánál az óvón vegye figyelembe a gyerekek kívánságát, fejlettségét, a csoport létszámát, a helyi adottságokat, a játék el zményeit. Segítse a gyerekeket a játék kiválasztásában, vezetésében, a szabályok betartásában. Népi játékok 3 4 évesek: Azokat a szabályjátékokat alkalmazza az óvón, amelyek a gyerekek mozgásszükségletét kielégítik, szabályaik egyszer ek, s tartalmuknál fogva közel állnak a gyerekekhez. Szívesen fogadják azt a szabályjátékot, amelyben nincs különösebb kötöttség, és nem szükséges hozzá az egész csoporttal való együttm ködés. ( pl: körjáték) 4 5 évesek: Olyan szabályjátékok is választhatók, amelyek megkívánják, hogy a gy zelem elérése érdekében egyéni kívánságaikat egyeztessék társaik érdekében, közösen rködjenek a szabályok betartása felett 5 6 évesek: Ebben a korban már olyan szabályjátékokat is választhatnak, amely nagyobb ügyességet, vagy szellemi er feszítést követel. A nagyok már a bonyolultabb szabályjátékok megtanulására és gyakorlására is képesek, miközben azt nagy kedvvel, örömmel játsszák, egymást a szabályok betartására is figyelmeztetik. Az óvón engedje, hogy a gyerekek játékában az egészséges versengés is jelen legyen. Ez ne csapjon át az egymással szembeni negatív érzelmek kifejezésébe. Egy nép kulturális hagyományai közé tartoznak a népi játékok. Ezeket az óvón változatos szervezéssel kezdeményezze. A népi játékok rangos helyet foglalnak el a játéktevékenységek rendszerében. Egyaránt köt dnek a mozgásos, a szerep-, a dramatikus-, a konstruáló-, alkotó játékokhoz. A fejl dés várható jellemz i óvódáskor végére A gyerekek tudnak, képesek több napon keresztül egy-egy játéktémában együttesen részt venni. Környezetükben megfigyelt, tapasztalt jelenségeket képesek feldolgozni és újra alkotni.

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍR EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010

AZ ÖRÖMHÍR EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 AZ ÖRÖMHÍR EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 1 Adatlap Az óvoda neve: Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda Címe: 8200 Veszprém A program neve: FORRÁS keresztyén óvodai nevelési program

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene,

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, V I R Á G O M - V I L Á G O M Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, képzőművészet ) B E V E Z E

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 869 T A R T A L O M J E G Y Z ÉK BEVEZETÉS 1. Helyzetkép az óvodáról 1.1. Óvodánk története 1.2. Humán erőforrásaink 1.3. Tárgyi feltételeink 2. Gyermekképünk 3. Óvodaképünk 4.

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Orosháza, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3.

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Helyi Programunk írása során figyelembe vett jogszabályok 3.o Óvodánk adatai.3.o Bevezető.4.o Célrendszer, Óvodai nevelésünk célja, Óvodánk bemutatása..5.o

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben