VIDÁM GYERMEKNAP. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÁM GYERMEKNAP. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig"

Átírás

1 IV. évfolyam 8. szám VIDÁM GYERMEKNAP Örömteli gyermekzsivaj töl tötte be a faluházat, az is kola udvarát és a tópar tot május 30-án, amikor az Önkormány zat támogatá sá val köz sé günk ben megrendezésre került a Gyer mek nap. A délelőtti órákban a tóparton zajlott a gyerekeknek szervezett horgászverseny. Korosztály szempontjából a me zőny nagyon vegyes volt, a legidősebb 14, a legfiatalabb in - duló pedig csak 4 éves volt. A ki - csik lelkesen és ügyesen pecázták végig a verseny idejét, és nagy iz ga - lommal várták az ered mény hir de - tést. Az I. helyezett Csörgő Gergő - 6 éves (Parasznya), a II. helyezett Már ton Luca - 8 éves (Miskolc), a III. helyezést pedig Dedics Ro - land - 7 éves (Varbó) érte el. A horgászverseny lebonyolításában nagy segítségemre volt Dedics Já - nos. A gye rekek méltán elfáradtak, mire a díjazásra került a sor. Az idő kegyes volt velünk, szép napos délelőttöt tölthettünk el az érdeklődőkkel a Tó parton. 13 órától a régi nagy iskola udvarán ebéddel vártuk a gyerekeket. Az ét - kez tetés egészen 17 óráig elhúzódott, hiszen érkezésüknek meg felelően folyamatosan készült a virsli. A délutáni időjárás szeszélyesnek bizonyult, ezért két helyszínen is folytatódtak a rendezvény programjai. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig kéz mű ves játszóházat tartott Ga - radnainé Gizike és Pogány Beáta csa ládsegítők. Díszes mécsestartót, vidám, bohókás sárkányfejet, illetve virágos gipsz ké peket készíthettek az ügyes kezű gyerekek. Az iskolaudvaron is zajlottak a prog ramok, a Varbói Napközi Ott - honos Óvo da dolgozói szintén játszóházat tar tottak, különböző díszekkel tarkított pillangókat készíthettek a gyerekek. Az apróságok válogathattak, hogy gu mivárban, óriás csúszdán, vagy tram bulinon játszanak. Minden korosztály megtalálhatta a saját kedvére való el foglaltságot.

2 2 Arcfestők gazdagították a programot, ami nagyon népszerű volt a gyerekek körében. Két mókás Bo - hóc tartotta meg 60 perces műsorát, ahol nemcsak a gyerekek, ha nem a felnőttek is méltán foghatták a hasukat a nevetéstől. A rendezvény előtt meghirdettünk egy rajzversenyt, amelyre közel 50 rajznevezés érkezett. A gyerekek a rendezvény napján vehették át az értékes ajándékokat és díjakat. Há - rom korcsoport szerint lettek elbírálva a rajzok. Az ovisok közül az I. helyet Rácz Benjámin - 6 éves (Parasznya), a II. helyet Tóth Zsófia - 7 éves (Varbó), a III. helyet pedig La dá - nyi Anna - 6 éves (Varbó) érte el. Az alsó tagozatosok közül az I. Elek Kitti 8 - éves (Sajó lász ló fal - va), a II. Tóth Lívia - 10 éves (Varbó) és a III. helyet pedig Tóth Sára Ágota - 8 éves (Varbó) szerezte meg a rajzaival. A harmadik korcsoport rajzai és festményei a felső tagozatos diákok közül kerültek ki. Az első Zorger Beáta - 14 éves (Varbó), a II. Flen der Tímea - 12 éves (Varbó), a III. helyezett Zorger Orsolya - 11 éves (Varbó) lett. Először került meghirdetésre a gyermekpolgármester választás, amely ne ves címet Király Kiara 11 éves ta nuló nyerte el pályázatával. Az alpolgármesteri nevezést Dedics Roland kapta. A jelentkezőknek egy ötletes bemutatkozó szöveget kellett írni, mely azt is tartalmazza, hogy mit va ló sítanának meg Varbón, ha ők lehetnének a falu első emberei. Üveges Géza polgármester úr adta át a posztra való felhatalmazást a kis pol gármeste reknek, az oklevéllel és a díjazással együtt. Bodnárné Hermanutz Éva ÜVEGES GÉZA POLGÁRMESTER ÖSSZEFOGLALÓJA AZ ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT 4 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE OKTÓ- BER 3. NAPJÁRA AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ- TÁSOKAT, ÍGY ENNEK A CIKLUSNAK A VÉGÉHEZ KÖZELEDÜNK. Visszagondolva a 4 évre, egy dolgos, eredményes ciklust zárhatunk, melynek minden napját munkával töltötte az apparátus és jómagam is. A mindennapi te vékenység áll össze egy eredménynyé, egy egésszé, és mutatkozik meg egy cél elérésében, kivitelezésében. A 2006-os választás után ez a testület egy problémákkal terhelt Varbót örökölt, amelyeket szívós munkával, a lehetőségeket átgondolva, mérlegelve igyekezett a legjobban megoldani. Ilyen volt a jegyzővel kötött bírósági kompromisszum, a Pa rasz - nyával történt va gyon megosztás, az egyházzal való megállapodás a nagyiskola tulajdonával kapcsolatosan. Sajnos az első évünket terhelte még a képviselő testület egységének a hiánya is. A testületben az egyetértés, a célokért való küzdés igazán 2008-tól vált egységessé. Innentől a jelenlegi jegyző, valamint a pályázatírók megtalálásával tudott az önkormányzat különböző pénzekhez jutni a nyertes pályázatok útján. Ezek nagy része 2008-ban került beadásra. A kiírt pályázatok összhangban voltak a községünk igényeivel: falubusz, orvosi rendelő, óvoda, járdák, utak, vízelvezető árkok építése, felújítása, rendbetétele. Mind ezeket még a tanácsi rendszerből örökölte a falu, de megérett rekonstrukcióra a tó zsiliprendszere, valamint a patak és a tó iszaptalanítása is. A kivitelezések egy része már befejeződött, illetve most folyik, ami még hátra van, az a tó és patak újjáépítése. Ez a munka ősszel indul és befejezése decemberére várható. A beruházás önrészszel együtt kb. 160 millió Ft, melynek eredményeként fokozódik községünk árvízvédelmi biztonsága, ami az idén már kétszer problémaként jelentkezett. A pályázatok a képviselő-testület koncepciójával is egybeestek: infrastruktúra fejlesztése, középü le teink korszerűsítése, a falu szépítése, egységes, harmonikus Var bó kép kialakítása. Ezt szolgálta vörös vérszilvafák ültetése, az útba igazító táblák elhelyezése is. Az évek során jelentős összeget fordítottunk gépek beszerzésére, mellyel hatékonyabban tudtuk foglalkoztatni a közmunkásokat. Ki hasz náltuk az

3 3 Út a munkába program lehetőségét, így egyre több munkanélkülit alkalmaztunk és igyekeztünk értelmes munkával ellátni őket. Így kezdtünk el térkövet gyártani, amelyek a buszmegállóink átépítésénél kerültek felhasználásra, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő telken konyhakertet hoztunk létre, melynek termékeivel az óvoda konyháját támogatjuk. Igyekeztünk a külterületi utakat járhatóvá tenni, lekaszálni az utak mentén a gazt, és sikerült egy gátat is építeni, amellyel szintén növeljük a lakosság árvíz elleni biztonságát. Több olyan évtizedek óta húzódó problémát oldottunk meg, mint a pincék villamos energiával történő ellátása, vagy a vízelvezetők betonelemekkel való kiépítése. Varbó turisztikai lehetőségeinek alapjait is igyekeztünk megteremteni, a tó környékét rendezetté tettük. Pályáztunk egy 40 fős ifjúsági szálláshely létesítésére, erre 17 millió Ft-ot nyertünk, ami ke - vésnek bizonyult a tervezés szerint, jelenleg az összeget megfellebbeztük, az eljárás folyamatban van. Véleményem szerint Varbónak nem olcsó turistákra van szük sége, a minőségi turizmust kell meg - célozni, így megőrizni a falu nyugalmát és a környezet tisztaságát. Ezen ciklusunk nagy részét a nyugalom, a béke az egyetértés jellemezte. Ennek ellenére sem tud - tuk kielégíteni mindenki igényét, nem tudtunk egyértelműen megfelelni minden elvárásnak. A pályázatokat konkrét célok megvalósítására írják ki, ami nem teljesen fedi le a lakosság elvárását. A megnyert pályázataink kivitelezése és elszámolása szigorú, az elnyert négyzetméternek, da - rabnak (pl. ajtónak, konnektornak, stb.) meg kell egyezni, különben levonnak a támogatásból, vagy meg sem adják. Nem kockáztathatjuk a falu pénzügyi stabilitását. A külön igényekre az elszámolás után térhetünk vissza. A mai zaklatott és válságos világban, nap mint nap érezzük az emberek türelmetlen elvárásait, reakcióit. Ebben a pénztelen világban, ahol Varbó költségvetése is évről-évre csökken, támogattuk a lakosságot, például beiskolázási segéllyel, szemétdíjhoz való hozzájárulással. Működtettük intézményeinket, bár az iskolánkat a nagy politika nyomására, és az öröklött problémák miatt be kellett zárnunk. Remélem a FIDESZ választási ígéretét betartva a jövőben Varbón ismét elindulhat az alsó tagozatos oktatás. Jómagam és a képviselő-testület a munkáját a falu szolgálatának tekintette. A fel nem vett tiszteletdíjakból maradandó beruházások történtek: bányászemlékmű: 1, 3 millió, Béke út aszfaltozása: 3, 2 millió, Dózsa György úti járda: 1,6 millió. Pin - cék villamosítás önrész: 1, 8 millió. Még egy játszószigetet szeretnénk az idén megvalósítani, ami 600 ezer forintból történik majd. Támogattuk továbbá a falu civil szervezeteit. A külterületi utak murvázása is kb. 1, 5 millió Ft képviselői tiszteletdíjból történt. Ezeket a felaján - lásokat a testület tagjai nem hivalkodásnak tekintik, hanem belső erkölcsi értékük szerint csele - kedtek, nem várnak érte hálát. Nagyon kemény követeléseket támasztanak ön - kormányzatunkkal szemben a tó körüli telek tulajdonosok is. Az útjaik rendbetételét, víz, szennyvíz kivezetését. Mindez a telkek értékesítésénél, még a közös községi tanács idején nem történt meg. Az általuk fizetett adóból a konténeres szemét elszállításra 700 ezer forintot fizetünk, a közkutakból való víz kivétel 300 ezer forintba kerül, valamint átlagában évente 400 ezer forintot fordítunk az utak, árkok karbantartására, gaz irtására. Sajnos az elmúlt években nem jelent meg olyan pályázat, amivel az ő gondjaikat minél hamarább meg tudnánk oldani. A négy év alatt felelős pénzügyi gazdálkodást folytattunk. A falunknak nincs adóssága, a pályázatokhoz szükséges önrész rendelkezésre áll. A ciklus végére mintegy 200 millió forint értékű beruházást, felújítást sikerült megvalósítani a községünkben. Köszönöm mindazok munkáját, akik hivatali kötelességből végezték tevékenységüket. Külön köszönöm azoknak, akik ezen felül is dolgoztak (megértve néha a türelmetlenségemet is) tudva, érezve, hogy csak az önfeláldozó, közös munka vezet a kitűzött cél eléréséhez. Megköszönöm a jegyző, valamint a dolgos képviselőtársaim lelkesedését, odaadó munkáját, ami falunkat segített előbbre vinni. Köszönetet mondok mindazoknak, akik gondolatban, ötletekkel, kritikával, vagy akár konkrét munkával segítettek a polgármesteri teendőim ellátá - sában.

4 4

5 5 20 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZAT októberben lesz 20 éve, hogy megtartották az első önkormányzati választást. A képviselő testület az első ülésen határozott úgy, hogy Varbó község kilép a Parasznyai Közös Községi Tanácsból. A testület hetente ülésezett és dolgozott azon, hogy megteremtsen egy önálló varbói polgármesteri hivatalt és önálló varbói önkormányzatot. Az alábbiakban közöljük az azóta megválasztott képviselő testületet és köszönjük áldozatos munkájukat Polgármester: Képviselők: Dr. Barzó József Bak Béla Hurták István Illés István Kovács János Szőke Tibor Üveges Géza Üveges Péter 1992-től Kovács János lett a polgármester, he lyé be képviselőként Papp Ferenc lépett év elejétől Illés István helyett Fodor Gyula lett a kép viselő Polgármester: Képviselők: Polgármester: Képviselők: Kovács János Fodor Gyula Illésné Szabó Erika Mácsi Géza Szelekovszky Lóránt Szőke Tibor Üveges Géza Üveges Péter Kovács János Dr. Almási György Fodor Gyula Kovács András Mácsi Géza Szelekovszky Lóránt Székely Ernőné Üveges Péter Polgármester: Képviselők: Fodor Gyula Bak Pálné Dienes Géza Mácsi Géza Perge Zoltánné Székely Ernőné Üveges Géza Üveges Péter Dienes Géza lemondott 2005-ben, helyébe Szelekovszky Lóránt lépett be Polgármester: Képviselők: Üveges Géza Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Loconczi Rita Szelekovszky Lóránt Szőke Lajos Remenyik Richárd Losonczi Rita 2007-ben lemondott, helyét Üveges Péter vette át. Gere Gábor 2008-ban lemondott, helyébe Dávid Zsolt lépett. Illés Menyhért az elmúlt egy évben nem látogatta a testületi üléseket. A törvény szerint ennek értelmében képviselői megbízatása július hónapban megszűnt.

6 6 1) ÉMOP C/D Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése A Nyögő-patak rekonstrukciója, a Pity pa - latty-völgy településének árvízi veszélyeztetettségének csökkentése. Támogatási szerződés előtt állunk, a pályázati keret 143 millió Ft, a megvalósítás jövőre lesz időszerű. 2) ÉMOP Vidék fej lesz tési programot kiegészítő településfejlesztés. Varbó község Béke, Szabadság, Név telen (414, 357, 403 hrsz.) utcák burkolat felújítása, valamint Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcai járdaburkolatok felújítása. A pályázati keret Ft. A kivitelezés hamarosan befeje zés re kerül. 3) ÉMOP Egyenlő esélyű hozzáférés a özszolgáltatá sok hoz (Akadálymentesítés) A Varbói Napköziotthonos Óvo da komplex akadálymentesítése Támogatás: Ft. 4) KEOP Meg újuló alapú térségfejlesztéshez című pályázati konstrukció. A BÜKK-MAK LEADER szer vezésében mezőgazdasági gépek beszerzése. VARBÓ PÁLYÁZATAI Keretösszeg: 12,5 millió Ft + ÁFA (Biogáztelepek 1 falu - 1 MW című projekt keretében, biomassza pályázat). 5) A varbói vízárral a má jusi-júniusi felhőszakadások nyo mán keletkezett károk kal kapcsolatos intézkedések vis maior igé nye. A várható támogatás Ft. A pá - lyá zat jelen leg elbírálás alatt áll. 6) Miskolc Kistérség Többcélú Tár sulása Kie melt rendezvény támogatása. 3. Varbói Bá nyász nap címmel. Elnyert támogatás: Ft 7) Miskolc Kistérség Többcélú Tár sulása pá - lyázatot hirdetett: Könyv tári helyiségek felújítására, fejlesztésére. Elnyert támogatás: Ft A pályázati összegek önrész nélkül értendőek. Ezen kívül a civil szférából pályázik a Kulturális Egyesület, 3 pá lyázata van beadva: Augusztus 20-i rendezvényre Gátőrházra napkollektor Falumúzeum felújítása és Kéz művesház beindítása. KÖZMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA KÖZSÉGÜNKBEN Jelenleg 32 főt foglalkoztat az önkormányzat. 5 fő térkő készítésével és ját szósziget kialakításával foglal kozik. 6 fő a hivatalban dolgozik: 1 fő az adóigazgatással, a házi pénztárral, a polgári és katasztrófa védelemmel, illetve a falubusz teendőivel foglalkozik. 1 fő kultúros munkakörben: a képújsággal, a falu újsággal, programszervezéssel a közmun ka program ügyintézésével és a könyvtár megnyitása után a könyvtárosi teendőket látja majd el. 1 fő a pályázati teendőket in tézi. 1 fő az adóhatározatokkal, ik - ta tással és irattározással foglal - kozik. 1 fő a falu területének kataszterezésével, illetve a játszósziget megtervezésével, a telkek ellenőrzésével foglalkozik. 1 fő a hivatal épületének rendben tartására, és takarítására van beosztva, ő besegít az ebédhordásba és viszi a postát is. 2 fő az óvodában dolgozik: egy konyhai kisegítőként, egy pedig dajkaként. 3 fő a fóliában dolgozik, ültet, gyomlál, zöldséget termel az óvo - dának. 5 fő munkálkodik a falu szépítésén, takarítanak, ebédet, illetve leveleket hordanak. 1 fő a futballpályát tartja karban. 10 fő pedig 2 brigádra osztva látja el a település kül- és belterületi munkáit. Mindig az évszaknak megfelelő időszerű tisz - títási, karbantartási, építési feladatokat végzik el, Mudra György irányításával.

7 7 SZŐKE LAJOS ALPOLGÁRMESTER ÖSSZEFOGLALÓJA AZ ELMÚLT IDŐSZAKRÓL NAGY TISZTELETTEL VETTEM A FELKÉRÉST, HOGY A VARBÓI NAPLÓBAN EL MOND HATOM VÉLEMÉ- NYEM ARRÓL, MI IS TÖRTÉNT KIS KÖZSÉGÜNK- BEN HÁROM ÉS FÉL ÉV UTÁN. A 2006-os választások után (a több mint egy mil lió forint fel nem vett tiszteletdíjakból) megja - víttattuk a külterületi utakat és csapadékelvezető árko kat ásattunk. A sok helyen lerakott törmelékeket összeszedtük és elszállítottuk (pl. Szabadság út végéről). Ahhoz, hogy a munkát megfelelően be tudjuk indítani, gépek segítségére van szükségünk. Vásá rol - tunk egy MTZ 82-es traktort és az ehhez tarto zó segédeszközöket is beszereztük: pótkocsi, szár - zúzó, eke, fűnyírók, fűkaszák stb. A fent említett gépek nek építettünk egy tárolót. Ennek kivitelezése a képviselők jó szándékú felajánlásaiból valósult meg. Pályáztunk egy 9 személyes mikrobuszra. A Dózsa György úton 200 méternyi járda szakasz került felújításra, mert az már szinte járhatatlan volt, aminek folytatása jelenleg is zajlik. A csapadékvíz elvezetésére a Rákóczi utca elején és közepén is beton idomokat építettünk ki. A Kispatak dűlőben gátat építettünk a leszakadó vízmennyiség eltorlaszolására. A gát mellett egy beton hidat építettünk, a Rá - kóczi és Dózsa utcákat összekötő járdák mentén. Megtörtént a pincék négy irányban való villamosítása. Az ehhez vezető utak és árkok rendberaká - sára, tisztítására és takarítására is szükség volt a munkálatok után. Községünk belterületén az utak, és vízelvezető árkok tisztítására is sor került. A tó környékének rendbe tétele fontos feladat volt, ezért épült ki a sétány. Ezen kívül két parkoló kialakítására is sor került. Megépítettünk egy polgárőr házat, mellette pedig a vizesblokkot. Pihenő padokat helyeztünk ki. Ősszel a Szabadság utcára pályázatot nyertünk, amely közbeszerzési hiba miatt tolódott, de hamarosan elkészül. Pályázatot nyertünk az óvoda akadálymentesítésére és befejeződött az orvosi rendelő felújítása is. A Dózsa György úton az önkormányzat megvásárolta a következő ingatlant, a volt Filó Lajos házát, melyben jelenleg is térkő gyártása folyik, ami községünk szépítésére lett felhasználva. Ennek szomszédságában, a Tóth Károly háza mellett lévő telket a közmunkások segítségével elkezdtük művelni. Fólia házat alakítottunk ki, amelyben virágokat, zöldségeket termelünk. A betakarított zöldárut az óvoda kapja, ezzel is segítve az élelmezésüket. Megvalósult a három buszmegállónkban a járdasziget kialakítása, a könnyebb le és fölszállás érdekében. Községünk szépítésére vörös szilvafákat vásároltunk, virágokat ültettünk településünk ékesítésére. Megoldottuk a díszkivilágítás kérdését is. Kulturális életünkhöz hozzá tartozik, hogy minden évben megtartjuk az idősek estéjét. Minden évben Varbói díszoklevelet adunk át a varbóért sokat dolgozó személyek számára. Óvodásainknak Mikulás estélyt, karácsonyi ünnepet, gyermeknapot tartunk. Segítjük és támogatjuk őket a bálok szervezéséből befolyt bevételekkel és a buszos kirándulások kapcsán is. Az egyházzal jó a kapcsolatunk, az ünnepeket közösen oldjuk meg, őket is támogatjuk felajánlásokkal. A Nefelejcs népdalkör 6 éve alakult meg, amely összefogja a varbói nyugdíjasokat, akik támogatják a kulturális rendezvényeket, például ünnepségeinket, a bor majálist, a szüreti mulatságot, illetve a bálokat. Nem feledkezünk meg a fiatalokról sem, ifjúsági klubot tartunk fönt nekik, ezzel is támogatva őket. A sportról szólnék még egy pár szót. Két sport ágazatunk működik, a labdarúgó szakosztály és a horgászat. A futball fő szponzora az Önkormányzat és a Képviselő Testület. Köszönjük a felajánlásokat és a támogatásokat a képviselő uraknak és külön köszönet azoknak, akik a falu fejlődéséhez társadalmi munkában járultak hozzá, szabadidejük feláldozásával. Szőke Lajos

8 8 INTERJÚ JUHÁSZ TIBORRAL, A VARBÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKÉVEL án megalakult községünkben a Polgárőrség. E társadalmi szervezet működési kö rének jellege: polgári védelmi tevékenység. A tevékenység elsődleges feladatköre, hogy a községben közérdekű szolgáltatást nyújt az Önkormányzat és a lakosság számára egyaránt. A Polgárőrség közhasznú szervezet, melynek célja: - Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, fenn tartásában, a bűnalkalmak csökkentésében, a személyek biztonságának növelésében és a va gyonvédelemben, az ezeket illetve az épített és természetes környezetet károsító jogsértések, ese mények megelőzésében, kö vet kez - ményeinek elhárításában vagy mérséklésében. - A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonság érzetének nö velése, nyugalmának biztosítása. - A polgárőrök összefogása, rendszeres működésüknek összehangolása. - Közösségi kapcsolatok erősítése. - A lakosság, az önkormányzatok, illetve a bűnüldöző szervek kö zötti bizalom és együttműködés erősítése. Mi a Polgárőrség feladatköre? - Varbó kül- és belterületének felügyelete, ellenőrzése és megfigyelése. Milyen időközönként jártok el lenőrizni? - Rendszeresen járőrszolgálatot tartunk, leginkább gyalog, illetve időnként saját autóval, vagy motorral. Általában 3-4 fő szokott járőrözni, rendezvény alkalmával pedig legalább nyolc fő. Hétvégén napi háromszor, hét közben pedig meglepetésszerűen járjuk végig a falu utcáit, illetve a külterületeket. Felsorolnád, hogy milyen feladatokat látnak el ténylegesen a polgárőrök? - Bűnmegelőzés, a garázdaság meg szűntetése és a vandálok le fü le lése, a lopások, illetve a kár oko - zás csökkentése. - Fontos a rendőrökkel való együtt működés, feladataink közé tartozik a forgalomirányítás és az út - lezárások végrehajtása. - Tűzoltás. - Árvízveszély figyelése. - Rendezvény biztosítása. - A Posta őrzése, a postás elkísérése, ha sok pénzt visz magával, például, ha nyugdíjat oszt. - Ha a lakosságot veszélyeztető kóbor kutyát találunk, azt jelentjük az Önkormányzat, és az illetékes hivatal felé. Ez mind önkéntes alapon működik? - Így van, a polgárőrök ezért nem kapnak semmilyen jutalmat. Úgy tudom, hogy a tagok létszáma folyamatosan bővülő irányzatot mutat. Mennyi a jelenlegi taglétszám? - Most 23-an vagyunk. Neked, mint az Egyesület elnökének, milyen feladatokat kell végrehajtanod, miről kell gondoskodnod? - A tagok beosztásáról, hogy ki, hol, és mikor járőrözzön. Részt veszek továbbképzéseken és éves beszámolókon. Milyen típusú ügyekkel találkoztatok az elmúlt időszakban? - Egy magánbirtokú erdőben fogtunk fa tolvajokat. Találkoztunk szabálysértőkkel; ittas fiatalok fürödtek a tóban, hozzájuk rendőrt kellett hívni, és még az is kiderült közben, hogy az autójuk rendszáma is hamis. Disco után randalírozókat kellett lecsillapítani. Az utcai árusok is sok gondot okoznak, de kerestünk már eltűnt személyt is. Jogilag milyen lépéseket tehet meg egy polgárőr? - Az elkövetőt feltartóztathatjuk, hogy a helyszínt ne hagyja el. Önerővel, illetve gáz sprayt használhatunk.

9 9 Milyennek találod Varbón a közbiztonságot? - Jónak mondható, szerencsére nyugodt, csöndes faluban élünk. Mik a tapasztalataid a tagokkal, a rendőrséggel, illetve a lakossággal kapcsolatban? - A polgárőrök egy összeszokott csapat, akik számíthatnak egymásra. A lakosok úgy érezzük, kevésbé értékelnek minket, több megbecsülést szeretnénk kapni. A rendőrségre számíthatunk, ha hívjuk őket, jönnek hamar. Nyertetek egy pályázatot, mire fogjátok költeni a felhasználható összeget? - Szeretnénk belőle polgárőr ruhát venni, mellényt és az autókra feliratot, de hiány van még jelvényből és elemlámpából is. Ha a lakosság gondot észlel, ki hez fordulhatnak? - Hozzám, vagy az elnökhelyetteshez Klenik György - höz, illetve a polgárőrség titkárához Üveges Gézához. Akár éjszaka is hívhatnak nyugodtan. Elérhetőségeink: Juhász Tibor: 06-30/ Klenik György: 06-30/ Üveges Géza: 06-30/ Köszönöm a beszélgetést! Hermanutz Éva KATASZTRÓFA VÉDELMI FELKÉSZÍTÉS VARBÓN Varbó község önkor mány zata és a Re gio ná lis Katasztrófa és Pol gári Vé del mi Szö vetség Mis - kolc, felismerve a települést és a térséget fenyegető egyre növekvő káreseményekre történő felkészülés fon tossá gát, közö sen pá lyá zott és nyert a Ma gyar Pol gári Védelmi Szö vetség pályázati rendszerében védelmi felkészítésre. A település polgármestere és a szövetség szakemberei a tele - pülés önvédelem fontosságát tartva elsődlegesnek, a helyi erők és eszközök felhasználásával tervezte, szervezte és hajtotta vég re a Varbó 2010 felkészítést és gya - korla tot Leskó György alezredes, a RKPVSZ szakmai titkára ve ze - tésével. A gyakorlat során a polgári vé - delmi szervezetbe beosztott állo - mány és a település polgárőr ön - kéntesei gyakorolták rendkívüli időjárás, helyi vízkár, ár- és bel - víz védekezés során alkalma zan - dó te vé keny ségeket, a hangsúlyt a begyakorlásra he lyezve az el - mélet helyett. A rendezvény egy rövid fel ké - szítő előadással kezdődött, majd gyakorolták a károk bekö vet kez - tekor teendő tevékenységeket (ár - vízi védekezés, homokzsákolás, épületek bevédése, medertisz tí tás, védművek előkészítése, épületek bizto sí tása, meg támasztása és a kitelepítés, befogadás tudnivaló it). A rendezvény rendkívül jó hangulatban, a védekezés fontosságának felismerésével, a részt vevők teljes támogatásával zaj lott. A gya korlat végrehajtását nehezítette az idő - szak rendkívüli idő járása, ami rend kívüli mó don leterhelte a ka - tasztrófavédelmi szak embereket. Az önkormányzat és az ön kén - tes szervezetek tevékenysége is - mét növelte a térségben élők biztonságát, amit a résztvevők remé - nyei szerint mi nél kevesebbszer, vagy sohasem kell alkalmazni. Leskó György alezredes Idén tavasszal, amikor ez a fel - készítés történt még nem sejthettük, hogy májusban és júniusban élesben, valós árvízi helyzetben kell helytállni nagyon sok em ber - nek az országban, de főleg Bor sod megyében. Szerencse, hogy Var - bót elkerülte a nagy ka taszt rófa, de kisebb-nagyobb károk sajnos ke letkeztek. Az idei idő járási ano - máliák és a kialakult helyzet vég - képp ráirányította a figyelmet a meg előzés, védekezés fon tos sá - gára. (a szerkesztő)

10 10 NÉPESSÉGI ADATOK Varbó lakóinak száma 1170 fő. 546 férfi, 624 nő. 0-2 év közöttiek: 35 fő 3-5 év közöttiek: 33 fő 6-17 év közöttiek: 160 fő év közöttiek: 684 fő 60 év felettiek: 258 fő Varbói lakosok vállalkozásainak száma: 39 darab 2009-ben házasságot kötöttek 1. Soltész Judit és Soltész Péter Abaújszántó, június Varga Ildikó és Makranczi István Varbó, június Zarándi Rita és Gitta Péter István Varbó, június dr. Pál Zsófia és dr. Sándor László Dubicsány, július Mátyás Éva és Sütő László Varbó, július Kiss Ágnes és Soltész Péter Miskolc, szeptember dr. Hekman Ildikó és Üveges Szabolcs Géza Miskolc, október ben születtek Gyermek neve Anyja neve Születési ideje 1. Horváth Réka Faragó Adrienn január Rudák Bence Fridel Emese január Asszony Lili Hanna Galambos Katalin Anett január Kállai Tímea Oszlányi Karolina március Szajkó Rebeka Bencze Andrea május Szilágyi Iringó Besenyei Ildikó július Zachár Janka Sára Kosztyu Tünde augusztus Köteles Levente dr. Ruszkai Henriett augusztus Makranczi Gábor Varga Ildikó szeptember Tóth Jonatán Jóczik Viola szeptember Jónás Benjámin Fazekas Rita október Nagy Dániel Váradi Anikó október Kiss-Fedor Regina Fedor Viktória november Kabdebon Dénes Fridel Julianna december 05.

11 ben elhunytak 1. Üveges Lajosné (Sikur Julianna) január Kiss Ferencné (Rudák Julianna) január Id. Pócsik István január Id. Dávid László február Szternai János február Szabó Bálint február Kecskeméti László február Fodor Péter május Szőke János június Petró Mihály Lajos június Kelemen Pál augusztus Pál-Győrfi Lajos augusztus Danyi Jánosné (Rákos Etelka) szeptember Juhász László szeptember Czakó Józsefné (Szabó Julianna) szeptember Kecskeméti Lajos október Tőzsér Istvánné (Kovács Magdolna) október Solymosi Istvánné (Tőzsér Julianna) december 27. GÁLOSPETRIBEN JÁRTUNK ÁPRILIS 24-ÉN EGY TÖBB MINT 20 FŐS VARBÓI DELEGÁCIÓVAL ROMÁNIÁBA INDULTUNK. A segítő szándékú varbói csapat Egyházunk szervezésében Gálospetribe tartott, hogy meglátogassunk egy árvaházat. Böjte Csaba a híres romániai magyar származású ferences lelkész befogadott gyermekei ők. A történet úgy kezdődött, hogy a fiatal lelkész 1992-ben oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyatott, évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költözött. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására. Az atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendőrök. Ez nem történt meg. Így indult az ötletből, hogy Böjte Csaba megalapította a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. A gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben nyomorban élő gyermekek felkarolása. A Gálospetriben működő egykori átépített Fráter kúriában 23 gyermek lakik a nevelőikkel. Cso por - tunk élelmiszerrel, szerszámokkal és jóindulattal felszerelve ment a Szentháromság Kollégiumba. Odaérkezésünk után, látogatást tettünk Gálos - petri templomában, majd a kúria körüli teendők foglalták le küldöttségünket. Kerti munkálatok, ültetés, kapálás, fűnyírás, főzés, villanyszerelés, gyermekekkel való foglalkozás, mindenki megtalálta a neki való munkát. A gyermekek lelkesek és segítőkészek voltak, nyíltan közeledtek felénk, ragaszkodásuk mindent kifejezett. Üveges Géza polgármester úr találkozott Gálos - petri polgármesterével, átadva Forint értékű élelmiszer csomag ajándékát a gyermekotthon lakóinak. A munkálatok befejezése után a közeli Érsemjénbe látogattunk, ahol megnézhettük Kazinczy Ferenc újjáépített szülői házát. Fráter Lóránd a nótás kapitány, és Csiha Kálmán református püspök emlékszobáját. Úgy gondolom az út mindenki számára tanulsággal szolgált, ezért Böjte Csaba szavaival fejezem be beszámolómat. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé. Hermanutz Éva

12 12 GYERMEKNAPI ESEMÉNYEK Ha én polgármester lehetnék Részlet Király Kiara gyermek - polgármester bemutatkozó beszédéből Településünk, Varbó elég nagy területen fekszik, környezetében sok kihasználatlan ga zos terület, melynek rendbe tétele után hasznosíthatnánk, ilyen az iskolakert is, ahol a legkisebbekre gondolva játszótér mű - ködhetne. A sportpálya végére röplabda-, kézi- és ko sár labda - A győztes gyermek-polgármesterek pálya, valamint tollaslabdapálya készülhetne. Té len a víztározó egy részét korcsolyázásra alkalmassá lehetne tenni. Interneten kapcsolatot teremthetnénk más falvakkal, városokkal, csereüdültetés is szóba jöhetne. Ez a kis Gyermek és Ifjúsági Tár sa dalom megmutathatná, hogy mire vagyunk mi fiatalok egy kis összefogással képesek. Számos dolog van még ami ezeken felül is megoldásra vár. Az első Gyermek és Ifjúsági Társadalom a jövőre is gondol, szeretnénk ha minél többen maradnának kicsiny fa - lunkban családjukkal és másokat is idecsábítanának. Remélem, hogy terveim el - nyer ték mindenki tetszését ezen - nel köszönöm megtisztelő fi - gyel meteket és számítok szavazataitokra, segítségetekre. Köszönettel: Király Kiara A győztes gyermek alpolgármester, Dedics Roland bemutatkozása Építtetnék a gyerekeknek játszóteret, ahol lenne ugrálóvár, csúszda, hinta, lipityóka, ho - mokozó, focipálya, meg minden jó, ahol a gyerekek jókat tudnának játszani. Megnyitnám az erdei kiránduló helyeket, az utat, vasutat, és a források kö - rét rendbe tenném. A kidőlt fá - kat behozatnám és szétosztanám az embereknek, hogy ne fázzanak télen. Családi programokat és bicikli túrákat szerveznék, hogy a szülők együtt játszhassanak a gyerekeikkel. Mindenki panaszát meghallgatnám, és ahol tudnék, segítenék május 8-án községünkben megrendezésre került a II. Var bói Bor Majális. A rendezvényt a Varbói Nyugdíjas Egyesület szer vezte és bonyolította le, az ide látogatók számára. A program fontos részét képezte a borverseny, melynek szervezője Remenyik Richárd képviselő úr volt. A verseny a Varbói Faluházban zajlott, ahol számos érdeklődő meg jelent. II. VARBÓI BOR MAJÁLIS A bortermelők különböző fajtájú borokkal nevezhettek a megmérettetésre. A jelentkezésnél be kellett tartani az előírt szabályokat. A ne dűket egy háromfős zsűri bírálta, több szempontot is figyelembe véve; a bor illata, zamata, színe és fajta jellege alapján értékeltek. 26 nevezés került a jegy - zőkönyvbe és mindenkit méltányoltak valamilyen mó don. A termelők kaphattak oklevelet, nagyérmet, arany-, ezüst-, illetve bronzérmet. Ezen kívül

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

dr. herz Szereposztás:

dr. herz Szereposztás: ingyenes közéleti havilap 2009. június A TURA KOMédIÁSOK sok szeretettel meghívnak minden kedves Érdeklődőt 15 éves FeNNÁllÁSUK AlKAlMÁBÓl bemutatandó új darabjuk bemutójára 2009. június 20-ÁN, SZOMBATON

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/3. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/3. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/3. szám www.piliscsev.hu Beszámoló az elmúlt 4 év munkájáról: Események és eredmények 2011-2014 között Tisztelt Piliscsévi lakosok!

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból tűzriadó az óvodában Az óvónők és dajkák gyorsan ki ürítették a csoportokat,

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Közművelődési díj nyertes Cigánd

Közművelődési díj nyertes Cigánd 2013. augusztus XIII. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Közművelődési díj nyertes Cigánd 2013. május 14-én, Szegeden, a Szent- Györgyi Albert Agórában került megrendezésre a Magyar

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. ÁPRILIS 12.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Közérdekű információk

Közérdekű információk 2 Közérdekű információk 2013. évi szolgáltatási díjak Szennyvízszállítás bruttó 8.890Ft/ forduló Szemétdíj: 2013.01.01-től a szemétdíjat a lakosoktól közvetlenül a ZHK fogja beszedni. Ivóvíz: a Borsodvíz

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám A természet megviccel minket, embereket, hiszen ha nem tudnánk, hogy december havában vagyunk nyugodtan gondolhatnánk

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ vá l In f ó válinf ó III. évfolyam 3. szám 2012. május 15. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tisztelt Váliak! Bár rendkívüli testületi ülést többet is tartottunk február

Részletesebben