Intelligens információs rendszer a sürgôsségi ellátásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intelligens információs rendszer a sürgôsségi ellátásban"

Átírás

1 Intelligens információs rendszer a sürgôsségi ellátásban Balázs László, Deutsch Tibor, Gergely Tamás, Alkalmazott Logikai Laboratórium Szabó Gyôzô, Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet A TRAMIR projektben egy olyan intelligens információs rendszer prototípusát hoztuk létre, mely lehetôvé teszi, hogy a traumatológusok on-line rögzítsék az ellátás menetét, és hozzáférjenek a sérültek adatait rögzítô multimédiás kórlaphoz. A rendszer többféle döntéstámogatási szolgáltatást is kínál. A sokktalanítás folyamatában a trauma team folyamatosan figyelemmel kísérheti a szakmai protokollok ajánlásait, és a különbözô súlyossági pontszámok idôbeli alakulását és riasztó/figyelmeztetô üzeneteket kap, ha a tényleges ellátás menete indokolatlanul eltér az ajánlott tennivalóktól. Az információs rendszer szolgáltatásait a felhasználók gyors és megbízható intranet segítségével vehetik igénybe. BEVEZETÉS A baleseti és sürgôsségi betegellátás minôsége döntôen befolyásolja a betegek további sorsát. Ezért világszerte jelentôs erôfeszítések történtek a baleseti ellátás minôségének javítására [1,2]. Az ellátás minôsége döntôen függ az információhoz való gyors hozzáféréstôl, hiszen a sokszor életveszélyes állapotban lévô sérültnek rövid idô alatt magas szintû ellátást kell biztosítani. Így a korszerû baleseti és sürgôsségi ellátás egyik alapfeltétele az ellátás minden mozzanatát átszövô és támogató korszerû intelligens információrendszer. A korszerû mentôszolgálatok és trauma centrumok hatékony együttmûködése keretében lehetôvé kell tenni a betegek követését, szakmailag támogatni kell az ellátás menetét, és hatékonyan menedzselni kell az ellátással kapcsolatos adatokat és ismereteket. A mentôcsapatnak például folyamatos összeköttetésben kell lennie az irányító központtal, sôt a fogadó baleseti intézet/részleg orvosait is folyamatosan tájékoztatnia kell a beteg állapotáról, akik ennek alapján felkészülten fogadhatják a sérültet. A fentiekben leírt átfogó információs rendszer ez idáig sehol sem valósult meg, aminek számos oka van. A TRAMIR projekt keretében mi is csak arra törekedtünk, hogy pontosan naplózzuk a polytraumatizált sérültek sokktalanítását és elôsegítsük, hogy az orvosok folyamatosan nyomon követhessék az ellátás folyamatát az Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézetben (OBSI). A TRAMIR RENDSZER A TRAMIR rendszer sokféle orvos szakmai szolgáltatást kínál, melyeket a különbözô felhasználók számítógépes hálózaton keresztül érhetnek el. A rendszer mindenekelôtt lehetôvé teszi a pre-hospitális ellátás és kórházi sokktalanítás azonos elvek szerinti naplózását oly módon, hogy az események, beavatkozások és állapotok leírásánál lehetôség szerint standard orvosi kifejezéseket illetve kódokat alkalmazzunk. Az elkészült naplókból a rendszer automatikusan 1. ábra A TRAMIR rendszer architektúrája 35

2 létrehozza a politraumatizált sérültek multimédiás kórlapját, és azt is biztosítja, hogy az ebben tárolt adatokhoz a szakemberek jogosultságuknak megfelelôen a különbözô munkahelyeken elhelyezett számítógépekrôl folyamatosan hozzáférhessenek. A TRAMIR rendszer általános felépítését az 1. ábra mutatja. Az információs rendszer a történések rögzítésén túlmenôen többféle döntéstámogatási szolgáltatást is kínál a felhasználóknak [3]. Biztosítja például, hogy a trauma team tagjai a sokktalanítás ideje alatt figyelemmel kísérjék a szakmai irányelvek (politrauma protokollok) ajánlásait [4], igény szerint kiszámítja a különbözô trauma súlyossági pontszámokat [5,6] és esetenként figyelmeztetô üzeneteket is küld, ha a tényleges ellátás menete lényegesen eltér az ajánlott beavatkozásoktól. A rendszer nem csupán közvetlenül az ellátás folyamatában nyújt segítséget, hanem lehetôvé teszi a rögzített klinikai adatok utólagos (off line) elemzését is. A program képes arra, az egyedi kórlapokon tárolt adatokból egy egységes szerkezetû politrauma eset-tárat hozzon létre, mely az intézetben lezajlott sokktalanítási folyamatok egységesen megszerkesztett leírásait tartalmazza. Az elkészült rendszer számos eredeti informatikai megoldást tartalmaz. AZ ESEMÉNY ORIENTÁLT KERETRENDSZER A TRAMIR rendszer létrehozásánál egy ún. eseményorientált keretrendszert alkalmaztunk, melynek lényege, hogy a pácienssel kapcsolatos valamennyi történést egy eseménynek tekintünk. A rendszer pontosan könyveli a különbözô események kezdô és záró idôpontjait, továbbá a hozzájuk kapcsolódó adatokat. Az egyes eseménytípusokat különbözô típusú adatok írják le, melyek lehetnek szabad szövegek, szótárban szereplô kifejezések, számértékek, kódok, képek, vagy jelsorozatok. A képalkotó vizsgálatok eseményként történô reprezentálásánál a szöveges és/vagy kódolt leletekhez például a digitalizált röntgenfelvételeket vagy a monitorok kimerevített képeit is hozzákapcsoljuk a betegek kórlapjához. A MULTIMÉDIÁS KÓRLAP Valamennyi sérült ellátásáról egy komplex multimédiás jegyzôkönyv készül, melyben egységes nyelven írjuk le az ellátás eseményeit. Ehhez standard fogalomtárakat, kódrendszereket, ontológiákat, adatformátumokat, továbbá információ feldolgozó ágenseket alkalmazunk. Az utóbbiak az idôben egymást követô illetve párhuzamosan zajló eseményekbôl és a hozzájuk tartozó adatokból szerkesztik meg a sérültek elektronikus kórlapját. Magát a multimédiás kórlapot különbözô szempontok alapján strukturálhatjuk, melyeket nézeteknek nevezünk. Az eredeti keretrendszerben rögzített adatok közvetlenül az eseményalapú nézetnek felelnek meg, mely idôsorrendben helyezi el a történéseket. A rögzített eseménysort adatalapú szemléletben is meg tudjuk jeleníteni, amikor csak bizonyos adatok (pl. a vérnyomás) idôbeli alakulására vagyunk kíváncsiak. A tevékenység alapú nézetbôl kaphatunk képet arról, hogy kik, mikor és mit csináltak egy adott beteggel. Végül a probléma alapú nézetben explicit módon már a beteg problémái is megjelennek, és az ún. probléma orientált multimédiás elektronikus kórlapból (POPR) nemcsak azt tudjuk rekonstruálni, hogy mi és mikor történt, hanem azt is, hogy a különbözô vizsgálatokra és beavatkozásokra miért (melyik probléma megoldása céljából) került sor. A betegek kórlapjaiban a képi adatok csak hivatkozás formájában jelennek meg, mert a multimédia állományokat egy PACS (Picture Archiving and Communications System) rendszerben külön kezeljük. A képek digitalizálásánál a DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) képtárolási/képtovábbítási szabvány ajánlásait követtük [7]. A mûtôkben az átvilágítás során a hagyományos monitorokon megjelenô képeket speciális képrögzítôkkel alakítottuk DICOM formátumúra. A képalkotó helyiségekben keletkezô röntgenfelvételek digitalizálására röntgenfilm digitalizálót (scanner) alkalmaztunk. A PACS szerver feladata a képek hosszú idejû megôrzése, és gyors visszakeresése. Az orvosi képeket a fennálló rendelkezések értelmében minimálisan 30 évig kell tárolni. TUDÁSMENEDZSELÉS A TRAMIR rendszer szolgáltatásainak hátterében intenzív tudásmenedzselés folyik. Az események rögzítéshez, a döntések támogatásához és a betegek követéséhez egyaránt szükség volt arra, hogy létrehozzuk a használt orvosi fogalmak szótárát és az ellátás ajánlott menetét rögzítô szakmai protokollokat. Az események, beavatkozások és adatok leírásához lehetôség szerint a WHO ICD10-CM 2003-ban publikált változatát használtuk [8]. A szakmai protokollok leírásához speciális folyamatábra nyelvet használtunk, melyben a különbözô beavatkozásokat (akciókat), feltételeket, elágazásokat, és egymásba ágyazott protokoll részleteket eltérô színû és alakú idomokkal jelöltük, és az egymást követô lépéseket nyíllal ellátott vonallal kötöttük össze [9]. DÖNTÉS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK A TRAMIR projektben többféle döntéstámogató eljárást fejlesztettünk ki, melyek aktívan segítik a traumatológusok munkáját. Ezek három fô csoportba sorolhatók. Az elsô csoportban szereplô szolgáltatások csupán a sérült adatainak feldolgozását végzik. Ide tartozik a legfontosabb trauma súlyossági (anatómiai és élettani) pontszámok (GCS, ISS, RTS, TRISS stb.) meghatározása és ezek alapján a sérültek túlélési esélyének a kiszámítása. A második csoportot a 36

3 különbözô figyelmeztetô üzenetek/riasztások alkotják, melyek hibás döntésekre vagy mulasztásokra hívják fel a figyelmet (pl. ha egy kritikus idô alatt nem került sor valamennyi szükséges vizsgálatra vagy beavatkozásra). Végül a harmadik csoportba tartozó szolgáltatások a megfelelô protokoll részlet bemutatásával segítik a legmegfelelôbb vizsgálat és/vagy terápiás beavatkozás kiválasztását. Itt nemcsak arról van szó, hogy a traumatológusok bármikor megtekinthetik a protokoll egyes részeit, hanem a rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri (ismeri) a valóságban már megtörtént eseményeket és képes arra, hogy automatikusan azokat a részeket mutassa be, melyek az ellátás aktuális szakaszára vonatkoznak. A RENDSZER MÛKÖDÉSE A TRAMIR rendszer többféle szolgáltatást nyújt, melyeket a felhasználók egy intranet segítségével érhetik el. Az intelligens információs rendszer speciális multimédiás munkaállomásokon, multimédia szervereken, és nagysebességû adatátvitelre optimalizált lokális hálózaton mûködik. A rendszer központi elemét képezô multimédiás szerver nagyteljesítményû, több processzoros számítógép, mely 1 Tbyte körüli háttértároló kapacitással rendelkezik (a multimédiás állományok tárolása napi 1-2 GB tárolóterületet igényel). A multimédiás szerveren tárolt információk multimédiás munkaállomásokon jeleníthetôk meg. Az adattároló alrendszer a merevlemezen ôrzött adatokat idôvel automatikusan DVD lemezekre rögzíti, amelyek biztosítják a hosszú idejû, biztonságos tárolást. A multimédiás kórlap adatait a sürgôsségi sokktalanítóban, leletezôben, mûtôben, intenzív szobában és konferenciateremben tettük elérhetôvé. A különbözô helyszíneken az igényeknek megfelelô munkaállomások üzemelnek, melyek az OBSI lokális számítógép-hálózatához kapcsolódnak. A sokktalanítóban a rendszer három alapfunkciója az adatok bevitele, kezelése és igény szerinti megjelenítése. A sokktalanító helyiségben tevékenykedô orvoscsapat (ORV) mellett egy információ asszisztens (INFA) is tevékenykedik, aki on-line módon rögzíti mindazt, ami történik (események), az eseményekhez kapcsolódó adatokat, továbbá kiszolgálja az ORV információ igényeit. Az INFA saját monitorján keresztül folyamatosan hozzáfér az események enciklopédiájához és a polytrauma protokoll egyes részleteihez, és ezáltal gyorsan meg tudja találni az egyes eseményeket, protokoll részleteteket és/vagy jegyzôkönyvi adatokat. Az adatbevitel során az ORV szövegesen mondja el, hogy éppen mit csinál (pl. gyógyszer infúzió bekötése, tubus behelyezése stb.). Az INFA kikeresi ezeket az események listájáról, majd rögzíti a hozzájuk tartozó adatokat a sokktalanítás jegyzôkönyvében. A logikailag összetartozó adatok bevitelére különbözô adatbeviteli/kérdôív sablonok készültek. További könnyebbséget jelent, hogy a szöveges mezôk kitöltésénél a képernyôn megjelenô tezauruszokból lehet kiválasztani a kívánt választ. Az ORV a kivetítôn ellenôrizheti, hogy az INFA helyesen rögzítette-e a megfelelô eseményeket és adatokat. A rendszer számos lehetôséget kínál a multimédiás kórlapi adatok megjelenítésére. A felhasználók igényük szerint választhatják ki a szükséges idôtartományt és a különbözô 2. ábra Sokktalanítási adatok (A különbözô események a Gantt diagramon láthatók. A kapcsolódó adatokat a grafikon szemlélteti az idô függvényében. Az ábrán a röntgen kép is látható.) 37

4 típusú információk (szöveg, numerikus értékek, képek, EKG jelek stb.) bemutatási módját (grafikonok, több változó egyidejû bemutatása, képi és szöveges információk integrálása stb.). A konferenciateremben olyan TRAMIR terminál mûködik, amely a hagyományos monitor mellett digitális kivetítô segítségével nagy méretben is megjeleníti a képet. Így a konferenciateremben mindenki láthatja az éppen tárgyalt esetre vonatkozó multimédiás kórlap bejegyzéseket, diagramokat, és a kiválasztott digitalizált képeket. A 2. ábra néhány eseményt és mért értéket/röntgenfelvételt ábrázol. EREDMÉNYEK A tesztelési folyamat eredményeképpen megállapítottuk, hogy az elkészült prototípus a tervezett funkcionalitásoknak megfelelôen mûködik. A rendszer lehetôvé teszi, hogy a felhasználók a keletkezésük helyén és idôpontjában rögzítsék az adatokat és a döntések idôpontjában hozzá tudjanak férni a szükséges információkhoz és szakmai ismeretekhez. A felhasznált kérdôívek és tezauruszok csökkentik az adatbevitel idejét és hozzájárulnak ahhoz, hogy kiszûrjük a téves bejegyzéseket. A multimédiás kórlapra bekerül minden olyan adat, melybôl rekonstruálni lehet az ellátás menetét. JÖVÔBENI TERVEK A TRAMIR rendszert eredeti céljának megfelelôen elôször a polytraumatizált sérültek ellátásánál kívánjuk alkalmazni. Mivel a hazai traumatológiai hálózat viszonylag kicsi, a kezelési elvek országszerte hasonlóak, a projekt eredményeit országos intézetekben, egyetemi klinikákon, és a kórházak baleseti és sürgôsségi osztályain is fel lehet használni. Ezt könnyíti meg, hogy a rendszer nyílt architektúrája révén könnyen csatlakoztatható a különbözô kórházi információs rendszerekhez. A szélesebb körû elterjesztést segíti továbbá az Egészségügyi Minisztérium pályázata is, mely a sikeres pályázóknak pénzügyi támogatást kínál a TRAMIR rendszer helyi adaptációjához. A polytraumatizált sérültek multimédiás kórlapjaiból megfelelô tömörítéssel egy egységes traumatológiai esettárat akarunk létrehozni, mely az elektronikus kórlapok didaktikai és adatvédelmi szempontok szerint szûkített változata. A késôbbiekben lényeges, hogy ebbe az országos polytrauma esettárba más intézményekben ellátott betegek adatai is bekerüljenek. Ezért a traumatológiai esettár tartalmát az Interneten keresztül is elérhetôvé kívánjuk tenni. Terveink között szerepel az is, hogy a traumatológiai esettár adatainak szûrésével egy ún. trauma regisztert hozzunk létre, mely csupán a sérülések és az ellátás legfontosabb adatait rögzíti. A rendszer nem túl távoli szolgáltatásai közé tartozik a baleseti, sürgôségi esetek keletkezési körülményeinek, elôfordulási gyakoriságának sokoldalú elemzése, a baleseti kockázati összefüggések vizsgálata is. A klinikai ág mellett a rendszert számos egyéb funkcióval is bôvíteni kívánjuk. A klinikai eseményekhez szorosan kapcsolódó betegkövetô rendszer a kontrolling rendszerrel teremt kapcsolatot. Az utóbbiban szereplô tevékenységi és költség táblázatok segítségével a rögzített egyéni ellátási utak mentén meghatározhatjuk az ellátás tényleges költségeit. A minôségellenôrzési rendszerben pedig azt elemeztetjük, hogy a tényleges események menyiben voltak összhangban a szakmai irányelvek ajánlásaival. A TRAMIR rendszer elsô lépés lehet egy olyan integrált információs rendszer irányába, mely lehetôvé teszi, hogy a baleseti ellátás különbözô szereplôi (beleértve a mentôszolgálatot is) helytôl és idôtôl függetlenül kommunikálni tudjanak egymással, hozzá tudjanak férni a sérültek adataihoz és a szükséges ismeretekhez, továbbá konzultációs segítséget is igénybe vegyenek a felmerülô problémák megoldásához. Mindezt ki kell egészíteni olyan adatbányászati technológiákkal, melyek segítségével feltárhatjuk a különbözô beavatkozások hatékonyságát és kockázatait, amivel hozzájárulhatunk a baleseti ellátás minôségének javításához és a költség-hatékony módszerek szélesebb körû elterjesztéséhez. IRODALOMJEGYZÉK [1] Cearle, JR. Cebula, D. and Webber, BL.: Computerised decison aid for trauma, Journal of Trauma, 28, (1988) [2] Gerner, A. and Webber, BL.: TraumaTIQ: Online decison support for trauma management, IEEE Intelligent Systems 13, [3] Deutsch T, Gergely. Kibermedicina, 2003, Medicina Kiadó, Budapest [4] Nast-Kolb, D., Wydhas K, Kanz, G. and Schweiberer L.: Algorithmus für das Schockraummanagement beim Polytrauma, Unfallchirurg, 97, (1994) [5] Kollef, MH, Schuster, DP.: Predicting intensive care unit outcome with scoring systems. Underlying concepts and principles Crit. Care Clin 10, 1-18 (1994) [6] Boyd, CR, Tolsom, MA, Copes, WS.: Evaluating trauma care: The TRISS method, Journal of Trauma 24, (1987) [7] [8] [9] htttp://www.openclinical.org/gmm_glif.htm 38

5 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Balázs László informatikai projektmenedzser. Elméleti matematikusként végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen 1992-ben. A hároméves egyetemi PhD kurzust követôen a Mindmaker kft-nél dolgozott programozóként, és kutatóként, majd késôbb projektmenedzserként. Jeleneg, 2002 óta az ALL Szövetkezetnél irányít kutatási és fejlesztési projekteket. A Tramir projekt informatikai vezetôje. Dr. Szabó Gyôzô János sebész, traumatológus és mellkassebész szakorvos l967-tôl az Országos Traumatológiai Intézet, jelenleg Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet, munkatársa. Az Intézeten belül több munkahelyen dolgozott, 1985-tôl a Mellkas és Arcsérülések Osztályának, 2000-tôl a Módszertani, Szervezési és Informatikai Osztálynak is a vezetôje. Több klinikai kutatócsoport tagja, ill. vezetôjeként fôbb kutatási területei: a hypoxiás állapotok kórélettani hatásai, a politraumatizáció klinikai, kórélettani és dokumentációs problémái, a mellkassérültek korszerû ellátása. Ennek keretében kifejlesztett a mellkasfal stabilizálásához használható speciális implantátumokat és új mûtéti módszereket óta az Intézeti IKTA projekt TRAMIR Kutatócsoportjának vezetôje. Megszûnéséig a Haynal I. Egyetem Traumatológiai Tanszék elôadója, több könyv, könyvfejezet szerzôje és interdisciplináris konferenciák szervezôje. Deutsch Tibor és Gergely Tamás bemutatása lapunk III. évfolyamának 9-es számában olvasható. Gyermek-mentôorvosi kocsi indul Budapesten A mentôorvosi kocsi évente közel 2000 gyermek mentését láthatja el A budapesti Bethesda Gyermekkórházban a Magyar Gyermekmentô Alapítvány és az Országos Mentôszolgálat bemutatta gyermek-mentôorvosi kocsiját (MOK), amely a gyermekmentéshez szükséges speciális felszerelésével és gyermek szakorvosaival a 0-14 éves korú gyermekek gyors és magas szintû ellátását teszi lehetôvé Budapesten és környékén szeptember 1-tôl. A több mint 12 millió forint értékû MOK a gazdasági szféra szereplôinek adományaiból jött létre: az autót az Oracle Hungary bocsátotta az alapítvány rendelkezésre, míg a speciális mûszerek és a felszerelés költségét többek között a Philips Medical Systems, az Astra Zeneca, a Sárközi Szilasi és tsai ügyvédi iroda, a Medtronic és a Medplan cégek fedezték. Az autó és a felszerelés az Országos Mentôszolgálat (OMSZ) tulajdonába került, amely biztosítja az üzemeltetés és a személyzet költségeit. A gyermek-mok -ot a 104-es számra érkezô segélyhívás alapján az Országos Mentôszolgálat mentésirányítói riasztják, amennyiben a kis beteg súlyos állapota ezt szükségessé teszi. A fejlettebb egészségügyi rendszerekkel rendelkezô országokban már bevált MOK egy kombi személyautó, amelynek nagy elônye, hogy kis méreténél fogva és az állandó telephelyül szolgáló Bethesda Gyermekkórház kedvezô elhelyezkedése révén a nagyméretû rohamkocsikhoz képest gyorsabban, legkésôbb percen belül eljuthat Buda és Pest bármelyik részére. Az autó magas színvonalú speciálisan gyermekek ellátására készült mûszereket tartalmazó felszereltsége és gyermekmentésre szakosodott személyzete révén a rohamkocsikkal azonos szintû ellátást képes biztosítani. Ha a gyermek kórházi ellátásra szorul, akkor a szállításra is alkalmas mentôautó érkezik a helyszínre, és átveszi a már stabil állapotú gyermek ellátását. A MOK a röntgen és a labor vizsgálatok lehetôségét leszámítva gyakorlatilag egy intenzív osztály felszereltségét képes a helyszínre vinni mondta dr. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentô Alapítvány elnöke az autó átadási ünnepségén. Az eszközök a gyermekek nagy méretbeli különbözôségei miatt teljes méretválasztékban megtalálhatok az autón, így a készülékek alkalmasak az összes, 0-14 éves korú gyermek ellátására tette hozzá. Az idei évben az Országos Mentôszolgálat nagy jelentôségû programot indított a gyermekek mentôellátási színvonalának javításáért. Megkezdôdött az ország orvos nélküli kiemelt mentôkocsijainak (KIM) gyermekek ellátására alkalmas eszközökkel történô felszerelése, a személyzet továbbképzése, a szakmai fejlesztések összehangolására pedig a szolgálaton belül Gyermek-sürgôsségi Módszertani Központ -ot hoztunk létre. E program lényeges eleme az újszerû gyermek-mentôorvosi kocsi rendszerbe állítása is. mondta Gyôrfi Pál, az Országos Mentôszolgálat szóvivôje. A Magyar Gyermekmentô Alapítvány a vidéki régiók gyermekellátási színvonalának jövôbeni emelését is fontos célnak tekinti, ehhez azonban még (elsôsorban vidéki székhelyû) támogatókat keres. TÉ 39

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét.

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 1. Az informatika alapgondolata A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Industrial Internet Együttműködés és Innováció

Industrial Internet Együttműködés és Innováció Industrial Internet Együttműködés és Innováció Informatikai Oktatási Konferencia 2014.02.22. Imagination at work. Előadó: Katona Viktória Innováció Menedzser viktoria.katona@ge.com Dr. Reich Lajos Ügyvezető

Részletesebben

almasi@dmi.u-szeged.hu, palko@radio.szote.u-szeged.hu, csernay@ss10.numed.szote.u-szeged.hu

almasi@dmi.u-szeged.hu, palko@radio.szote.u-szeged.hu, csernay@ss10.numed.szote.u-szeged.hu Radiológiai gyakorlatok a Szegedi Egyetemen PACS és multimédia támogatással Almási László 1, Palkó András 2, Csernay László 3 1 SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet, 2 SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, 3 Nemzetközi

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

Sharpdesk Információs útmutató

Sharpdesk Információs útmutató Sharpdesk Információs útmutató Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel nagyon fontos információkat tartalmaz. Sharpdesk sorozatszámok Ez a termék csak a licencekkel megegyező számú számítógépre telepíthető.

Részletesebben

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08.

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08. EDR Az Országos Mentőszolgálatnál EDR szerepe a mentésirányításban.04.08. 1 Előzmények Az OMSZ két feltételhez kötötte az EDR használatát: Stabil működésű legyen az ország területét lefedő hálózat, ez

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg egyedi fejlesztéseit, melynek köszönhetően kialakítottunk egy olyan innovatív rendszert, ami számos nagy működési terület munkáját hivatott támogatni. Logisztika-

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete. 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából. 3. szakmai továbbképzések. 4. technikai fejlődések

1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete. 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából. 3. szakmai továbbképzések. 4. technikai fejlődések 1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából 3. szakmai továbbképzések 4. technikai fejlődések 5. a jövő főbb irányelvei 2013. június 01-vel vezető váltás

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Forczek Erzsébet 1 Karsai János 1 - Berke József 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek

SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek Videó-megosztó oldal Szeged, 2012. 1. Csapattagok Sipos Norbert (SINRABT.SZE) Szűcs Dávid (SZDQACT.SZE) Várkonyi Zoltán (VAZSACT.SZE) 1.1. A projekt bemutatása

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2. Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

Integral IP Az IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12.

Integral IP Az IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12. Integral IP Tűzvédelmi Szakmai Napok Vecsés, 2014. június 11-12. 1 2 Integral IP BX 3 . Integral IP alkalmazások Áttekintés Információ szerzés pl. a tűzjelző központ aktuális állapotának elemzése szervizelés

Részletesebben

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Creativ Bartex Solution Kft. 2009. A rendszer funkciója A rendszer fő funkciója elsősorban parkolóházak gépkocsiforgalmának, ki és beléptetésének kényelmesebbé

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja XII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus A MSOTKE - MOT közös tudományos rendezvénye Kaposvár 2013. november 7-9. Gőbl Gábor Budapest Problematika

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál Az 1970-es évek közepétől az eset- és szállítókocsikhoz hasonlóan a rohamkocsiszolgálatnál is megkezdődött a homogén járműállomány kialakítása, Mercedes

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Földmérési és Távérzékelési Intézet Ta p a s z ta l a to k é s g ya ko r l a t i m e g o l d á s o k a W M S s zo l gá l tatá s b a n Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.13. WMS Szolgáltatások célja A technikai fejlődéshez igazodva

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv 2007 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 3 2. A termék kiválasztása... 4 3. Keresés... 5 4. Részletek... 6 5. Rendelés... 7 6. A kosár tartalma... 8 7. Szállítási

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS Máté Ágnes osztályvezető FÖLDRAJZI HELYZET SZENT PANTALEON KÓRHÁZ Többprofilú közösségi kórház Ellátandó lakosság: 135 ezer fő Aktív ágyak: 493 Krónikus

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN A Nemzetközi Sugárbiztonsági Normák megfogalmazása szerint BALESETNEK tekinthető: Bármely nem szándékos esemény, beleértve az üzemeltetési

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ.

GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ. Be accurate. Be smart. SMART Guide Kézikönyv GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ. Tartalom A SMART Guide folyamat SMART Guide Kanál Fogtechnikus által készített CT sablon 8 Teljes kivehető fogpótlás 10 Regisztrációs

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós

Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós Öregszünk Egészségügyi problémák hosszútávú problémák Szakképzett emberi erőforrások hiánya (vs. értéke) Prevenció járulékos költségei

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Quadro Byte Kft. információs rendszerének bemutatása. 1998. November 11.

Quadro Byte Kft. információs rendszerének bemutatása. 1998. November 11. Quadro Byte Kft. információs rendszerének bemutatása 1998. November 11. Quadro Byte Kft. bemutatása. 1989-ben alakult magántulajdonú, független cég. Fő profilja: saját fejlesztésű számítógépes rendszerek

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e Ellenőrzőkönyv TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Osztálynapló e-ellenőrzőkönyv 2.0 verzió TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft. 1146 Ajtósi Dürer sor 11. +36(1) 343-6430 www.twinnet.hu

Részletesebben

Multi Medikai Alkalmazás

Multi Medikai Alkalmazás Technológia a gyógyítás szolgálatában Enterprise Multi Medikai Alkalmazás Termékismertető EMMA integrált medikai rendszer Rendszerbe foglaljuk a gyógyítást Technológia a gyógyítás szolgálatában Az Enterprise

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. FInish pályázat A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info egy orvosok számára kifejlesztett információs rendszer, amely a betegellátás során felmerülő szakmai kérdések

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

2461-06 Műtőszolgálat biztosítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2461-06 Műtőszolgálat biztosítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A műtéti program kiírásában laparoscopos cholecystectomia műtét szerepel. A gyakorlatát töltő műtőssegéd kollegájának ismertesse milyen feladatai vannak a műtét előkészítésében! - a technikai

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Hálózatos telepítés Windows és Linux operációs rendszereken A program nem használja a Registry-t. A program három könyvtárstruktúrát használ, melyek a következők:

Részletesebben

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: Mindenki számára megismerhetővé teszi a tömeges balesetek, katasztrófák egészségügyi felszámolásának lépéseit. A szervezésben, mentésben

Részletesebben

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment Minőségmenedzsment Bäckerstraße 5/3, A- 1010 Wien Tel: +43-513 27 36-0 Fax: +43-513 27 36-5 http://www.boc-hu.com E-Mail: boc@boc-hu.com AZ ADONIS ÉS A MINŐSÉGMENEDZSMENT / ISO 9000:2000 A sikeres és dinamikus

Részletesebben

WHO kézhigiénés önértékelő rendszer. fekvőbeteg ellátó intézmények számára

WHO kézhigiénés önértékelő rendszer. fekvőbeteg ellátó intézmények számára WHO kézhigiénés önértékelő rendszer fekvőbeteg ellátó intézmények számára Nemzeti Kézhigiénés Kampány 2011 1 ÁTÁLLÁS AZ ÚJ RENDSZERRE 1.1 KÖNNYEN ELÉRHETŐ AZ ALKOHOLOS KÉZFERTŐTLENÍTŐ AZ INTÉZETBEN? Válasszon

Részletesebben