PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY A PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Alapítvány székhelye: 2092 Budakeszi, Széchenyi u Bírósági határozat száma: Pk.61281/1991/2 Az Alapítvány nyilvántartási száma: AM Az Alapítvány adószáma: Társadalombiztosítási törzsszám: Pénzforgalmi jelzőszám (OTP): Pénzforgalmi jelzőszám CIB): Közhasznú szerv fokozat: közhasznú szervezet Budakeszi

2 A Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát - összhangban a Prohászka Ottokár Alapítványnak a Pest Megyei Bíróságnál július 29-én a 4. Pk. A /1991/15. végzésével nyilvántartásba vett, és november 30-án a Pest Megyei Bíróságnál 4Pk /1991/25. végzésével módosított Alapító Okiratával az Alapítvány kuratóriuma az alábbiakban állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) az Alapítvány Alapító Okiratához illeszkedik. Az SZMSZ azon kérdések szabályozására terjed ki, melyekről az Alapító Okirat nem rendelkezik, illetőleg amelyek szabályozását az Alapító Okirat az SZMSZ hatáskörébe utalja. Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 2. Az SZMSZ elválaszthatatlan részét képezik az SZMSZ mellékletei. Az SZMSZ elfogadása, mellékleteinek módosítása, kiegészítése a kurátorok egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján lehetséges. II. AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA 1. A Prohászka Ottokár Alapítvány közhasznú szervezet, önálló jogi személy. 2. Az Alapítvány székhelye: 2092 Budakeszi, Széchenyi u Az Alapítvány döntéshozó szerve: az Alapítvány kuratóriuma. 4. Az Alapítvány képviselője Vágujhelyi Pál az alapítvány elnöke. A kuratórium feladatait és jogkörét az Alapító Okirat határozza meg. III. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA 1. Az Alapítvány célja a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b) kulturális tevékenység, c) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. 2. Az alapítványi célok megvalósításához az Alapítvány forrásokat gyűjt, illetve azokat gyarapítja. 3. Az Alapítvány egyéb feladatait a jogszabályok és az Alapító Okirat szellemében a kuratórium állapítja meg. IV. AZ ALAPÍTVÁNY FELÉPÍTÉSE 1. A kuratórium 1.1 Az Alapítvány vagyonának kezelő szervezete és legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium. 1.2 A kuratórium tagjait az Alapító az Alapító Okiratban kijelölte (SZMSZ 1. sz. melléklet) 1.3 A kuratórium működését - az Alapító Okiratban szabályozott kérdéseken kívül - a kuratórium ügyrendje szabályozza (SZMSZ 2. sz. melléklet) 2

3 1.4 Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 1.5 A kuratórium dönt: az Alapítvány vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a vagyon felett, a jelen szabályzat elfogadásáról, módosításáról, a pályázati, iratkezelési, archiválási, esetleges befektetési szabályok megállapításáról és módosításáról, az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásáról, a közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról, az Alapítvány éves költségvetéséről, az Alapítvány esetlegesen átmenetileg szabad pénzeszközeinek állam által garantált értékpapírokba fektetéséről, a vagyoni bővítésekről, a szervezeti korszerűsítésekről, a vállalkozásszerűen végzendő tevékenységről, pályázati programok kiírásáról, a pályázaton való részvétel feltételeiről, a pályázatok ellenőrzésének és feldolgozásának felügyeletéről, érvényességük megállapításáról, érvénytelenség esetén szükséges intézkedésről, a beérkezett támogatás iránti kérelmek és pályázatok alapján az egyenkénti és összegszerűen meghatározott támogatások odaítéléséről, a pályázati programok ellenőrzéséről, s az abban résztvevő személyekről, az ellenőrzés alapján a támogatás folyósításának esetleges felfüggesztéséről vagy beszüntetéséről, bizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről, az Alapítvány nevében utalványozási jogosultsággal felruházott személyekről, az Alapítvány esetleges szervezeti egysége vezetőinek kinevezéséről és felmentéséről, mindazokban a kérdésekben, melyeket az Alapító Okirat a jelen szabályzat vagy a mindenkor hatályos jogszabályok hatáskörébe utalnak. 1.6 A kuratórium ellenőrzési jogköre: ellenőrzi és irányítja az Alapítvány elnökének működését, ellenőrizheti a benyújtott pályázatokban közölt tények és adatok helyességét. A kuratórium az Alapítvány működését, tevékenységét érintő bármely ügyben annak vizsgálatára tagjaiból bizottságot alakíthat. 1.7 A kuratórium hatásköreinek átruházása: A kuratórium egyes hatásköreit átruházhatja: a) a kuratórium elnökére, b) a kuratórium tagjaiból álló bizottságra. Az átruházott hatáskört másra átruházni nem lehet. A kuratórium nem ruházhatja át sem tagjaira egyenként, sem bizottságára: a) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának vagy más szabályozásnak a megállapításához és módosításához fűződő jogait, b) az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásához és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához kapcsolódó jogait, c) az Alapítvány működéséhez szükséges éves költségvetés megállapításához kapcsolódó jogait, d) azt a jogát, hogy évente meghatározza, hogy mely célok megvalósulását részesíti előnyben, 3

4 e) az Alapítványhoz benyújtott kérelmek és pályázatok támogatásának összegéről rendelkező határozathozatal jogát. 1.8 A kuratórium működése: A kuratórium működésének formája a kuratóriumi ülés. A kuratóriumi ülésen teljes joggal vehetnek részt a kuratórium tagjai. Tanácskozási joggal vesz részt a Felügyelő Bizottság elnöke. A kuratórium ülését szükség szerint - de évente legalább egy alkalommal - össze kell hívni. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze a napirend közlésével, írásban. Az írásos meghívót a kuratórium tagjai részére az ülés időpontját megelőzően 8 nappal ben, vagy postai úton kell megküldeni. A Kuratórium ülését annak bármely 3 tagja is összehívhatja. A kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább 4 kuratóriumi tag jelen van. A kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz. A kuratóriumi ülést a kuratórium elnöke vezeti le. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül. A kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvben szerepelnie kell az alábbiaknak: a kuratóriumi ülés időpontja, a kuratóriumi ülésen jelenlévők névsora, a határozatképesség megállapítása, a napirendről szóló határozathozatal eredménye, a megtárgyalt napirend, ezen belül a határozathozatalok szavazati arányai, az elfogadott határozatok száma és tartalma, az előterjesztett, de el nem fogadott, valamint az előterjesztett és elfogadott határozatok mellett és ellene szavazó vagy tartózkodó kuratóriumi tagok neve, az egyes felszólalások szó szerinti szövege, amennyiben annak jegyzőkönyvbe rögzítését a felszólaló vagy az ülés levezetője előzetesen kifejezetten kéri. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és még egy tagja írja alá. 2. A kuratórium elnöke Az Alapítványt a kuratórium elnöke képviseli önállóan. Az elnök jogosult írásos szerződést kötni. A banki jogosultságú képviselők személyét az Alapító Okiratban az Alapító jelöli ki. A kuratórium elnökének a feladata a kuratórium üléseinek előkészítése. Az elnök feladatát képezi az Alapítvány ügyviteli tevékenységének megtervezése, szervezése, irányítása. Feladatát képezi mindaz, amivel a kuratórium megbízza. 2.1 Az Alapítvány elnöke az Alapítvány operatív jellegű, adminisztrációs, ügyviteli, valamint döntés előkészítő és végrehajtó feladatát látja el. 2.2 Az Alapítvány működési költségeit az Alapítvány fedezi, amikor évente dönt az Alapítvány működéséhez szükséges éves költségvetésről. 2.3 Az Alapítvány elnökének feladata különösképpen: a) az Alapítvány ügyviteli feladatainak ellátása, a pályázók és érdeklődők tájékoztatása, b) a pályázati felhívás közzététele, c) a beérkező pályázatok és kérelmek formai és számszaki ellenőrzése, feldolgozása, érvényességük megállapítása, érvénytelenségük esetén intézkedés, d) a kuratórium döntéseihez, a kuratóriumi üléshez szükséges dokumentumok megküldése a kuratórium tagjainak, tájékoztatásul a Felügyelő Bizottság elnökének és mindazoknak, akikről a kuratórium előzetesen jegyzőkönyvben rendelkezik, 4

5 e) a kuratórium üléseinek megszervezése, az ott elhangzottakról jegyzőkönyv készítése, f) az Alapítvány iratainak kezelése, g) az alapítványi vagyon kezelésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása, h) az éves költségvetés és a kuratórium éves beszámolójának előkészítése. 3. A kuratórium által létrehozott bizottságok 3.1 A kuratórium döntése szerint hozhat létre tagjaiból bizottságokat, általában egy meghatározott feladat ellátására. A bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lennie. 3.2 A kuratórium az általa létrehozott bizottságokat tetszése szerint ruházhatja fel jogokkal és jogosultságokkal, azonban e jogokat jegyzőkönyvileg rögzíteni kell, és azok nem állhatnak ellentétben az Alapító Okirattal és a jelen szabályzattal. 3.3 A kuratórium az általa létrehozott bizottságokat tetszése szerint szüntetheti meg, függetlenül a bizottság erre vonatkozó állásfoglalásáról. 4. A Felügyelő Bizottság 4.1 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány kezelő szervezetének ellenőrző testülete. 4.2 A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító kéri fel 5 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság három tagú. A tagok ismételten is megbízhatók. A Felügyelő Bizottság tagjai egymás között elnököt választanak. A kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság meghívása annak elnökén keresztül történik. A kuratóriumi ülés előtt a Felügyelő Bizottság elnöke egy példányban megkapja mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a kuratórium tagjai is megkapnak. 4.3 A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 4.4 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány irataiba, pénzügyeibe betekinthet, a pénzügyi támogatásokat és egyéb számszaki adatokat ellenőrizhet. 4.5 A Felügyelő Bizottság az alapítvány éves gazdálkodásáról a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés vizsgálatáról köteles évente jelentést készíteni, és a vizsgálat eredményéről a kuratóriumnak beszámolni. 4.6 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működését érintő kérdésekben a kuratóriumtól illetve annak tagjaitól, és esetleges dolgozóitól tájékoztatást kérhet, amelyet az érintett köteles megadni. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata automatikusan megszűnik, ha az Alapítvány megszűnik. A kuratórium jogosult a jelen szabályzat kiegészítéseképpen az utalványozásról, a vagyon- és pénzkezelésről, vagy az Alapítvány működésével összefüggő egyéb kérdésekről szabályokat alkotni. A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete: 1. sz. melléklet: A kuratórium és felügyelő bizottság tagjainak kijelölése 2. sz. melléklet: A kuratórium ügyrendje 3. sz. melléklet: Pályázati felhívás pályázatok elkészítésének és elszámolásának ügyrendje 5

6 ZÁRADÉK A Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a Prohászka Ottokár Alapítvány kuratóriuma a 2015/16. sz. határozatával elfogadta, így az a mai naptól lép életbe. Budakeszi, január Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke 6

7 Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KIJELÖLÉSE ALAPJÁN KURATÓRIUM: * Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke, 2092 Budakeszi, Reviczky u. 12/a. * Török Csaba a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója, 1092 Budapest, Bakáts tér 9. * Patakiné Szlabóczki Kriszina, 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 46/C. * Rácz Mátyás a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára 2092 Budakeszi, József Attila u. 3. * Schmotzer Vilmos, 2092 Budakeszi, Batthyány u. 30. * Vajnovszky Judit a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára 2083 Solymár, Budai Nagy Antal u. 45. * Balogh Dániel a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára 8400 Ajka, Újélet u. 12. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: - Bogos József Álmos a felügyelő bizottság elnöke, 2092 Budakeszi, Reviczky u Turgonyi Zoltán, 2092 Budakeszi, Barackvirág u Dalottiné Bágyoni Szabó Zsuzsanna, Budakeszi, Reviczky u. 40. Budakeszi, november 30. Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke 1

8 Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú melléklete PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 1. A KURATÓRIUM JOGÁLLÁSA, TAGJAI, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A Prohászka Ottokár Alapítvány kuratóriumának tagjait az Alapító Okirat kijelölte. A kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelő szervezete és legfőbb döntéshozó szerve. A kuratórium működését az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a jelen Ügyrend szabályozza. 2. A KURATÓRIUM ÜLÉSEINEK RÉSZTVEVŐI A kuratórium működésének formája a kuratóriumi ülés. A kuratórium ülésein részt vesznek a kuratórium tagjai teljes joggal, a Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal. A kuratórium ülésére - a kuratórium tagjainak javaslatára az elnök döntése alapján - külső személyek is meghívhatók. A meghívás tényét és a meghívottak személyét a kuratóriumi ülés meghívójában a vonatkozó napirendi pontnál fel kell tüntetni. 3. A KURATÓRIUM ÜLÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE A kuratórium üléseit az elnök készíti elő. Az ülés napirendjét az elnök állítja össze. A kuratórium napirendjére vonatkozóan a kuratórium tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke írásban nyújtják be javaslataikat, vagy az előző kuratóriumi ülés határozott róla, s jegyzőkönyvben került rögzítésre. Az írásos meghívót az ülés napirendjének közlésével a kuratórium tagjai részére az ülés időpontját megelőzően 8 nappal postai úton, vagy ben kell megküldeni. Az ügy sürgősségére tekintettel a fenti határidő figyelmen kívül hagyásával is, a napirend közlésével, bármelyik 3 tag összehívhatja a kuratórium ülését. A kuratórium ülésének elhalasztása csak indokolt esetben lehetséges. Az ülés elhalasztásának tényéről és indokáról az elnök legalább 3 nappal az ülés előtt értesíti a meghívottakat. 4. A KURATÓRIUM ÜLÉSE A kuratórium ülését az elnök vezeti. Az elnök távollétében az általa felkért kuratóriumi tag vezeti az ülést. A kuratórium ülésének rendje a következő: a) ülés megnyitása, kimentések, egyéb bejelentések, b) szavazóképesség megállapítása, c) napirend elfogadása, d) napirendi pontok megtárgyalása, e) szavazás napirendi pontokként, f) a kuratórium állásfoglalásainak, határozatainak kihirdetése, g) javaslat a következő ülés napirendjére, idejére és helyére, h) az ülés bezárása. 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

9 A napirendi pontok megtárgyalása - ha a napirend elfogadása során a kuratórium tagjai másként nem döntenek - a meghívóban rögzített sorrendben, egyenként történik. 5. HATÁROZATKÉPESSÉG, A SZAVAZATI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE A kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább 4 tag jelen van. Ha a kuratórium nem határozatképes, akkor a kuratórium ülését el kell halasztani. A kuratórium ülését az elnök 15 napon belül köteles újra összehívni. A kuratórium ülésein szavazati joggal csak a kuratórium tagjai rendelkeznek. 6. A KURATÓRIUM HATÁROZATAINAK MEGHOZATALA A kuratórium minden olyan kérdésben határoz, mely szerepelt az előzetes napirenden. A kuratórium a napirendben nem közölt kérdésben csak abban az esetben dönthet, ha a kuratórium összes tagja az ülésen megjelent és a rendkívüli napirendi pont felvételével valamennyi kuratóriumi tag egyetért. A kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha az elnök az ülésen akadályoztatása miatt nincs jelen, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő és a kuratórium következő ülésének napirendjére a kérdés újratárgyalását fel kell venni. 7. A KURATÓRIUMI ÜLÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA A kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell az alábbiaknak: a kuratóriumi ülés időpontja, a kuratóriumi ülésen jelenlévők névsora, a határozatképesség megállapítása, a napirendről szóló határozathozatal eredménye, a megtárgyalt napirend, ezen belül a határozathozatalok szavazati arányai, az elfogadott határozatok száma és tartalma, az előterjesztett, de el nem fogadott, valamint az előterjesztett és elfogadott határozatok mellett és ellene szavazó, vagy tartózkodó kuratóriumi tagok neve, az egyes felszólalások szó szerinti szövege, amennyiben annak jegyzőkönyvbe rögzítését a felszólaló vagy az ülés levezetője előzetesen kifejezetten kéri. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és még egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet a következő ülés meghívójával együtt meg kell küldeni a kuratórium tagjainak és a felügyelő bizottság elnökének. Budakeszi, október Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

10 Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Pályázati felhívás pályázatok elkészítésének és elszámolásának szabályzata A Prohászka Alapítvány pályázatot hirdet az alapítói okiratában meghatározott célokra, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igénybevételére. A pályázat beadása minden év január 1. és december 31. között lehetséges. A pályázatok elbírálása a beadást követő kuratóriumi ülésen történik. A pályázat leadásának helye a gimnázium iskolatitkárának irodája. Pályázat benyújtása: Pályázatot benyújthatnak a gimnázium vezetése, dolgozói, tanárok, és prohászkás diákok, vagy szüleik. A prohászkás diákoknak, vagy szüleiknek a pályázathoz a gimnázium honlapján található pályázati adatlapot kell benyújtani, mellékelve a kérés szöveges leírását, melynek tartalmazni kell: milyen célra kéri a támogatást, ha szociális indok is van, a szociális rászorultságot, (szociális kéréshez mellékelni kell az önkormányzati határozat, vagy jövedelem kimutatás, számla, bankszámlakivonat, stb. másolatát.) A pályázati borítékot nem kell lezárni, hogy az osztályfőnök a javaslatát a pályázatra ráírhassa. Bizonytalanság esetén a rászorultság igazolásának módját az alapítvány gazdasági tanácsadójával, vagy elnökével lehet megbeszélni. Osztálykirándulás és más közös program esetén, - ha több kérvényező van az osztályfőnökhöz, vagy programot szervező tanárhoz kell a kérést eljuttatni, aki a program leírásával, (ha van, árajánlatával) költségtervével és a támogatandó diákok névsorával nyújtja be az alapítványhoz a támogatási kérvényt. Osztálykirándulás esetén valamely konkrét program megvalósításához szükséges összegre is lehet pályázni (ebben az esetben a nevek helyett a programban résztvevők létszámát kell feltüntetni). A számlákat a gimnázium nevére és címére kell kiállítani! A gimnázium fejlesztésére, felújítására, állagmegóvásra, fenntartására, eszközcserére, szertár fejlesztésre történő kéréseknél az elfogadott árajánlatot, a felhasználás célját, és a kérés tényét kell a pályázatnak tartalmazni. A gimnázium épületének felújítása, fejlesztése esetén elegendő a számlák másolatát benyújtani. A gimnázium vezetése, dolgozói, tanárok által benyújtott pályázatoknak tartalmazni kell a benyújtó elérhetőségét, a kérés, vagy program részletes szakmai leírását, költségtervét (utazás, szállás, programok), árajánlatát (ha van) és időpontját, időtartamát. Az elérhetőség megadásához felhasználható a szülők adatlapjának az adatok megadásához segítséget nyújtó sorai. A pályázat elszámolása: Az elszámolás két részből áll: pénzügyi elszámolás és pályázati beszámoló. a) Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a munka, vagy program végrehajtását követő hónap utolsó napjáig kell igazolni, az elszámolást az iskolatitkárnál leadni. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

11 Nyári iskolai szünet esetén szeptember végéig kell a költségekkel elszámolni, a pályázati beszámolót benyújtani. A beszámoló lehet a Prohászka Lapban a programról megjelent cikk is. b) A pályázati beszámoló a leíró rész mellett tartalmazza a támogatottak nevét, a kapott összeget, a támogatásban részesülő diákok aláírását (ha a kérés nevekre történt), valamint az utazási-, szállás-, és egyéb költségek számláinak másolatát. (A számláknál a vevő nevénél a Prohászka Gimnázium neve és címe szerepeljen!) c) Szülő, vagy diák által beadott pályázati beszámoló tartalmazza felhasználás módját, a felhasznált összeget és a számlákat, vagy annak másolatait. Egyéni szociális támogatásra, ebédtámogatásra, vagy segélyként kapott összeg esetén elszámolást nem kell benyújtani. d) A gimnázium fejlesztésére, felújítására, állagmegóvásra, fenntartására, eszközcserére adott támogatások elszámolásánál csak a számlák másolatait kell az alapítványnak átadni. Budakeszi, január hó 29. A kuratórium nevében: Vágujhelyi Pál SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

12 Prohászka Ottokár Alapítvány PÁLYÁZATI ADATLAP szülők, vagy diákok részére A pályázó szülő neve: Házastársa neve: A családban élő eltartottak száma: Lakcím: telefon: cím: A diák neve, osztálya: Osztályfőnök neve: Támogatandó cél (szociális támogatás, iskolai program, stb.) megnevezése Jelen pályázaton igényelt segély, támogatás összege: A program időpontja (ha arra kéri): Osztályfőnök ajánlása:, év hónap nap. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kérvényező aláírása

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Almásfüzitő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a község lakosságának egészségügyi,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

földszint különterem 1/2013. (XI. 27.) ügyrendi határozat: A 2013. november 27-én 10 órára összehívott Küldöttgyűlés határozatképes.

földszint különterem 1/2013. (XI. 27.) ügyrendi határozat: A 2013. november 27-én 10 órára összehívott Küldöttgyűlés határozatképes. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 2013. november 27-i küldöttgyűlési jegyzőkönyvének kivonata, a Küldöttgyűlés által meghozott határozatok A Küldöttgyűlés helye: A Küldöttgyűlés időpontja:

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben