PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY A PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Alapítvány székhelye: 2092 Budakeszi, Széchenyi u Bírósági határozat száma: Pk.61281/1991/2 Az Alapítvány nyilvántartási száma: AM Az Alapítvány adószáma: Társadalombiztosítási törzsszám: Pénzforgalmi jelzőszám (OTP): Pénzforgalmi jelzőszám CIB): Közhasznú szerv fokozat: közhasznú szervezet Budakeszi

2 A Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát - összhangban a Prohászka Ottokár Alapítványnak a Pest Megyei Bíróságnál július 29-én a 4. Pk. A /1991/15. végzésével nyilvántartásba vett, és november 30-án a Pest Megyei Bíróságnál 4Pk /1991/25. végzésével módosított Alapító Okiratával az Alapítvány kuratóriuma az alábbiakban állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) az Alapítvány Alapító Okiratához illeszkedik. Az SZMSZ azon kérdések szabályozására terjed ki, melyekről az Alapító Okirat nem rendelkezik, illetőleg amelyek szabályozását az Alapító Okirat az SZMSZ hatáskörébe utalja. Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 2. Az SZMSZ elválaszthatatlan részét képezik az SZMSZ mellékletei. Az SZMSZ elfogadása, mellékleteinek módosítása, kiegészítése a kurátorok egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján lehetséges. II. AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA 1. A Prohászka Ottokár Alapítvány közhasznú szervezet, önálló jogi személy. 2. Az Alapítvány székhelye: 2092 Budakeszi, Széchenyi u Az Alapítvány döntéshozó szerve: az Alapítvány kuratóriuma. 4. Az Alapítvány képviselője Vágujhelyi Pál az alapítvány elnöke. A kuratórium feladatait és jogkörét az Alapító Okirat határozza meg. III. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA 1. Az Alapítvány célja a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b) kulturális tevékenység, c) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. 2. Az alapítványi célok megvalósításához az Alapítvány forrásokat gyűjt, illetve azokat gyarapítja. 3. Az Alapítvány egyéb feladatait a jogszabályok és az Alapító Okirat szellemében a kuratórium állapítja meg. IV. AZ ALAPÍTVÁNY FELÉPÍTÉSE 1. A kuratórium 1.1 Az Alapítvány vagyonának kezelő szervezete és legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium. 1.2 A kuratórium tagjait az Alapító az Alapító Okiratban kijelölte (SZMSZ 1. sz. melléklet) 1.3 A kuratórium működését - az Alapító Okiratban szabályozott kérdéseken kívül - a kuratórium ügyrendje szabályozza (SZMSZ 2. sz. melléklet) 2

3 1.4 Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 1.5 A kuratórium dönt: az Alapítvány vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a vagyon felett, a jelen szabályzat elfogadásáról, módosításáról, a pályázati, iratkezelési, archiválási, esetleges befektetési szabályok megállapításáról és módosításáról, az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásáról, a közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról, az Alapítvány éves költségvetéséről, az Alapítvány esetlegesen átmenetileg szabad pénzeszközeinek állam által garantált értékpapírokba fektetéséről, a vagyoni bővítésekről, a szervezeti korszerűsítésekről, a vállalkozásszerűen végzendő tevékenységről, pályázati programok kiírásáról, a pályázaton való részvétel feltételeiről, a pályázatok ellenőrzésének és feldolgozásának felügyeletéről, érvényességük megállapításáról, érvénytelenség esetén szükséges intézkedésről, a beérkezett támogatás iránti kérelmek és pályázatok alapján az egyenkénti és összegszerűen meghatározott támogatások odaítéléséről, a pályázati programok ellenőrzéséről, s az abban résztvevő személyekről, az ellenőrzés alapján a támogatás folyósításának esetleges felfüggesztéséről vagy beszüntetéséről, bizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről, az Alapítvány nevében utalványozási jogosultsággal felruházott személyekről, az Alapítvány esetleges szervezeti egysége vezetőinek kinevezéséről és felmentéséről, mindazokban a kérdésekben, melyeket az Alapító Okirat a jelen szabályzat vagy a mindenkor hatályos jogszabályok hatáskörébe utalnak. 1.6 A kuratórium ellenőrzési jogköre: ellenőrzi és irányítja az Alapítvány elnökének működését, ellenőrizheti a benyújtott pályázatokban közölt tények és adatok helyességét. A kuratórium az Alapítvány működését, tevékenységét érintő bármely ügyben annak vizsgálatára tagjaiból bizottságot alakíthat. 1.7 A kuratórium hatásköreinek átruházása: A kuratórium egyes hatásköreit átruházhatja: a) a kuratórium elnökére, b) a kuratórium tagjaiból álló bizottságra. Az átruházott hatáskört másra átruházni nem lehet. A kuratórium nem ruházhatja át sem tagjaira egyenként, sem bizottságára: a) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának vagy más szabályozásnak a megállapításához és módosításához fűződő jogait, b) az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásához és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához kapcsolódó jogait, c) az Alapítvány működéséhez szükséges éves költségvetés megállapításához kapcsolódó jogait, d) azt a jogát, hogy évente meghatározza, hogy mely célok megvalósulását részesíti előnyben, 3

4 e) az Alapítványhoz benyújtott kérelmek és pályázatok támogatásának összegéről rendelkező határozathozatal jogát. 1.8 A kuratórium működése: A kuratórium működésének formája a kuratóriumi ülés. A kuratóriumi ülésen teljes joggal vehetnek részt a kuratórium tagjai. Tanácskozási joggal vesz részt a Felügyelő Bizottság elnöke. A kuratórium ülését szükség szerint - de évente legalább egy alkalommal - össze kell hívni. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze a napirend közlésével, írásban. Az írásos meghívót a kuratórium tagjai részére az ülés időpontját megelőzően 8 nappal ben, vagy postai úton kell megküldeni. A Kuratórium ülését annak bármely 3 tagja is összehívhatja. A kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább 4 kuratóriumi tag jelen van. A kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz. A kuratóriumi ülést a kuratórium elnöke vezeti le. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül. A kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvben szerepelnie kell az alábbiaknak: a kuratóriumi ülés időpontja, a kuratóriumi ülésen jelenlévők névsora, a határozatképesség megállapítása, a napirendről szóló határozathozatal eredménye, a megtárgyalt napirend, ezen belül a határozathozatalok szavazati arányai, az elfogadott határozatok száma és tartalma, az előterjesztett, de el nem fogadott, valamint az előterjesztett és elfogadott határozatok mellett és ellene szavazó vagy tartózkodó kuratóriumi tagok neve, az egyes felszólalások szó szerinti szövege, amennyiben annak jegyzőkönyvbe rögzítését a felszólaló vagy az ülés levezetője előzetesen kifejezetten kéri. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és még egy tagja írja alá. 2. A kuratórium elnöke Az Alapítványt a kuratórium elnöke képviseli önállóan. Az elnök jogosult írásos szerződést kötni. A banki jogosultságú képviselők személyét az Alapító Okiratban az Alapító jelöli ki. A kuratórium elnökének a feladata a kuratórium üléseinek előkészítése. Az elnök feladatát képezi az Alapítvány ügyviteli tevékenységének megtervezése, szervezése, irányítása. Feladatát képezi mindaz, amivel a kuratórium megbízza. 2.1 Az Alapítvány elnöke az Alapítvány operatív jellegű, adminisztrációs, ügyviteli, valamint döntés előkészítő és végrehajtó feladatát látja el. 2.2 Az Alapítvány működési költségeit az Alapítvány fedezi, amikor évente dönt az Alapítvány működéséhez szükséges éves költségvetésről. 2.3 Az Alapítvány elnökének feladata különösképpen: a) az Alapítvány ügyviteli feladatainak ellátása, a pályázók és érdeklődők tájékoztatása, b) a pályázati felhívás közzététele, c) a beérkező pályázatok és kérelmek formai és számszaki ellenőrzése, feldolgozása, érvényességük megállapítása, érvénytelenségük esetén intézkedés, d) a kuratórium döntéseihez, a kuratóriumi üléshez szükséges dokumentumok megküldése a kuratórium tagjainak, tájékoztatásul a Felügyelő Bizottság elnökének és mindazoknak, akikről a kuratórium előzetesen jegyzőkönyvben rendelkezik, 4

5 e) a kuratórium üléseinek megszervezése, az ott elhangzottakról jegyzőkönyv készítése, f) az Alapítvány iratainak kezelése, g) az alapítványi vagyon kezelésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása, h) az éves költségvetés és a kuratórium éves beszámolójának előkészítése. 3. A kuratórium által létrehozott bizottságok 3.1 A kuratórium döntése szerint hozhat létre tagjaiból bizottságokat, általában egy meghatározott feladat ellátására. A bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lennie. 3.2 A kuratórium az általa létrehozott bizottságokat tetszése szerint ruházhatja fel jogokkal és jogosultságokkal, azonban e jogokat jegyzőkönyvileg rögzíteni kell, és azok nem állhatnak ellentétben az Alapító Okirattal és a jelen szabályzattal. 3.3 A kuratórium az általa létrehozott bizottságokat tetszése szerint szüntetheti meg, függetlenül a bizottság erre vonatkozó állásfoglalásáról. 4. A Felügyelő Bizottság 4.1 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány kezelő szervezetének ellenőrző testülete. 4.2 A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító kéri fel 5 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság három tagú. A tagok ismételten is megbízhatók. A Felügyelő Bizottság tagjai egymás között elnököt választanak. A kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság meghívása annak elnökén keresztül történik. A kuratóriumi ülés előtt a Felügyelő Bizottság elnöke egy példányban megkapja mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a kuratórium tagjai is megkapnak. 4.3 A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 4.4 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány irataiba, pénzügyeibe betekinthet, a pénzügyi támogatásokat és egyéb számszaki adatokat ellenőrizhet. 4.5 A Felügyelő Bizottság az alapítvány éves gazdálkodásáról a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés vizsgálatáról köteles évente jelentést készíteni, és a vizsgálat eredményéről a kuratóriumnak beszámolni. 4.6 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működését érintő kérdésekben a kuratóriumtól illetve annak tagjaitól, és esetleges dolgozóitól tájékoztatást kérhet, amelyet az érintett köteles megadni. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata automatikusan megszűnik, ha az Alapítvány megszűnik. A kuratórium jogosult a jelen szabályzat kiegészítéseképpen az utalványozásról, a vagyon- és pénzkezelésről, vagy az Alapítvány működésével összefüggő egyéb kérdésekről szabályokat alkotni. A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete: 1. sz. melléklet: A kuratórium és felügyelő bizottság tagjainak kijelölése 2. sz. melléklet: A kuratórium ügyrendje 3. sz. melléklet: Pályázati felhívás pályázatok elkészítésének és elszámolásának ügyrendje 5

6 ZÁRADÉK A Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a Prohászka Ottokár Alapítvány kuratóriuma a 2015/16. sz. határozatával elfogadta, így az a mai naptól lép életbe. Budakeszi, január Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke 6

7 Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KIJELÖLÉSE ALAPJÁN KURATÓRIUM: * Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke, 2092 Budakeszi, Reviczky u. 12/a. * Török Csaba a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója, 1092 Budapest, Bakáts tér 9. * Patakiné Szlabóczki Kriszina, 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 46/C. * Rácz Mátyás a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára 2092 Budakeszi, József Attila u. 3. * Schmotzer Vilmos, 2092 Budakeszi, Batthyány u. 30. * Vajnovszky Judit a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára 2083 Solymár, Budai Nagy Antal u. 45. * Balogh Dániel a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára 8400 Ajka, Újélet u. 12. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: - Bogos József Álmos a felügyelő bizottság elnöke, 2092 Budakeszi, Reviczky u Turgonyi Zoltán, 2092 Budakeszi, Barackvirág u Dalottiné Bágyoni Szabó Zsuzsanna, Budakeszi, Reviczky u. 40. Budakeszi, november 30. Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke 1

8 Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú melléklete PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 1. A KURATÓRIUM JOGÁLLÁSA, TAGJAI, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A Prohászka Ottokár Alapítvány kuratóriumának tagjait az Alapító Okirat kijelölte. A kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelő szervezete és legfőbb döntéshozó szerve. A kuratórium működését az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a jelen Ügyrend szabályozza. 2. A KURATÓRIUM ÜLÉSEINEK RÉSZTVEVŐI A kuratórium működésének formája a kuratóriumi ülés. A kuratórium ülésein részt vesznek a kuratórium tagjai teljes joggal, a Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal. A kuratórium ülésére - a kuratórium tagjainak javaslatára az elnök döntése alapján - külső személyek is meghívhatók. A meghívás tényét és a meghívottak személyét a kuratóriumi ülés meghívójában a vonatkozó napirendi pontnál fel kell tüntetni. 3. A KURATÓRIUM ÜLÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE A kuratórium üléseit az elnök készíti elő. Az ülés napirendjét az elnök állítja össze. A kuratórium napirendjére vonatkozóan a kuratórium tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke írásban nyújtják be javaslataikat, vagy az előző kuratóriumi ülés határozott róla, s jegyzőkönyvben került rögzítésre. Az írásos meghívót az ülés napirendjének közlésével a kuratórium tagjai részére az ülés időpontját megelőzően 8 nappal postai úton, vagy ben kell megküldeni. Az ügy sürgősségére tekintettel a fenti határidő figyelmen kívül hagyásával is, a napirend közlésével, bármelyik 3 tag összehívhatja a kuratórium ülését. A kuratórium ülésének elhalasztása csak indokolt esetben lehetséges. Az ülés elhalasztásának tényéről és indokáról az elnök legalább 3 nappal az ülés előtt értesíti a meghívottakat. 4. A KURATÓRIUM ÜLÉSE A kuratórium ülését az elnök vezeti. Az elnök távollétében az általa felkért kuratóriumi tag vezeti az ülést. A kuratórium ülésének rendje a következő: a) ülés megnyitása, kimentések, egyéb bejelentések, b) szavazóképesség megállapítása, c) napirend elfogadása, d) napirendi pontok megtárgyalása, e) szavazás napirendi pontokként, f) a kuratórium állásfoglalásainak, határozatainak kihirdetése, g) javaslat a következő ülés napirendjére, idejére és helyére, h) az ülés bezárása. 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

9 A napirendi pontok megtárgyalása - ha a napirend elfogadása során a kuratórium tagjai másként nem döntenek - a meghívóban rögzített sorrendben, egyenként történik. 5. HATÁROZATKÉPESSÉG, A SZAVAZATI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE A kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább 4 tag jelen van. Ha a kuratórium nem határozatképes, akkor a kuratórium ülését el kell halasztani. A kuratórium ülését az elnök 15 napon belül köteles újra összehívni. A kuratórium ülésein szavazati joggal csak a kuratórium tagjai rendelkeznek. 6. A KURATÓRIUM HATÁROZATAINAK MEGHOZATALA A kuratórium minden olyan kérdésben határoz, mely szerepelt az előzetes napirenden. A kuratórium a napirendben nem közölt kérdésben csak abban az esetben dönthet, ha a kuratórium összes tagja az ülésen megjelent és a rendkívüli napirendi pont felvételével valamennyi kuratóriumi tag egyetért. A kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha az elnök az ülésen akadályoztatása miatt nincs jelen, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő és a kuratórium következő ülésének napirendjére a kérdés újratárgyalását fel kell venni. 7. A KURATÓRIUMI ÜLÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA A kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell az alábbiaknak: a kuratóriumi ülés időpontja, a kuratóriumi ülésen jelenlévők névsora, a határozatképesség megállapítása, a napirendről szóló határozathozatal eredménye, a megtárgyalt napirend, ezen belül a határozathozatalok szavazati arányai, az elfogadott határozatok száma és tartalma, az előterjesztett, de el nem fogadott, valamint az előterjesztett és elfogadott határozatok mellett és ellene szavazó, vagy tartózkodó kuratóriumi tagok neve, az egyes felszólalások szó szerinti szövege, amennyiben annak jegyzőkönyvbe rögzítését a felszólaló vagy az ülés levezetője előzetesen kifejezetten kéri. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és még egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet a következő ülés meghívójával együtt meg kell küldeni a kuratórium tagjainak és a felügyelő bizottság elnökének. Budakeszi, október Vágujhelyi Pál a kuratórium elnöke 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

10 Prohászka Ottokár Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Pályázati felhívás pályázatok elkészítésének és elszámolásának szabályzata A Prohászka Alapítvány pályázatot hirdet az alapítói okiratában meghatározott célokra, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igénybevételére. A pályázat beadása minden év január 1. és december 31. között lehetséges. A pályázatok elbírálása a beadást követő kuratóriumi ülésen történik. A pályázat leadásának helye a gimnázium iskolatitkárának irodája. Pályázat benyújtása: Pályázatot benyújthatnak a gimnázium vezetése, dolgozói, tanárok, és prohászkás diákok, vagy szüleik. A prohászkás diákoknak, vagy szüleiknek a pályázathoz a gimnázium honlapján található pályázati adatlapot kell benyújtani, mellékelve a kérés szöveges leírását, melynek tartalmazni kell: milyen célra kéri a támogatást, ha szociális indok is van, a szociális rászorultságot, (szociális kéréshez mellékelni kell az önkormányzati határozat, vagy jövedelem kimutatás, számla, bankszámlakivonat, stb. másolatát.) A pályázati borítékot nem kell lezárni, hogy az osztályfőnök a javaslatát a pályázatra ráírhassa. Bizonytalanság esetén a rászorultság igazolásának módját az alapítvány gazdasági tanácsadójával, vagy elnökével lehet megbeszélni. Osztálykirándulás és más közös program esetén, - ha több kérvényező van az osztályfőnökhöz, vagy programot szervező tanárhoz kell a kérést eljuttatni, aki a program leírásával, (ha van, árajánlatával) költségtervével és a támogatandó diákok névsorával nyújtja be az alapítványhoz a támogatási kérvényt. Osztálykirándulás esetén valamely konkrét program megvalósításához szükséges összegre is lehet pályázni (ebben az esetben a nevek helyett a programban résztvevők létszámát kell feltüntetni). A számlákat a gimnázium nevére és címére kell kiállítani! A gimnázium fejlesztésére, felújítására, állagmegóvásra, fenntartására, eszközcserére, szertár fejlesztésre történő kéréseknél az elfogadott árajánlatot, a felhasználás célját, és a kérés tényét kell a pályázatnak tartalmazni. A gimnázium épületének felújítása, fejlesztése esetén elegendő a számlák másolatát benyújtani. A gimnázium vezetése, dolgozói, tanárok által benyújtott pályázatoknak tartalmazni kell a benyújtó elérhetőségét, a kérés, vagy program részletes szakmai leírását, költségtervét (utazás, szállás, programok), árajánlatát (ha van) és időpontját, időtartamát. Az elérhetőség megadásához felhasználható a szülők adatlapjának az adatok megadásához segítséget nyújtó sorai. A pályázat elszámolása: Az elszámolás két részből áll: pénzügyi elszámolás és pályázati beszámoló. a) Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a munka, vagy program végrehajtását követő hónap utolsó napjáig kell igazolni, az elszámolást az iskolatitkárnál leadni. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

11 Nyári iskolai szünet esetén szeptember végéig kell a költségekkel elszámolni, a pályázati beszámolót benyújtani. A beszámoló lehet a Prohászka Lapban a programról megjelent cikk is. b) A pályázati beszámoló a leíró rész mellett tartalmazza a támogatottak nevét, a kapott összeget, a támogatásban részesülő diákok aláírását (ha a kérés nevekre történt), valamint az utazási-, szállás-, és egyéb költségek számláinak másolatát. (A számláknál a vevő nevénél a Prohászka Gimnázium neve és címe szerepeljen!) c) Szülő, vagy diák által beadott pályázati beszámoló tartalmazza felhasználás módját, a felhasznált összeget és a számlákat, vagy annak másolatait. Egyéni szociális támogatásra, ebédtámogatásra, vagy segélyként kapott összeg esetén elszámolást nem kell benyújtani. d) A gimnázium fejlesztésére, felújítására, állagmegóvásra, fenntartására, eszközcserére adott támogatások elszámolásánál csak a számlák másolatait kell az alapítványnak átadni. Budakeszi, január hó 29. A kuratórium nevében: Vágujhelyi Pál SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

12 Prohászka Ottokár Alapítvány PÁLYÁZATI ADATLAP szülők, vagy diákok részére A pályázó szülő neve: Házastársa neve: A családban élő eltartottak száma: Lakcím: telefon: cím: A diák neve, osztálya: Osztályfőnök neve: Támogatandó cél (szociális támogatás, iskolai program, stb.) megnevezése Jelen pályázaton igényelt segély, támogatás összege: A program időpontja (ha arra kéri): Osztályfőnök ajánlása:, év hónap nap. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kérvényező aláírása

Gyermekeinkért Alapítvány

Gyermekeinkért Alapítvány Gyermekeinkért Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Ügyrendje) 2014. augusztus 21. A Baranya Megyei Bíróság Pk.21.217/1991/6 számú végzésével 279. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekeinkért

Részletesebben

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Alapítvány adatai 1.1. Az Alapítvány székhelye és telephelyei: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 3245 Recsk, Hunyadi utca 104.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Sürgős E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /a jelen módosítás változásai dőlt betűvel jelölve a korábbiakkal egységes szerkezetű alapszabályban/. Alapítva 1983. évben, módosítva: 2012. évben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 14.) ÉS A 3/2015. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 11/2014.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÉCHENYI DIÁKSÁGÉRT ALAPÍVÁNY

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÉCHENYI DIÁKSÁGÉRT ALAPÍVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÉCHENYI DIÁKSÁGÉRT ALAPÍVÁNY Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2013 év április hó 25-i ülésén 1. Az alapítvány neve: Az alapítvány magyar nyelvű elnevezése: Széchenyi

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének. 8/2010. (XI.05.) rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének. 8/2010. (XI.05.) rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2010. (XI.05.) rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyoroszi Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a közgyűlés által 2015. január 23. napján elfogadott (dőlt betűvel szedett ) módosítással I. A SPORTEGYESÜLET JOGÁLLÁSA, CÉLJA 1. A Békéscsabai

Részletesebben

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.281/1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése

Részletesebben