A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 1 egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T Kinyitjuk kapuinkat, és a jövben egyre inkább Tiszafüred-régió szociális szolgáltatásaiban kívánunk részt vállalni. Változtatásaink és fejlesztéseink zsinórmértéke diakóniai indíttatásunk, az a bibliai üzenet, hogy minden ember személyében Jézus Krisztus jöhet felénk. Az alapítvány megállapítja: a fogyatékosok életútja és társadalmi érvényesülésük jelents mértékben az ket illet társadalmi pozíciótól függ, és az, hogy ugyanaz az ember mikor nyilvánul fogyatékosnak, és ezáltal milyen speciális kezelést, ellátást igényel attól függ, hogy a környezet milyen mértékben probléma érzékeny. A fogyatékos személyekrl alkotott kép (társadalmi felfogás) történelmi koronként nem azonos, hanem változó. Az irányukba megnyilvánuló segítségadás és bánásmód függ az adott társadalmi gazdasági viszonyaitól, kultúrájától, az uralkodó értékrendektl, normáktól, világnézettl, tudományok fejlettségétl. A másság és a fogyatékos személy másságélménye abból adódik, hogy a társadalmi intézmények és annak tárgyi elemei a többségi nem fogyatékos csoportok igényeinek megfelelen vannak kialakítva. Ez a másságot így sokszor hátránnyá is változtatja, és így a többségi világ spontán módon rekeszti ki a fogyatékosokat. A kirekesztésben szocializálódó fogyatékosok gyakran maguk is szívesebben választják a saját fogyatékos-csoportjukon belüliéletet, mint a társadalom többségi részével való, problémákkal teli és konfliktusokkal terhes integrációt. A fogyatékosok élete tehát egy sajátos zárt világ, hiszen a valamibl való kizártságon alapul. Számukra az élet alapvet gondja úgy fogalmazódik meg, hogy a tlük eltér, és domináns közegben kell, hogy éljenek. Ahhoz, hogy integrálódni tudjanak, igen nagy erfeszítésekre van szükség. Az integráció megvalósításához a szociális közegbe helyezés ugyanolyan fontos, mint a megfelel gyógypedagógiai kompenzáció. Csak akkor mondható sikeresnek, ha eljuttatjuk ket a társadalmi rehabilitáció fokára, vagyis visszavezetjük a fogyatékost a társadalomba. Az utóbbi évek jelents változása volt a gyógypedagógiai elméletben, hogy még korábban a fogyatékosságot elssorban annak biológiai-funkcionális összetevi és kihatásai fell értelmezték, az újabb megközelítés egyre inkább a jelenség szociális dimenziójára helyezi a hangsúlyt. (WHO.1997.)

2 2 I.FEJEZET Az alapítvány adatai 1.) Az alapító: dr. Szalay Lászlóné 5300 Karcag Széchenyi sugárút 5. 2.) Az alapítvány elnevezése: KERÍTÉSBONTÓ ALAPÍTVÁNY 3.) Az alapítvány székhelye: 5350 Tiszafüred Temet utca 1. 4.) Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott. Tevékenységéhez bármely hazai és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat abban az esetben, ha a./maradéktalanul egyetért az alapítvány célkitzéseivel, és b./csatlakozási szándékát a kuratórium egyhangúlag elfogadja. Az alapítvány meghatározatlan idtartamra jön létre.

3 3 5.) Az alapítvány célja: A társadalmi integrációra törekvés jegyében, valamint a regionális közösségi szolidalításra törekvés jegyében szervezetfejlesztés, szervezet átalakítás és új szolgáltatások bevezetése. SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEMPONTJAI: a.) hibák korrekciója az ellátás szakmai tartalmának átalakításával. Minségfejlesztési eljárás (LEWO) bevezetése. b.) Értékek megrzése azzal, hogy diakóniai intézményünk gyökérfunkcióját, missziói identitásunkat zsinórmértékül használjuk a változtatások közepette. SZERVEZET ÁTALAKÍTÁS FOLYAMATA: a.) további kiscsoportos lakóotthon, illetve félutas tréninglakások létesítése b.) a kiköltözés után maradók lakáskörülményeinek normalizációs elv szerinti átalakítása c.) szakmai továbbképzések, tréningek, szupervízió ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE: a.) Támogató SZOLGÁLAT létrehozása b.) differenciált nappali ellátás bevezetése Fejleszt központ létrehozása, új foglalkoztató helyiségekkel,-lehetség ambuláns formában egyéni gyógypedagógiai fejleszt foglalkozások vezetésére Alapítványunk feladatának tekinti, hogy a régi ellátási forma,(beidegzett szokások)és az új formák, szemléletmód közötti szakadékot hidalja át, és ennek értelmében nyújtson anyagi segítséget a projektek megvalósításához, az abba tartozó személyi és tárgyi feltételrendszer biztosításához, korszerbb berendezési tárgyak, felszerelések beszerzéséhez.

4 4 MÁR MEGLÉV SZOLGÁLTATÁSOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE: a.)néptánc, modern tánc, jazz b.)kerámia, agyagozás, c.) fittness (asszonytorna) d.) origami és változatos kézmves foglalkozások (pl.:üvegfestés, gyöngyszövés) Jelenleg még falainkon belül és kevés kihasználással folyik a e.) lovasterápia, amely rendkívüli terápiás eredményekkel kecsegtetne, amennyiben képesek lennénk a foglalkoztatáshoz szükséges beruházást eszközölni. f.) mvészeti, kulturális, és sportrendezvények több helyszínen, g.) nyitott napok, vásári jelleg szabadids programok, kiállítások, h.) önkéntesek (szabad fiatalok, aktív nyugdíjasok) beszervezése, i.) EU-s törekvések otthonunkra történ adaptálása. Alapítványunk az 1997.évi CLVI.tv.26..c.) pontjának 1,2,4,5,6,8,10,11,12,14,17,19 és 20-as pontjaiban leirt közhasznú tevékenységeket tekinti megvalósítandónak, mely célok elérése érdekében a közhasznú szervezeti minsítést kívánja elérni. 1. egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,(1990.évi LXV.tv.8.., 1997.évi CLIV.tv.35. ) 2. szociális tevékenység, családsegítés, idskorúak gondozása,(1990.évi LXV.tv.8.., 1993.évi III.tv.2.,56.,64..,65..) 4.nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,(1990.évi LXV.tv.8..,70..,1993.évi LXXIX.tv.85.., 87.., 1997.évi CXL.tv.4..) 5.kulturális tevékenység,(1993.évi XXIII.tv.) 6.kulturális örökség megóvása,,(1993.évi XXIII.tv.) 8.természetvédelem, állatvédelem,(1996.évi LII-LIII.tv.) 10.gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,(1997.évi XXXI.tv.1..,14..,1990.évi LXV.tv.8..,70..) 11.hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenlségének elsegítése,(1949.évi XX.tv.70./A..(3.) bek., 1990.évi LXV.tv emberi és állampolgári jogok védelme, 14.sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 17.rehabilitációs foglalkoztatás,(1993.évi III.tv.56.., 72..,1997.évi CLIV.tv.100..) 19.euroatlanti integráció elsegítése, 20.közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehet szolgáltatások.

5 5 6.) Az alapítvány eszközei céljai eléréséhez Az alapítvány eszközei céljai eléréséhez: a.) rendszeresen olyan programok szervezése, melyen egyszerre vesznek részt ép és sérült fiatalok, a találkozók során olyan program megvalósítása, mely hozzájárul lelki, szellemi növekedésükhöz, b.) az alapítvány hosszú távon egy olyan napközi otthon megvalósítását tervezi, ahol a fiatalok szakszer segítséget kapnak. II. FEJEZET Az alapítvány gazdálkodása 7.) Az alapítvány induló vagyona 1./ Ft, azaz Százezer Forint. Az alapítvány vagyona növekedhet, természetes, vagy jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkez társaságok által az alapítvány rendelkezésére bocsátott egyéb eszközökkel (készpénz, ingatlan, vagyonérték jog, ingóságok, stb.). A juttatás elfogadása fell a kuratórium dönt. 2./Az alapítvány nyereségérdekeltség nélkül mködik, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3./ Az alapító kijelenti, hogy az alapítvány éves bevétele az 5 Millió Forintot nem haladja meg, továbbá a PTK.74./B..(1.) bek. c.) pontja értelmében a vagyon felhasználása a célok megvalósítása érdekében történik nonprofit jelleggel. 8.) Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja 1./Az alapítványi vagyon kizárólag alapítványi cél elérésére és az alapítványi

6 6 tevékenységgel összefügg költségek térítésére használható fel. 2./Az alapítvány mindenkori teljes vagyona felhasználható. 3./Az alapítvány kérelemre-pályázat útján nyújt támogatást. 4./Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5./Az alapítvány a.)vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, b.) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, 6.)Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. III.FEJEZET Az alapítvány szervei 9.) Az alapítvány szervei 1./Az alapítvány vagyonának kezelje és döntést hozó szerve a kuratórium. A kuratórium három tagból-elnökbl, titkárból és egy tagból-áll. ket az alapító jelöli ki. Megbízatásuk öt évre szól, amely meghosszabbítható. A kuratórium tagjai nem állhatnak munkáltatói, illetve közeli hozzátartozói viszonyban sem az alapítóval, sem egymással., továbbá meg kell felelniük az 1997.évi CLVI.tv.9. -ában meghatározott követelményeknek. 2./Abban az esetben, ha az alapítvány éves bevétele az 1997.évi CLVI.tv.10..(1.) bek-ben meghatározott értéket meghaladja, a kuratóriumtól független, az alapítvány gazdálkodását felügyel szerv létrehozása kötelez.a felügyel szerv létrehozása az alapító hatáskörébe tartozik. Az alapító a felügyeleti szerv tagjainak kijelölésekor a vonatkozó jogszabályoknak

7 7 megfelelen köteles jelölni (1997.évi CLVI.tv.8.0.(2.) bek.). 3./A vezet szerv határozathozatalában csak az a személy vehet részt, aki az 1997.évi CLVI.tv.8..(1.) bek-ben foglaltaknak megfelel. 10.) Az alapítvány képviselete Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára látja el. 11.) Az alapítvány vagyonának kezelése Az alapítvány bankszámlája feletti jogosultság a kuratórium elnökét és titkárát együttesen illeti meg. Az alapítvány bankszámlaszáma: ,otp RT tiszafüredi Fiókja 12.) A kuratórium elnöke és egyben képviselje A kuratórium elnöke,-miskolczi Julianna 5350 Tiszafüred Csokonai utca 2.sz.- felels a kuratórium határozatainak megvalósításáért. Képviseli az alapítványt, aláírási joggal bír. Az alapítvány alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat is az elnök gyakorolja. 13.) A kuratórium titkára A kuratórium titkára,- dr. Holecska Erzsébet 5350 Tiszafüred Poroszlói út 11. elnök távollétében rendelkezik annak jogaival. 14.) Az alapító által felkért további kuratóriumi tag Schmidt István-5350 Tiszafüred Külskertsor út 24/a.sz ) A kuratórium mködésére vonatkozó szabályok

8 8 1./ A kuratórium üléseit a tárgysorozat közlésével évente 3 alkalommal az elnök hívja össze. Az összehívásról a tagokat az ülést megelzen 14 nappal korábban kell értesíteni írásban a napirend közlésével. Az elnök köteles két kuratóriumi tag együttes kérésére egy hónapon belül a kuratóriumot ülésre összehívni. Ilyen esetben azonban a tárgysorozat közlésére az összehívást kieszközl két tag kötelezett. Abban az esetben, ha ennek a kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az elnök mentesül a gylés összehívásának kötelezettsége alól. 2./A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés eltt legalább két héttel a Tv.(10.) bekezdésben említett hirdettáblán annak idpontját és tervezett tárgysorozatát közzé kell tenni. Az ülésen megfigyelként való megjelenést a kuratórium titkárával egyeztetni kell. A közhasznú szervezet mködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, beszámolóiba bárki betekinthet, szolgáltatásainak igénybe vételi módjáról a mindenkori gazdaságvezet ad felvilágosítást. 3./A kuratórium határozatképes, ha a kuratóriumi ülésen a kuratórium elnöke, vagy titkára és még egy tag, azaz összesen két személy jelen van. A kuratórium határozatát nyílt szavazással hozza, egyszer szótöbbséggel. Szavazategyenlség esetén az eldöntend kérdést ismételt szavazásra kell elterjeszteni. Ismételt szavazategyenlség esetén a szavazásra feltett kérdésrl a következ kuratóriumi ülés dönt. 4./A kuratóriumi ülésekrl jegyzkönyv készül, melyet a jelenlév kuratóriumi tagok aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzkönyvnek tartalmaznia kell a kuratórium döntések tartalmát, idpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzk számarányát. 5./A kuratórium döntésérl az érintetteket levélben kell értesíteni. 6./Az alapítvány minden iratát a kuratórium titkára rzi. A titkárral történ egyeztetést követen ezekbe bárki betekintést nyerhet, kivéve az esetleges személyiségi jogokat sért, valamint az egyéb jogszabály szerinti titkosnak minsített iratokat. 7./A kuratóriumi tagok megbízása a határozott id elteltével, lemondással, vagy elhalálozással sznik meg. Visszahívásra csak a Ptk.74/C..(6.) bek. alapján kerülhet sor. Az új tag kijelölése és meghívása az alapító hatáskörébe tartozik. 8./A kuratórium az alapítvány céljának megvalósítására fizetett munkatársakat alkalmazhat. Felvételükrl a kuratórium dönt. 9./A kuratórium tagjai feladatukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el, de az alapítványi tevékenységgel összefügg költségeiket igénylés esetén az alapítvány részükre megtéríti.

9 9 10./Az alapítvány éves beszámolójának, továbbá a közhasznúsági jelentésnek a jóváhagyása a kuratórium feladata. Ezek a Tiszafüred 5350 Temet út 1 sz. alatti Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona Támogató Szolgálat kapubejárati hirdettábláján kerülnek kifüggesztésre, a nyilvánosság számára elérhet módon. 11./ Az évi CLVI.tv.4..(1.) bek.a.) pontjában megfogalmazott rendelkezést a kuratórium az elz pontban említett hirdettáblán állandó hirdetmény alakjában teszi közzé, ill. az alapítvány szolgáltatásában való részesülést halmozottan sérült fiatalok kérhetik,-mint kívülállók-, az alapítvány kuratóriumához címzett és a kuratórium titkárához benyújtandó írásbeli kérvényben. 12./ a.) A döntések tára tartalmazza annak nyilvántartását, hogy a kuratórium a döntéseket milyen idpontban hozta, milyen tartalommal, és annak hatálya kire terjed ki. Ezekben szerepelteti a kuratórium a döntést támogatók, és ellenzk számarányát, személy szerinti megjelöléssel is. b.) A kuratórium,-mint vezet szerv-,döntéseit az alapító okirat 15/5-ös pontja szerinti módon, azaz levél útján közli az érintettekkel, továbbá mindenki számára hozzáférhet módon a Tiszafüred 5350 Temet út 1. sz. alatti Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona Támogató Szolgálat intézménynek a kapubejárati hírdettábláján teszi közzé. c.) A kuratórium a közhasznú szervezet mködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérl az alapító okirat 15/6-os pontja szerinti módon ad tájékoztatást. d.) A közhasznú szervezet mködésének, szolgáltatási igénybe vételi módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról az alapító okirat 15/10-es pontja szerinti módon ad tájékoztatást, azaz ugyancsak ezek a Tiszafüred 5350 Temet út 1. sz. alatti Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona Támogató Szolgálat intézmény hirdettábláján kifüggesztéssel kerülnek nyilvánosságra aktualitásuk idpontjában. Mindazokban az esetekben ahol a jelen alapító okirat az alpításkor hatályos jogszabályt külön is megnevezei, ezekben az eseteben az ugyanazon jogterületet szabályozó hatályos jogi rendelkezésket kell irányadónak tekinteni. A közhasznú szervezet létesít okiratában nem szerepl kérdések tekintetében az 1997.évi CLVI.tv. rendelkezései az irányadók. Tiszafüred,2009.augusztus 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2007. december -18-án, Az Alapítvány küldetése: I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2007. december -18-án, Az Alapítvány küldetése: I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése: ALAPÍTÓ OKIRAT amely készült 2007. december -18-án, Budapesten a Kapernaum Csoport Alapítvány elnevezésű közcélú alapítvány alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása tárgyában. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY

MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY A L A P Í TÓ O K I R A T A 2005. október 2 Az elmúlt évek során a civilizáció által okozott visszafordíthatatlan globális természeti folyamatoknak, és a tájökológia

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2002. június 15.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2002. június 15. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2002. június 15. Bevezetõ: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiban meghatározott módon

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET. 1.2. Székhely: 7149 Báta, F u. 306. 1.3. Az Egyesület alapításának id pontja: 2001. augusztus 19. 1.4. Jogállása:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben A tiszafüredi Szőlősi úti Óvoda, mint Alapító figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A.-74/F -ában foglaltakra jogi személyiséggel

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13.

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út 92-94.Bl.lph. VII. 73. 1 MISKO ALAPÍTV

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Alapítvány adatai 1.1. Az Alapítvány székhelye és telephelyei: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 3245 Recsk, Hunyadi utca 104.

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1..

EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. EVENTUS SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az Egyesület neve: EVENTUS, Sport, Rekreációs és Művelődési Közhasznú Egyesület 2. Rövidített neve: Eventus SE 3. Az egyesület

Részletesebben