A Tolna Megyei KiTeKINCS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM AZ ALAPÍTÓ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei KiTeKINCS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM AZ ALAPÍTÓ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 A Tolna Megyei KiTeKINCS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A - 74/F - ban foglalt törvényi lehetőségével élve a jelen Alapító Okirattal az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, tartós közérdekű célra rendelt alapítvány létrehozását határoztam el: PREAMBULUM Paulai Tibor, a szociális szakmában eddig eltöltött évek előtt tisztelegve, attól az emberiességi, és humanitárius céltól vezérelve, hogy a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézményben élő ellátottak életét megkönnyítse, magas színvonalú ellátásukhoz segítséget nyújtson és kulturális fejlődésükhöz hozzájáruljon, valamint az ott dolgozok számára a képzéseket és a színvonalas munkát biztosító feltételeket elérhetővé tegye, a fent hivatkozott jogszabályi hely alapján alapítványt létesít. I. Az Alapító adatai AZ ALAPÍTÓ Az Alapító neve: Paulai Tibor Az Alapító címe: Amennyiben alapítói jogaim gyakorlása bármilyen okból megszűnne vagy szünetelne, így különösen cselekvőképességem korlátozása, cselekvőképességem megszűnése, vagy halálom esetén, az alapítói jogosultságok a Ptk 74/C. (7) bekezdése alapján a bíróságot illeti meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Az Alapítvány adatai Az Alapítvány neve: Tolna Megyei KiTeKINCS Alapítvány Az Alapítvány rövidített neve: KiTeKincs Alapívány Az Alapítvány székhelye: 7100, Szekszárd, Szentmiklósi út 9. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. Jogi személy I.2. Az Alapítvány célja és hatóköre 1) Az Alapítvány tartós közérdekű célja: A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény és valamennyi telephelye - illetőleg jogutódja lakói életkörülményeinek, életminőségének, lakhatásuknak javítása, foglalkoztatásuk elősegítése, a kulturális élet fejlesztése, a 1

2 mentálhigiénés és sporttevékenység bővítése, valamint az Intézményben és a telephelyeken dolgozók munkakörülményeinek javítása, szakmai továbbképzése érdekében történő tevékenység támogatása. Az Alapítvány további céljai a szociális ellátás területén minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az egészségügyi ellátás fejlesztésére, és a speciális betegségben szenvedők gyógykezelésére irányul. 2) Az Alapítvány helyi hatókörű, azaz tevékenységét a székhely intézmény és a telephelyek településein kívánja kifejteni. I.3. Az Alapítvány tevékenysége 1) Az Alapítvány tartós, közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: - Pályázatok önrészének biztosítása; - Kulturális és szakmai programok megvalósításának segítése; - A lakók életvezetését, lakhatását, foglalkoztatását könnyítő, életminőséget javító szolgáltatások nyújtása, programok szervezése; - A szociális területen dolgozók munkakörülményeinek javítása, személyiség-, és képesség fejlesztése, szakmai fejlődésük elősegítése; - az Alapítvány célját megvalósító beruházások, vásárlások finanszírozása. 2) Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt követően a 11/2012. (III. 29.) KIM rendelet 40. mellékletében meghatározott alábbi tevékenységeket kívánja végezni: 1) szociális tevékenység, Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és idősek ellátása, támogatása; 2) egészségügyi tevékenység, szenvedélybetegségek kezelése; 3) településfejlesztési és lakásügyi tevékenység, lakásellátás javítása, lakhatás elősegítése; 4) gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység, szociális foglalkoztatás; 3) Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azokat elfogadja, és az Alapítvány vagyonát bármilyen módon pénzzel, ingó vagy ingatlan dologgal, vagyoni értékű joggal - gyarapítani kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma a Kuratóriumi tagok több mint felének igen szavazatával dönt. 4) Az Alapítvány támogatója javasolhatja, hogy az általa az Alapítványnak juttatott pénzbeli, vagy nem pénzbeli adományt részben, vagy egészben, az Alapítvány céljai közül kiválasztott, egy meghatározott cél megvalósítása érdekében kerüljön felhasználásra. 5) Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. 6) Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 2

3 7) Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 8) A csatlakozók a támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. 9) Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével, nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül vehető igénybe. 10) Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. II. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA II.1. Az Alapítvány induló és törzsvagyona 1. Induló vagyonként az Alapító ,-Ft, azaz Egyszázezer Forintot bocsát jelen Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban, készpénzben az Alapítvány rendelkezésére, melynek igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást. 2. Az alapítvány törzsvagyona Ft, azaz Egyszázezer forint, amely összeg nem csökkenhet, nem kerülhet felhasználásra, azonban a cél megvalósítására felhasználhatók a mindenkori vagyon hozadékai, valamint a bevételek is. Az alapítvány mindenkori vagyona növekszik az általa alapított vállalkozás eredményével, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyon elfogadásával. 3. A törzsvagyon hozadéka elsődlegesen az alapítvány működése költségeinek fedezésére fordítandó. Amennyiben a törzsvagyon hozadéka valamely évben meghaladja az alapítvány működési költségeit, a különbözetet a Kuratórium az alapítvány céljai megvalósításának finanszírozására csoportosíthatja át. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. 4. Csatlakozás esetén az ez által keletkező anyagi forrásokat is, az alapítványi célok, megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. 3

4 II.2.. Az Alapítványi vagyon felhasználása és a gazdálkodás 1. Az Alapítvány célja és fő tevékenysége alapján nem haszonelvű szervezetként működik, ugyanakkor a Kuratórium mindent megtesz annak érdekében, hogy az alapítványi vagyont a törvényes működés keretein belül megfelelően gyarapítsa. 2. Az Alapítvány a bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány tartós közérdekű céljainak szem előtt tartásával, a célok megvalósítása érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, végez gazdasági tevékenységet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány kizárólag a tartós közérdekű céljának megvalósítása érdekében használja fel. 3. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja. 4. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok támogatása, kulturális és szakmai rendezvények valamint felújítások és beruházások finanszírozása, ösztöndíj, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása, természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok kiírásáról, elbírálásának rendjéről és határidejéről; az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázatra az I.3. fejezet 5) - 7) pontjaiban foglaltak az irányadók. 5. Az Alapítvány a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági tevékenységének folytatásához a tartós közérdekű cél megvalósítását veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 7. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. 10. Az Alapítvány az alapítványokra vonatkozó, mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 11. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III.1. Az Alapítvány működése III. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. 4

5 2. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megvalósításáról, valamint meghatározza az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon céloknak megfelelő felhasználási a módját, és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit. 3. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 13 fő. 4. Az Alapítvány mint jogi személy vezető tisztségviselői a Kuratórium elnöke és tagjai: A kuratórium elnöke: 1.) Neve: Pál Mária Lakhelye: 7056, Szedres, Dózsa Gy. u Anyja neve: Váraljai Anna Kuratórium tagjai: 1.) Neve: Tóthné Ömböli Henrietta Lakhelye: 7150, Bonyhád, Fáy Ltp. 31. fsz. 1. Anyja neve: Pálfi Katalin 2.) Neve: Takács Istvánné Lakhelye: 7025, Bölcske Akácfa u. 30. Anyja neve: Medgyesi Mária 3.) Neve: Szabó Krisztina Lakhelye: 7193, Regöly, Szemenyei M. u. 16. Anyja neve: László Erzsébet 4.) Neve: Móricz Jánosné Lakhelye: 7145, Sárpilis, Rákóczi u. 4.. Anyja neve: Kovács Erzsébet 5.) Neve: Kövecses Ferencné Lakhelye: 7044, Nagydorog, Vörösmarty u. 42. Anyja neve: Farsang Erzsébet 6.) Neve: Mohai Istvánné Lakhelye: 7054, Tengelic, Alsótengelic u. 6. Anyja neve: Kuti Mária 7.) Neve: Bán Edit Lakhelye: 7045, Györköny, Barcsai u. 45. Anyja neve: Salnoki Éva 8.) Neve: Dr. Wágner Ferenc Lakhelye: 7143, Őcsény, Bem u. 8. Anyja neve: Teirling Ágnes 9.) Neve: Gombos Norbert Lakhelye: 7144, Kéty, Rákóczi u

6 Anyja neve: Csibi Margit 10.) Neve: Kovács István Lakhelye: 7081, Simontornya, Igari u. 1/A Anyja neve: Paksi Éva 11.) Neve: Daradics Péter Lakhelye: 7100, Szekszárd, Vincellér u. 33. Anyja neve: Sasvári Mária Magdolna 12.) Neve: Posta Zoltán Lakhelye: Anyja neve:.. 5. Alapító az Alapítvány célját szem előtt tartva akként rendelkezik, hogy a Kuratórium vezető tisztségviselőinek Kuratóriumi tagsága megszűnhet a) Lemondás esetében, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével; b) A Kuratóriumi tagságra történő kijelölés időpontjában fennálló vezetői megbízásának vagy kinevezésének megszűnésével vagy megszüntetésével. 6. Alapító kiköti, hogy a III.1. pont 5) pontjában meghatározott Kuratóriumi tagság és a Kuratórium elnöke tagságának megszűnése esetén a kieső tag helyére olyan új tag választható, aki a kieső tag vezetői megbízását vagy kinevezését bírja. III.2. Az Alapítvány működése 1. Az Alapítvány addig áll fenn, amíg az Alapítvány által támogatni kívánt cél megvalósul. 2. A Kuratórium elnöke készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a Határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét. A Kuratórium elnökének feladata a kiadások számláinak és a számlák megfelelőségének ellenőrzése, a pénztárkönyv vezetése, kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol. Megbízóleveleket ad ki, intézkedéseit a Kuratórium döntésének megfelelően köteles megtenni, döntés hiányában pedig az Alapítvány érdekeivel és céljaival összhangban köteles intézkedni. 3. A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén a Kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 4. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tart ülést. A vezető szerv ülései nyilvánosak. 5. A Kuratórium ülését kötelező összehívni, ha a tagok egynegyede ezt kéri. A Kuratórium elnöke indokolt esetben a Kuratórium ülését bármikor összehívhatja. 6. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed: 6

7 a) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, b) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára, c) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására, d ) Az előző évről készített beszámoló jelentés, elfogadására, e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására, f.) A Kuratórium munkaszervezete tisztségviselőinek díjazására, költségtérítésének elfogadása és megállapítása kizárólag olyan mértékben kerülhet sor, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közérdekű tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti, g.) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére, h.) A következő évi költségvetés elfogadására. 7. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább tagjainak fele jelen van. 8. A Kuratórium tagjainak 2/3-os minősített szótöbbsége szükséges, az éves költségvetés, valamint az éves gazdálkodási beszámoló elfogadásához. 9. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, mint közérdekű szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 10. Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak. 11. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket a döntéshozatalt követő 5 napon belül írásban értesíti, és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történő azonnali, 8 naptári napra történő kifüggesztéséről. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele. 12. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor. 7

8 13. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a tiszteletdíjban és költségtérítésben nem részesülhetnek. 14. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak. IV. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 1. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, (születési név: Pál Mária, an.:váraljai Anna.. lakhelye: 7056, Szedres, Dózsa Gy. u. 16., jogosult képviselni. 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 29. (3) bekezdés szerint, a bankszámla feletti rendelkezési jog, a bankszámláról való készpénzfelvételhez a számlavezető pénzintézetnél bejelentett hivatalos aláírás alapján, a Kuratórium elnökét egy, a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény fenntartójától delegált kuratóriumi taggal együttesen illeti meg. Ha nem a Kuratórium elnöke az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, akkor a Kuratórium két tagjának aláírása szükséges. 3. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, a Kuratórium elnöke gyakorolja. 4. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapító Okirat III./2. pontjának 12. pontjában foglalt rendelkezések szerint. IV AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B.. (5) bekezdésében foglaltak szerint indokolt esetben módosíthatja. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza. V. A NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. VI. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnés idején meglévő vagyont elsősorban a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény jogutódjánál vagy jogutódjainál működő alapítvány vagy alapítványok támogatására kell fordítani, amennyiben működésük jelen alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú, és másodsorban kerülhet támogatásra jelen alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítvány. 8

9 Az Alapítvány, mint közérdekű célra létrejött szervezet megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség elnyerésének feltétele, hogy a Tolna Megyei Törvényszék az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába felvegye. Kelt, Szekszárd, Alapító aláírása 9

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1

~ljjf ~'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 r: /: -.:~-...,.. - l ~ító okirat i... 2D04 03. i::. \. 1-- --( ~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 _...-.._._-...,_... _..- Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros ALAPÍTÓ OKIRAT Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2014. Ferencváros Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény 3:378. alapján, tartós cél folyamatos megvalósítására jogi személyiséggel

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

"Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege

Pest Megyei Orvosokért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege "Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege TERVEZET a jelenlegi jogi helyzetnek megfelelő, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 1. AZ ALAPÍTÓK ADATAI

ALAPÍTÓ OKIRAT 1. AZ ALAPÍTÓK ADATAI A 2004. december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk.60.05912005/3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek ]övőjéért Alapitvány módosításokkal egységes szerkeretbe foglalt Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekr ől szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

CSÁNYÉRT, A FALUKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

CSÁNYÉRT, A FALUKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY CSÁNYÉRT, A FALUKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2011.03.21. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 144/2014.(VII.02.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

FÓKUSZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

FÓKUSZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT FÓKUSZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben