Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!"

Átírás

1 2013. December - XVIII. évfolyam 4. (135.) szám TARTALOM Újabb érmek a szőlőfürtben! Karitászos lelkigyakorlat Mit jelent számomra a hit? Az emeritus pápa sikerkönyve..7 Séta az őszi Füvészkertben Krisztus számít Rád! Csapatgyűlés az 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapatban Jubiláns házasok köszöntése Karácsonyi ajándékkoncert örömkönyekkel Karácsonyi Karitász Vásár..11 Mese arról, ki hogyan szeret Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak! A Szőlőfürt Szerkesztősége Boldogan szeretni! Karácsony, Jézus születés napja a szeretet ünnepe. Ilyenkor szegény és gazdag akkor érzi magát jól, ha szeret, vagy szeretik. Akit körül - vesznek szerettei karácsonykor, még betegen és szegényen is boldog. Akinek nincs kit szeretnie kará - csonykor, gazdagon és egészségesen is boldogtalan. Persze a szeretetről sokféle fogalmunk van. Somlyó György az emberi szeretet sokszínű - ségét elemezve két megdöbbentő mondatot ír le. Van, aki azt hiszi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret. Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeretik. Ez esetben a szeretet és a szabadság kapcsolatát elemzi a költő, amely az egyik esetben felszabadít, a másik esetben gúzsba köt. Az isteni szeretet másmilyen, minden képességünknek alapja és csúcsa. Szóljak bár emberi vagy angyali nyelven, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek! Isten szeretete türelmes, nem féltékeny - kedik, nem kérkedik, nem keresi a maga igazát, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Az emberek szeretete türelmetlen, esetenként féltékeny, kérkedő, önző, adok-kapok viszonytól teszi függővé a szeretetet. Néha az ember szeretete gonosz tud lenni, sőt a szeretet-függés még gonoszságra is rávesz, és nem mindig az igazságot keresi. Az embert leginkább a kenyér és a szeretet (mások szerint a szerelem) éhsége hajtja. Tapasztalatom szerint mégis mással van elfoglalva. A nyugati társadalmak, az ún. jóléti, vagy volt jóléti társadalmak a versenyre és az anyagi gyarapodásra helyezik a hangsúlyt. A GDP (Gross Domestic Product), vagyis az adott idő alatti gazdasági termelés mérő - száma a jólét szimbolikus mérőszáma lett. De furcsa módon a magasabb GDP-vel rendelkező országok nem tartoznak a boldogabb országok közé. Bali rizstermelő parasztjainak a bevé - tele töredéke az európai gazdagoké - nak, de táncolnak s boldogok, ked ve - sek és élvezik az életet. A felmérés alapján Ausztrália a legboldogabb ország a fejlettek kö - zül, második Svédország, a harmadik Kanada, a negyedik Norvégia, az ötödik pedig Svájc. Magyarország a huszonkilencedik a harminchatos ská lájú listán. Ez annak ellenére ala - kult így, hogy a fejlett államokban sehol sem annyira elégedetlenek az emberek, mint ná lunk, annak elle - nére, hogy hazánkban több élet - minőségi ismérv azonos a boldogabb országokéval. Mi vagyunk a bizonyíték arra, hogy a boldogság elrontásában jeles - kedünk. A magyarok 23%-a elégedett az életével, a hasonlóan fejlett or szá - gokban ez 60%. Aggódunk az egész - ségünkért, bánatunkban többet eszünk, mint kellene, és legutolsók vagyunk a közösségi szerep válla - lásban, az önkéntes munkában az összes EU ország között. Bár segítő - készek is tudunk lenni, hiszen 52% mondta, hogy az elmúlt héten segített valakinek, az EU-ban ez 47%. Szent Ágoston azt mondta: Isten meg teremtett bennünket megkérde - zésünk nélkül, de nem fog üdvözíteni közreműködésünk nélkül! A mondás második felét úgy alakítanám át, hogy nem fog boldoggá tenni bennünket közreműködésünk nélkül. Tanuljatok szeretetet a gyerekeitektől és unokáitoktól! Boldogságot az öregektől! Megelégedettséget a sze - gényektől! Nagylelkűséget és meg - bocsátást a szeretet Istenétől. Boldog Karácsonyt! DR. BENYIK GYÖRGY plébános

2 2 Szőlőfürt DECEMBER Újabb érmek a szőlőfürtben! Szeptember 22-én tartottuk temp - lomunk búcsúját. Az ünnepi szent - misét Zatykó László ferences atya mutatta be Benyik és Mádi atyával közösen. Előtte ünnepélyesen el - helyeztük a templom kapujára Tarnai István Ybl-díjas építész valamint Tóth Béla író, könyvtárigazgató érmét, melyek Tóth Sándor alkotásai. Az alábbiakban a két jeles személyiséget méltató beszéd szövege olvasható. Kedves, emlékezve ünneplő és tisz - telgő jelenlévők! 930 éve,1083-ban emelték föl és avatták szentté Gellért püspököt születési nevén Giorgio Sagredo-t a keresztény Magyarország első, ve - lencei származású vértanú főpapját, a Marosvári, későbbi nevén a Csanádi egyházmegye megalapítóját. Amikor 1030-ban Csanád vezér legyőzi a dél - keleti régiót uraló nemzetségfőt, Ajtonyt, a király, István, Gellértet bízza meg ezen a területen az egy - házmegye, egy új püspökség meg - szervezésével! A történetírók szerint a Marosvári terület, mint leendő egyházmegye a legvadabb, legmo - csarasabb környék volt, pogányok és többségében avarok lakta vidék. Nem volt ez másként a legújabb korban, 940 évvel később, az es években sem, amikor maradék megyénk, a kommunizmus élen járói - nak megfellebbezhetetlen uralma alatt élt, ami a közéletet, és benne a vallásgyakorlást is meglehetősen ki - szolgáltatott, ingoványos területté tette. Történt mégis, hogy Fodor tele - pen, itt a Tátra téren az egyházra hagyott kis lakóházban közösségi ima élet indult el. Az átnevelési dik - tátum a hamu alatti parazsat nem tud - ta mindenütt kioltani! Idővel a házat bővíteni kellett az új építése ugyan - is tiltott, s amikor egy jó szán dékú pallér tervi próbálkozása megakad az engedélyező városi hatóság némely vezetőjének a lángot szintén őrző cinkosan bátor magatartásán, és a bő - vítve átépítés tervezését az egyház - megye akkori főépítészéhez, Tarnai Istvánhoz irányítják. Az Építész aki a szívélyes, ahogy mondani szokták volt, Úriember mivoltát ez idő alatt is őrzi, hűen az iskolaigazgató apához, a nagyváradi püspök anyai nagy bá - csihoz, az amerikai magyarokat plé - bánosként pasztoráló keresztapához örömteli csöndben, szinte az öku me - né szellemében válogatja össze terve - zőtársait ben, az öreg ház bővítésének első üteme, illetve a bővítés bővítése amint az a lelketlen és ügyetlen paragrafus, szó szerint vétele alapján levezethető volt azaz a régi ház el - bontásával kialakuló új épület ter ve, építési engedélyt kap! A megvalósítás öt éves különleges Társas Játék! Nincs kivitelező vállalat, de van egy - re több, tüntetve tenni akaró kis - mester az örök optimista Singer Ferenc plébános, a mérnökök, a ke ra - mikus, a szobrász, a textiltervező, a bútorgyártó, az orgonakészítő mellett akik munka után, sokszor esti lám - pafénynél alapoznak és falaznak, he - gesztik a darabokból összerakható acél rácsostartókat a tevőleges sze - re tettel jó ízű falatokkal mögöttük álló családok biztatásával. Magam egyetemi éveimet töl töt - tem ez idő alatt Pesten, de haza lá to - gat ván megannyi hitet növelő él - ményt jelentett szakmait és lé lek - belit egyaránt e szokatlan han gya - boly varázslata! A templom, egyidejűleg szakrális és kulturális tér. A kultúra szavunk a kultuszból ered, és ha az ember Kép - másként teremtetett, akkor az igazi élete kultusszal, a kultuszban teljes! Így a templom, Fekete György bel ső - építész, akadémiai elnök szavai szerint:...sűrítménye építészeti, statikai, képzőművészeti, ipar művé - sze ti, műipari tudásnak, az adott kor technikai szintjének, a létrehozók fel - készültségének, a hit fokának, a fel - sőbb hatalom iránti tiszteletének és bizalmának!... A templom tárgyi bizonyíték, le - nyomat egy korról, és ha lényeglátó, akkor időtálló is. Szeretett temp lo - munk ennek mindenben megfelel. Nem hivalkodó, nem használ nagyot mondó üres építészeti formákat, de a tető alatt körbefutó üvegsávjával, a bennünket tavasztól tavaszig, gyö - nyö rűséges, mindig változó arcával körülvevő, teremtett világba lebegteti azt a meditációs, áldozati teret, amit mi templomnak nevezünk! A tető fel - nyitás déli tájolása, közvetett fényei - vel, nemcsak az oltárt helyét jelöli ki a 12x12 méteres tér átlójában, de ugyanebbe a fénybe állítja a korpusz nélküli feszületet, a feltámadás jelét, hitünk szent titkát, ahogyan az a li - tur giában is elhangzik.

3 2013. DECEMBER Szőlőfürt 3 Az épületbelső, mobil bútorokkal berendezett. Ezzel lehetőséget teremt a kulturális szerep, sokszínű betölté - sére is, hiszen az Örömhír tágassága, a műveltség, azaz a Művészet és a Tudomány határtalanságával együtt szárnyalva teremtheti meg a maga min denkori időszerűségét! A temp - lom berendezésének további elemei a gyertyatartótól a miseruhákig, a ke - resztelő medencétől az orgonáig a tér és használati tárgyainak egysé gé - ben gondolkodó építész, Tarnai Ist - ván és művésztársainak munkája nyomán, szintén a teljességet átfogó alkotói magatartás szellemében szü - letnek meg. A templomtér, bár a teremtett és épített világból kimetszi magát, de annak folyamatos látványát bizto sít - va, a külső és a belső anyaghasználat azonosságát megteremtve a kint és bent ugyanazon rangjára utal, azaz az élet mindennapjaiban észrevenni a jelenlévő szakralitást! Nem más ez, mint a Bálint Sándor által is sűrít - ményként megfogalmazott Szögedi Nemzet lelkülete: a táj, a tárgy, és a kultusz egysége. A templomokba be - zárt helyett az in situ, a minden - napok pillanataiban jelenlévő szakra - li tásra irányítani a figyelmet. Ennek a szándéknak látványos és beszédes elemévé vált a templom kapuja is, Tóth Sándor Munkácsydíjas szobrászművész alkotása. A kapu, ami minden kultúrá - ban mági kus elem ami határ - területeket jelöl, elvá laszt, vagy összekapcsol; ami előtt, ha elmegyünk, meg tudjuk ítélni a mögötte várhatót, így behív, vagy távol tart meg - határozó eleme a teljes együt - tes nek, amolyan sűrít mény, mint a nyitány az opera drámai eseményei előtt. Az alkotók elmondása sze - rint, kialakítását tekintve, volt némi vita a hagyományos szakrális szim - bólumok megjelenítése és a temp - lom formálás szellemisége által ihle - tett, egyházi és szegedi JEL EM BE - REK portré érmei ből komponált, sző - lőfürt motívum megjelenítése között. Az építés ideje alatt az éppen Sze - geden ülésező egyházművészeti kon - ferencia veze tői nek látogatásakor Cser háti püspök úr és görög katolikus püspöktársa állást foglaltak: Igen, legyen a kapu Szegedi Pantheon, a hétköznapok példaértékű szegedi el - kö tele zett jei nek, a Szőlőtő mindig megújuló terméseként komponált föl - mutatása! Mert, hát mi is a feladatunk a te - remtés résztvevőiként, mint a káosz szirénhangjait a saját területünkön végzett munkánkkal, személyi sé - günk kel, akár botlásokkal és talpra állásokkal úgy fölülírni hogy abból a Teljességbe kapaszkodás öröme, bé kéje sugározzon, amihez nagyon jó, ha ember példák állhatnak előt tünk! A templomépítés ügyének, idő - zített bombája, várható módon, az átadáskor robbant. Annak a me - gyének a székhelyén, ahol több városban is magasházakat rendelt a hatalom, úgymond, a templom tor - nyok eltakarására, egy külső kerü - letben, különleges, új szakrális tér született. A hatalom azonnal igazoló jelentéseket kér, a tervezővállalat igazgatóját bár a terv magán mun - kaként készült kiveri verejték, de az Alkotókat, nem a földi nagyságokhoz kötött függőségük és tehetségük tovább élteti! Betlehemi történet, a jászol ta nul - sága, a barlangé, a kicsinység bátor alázatából születő Világfa! Tarnai István ekkor már túl van, a fivérével közösen tervezett és a ran - gos Csonka Pál éremmel honorált Tömörkény Gimnáziumi foghíjbe - építésen, az NDK-ba készített ter ve - in, a Vérellátó központ, valamint a sok tekintetben meghatározó mun ká - ján, a Szegedi Biológiai Központ épületének megvalósulásra segítésén! Ugyanakkor előtte állt még, a később Ybl-díjjal elismert Dóm téri oktatási épület, a gyulai Várfürdő, az ízes ma - kói kereskedőház, a Dugonics téri szö kőkút, a jezsuita noviciátus terve, és megvalósulásra vár ma is a Kass Szálló újjáélesztésére készített mun kája. Templomunkat 38 éve szentelték fel. Az eltelt idő valódi szellemi és használati próbaterhelése kapcsán örömmel állapíthatjuk meg, hogy a teljes alkotás Kortalan Érték! Erről már az átadáskor levélben tett hitet Csonka Pál, a Budapesti Műszaki Egyetem nagyhírű statika pro fesszo - ra, a szegedi származású Csonka Já - nos feltaláló leszármazottja. Meg - tapasztalhattuk, azóta mindannyian építészek és használók egyaránt hogy az alkotók művészetfelfogása, amely megfellebbezhetetlen érték - rend re alapozva, a tiszta, őszinte és érthető formálásra törekszik elkö te - lezett emberek munkájával találkozva a hétköznapok messzire szóló szakralitásának jelévé válhat. Így tisztelgő szeretettel, szemtől szembe mondhatjuk, hogy e templom generál tervezőjének, Tarnai István Ybl-díjas építész portré érmének Tóth Sándor szobrászművész alkotá - sának méltó helye van a templom - kapu Szegedi Panteonjában! KOCZOR GYÖRGY Ybl-díjas építész

4 4 Szőlőfürt DECMBER Kedves Egybegyűltek, Tisztelt Plé - bános Úr, Tóth Béla kedves családja és Tóth Béla barátai, ismerősei! A Szent Gellért templom legendás ajtajának híre, hogy azon olvasható Sze - ged története, műve - lő dés törté nete, Tóth Sán dor szob rász mű - vész szőlőfürtje mindezeknek olvasóköny ve. Most, hogy újabb érmekkel gya - ra podik a szőlőfürt, az én tisztem, hogy az író, könyv tár - igazgató Tóth Bélá - ról szóljak. Ezen az érem so - ron ott van Tóth Béla két nagy elődjének képe is, Tömörkényé és Móráé. Írók vol - tak, akik az anyag - gal, föld del küszködő Sze ged vidéki ember sorsát írták, ebben Tóth Béla példának tekintette őket. Könyvtáralapítók, könyvtárosok voltak, Szeged művelő dés tör ténetével is foglalkoztak, Tóth Béla nyomdokaikon halad, ami - kor a sze gedi árvízről, az újságírásról, Móra működéséről könyveket írt. Ők a szegedi kincsestár, a Somogyi Könyv tár megalapítói voltak, Tóth Béla az új Somogyi Könyvtár építte - tője. Az új könyvtár a Dóm téren, erős egyházi intézmények szomszéd - ságában épült, a korabeli hatalom vigyázott, hogy még az ablakokon se legyen keresztléc, nehogy kereszt - alakzat látszódjék ott. Tóth Béla bölcs tapintattal alakította ki az egyházi itnézményekkel való kap cso - latokat, és emlékszünk rá, hogy Kondé Lajos plébános a temetésen azt mondta: Tóth Béla jó szomszéd volt. Ezen a szőlőfürtön ott van Bálint Sándor egy kori néprajzos pro fesszo - runk arcképe is. Tóth Béla egye te - mista korában tőle tudta meg, hogy az ő szü lő faluja, Dombiratos sze gedi ki - rajzás, az egy kori paprika termelők, dohányosok alapították és mind a mai napig megőrizték a nekünk olyan kedves ő-ző nyelv járást. Akik is mer - ték Tóth Bélát, tudják, hogy nemcsak a hétköznapi életben, hanem a rádió - ban és a tévében mi lyen szépen be - szélt ezen a nyelv járáson. Bálint Sándor és Kálmány Lajos lehetett Tóth Béla példája, hogy ő is nép me séket gyűjtött a Szeged vi dé - ki tájról, persze utóbb látjuk, hogy mi lyen finom kézzel írta át ezeket, éppúgy mint Illyés Gyula a 77 ma - gyar nép mesét. A ma - gyar próza legszebb szövege olvasható Tóth Béla gyűjte mé - nyé ben, a Miatyánk el - mon dá sával küsz ködő tutajos ember története, amely valószínű, hogy az író talál má nya. A mellőzött, sze - gény ségben élő Bálint Sándornak Tóth Béla mindennapi segítője volt. Híres történet, hogy amikor valami ja - vítást végzett Béla a professzor lakásában, az megkérdezte tőle: mennyibe került a drót, amivel a rolót megjavította? Béla azt válaszolta tré - fá san: Pro fesszor úr, loptuk ezt, nem vettük! Mire Bálint Sándor azt mondta: imád kozom érted. Tóth Béla asztalos inas volt fiatal korában, a fával való munkát, értést egész életében megőrizte. Amikor valaki az őseivel kérkedett előtte, ő azt mondta: én egy ezer évvel ezelőtti názareti ácsnak vagyok szakmabeli társa. Végül hadd szóljunk arról, hogy Tóth Bélának valami köze van ennek a templomnak az építéséhez is. Már az építéskor tudott volt, hogy szo cia - lista brigádok önként és ingyen dol - goztak a templomon, köztük volt Tóth Béla egyik közeli rokona, egy kiváló faipari szakember. Bélát be - idéz ték a nagyházba és komoran szóvá tették neki, hogy nem szép do - log, ne hagyja, hogy rokona temp - lomépítésben vegyen részt. Tóth Béla erre azt válaszolta: ne fircan golják a munkásokat, mert arra az Úrra, akinek ezek a munkások dol goztak, egyszer még Önöknek is szük ségük lesz. Kérem, tartsák meg jó emlé ke ze - tükben Tóth Bélát! ILIA MIHÁLY

5 2013. DECEMBER Szőlőfürt 5 A beszédeket követően a kapura felkerült új plaketteket Mádi atya szentelte és áldotta meg. Október 6-án a délelőtti szent - mise keretében termény meg ál - dás volt. Utá na a hozott ter mé - keket sza ba don el lehetett egy - más közt cse rél ni a temp lom előtt. Karitászos lelkigyarkolat Domaszék-Zöldfáson október Minden évben, így az idén is, sze - retettel invitált Megyeri Márti igaz - gatónk meghitt együttlétre, lelki töl - te kezésre. A Tátra téri Karitász cso - portból Tímárné Katival vettünk részt ezen a lelkigyakorlaton. Hess István jezsuita atya rend ha - gyó módon, mindjárt az elején meg - lepő kérdéssel hívott a két napos együttlétre: Merek-e Istennel együtt lenni 1-2 napig? Valóban tudunk-e együtt lenni Istennel? István atya két napra meghívott bennünket Isten iskolájába (sosem késő, jegyezte meg viccesen). Azt kérte tőlünk, hogy próbáljunk meg csendben lenni. Helyezzük ma - gunkat Isten jelenlétébe, ajánljuk föl magunkat Istennek, adjunk hálát és mondjunk Neki köszönetet a min den - napokért, kérjünk bocsánatot vét ke - inkért és mulasztásainkért. Sok fon - tos dologra figyelmeztetett még ben - nün ket az atya. Elsősorban arra, hogy munkánk alapja a feltétel nélküli szeretet gya - korlása legyen. A helyes érték fel is - merés, a dolgok prioritásának fel állí - tása (mi a kevésbé fontos?) is el en - gedhetetlen. Tudjunk lemondani, és ne csak a kéz zel fogható dol gainkról: esetenként böjtöt kell tar tanunk cse - lekedeteinkben is. Merjünk tevékenységünkbe elegendő időt és energiát befektetni. Boldog sá gunkat ne a földi javakban keressük. A Tízparancsolat betartása csak az önzetlen szeretetben teljesedik ki: Isten szemével kell néz - ni ember társainkra. Jól tenni a jót csak Isten nel lehetséges! E lelkigyakorlat által felismertem a test-lélek-értelem egyensúlyának fontosságát. Ápolni kell a testet ah - hoz, hogy jól működjön. A lélek csak Istennel való közösségben lehet ered - ményes. Szellemünknek kihívásokra, feladatokra van szüksége, hogy fej - lődni tudjon. Megerősítést kaptunk, hogy Jézus az, aki meghív magához. Hiszen Ő hívta meg a 12 apostolt is, ahogyan bennünket is Ő hív nap mint nap, hogy vele legyünk. Lehetőséget ad a Vele való találkozásra, s Ő az, aki felemel, aki gyengeségeinket is ja - vunkra fordítja, ha engedjük, hogy Ő működjön bennünk. István atya még nagyon sok szép feladattal segített ráhangolódni Is ten - re, hogy lelkünk még jobban meg - hallhassa az Ő szavát. Pl. Szent Ignác módszerével elmélkedtük a Szent - írást, kiscsoportos megosztásokban adtuk tovább egymásnak gondo la - tain kat. Így gyorsan eltelt ez a hét - vége. Úgy gondolom, jó volt megállni, együtt járni Istennel. Számomra nagy tanulsága a két napnak csoport tár sa - im őszinte nyitottsága. Tetszett, ahogy beszéltek önmagukról és Is ten - nel történő találkozásuk meg rendítő mélységéről. Ez a lelkigyakorlat jól segített fel - készíteni lelkünket az adventi vára - ko zás idején a Jézussal történő ta lál - kozásra. Úgy vélem, Ferenc pápa szavai mindannyiunkat ösztö nözhet - nek a jóra: Megtenni tehát minden napnak a kis feladatát. Nagy és nyitott szívvel szolgálni Istennek és másoknak. Adott tehát a feladat: nap mint nap meg kell újulni, vissza kell térni Istenhez így tenni a jót: JÉZUSBAN JÉZUSSAL JÉZUSÉRT. Áldott, békés Karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek! KIS ICU November én Erzsébetkenyérosztás volt templo munk - ban az Egyházmegyei Karitász Központ szervezésében. Az idén 400 darab kenyérkét kaptak a hívek, köszönetképpen a sze gé - nyek javára adott ado má nyaikért.

6 6 Szőlőfürt DECMBER Mit jelent számomra a hit? A hit éve lezárásaként arra kértük közösségünk tagjait, írjanak arról, kik segítették őket hitük kialakulá - sában, hogyan élik meg és mi erősíti azt. A hitemet a szüleim és nagy - szüleim keresztény életén keresztül kaptam. Hitemet az elsőáldozás utáni korszak alatt, 8-12 éves koromban éltem meg nagyon intenzíven. Az ezután következő években ez a lel - kesség lelankadt. Az újra meg térésem 35 éves koromban történt. Gyer - mekem nevelésében is nagy hang - súlyt kapott a lelki, vallásos nevelés, szüleim és nagyszüleim példája alapján, amit én is megkaptam és nagyon hálás vagyok érte. A hitem megőrzését és erősítését teológiai tanulmányokkal, napi szentmisével, Szentírás-olvasással és lelki olvas má - nyokkal segítem. A hitemet éle tem - mel családomban a gyermekem nek, keresztgyermekeimnek, rokona im - nak, barátaimnak és plébániánkon katekumenek oktatásában, kereszte - lési felkészítésben igyekszem átadni. A hitem elvesztése a legnagyobb veszteség lenne számomra, ez ellen a védelmet, erősen hiszem, hogy az Eucharisztia és az intenzív imaéletem adja. A hitünket együtt erősítjük a megélt szeretet útján a családban és a barátokkal. A hit erősítésére ajánlanám Kempis Tamás: Krisztus követése című nagyszerű művét. KOVÁCS ZSUZSA Mivel vallásos családból szárma - zom, hitemet szüleimnek, nagy szü - leimnek köszönhetem (határo zottan emlékszem, hogy a Miatyánk-ot nagymamám tanította meg). Megha - tározó volt számomra gyer mek - koromban a 8 év ministrálás szülő - falumban. Legközelebb egyetemista korom - ban kerültem hittanos cso portba, mely közösség tagjai azóta is rend - szeresen találkoznak. Ez az, ami leg - inkább megerősít hitemben, hogy ti. megosztjuk egymással vallási élmé - nyeinket, tapasztalatot cserélünk, ki hogyan próbál imádkozni a család - ban, a családdal, milyen módon éljük keresztény életünket. Lehetőség adó - dik a tevékeny szeretet közös ségen belüli, és azon túli kimutatására is. Ez nagyon fontos gyermekeink számára, ugyanis egy-egy jó példa többet jelenthet az ő hitük elmélyülésében, mint megannyi szövegelés. Leg na - gyobb veszélynek a médiát látom, amely ravasz módszerekkel, tudato - san próbálja mérgezni mind a gyer - mekek, mind a felnőttek hitét. Ifjabb korom legkedveltebb írásai közül Michel Quoist könyveit emel - ném ki (pl: Így élni jó vagy a Krisztus él!) Jelenleg igen erősítőleg hatnak Henri J. M. Nouwen lelki könyvei (pl.: A tékozló fiú hazatérése azonos című Rembrandt festmény alapján vagy Te vagy a Szeretett). Még fel - tétlen ajánlanám mindenkinek An - selm Grün német bencés szerzetes lel ki könyveit (pl: Az emberélet útjának felén). KALOCSAI TIBOR Katolikusnak születtem. Ezt a mondatot úgy kell értelmezni, hogy beleszülettem a családom hitébe, és olyan szülői és nagyszülői példát kap tam, melynek követése termé sze - tes volt számomra. A 70-es években voltam kamasz. Ez azért fontos a hitem szem pont já - ból, mert aki átélte ezt az időszakot, az tudja, hogy akkor még Úttörő-nek és KISZ-nek nevezett ifjúsági szerve - zetek működtek, melybe szabad akaratból kötelező volt belépni. Akkor április 4-ét, november 7-ét, Jézus születése helyett Szeretet ünnepet, Mikulás helyett Télapót, Húsvét helyett tavaszvárást ünne - peltek az emberek. Bár a családom a keresztény ünnepeket keresztény módon ünne - pelte, az iskolában, a TV-ben, a köz - életben mást hallottam. Ez a kettős - ség oda vezetett, hogy egyiket sem hittem el fenntartás nélkül. Felnőtt fejjel már tudom, hogy a kommunista propaganda célja éppen az ifjúság elbizonytalanítása volt. Ennek meg - fele lően én is szüneteltettem a hitemet, egészen addig, amíg a gyer - mekeimet kísértem hittanra (Tátra tér Gyuri atya Klárika). A szülőkkel megvártuk a hittanóra végét, és addig kötetlenül beszélgettünk vagy a téren, vagy az irodában. A vasárnapi mi - sékre is együtt jöttünk a gyerekekkel. Egy idő után természetessé vált, hogy mi szülők is összetartozunk. A mai napig örülünk egymásnak, ha nagy ritkán összefutunk, de az a mondat búcsúzáskor mindig elhangzik, hogy: Milyen jók voltak a Tátra téri szülői hittan órák! RÓZSA Nem hívő környezetben nőttem fel a 80-as években. A hit magját meggyőződésem szerint Isten ültette belém, csírába akkor hajtott, amikor láttam Szent Ferencről szóló klasszi - kus filmet a Napfivér, Holdnővért. Szárba 18 éves koromban szökkent, amikor jelentkeztem a plébá nosunk - nál, hogy megkereszteljen. Ő irá nyí - tott egy közösséghez, akik elhatároz - ták, hogy az evangélium tanítását konkrétan élni szeretnék. Ez a kö zös - ség segített, hogy lényegét meg - értsem és megtapasztaljam keresz - tény mivoltunknak. Innentől a mise - látogatás, plébániai szolgálat létele - memmé vált. Ha elveszíteném a közösséggel a kapcsolatot és egy teljesen más men - talitású közösségbe kerülnék, lehet, hogy bátorságom megrendülne. Hívő barátaink segítik hitemet. A hit erő sítésére talán ezt a köny - vet ajánla nám: Gyökössy Endre: Bandi bácsi a Szeretetről. JUHÁSZ SZILVIA (KNK csoport)

7 A Szőlőfürt melléklete December Hans Christian Andersen: A kis gyufaárus lány Kegyetlen hideg volt, hullott a hó és már sötétedett; az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonfőtt és mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy az édesanyja hordta valamikor, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha meg háza sodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az ut cá - kat, és kicsi lábát kékre-vö - rösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét össze - fogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szo rongatott. Egész álló nap hiába kínál - gatta portékáját, egy szál gyu - fát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki: Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hó pely - hek tapadtak szépen gön dö rö - dő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilvesztereste. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy ki szö - gellő ház sarka mögé, s maga alá húz - ta csupasz lábát. Ott még jobban di - dergett, majd megvette az Isten hi - dege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb, padlásszo - bá jukban farkasordító hideg van, a tető hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával meg ronggyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha kihúzna egyet a skatulyából, odadörzsölné a falhoz, s meggyújtaná, a lángjánál me gmelegíthetné a kezét! Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja! Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az! A sze - gény kis gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép réztetejű, rézcsövű vas - kályha előtt ülne olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jólesett melegedni mellette! Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pilla - natban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufa csonkkal a kezében. Elővett egy másik gyufát, meg - gyújtotta. Odahullt a fény a falra, te - nyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg: a kis gyufaárus lány be - láthatott a szobába. Hófehér te - rí tővel letakart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelán edé - nyek csillogtak rajta, s a kö ze - pén aszalt szilvával meg almá - val töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátá - ban, bukdácsolva indult a kis - lány felé. De jaj, megint ellob - bant a gyufa lángja, s nem lát - szott más, csak a puszta, hideg fal. Újabb gyufát gyúj tott: fé nyé - nél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyo gób - bat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szo bá jában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak he - gyén, a tarka díszecskéket, ami - ket eddig csak kirakatban lát ha - tott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng, és a sok ka rácsonyi gyertya lassan a ma - gasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. Valaki meghalt! mondta a kislány; emlékezett rá, hogy a nagy - anyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta Valahányszor lehull egy folytatás a következő oldalon

8 A Szőlőfürt Melléklete csillag, egy lélek áll az Isten színe elé. Megint odadörzsölt egy szál gyu - fát a falhoz, s egyszerre nagy vilá gos - ság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és sze - líden, hívogatóan nézett le kis uno - kájára. Nagyanyó! kiáltott föl a kis - lány. Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt hagysz, ha a gyufa végigég, eltűnsz, mint a meleg kályha meg a sült liba, meg a gyönyörűséges Elsőáldozás, november 17. szép karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagy - anyó! És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó soha - sem volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s fel emel - kedett vele; magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben: ki December pirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott a cso - dák kal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendő reggelén, körülötte egy halom gyufás skatulya és sok-sok elégett gyufaszál. Melegedni akart szegényke! mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján mindörökre el hagy - ta ezt a sötét világot. (Fordította: Rab Zsuzsa) December 8-án a délelőtti szent - misében már mindenki izga tottan várta a Mikulást, aki a gyermekek zengő énekére csakhamar belépett a templomunkba. Kicsik és nagyok leg - nagyobb örömére nálunk hagyta mo - solyát, jókedvét, szép és finom aján - dékait. Jövőre is várunk remél hető - leg tiszta szívvel Szent Miklós püspök!

9 2013. DECEMBER Szőlőfürt 7 Az emeritus pápa sikerkönyve Rómában a Lateráni Egyetemen a Ratzinger Foundation rendezésében október között tartottak nem - zetközi biblikus konferenciát: Evangéliumok. Történeti és Krisztológiai kutatás. címmel. A mintegy 450 fős konferencián jelen voltak az olasz katolikus és az amerikai, a német, az afrikai, valamint az anglikán, evan - gélikus, kálvinista és baptista bibli - kusok is. Igazi ökumenikus biblikus konferenciának tekinthető tehát, ame - lyet talán elsőként szerveztek a Late - ránon és a Vatikánban. A konfe ren - ciára a magyar biblikusok közül egyedül Benyik György kapott meg - hívást és tartott egy rövid előadást Jézus és a pénz címmel. A konferencia előadói többek között kitértek a történeti kutatásból gyakran kimaradt Máté és Lukács gyermekségtörténetének vizsgálatára. Érdekes módon a két evangélium a legfontosabb témában, például Jézus - nak nem földi apától való szár ma - zásának kérdésében semmilyen szem léleti különbséget nem mutat. Az ún. kánonon kívüli, vagyis apokrif evangéliumok sokkal kevesebb ese - ményről számolnak be, mint a kánoni írások, és ehhez a kevés eseményhez sokkal több regényes értelmezést fűztek. THOMAS SÖDING, a Ruhr-vidéki Egyetem professzora az ún. VI. Pál teremben tartotta meg XVI. Benedek Jézus könyvének teológiájáról szóló elemező előadását. A legfontosabb pont, hogy Ratzinger pápa teoló giá - jának központjában a barátság áll. Az az én parancsom, hogy sze res - sétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. (Jn 15,12-15). Nem véletlen, hogy a Deus caritas est című enciklikájában is az emeritus pápa a szeretet fogalmat elemzi: az erosszal szembe állítja a filiát. Söding professzor Benedek pápa egyháztanát vizsgálva felhívta a figyelmet arra, hogy az egyházat nem adminiszt rá - ciós intézménynek tartja, hanem Isten szeretetének és barátságának misz té - riumából létrejött intéz ménynek. Szólt arról is, hogy Benedek pápa egy háztanára nagy hatással volt J. H. Newmann és Edit Stein tanítása is. Arra is kitért, hogy a Biblia történeti - ségről beszélve nem csak az ese mé - nyeket kell igazolnunk, hanem az események kapcsán megjelenő hitet is, amely nem egy későbbi ideológiai értelmezése az eseményeknek. Az apostolok hite nem pusztán húsvét utáni esemény, vagy első századi ér - tel mezés, hanem az apostolok hitének kiváltói a húsvét előtti események is. Ez a gondolat nyitotta meg Benedek pápának a történet kritikai exegé - zissel kapcsolatos kétségeiről szóló elemzést. Söding professzor hang sú - lyozta, hogy a pápa nem ítélte el a történetkritikai exegézist, a Jézus köny vében és másutt is, mindössze arról beszélt, hogy ennek a mód szer - nek is megvan a maga határa, vagy vissza lehet vele élni. De azt is hang - súlyozta a pápa, hogy a bibli ku sok - nak nem csak az események hátterét kell felkutatni, hanem ezt követően el kell jutni a hit misztériumának a feltáráshoz is. Ezért nevezi Jézust Benedek pápa új Mózesnek. Aki az Atyával szemtől szembe találkozik, és ez motiválja cselekedeteit. Az írásokon keresztül hasonló élményre kell eljutni a biblikusoknak is. Az Írások kapuján kopogtatva nyílik meg a hit kapuja. ANGELO AMATO bíboros, a szentté avatási kongregáció elnöke az emeritus pápa könyvének teológiai és módszertani értékeit méltatva kijelen - tett, hogy XVI. Benedek Jézus köny - ve egy mai krisztológiának tekint - hető. Egyrészt visszaadja az evan gé - liumok szavahihetőségét, másrészt azt kívánja, hogy Jézustól tanuljuk meg, hogyan kell eljutni az Atyához. Hiszen az evangéliumok nem csak Jézus életének történetét vázolják fel az események szintjén, hanem eköz - ben a benne való hit megszületésének történetét is bemutatják. Az igazi Krisztus ismerete azt jelenti, hogy nem egy ideológiát, vagy egy múlt - ban élt személyt ismerünk meg, ha - nem ezen ismeret által tapasztalatot szerzünk, hogyan kell gyakorló ke - resztény életet élni. Felhívta a figyel - met arra is a bíboros, hogy ha csak felületesen, de formálisan idézzük a keresztény atyákat, úgy mintha ők lennének a keresztény ideológia, és a dogmák előkészítői, akkor nem vesszük észre az atyák égő hitét, amely mindegyiknél a Krisztus által tanított szeretetből táplálkozik. Ezt a hitet kell megtanulni az atyák tanul - mányozása által. Ezt követően a biblikusok az apos toli palota Kelemen termébe vonultak át, ahol Ferenc pápa az idén először a Ratzinger díjat egy anglikán professzornak RICHARD A. BURRIDGEnek, a londoni Kings College dékán - jának jeles biblikusnak adományozta, valamint egy civilnek, CHRISTIAN SCHALLER professzornak, aki Ratzin - ger teológiai hagyatékát gon dozza és készíti elő az életmű kia dását. Ferenc pápa rövid beszédében kiemelte: Benedek pápa térdeplő teológus volt, nem csak kutatott, hanem imádkozott is. DR. BENYIK GYÖRGY a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója

10 8 Szőlőfürt DECMBER Séta az őszi Füvészkertben Az esős őszben már-már úgy érez - tük, el sem jön a mi nyarunk. Októ - ber közepétől azonban az égbolt derülni, a fák színesedni kezdtek. A Nyugdíjas Klub kis csoportjával elhatároztuk, hogy a közelgő szobába kényszerülés, és a ránk váró több hónapos színtelenség előtt még egy - szer gyönyörködünk egy kicsit a téli álomra készülő természetben. Leg - kézenfekvőbb megoldásnak a nyáron már megcsodált Füvészkert kínál - kozott. A bejárat tökkiállítása narancsos színeivel kellő hangulatot teremtett a sétához. A hatalmas üvegház trópusi növényeit sajnos csak kívülről tudtuk meglesni éppen permeteztek de így is megcsodáltuk a hatalmas kaktuszokat, pálmákat, broméliákat. A kert többi részét már háborítatlanul nézegethettük, szinte csak mi sétál - gat tunk a vastag színes avar sző nye - gen. Kellemes volt az ősz meleg szí - neiben gyönyörködni, a madarakat hallgatni, az eső után tömegesen el - sza porodó különböző kalapokban pipiskedő gombák nevét találgatni, a bokrok és fák piros-sárga árnyala tai - ban pompázó bogyóit megcsodálni. Hamarosan mindannyiunk kezében csokorrá bővültek az otthagyhatatlan tarka falevelek. Megnéztük a madár kiállítást, pan - csoltunk a csobogóban, majd kelle - mesen elfáradva, élmé nyekkel gaz - dagodva huppantunk le a mindennapi életünkbe visszaröpítő autóbuszra. LAKÓNÉ MARIKA Krisztus számít Rád! A Hit Éve lezárult. Végezzünk egy kis lelki számvetést, haladtunk-e előre a hit sokszor rögös útján? Kinek-kinek magában kell eldön - tenie ezt a kérdést, ehhez az adventi készület nagyon alkalmas időszak. Külső segí tség, értő lelki vezetés sokat segíthet hitünk kérdéseinek rendszerezéséhez, tisztázásához. Ne - kem a Cursillo lelkiség adott nagy lehetőséget erre. A cursillo spanyol szó, kis tan fo - lyamocskát jelent. 80 évvel ezelőtt Spanyolországból indult el ez a lelki - ségi irányzat, amely mai formájában egy három napos, bentlakásos tanfo - lyam elvégzésével indul. E három napban a résztvevőknek alkalmuk van megismerni önmagukhoz, Krisz - tushoz, és végül embertársaikhoz fûződő kapcsolatuk lényeges elemeit. Itt égett a lelkembe az a felismerés, hogy Krisztus nemcsak feltétel nél - kül szeret engem, hanem feltétlenül számít rám!!! Úgy kell tehát élnem, hogy minden cselekedetemet ez ösz - tönözze: Krisztus számít Rád! Őt lásd meg minden körülötted lévőben, Ő érte hozd meg apróbb-nagyobb áldo - za taidat. Annyit tegyél meg, ami Tőled telik, de azt tedd meg, amíg élsz. Mindenkinek van tehát küldetése a földön, jó, ha ezt sikerül időben fel - ismernünk. Ezért javaslom a kere sők - nek e tanfolyamocska elvégzését, annál is inkább, mert nem formális elköteleződést kíván a résztvevőktől. Krisztus munkáját folytató, a kör nye - zetét bátran a jóra befolyásoló, vi - dám, elkö telezett keresztény életet élő, tanúságtevő emberré formál át, és buzdít a három nap. A három napos tanfolyamon előa - dások és tanúságtételek hangzanak el világi előadóktól, és a velünk lévő pa pok tól. Minden nap van szentmise, éne kelünk, viccet mesélünk, imádko - zunk, nagyokat beszélgetünk, néha sírunk és sokszor nevetünk. A mozgalom Szentszéki jóvá ha - gyás sal rendelkezik, az egyházmegye püspökének irányítása alatt áll. Egy - ház megyén belül a mozgalmat egy

11 2013. DECEMBER Szőlőfürt 9 titkárság vezeti, élén világi vezetővel és a püspök által kijelölt lelki vezető - vel. (A Szeged-Csanádi Egyház - megyében Kövesdy Zsolt atya, kun - szentmártoni plébános a lelki ve - zető.) Ilyen három napos tanfolyamot egye lőre évente egy alkalommal tartanak, külön a nőknek és külön a férfiaknak nyarán a helyszín az Alsóvárosi Ferences Kolostor volt ben nőknek június között, míg a férfiaknak június között lesz cursillo tanfolyam, ame - lyekre már most lehet jelentkezni. Jelentkezési lapot a plébániai irodán lehet kérni. A megújulás jegyében a cursillo munkatársai két alkalommal is talál - koztak október és november hónap - ban. E találkozások színhelye a mi közösségi házunk volt és többen is részt vettünk rajta a cursillót már elvégzett testvéreink közül. Jó lenne, ha ez a megújulási mozgalom minél szélesebb körben elterjedne, a barát - kozás útján segítve Krisztus orszá - gának építését! BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT Csapatgyűlés az 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapatban október 20. Az idei cserkészév keretmeséje a katakombacserkészet, az a korszak, ami kor a kommunista diktatúra be til - totta a cserkészetet, de az titokban, álcázott vagy rejtett formában tovább működött. Az éves keretmese az őszi csa patgyűlésen veszi kezdetét, nem volt ez másképpen most sem. Pár hete különös üzenet fogadta a cserkészotthon ajtaján azokat, akik őrsi foglalkozásra érkeztek ben járunk: a Magyar Kommunista Párt plakátját láthattuk az ajtóra szegezve, mely azt hirdette, hogy a cserkészetet betiltották, és beolvadunk az Úttörő - szövetségbe. Értetlenül fogadtuk a hírt, a pontos információkra azonban nem sokat kellett várni: október 20- án, szokásos éves csapatgyűlésünkön választ kaptunk a kérdéseinkre. Maga Rajk László belügyminiszter látoga - tott el hozzánk, és jelképesen egy úttörőnyakkendőt is hozott a csapat - parancsnokunknak, ezzel is jelezve a cserkészet betiltását. Szo mo rúan vettük tudomásul, hogy így állnak a dolgok. Miután a belügyminiszter elvtárs távozott, elhatároztuk, hogy nem fogadjuk el a betiltást, és titokban továbbra is cserkészek maradunk. Ez azonban nem könnyű feladat, és veszélyes is lehet. Így azt gondoltuk, egy szerepjáték keretében rögtön ki is próbáljuk, milyen lesz élesben csinálni a föld alatti cserkészetet. Két csapatot alakítottunk, és különböző szerepekbe bújva (volt köztünk úttö - rővezető, kommunista párttag, cser - készvezető, ÁVO-s, vörös ke resztes stb.) modelleztük magunknak, mi vár ránk majd a valóságban. A cserkészek célja természetesen a cserkészet újra - indítása volt, míg a kommunista ol - dalon állók igyekeztek ezt meg aka - dályozni. A játék végére kiderült, hogy nem is olyan egyszerű föld alatti cser ké - szetet folytatni, van még mit gya ko - rolni az elővigyázatosság és az óva - tos ság terén, hogy a cserkészek kez - deményezéseit ne füleljék le a kom - munisták. A közösen eltöltött délután jó alkalom volt arra, hogy átérezzük az akkori idők nehézségeit, veszé - lyeit, és azok nagyságát, akik mind - ezek ellenére továbbra is a jó ügyért harcoltak. BIBOK ÁGNES Jubiláns házasok köszöntése Krisztus Király vasárnapjára évek óta összehívjuk azokat a házaspárokat, akik esküvőjük stb év - fordulóját ünneplik. Újabban már a vasárnap délelőtti szentmisében tör - ténik a családok illetve párok meg - áldása és a házastársi eskü meg - erősítése.

12 10 Szőlőfürt DECMBER Elsőáldozásra készültünk... Az idén is a szokásos állomások meg - tartásával érkeztünk el az elsőáldozás nap jáig: a kereszt, majd a Hitvallás és Miatyánk szövegének átadása után októ - berben lelki napot tartottunk. A szent gyó - nás elvégzését követően az idén ti zen - négyen részesültek első alkalommal az Oltáriszentségben: Ambrózi Alexandra, Bak Péter István Csanádi Dóra, Bácskai Péter, Biacsi Brigitta, Doszpod Alexandra Ber nadett, Erdei Éva Boglárka, Ferenczi Petra Ildikó, Nagyhegyesi Natália, Szűcs Kata, Péter Áron, Tolnai Zsófia, Tóth Gergely, Török Ádám. A csoportkép a Szőlőszemben található! November 10-én, a délelőtti szent - misében köszöntöttük Benyik atya édes - anyját 90. születésnapja alkalmából. A jókívánságok és ajándékok mellett az ünnepelt pápai áldásban is részesült, melynek szövege magyarul: Őszentsége Ferenc Pápa meleg szívvel adja apostoli áldását Benyik Mihálynénak 90 éves születésnapja alkalmából és örömmel terjeszti ki azt családja tagjaira és barátaira is, kérve rájuk a Mindenható bőséges áldását és a Boldogságos Szűz Máriának mennyei vigaszát és állandó segítségét. Kelt, Vatikánban, én Mons. Konrad KRAJEWSKI érsek Az apostoli kabinetiroda vezetője. Karácsonyi ajándékkoncert örömkönnyekkel... A LUMEN együttes és a Nyugdíjas Klub közös ünnepe december 14-én A sok évi hagyományhoz ragaszkodva plébániánk LUMEN együttese az idén is gyönyörű szeretet-koncerttel ajándékozta meg nyugdíjas klubunk idős tagjait. December 14-én, szombaton délután csinosan felöltözött idős hölgyek foglaltak helyet az Apor Vilmos terem karácsonyi díszben ragyogó, szépen megterített asztalai mellett. Lakó Ferencné Marika, a Nyugdíjas Klub vezetője üdvözölte a vendégeket, röviden összefoglalta a klub évi tevékenységét és köszönetet mondott mindazoknak, akik elősegítették a gazdag programok létrejöttét. Majd Boross Gyula, az Önkormányzat Idősügyi Tanácsa nevében szólt a jelenlévőkhöz és kívánt a jövőben is sikeres működést. Plébánosunk, Dr. Benyik György atya hozzászólásában hangsúlyozta, örömmel tölti el az a tény, hogy idősek, fiatalok és gyerekek most együtt ünnepelnek; elmondta, hogy a következő év pasztorális tevékenységének kiemelt célja lesz a generációk közötti kapcsolatok erősítése. Ezt követően hangzott el a LUMEN Együttes csodálatos karácsonyi koncertje, énekkel, zenével, a gyermek Jézus születésével kapcsolatos vetítettképes háttérrel. Az adventi boldog várakozás áhítata töltötte el a hallgatóság szívét, a koncert végeztével csaknem minden szempár könnyektől ragyogott. Hálás vastapssal köszönték meg a résztvevők a Lumen együttes fáradozását. Megtudtuk tőlük, hogy ezt az új műsort most adták elő első alkalommal közönség előtt, így tehát egy igazi ősbemutató részesei voltunk. A koncert után Marika kiosztotta a kis ajándékcsomagokat és elfogyasztottuk a finom hidegtálas vacsorát, melyek anyagi fedezetét többféle támogatásból (önkormányzat, Kónya Gábor képviselő illetve Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt pályázat) tudtuk biztosítani. A plébánia hálás nyugdíjasai nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik e szép ünnepet számunkra emlékezetessé tették! BNÉ JUTKA

13 2013. DECEMBER Szőlőfürt 11 Sok szeretettel köszöntjük testvérein - ket, akik az újjászületés szentségé ben részesültek: Balasa Endre Csukonyi Zoé Gréta Feró Dávid Kovács Bercel Kovács Réka Márton Martin Balázs Perényi Zsuzsanna Az Örök Világosság fényeskedjen nekik, nyugodjanak békében! Bobály Béláné Mácsai Erzsébet Bodor Ferencné Ágoston Ibolya Boros Lajos Buknicz Ferenc Feczkó Péter Kulai Lászlóné Olejnyik Katalin Magyar Józsefné Czirok Julianna Németh György Süveg Jánosné Nagy Etelka Szabó Tamás Szarvas Vilmos H Í R E K Sekrestyésváltás BABICZKI ANDRÁS és felesége MARIKA évtizedek óta végeznek templomi szolgálatot. Marika a litur - gikus ruhák mosását is ellátta. András a gyertyákat és az ostyát szerezte be mindig precízen. Áldozatos mun ká - ju kat felváltva végezték, ami a csa - ládi programok meg szervezé sében sok-sok lemondással járt. FARKASNÉ SŐREGI JULIANNA test - vérünk néhány éve nyugdíjas. 25 éve kötött házasságot. Fiatalon szociális téren dolgozott, ápolónő volt kór ház - ban és szociális otthonokban. 15 évig volt Felsővároson és 2 évig Rókuson sekrestyés. Személyes ismeretsége is ebből az időből van Benyik atyával. 20. Karácsonyi Karitász Vásár Rászoruló családok tűzifa-támogatá - sára fordítják a Nagyáruházban megnyílt Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász Karácsonyi Karitász Vásárának bevé te - lét; a szervezők a kézzel készített aján - dék tárgyakat egy hétig árusítják. A vásárt Mádl Dalma, a Karitász jó - szolgálati nagykövete és Kiss-Rigó Lász - ló szeged-csanádi megyéspüspök nyi - tották meg. Kiss-Rigó László arra hívta fel a figyelmet, hogy nem az anyagi jólét és nem a kellemes életkörülmények je - lentik a boldogságot, hanem az, ha má sok boldogulását segítjük. Azok, akik a vásárra készültek és annak sikeréhez hoz - zájárulnak, biztosan a boldogságot hor - dozzák magukban hangsúlyozta a me - gyéspüspök. Örömmel jöttem és látom, hogy az önkéntesek milyen szép munkákkal ké - szültek arra, hogy másoknak örömet sze - rez zenek. Akinek nincs pénze, az is talál magának ajándékot, egészen olcsó, még - is míves munkák is vannak itt mondta Mádl Dalma. Megyeri Márta, a Szeged-Csanádi Egy házmegyei Karitász vezetője el - mondta: a vásárt egyetemisták indították el húsz évvel ezelőtt, akkor még só-liszt gyurmából, papírból készítettek ajándék - tárgyakat. Mostanra már nem csak egyetemisták vesznek részt az elő ké szü - letekben, óvodások, kisiskolások is szí - vesen segítenek és az anyukák is be kap - csolódnak a munkába. A december 16-ig nyitva tartó vá sá - ron a többi között képeslapokat, ko - szorúkat, gyertyákat, karácsonyfadíszeket, természetes anyagokból készült fi - gurákat vásárolhattak az érdeklődők. (Átvéve a szegedcafe.hu-ról)

14 Somlyó György: Mese arról, ki hogyan szeret Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik. Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret. Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret. Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik. Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel. Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel. De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretettel, s nem érti, hogy mások feleletül a gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet. Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, amely a fénycsóvák csapdájába esett. Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit szeret. Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bombáit ledobja. Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját vezeti a levegőben. Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, hogy megszopja az éhező kisgyerek. Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába nyelő amőba. Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot. Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot. Van, aki önmagát szereti másban, s van, aki önmagában azt a másikat, akivé maga is válik általa. Hétfő: 9-12; Kedd: 9-12; Szerda: 9-12; Csütörtök: 9-12; Péntek: 9-12; Vasárnap: 10 és 18 óra Hétköznap: 18 óra Igeliturgia: 18 óra Gyóntatás: szentmisék előtt fél órával Lelkibeszélgetés: előre megbe - szélt idő pont ban, de sürgős ügy ben bármikor lehet a plé bánost keresni. Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az időszűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. A szeretet ajándéka megmarad. Szőlőfürt A Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia kiadványa. Megjelenik évente négy alkalommal. Lapzárta: december 16. Szerkesztőség tagjai: Dr. Benyik György felelős szerkesztő dr. Miseta Mária szerkesztő Zólyomi Norbert szerkesztő, számítógépes-tördelő Szerkesztőség címe, elérhetősége: 6723 Szeged, Tátra tér 5. Telefon/Fax: (62) Mobil: 70/ ; 20/ A Szőlőfürt az Interneten is olvasható. Honlapunk címe:

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A szeretet tanúi. Az algyői egyházközség kiadványa BOLDOGAN SZERETNI!

A szeretet tanúi. Az algyői egyházközség kiadványa BOLDOGAN SZERETNI! 2013. december 22. 18. évfolyam, 3. szám A szeretet tanúi Az algyői egyházközség kiadványa BOLDOGAN SZERETNI! A Karácsony, Jézus születésnapja a szeretet ünnepe. Ilyenkor szegény és gazdag akkor érzi magát

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben