EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele"

Átírás

1 Új évfolyam 140. szám 2010 december S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele Az adventi szentidőben Karácsonyra készültünk, emlékeztünk Jézus első eljövetelére. A liturgikus szövegek Jézus második eljövetelére is figyelmeztettek, mert nemcsak az évente visszatérő ünnepre készülünk, hanem az Urat várjuk, akiről a Hiszekegyben így valljuk: Újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Az első adventi várakozásunk Karácsonykor beteljesedett. Újra átéltük a karácsonyvárást, mely várakozás lényegében emlékezés volt: együtt éreztünk az ősökkel, az ószövetségi vá - lasztott néppel, bűnbánatot tartottunk, együtt imádkoztuk a prófétával: Harmatozzatok égi ma gasok! Téged vár epedve a halandók lelke, jöjj el, édes Üdvözítőnk. (vö. Iz 45,8) A második várakozásunk Karácsonytól és Pünkösdtől halálunkig, illetve a végítéletig tart. A megváltás megtörtént, de hátra van a beteljesülése az örök boldogságban. A hittudomány nyelvén ezt úgy fejezzük ki, hogy a már és a még nem feszültségében üljük meg adventünket, éljük le keresztény életünket. A kérdés csak az, hogy mit várunk életünkben, családunkban és a társadalomban A keresztség szentségében Isten gyermekei, a mennyország örökösei lettünk és a teljes Szentháromság birtoklásával lelkünk szentély lett. Egyéni életünket ennek megfelelően kell alakítanunk. Egyetlen ismertetőjelünk van: Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,35) Is - tenszeretetemet csak a felebaráti szeretet gyakorlásával tudom bizonyítani. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. (Mt 5,14) A közmondás szerint a hűlést és a szerelmet nem lehet rejtegetni, mert meglátszik az arcon. De így vagyunk kereszténységünkkel is. Szavaink, tetteink, egyszerű meg jelenésünk tanúságtétel Istenről, aki maga a Szeretet. (1Jn 4,16) A főparancs minden mást magába foglal. A szeretetet elsősorban a családban kell megélnem. Szülők, gyermekek kötelessége a szeretet. Ré - gen rossz, ha a szeretetet kötelezni kell. Annak szívből kell fakadnia. Éljünk a szentségekkel, mert elesett emberi természetünk a megváltás után is rászorul a kegyelem állandó támogatására, hogy meg tudja élni a szeretetet. A Miatyánkot csak többes számban lehet mondani. Mi vagyunk Jézus Krisztus Titokzatos Testének, az Egyháznak a tagjai. Felelősek vagyunk egymás iránt: a munkahelyen, a táradalomban, ott, ahova a Gondviselés állított. Keresztény hitünk nem magánügy, hanem a keresztségben kapott küldetés testvéreimhez. A tanúságtétel a közéletben is kötelez, elsősorban életpéldával, de ha kell, szóbeli hitvallással is. Az Úr Jézus második eljöveteléről beszélve előjeleket is említ: földrengés, háborúk, katasztrófák. (Mk 13,21 27 stb.) Napjainkban mintha megsokszorozódtak volna ezek az előjelek Valójában csak a tömegtájékoztatás sebessége gyorsult fel, és ezért perceken belül mindenről (folytatása a második oldalon)

2 tájékozódunk. Ám az említett jelek mindig megvoltak és meglesznek a világ végéig. Ezért kéri az Úr Jézus, hogy várjuk állandó készenlétben eljövetelét, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. (Mt 25,13) Az állandó készenlét pedig a kegyelemben megélt hitvalló, tanúságtevő ke - resztény életet jelenti. Mindez összecseng azzal, hogy Advent I. va - sárnapjától Főegyházmegyénk Pasztorális Terve alapján a kommunió évét tartjuk. Tudom, első hallásra a kommunió szó ismeretlenül hangzik, és a magyarázó lelkipásztori füzet nem jut el mindenkihez. A szó latin, communio, közösséget je - lent, kapcsolattartást. Elég idéznem a lelkipásztori füzet előszavából Szent Jánost: Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. (1 Jn 4,11) Ebben minden benne van: ke - Az Isten, a szent Szűz s Jézus lelkének karácsonya. Mindegyik egy különálló világ! Öröm, mélység, bensőség... mindegyik csendes és ma - gányos... mint a hegycsúcsok élete... zavartalan. Mézzel folyó a szent Szűz karácsonya s szívünkhöz legközelebb áll, értjük s tiszteljük. Gyönyörködünk e rózsás, liliomos lelken, mely egyedüli dísze az istállónak; úgy nézzük őt, mint a felfutó rózsát, mely a barlangot díszíti... Gyönyörködünk e virrasztó szűzön... az Úr szolgálója Minden gondolatot meghalad az Isten karácsonya. Fia megtestesülésének örömére új csillagot tűz ki ra - gyogó egére; angyali lágy, bársonyos szárnyakon ereszkednek le s glóriát énekelnek. S milyen Krisztus karácsonya? Ezt a belső, mélységes világot az élet háromféle örvénye jellemzi: a) Az első az Istenlátás... vidit lucem magnam" 1 Ádámnak álmokban, Mózesnek, Izaiásnak látomásokban szólt az Úr. A tudomány is látni akar, de csak elfödött arcot lát. Az első teremtmény, mely Istenlátó volt, Krisztus lelke. A végtelen neki nyílt meg, örvényes hullámait lábai elé gördítette. Ezt a látást, ezt a fényt, ezt a mennyországot élvezte Krisztus lelke az első karácsonyi éjben. Szent betlehemi éj, mely e nagy világosságot barlangodba rejted s kettős sötétséggel födöd s takarod el, belőled kel majd a nap... Szent éj, 2 Karácsony örvényei reszténynek lenni, katolikus egyházközségben élni egyszerűen szeretetközösséget jelent, ahol Isten szerelméért (régi mondás = Isten iránti szeretetből) az egyházközség tagjai figyelnek egymásra. Itt felsorolhatnánk a kis katekizmusból az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit (Éhezőknek ételt adni, stb.). Ezt jelenti a kommunió a gyakorlati keresztény életben. Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog új - esztendőt Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Hí - veimnek és minden jóakaratú embernek! Gyulafehérvár, Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén György s.k. érsek mely az élet éjét jelképezed s telve vagy néma kérdésekkel, mily hangos feleletet adsz nekünk, kik a Napkeletet, az örök világosság sugárzatát keressük. b) Második vonása Krisztus karácsonyának a bűntelenség. Nevezhetem finomságnak, tiszta - ság nak, lelkiségnek a világ hiányos, torzult, zavaros életével szemben. Valami kristályos átlátszóság van e lelken, hol a homálynak nincs helye, csupa harmónia, leheletszerű szépség. Alacsonyra, kisszerűre, nemtelenre nem való. Napsugaras lélek, mely fényre van teremtve, azért leheli a szívtisztaságot Krisztus Jézus karácsonya. c) Harmadik jellege a szentség. Szent az, ami Istené... szent a kehely, az oltár... Krisztus lelke az Istenségtől szent. Lelkem, mondja neki az Isten s elénekli az Énekek énekét. Senkit nem szeret úgy, mint lelkét. Azért koszorút köt: coronam gratiarum 2 szivárványt lehel homlokára, szépséget arcára, genae tuae sicut columbae 3, mézet csepegtet ajkára, et lac in ore ejus 4 ; kenetessé teszi. Szent karácsony-éj, Krisztus öröme! Istentől ittas a te lelked, az első boldog lélek! Testvérem s királyom! Hamuval behintett fejek fölé emeled koszorús homlokodat s bíztatsz! Levate capita vestra. 5 Én Uram, én Istenem! Nemcsak a gyermek könnyeit nézem szemeidben hanem az Isten- (folytatása a negyedik oldalon)

3 Koós Anna: Szenteste Ó mily csodás ünnep van ma, megszületett a drága K i s j é z u s k a. Eljött hozzánk, Atyánk küldte áldást és békességet hozott a Földre. Az emberek örömére karácsonyfa ragyog érte. Kecses gyertyák, fényes gömbök, csillagszórók, alma, dió, narancs és finom édes csokis szaloncukrok, sok-sok csillogó gyönyörűség díszíti, ékesíti e zöld lombot. A karácsonyfa minden ága egy - egy tündérmesét rejt magában. Te is könnyen átélheted, gondolatban elérheted, csodáját remélheted. A családnak minden tagját aranyhajú víg angyalkák énekükkel hívogatják. Dalolnak és bolondoznak, gömbtükörből mosolyognak, boldogságot sugároznak. Csengő hangjuk messze zengi: Mennyei érzés szeretetet adni, és viszonzásul kapni. Vidámságuk kedves nekünk, dalra fakad szívünk, lelkünk. Angyal szárnyuk égig emel, üzenetünk viszi ma el. A fa körül család örül, vacsorához asztalhoz ül. Hangjuk lassan elcsendesül. Forrás: 3

4 látás izzó napját is; nemcsak istállódat szemlélem, hanem mennyországodat is ragyogó lelkedben; jászolodban diadalszekérre ismerek! Megjelent a mi hősünk! Rex regum 6, dicsőség s erős: glória unigeniti a Patre... 7 Eljött üdvözíteni. Képét lelkünkben hordozzuk s örömmel indulunk utána! Miért hívja a pásztorokat? Az angyalok kara fönt s a pásztoroké lent énekelte az első karácsonyi officiumot. Két kar: fölség és egyszerűség. Istenünk is ilyen itt; ragyog végtelenségének ar - culata, de el van takarva gyermekarccal. Mi ab - ban a hitben, mely a végtelent egyszerűségben keresi, akadunk rá Istenre s mindenre; ráakadunk az Úrra Bethlehemben.. s az Oltáriszentségben; mily boldogító s vakmerő igénytelenség. Ráakadunk apró, közönséges cselekedeteink örök értékére; ignoráljuk a Végtelennek nehézségeit, az örvényeket s kinyitva szánkat, azt a vakmerő szót mondjuk, hogy Atyánk. De hisz nem Bethlehemben ereszkedett le hozzánk először. Leereszkedett, mikor gondolt világot, csigát-bigát, csacsogó hullámokat, táncoló napsugarat; de mindenek fölött akkor, mikor gyermek lett s ez együgyűségében isteni méltóságra s erőre emelte az emberiséget. Imádlak téged, együgyű kis gyermek, szólj hozzám, hozzám, kinek egy ügye, egy kincse van: halhatatlan lelke; taníts meg, kérlek, az Isten gyermekeinek azon merészségére, mely nem akad fönn azon, hogy közel van hozzá az Isten, hanem gyermekszívvel néz rá gyermekajkkal szól hozzá; szólj Uram, az együgyűhöz, kinek együgyűsége a legfölségesebb művészet, mindent Istennel kitölteni; kinek együgyűsége öröm, vidámság, boldogság! Azért hívja a pásztorokat, mert nincs lelkükön a világélet terheltsége... ők nem letört, elcsigázott emberek, kiket megmérgez szívben, ke - délyben a kultúrmunka s a gazdasági élet harca és gondja. Ők nem fonnyadt, blazírt lelkek, kik be - lefáradtak az életbe; kiknek a hit, a vallás legfölebb ír s vigasz. Isten ments! Csakis írt és vigaszt keresni és jajgatni, az kórházi hangulat; a vallás nem beteges érzület, hanem lelkes szolgálata a mi Urunk Istenünknek Ne legyünk mi lézengő re - konvalescensek, kik az Urat csak betegápolónak 4 (folytatás a második oldalról) nézik. Érte s neki élünk s halunk! Erőteljes élet a mi Istenszolgálatunk Tehát bele ifjú erőkkel, nagy aspirációkkal, önzetlenül. Azért hívja a pásztorokat, mert nem elpuhultak Esőben, szélben, csillagos, téli éjben virrasztanak nyájuk mellett. Különös szimpátiája van a lelkek pásztorának az éjben virrasztó pásztorok iránt. A kényelem s a kényesség nem a lélek fészke; száraz, ropogós gallyból van az rakva, mint a vadgalamboké. Nélkülözésekkel is neveljük a lelket; köves földet szeret. Szilfákat, melyeken lelkivilág fejti ki pompáját, meg lehet szeretni. I nostri benedetti sassi 8 mondták a vegliaiak, mikor szép, termékeny vidékről vetődtek ha za; édes, áldott sziklák, a hit magaslatának s az önmegtagadásnak sziklái; áldott sziklák, ha édesebb, nemesebb, lelkibb élet fakad belőlük és rajtuk. S békesség a földön a jóakaratú embereknek. Nem halál, hanem harmónia. Békét kell teremtenem magamban, hogy vérem, ösztönöm, szenvedélyem engedelmeskedjenek jóakaratomnak. Jóakaratom akkor lesz, ha ész és hit világoskodik nekem s e kettős világosság nyomában erősen s kitartóan akarok. Jóakarat nem annyi, mint lágy, engedékeny, cukorvizes akarat; jóakarat az, mely a célnak megfelel; tud kemény, tud lágy, tud édes, tud szigorú lenni, ahogy azt az Isten akarja. Akkor békém lesz Istennel, emberrel s önmagammal. Ó, mily nagy jó, de egyszersmind ritka jó a jóakarat, mely a bűnt kerüli, a rosszat legyőzi, a bajt elviseli! Kezdjetek jót s jól akarni; ez a földi mennyország; az égi dicsőség. Prohászka Ottokár Jegyzetek: 1 vidit lucem magnam nagy fényt látott 2 coronam gratiarum a kegyelmek koszorúját 3 genae tuae sicut columbae szemeid mint a gerlicéé 4 et lac in ore eius és tej az ő szájában 5 levate capita vestra emeljétek fel a fejeteket 6 rex regum királyok királya 7 glória unigeniti a Patre az Atyától való egyszülött dicsősége 8 I nostri benedetti sassi a mi áldott szikláink

5 Az Ige testté lett Karácsony éjjele mindig a leghosszabb, mert fénylő karjával visszanyúlik gyermekkorunkba, magához öleli legszebb emlékeinket. Megállunk a betlehemi jászol előtt és gondolatban visszamegyünk az első karácsonyig, amely egyszerűségével túlszárnyalt minden emberi elképzelést. Méltán jegyzi meg egy marxista író, Ernst Bloch: Olyan történet, mely az istállóval kezdődik és a kereszten végződik, nem a legendák világából származik. A kisbaba még nem tud beszélni, búját-baját sírással, örömét mosolyával jelzi. Így tesz Jézus is. Ha figyelmesen nézzük, könnyeket látunk szemében. A betlehemi barlangból sötét kilátás nyílik a világra. A Gyermek sír, mert éhes. Nem é - desanyja tejére, hanem az emberek szeretetére. Erre szomjazott a keresztfán is. Eljött a földre, hogy születésével és halálával hirdesse az Isten emberszeretetét. Nemde földi életünk boldogságának legfontosabb feltétele, hogy szeretetével felénk forduljon egy másik ember. Hogy megszólítson a szeretet nyelvén. Csak a szeretet nyelvén lehet megszerkeszteni az igazi béke Magna Chartáját. Kétezer év múlt el az első karácsony óta és Jézusnak végig kellett néznie a véres háborúkat! Egyesek balga módon azt állították, hogy értem harcolnak, értem verekszenek. Megmondtam és újra mondom: nincs szükségem fegyvereitekre. Nem ismerek >>szent<< háborút, fegyverekkel vívott kereszteshadjáratot. Hegyi beszédemben nyíltan megmondottam: boldogok a békességszerzők. De mert ma is sokan az erőszakban bíznak, minden okom megvan a szomorúságra. Azért van okom a mosolyra, az örvendezésre is. Örülök, hogy itt vagytok. Jólesik látni a hűséges híveket, akik kisded nyájként hétről hétre összegyűlnek templomomban, örülök a betegeknek, öregeknek, szenvedőknek, akik nálam keresnek vigasztalást, örülök kedvenceimnek a gyermekeknek, akik megtisztulnak a keresztség fürdőjében és bizalommal fordulnak felém. Örülök, amikor a szentmisén a Miatyánkot imádkozva testvérként megfogjátok egymás kezét. Mosolygok és tőletek függ: miből lesz több a földön, Isten könnyéből vagy Isten mosolyából? Egy fiatal lányról beszélte valaki. Bárban, mulatóhelyen dolgozik, a konyhán. Lucynak hívják és távol a szülői háztól is megőrzi vallásos hitét. Már hetekkel előbb megkérte főnökét, en - gedje el az éjféli szentmisére. Ezt eddig egyetlen esztendőben sem mulasztotta el. Csaó búcsúznak tőle munkatársai, amikor 11 óra körül elindul. Mise után visszatért munkahelyére és arcán ma - gával hozta a karácsonyi ünnep örömét. Minden szem rá szegeződött. Valaki megkérdezte: Áldoztál is? Igen. Akkor szívedben lakik az Isten. Bizonyosan. Csókolj meg valamennyiünket! Egyszerű, de igaz történet, amely a karácsony lényegére irányítja figyelmünket. Nevezetesen ar - ra, hogy hitünk szerint Jézus él bennünk. Ez arra kötelez, hogy átadjuk, elajándékozzuk másoknak is. Nélküle üres póz a kereszténység és eredménytelen minden felszínes forradalom. Aki sze - reti Istent, az az örökkévalóság küszöbén játszadozik s mielőtt bármi történhetnék, a szeretet majd behúzza magához a küszöb alatt és bezárja az ajtót. Akkor aztán nem zavarja már, hogy ég a világ, mert nem tud semmi másról, csak a szeretetről (Th. Merton: A csend szava, 230). Gy. A. 5

6 6 Ne féljetek! Nagy baj van ott, ahol félnek a karácsonytól. Akadnak ma is, akik elmenekülnek előle. Ha másként nem, hát úgy, hogy elsikkasztják igazi tartalmát. Az NSZK-ban a megkérdezettek 4%-a szavazott a karácsony eltörlése mellett. Ha kevesen is, miért döntöttek így? Talán mert kihűlt a szívük és féltek a szeretettől. Heródes tekintetével pillantanak Betlehem felé, hatalmukat féltik a Kisdedtől. Nem hiába hangoztatja az angyal: Ne féljetek! Sajnos, az emberiségnek mindig volt és van oka a félelemre. Csak Jézus lépteitől nem kell félnünk. Ő senkit sem akar eltaposni. A holdra szállt űrhajós, Armstrong mondotta: A felszín finom és poros, könnyen fel tudom szedni a ci pőm orrával. Finom rétegekben tapad a cipőm talpához és oldalához, mint a faszénpor. Alig egy ujjnyit süllyedek be. Jól látható lábnyomokat ha - gyok a finom homokszemek között. Ezek a lábnyomok, mivel a holdon nincs szél és víz, egymillió évig is megmaradnak. A földön nem uralkodik ilyen kozmikus csend és lábunk nyomát, lé - tünk emlékezetét hamar belepi a feledés pora. Ám Jézus lábnyoma olyan mélyen belenyomódott földünk testébe, hogy nem lehet eltüntetni. Vajon miért? Mert ő az isteni szeretet súlyával járta a földet. A világmindenségben és így földünkön is állandó változásoknak vagyunk tanúi. Darwin óta diadalmasan hódít a fejlődési gondolata. Eleinte féltettük tőle a hitet, de ma már Isten gondolatainak kivitelezőjét látjuk benne. Igaz, tudományunk máig nem tudja megmondani, milyen erők hajtják a fejlődést és mi lesz annak végpontja. A karácsonyi üzenet azonban arra tanít, hogy Isten a megtestesülés által belépett világunkba és a teremtett lét burkát áttörve közölte velünk terveit. Nevezetesen azt, hogy az úgynevezett Krisztogenezis által istenivé változtassa az emberi világot. Jézus azért született, hogy mi újjászülethessünk. Ennek hallatán mi is megkérdezzük Nikodémussal: hogyan születhet valaki újjá? Erre egy másik kérdéssel felelhetünk: Hogyan lett az Ige emberré? Nemde úgy, hogy átadta magát Máriának, átadta magát az emberiségnek. Vállalta az emberi sors kockázatát, az üldözéseket, a sebeket, a kereszthalált. Hogyan születhetünk tehát újjá? Át kell adnunk magunkat az Istennek. Vállalni a hit kockázatát, Jézus sorsát. Ezáltal lehetünk isteni emberekké, Krisztus testvéreivé. Ez az örömhír minden néphez szóló üzenet. Az öröm tehát a keresztény ember alapállása, Öröme az Istennel való lényeges egyesülésből, a Szentlélek kenetéből, a Lélek teltségéből, erejéből, pompájából árad; mint a tenger dagadása, mely minden kis partrésbe beleszűrődik, úgy az Istenség, mely Krisztus szent emberségét minden mozdulásában, minden képességében egészen és tökéletesen átitatja... Az öröm, melyet nekünk akar adni, u - gyanaz, mint amely szívét születésének pillanata óta eltöltötte. Az az öröm, mely egész lényéből világított s a néptömegeket mozgatta, mikor az embereknek beszélt, öröm, melyben azóta a megváltottak milliói részesedtek s fognak részesedni. Az egész világ öröme, hogy az Ige testté lett s köztünk lakott... (Prohászka, ö. M. 7,320) szilveszterén Dietrich Bonhoeffer luteránus teológus és lelkipásztor a fasiszták börtönében ült. Mivel részt vett a Hitler-ellenes mozgalomban, nem számíthatott kegyelemre. A háború utolsó hónapjaiban kivégezték. Ebben a kilátástalannak mondható helyzetben írt egy tartalmas költeményt, amelynek utolsó szakasza így hangzik: Jóságos erők ölébe rejtve vigasztalódva várjuk a jövőt. Velünk az Isten este és reggel Minden napunkon megtaláljuk öt. Gy. A.

7 József Attila - Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta - biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts, édes Istenem! Istenfia, jónapot, jónapot! Nem vagyunk mi vén papok. ùgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, Üdvösségünk, égi ország! Gáspár volnék, afféle földi király személye. Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból. Fõtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki szerecseny király. Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama. Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jóéjszakát kívánok! Egy tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyerme - ket arról, hogy szerintük mi a szeretet. Amikor nagyinak begyulladtak az izületei, nem tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig a nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is izületgyulladása van. Ez a szeretet. (Rebeka 8 éves) Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahogy érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a neved. (Zsolti 4 éves) Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha ko - molyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik. (Júlia 8 éves) A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja apunak. (Eszter 5 éves) A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még azután is, miután jól megismerték egymást. (Tomi 6 éves) A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és nagyon féltem. Odanéztem a kö - zönségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak ő mosolygott. Ezután már nem féltem. (Csilla 8 éves) A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem ad nekem esti puszit, mielőtt elalszom. (Klári 6 éves) A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. (Robi 7 éves) Forrás: KOINÓNIA A kedves híveknek és lapunk minden kedves olvasójának Istentől áldott, kegyelemteljes, boldog karácsonyt és sikerekben, hálaadásban gazdag újesztendőt kívánunk! Lajos atya és munkatársai 7

8 A jó harcot megharcoltam... Milyen öröm, megnyugtató szépen befejezni valamit! Az alkotó ember úgy tekint művére, mint az őszbe hanyatló nap a beérett termésre. Minden erőfeszítés, fáradtság, szenvedés semmivé foszlik, jelentéktelenné zsugorodik a siker fé nyében. Értékes, megfizethetetlen a győzelem. A megtett út minden buktatója feledésbe merül, csak a megérkezés, az elért cél tündököl diadalmasan. Befejezni egy évet, egy életet, talán ez a legszebb gyümölcse őszbe csavarodó életünknek. Van-e szebb az Őszikék virágánál? Befejezni, de nem úgy, hogy babérainkra ülünk és átadjuk magunkat a semmittevésnek. Nem úgy, hogy el - metsszük gondolkozásunk fonalát és nyugállományba helyezzük szeretetünket. Nem úgy, hogy belenyugszunk abba az állapotba, mely karjában tartja életünket. Szépen befejezni egy évet annyit jelent, mint a helyesnek ismert úton megszaporázni lépteinket és fáradhatatlanul menni a több szeretet felé. Valaki megjegyezte: majd ha nyugdíjba megyek, én is eljárok naponta a templomba. Első hallásra helytelennek találtam ezt a megjegyzést arra gondolva, mégse illő csupán életünk romjait adni Istennek. Aztán megértőbb lettem e kijelentés értékelésében. Mikor sikerül kiszabadulnunk talán lélekölő munkánk kalodájából, mindennapi kötelességeink szűk köréből, sokszor csak ezek után válik lehetővé kitágítani szívünket Isten és mindenki számára. Szépen be fejezni az évet, az életet annyit jelent, mint örülni, ha kettesben maradhatok Istenemmel, nézem öt és így készülök színelátására. Szépen befejezni az éveket, az életet annyi, mint tükör elé állni és belső szépségünkön fáradozni, annak tetszését keresni, aki ott ül a lelki szépségverseny zsűrijében. Szépen befejezni az éveket és az életet anynyi, mint fölmenni Jézussal a Tábor hegyére és ott őszintén elmondhatni: Uram, jó nekem itt lennem! Képzeljük el, mi történne, ha Isten azzal a megbízással küldené földünkre Szent Mihály fő - angyalt, hogy két táborra ossza az emberiséget. Az egyikbe azokat sorolná, akik mindig csak kérnek, a másikba azokat, akik az elnyert ajándékokért köszönetet is mondanak. Mindnyájan sejtjük, melyik tábor múlná felül sokszorosan a 8 másikat. Ilyen felosztás alapján az emberiségnek csekély töredéke kapna állampolgárságot a hálásak országában. Sajnálatos jelenség ez, ami az esztendő utolsó napján mindnyájunkat önvizsgálatra indít. Ha visszapillantunk az elmúlt évre és leltározni próbáljuk a hálára érdemes adományokat, ezeket két csoportba sorolhatjuk. Az egyikbe azok tartoznak, amelyek az öröm édes ízével fű - szerezték életünket. A másikban azok sötétlenek, amelyek keserűséget kevertek napjainkba. Nem két séges, az életünket gazdagító adományokért könnyű hálát adni. A testi-lelki egészségért. Családunk, barátaink, munkatársaink felénk áradó szeretetéért. Az eredményes munkáért, anyagi és erkölcsi sikerekért. Megköszönöm, hogy megma radtam a hitben és minden bukdácsolásom ellenére is megtartottam a helyes útirányt, örömmel, hálával veszem át azt a képzeletbeli bizonyítványt, amelyet nem csúfítanak elégtelen érdemjegyek. Köszönöm az ajándékokat és közöttük a legnagyobbat: a továbbadás, az osztogatás hatalmát. El kell ismernünk, az esztendő gyors lábú napjai nemcsak hoztak, de sok mindent el is raboltak tőlünk. Csak nem kell ezekért is köszönetet mondanom? Hogyan teljék meg hálával an - nak szíve, aki temetőbe kísérte házastársát? Ho - gyan mondjon köszönetet az, akit a saját vagy hozzátartozójának betegsége kínzott egész esztendőben? Munkádban kudarcok értek, csalódtál szeretteidben, anyagi és erkölcsi veszteségekkel zárod az évet. Hát nem képmutatás lenne ilyen állapotban köszönetet mondani? Hiszen emberi természetünk föllázad a rossz ellen, a rosszat nem lehet szeretni. Ezt Isten nem is kivánja. De azt igen, hogy sohase higgyünk a rossz végleges győzelmében. Nem, a rosszat nem kell szeretnünk, azért nem kell hálát adnunk, de azért igen, hogy erőt kaptam a keresztek elviseléséhez és megőriztem hitemet Isten jóságában. Nem a szenvedéseket, nem a kudarcokat köszönöm, hanem az ezek elviseléséhez adott kegyelmet. Köszönöm, hogy nem hullottam a lázadás örvényébe és hinni tudtam: az istenszeretőknek minden javukra válik. Köszönöm Istenem, hogy (folytatása a kilencedik oldalon)

9 szenvedéseim éjszakáján keresztedre vontad tekintetemet és megérthettem a nap csak azért sötétedett el, hogy felragyoghassanak reményem csillagai. Mindezek tudatában ma este én is belépek a hálaadók táborába. Hogy boldoggá tett minden, ami szép és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen. Hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az Érkező elé, s tán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért, hála legyen! Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! és ma is kiálthatom: úgy legyen! és holnap és holnapután és azután is akarom énekelni: úgy legyen! hála legyen, Uram! hála legyen! (Sík Sándor. Te Deum részlet) Ha Jézus ma eljön közénk... Ha Jézus ma eljön közénk odasiet egy csődülethez. Páran elcsíptek egy fiút meg egy lányt. Egy hölgy: Itt a bűnjel! A pisztoly! Többen: Ki akarták rabolni a bankot! Jézus megkérdezi az elfogottaktól: Mit tehetek értetek? A lány zokog, a fiú nyöszörög: Pénzre lett volna szükségünk. Az egyik erkélyről egy öreg: Narkósok ezek, szenvedélybetegek. Munkatáborba velük! Jézus tiszta hangja mindenkit elér: Akinek semmi szenvedélye sincs, az vesse rájuk az első követ! Zavartan állnak mind, a dohányzók, az alkoholisták, a bosszúvágyók, a pénzsóvárak. Végre megjön a rendőrség. Kattan a bilincs. És te? Jézus hallgat. Az erkélyről: Ő a főnök, a büdös zsidó! Kattan a bilincs. Így szólt hozzájuk: Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ azok egymás után. János 8,7 és 9-ből 9

10 Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok a menynyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki. De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt. Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illőnek s helyesnek, s így is történt. Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes 10 Magyar karácsony az égben aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá. Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán! Elsőnek az ősz István király lépett a fához s né ma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. Pro libertate, suttogta a nagyságos fejedelem, s Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon a magyar Mennyből az angyal De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tő le a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót. (folytatása a tizenegyedik oldalon)

11 (folytatás a tizedik oldalról) Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi ma - gyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Pe tőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségből valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertől. Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamenynyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imá - ba mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elejtette az aranycsengőt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elővezette onnan a szeplős kis angyalt. Hát te minek bújtál oda? kérdezte tőle mosolyogva. Restellem magamat vallotta be a szeplős. Elfelejtettem volt azt a csengőt, lássa. Oh, hát te voltál az! nevetett az Úr. Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor? Katika a nevem s Budapestről jöttem felelte a vézna, szeplős kicsi angyal november negyedikén, Uram. Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. Isten hozott, Katika mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek? Küldtem, Uram felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt. Aztán mit küldtél? kíváncsiskodott az Úr Jézus. Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek? A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. Nem imádságot küldtem vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen? Kenyeret felelte szepegve Katika. Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is tette hozzá bizalmasan. S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. Jól tetted, Katika, mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret. Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. Ne sírj, nagymama! kiáltotta hangos, csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig! Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bi - zony, akár hiszik, akár nem: kisütött a nap Ma - gyarország fölött! Wass Albert 11

12 MAGUNKRÓL MAGUNKNAK A szent keresztségben részesültek: Bujdosó Lőrinc, Crimescu Boglárka. (Szt. József plébánia) Az Úr hazahívta: Benedek Anna, Asztalos Tamás, Dima Antal, Tankó Tibor, Rácz István Csaba, Veres Mária. (Szt. József plébánia) Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! A Szent Család: Jézus, Mária József december 26 Ezen a napon ünnepeljük a Szent Családot, minden keresztény család példaképét. XVI. Benedek pápa november 7-én szentelte fel Barcelonában a Sagrada Família-templomot. A templom tervezőjéről, Antoni Gaudíról való megemlékezés után hangsúlyozta a Szent Család temploma mai felszentelésének jelentőségét. Ez olyan korban történt, amelyben az emberek azt hiszik, Istentől függetlenül építhetik fel az életüket. Ga - udí műve által megmutatja, hogy az ember igazi mércéje az Isten, és a valódi eredetiség titka nem más, mint a visszatérés az eredethez, Istenhez. A Szentatya idézte az építészt: A templom az egyetlen dolog, amely méltóképpen jeleníti meg egy nép érzéseit, hiszen az emberben lévő legmagasztosabb dolog a vallás. A templom felszentelésével megmutatjuk a világnak Istent, aki az emberek barátja, és arra hívjuk az embereket, hogy legyenek Isten barátai. A Názáreti Szent Családnak ajánlotta a templomot, és elmondta, hogy ez a kis család mindig is a szeretet, az imádság és a munka iskolája volt. Napjainkban az életkörülmények megváltoztak, hatalmas technikai, társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem fejlődésével, védeni és segíteni kell a családokat, hiszen az emberi élet alapja az egy 12 férfi és egy nő közötti nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. Az igazi szabadság csak ott születhet meg és maradhat fenn, ahol szeretet és hűség uralkodik. Az egyház tehát megfelelő gazdasági és szociális intézkedéseket kér ahhoz, hogy a nők maradéktalanul megvalósíthassák hivatásukat otthon és a munkahelyükön, a család élvezze az ál lam határozott támogatását, a gyermekek élete szent és sérthetetlen legyen fogantatásuk pillanatától kezdve. Az egyház szemben áll mindennel, ami az emberi élet ellen irányul, és támogat mindent, ami elősegíti a természet rendjét, a család intézményének javát. Orosz László: S z á l l á s a d á s Kilenc család összefogott, Kis Jézusnak szállást adott. Szívük tele szeretettel, Örömkönnyek a szemekben, Békesség a szívekben. Ajtó előtt énekszóval, Szeretettel énekelnek, Fáradtságot nem ismernek, A hideggel is kibékülnek. Benn a házban békesség van, A Szentcsalád szálláson van. A sok szív összedobban, kibékülés van a családban. Imádság száll az ajkakról A magasban Isten trónol. Jelen van Ő mindenhol, Ismeri a tetteinket. A bűnöket megbocsátja, Áldását adja a családra, A segítséget nem felejti, A megtérő bűnöst kedveli, Szeretetét széjjelhinti S a szívekbe beülteti december

13 Házszentelés ben Napok Csoport Napi beosztás Kossuth L.-, Martinovits-, Kőrösi Cs. Sándor, Csíki u I. belső fele, Templom u., Szabadság tér, Gábor Áron tér. Sólyom (Palló), Dakó u., Május 1, Horea Cl. Cr., Konsza Samu, Mihai V. December 27 II. utcák. Hétfő III. Váradi József utca és Gesztenye sétány I. December 28 II. Kedd III. Ág utca 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13-as tömbök és a Bem József utca Akácos, Hajnal, Tavasz, Fenyves, Szegfű, Rózsa, Ker - tész, Fecske, Sas, V. Babes, Galamb utcák. Kórház, Gólya, Fülemüle, Nap, Cserei J, Hóvirág, Bartók B, Ibolya, Vadász, Losy S.E., Gáll L., G. Enescu és Kóréh E I. Jókai Mór,, Tanya, Kós Károly és Holló Ernő utcák December 29 II. József Attila, Budai Nagy Antal, Villa és Csorgó utcák. Szerda III I. December 30 Csütörtök II. III. Dózsa György, Zöld Péter, Virág, Bólyai János, Erdő utcák. Arany János, Nagy György, Puskás Tivadar utcák és a Sport utca 2sz. 13 tömb, 4 sz. 14 tömb, 6sz. 15 tömbök. Nicolae Balcescu, Mikes Kelemen és Híd utcák. Grigore Balan út a Munkaügyi hivataltól a jelzőlámpákig I. Esthajnalcsillag és Zefir utcák tömbházai. Január 3 II. Gödri Ferenc és Gróf Mikó Imre utcák. Hétfő III I. Január 4 II. Textil, Bánki Donáth, Kriza János, Horgász, Bárányka, Széna, Lázár Mihály és Gyümölcsös utcák. Ifjúsági st. 13. tömb és Vasile Goldis 11, 12, 14, 19, 20, 21, 1, 2-es toronytömbházak. V. Goldis 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 7/24, 11/24-es tömbök. Kedd III. Rövid, Hőközpont és Testvériség utcák tömbházai.

14 2011. I. Stadion utca és tömbházai. Január 5 II. Domb és Fáklya utcák. Szerda III. Sajtó és Múzsák utcák I. Január December 1 úti magánházak és a 6-, 59-, 12- és 15- ös tömbházak. Csütörtök II. Olt és Gyárfás Jenő utcák I. László Ferenc utca és Egészségügyi sétány. Január 7 II. Jövő és az Árnyas utcák. Péntek Január 10, 11 Hétfő, Kedd III. A. Saguna, Benedek E., Hársfa és Táncsics Mihály utcák. Pótházszentelés GIOTTO (Ambrogio Bondone, detto) : Jézus születése

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Juhász Gyula: Karácsony felé

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Juhász Gyula: Karácsony felé ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. december Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Bizalmas

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe.

Mesélő 2: Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe. PÁSZTORJÁTÉK Hűvösvölgyi Gyermekotthon 2012 Mesélő 1: Szent karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma. Itt vagy végre! Angyalszárnyon suhansz át ma száz határon, hogy a tiszta boldog béke sugározzék

Részletesebben

Decemberi hírlevél. Sok szeretetettel üdvözlöm minden Olvasómat! Tartalomjegyzék:

Decemberi hírlevél. Sok szeretetettel üdvözlöm minden Olvasómat! Tartalomjegyzék: Decemberi hírlevél I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Sok szeretetettel üdvözlöm minden Olvasómat! Aki nem ismerne, annak bemutatkozom: Némethné Szabó Orsolya vagyok. Kéz- és lábápoló, műkörömépítő, 3D Műszempilla Stylist.

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Kondói Református Egyházközség 2012-2018. időszakra megválasztott presbitériuma 2011. november 20-án

A Kondói Református Egyházközség 2012-2018. időszakra megválasztott presbitériuma 2011. november 20-án FÉLJÉTEK AZ ISTENT, ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET! (Jel. 14:7.) SOLI DEO GLORIA! KONDÓI HÍRNÖK A KONDÓI EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA XIX.. ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2011. DECEMBER SZERKESZTI: VÁRADY ZSOLT A TARTALOMBÓL: Bibliai

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK!

ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK! FÉLJÉTEK AZ ISTENT, ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET! (Jel. 14:7.) SOLI DEO GLORIA! RADOSTYÁNI SION A RADOSTYÁNI EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA XIX.. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. DECEMBER SZERKESZTI: VÁRADY ZSOLT A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

A JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA DIÁKLAPJA

A JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA DIÁKLAPJA KÜRTÖLŐ A JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA DIÁKLAPJA 2011. december X. évfolyam 2. szám * Ünnepi kiadvány * Iskolánk 2011. október 14-én ünnepelte alapításának 40. évfordulóját. A jeles kerek évforduló méltó megünneplését

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 21. szám 2000. december S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Karácsony 2000 Az igazán nagy események csendben történnek. Abban a nyomasztóan fájdalmas csendben, amely már a reménytelenség,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN Ha a szertartás mise vagy istentisztelet keretében történik, akkor az igeliturgia és az áldás (III-IV. részek) elmaradhatnak, a láng átadása a mise elején, a láng

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben