ÉLET SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: NYÍREGYHÁZA, BETHLEN-U. 5 ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE 1 P 60 F. POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁM: 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLET SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: NYÍREGYHÁZA, BETHLEN-U. 5 ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE 1 P 60 F. POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁM: 17."

Átírás

1 III. ÉVFOLYAM DECEMBER HÓ 12. SZÁM. GÖRÖGKATOl AK U s HITBUZGALMI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: SEREGHY LÁSZLÓ FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: PAPP GYÖRGY DR. ÉLET SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: NYÍREGYHÁZA, BETHLEN-U. 5 ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE 1 P 60 F. POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁM: VILÁGIAKAT KRISZTUS GÁRDÁJÁBA. írta: p. BANGHA BÉLA S. J. A liberális világ egyik súlyos téveszméje az volt, hogy a kereszténységet, s általában a vallás-erkölcs ügyét szerette úgy tüntetni fel, mintha az pusztán a papság érdeke és feladata lenne s nem az egész társadalomé, amely a kereszténység áldásait s erkölcsi kihalásait élvezi. Törődjenek mindennel a papok, volt a jelszó, s volt, aki magában hozzátette: örüljenek a papok, ha mi, civilek egyáltalán igénybe vesszük a szolgálataikat. Olyanféle gondolkodás volt ez, mint mikor a serdületlen gyermek azt hiszi, csak azért kell iskolába járnia, mert ezt a szülők valami érthetetlen elfogultság folytán a fejükbe vették s a tanítók, s tanárok csökönyösen ragaszkodnak ahhoz, hogy szegény nebulókat mindenféle haszontalansággal kínozzák. Hogy az iskola és a tanulás elsősorban magának a gyermeknek érdeke, hogy nélküle tudatlan, szegény és szellemileg nyomorék maradna, azt a gyermekbölcsesség nem vette észre. Ez a téveszme különösképpen a katolikus néposztályokban volt általános. A protestáns felekezetek aránylag sokkal jobban bele tudták nevelni híveikbe a gondolatot, hogy az egyház ügye nemcsak a lelkészek ügye, hanem minden hívőé, s náluk minden közéletileg számottevő tényező, de minden mégoly egyszerű egyháztag is becsületbeli kötelességének tekintette, hogy felekezetének ügyéért tehetsége szerint kiszálljon. Csak a katolikus tömeg, s főleg a katolikus értelmiség esett szinte maradéktalanul rabjául annak a liberális szemléletnek, amely a vallást valami papi kaszt magánterületének és magánpassziójának fogta fel. Az ujabban mindenütt, s minden országban fellendült Katolikus A.kció ezt a vádat most gyökerében megakarja szüntetni, s nálunk is kiadták a jelszót: világiakat Krisztus gárdájába! A papok mellett álljanak ott és cselekvőleg működjenek közre a világi katolikusok is. Természetesen nem a szigorúan egyházi funkciók 155

2 terén, nem is a voltaképpeni lelki kormányzatban, amely a katolikus egyház hierarchikus alapalkotmánya értelmében a papság s helyesebben a főpapság kizárólagos feladata. De a szigorúan vett egyházkormányzat és lelkipásztori tevékenység mellett ezer meg ezer olyan területe van a kat. helytállásnak, a Kriszlusország szilárdításának és terjesztésének, amelyben világiak éppoly hasznos szolgálatot tehetnek, mint a papok. Sőt, akárhány olyan terület is akad, amelyen egy világi ember még könnyebben és szabadabban foroghat és szállhat sikra a vallás-erkölcsi érdekek és egyházi ügyek mellett, mint maguk az egyháziak. Ezt a helytállást ma különösen időszerűvé teszi a vallástalanság támadó erőinek félelmetes és türelmetlen felsorakozása, amely régebben a szabadkőművesség és szabadgondolkozás, majd a szociáldemokrácia és bolsevizmus, legújabban pedig a különféle újpogány áramlatok alakjában jelentkezik s nem kevesebbet akar, mint a keresztény front teljes felgöngyölését. A keres ténység ezekkel az ellenséges áramlatokkal szemben máris sokféle területeket vesztett, millió és millió névleges keresztény szívében a hit alig pislákol többé, az egyházhűség lángja lelohadt s van ember elég, aki a legmagasztosabb eszmét, Krisztus vallását nem jótéteménynek, nem az emberiség legfőbb kincsének érzi többé, hanem bajnak, világámításnak, átoknak. A Keresztre vele" kiáltás, amely valaha Pilátus palotájának márványlépcsőin hangzott fel, ma százezrek harci kiáltása lett, amelybe félrevezetett, elvakult, megtántorított névleges keresztények hangja is belesüvít. A kereszténység sorsdöntő órákat él, s ma valóságos árulás lenne Krisztus zászlajával szemben, ha akadna hivő keresztény egy is, legyen az világi, vagy pap, férfi vagy nő, vjrosi vagy falusi ember, ifjú vagy öreg, aki tétlenül akarná szemlélni a kereszténység létharcát, az Antikrisztus hadainak elődübörgését. Ez a mélyebb értelme a világiak apostoli kiáltásának Krisztus zászlaja mellett. Ez a jelentősége a Katolikus Akció idei jelszavának : Világiakat Krisztus gárdájába! ISiposTestvérek vaskereskedése Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 2. Takarékpalota. Telefon 352. Divatáruban Mayer Ágoston legolcsóbb taniiimimffl!yw.ibm bevásárlási forrás ÜRI- ÉS NŐI DlVATÁRUHÁZA TELEFON: 537. NYÍREGYHÁZA, Zrínyi Ilonas

3 ÖKTOECHOS, Egyik templomi énekeskönyvünk viseli e cimet, magyarul Nyolchangú Énektár a neve. Az embert az idő megszentelésével állítja bele Isten titkainak szolgálatába. Először a teremtő Isten szentelte meg az időt; hat napot teremtő munkájával, a hetediket megnyugvó és megnyugtató áldásával. S az emberrel is megszenteltette a hetedik napot, hogy megnyugvásban, az áldás és megáldottság gondolatában lelkét a Teremtő képére formálja. Azután a Megváltó szentelte meg feltámadásával a hét első napját, a vasárnapot s a feltámadás emlékére az Anyaszentegyházzal is megszenteltet minden vasárnapot. A feltámadásban azonban nemcsak Húsvét hajnalának eseméményét, a megfeszített és eltemetett Krisztus megelevenedését látták, hanem az Istenember megváltói művének betetőzését, megpecsételését is. az egész megváltás középpontját. Azért a feltámadás ünneplésével kapcsolatban a megváltás minden vonatkozásának napot szenteltek. A jó és gonosz harcára, a jó szellem győzelmére van a hétfő (angyalok emléke), a megváltás előhírnökéé a kedd, szerda a Megváltó fájdalmas anyjáé, csütörtök a Mester munkatársaié (apostolok). Pénteket a Megváltó oltára, a Szent Kereszt tiszteletére szenteljük, s szombaton, a teremtés megáldásának napján, az új termést, a megváltás első sarját, a szent vértanukat és a megdicsőült minden szenteket ünnepeljük. Ünnepeljük szívből, szent énekszerzőink énekeivel. Mert a szív bősége az ajkai énekén csordul. S az Egyház az éneket is az Isten dicsőségének szolgálatába állította. Ezek az énekszerzők mélységes hittudással, nagy életszentséggel és költői ihlettel szedték énekbe a megváltás gondolatát, megzenésítették a zene minden hangnemére s az Egyház az így keletkezett szent énekeket a hívekkel énekeltette, Isten dicsőségére s az éneklő lelkek megszentelésére. Az énekek dallama a zene nyolc hangneme szerint nyolcféle csoportra oszlik, azért az énekszerzők mind a nyolc hangnemre (röviden : hangra) szerkesztettek énekeket a megváltásról a hét minden napjára, a nap gondolatával kapcsolatban. így készült el a Nyolchangú Énektár, egyik legtöbbet használt templomi énekeskönyvünk. Használjuk az alkonyati zsolozsmán, éjféli és reggeli istentiszteleten, az imaórákon, déli szolgálaton és a szent liturgián. Kezdjük Tamás-vasárnapon az első hanggal s hétről-hétre haladunk tovább egy-egy hanggal, mig a nyolcadikat befejezve (ez egy hangforduló) újra az elsőre térünk vissza. így haladunk a következő Húsvétig. Más könyveket is használunk az Űr titkainak s' a szentek emlékezetének ünneplésére. Ezek összhangba kerülnek a megváltás gondolatával s az Égyház szelleme és mértéke szerint nyernek helyet az Istentiszteleteken. A vasárnap feltámadás gondolatát csak az Űr 157

4 ünnepei zárják ki, az Oktoechos köznapi gondolatai már Szűz Mária ünnepeinek s mindkettő utóünnepeinek, valamint sokirgalmú énekkel ünnepelt szenteknek is teljesen átadják helyüket. A napi szentek, böjti és húsvéti időszak énekei csak részben szorítják ki a Nyolchangú Énektár használatát. Hitünk és szeretetünk ének szárnyán magasztosul imádsággá. Az Egyház nemcsak a hit és erkölcs, hanem a lelkületetet kifejező ének terén is rendet tart. Ebbe a rendbe simuljunk bele, hogy az egyházi közösségben énekünk, hitünk mélyítésére, szeretetünk szítására, az isteni gondolatok átélésére, lelkünk nemesítésére s mégis Isten magasztalására szolgáljon. Rohály Ferenc dr. KARÁCSONY. Pásztorok danáján megszépül a lélek,.,. minden ablak alatt, felcsendül az ének. A szívek húrjain, égi álom támad ezen az egy estén eltörpül a bánat!,. Szép gyermekkorunknak minden édes álma: visszatér a drága, szent karácsonyfára. Édesanyám ajkán, pásztorének csendül;... átalrezdűl az én szívemen keresztül, Bethlehem fényében, megszépül a lelkem; érzem, hogy ez estén, megint gyermek lettem!... hogy valóvá szépül, minden régi álom, s égi fényben ragyog az édes karácsony. RADVÁNYI SÁNDOR. p Takarékosság. Szabott ár. I HARTOS LAJOS 35 Férfi- és női gyapjúszövet különlegességek, selymek, mosóáruk, szőnyegek, jü p ágygarníturák, sezlonterítők, ruha- és kelengyevásznak nagy raktára, 5? Í Nyíregyháza, Vay Ádám-utca, (Takarékpalota) 158 '^ÉmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM : fí

5 Kedves Olvasóinkhoz. A III. évfolyam befejeztével hálás szívvel köszönjük meg kedves munkatársaink szíves közreműködését s olvasóink lelkes ragaszkodását. Különös hálával és köszönettel tartozunk Bangha Béla S. J., dr, Rohály Ferenc és Kozma János szentszékí tanácsos, Popoff Mihály és Mondy Miklós esperes, Tótin Pál hittanár, Cselényi István és Simon Sándor theológus, Papp Arzén és Radvánvi Sándor hittestvéreink iránt, kik igen értékes cikkeikkel segítették munkájukban a szerkesztőséget. Kedves olvasóink ragaszkodása igen jóleső érzést jelentett munkánk végzése közben. Az előfizetési hátralékok ugyan nagyon megnövekedtek az utóbbi időben. Pillanatig sem kételkedünk azonban abban, hogy ha majd január első napjaiban kiküldjük a hátrálékok rendezésére szolg'ló csekk-lapokat, illetőleg a csoportos előfizetőknél megjelenik majd megbízottunk, kedves hittestvéreink fogják érezni azt, hogy lapunkat minimális előfizetési díj mellett, önköltségi áron juttattuk el olvasóinkhoz, s hogy minden egyes előfizetési díj teljes befizetésére lesz szükségünk a nyomdásznál fennálló adósságunk rendezésére. Érzékenyen érintett bennünket az a rendelkezés, mely a papir-behozatali nehézségekre való tekintettel a lapok terjedelmét felére csökkentette s így szeptembertől kezdve mi sem tudtuk lapunkat rendes terjedelmében megjelentetni. Munkatársainknak, olvasóinknak s minden hittestvérünknek kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket s boldog újévet kívánunk, SZERKESZTŐSÉG. A SZERZETESI RUHA. Egy szerzetes utazott. Az egyik állomáson két igen modern ízléssel öltözött, már nem is egészen fiatal hölgy telepedett be szakaszába. Az egyik aztán rövid habozás után megszólította: Bocsásson meg, főtisztelendő úr, de hogy utazhat valaki ebben a borzasztó melegben ilyen vastag posztóruhában?... Valami mást kellene kitalálniok. Ez így rettenetes lehet. Szó se róla mosolygott a szerzetes. Meg lehet szokni. De eltekintve ettől: ez a mi külön vezeklésünk. Túlsókat húzunk fel azok helyett, akik túlkeveset vesznek fel

6 SZENT THARAZIUS PÁTRIÁRKA (t806) A B, SZŰZRŐL. Milyen dicséretekkel halmozzunk el téged, Mária? Te Ádám átkának kiengesztelője, Éva adósságának letörlesztője. Te Ábelnak legtisztább áldozata, a zsengék legjava, szeplőtelen áldozat; Te Énosnak Istenbe vetett és meg nem szégyenült bizalma; Hénochnak első kegybe-jutása és a biztos életbe átköltözése. Te Noé bárkája és a második újjászületésnek Isten előtt kieszközlője. Te Melchizedech országának és papi méltóságának tündöklő ragyogása ; Ábrahámnak erős bizodalma és a megígért jövő nemzedékbe vetett hite. Te Izsáknak új áldozata és lelki égőáldozata ; te Jákob égi lépcsőjén való fölmenetelének oka, és 12 törzsbe áradó termékenységének legnemesebb kifejezése. Te mint Júda törzsökének hajtása tűntél föl. Te Józsefnek szűziessége, s a régi Egyiptomnak, vagyis a zsidó zsinagógának fölforgatása ; ó Szeplőtelen! Te Mózes és e törvényhozónak Istentől készített könyve, melyben az újjászületés titka van megírva ; mint a táblákra isteni kézzel vésett Törvény a Sinai hegyen, ahol az új Izrael a szellemi Egyiptom szolgaságából szabadul ki; miként a pusztában a régi nép mannával és a szikla vízével tápláltatott, a szikla pedig Krisztus volt, ki a te kebledből jött elő, mint Jegyes a dísz-kerevetről, Te Áronnak kivirágzott vesszeje; Dávidnak aranyszegélyű ünneplőben pompázó leánya. a BITTNER LAJOS OTVOSMUVES ARANYKOSZORUS-MESTER BUDAPEST, IV., PROHÁSZKA OTTOKÁR-U. 8. Készít és raktáron tart: szentségtartókat, kelyheket, cibóriumokat stb. egyházi ötvösmuunkákat. Aranyozás és ezüstözés! Katolikus műiparos cég! 160

7 Alexandria szt. Cyrill (f444). Ma Krisztus az Uralkodó születik. A testnélküli megtestesül, az Ige testté lőn". A természeténél fogva érinthetetlen, megfogható lesz. A kezdetnélküli testileg kezdetet vesz fel. A tökéletes növekszik, a megingathatatlan megmozdul. A gazdag vendégszálláson születik. Aki az eget felhőkkel borítja, azt pólyákba takarják. A királyt jászolba helyezik." (De recta fide.) Euthymos. KARÁCSONY FÉNYE. írta: OROSZ BÁLINT. Kétszer gyújtott világosságot az Isten. Először a teremtésnél. Minden csak sötétség volt, mely felett az Isten lelke lebegett. Kavarogtak és zúgtak a világ borzalmas nagy erői, hömpölyögtek a fekete vizek, keresték a formát és a kialakulást. S akkor mondta az Isten: legyen világosság" és világosság lett". Eljött a világosság hajnala, s abból lett ragyogó fény és napsugár, mely zöld mezőkbe borította a földet. Fák és bokrok nőttek ki, rügyekbe fakadtak és virágokká nyiltak, A fekete vizek megtalálták medröket és a rájuk vetődő napsugaraktól csillámlókká lettek, mint a «tiszta tükör. Megcsendült erdő, mező, hegy és völgy a dalos madarak trillájától. Olyan lett a föld, mint egy káprázatos pazarsággal berendezett színpad, melyre belépett az élet főszereplője : az ember, akiért és aki miatt minden lett. Másodszor is gyújtott világosságot az Isten, Betlehemben, sok ezer esztendő után az első fény-gyújtástól, mert igen sötét volt az emberek lelkében. Ha voltak is nagy gondolkozók, csak olyan világot gyújtottak, melyek fellobbantak és hirtelen hamuvá válva kialudtak. Világot gyújtott az Isten Betlehemben Jézus születése napján, mintahogy mi is gyertyát gyújtunk a születésnapi ebédeken. Régóta vágytak rá a vezérek és a jólelkű gondolkozó népek. Ez a születésnapi gyertyagyújtás megvilágította az egész világot és ennek a tüzétől veszi minden karácsony az ő ragyogását, csillogó fényét és minden pompázó színét. A fény szimbóluma az örömnek és a tudásnak. Jézus pedig örömet és az igazság ismeretét hozta a lélek sötétségében megdermedten alvó emberiségnek. Az a csillag, mely Betlehem felett állott az első karácsonykor és az a fénysugár, mely Jézus születésének barlangjából kiáradt, forrása minden idők karácsonyi fényének, 161

8 É É t t i i ' i t t i i i a E G Y H Á Z I É L E T. f g t i l l llii»!liliíjlli Szlojka Sándor munkácsi püspök úr Onagyméltósága december 19-én szentelte áldozópappá a munkácsi egyházmegye négy tanulmány végzett papnövendékét, Dr. Dudás Miklós hajdúdorogi püspök úr Onagyméltósága a budapesti ifjúsági kongregációk december 10 én tartott uniós gyűlésén a Kongregációs Otthon dísztermében előadást tartott az unió fontosságáról. A székesfőváros kongreganista ifjúsága szomjas lélekkel hallgatta a főpásztor szózatát, ki az uniós törekvések aktualitásáról és szükségszerűségéről szólott, s a különböző szertartásúak közötti szeretet fontosságát hangoztatta, hisz ugyannak az édesanyának egyformán szeretett gyermekei vagyunk. Deák András megnyitó beszéde, Darvasi István és Mihályi Pál élvezetes párbeszéde, Pontay László szavalata s végül Rotharidesz Janka rendkívül lendületes, magával ragadó erejű előadása súgározta a lelkekbe az unió problémáját. Döme Péter művészi hegedű-játéka tette még változatossá a műsort, melynek megrend?zése P. Tornyos Gyula S. J. és dr. Ruttkay Miklós hittanár érdeme. Halálozás. Volovcsák Miklósné szül. nagyszlatinai és antalóczi Antalóczy Aranka, az újfehértói érd. esperes-lelkész felesége, az áldottlelkű s mindenki által tisztelt és szeretett nagyasszony életének 65-ik, házasságának 48-ik évében, példaadó lelkülettel elviselt hosszú és súlyos szenvedések után f. hó 6-án visszaadta nemes lelkét a Teremtőnek. 162 liiis!lii;'ipliil^ipiil A budapesti gör. kat. egyetemi és főiskolai ifjúság dec. 10-én fejezte ki hódolatát és ragaszkodását dr. Dudás Miklós hajdúdorogi püspök iránt. A rendkívül bensőséges hangulatú összejövetelen a budapesti intelligenciánk színe-java is megjelent a budai Katolikus Kör nagytermében. Az ifjúság szónoka, Prodán János köszöntötte elsőnek a főpásztort, majd dávidházi Medvigy István kúriai bíró és bedői Markos Olivér Máv-igazgató fejezte ki az egész gör. kat. társadalom ragaszkodását. Onagyméltósága válaszában melyet percenként szakított meg a taps-orkán a gör. kat. társadalom feladatairól s az összefogás és az ifjúság felkarolásának szükségességéről szólott. ü KÖNYV-, PAPÍRKERESKEDÉS NYÍREGYHÁZA BETHLEN-UTCA 2. RÓM. KAT. BÉRPALOTA. Nagy raktár imakönyvekben és t i j, rn vallásos iratokban. IctcIOíli Uúi

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő.

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő. Budapest, 1930 április 20. II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Múzeum-utca

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2006 Tél II. évfolyam 2. szám KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

A család a szeretet mestermûve

A család a szeretet mestermûve országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 17. szám 2005. április 24. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 164 Ft etikai-filozófiai kérdés: van-e joga az embernek ahhoz, hogy maga válassza meg

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

1943. Január-február. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, Melinda-utca 11. szám. X. évfolyam. í-2. (93-94.) szám.

1943. Január-február. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, Melinda-utca 11. szám. X. évfolyam. í-2. (93-94.) szám. OLTALMAD ALA SIETÜNK MARIAPOCSI SZÜZANYANK! KANI EBYHBZ A SZENT MIKLÓS MAGYARORSZÁGI UNIÓS SZÖVETSÉG" (SZEMISZ TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS EGYHÁZPOLITIKAI FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVFOLYAMONKÉNT

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2008. október IV. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Reformációi gondolatok Vasárnap délelõtt van. Zúg a harang. Messzire hangzik, mindenkit hívogat. Mint

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 03. 30 - XXIII. ÉVF. 2. SZ. A feltámadás öröme

AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 03. 30 - XXIII. ÉVF. 2. SZ. A feltámadás öröme AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 03. 30 - XXIII. ÉVF. 2. SZ. Sokszor a szemünkre vetik, hogy a katolikusok nem eléggé vidámak, nem tudnak ujjongani a Krisztus által

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. (Jn 6,30-35) Jó Hír A Pécsi Egyházmegye

Részletesebben

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE III. évfoüvam. 1923. 51. Nyíregyháza, dec. 25. A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség : Nyírcsászári, (Szatmtírmegye) hová a lap szellemi részét illető közlemények

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben