Jezsuita színjátszás Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jezsuita színjátszás Magyarországon"

Átírás

1 Jezsuita színjátszás Magyarországon Kilián István Az iskola és a színház kapcsolata egész Európában visszavezethetô az egyház liturgiájáig. A keresztény papság a legrégibb idôktôl kezdve igényt tartott arra, hogy az egyház alapítójának, Jézus Krisztusnak az életét a legteljesebben bemutassa, s azt minden hívô számára érthetôvé és emlékezetessé tegye. Ezért a papság Jézus és a korai keresztény egyház életét dokumentáló újszövetségi könyveket adta, adja hívei kezébe, a középkorban azonban a többségében írni, olvasni sem tudó hívô számára a latin nyelvû biblia teljesen hozzáférhetetlen volt. Szinte bizonyos, hogy még maguk a papok sem mind jutottak bibliához, nekik is többnyire arra az ismeretre kellett hagyatkozniuk, amit teológiai képzésük idején vagy korábban az iskolában memorizáltak, tanultak, olvastak. Az egyszerû hívô tehát Jézus életét, csodás tetteit, megkínoztatását, halálát és feltámadását, vagy a korai egyház történetét, az egyház szentjeinek életét csak a pap közvetítésével tudta megismerni. A papnak azonban mindent meg kellett annak érdekében tennie, hogy prédikációit élvezetessé és emlékezetessé tegye, hiszen enélkül a liturgikus rend szerint évente legfeljebb egyszer olvasott, tárgyalt, elôadott történetet a világi hívô könnyen elfelejthette. Ezért a szemléltetés legkülönfélébb módjait igyekezett a papság alkalmazni. A hagyomány szerint Szent Ferenc az egyik karácsonyt szerzetestársaival úgy ünnepelte meg, hogy a maguk által emelt kicsiny kápolna szentélyébe ugyanolyan viszonyokat akart teremteni, mint Jézus születése idején volt. A templom szentélyét szalmával szórta fel, s József és Mária szerepét élô személyekkel mutatta be, a jászolba kicsiny csecsemôt helyezett, s körülötte élô állatok keltették a szerzetestársakban és az odagyülekezô hívekben a tökéletes illúziót. 1 67

2 Iskola és színház a középkorban és a reneszánszban Iskola és színház a középkorban és a reneszánszban Iskola és színház a középkorban és a reneszánszban Magyarországon hasonló volt a helyzet. A papnak az elérendô hatás érdekében itt is a szemléltetés legkülönfélébb módjait kellett alkalmazni. A kereszténység felvétele utáni évszázadokban azonban mindezt szigorúan liturgikus keretek között tették. A XI. századból Hartwick gyôri püspök szertartáskönyvében egy húsvéti feltámadási és egy vízkereszti játék szövege maradt ránk. 2 Ezeket a hivatalos liturgiába illesztett, dramatikus játékokat vagy a papnövendékek, vagy a káptalani iskolában tanuló diákok adták elô. A katolikus liturgiában megtalálhatók olyan elemek, amelyek a hajdan volt liturgikusdramatikus játékok továbbhagyományozódásából fakadnak. A feltámadási szertartás kezdetén a Jézus feltámadását intonáló pap mind a mai napig egyes szám elsô személyben énekli hívei felé fordulva az alábbi szöveget: Feltámadtam és mindig veletek vagyok, alleluja. Vagy a legtermészetesebbnek látszik a hagyomány máig való továbbélésében a szenvedéstörténet dramatikus, énekelt elôadása. Azaz az Evangélista, Jézus, Pilátus, Júdás, Péter és fôpapok szájába adja az evangéliumi történetet. Legújabban a Népénektárban egy középkorig visszavezethetô gregorián dallamú feltámadási játékot is közreadtak. 3 A késô középkor vagy a kora reneszánsz idején a papi prédikáció adott a színjátékra alkalmat. A pap élményszerûvé és emlékezetessé akarta tenni mindazt, amit mondott, ezért prédikációját illusztrálta. Tehette ezt úgy, hogy erre a célra képeket, rajzokat készített, s ezeket a megfelelô pillanatban felmutatta. Máskor a templom falára festette a valamelyik szent életét vagy mártírhalálát, vagy Jézus kínszenvedését és kereszthalálát ábrázoló képet, képsorozatot, majd a prédikáció megfelelô helyén ezekre a képekre mutatott. Mindkét megoldás költséges lehetett, rajzkészséget is igényelt, ezért többnyire a legegyszerûbb, s az elôbbieknél kisebb költségbe kerülô megoldást választotta: bizonyos prédikációrészleteket jelmezbe öltöztetett személyekkel tett élôvé. A magyar dráma- és színháztörténetben erre is több példát lehet felsorolni. Ilyen dramatikus prédikáció az 1483 táján Temesvári Pelbárt által írt prófétajáték 4 vagy Laskai Osvát Devóciós passiója a XV. század végérôl, 5 s ezeken kívül még más hasonló szándékkal megírt eljátszott, színre vitt dramatikus prédikációt ôriztek meg kódexeink. Természetes, hogy e játékokat is a növendékpapság vagy a káptalani iskola diáksága adta elô. A reneszánsz és a reformáció korában pedig a dráma és a színjáték az új hit terjesztôje lett. Sztárai Mihály két magyar nyelvû drámája (De matrimonio sacerdotum, De sacerdotio [1550, 1557]) a katolikus fél liturgiáját, szokásait, dogmatikáját támadta s egyben két hagyományt örökített tovább. Egyrészt bevonta az ifjúságot a hit terjesztésébe, mint tették ezt a középkor papjai a rájuk bízott fiatalsággal, másrészt pedig továbbvitte a középkori certamen, a dramatikus vita hagyományát. Azaz a színen megjelenô protestáns és katolikus felek lényeges egyházi, dogmatikai kérdésekben vitáztak és hoztak döntést. 6 A hitvita tehát mint irodalmi, tudományos mûfaj, a színpadon kezdte meg életét. Hasonló hitvita zajlik a Nagyváradi disputában (De disputatione Varadiana, 1569 elôtt) és a Debreceni disputában (Disputatio Debrecinensis, 1572 elôtt) az unitárius és a református felekezetek képviselôi között. 7 A színjáték és a dráma mûfaja azonban ekkorra már annyira ismeretes volt, hogy a XVI. századi Magyarországon más drámai mûfajok is megjelentek. De ezeknek java része is köthetô az iskolához. Szegedi Lôrinc Theophania címû darabját (1575) éppen akkor fordította, adaptálta, amikor Szatmárra került iskolamesternek. 8 Bornemisza Péter pedig így nyilatkozik az Élektra fordítása, közreadása alkalmából: Mikor az Beczi tanuló nemes uraim kertek volna, hogi valami iatekot magiarul szerzenek,... keuansagokat meg nem szeghetem. (1558) Bornemiszát tehát éppen tanulótársai kérték arra, hogy Szophoklész drámáját magyarra átírja. Ez is köthetô tehát oktatási intézményhez, iskolához. 9 A klaszszikus görög drámaszerzôk Magyarországon és Erdélyben meglehetôsen népszerûek lehettek. Egy kassai könyvkereskedô hagyatékát 1583-ban leltározták, s ebben Euripidész magyar nyelvre lefordított tragédiája hat példányban szerepel. E titokzatos kiadványnak a töredékét találta meg nemrég Borsa Gedeon, s megállapította, hogy az Euripidész Iphigeneia Auliszban címû drámája magyar fordításának töredéke. Ez a mû 1575 és 1580 között Nagyszebenben jelent meg. 10 Legnagyobb reneszánsz költônk, Balassi Bálint Szép magyar komédiája ( ) is jelzi, hogy a drámára, s annak is egyik kedvelt fajtájára, a pásztordrámára már a XVI. században igény volt Magyarországon. 11 A XVII. században kitapintható a magyar színház történetében a színjáték társadalmi bázisa is. Él már a nemesi kastélyszínház. Ide sorolható a Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való igaz szerelmekrôl írott Comoedia (17. sz. eleje). 12 A liturgiában továbbra is felhasználják a dramatizálást mint kiváló szemléltetô eszközt. Ezt a célt szolgálta a Jesu Fili Mariae címû rozsnyói úrnapi játék. 13 S bizonyos, hogy létezik ekkor már a népi-népies dramatikus játék is. Ilyen volt a nagyvárad környéki, a református iskolához köthetô betlehemes és a Rithmi pro Epiphania Domini in processione címû Ecsegen elôadott karácsonyi játék is. 14 Polgári igényeket elégíthetett ki az Actio Curiosa (1670 körül) vagy Felvinczi György Comico-Tragoediája (1690 körül). 15 A katolikus restauráció korában azonban a drámát és a színpadot még inkább az oktatás és hitterjesztés szolgálatába állították. Ebben a tevékenységben a jezsuiták jártak az élen. A különbözô felekezetek közül ôk mutatták be a legtöbb színjátékot. Az irodalom- és színháztörténet a XVII XVIII. századi iskolai színjátszást felekezetek és szerzetesrendek szerint csoportosítja. Így a protestáns színjáték alá tartozik a református, az 68 69

3 Iskola és színház a középkorban és a reneszánszban Jezsuita színpadok, színháztermek, evangélikus és az unitárius színjáték. A katolikus darabokat pedig az iskolákat fenntartó szerzetesrendek szerint különböztetjük meg, így ismerjük a jezsuita, a piarista, a minorita, a ferences, a ciszterci, a bencés, a pálos, a királyi katolikus gimnáziumi és a papneveldei színjátékot. Miután az iskolai színjátékok magyar nyelvû szövegei, valamint az elôadásokra vonatkozó források megjelentek, hozzávetôlegesen fel lehetett mérni számszerûen is az elôadások mennyiségét. Sejthetô, hogy újabb és újabb adatok fognak napvilágra kerülni, s akkor ezek a számok még növekednek. Összesen 472 evangélikus, 125 református és 34 unitárius elôadásról van tudomásunk a kezdetektôl 1800-ig. A katolikus iskolákban ennél sokkal több elôadást mutattak be. Eddigi ismereteink szerint a jezsuiták 5566, a piaristák 1237, a ferencesek 114, minoriták 107, a katolikus papneveldékben 66, a pálosok 17, a Notre Dame apácák 11, a királyi katolikus gimnáziumok 7, a bencések 5, a görög katolikus gimnázium 4, a ciszterciek 3, a premontreiek 2, a királyi nemesi konviktusok 2, a városi katolikus gimnáziumok ugyancsak 2 alkalommal léptették fel a színpadra diákjaikat. Drámakutatásunk legfontosabb forrása a drámaszöveg. Ugyanannak a drámának többféle szövege lehetséges. A szöveggel a tárgyalt századokban meglehetôsen szabadon bántak, azaz egy újabb elôadás esetén egy másik rendezô úgy változtatott a szövegen, ahogyan akart. A gazdagabb iskolák az elôadásra esetleg több nyelvû színlapot is készíttettek. A színlapok elsô oldalukon a címet, a költségeket vállaló személy, az elôadó iskola nevét, az osztályt és az elôadás évét tartalmazzák. A következô lapon vagy lapokon egy vagy több nyelven, legtöbbször latinul, közlik jelenetenként a darab tárgyát. Így az a nézô, aki vagy nem ismerte a latinul folyó elôadás nyelvét, vagy a szereplôk gyenge hangja miatt nem érthette meg a szöveget, ugyancsak tudott tájékozódni a cselekmény menetérôl. A több nyelvû városokban, mint amilyenek a felvidéki városok voltak, latinul, németül, magyarul s esetleg szlovák nyelven is leírták a cselekményt. A színlap záró oldalain a szerepek és a szereplôk nevének felsorolását olvashatjuk. Elôfordult olyan eset is, hogy az iskola nem rendelkezett elegendô pénzzel vagy idôvel, s ezért a jó kézírású növendékekkel másoltatták le több példányban a színlapot, s ezt adták a nézô kezébe. A dráma kéziratán vagy nyomtatott változatán, a kézzel írt vagy ki is adott színlapon kívül azonban számtalan színjátszásra vonatkozó adat került elô, amelyekbôl nemcsak a darab címérôl, hanem az elôadás egyéb körülményeirôl is értesülhetünk. E szétszórt adatmozaik-töredékekbõl kell összeraknunk fáradságos munkával a magyar iskoladráma, illetve a magyar színjátszás panoráma-képét. Jezsuita színpadok, színháztermek, Színházról, színházteremrôl, a játszótér és a nézôtér méretének egymáshoz való viszonyáról nagyon kevés az ismeretünk. A XVIII. század közepe táján Magyarországon és Erdélyben 44 városban volt a jezsuitáknak iskolájuk, s valamennyi iskolában folyamatosnak tekinthetô a színjáték. Elôször Nagyszombatban (Trnava) telepedtek le a jezsuiták. Oláh Miklós esztergomi érsek ban megszervezte a káptalani iskolát, oktatóival bizonyára nem lehetett megelégedve, ezért 1560-ban Petrus Canisiustól, a jezsuita rend generálisától jezsuita papokat és oktatókat kért iskolájába. Elôbb csak három jezsuita érkezett, késôbb az igények szerint növekedett a jezsuiták létszáma. Végleges letelepedésüket sok minden gátolta ben hozzáfogtak a rendház és az iskola építéséhez, a munkát azonban 1562-ben a pusztító pestisjárvány miatt félbe kellett hagyniuk ben a még csak félig kész épület leégett, s emiatt a rend generálisa máshová helyezte el innen a jezsuitákat. Csak évtizedekkel késôbb, 1614-ben nyílt meg újból itt a jezsuita iskola. Tíz év múlva pedig Pázmány Péter, a jezsuitából lett esztergomi érsek ugyanitt nemesi konviktust, 1635-ben pedig egyetemet alapított. Ezeknek az intézményeknek a vezetését a jezsuitákra bízta. Nagyszombat kulturális szerepe rendkívül jelentôs volt. A török hódoltság idején ebben a városban tartotta székhelyét Magyarország prímásérseke. Ennek köszönhetô, hogy Pázmány Péter ebben a városban alapította meg többnyire saját költségén az egyetemet, s ugyanitt jezsuita nyomdát létesítettek, s így ez a város a magyarországi katolikus vallási és kulturális élet központja lett a XVI. század végétôl a XVIII. század végéig. A nagyszombati gimnáziumban az elsô színielôadást 1617-ben rendezték. A címét nem ismerjük, egy másik darab Illés prófétáról szólt. Ezt a templom elôtti téren felállított úrnapi oltár egyikénél mutatták be ben a Zsuzsannáról szóló játékot már in theatro majori, azaz a nagyobb színházban játszották. Ez a forrás azt bizonyítja, hogy ekkor már két színháztermük volt, egy kisebb és egy nagyobb. A játékok általában akkor lehettek nagyon látványosak, ha szabad téren mutatták be azokat ben a város falain kívül, a mezôn, az esti homályban tûzijátékkal szórakoztatták a közönséget. Majd másnap ugyanitt Dávidról és a templomot építô Salamonról játszottak egy drámát ben a nagy auditóriumban, amely minden bizonnyal azonos lehetett a nagyobb színházteremmel, állandó színpadot építettek. De játszottak a diákok a jezsuiták városszéli kertjében is. Vendégszerepeltek Trencsénben (Trencín) és Pozsonyban (Bratislava) vagy Fejéregyházán (Bila Cerkva), az érseki palota udvarán. Játszottak olykor inter scholasticos parietes, 70 71

4 Jezsuita színpadok, színháztermek, Jezsuita színpadok, színháztermek, azaz zárt körben, az iskola falai között. Gyakran beszélnek a források az elôadásokat említve magnus apparatusról, olyan színpadi díszletekrôl, jelmezekrôl és kellékekrôl, amelyek látványossá és emlékezetessé tették a darabot ban a nemesi konviktus növendékei egy ismeretlen címû drámát adtak elô, s ezen nagyon kedves látványban volt része a nézôközönségnek. A tetôrôl alászállt egy fehér galamb, s az a színjátékon jelenlévô érseknek az ölébe helyezte a palliumot, az érseki jelvényt ban Esterházy Pál, aki késôbb Magyarország nádora lett, a bibliai Judit szerepét játszotta el. Jelmezét a család biztosította ben a nagyobb színházterembe székeket vásároltak, a nézôtér hátsó részén chorust, azaz karzatot építettek ben újabb színfalakat vásároltak, s úgy képezték ki a színpadot, hogy azon hat színhelyet is be lehessen mutatni ban Velencébôl hozattak jelmezeket. 16 A nagyváradi (Oradea) gimnázium még a török hódítás elôtt, 1581-ben megnyílt ban a török elfoglalta a várost, s a császári seregek csak 32 év múlva tudták felszabadítani ben sikerült a jezsuitáknak újból megnyitniuk az iskolát. Az elsô elôadást 1716-ban tartották, a színpadról azonban csak 1722-bôl vannak információink. Ekkor a rendház birtokában lévô szabad területen állították fel a színpadot. 17 Pozsony városának rendkívül kedvezô volt a földrajzi fekvése. Bécs közelségének vagy a Duna folyónak köszönhetôen, gazdag polgárvárossá fejlôdött, amely a XVI XVII. században magyar, német és szlovák lakosságnak adott otthont. Így lett Pozsony a magyar királyok koronázó városa, majd késôbb az országgyûlés székhelye s egyben Magyarország fôvárosa is. A pozsonyi jezsuita iskola diákjai elôször 1628-ban, a ferences rendház elôtti téren, 1631-ben a tanári ebédlôben, 1646-ban az érsek városszéli kertjében játszottak ben az evangélikusok birtokában lévô Szent Salvator-templomot a jezsuiták a maguk számára visszaszerezték, s az ott lévô színpadot használták fel saját céljaikra ban olyan díszletekkel látták el a színpadot, amely három színhely illúzióját tudta kelteni. Ezek valószínûleg hátsó és oldaldíszletek lehettek ben új színfalakat vásároltak, amelyek erdôt ábrázoltak, 1697-ben jelmezeket szereztek be ben az egyiptomi József címû bibliai tárgyú darab elôadására a színpad hátsó részét függönnyel látták el. 18 Jelentôs lehetett a komáromi diákok színjátszása is. Itt a jezsuiták 1624-ben telepedtek le, 1649-ben nyitották meg iskolájukat, s a következô évben már elôadást is tartottak ben tett elôször arról említést a jezsuita historikus, hogy a színpadot igen elegáns, új színfalakkal látták el ben a töröknek Komárom megszerzéséért folytatott sikertelen ostromát mutatták be, amelyhez a gimnázium jótevôje gépezeteket vásárolt, a szereplôknek pedig jutalmat osztott ki ben a komáromi diákok publico in theatro, azaz a nyilvános színházban játszottak. Ezek szerint néha az elôadások nem voltak nyilvánosak. 19 A gyôri gimnáziumot 1627-ben nyitották meg, 1629-ben pedig Szent Paulinusról mutattak be egy darabot a diákok. Meg is jegyezte szomorúan a háztörténész, hogy ilyen nagyszerû témához nagyon szûk volt a játéktér ban még mindig szabad téren játszottak, s a hirtelen jött esô miatt a közönségnek tetô alá kellett menekülnie ban a kalocsai érsek tiszteletére a Rábán mutattak be valamilyen színdarabot ben már novum theatrellumról (új kicsiny színpadocska) olvasunk a historia domusban, ezt azonban a tanárok ebédlôtermében állíttatták fel, s minthogy ezen a bemutatón Kollonich Lipót esztergomi érsek is részt vett, jelmezeket és más szükséges dolgot vásároltak az elôadáshoz ban Velencébôl hozattak díszleteket és jelmezeket. A díszletek azonban csak egyetlen színhelyet jelenítettek meg ben még mindig kicsinynek érzik a színházat több szereplôt kívánó darabok elôadására. 20 A kassai (Košice) kollégiumot korábbi többszöri kísérlet után 1640-ben nyitották meg a jezsuiták ben már nagypénteken és úrnapján is mutattak be színjátékot, ben a tanárok ebédlôjében vittek színre egy drámát, 1675-ben pedig olyan színfalakat alkalmaztak a színpadon, amelyek segítségével több színhelyet lehetett megjeleníteni ben az elôadást az auditóriumban tartották ban a város melletti kertben a nemesi kollégium diákjai részére elegáns éttermet és hálószobákat létesítettek, amelyek különféle játékok elôadására is alkalmasak voltak ben már volt a kassai jezsuitáknak kisebb színháza is. A kisebb közönséget vonzó darabokat itt játszották a diákok, a nyilvános elôadásokat viszont az auditóriumban tartották ben ugyanolyan emblematikus köszöntô verset adtak elô a diákok I. József király tiszteletére, mint amilyent 1738-ban Egerben mutattak be Regis Szent Ferencére. Tizennyolc ablakban gyönyörû festményeket helyeztek el, s melléjük egy-egy akrosztichonos verset készítettek a király köszöntésére ben Castor és Pollux történetét különbözô színhelyekkel mutatták be ben a városi magisztrátus támogatásával új színházat építettek ben egy antik tárgyú drámát nagyszerû színi felszereléssel adtak elô. 21 A gyöngyösi gimnáziumot 1633-ban alapították, 1644-ben a nagypénteket díszes, jelmezes körmenettel ünnepelték meg, s ezt még a törökök is megbámulták. Nem tudni, melyik évben, valamilyen színpadot is építettek, hiszen 1663-ban, 1728-ban és ben is színházról beszél a ház történésze ban erdôt ábrázoló díszleteket vásároltak, 1752-ben a Xavéri Szent Ferencrôl szóló elôadáshoz nagyon mutatós jelmezeket kapott a gimnázium ben viszont annyira díszes darabot mutattak be, hogy az elôadásra az újdonság nagyon sok embert vonzott ben a ház elöljárója, valamint a jászberényi magisztrátus költségén új színpadot építettek. 22 A pécsi jezsuita gimnáziumban Pécs török alóli felszabadulása (1686. október) után újból megindult a színjátszás. Az elsô elôadást 1688-ban rendezték meg ban egy rövid jelenetet a püspök udvarában mutattak be ben új színházat építettek ban 72 73

5 Jezsuita színpadok, színháztermek, Jezsuita színpadok, színháztermek, pedig a püspök ajándékából díszleteket tudtak vásárolni. Több, a színházra vagy a díszleteire, jelmezeire vonatkozó anyag nem maradt fenn. 23 A pécsinél sokkal fejlettebb volt a soproni színjátszás. Már 1638-ban felléptek a diákok. Ebben az évben a forrás scenicus apparatusról ír, amelybôl arra lehet következtetni, hogy talán díszletei, jelmezei is lehettek az iskolának ben az iskola átriumában, azaz valószínûleg egy oszlopokkal tarkított, fedett folyosón játszottak ban a történész már theatrum magnumot említ. Ezek szerint lehetett egy theatrum parvum is. Volt tehát egy zártkörû közönség számára készült kisebb és a nagyközönség számára készült nagyobb színház is ben már valószínûleg elhasználódhatott az alkalmi színpad, ezért azt fel kellett újítaniuk, vagy újat kellett építeniük ben a nemesi konviktus ebédlôjében, 1691-ben a város fôterén mutattak be egy-egy darabot ban egy zenés mû került színre Eumenius és Attalus testvérek egymás iránti szeretetérôl, ezt már egy teljesen új és díszesen megépített színházban játszották el. Ugyanezen az elôadáson különféle látványosságok is lekötötték a nézôközönség figyelmét, ezek valószínûleg festett háttérfüggönyök lehettek ben kôszínházat építettek, mivel a fából épített színház tetôzetét a hó beszakította ban az Attilát a catalaunumi mezôn legyôzô Aetiusról szóló drámában a megszokottnál nagyobb színházi készülettel, díszletekkel, jelmezekkel és technikával játszottak a diákok ban megint theatrum novumról, azaz új színházról beszél a forrás. 24 A liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš) színpad 1746-ban leégett a rendházzal együtt, s mivel nagyon kevés tanulójuk volt, nem tudtak még a következô esztendôben sem új színházat építeni ben azonban az új rendház vagy iskola folyosóján már egy színpadot is fel tudtak állítani. 25 Az ungvári (Uzshorod) kollégiumot az alapító homonnai gróf Drugeth János kívánsága szerint úgy kellett megépíteni, hogy az iskola és a rendház céljaira épült termeken és szobákon kívül az egy öreg Auditoriummal, melly mind a Poëták és Rhetorok gyakorlásaira heted szaka mind pedigh níha níha disputatiokra és az elmés Comoediaknak is tisztességhes játékira helyessen szolgáltasson. Volt tehát a kezdettôl fogva egy nagy auditóriumuk, amelyben a színjátékokat bemutathatták ban a kollégium elôtti nagy téren is játszottak. Egy évvel késôbb a vár odeumában, azaz dísztermében is felléptek a diákok ben az iskolai színházban az elôadás alkalmával nagy látványosságokban is gyönyörködhetett a nézôsereg ben a megszokottnál nagyobb pompával játszottak ban a forrás nyilvános színházról tudósít ban a csíksomlyói (Sumuleu) iskola diákjai vendégszerepeltek Ungvárott. 26 A szakolcai (Skalica) iskolát 1646-ban alapították, s az elsô elôadásról szóló adatunk 1660-ból való ben új díszleteket vásároltak, 1706-ban és 1716-ban a városi tanács átriumában vendégszerepeltek a diákok ben a jezsuiták a kollégiummal szomszédos épületet megvásárolták, s abban egy színháztermet rendeztek be ben ugyanebben az épületben egy magasabb színpadot építettek ban már kis színházat is említ a forrás, vagyis két termet rendeztek be színielôadásokra ben a jezsuiták szakolcai megtelepedésének századik évfordulóján óriási ünnepséget rendeztek. A színházépület homlokzatára egy holicsi festômûvésszel szimbólumokat festettek. Az egyik képen magát Szakolcát láthatta a közönség a környezô zöldellô dombokkal. Erre aranynyal a Geniust festették le, amely a jezsuitákat szimbolizálta. Ennek a szíve tájékán Jézus nevét írták le, amelybôl körben sugárözön áradt. A Genius bal kezével épp egy kürtöt emel szájához. Jobb kezében egy fénylô szalagot tartott, amelyen a város címere volt látható. A Genius alakját arany fémszalag vette körbe s ezen két felírást lehetett látni. Az egyik szövege így szólt: Humanissimae Civitati saecularis gratitudo (A legbarátságosabb városnak az elmúlt száz évért hála). A fémszalag másik oldalán az alábbiakat olvashatták: SzakolCzensIbVs BeneDICtIo sempiterna (A szakolcaiaknak örökké tartó áldás). Az utóbbi szövegben kronosztichonnal rejtették el az 1759-es évet. Ennek a táblaképnek olyan nagy volt a mérete, hogy a legtávolabbról is látni lehessen, mit ábrázol. A másik szimbólum azt jelezte, hogy a színház nemcsak a fülnek, hanem a szemnek is gyönyörûséget jelent. Az epilógust egy, a rétorok közül kiválasztott ifjú mondta el, aki a jezsuitákat szimbolizálta. Ez a fiatalember kezében egy IHS betûket tartalmazó táblát vitt, s ôt kilenc gyermek kísérte. A vendégeket a tanárok ebédlôjében fogadták, s a rétorok magisztere adta meg a jelet a színdarab bemutatására, amelyet hangszeres zene vezetett be. Az ünnepélyes színjáték két és fél óráig tartott. A városi tisztviselôknek annyira tetszett a színház homlokzatát ékesítô festett tábla, hogy azt késôbb a városi tanács üléstermében helyeztették el. 27 ˆ A trencséni (Trencín) kollégiumot 1646-ban alapították. A színház ügye középponti szerepet kapott a jezsuita iskolában, ezért már 1650 elôtt szerettek volna egy erre a célra rendelt házat építeni. A városi tanács azonban ehhez, ismeretlen okból, nem adott engedélyt ban az egyiptomi Józsefrôl szóló darabot már a nyilvános színházban adták elô ben Lippay György érsek tiszteletére egy új épületben léptek fel a diákok ban a meleg vizû forrás mellett, 1665-ben, 1676-ban a fôtéren állították fel az ideiglenes színpadot ban Xavéri Szent Ferenc napján fényes ünnepséget rendeztek. A templom falait és padjait szônyegekkel vonták be, a szertartáshoz a gyertyák tömkelegét gyújtották meg. Puskák ropogása és ágyúk dörgése emelte az ünnepi hangulatot. Majd a liturgia fényének emelése kedvéért trombitákat és harsonákat is megszólaltattak ban a Myrai Szent Miklós püspök legendája alapján írt drámát adták elô. Ennek szövege a barokk reprezentativitás minden igényét kielégítette. Zenészek, táncosok léptek fel, néhány jelenet végén élôkép tette színesebbé a játékot. Az interludiumok csak fokozták a hangulatot ban már új színházban játszottak egy darabot, s ehhez olyan színfalakat vásároltak, amelyek két színhelyet tudtak érzékeltetni. Az új 74 75

6 Jezsuita színpadok, színháztermek, Jezsuita színpadok, színháztermek, elôadáshoz több jelmezt is vettek. Egy magát megnevezni nem akaró személy pedig annyi pénzt adományozott, hogy abból a színpadra függönyt és más szükséges dolgot is tudtak vásárolni. Az 1698-ban elôadott színmûhöz újabb jelmezeket készíttettek, a díszleteket Velencébôl hozatták ben a színpadot megnagyobbíttatták, selyem jelmezeket, spanyol és mór viseleteket is beszereztek ben felújíttatták a színházat, homlokzatát is renoválták, s ismét vásároltak jelmezeket ban hetvennyolc rajnai forintért két színhelyet bemutató díszleteket készíttettek egy festômûvésszel. Volt olyan elôadás, amelyet a nyilvánosságnak szántak, s volt olyan is, amelyet zártkörû közönség elôtt mutattak be. Az adatok szerint a legfejlettebb jezsuita diákszínházak egyike lehetett a trencséni, s minden bizonnyal olyan teremben játszottak, amely kizárólag csak e célra szolgált. 28 A besztercebányai (Banská Bystrica) jezsuita iskolát 1648-ban alapították. Az iskolatörténész, Jurkovich Emil szerint régebben egy olyan épületet használtak színháznak, amelybôl késôbb tornatermet létesítettek. Ezután az iskolaépületben kapott helyet a színház, majd 1765-ben már egy külön teremben állandó színpadot állítottak fel, s a közönség részére kényelmes ülôhelyeket tettek be. Ez kizárólag nagyobb közönség számára készült, s ezért a terem sokkal magasabb volt, mint az épület többi helyisége ben a fôtéren, 1693-ban egy hatalmas hársfa elôtt készíttették el a színpadot, s ennek költségeit a város vállalta. A színpadon, minden bizonnyal annak két oldalán, három-három, azaz hat ívelt kaput állítottak fel. A térhatás kedvéért ezt nyilván úgy készíttették el, hogy a kapuk magassága befele egyre alacsonyabb lett, s úgy helyezték el, hogy a háromhárom ív vonala a színpad belseje felé tartva egyre rövidebb távolságra volt egymástól. Az elsô ív tetejére a császári házat szimbolizáló sast helyezték. A térhatás illúziójának keltésére az itt közölt díszlettervek között is lehet találni hasonlót (lásd itt a 26., 28., 59., 108., 109., 110. számú képeket). Ez a hat arcus a színpad különféle elrendezésére és a színhelyek érzékeltetésére nyújthatott lehetôséget. Ha az ívelt díszleteket, hármathármat kétoldalra helyeztek s a teret szûkítették azokkal, akkor egy nagyméretû terem illúzióját tudták kelteni. Ha két arcust a háttérfüggöny elé, kettôt-kettôt oldalra helyeztek, akkor zárt teret tudtak jelezni. Volt azonban a rendezônek arra is lehetôsége, hogy három alacsonyabb arcust a háttérfüggöny elé, hármat pedig az elôtérbe helyezzen el. Efölé borult a hársfa lombja, amely így a mesterséges és a természetes díszlet felhasználásával valamiféle liget valóságos létét tudta a nézôben érzékeltetni ban a templomban, 1733-ban a temetôben mutattak be egy-egy darabot ben a forrás szerint a Messeniusról szóló drámát nagyobb apparátussal, azaz díszletekkel, jelmezekkel, szereplôkkel s esetleg zenével játszották el. 29 A selmecbányai (Banská Štiavnica) iskola 1649-ben került a jezsuiták kezébe ben már egy német nyelvû színjátékkal mutatkoztak be, amelyet nagyon sok nem katolikus lakos is megnézett. A színpadot a templomban építtették fel, a szentsír közvetlen szomszédságában ben a Divus Alexiusról (Szent Elek) szóló drámát már az új színpadon mutatták be ban egy japán fiúcskáról, Jacobusról játszottak egy darabot, aki a mártírhalált férfias bátorsággal viselte el. Ez alkalomra színpadot építettek a kamara költségén. Felújíttatták a színfalakat is. Az iskola tanárai a legtöbb hálával a császári építésznek tartoztak, aki a darabhoz olyan díszleteket készített, amelynek a segítségével akár húsz színhelyet is be lehetett mutatni ban a bibliai Joasról játszott drámában is nagyszerû díszleteket alkalmaztak ben nyilván a régi színpad már tönkrement, s egyre inkább felmerült az új színpad építtetésének az igénye, ezért ismét a kamara költségén megkezdôdött az építkezés, amely azonban még 1762-ben sem fejezôdött be tökéletesen. Színpad ugyan már volt, de a díszletek még teljesen hiányoztak, ennek ellenére a rétorok A selmecbányai Daphnis címmel elôadtak egy darabot. 30 ˆ A rozsnyói (Rožnava) jezsuita missziót 1656-ban Lippay György esztergomi érsek alapította. Az elsô színjátékot 1668-ban, úrnapján mutatták be ben építették az elsô színházat, s 1737-ben új díszleteket vásároltak ben Balassa gróf 500 forintot adományozott a színház felszerelésére. Egyéb adat nem került elô a színház díszleteinek beszerzésérôl, jelmezeirôl, hangszereirôl. 31 A sárospataki színpad múltjáról viszont sokkal alaposabbak az ismereteink. Sárospatak a magyarországi reformáció egyik jelentékeny központjává vált. A jezsuita iskolát ban alapították, ezt azonban, bármennyire szerették volna, éppen a protestáns ellenhatás miatt, soha nem tudták annyira megerôsíteni, mint néhány magyarországi városban, Nagyszombatban, Egerben vagy másutt. A karácsonyt, vízkeresztet a sárospataki jezsuiták mindig látványosan megünnepelték. Vízkeresztkor a három király és angyalok jelmezében körmenetszerûen jártak házról házra, s ott többnyire magyar nyelven verseket mondtak el ben egy ószövetségi tárgyú, a fôtéren elôadott darab könnyeket fakasztott ben ismét a téren állították fel a színpadot ban Trautson herceg tiszteletére a várban játszottak, 1741-ben pedig a mennybemenetel napján a templomban rendeztek látványos liturgikus spectaculumot. A templom mennyezetérôl lebocsátott kötelek segítségével a kezében gyertyát tartó két angyal és Krisztus szobrát emelték a magasba, s közben áhítatos zenét szolgáltatott a zenekar májusában Endymion mitikus történetét nyolc jelmezes és nyolc katonaruhába öltöztetett fiatalember adta elô. A várban több alkalommal (1752, 1767, 1768, 1771) is játszottak február 11- én a szövegében is ránk maradt Tök mag filko címû darab színrevitelének helye pedig a jezsuita rendház elsô emeleti széles folyosója volt. 32 Eperjesre (Prešov)1673-ban telepedtek a jezsuiták. Az elsô elôadást már ugyanebben az évben megtartották. A színházról, a díszletekrôl vagy a jelmezekrôl nagyon kevés dokumentum áll rendelkezésre. Annyi bizonyos, hogy 1721-ben szabad téren játszottak, 76 77

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete 15-18. oldal Tartalom Páva Péter: Életrevalók 1 Kovács Blanka (10. E): Az elsők 2-3 Ján Szilárd (8.A): Apuval beszélgettem... 4-5 Marján Babett, Brand Petra, Herbert Áron (11.A): A remény evangélumát...

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 68. szám 2009. március JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA Kedves

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja A CISZTERCI REND ZIRCI APÁTSÁGA

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja A CISZTERCI REND ZIRCI APÁTSÁGA XVII. évf. 2. (59.) sz. 2010. VENI SANCTE EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja A CISZTERCI REND ZIRCI APÁTSÁGA Szent Bernát családja! Nyolcszáz év ködéből ősi monostorod sokezer

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 167. szám A Fővárosi

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813)

ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813) LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813) SZEFCSIK ZSOLT JÓZSEF TÉMAVEZETŐ : FARKAS ZOLTÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST,

Részletesebben

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság VII. évf. 4. szám 2012. december www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság Decemberi gondolatok Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Nő, Tisztelendő Atyák, Kedves Kollégák! Köszönöm a meghívást, hogy

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

FELHÍVÁS ÉS MEGHÍVÁS

FELHÍVÁS ÉS MEGHÍVÁS AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ VIII. évfolyam 2. szám 2001. húsvét FELHÍVÁS ÉS MEGHÍVÁS III. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TALÁLKOZÓ Orosháza, 2001. augusztus 18 19. Kelj fel, és

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA XVIII. évfolyam 6. sz. 2009. június Szent Iván hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA 2009. május elseje óta működik Rendőrőrs Kiskunlacházán. Az

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

Mikola HONISMERETI TANULMÁNY

Mikola HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Mikola HONISMERETI TANULMÁNY Zaharia Gabriella Timea Szatmárnémeti Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... - 3 - Mikola alapítása, földrajzi helyzete,

Részletesebben

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES SZEHKE S:l TI SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES KATHERINE MANSFIELD CSANÁD BÉLA írásai., 1~J~ MAJUS Ára li forint

Részletesebben

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI Szívünkbe égett történelem BEMUTATKOZÁS Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) Falvaink Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati csücskében

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben