Tanítás a Karácsonyról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanítás a Karácsonyról"

Átírás

1 A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 karácsony Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony: a hatalmas Isten egészen közelinek, egészen embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, így ajánlja föl nekünk szeretetét (Szent Pál a Rómaiaknak 5,8). A Karácsonyt sok kedves szokással vették körül a századok. Ami igazán helyes és szép szokás, azt ne engedjük elpusztulni, ugyanakkor őrizzük meg a az ünnep vallásos, keresztény tartalmát! Tanítás a Karácsonyról Jézus hármas születése. 1. Örök születés: a Szentháromságban minden idők előtt született a második isteni Személy, az isteni Ige az Atyától, anya nélkül. Kezdetben volt az Ige Erre utal a zsoltár: Az Úr mondá nékem: én Fiam vagy Te! 2. Földi születés: Isten elküldte egyszülött Fiát az emberiség megváltására. Időben született szűz anyától, atya nélkül. az Ige testté lett, és miköztünk lakozott. Erre utal a jövendölés: Gyermek született nékünk, Fiú adatott nékünk! 3. Kegyelmi születés: Jézus születése nem egy rég elmúlt történeti tény, melyhez semmi közünk. Ő a liturgiában, az egyház nyilvános istentiszteletében minden évben megújítja születését, újból és újból megszületik hívei szívében, hogy amint ő az Atya egyszülött Fia, úgy mi is elnyerjük a fogadott fiúságot. Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak akik Istenből születtek. 3. Fölismerjük a keresztény testvériség értékét, hiszen ugyanabban az istengyermekségben részesültünk mindnyájan. 1. A megtestesülés hittitkába merült tekintettel szemléljük Isten ajándékát belőle megilletődött tisztelet és ünneplő örvendezés fakad. 2. Fölismerjük saját istengyermekségünk méltóságát ez örömmel, de egyúttal felelősségérzettel tölt el, hiszen a nemesség kötelez. 1. Imádságos lélekkel vegyünk részt a 24-e éjféli, majd a karácsony napi ünnepi szentmisén. 2. Aki szeret, az énekel. Énekeljük ebben az időben többet az Úr énekeit a templomban, valamint odahaza, a családtagokkal, a karácsonyfa alatt is. 3. Ápoljuk a nemes barátságokat, emberi kapcsolatokat (beszélgetések, a magányosok és betegek látogatása, levelezés).

2 2 1. A Napkeleti bölcsek a gyermek Jézusban elismerik a várva várt királyt; ajándékaikkal megvallják fölségét. Személyükben már nem csak a választott nép járul a Kisded elé (mint a pásztorok hódolatában), hanem a pogányok is, vagyis az minden nemzet. Ők az első zsengéje a krisztuskövető népeknek. Mi magunk vagyunk a bölcs királyok, akik a Felkent Úrnak hódolunk, a liturgia felajánlási körmenetében adományokat viszünk, s az áldozati lakomában Krisztus valóságos jelenlétével találkozunk, s belőle táplálkozunk. Minket a hit csillaga vezet Betlehembe. 2. Az ünnep teljes tartalmához tartozik Jézus alámerülése a Jordánban (megkeresztelkedése Jánosnál), amikor a mennyei Atya és a Szentlélek kinyilvánította, hogy Jézus a Fölkent (görögül Krisztus, héberül Messiás). Erről a hittitokról, vagyis eszünket meghaladó valóságról a az egyház liturgiája a vízkeresztet követő vasárnap emlékezik meg (idén január 13-án). 3. E nap misztériumához tartozik a kánai menyegző csodája: szintén kinyilvánulás, Epifánia, mert ez volt Jézus első csodajele, isteni hatalmának első kinyilvánítása. A három megjelenést az 5. századból ránk maradt alábbi himnusz foglalja össze: 1. Az Istenszülő Mária, az örvendezés Királynője: Magasztalja lelkem az Urat! És a szemlélődés Királynője: Mária szívében forgatta mindazt, ami Karácsonykor történt. 2. Szent József, a Gyermek nevelőapja. A hűséges férfi, aki csak a gondot és aggodalmat vállalhatta 3. A Megtestesült tanúi, a Kisded Király kísérete: az aprószentek, akik halálukkal hirdetik azt, kiről ajkuk még nem szólhatott; Szent János apostol, a megtestesülés teológusa (lásd evangéliumának 1. fejezete!), és Szent István, az ősegyház első vértanúja, a tanúságtevők példája. Vízkereszt, vagyis az Úr dicsőségének megnyilvánulása Egyike a legrégibb ünnepeinknek. A keleti (ortodox) és a nyugati (katolikus) egyház egyaránt január 6-án tartja. A görög Epifánia szó megjelenést, megnyilvánulást, látogatást jelent. Amikor Krisztus Jézus megszületett akkor Isten bevonult a földi világba, a történelembe. Nem azért, hogy belemerüljön, hanem hogy magához emelje az emberiséget. Jézusban rejtőzködött ugyan az isteni mindenhatóság, de egy-egy pillanatban átfénylik emberi természetén, kinyilvánul a világ előtt. Hármas csodával ékes napot ünneplünk énekli az egyház zsolozsmája. Három ilyen kinyilvánulást hirdet és jelenít meg a liturgia: A szentelést végző az ajtó szemöldökfájára (szentelt) krétával fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M +B+08.Eredetileg azonban a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi lehettek: Christus Mansionem Benedicat ( Krisztus áldja meg e házat ). Különben szokás házszentelést végezni a lakás fölújítása vagy a ház fölépülése után is.

3 3 Luca-napi népszokások Luca napja nem tartozik a nagy ünnepek közé, mégis sok hagyomány kötődik hozzá. Közülük számos Szentmihályon is ismert. A Luca latin eredetű női név, eredetileg Lúcia formában használták, jelentése: virradatkor született. Amikor életbe léptették a Gergely-naptárt, Luca napja volt az év legrövidebb napja, éjszakája pedig a leghosszabb éj, s mint ilyet, gonoszjáró napként tartották számon. Az idősek szerint Lucáig rövidülnek a napok, karácsonyig egyformák, majd egy-egy tyúklépéssel hosszabbodnak. Lucacédulát a lányok készítettek e napon. Tizenhárom cédulára ráírták egy-egy legény nevét, s minden nap eltéptek belőle egyet. Karácsonyra már csak egy maradt, melyből megtudták, ki lesz a férjük. Szokás volt régen lucagombócot főzni. Minden gombócba egy-egy fiúnevet tartalmazó papírt rejtettek, és az lett a várható jövendőbeli, akinek a nevét rejtő gombóc leghamarabb feljött a víz tetejére. Sokan lucapogácsát sütöttek, néhányba apró pénzt gyúrtak, hadd örüljön a szerencsés, aki megtalálja. A lucanaptár a következő esztendő időjárásának megjósolására szolgált. December 13-tól 24-ig naponta felírták, milyen az időjárás. A tizenkét nap az év tizenkét hónapját jelentette. Bizonyos tilalmak is szerepeltek ezen a napon. Nem volt szabad varrni, mert akkor hitük szerint bevarrják a tyúkok fenekét, és azok nem tojnak. Nevezetes népi szokás a Luca székének faragása, melyhez eléggé különös történetet fűztek. A széket Lucakor kezdték faragni 9 féle fából, és minden nap faragtak rajta egy sort. Karácsony böjtjére elkészült. El is terjedt a mondás: lassan készül, mint a Luca széke. A székfaragó fiú elvitte azt az éjféli misére, ráállt, és megláthatta, ki a boszorkány a faluban. Ez eléggé veszélyes játék volt; ezt bizonyítja a következő félelmetesen mulatságos történet is, melyet egy tápéi származású asszony 1947-ben mesélt el, majd Lele József vetett papírra. A babona helyett érdemes a fordulatos, érdekes szóhasználatára figyelni, és az elbeszélést meseként értelmezni. Hatan vótunk testvérök. Vót köztünk égy, a Pali, aki szeretött mindönrű tudni. A cimboráival tízen összegyűltek nálunk égy este, úgy karácsony előtt két héttel. Mögbeszélték, hogy csináljunk lucaszéköt! Édösanyám belekontorázott: Né bolondizájjatok, mer maj mögjáritok! Űk aztán csak mögcsinálták, hiába óvta anyám űket. Tanakodtak hát, hogy kő, el is hozták a nekivaló dészkát. Elkezdték farigcsálni. Édösanyám az Isten nyugtassa a Luca napját mindég mögünnepölte, mer az vót a születése napja. Akkó sohasé dógozott mán délután. Sütött lucapogácsát, mögkénálta a gyerököket, azok mög elkezdték a széköt. Karácsony bűtjiig mindég csináltak rajta valamit. Elgyütt a karácsony este. Ez olyan nap vót, hogy édösanyám, aki előimádkozó vót, mindég összegyűjtötte az imádkozó osztályt ott nálunk. Imádkoztak, éneköltek. A gyerökök kint cincogtak, osztozkodtak, ki vigye a lucaszéköt beharangozásra a templomba, valakinek rá kő állni, az mögláti a boszorkányokat. Hát jó van. Édösanyám főhagyott az imádkozással, mer begyütt ám égy tarka macska a házba! Hát fogjátok mán mög azt a macskát! mondta. De az mög nekirugaszkodott, fő a padkára, a géréndára, csak vágtatott ám, mög prüszkölt, fújt! No, de aztán csak elfogták, odavitték édösanyámhon. Ammög elővötte az ollót, aztán jó lévágta, léstuccolta a macska bajuszát. Mög is kérdözte tülle: Ki vagy té? Hunnan gyütté? Maj mögtudom én! Aztán kivágta a macskát az udvarra, ahunnan azonnal eltünt. Azt mondta édösanyám: No figyeljétök a nyírott bajszú emböröket hónap, ugyan nagy baj lösz ebbű! A gyerökök elmöntek az éjféli misére. Édösanyám vezette a szót a templomban. Jóval éjfél után értünk haza. Hát a Pali ott ült a kapuba! Úgy elvót kenyődve, olyan vót, mint a meszös fal! Valamitű nagyon mögijedt. Így beszélték a gyerökök a történteket: Mögérköztek a templomajtóba, hogy a kisszékre rááll majd a Pali. De ott körűfogták ám a boszorkányok! Mögijedtek a gyerökök, azt elszaladtak. A boszorkányok mög usgyi, utánuk! Röggel főkeltünk, azt elmöntünk a nagymisére. Mikó hazagyüttünk, esti maradékot paszúrlevest, mákostésztát akartunk önni, mer péntökre esött a karácsony, nem főztünk zsírral. Édösanyám ránkparancsót: Lányok, melegítsétök mög az ebédöt! Münk kimöntünk a konyhába, édösanyám mög fölállt a padkára, hogy a kemincénél mögmelegödjön. Alig értünk a konyhába, éccőcsak nagyot puffant valami! Beszaladtunk. Édösanyám ott feküdt a ház közepin. Szigorúan lélükték a padkárú! Mind összetörte a képit! Kérdözöm: Mit csinál kend édösanyám? De nem tudott égy darabig szót ejteni. Mikó aztán föleszmélt, aszongya: Lélükött a macska! Itt vót a stuccolt bajuszával. Mondom: hát édösanyám mögismerte? Mög aszongya. Enné többet nem tudok. Ez így vót valóságosan. A székfaragásnál értelmesebb elfoglaltság a lucabúza vetése december 13-án. A kis edénybe tett, és minden nap meglocsolt búza karácsonyra szépen kizöldellve szárba szökkent. Színes selyemszalaggal körülkötötték és a karácsonyfa alá tették. Ha a búza dúsan hajtott, jó termés ígérkezett a következő esztendőben. A lucabúzát újév napján megetették a jószágokkal, hogy óvja őket a betegségtől. A szokás mai napig fennmaradt. Az ünnepek közeledtével ne feledjük, amit elődeink is tudtak, és ami szerint éltek: egyes korlátozó szokások csupán arra valók, hogy az év közben, sok munkában megfáradt embereket megállítsák, és egy kis tréfát csaljanak a mindennapjaikba. Remélhetőleg nem történik semmi a tyúkokkal akkor sem, ha varrtunk Lucakor, de most már készüljünk a karácsonyra. Lucaszék-készítéssel kár lenne foglalkozni, mert az éjféli misén jutni fog hely mindannyiunknak a templomban akkor is, ha nem faragunk maguknak széket! Molnárné Szekeres Judit

4 4 Búcsú 2007 Templomunk és falunk búcsúja szeptember 30-ra esett. A búcsút megelőző hetekben lázas készülődés folyt, ugyanis az egyházközségi képviselőtestület elhatározta, hogy a régi oltárképet felújítatja, ami immár vagy 17 év óta a közösségi terem végében várta feltámadását. Az új templomba ugyanis új oltárkép került a templomszentelésre. A falusi emberek azonban soha nem tudták elfogadni és megszeretni a fehérlemezre festett Szent Mihályt. Az oltárkép cseréjének gondolatára a végső pontot a templombelső festésekor tettük. Akkor ugyanis a képet el kellett mozdítani a helyéről, és tenyérnyi darabokon levált, lehullott róla a festék. Bodó Jenő templomgondnok felajánlotta segítségét a régi oltárkép felújításához. A kép restaurálását, Kalmárné Orr Gizella festőművész a nyár folyamán végezte, s még tiszteletdíjat sem fogadott el munkájáért. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni fáradozását. Megállapítása szerint kb. 100 éves a festmény, de a keret valószínűleg még régebbi. A kép festője ismeretlen. A falubeliek emlékezete szerint az oltárkép már az új iskolánál levő kápolnát díszítette. Az elmúlt évszázad során a keret aranyozása elsötétült, a gipszdíszítés darabjai számos helyen hiányoztak, lehullottak. Restaurálását Bodó Jenő végezte, nagy hozzáértéssel kipótolva a hiányzó részeket, és gyönyörűen bearanyozta. Köszönet érte. Az érdekesség miatt mondom csak el, hogy a hatalmas képkeretet gyalog, kézben vittük át műhelyébe, az emberek nem kis csodálkozásától kísérve. A búcsú előtti napokban került méltó helyére a restaurált oltárkép. Már a kép visszahelyezésének munkálatai közben voltak akik bejöttek a templomba, és nagy örömmel üdvözölték a régen látott oltárképet. Német Tibor meghatottságában így kiáltott fel: Hát ezt hol találtátok meg? Egész fiatalságom eseményei e kép előtt zajlottak le! A régi oltárkép tulajdonképpen a meglepetés erejével hatott a búcsús hívekre, idősekre, fiatalokra, vendégekre, egyöntetűen örömüket fejezték ki az oltárkép cseréjével kapcsolatban. A modern oltárkép pedig a Közösségi Házban kapott megfelelő helyet. A másik nagy esemény a búcsúi szentmisét követően a Szent Erzsébet-díj átadása és a zászlószentelés. Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom polgármestere méltatta Szent Erzsébet életét, tevékenységét, majd az általa alapított díjat egyházközségünk életében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeknek adományozta: Papp Lajosné Rozika néninek, Mayer Istvánnénak, Bauer Ferencnek és Fejes Ferencnek. Ezt követően a Boldogasszony Anyánk ősi himnuszunkat énekelve kivonultunk a templomkertbe, a zászlószentelés helyére. A 80 éve készült gazdaköri zászló hasonmását a szentmise alatt fiatalok vették körül. Mayer István tartotta és hordozta, a mellette lévő cserkészek pedig Bauer Magdi és Bauer István voltak. Az udvaron a hívek sokasága övezte a zászlót, ahol Dr. Farkas László Úr, a KDNP országos vezetőségének tagja tartott ünnepi beszédet, méltatta az eredeti zászló köré csoportosult gazdakört, s annak a falu életében betöltött jelentős szerepét. Majd a plébános atya megszentelte a zászlót, s a Szózat eléneklésével zártuk az ünnepséget. Ezután a templomkertben kezdetét vette a szeretvendégség: kalács és üdítőital mellett jó volt elbeszélgetni a régen látott rokonokal és ismerősökkel a gyönyörű napsütésben. Mindenki szép emlékekkel, felemelő érzésekkel távozhatott a családi asztalhoz, ahol folytathatta az ünneplést. Fejes Ferenc

5 5 A hitem adott erőt A Szent Erzsébet-díjat elnyert Papp Lajosné, Rozika nénit életéről kérdeztük Hol élt, mielőtt Szentmihályra került? Tanyán születtem, Mórahalom közelében, ahol 24 éves koromig éltem. Jó helyön laktunk, mert közel volt a kisvasút. Amikor a vasutat mögszüntették, a környékbeli tanyasiak nagyon rosszul jártak, mert több kilométert köllött gyalogolni a buszmögállóhoz ben möntem férjhöz, így kerültem ide. Mi történt Önnel, amikor Szentmihályra került? Mondhatom, hogy elég mozgalmas életöt éltem: eljártunk a földekre dolgozni, hordtam az ebédöt a férjemnek, ugyanúgy, mint lánykoromban az apámnak. Volt-e valamilyen egyesületnek tagja Szentmihályon? Négy vagy öt évvel idekerülésöm után bekerültem az égyházközségi tagok közé, amikor még Gimesi atya volt itt a plébános. A Gyula bácsi akkor még a szentmisét az iskolában tartotta. Gyűlések kb. félévente voltak, akkor mögbeszéltük a tennivalókat, mögtartottuk a beszámolókat. Később möglött ez a Ködmen-féle ház véve, és ott tartotta a szentmiséket. Amikor idekerült a Kovács atya, azzal is jó kapcsolatba voltam. Akkor épült a templom, és volt, amikor az atya a szentmise előtt tíz perccel biciklivel idegyütt hozzánk, hogy holnapra szörözzek égy embört, mert hát ugye ez a templom közösségi munkával épült. Laczkó atya idejében már havonta volt képviselőtestületi gyűlés. Mit érzett, amikor megtudta, hogy Szent-Erzsébet díj -at fog kapni? Hát ez annyira nagyon váratlanul érintött, hogy borzasztó. Kíváncsi lennék, hogyan készültek régen karácsonyra? Karácsonyra szinte úgy készültünk, mint most, de amikor még fiatal gyerökök voltunk, akkor Mórahalomra még kétször-háromszor is elmöntünk a hajnali szentmisére. Ott mindig hajnalban, 6 órakor volt a szentmise, és 5 órakor indultunk otthonról. A mise után hazavágtattunk, és möntünk az iskolába. Akkor is voltak betlehemezők? Hát akkor nagyon betlehemöztek, nem úgy, mint most. Nem volt az, hogy csak ide mögyünk oda mögyünk, Akkor mindön diák járt. Nem volt tévé, még csak rádió sé. Esténként pedig kártyáztak az embörök. Szeretném megtudni, hogy Rozika néni mit gondolt, amikor meglátta a festményt az oltár mögött? Nagyon örültem én is, és azok is, akik még mögvagyunk, mert én is januárban töltöm a 80. évemet. Hogyha visszatekintök az életömre, elmondhatom, hogy én mindig mög voltam vele ölégödve. Édesanyám talpra esött égy asszony volt, én is az voltam. A férjem hét éven keresztül ágyban fekvő beteg volt, akit a kert mellett el köllött látnom. Mi adott ehhez erőt Rozika néninek? Én úgy gondolom, hogy a hitem. Amikor még fiatal házasok voltunk akkor még égyütt jártunk a templomba. Később az én párom lémorzsolódott. Én csak annyit tudok mondani mindönkinek, hogy a reményt né veszítse el, bízzon, tartózzon valahova és bízzon abba amit csinál, mert később annak nagy hasznát veheti az életbe. A mai napig minden nap jár templomba? Ha van mise, akkor igen, mert ez az égyetlen kikapcsolódásom. Volt-e az idősek karácsonyán? Most igen voltam, és kaptunk ajándékot is. Sok minden volt a csomagban. Volt nagyon szép műsor is. Éneköltek, versöket mondtak. Nagyon jól sikerült az előadás. Tagja-e a Rózsafűzér társulatnak? Igen, és most kezdődik szombaton a Szentcsalád-kilenced. Régön az úgy volt, hogy kilenc napon körösztül mindig más háznál tartották a kilencedöt. Úgy hallottam, valaki vissza szeretné hozni ezt a szokást, de nem vagyok biztos benne, hogy összejön kilenc család. Neköm nagyon hiányoznak ezök a régi szokások, mert az én édesanyám is nagyon vallásos volt, apám nem annyira. A régi időkre emlékszem, de ami mostanában zajlik körülöttem, azokra égyre nehezebben. Hiába, sárgul mán a körösztlevelem Kedves Rozika néni! Gratulálunk a Szent Erzsébet-díj -hoz. Kérjük a Jóistent, adjon erőt, egészséget, hogy 80. születésnapja után is minden alkalommal részt tudjon venni a szentmiséken. Áldott karácsonyt! Bende Tünde és Hajnalka Templomunk új betleheme Elkészült az új betlehem, amit az idén lehet megnézni templomunkban. Már az elmúlt években is próbálták a testületi tagok megújítani a betlehemet, hogy ne mindig ugyanolyan legyen, mint az előtte való években. Így már két éve szalmás betlehem állt az ünnepek alatt a templomban. Az Ifjúsági Csoport tagjai az idén új ötlettel álltak elő. Két pénteki foglalkozás alkalmával, sok vágás, hajtogatás, ragasztgatás után megszületett az új, papírból készült remekmű. Azért nem teszünk be a betlehemről fényképet a Búzaszömbe, mert szeretnénk, hogyha a szentmihályiak a templomunkban tekintenék meg munkánk gyümölcsét. Bende Tünde

6 6 A KÖZÖSSÉGI HÁZ Közösségi Házunk nagytermének feltöredezett padlóburkolatát október során kicseréltettük. A festés-mázolás munkálatait plébániánk lelkes fiataljai vállalták és valósították meg. Azóta a körülmények lehetővé teszik, hogy a legkülönbözőbb családi vagy egyházi összejövetelek helyt kapjanak benne. Az alábbi képek az elmúlt hónapban készültek. közösségi bibliaolvasás házasok csoportfoglalkozása énekkari próba hittanos foglalkozás adventi koszorúkészítés

7 7 Karitász-hírek Plébániánk karitász-csoportja igyekszik lehetőségei szerint segíteni a rászorultakon. Nemcsak az anyagi gondokkal küszködőkön, hanem azokon is, akiknek talán inkább szép szó kell. A hagyományos karitász-kézműves vásárra is besegítettünk. November és december keddjein a Jósika utcai Karitász központban készültek ajándéktárgyak a Nagyáruházban megrendezett karitász vásárra, de a szentmihályi csoport is kivette részét a munkából. Karácsonyfa-díszeket készítettünk. Ezeket is eljuttattuk a szegedi központon keresztül a vásárra. Ezek az ajándktárgyaik áraiból támogatják a rászoruló családok fűtési kiadásait. A begyűlt összegből tavaly is két család kapott segélyt, és reményeink szerint az idén is jut a pénzből itteni családoknak. Az anyagi haszon mellett ezeken a délutánokon alkalom adódik egy kis beszélgetésre, egymás megismerésére is. A szentmihályiak közül nyolcan vették ki részüket a munkából. Idén immár harmadik éve rendeztük meg a magányosok karácsonyát december 11-én a szépen felújított és jó meleg Közösségi Házban. A Gárdonyi Géza iskola tanulói zenés-verses műsorral készültek Lászlóné Varga Erika vezetésével, majd a plébániai fiatalok olvastak fel az ünnephez illő verseket. A műsor után a karitász-csoport háziasszonyai süteménnyel és teával kínálták meg a megjelenteket. Az Egyházmegyei Karitász-pályázaton elnyert összegből szerény ajándékcsomagra is futotta. Aki nem tudott eljönni, annak a Karitász-tagok juttatják el a csomagot, csak a szép műsort sajnálhatják. Plébánosi levél a házszentelések kapcsán Áldásos, szép hagyomány folytatódik, amikor a helyi lelkipásztor a tél derekán nekiindul, hogy mindenkit fölkeressen otthonában. A hideg téli napokban, amikor a ház körüli munkák is alábbhagynak, jó alkalom adódik, hogy a plébános sokakat otthon találjon. A Búzaszöm idén szeptemberi búcsú alkalmából kiadott számában igyekeztem ezt-azt föltárni életemből, meglátásaimból, és Szentmihályhoz kötődő terveimből. Az elmúlt közel fél év során hívővel rendszeresen találkoztam a templomban, illetve a Közösségi Házunkban tartott sokféle rendezvényen. Úgy érzem, hogy velük kölcsönösen megkedveltük egymást, s megtapasztalhattuk az élő Krisztus jelenlétét közöttünk. Most szeretnék továbblépni, ezért karácsony nyolcadának elteltével nap mint nap útnak indulok, hogy a minden szentmihályi otthonba bekopogtassak. Kérek minden jóakaratú embert, hogy ajándékozzon meg néhány percnyi figyelemmel. Lelkipásztorként fontosnak találom, hogy leüljünk beszélgetni, megismerkedni egymással. Higgyék el: őszintén érdeklődök életük alakulása iránt! kik élnek boldogító házasságban, s mások hogyan élik meg magányukat? melyik iskolában és hogyan tanulnak a gyerekek? milyen emlékeikből élnek az idősek? milyen remények éltetik a családanyákat? örömüket lelik-e munkájukban a férfiak? És sorolhatnám azokat a kérdéseket, amik mostanában engem foglalkoztatnak. Érdeklődöm tehát sorsuk iránt, mert senkinek nem mindegy hogyan élünk: csak a kötelességek hálójában, megkeseredve vergődünk a mindennapokban? vagy szabadon, örömteli szívvel vállaljuk az élet megpróbáltatásait, és eközben egyre értékesebb személyekké csiszolódunk, egymásnak pedig segítségére lehetünk? Mindenestre meggyőződésem, hogy legjobban tesszük, ha egyéni és közös aggodalmainkat rábízzuk a gondunkat viselő Istenre! Ha ezt az alapvető lépést meghoztuk, akkor utána könnyebb lesz megtennünk mindazt, amire ténylegesen képesek vagyunk. A házszentelés, vagy ősi, népies nevén koleda, mindig egyúttal adománygyűjtés is volt. Így maradt a szokás Szentmihályon is. Lehetőség adódik ilyenkor a plébánosnak átadni a plébánia fenntartására szánt úgynevezett egyházközségi hozzájárulást. Hívják ezt helytelenül egyházadónak is, bár itt szó sincs könyörtelen pénzbehajtásról, mint inkább önkéntes adományok gyűjtéséről. Tudnunk kell azonban, hogy a hitéleti programok csakis a szentmihályiak adakozásából folyhatnak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a hatályos Egyházi Törvénykönyv mellékletében ajánlásként azt írja, hogy ki-ki kézhez kapott (nettó) jövedelmének 1%-át ajánlja fel a plébániáján folyó hitélet fenntartására. Eszerint aki minimálbérből él (bruttó Ft/hó), az havonta 500 Ft-tal, vagyis félévente 3000 Ft-tal (évente 6000 Ft) támogassa egyházközségét. Ez tehát a központi irányelv: szűkös anyagi helyzetben levőktől kevesebbet is szívesen fogadunk, aki viszont nagylelkűen segíteni szeretné a sokszínű plébániai hitéleti programok fejlődését, az adjon többet. Csekken vagy átutalással is rendezhető a befizetés: Római Katolikus Plébánia OTP Érdemes tudni, hogy a havonta ülésező Plébániai Képviselőtestület tagjai döntenek az adományok felhasználásról, évenkénti pontos elszámolással pedig a püspökség felé tartozunk. Dr. Thorday Attila plébános

8 8 A házszentelések útvonala január február Petőfi u , szerda Rezeda u , vasárnap Nagybercsényi u , csütörtök Külüs köz, Nyár köz, Füzér u. 5, kedd Nagybercsényi u , péntek Könyves Kálmán u., Brigád köz 6, hamvazószerda Kökörcsin u , szombat 9-19 Vasvári Pál u , csütörtök Tinódi u , kedd Móricz Zsigmond , péntek Ponty u , szerda Mikes Kelemen u , szombat 9-19 Egyenlőség u , csütörtök Mikes Kelemen u , vasárnap Rosta köz , péntek Kapisztrán u , hétfő Bazsalikom u , szombat 9-19 Kapisztrán u , kedd Bazsalikom u , vasárnap Kapisztrán u , szerda Gárdonyi u , kedd Kapisztrán u , csütörtök Márvány u , szerda Kapisztrán u , péntek Márvány u , csütörtök Harcos u., Zsák köz, Bodom 16, szombat 9-19 Orvos köz , péntek ismét keresem, akiket nem találtam 17, vasárnap Verbéna u , szombat 9-12 Palánta u 6-14, Gorkij köz , szerda Muskó köz, Új élet 20, vasárnap Hasító u., Csuma, Tenkes köz 21, csütörtök Tisza köz , kedd Limány, Gádor, Hűvös köz 22, péntek Erdei Ferenc u , szerda Fehérpart , szombat 9-19 Erdei Ferenc u , csütörtök Fehérpart , vasárnap Erdei Ferenc u , péntek Raktár, Rövid, Szarvas köz 25, hétfő Erdei Ferenc u , szombat 9-17 Mátra, Álmos, Zsoldos, Testvériség, Ajtony 27, szerda Holt-Tisza sor , vasárnap Koppány köz, Szérűskerti u. 28, csütörtök Ünnepi miserend December 24-én 23:30 orgonajáték és éjféli mise December 25-én 9 órakor pásztorjáték és ünnepi mise December 30-án Szent család vasárnapja 9 órakor December 31-én évvégi hálaadás: 17 órakor Január 1-én 10 órakor Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe Január 6-án 9 órakor Vízkereszt, az Úr megjelenésének ünnepe Január 13-án 9 órakor Jézus alámerülésének ünnepe Anyakönyvi hírek október december ELHUNYTAK Október: Fábián Ferenc, Papp Pálné November: Ábrahám János Ferenc December: Telgen Módra András (Németország) KERESZTELÉS Október: Jánosi Zita, Petró Iringó Dr. Thorday Attila plébános elérhető a szentmisék előtt és után a templomban, és a 30/ telefonszámon. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Értesítõje. Kiadja: a Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 62/ Felelõs kiadó: dr. Thorday Attila plébános Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak!

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak! A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele III. évfolyam 2006 december TANULJ MEG VÁRNI ahogy az emberiség évezredeken át sóvárogva és imádkozva várta a Messiást. ahogy Mária várta gyermekét,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

BÚZASZÖM. Krisztus a végső tekintély SZEGED-SZENTMIHÁLYI. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele

BÚZASZÖM. Krisztus a végső tekintély SZEGED-SZENTMIHÁLYI. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele SZEGED-SZENTMIHÁLYI BÚZASZÖM IX. évfolyam A Szent Mihály Plébánia Hírlevele Krisztus a végső tekintély 2012. december Dr. Fila Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

BÚZASZÖM SZEGED-SZENTMIHÁLYI. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele

BÚZASZÖM SZEGED-SZENTMIHÁLYI. A Szent Mihály Plébánia Hírlevele SZEGED-SZENTMIHÁLYI BÚZASZÖM VIII. évfolyam A Szent Mihály Plébánia Hírlevele 2011 december Hasznos lehet tájékozódni a világ eseményeiről, de elengedhetetlen arra reflektálnunk mi történik bennünk. Merre

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. DECEMBER Boldog Karácsonyt! Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! 2 Á G F A L V I K R Ó N I K A 2 0 1 5.

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben