találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban"

Átírás

1 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva fekszik a jászoban. Iyenkor az ünnep közeedtéve évrő évre újra hajuk, ovassuk, átéjük a karácsonyi történetet. Azt ta - pasztaom, hogy az idő eőrehaadtáva gyermekekben és fenőttekben egyaránt egyfajta romantikus karácsonyi idiként kezd kiábrázoódni József és Má - ria és az istáóban meg szü e - tett Messiás története. Gyer - me kek e sem tudják képzeni, hogy ehetne akama sabb fekvőhey a Gyermek szá má - ra, mint a jászo és az is táó, és a kedves bocik eheete a eg - ideáisabb fűtőeszköz. Ahogy mi fenőttek is nézzük a betehemeseket, pász - tor játékokat egyre természetesnek vesszük, hogy Jézus szüetése úgy történt, ahogy történt. Pedig szégyen és botrány, hogy Isten fiának egy koszos, büdös istáóban keett megérkeznie a Födre. Az igazán nagy csoda mégis az, hogy Jézus mindezt önként és tudatosan váata. A mennyei dicsőségbő a Mindenható Isten ejött hoz zánk, hogy csecsemőként megszües - sen, és még csak nem is vaami úri heyen. A mi éetünkben is vannak ese mé - nyek időszakok, mikor azt érezzük én jobbat érdemenék!. Amikor az éet körüményeink köze sem ideáisak. Gondojunk arra iyenkor imádságinkban, hogy Isten Jézusban a egnehe - zebb és métatan körü mé - nyeket, fogadtatást is váata. Ne ki bátran kiöntheted a szí - ved, mert pontosan tudja, hogy mi - yen a néküözés, az eutasítás. Miért váata mindezt? Érted és értem. Jézus azonban nem csak a rossz kö - rü ményeket, az ember étte járó ne héz - sé geket, a meg nem értettséget váata, hanem a gogotai keresztet is. Tudjuk jó, hogy a Karácsony üzenetét csak Húsvét

2 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 2 2 Hit, remény, szeretet fényében érthetjük meg igazán. Jézusnak a mi bűneinkért keett emberré ennie, és meghania a kereszten, hogy a nekünk já ró büntetést, a kárhozatot magára ve - gye. Hogy mi tiszták és szabadok e - gyünk, és új éetet éhessünk Krisz tus ban. Nagy kérdés iyenkor az ünne pek - ben, hogy megátod-e a jászoban fekvő kedves kidedben a Mindenható Istent, aki annyira szeretett Téged, hogy ön - ma gát adta a mi bűneinkért a ke - resztfára, hogy kiszabadítson minket a jeenegi gonosz viágbó. (Ga1,4) Barthos Gergey ekipásztor Női kör Idén őssze indut útjára gyüekezetünkben a Női-kör. Kéthetente szombaton déután jövünk össze, hogy beszégessünk éetrő, csaádró, a bennünket fog - akoztató örömökrő és bánatokró. Az akamak vezérfonaát Rick Warren Cétudatos éet című könyve adja. Gondoatébresztőnek min dig egy fejezetet veszünk át, de a beszégetésben hamar eőkerünek saját éetünk kérdései. Sokat nevetünk együtt, de oykor sírunk is. Jó érzés egymást támogatni erősíteni, jó együtt imádkozni, énekeni verset hagatni. Csodáatos doog együtt megéni, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Téged is várunk szeretette kedves nő test vérem ezekre az akamakra. Dombiné Boros Éva BABA-MAMA kör A Hévízgyörki Református Gyü ekezet szeretette várja az érdekődő édesanyákat gyer - me keikke együtt minden pén - te ken 9 órátó a hévízgyörki re for mátus gyüekezeti házba. Az akamakon köteten han gu at ban vizsgájuk meg Bib ia szemszögébő a csaád, gyer mekneveés, házasság kér - déseit. Ugyanakkor őszintén meg oszthatjuk tapasztaa tai n - kat egymássa. Mindeközben a gyermekeknek sok-sok já ték - ehetőség a játszószőnyegen.

3 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 3 Hit, remény, szeretet 3 Adventi esték gyüekezetünkben Örvendező szívve és Isten iránti há áva gondook vissza az emút két hét igei akamaira. Tart még a ke - gye mi idő és Istennek van hozzánk éetet újító és megerősítő szava. Az eső hét üzenete: Jézus megtisztít. Vendége - ké szek szogáata áta hahattunk arró, hogy Jézushoz jöhetünk úgy, ahogy va - gyunk, Ő nem veti e az Őt kereső és tisztuni vágyó embereket. Nem undo - rodik bűneinktő, Ő azért jött, hogy megtisztítson, és új éetet adjon. Is ten eé senki nem mehet tisztátaanu, az ő Szent sége eé csak Jézus vé rén megtisztított éek já ru hat. (Mk. 7; 1-6, ) Nem a küső tisztaság a fontos, a ha gyo má nyok gyakorása, ha nem, hogy mi van a szívben. Nem a kívürő jövő dogok tesz - nek tisz tátaanná. Jézus nem un do ro dott a eprás megérinté sétő. Akarom,. Tisz tuj meg! (Mt.8; 1-4.) A tisztuás fe tétee Jézushoz jönni. Egyébként ezért mi magunkban semmit nem tudunk ten ni. Ha megvajuk bű - neinket, hű és igaz Ő. Megbocsátja bű - nein ket, és megtisztít minket minden gonoszságtó. (1Jn. 1; 9.) Ezt az Igét több akaomma is a szí - vünkre heyezte ekészünk, és meg ta nu á - sá ra is bíztatott. Mikor vaottam uto jára bűnt Isten eőtt? hangzott a kérdés. Azó - ta naponként ez komoy fe szóítás szá - momra és igyekszem gyakoroni. Hi szen az 1Jn. 1; 9. ádását csak akkor ka pom meg, ha naponként megvaom bűneimet. Hogyan tarthatom meg tisztaságom? Tisztán Jézusban erre kaptunk váaszt a második héten. A Jak. 1; versekben ezt így ovashatjuk: Az Igét fogadjam szeíden szívembe és cseekedjem azt, amit megértettem Isten üzenetébő! Isten eőtt kedves az özvegyek, árvák megátogatása és magam meg őr - zé se a vi ág tó. Segítsen az Úr, hogy tudjam, tud juk megíténi: mi a heyes, hogy tiszták és kifogástaanok együnk a Krisztus nap já ra és teremhessük a meg térés gyümöcseit Jé zus Krisztus á ta Isten di csőségére. Legyünk ké szen az Ő visszajö ve te é re, mert Nem kés e ke dik az Úr az ígérette, amint egyesek gondo ják, ha - nem türe mes hozzátok, mert nem azt akar ja, hogy némeyek e vessze - nek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Advent: a szó jeentése ejövete, és mi vaóban várjuk a mi Urunk dicső séges e jö - veteét, amikor magáva visz bennünket, akik az övéi va gyunk. Legyünk készek és átaa meg tisztítottak. A második hét utosó estéjén a gagahévízi Cantiamo női kamarakórus énekekke és versekke magasztata kö - zöt tünk Urunkat. Az akaom végén sze - re tet-vendégségge örvendeztünk egy - más nak és az ádásoknak, meyeket estérő-estére kaptunk. SoLI DEo GLoRIA Tokody Attiáné

4 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 4 4 Hit, remény, szeretet MINDEN DoLoG NEM VÉLETLENSÉGBŐL, H Ebben az évben, az aszódi református gyüekezet őszi kiránduása a határon túra vezetett. Szep tem ber 25-én bussza indutunk Ko má - romba. A korai időpont eenére várakozássa teve néztünk az út eé, amit méy és tartamas beszégetések meett, játékka is e tudtunk ütni, mive Isten munkákodásáva az idősebbek meett, épp oyan sok gyermek is részt vett a kiránduáson. komáromban iyen enyűgöző átvány vot a trombitáó huszár Gyüekezetünkben egyre több a fiata csaád, akik gyerme keik - ke együtt vesznek részt gyüekezet ée - té ben, így mutatkozik meg Isten mindenható gondviseése. Eőször Révkomáromban átunk meg. Itt csatakozott hozzánk Mácza Miháy idegenvezető, heytörténész, ki végigvezetett minket ezen a gyönyörű, hanguatos városon. Nagyon sok átnivaó vot, szinte nem is tudtuk követni a sok-sok információt.sétánk során megtekintettük V. Lászó kiráy meszobrát, Seye János me szobrát,ami a Tiszti Pavion ud va - rán á, majd a híres Jókai Mú zeum ba átogattunk e. Itt meséte e a hey tör - ténész úr, hogy Komárom a szovákiai magyar kutúra egyik egfontosabb központja, itt szüetett február

5 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 5 Hit, remény, szeretet 5, HANEM Az Ő ATyAI KEzÉBŐL JÖN. 18-án Jókai Mór a nagy magyar író, a márciusi ifjak egyike és 1952 óta mű - ködök itt a Jókai Színház. Nagy csodáatta jártuk körbe az Eu - ró pa-udvart, meynek étrejöttét ket tős igény motiváta: a hagyomány tiszteet és a korszerűség oyan jövőbe mutató összehangoása, amey már egy európai mércéve is mérhető színvonaat kíná. Minden épüet, egy-egy or szág jegyeit, arcuatát hordozza magán. Itt fiataok, idősebbek egyaránt megtaáhatták azt a házat, ami megragadhatta fantáziájukat egy kis képzeetbei utazásra. A város jeképe még a Kapka-in du - ó, mey 1896 óta naponta kétszer is fe - hangzik a városháza tornyábó. 10 és 16 órakor egy huszár jeenik meg a to rony abakában és trombitán játssza e az is - me rős daamot. Szerencsések vo tunk és meghagathattuk ezt a trombitaszót. Ez az induó nekünk is szót, hiszen az időnk rövidsége miatt tovább keett mennünk ebbő a csodás városbó. Utunk következő áomása Ipoyság vot, aho Izsmán Jónás ekipásztor és feesége fogadott minket gyüekezetük néhány tagjáva együtt. Az Ipoysági Református Gyüekezet szintén oyan fiata és növekedő, mint az aszódi. Még nem rendekeznek ők sem temp - omma, se parókiáva. A ekész házas - pár egy heyi, gyüekezetbei optikus padásterén ének és ott tartanak fog - akozásokat, bibiaórákat is. Isten tisz - teeteket az evangéikus tempomban tartják, szoros kapcsoat és köcsö nös segítség jeemzi az ipoysági em be re - ket. Ennek köszönhető, hogy einduha - tott a református tempom épí té se is és a ekipásztor meg tudta mutatni, ho is tart az építkezés. Pédaértékű vot számunkra, hogy Isten mindenható és mindenütt jeen évő ereje miyen csodákra képes. A semmibő hamarosan Isten háza épü. Emögött egy végteen és jó akarat mű - köd het csak és ez Isten. Nem véeten, hogy a mi új, fiata, de egyre erősödő gyü ekezetünk, épp ezze a pédáva ta - á ta magát szembe: nincs eheteten, ha Istenne vagyunk. Istennek fontos a mi gyüekezetünk is és Ő hitet ad ah - hoz is, ami néha eérhetetennek tűnik számunkra. Ennek a tartamas napnak a végén fáradtan, de éekben és hitben meg - újuva szátunk e a buszró Aszódon és sokan kutató tekintette haadtunk át a fő úton...ho is ehetne feépíteni az aszódi református tempomot? Hiszem, hogy erre is meg fogjuk kapni az út - mu tatást Istentő, hiszen a Min den - ható gondviseése vezette az idei kirán - duásunkat is a megfeeő pédá hoz. Úgy ragyogjon a ti viágosságotok az emberek eőtt, hogy ássák jó csee - kedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei Atyátokat. Máté 5,16 Bucsiné Rónai Bea

6 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 6 6 Hit, remény, szeretet TEoLóGUS NAP november 14. Teoógusok szogáata Egy ifjú gyüekezeti tag szeméve November 14-én, vasárnap a Károi Gás - pár Református Egyetem Hittudományi Karának tíz diákja professzorukka együtt tettek átogatást gyü e ke ze tünk ben, Hé - vízgyörkön, vaamint a szórvány te e pü - éseken, Aszódon és Turán. Déeőtt Tu - rán és Aszódon az igehirdetést és az aszódi Gyermekistentiszteet szogáatát a teo - ógusok végezték, a hévízgyörki Isten tisz - te eten pedig a professzor úr igei szogá - a ta meett röviden bemutatkoztak, éne - ke tek, majd meghívták a gyüekezetet a déután három órakor kezdődő bemutatkozó műsorukra. Az ebédet egy-egy csaádná fogyasztották e. A közös ebédde akamunk nyít az ismerkedésre. Azt hiszem, déután min denki a beszégetés jó éményéve tér - hetett vissza a tempomba. A déutáni bemutatkozó műsor mind - annyiunk számára sokat jeentett: a teo - ó gusok bizonyságtéteébő erőt merít - het tünk, emondták, hogyan értették meg Isten ehívását az Ő szogáatára és ho - gyan hozta ki őket éetük eki méy sé gei - bő. Több nézőpontbó is bemutatták a Teo ógiát: emondták az egyetem tör té - ne mi hátterét, az oktatás menetét, meg - tud tuk, hogy az eső évben a héber, a görög nyev esajátításán és a Bibia is me - ret nevű tárgyon van a hangsúy, az évek során egyre több tantárgyon keresztü nyíik ehetőség a hit meé tudományt ragasztani. A sokfée közösségi prog - ram az egyébként kis étszámú Teoógia

7 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 7 Hit, remény, szeretet 7 tagjait még közeebb hozza egymáshoz: az egyetem diákjai közü szinte mindenki koégista, így sok időt töthetnek együtt. Bemutatták a Teoógia negyedévente meg jeenő foyóiratát, a Tékát, meynek szer kesztői az egyetem hagatói. Az új sá g - ban hitünket erősítő és történemi írásokat, éménybeszámoókat, fehíváso kat ovashatunk. A műsor közös énekésse záródott, ami után átmentünk a gyü e ke - ze ti terembe és egy közös szere tet ven - dégségen vettünk részt. A szere tet ven - dég ség szintén jó akaom vot az is mer - kedésre: beszégettünk a teoógusokka, szeméyesen is megosztották veünk é - mé nyeiket. Igazán jó vot oyan fiata ok - ka beszégetni, akik tejes ekesedésse szogáják Istent. Késő déután a teoógusoknak induniuk keett, hogy fe tudjanak készüni a következő tanítási napra. A teoógus nap nem mút e nyomtaanu, szívünkben hor - dozzuk emékét, ezen kívü néhány teo - ó gáva interneten tartjuk a kapcsoatot és meghívtak minket, hogy majd mi is á - to gassuk meg őket a Teoógián. Isten á - dását kívánjuk az egyetem tanárainak és ha gatóinak éetére, szogáatára, hogy to vábbra is ekesen szogáják éetünk kö - zéppontját, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Zágoni Szabó Tünde Egy teoógiai hagató szeméve A gyüekezetek, Tura, Aszód és Hé - vízgyörk, többünknek ismerős vot, egátusként 3-an is megfordutunk már erre - fee korábban. Ahogy akkor, most is csupa kedves és szeretőszívű ember, bő - sé ges és nagyon ízetes ebéd, vaamint rengeteg sütemény fogadott bennünket. Arró nem is szóva, hogy mind a déeőtti Istentiszteeteken, mind pedig a dé utá - ni akaomma a padsorok megtetek, s így még vaódibb közösségi éményünk e hetett. Küönösen ez akkor vot érez - hető, mikor közös énekésünktő zengett a tempom. Iyen gyorsan már rég tet meg egy ista teoógus napra, mint mikor kitettük a apot a teoógián, hogy ehet jeent kez - ni. Hogy mi vot az oka e ekesedésnek nem tudni, de nem is ez a fontos, hanem hogy az Úrtó megádott vasárnapot é - hettünk meg. Kienc teoógus társamma sokat készütünk erre a napra. Már hetekke eőtte edőt, hogy kinek mi esz a feadata: Födi Nikoett és jómagam prédikátunk, Hajdú Éva és Vass Réka gyerek istentiszteetet és Takaró János áhítatot tartott, Abonczy Áron s Németh Tamás tett bizonyságot, Bea Virág (gyö nyö - rűen) szavat, Monár Ambrus a teoó - giáró beszét, Sáska Attia pedig a kö - szön tések meett a sofőri feadatot is váata. A beefektetett munka meghozta gyü möcsét, sokat épütünk egymás hite áta, s bizton áíthatom: vaamennyien meg gazdagodva tértünk nyugovóra no - vember 14-én. Egyedü csak Istent ieti dicsőség! Bíró Zsuzsa

8 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd :06 Page 8 8 Hit, remény, szeretet ÜnnEpi istentiszteeti REnd: Hévízgyörk december óra Gyüekezeti Karácsony december óra Ünnepi Istentiszteet, Úrvacsora december óra Ünnepi Istentiszteet a egátus szogáatáva december óra Óévi Istentiszteet Január óra Újévi Istentiszteet ANyAköNyvi Hírek Megkeresztetük: Matus Máté (Aszód) Matus Baázs (Aszód) Kiss Virág (Tura) Kmetty zsombor (Aszód) Sziágyi Katain (Tura, fenőtt) Sziágyi István (Tura, fenőtt) Marcsik zaán István (Aszód) Hodor Gergő Levente (Hévízgyörk) Szabó Ádám Levente (Budapest) Kovács Csenge (Hévízgyörk) Ehunytjaink: Tóth István (Hévízgyörk) Kázmér Gyua (Karta) Basa Miháy (Hévízgyörk) Mauterer zotán (Hévízgyörk) Marcsek Páné Suba Erzsébet (Erdőtarcsa) Paprika Mózesné Váradi Irma (Karta) Babinszki Sándor (Domonyvögy) Dobai Mártonné Szíjjártó Szabó Eszter (Aszód) Hodu Tivadarné Kató Irén (Aszód) Sápi Ferenc (Hévízgyörk) Nagy Gyua (Hévízgyörk) Tasnádi Vimos (Ikad) Francz József György (Tura) Takács Tamás (Gagahévíz) Megújut az Aszódi Gyüekezet honapja. Aszód december óra Ünnepi Istentiszteet, Úrvacsora december óra Ünnepi Istentiszteet a egátus szogáatáva Tura december óra Ünnepi Istentiszteet, Úrvacsora Akik igényenének házi úrvacsorát az ünnepek aatt, kérem jeezzék! Evangéizáció február Igét hirdet Vámos Béa Fesőpatonyi Gyüekezet (Fevidék) ekipásztora. Szeretette hívunk minden érdekődőt. Hí vo GA tó SzereTeTTe Hívjuk gyüekezeti AkAMAiNkrA: Hévízgyörk: istentiszteet minden vasárnap Fenőtt konfirmáció eők. hétfőnként bibiaóra minden csütörtökön baba-mama kör péntekenként ifjúsági bibiaóra péntekenként női kör kéthetente szombaton Csaádos kör havonta szombaton Aszód: istentiszteet minden vasárnap bibiaóra minden szerdán Tura: istentiszteet minden hónap 2. vasárnapján kiadja: A Hévízgyörki Református Egyházközség ekészi Hivataa Hévízgyörk, Kossuth ajos u. 25. Feeős kiadó: barthos Gergey ekipásztor teefon: 06-30/

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben