ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd"

Átírás

1 ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd Összeállította: Kirsch János diakónus, Kollerné Schmidt Kinga, Szakállasné Schiszler Olga és László Péter hittanárok 1/A. A világ teremtése a Bibliában (Ter 1,1-2,4) 1/B. A liturgia 2/A. A zsidó húsvét (Kiv 12,1-14) 2/B. Gyakori szimbólumok és kifejezések a liturgiában 3/A. Izajás próféta jövendölése az eljövendő messiási korszakról (Iz 11,1-9) 3/B. A szentelmények 4/A. A 23. zsoltár 4/B. A betegek kenete 5/A. Jézus születése Máté evangéliuma szerint (Mt.1,18-1,25) 5/B. Bioetika 1: gyilkosság öngyilkosság, halálbüntetés, önvédelem 6/A. Jézus meghívó szeretete: a gazdag ifjú története (Lk 18,18-30) 6/B. Bioetika 2: Manipulatív orvosi beavatkozások. 7/A. Isten országának jele: a kánai csoda (Jn 2,1-12) 7/B. Az erkölcsi feltámadás reménye az Ószövetségben, ténye és alapja az Újszövetségben 8/A. Jézus Krisztus szenvedése Lukács evangéliuma szerint (23,13-56) 8/B. Az imádság 9/A. Új szerzetesrendek az evangelizáció szolgálatában (Assisi Szt. Ferenc) 9/B. A zsidó vallás keresztény szemmel 10/A. Szent István király és az Árpád-házi szentek szerepe Magyarország evangelizációjában 10/B. Jézus történetiségének igazolása zsidó és pogány források alapján 11/A. Boldog Salkaházi Sára szociális testvér 11/B. A hit és cselekvés összefüggése 12/A. Földi példaképünk, égi pártfogónk: Boldog Adolph Kolping 12/B. Krisztus egyházának fogyatkozhatatlansága és tévedhetetlensége 13/A. A megtestesülés dogmatikája a karácsony liturgiája 13/B. József jellemfejlődése a megpróbáltatások hatására

2 14/A. A Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás a Pünkösd liturgiája 14/B. Salamon király uralkodásának árnyoldalai 15/A. A szentmise (A Jézus Krisztus megváltó kereszthalálát és föltámadását megjelenítő eucharisztia dogmatikája és liturgiája) 15/B. Illés próféta, az Úr ügyének magányos harcosa 16/A. A keresztség és a bérmálás (a beavató szentségek liturgiája és dogmatikája) 16/B. Isten egyetemes üdvözítő akarata Jónás könyvében 17/A. A Törvény mint Isten szeretetének jele az Ószövetségben 17/B. Jézus tanítása: példabeszédek a magvetésről 18/A. Belső iránytűnk: a lelkiismeret 18/B. Jézus tanítása: az elveszett juh és a jó pásztor 19/A. Az erkölcsi feltámadás reménye az ószövetségben és ma 19/B. Jézus utolsó figyelmeztetése: a gyilkos szőlőművesek példázata 20/A. Az erkölcsi föltámadás reménye az Újszövetségben 20/B. Pál apostol élete, missziói 21/A. A II. Vatikáni Zsinatnak az ökumenizmusról szóló nyilatkozatának bemutatása 21/B. Európa térítő szentjei 22/A. Az iszlám katolikus szemmel. A II. Vatikáni Zsinat tanítása a nem keresztény vallásokról; az iszlám megítélése 22/B. Egyházmegyénk védőszentje: Boldog Mór pécsi püspök 23/A. Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi iratok alapján 23/B. Egy pápa, aki Hitlerrel és Sztálinnal dacolt: XII. Pius 24/A. A kinyilatkoztatás értelmezése a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű, az Egyházról szóló dogmatikus konstitúciója alapján 24/B. Szentéletű magyarok a huszadik század történelmi viharaiban Ajánlott olvasmány:

3

4 1/A. tétel: A VILÁG TEREMTÉSE A BIBLIÁBAN I/1/A/K Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Tétel: A világ teremtése a Bibliában (Ter 1,1-2,4) Mutassa be a világ teremtéséről szóló bibliai leírás (Ter 1,1-2,4) elemzése és értelmezése alapján, hogyan gondolkodik az ószövetségi választott nép a világ keletkezéséről! Mutasson rá, melyek a korhoz kötött elemek, kifejezésmódok, s mi az a tanítás, amely minden kor minden emberéhez szól! (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) a Biblia nem természettudományos, hanem vallási tanítást ad; ilyen szempontból mutatja be az üdvtörténet színterét tanítása nincs ellentmondásban a mai tudományok megállapításaival: egy adott kor emberéhez csak annak nyelvén, annak kifejezésmódjában (világképének megfelelően) szólhat a szöveg keletkezése: (Pentateukhosz, papi hagyomány) végső formája: Babilonban vagy Jeruzsálemben, kb. Kr. e. 6. század szómagyarázat: kezdetben; teremtette; Isten; a föld puszta és üres; Isten szólt; látta Isten, hogy jó; a hetedik napon megnyugodott a szöveg értelmezése: az Istennel kapcsolatos történelmi tapasztalatokat változatos és színes irodalmi műfajokban fejezi ki; nem a korhoz kötött elemek (világkép) a fontosak, hanem a vallási mondanivaló; nem a teremtés módját, idejét hangsúlyozza, hanem azt, hogy minden Istentől ered, az Ő ajándéka; Isten transcendens (világfeletti) lény; a bibliai leírás mítosztalanítja a világot ( nagy világító kis világító ) a keletkezés háttere, indoka: a babiloni fogság; szembesülés a pogány kultúrával, világképpel Befejezés: a világ ajándék számunkra: a ránk vonatkozó isteni álom megvalósításának színtere a világ isteni eredetű, de nem isteni jellegű valóság: az egyetlen igaz Isten fölötte áll mindennek, semmivel föl nem cserélhető kitekintés: hogyan értelmezhetjük a teremtést a mai természettudományok fényében?

5 1/B. tétel: A LITURGIA IV/1/B/K Témakör: Az üdvtörténet legfőbb misztériumaira emlékeztető liturgikus ünnepek és időszakok dogmatikája (liturgikus dogmatikája) Tétel: A liturgia Értelmezze a liturgia fogalmát! Mutasson rá a liturgia gyökereire! Fejtse ki, hogyan van jelen Jézus a liturgiában; hogyan lehetünk mi cselekvő részesei a liturgiának; hogyan folytatja az Egyház Krisztus papi tevékenységét! Igazolja, hogyan lesz Isten és ember közötti párbeszéd a liturgiából! A liturgia az Egyház hivatalos istentisztelete. Nem elsősorban emberi alkotás, sokkal inkább isteni mű. Benne az egyházi közösség ünnepli Isten jóságát, megváltó szeretetét, amely megjelent közöttünk a történelem folyamán, és ünnepli Jézust, aki jelen van és működik közöttünk, különösen igéje és a szentségek által. Nem csupán emlékezik: megjeleníti az üdvtörténet misztériumait! A liturgia gyökerei: Az Egyház számára kezdettől fogva természetes a közösségi istentisztelet, a közös ünneplés, hálaadás. Jézus is közösségben ünnepelte apostolaival a zsidóság ünnepeit, majd a húsvéti vacsorát. Más vallásokban is természetes dolog Isten ajándékainak közös ünneplése. A liturgiában Jézus jelen van, mégpedig többféle módon: igéjében, a szentségekben, különösen az eucharisztiában, a szentmisét bemutató papban, és a Jézus nevében egybegyűlt közösségben. Jézusnak ez a sokszoros jelenléte magyarázza, hogy a liturgia csúcs és forrás a keresztény közösség számára. Közös ünneplés cselekvő részvétel: ministrálás, felolvasás, éneklés, bekapcsolódás a közös imába, figyelem egymás iránt. Krisztus papi tevékenységének folytatása: Az Egyházban Krisztus él. Az Egyház Krisztus titokzatos teste. Az Egyház szolgálata által Ő folytatja tanító, megváltó és megszentelő tevékenységét. A liturgia: párbeszéd Isten és ember között. Isten szól az ember válaszol. Isten az igében: vagyis a Biblia szaván keresztül szólít meg bennünket. Jézus a szentségekben is jelen van: a szentségek által szeretetének közösségébe hív. A liturgiában az ember Krisztusnak való önátadásával felelhet méltó módon az Ő szeretetteljes megszólítására.

6 2/A. tétel: A ZSIDÓ HÚSVÉT I/1/A/K Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Tétel: A zsidó húsvét (Kiv 12,1-14) Vázolja fel, milyen üdvtörténeti eseményt ünnepelt a zsidóság húsvét éjszakáján! A megadott szentírási szakasz (Kiv 12,1-14) alapján elemezze, hogyan jelenítették meg ezt az ünnepi lakoma egyes mozzanatai! Mutasson rá, hogyan készítette elő a Pászkavacsora az Eucharisztiát és a keresztény húsvétot! (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi.) Üdvtörténeti szempont: nem egyszerű krónika, Isten cselekszik a történelemben. A leírás valószínűsíthető ideje: Kr. e. 6. század. Történelmi előzmények: József, új dinasztia, Kr. e. 13. század, Mózes élete és küldetése, a tíz csapás. Folytatás: átkelés a Vörös-tengeren. Az ünnep jelentősége: évről évre megjeleníti az eseményeket a Pászka-vacsora. szómagyarázat: Mózes; Áron; a hónapok kezdete; a hónapnak a tizennegyedik napjáig; vágja le; vegyenek a véréből, és kenjék be mindkét ajtófélfát; kovásztalan kenyérrel; keserű salátával; derekatokat övezzétek fel; az Úr Pászkája (vagyis átvonulása); megölök minden elsőszülöttet; emléknap a szöveg értelmezése: pásztorünnep és aratásünnep; a szimbólumok átértelmezése: új jelentéssel ruházzák fel őket; a zsidó és keresztény húsvét párhuzama: előkép és beteljesülés. Az utolsó vacsora kerete: Pászka-vacsora; a kovásztalan kenyér és a bor új szerepe. Az egyszülött Fiú és a húsvéti bárány szimbolikája tovább fejlődik. Keresztény húsvét: diadal a bűn és a halál fölött. A Vörös-tengeren való átkelés: utalás a bűnbánatra, ill. a keresztségre. Befejezés: Hogyan szabadulhat az ember a bűn rabságából? Isten irgalmából, a második Mózes, vagyis Krisztus segítségével.

7 2/B. tétel: GYAKORI SZIMBÓLUMOK ÉS KIFEJEZÉSEK A LITURGIÁBAN IV/1/B/K Témakör: Az üdvtörténet legfőbb misztériumaira emlékeztető liturgikus ünnepek és időszakok dogmatikája (liturgikus dogmatikája) Tétel: Gyakori szimbólumok és kifejezések a liturgiában Mutassa be és értelmezze a liturgiában gyakran használt vallási jeleket, szimbólumokat! (Például: gyertya, kéztartások, oltár, szenteltvíz, térdelés.) Ismertessen néhány mindennapos liturgikus kifejezést, és adja meg azok jelentését! (Példák: alleluja, ámen, hozsanna, kánon, passió, ministráns.) Jelek, szimbólumok: Gyertya: világosság. A hívő ember nem jár sötétségben. A gyertya ég, fényt, meleget áraszt. S miközben ég, önmagát emészti. Gyönyörű példája ez a szolgáló szeretetnek. A húsvéti gyertya a föltámadt Krisztust jelképezi a liturgiában. Különösen keresztelés és gyász esetén jut szerephez, mint a föltámadás és az örök élet szimbóluma. Kéztartás: Az egész test a lélek eszköze, de különösen az arc és a kéz. Az imádságos kéztartások lelki összeszedettséget sugallnak. Összekulcsolt, templomszerűen összezárt kéz, kitárt kar, nyitott tenyér. Oltár: áldozatbemutatás. Krisztus keresztáldozata: számunkra a Golgota hegyét is fölidézi. Oltárcsók a mise elején és végén: mert az oltár Krisztust jelképezi. Szenteltvíz: a megtisztulás, újjászületés jelképe. A legtöbb vallásban (zsidók, mohamedánok, hinduk) használatos jelkép a rituális mosakodás. Szenteltvíz a templom bejáratánál, a pap is hint szenteltvizet. Otthonunkban is használhatunk szenteltvizet. Térdelés: A gőgös ember kihúzza magát. A szerény, az alázatos meghajol, igyekszik észrevétlenné válni. Ha alázatos lélekkel térdelünk Isten elé, az Ő szeretete magához emel bennünket. (Alapelv: a test és lélek kapcsolata: a test kifejezi a lelkületet.) Kifejezések: Alleluja! Ujjongjatok az Úrnak! Magasztaljátok az Urat! Főként a húsvéti időszakban, a föltámadás örömében énekli sokszor az Egyház. Már a zsidó imádsághoz, a zsoltárokhoz hozzátartozott e refrénszerű, ujjongó fölkiáltás. Ámen: Úgy van! Úgy legyen! (A nép helyeslő, erősítő szava a pap imájára.) Zsidó eredetű. Hozsanna: Üdv! Éljen! (Örömkiáltás, köszöntés.) A Jeruzsálembe bevonuló Jézust így üdvözölte a tömeg. Kánon: a szó eredetileg mértéket, mércét, normát jelent. Biblia: az Egyház által elfogadott könyvek gyűjteménye. A szentmise kánonja: a központi rész, amelynek legfontosabb cselekménye az átváltoztatás (ma inkább eucharisztikus imának mondjuk). Passió: így nevezzük Jézus szenvedéstörténetét. Virágvasárnap és Nagypénteken ünnepélyesen felolvassuk vagy végigénekeljük. Ministráns: a szó eredetileg szolgát jelent, akárcsak a miniszter. A misén az oltár körül segédkező fiút vagy férfit (manapság olykor lányokat is) illetjük ezzel a kifejezéssel.

8 3/A. tétel:izajás PRÓFÉTA JÖVENDÖLÉSE AZ ELJÖVENDŐ MESSIÁSI KORSZAKRÓL I/2/A/K Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig Tétel: Izajás próféta jövendölése az eljövendő messiási korszakról (Iz 11,1-9) Mutassa be Izajás prófétának a messiási korra vonatkozó jövendöléseit (Iz 11,1-9) elemezve és értelmezve, miként gondolkodott a próféta a zsidó nép és az egész emberiség üdvösségét munkáló Istenről! Adjon rövid történeti bevezetést a korról (asszír fenyegetés) és a korabeli próféták (Izajás, Mikeás) működéséről! Mutasson rá a prófécia Izajás korának szóló mondanivalójára és arra, hogyan készíti elő ez az ígéret a Messiás eljövetelét! (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) Izajás próféta működése: Krisztus előtti 8. század, déli országrész Messiási jövendölés: a remény ébren tartása; egyrészt a próféta saját korára, másrészt a távoli jövőre vonatkozik. Egy zűrzavaros, háborús időszakban az elveszett Paradicsom képeit villantja föl. szómagyarázat: vessző Jessze törzsökéből; rajta nyugszik az Úr lelke; igazságosan ítéli majd a gyengéket; szája vesszejével és ajkának leheletével; igazságosság lesz derekának öve; a farkas a báránnyal lakik; szent hegyemen; tele lesz a föld az Úr ismeretével. a szöveg értelmezése: saját korára vonatkoztatható az első öt vers; az asszír támadás előtt bátorításul fölvázolja a szabadulás lehetőségét s egy új, eszményi király alakját; a távoli jövőt a boldog végidők látomásában rajzolja meg. Jahve hűséges marad a dávidi dinasztiának tett ígéretéhez, és egykor majd olyan uralkodóval ajándékozza meg népét, aki méltó módon fogja képviselni Istent a földön. Ez az ígéret azonban már túlmutat a történelmi kereteken. Befejezés: A Dávid gyökeréből fakadó hajtás visszaszerzi majd az emberiségnek az elveszett paradicsomot. Keresztény felfogásban Jessze vesszeje maga Jézus Krisztus. Benne teljesülnek a prófétai ígéretek és a mi személyes reményeink is.

9 3/B. tétel: A SZENTELMÉNYEK IV/2/B/K Témakör: Az üdvtörténet valamennyi misztériumát megjelenítő szentmise és a többi szentség Tétel: A szentelmények A szentségeken kívül más szent jeleket is használ az Egyház. Idézze fel, milyen szentelmények kapcsolódnak hamvazószerdához, gyertyaszentelőhöz, Szent Balázs napjához, Vízkereszt és Nagycsütörtök ünnepléséhez; miféle áldásokat ismerünk, milyen alkalmakhoz kapcsolódnak ezek. (Például: lakás, étel, jegyesek, édesanyák, gyermekek, templom, feszület, vetés, bor, autó...) Mutasson rá, miben hasonlítanak a szentségekhez és miben különböznek azoktól! Az egyház a szentségeken kívül más szent jeleket is használ, hogy az emberi élet különböző körülményeit megszentelje, és ezáltal kifejezze Isten gondoskodó szeretetébe vetett hitét. Különbséget teszünk a felszentelés (konszekrálás) és a megáldás között: az előbbihez krizmát, az utóbbinál szenteltvizet használunk Hamut szentel: a bűnbánat jeleként hamut hint homlokunkra. Figyelmeztet mulandóságunkra. Gyertyákat oszt: a hívő ember nem jár többé sötétségben. Szent Balázs napján torok-áldást ad, egészségünkért kéri a szent közbenjárását. Vízkeresztkor vizet, ill. lakást szentel. Nagycsütörtökön a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajakat áldja meg. Lakásszentelés: új lakásba költözés, ill. vízkereszt. Ételszentelés: főként húsvétkor szokás. Jegyesek, édesanyák, gyermekek: személyekhez, ill. élethelyzetekhez kapcsolódó áldások. Templom, harang: egyházi célú épületek; a szent célt is jelzi az áldás. Feszület, rózsafűzér: kegytárgyakhoz kapcsolódik. Vetés, termény, bor: az emberi munkára kérjük az Úr áldását. Autó: koronként is változó szokások. Nyilván az áldás nem magának az autónak, hanem a benne utazó embereknek szól. A szentelmények hasonlítanak a szentségekhez: nemcsak jelzik a lelki hatást, hanem az Egyház könyörgésének erejével előmozdítják azt. Közösségi jelek: ezért papok vagy az Egyház által megbízott személyek végezhetik. Másrészt különböznek is a szentségektől: a szentségeket maga Krisztus alapította a szentelményeket az egyházi közösség hozza létre. A szentségeket az alapító Krisztus akarata teszi hatékonnyá, a szentelményeket az Egyház imája. A szentségek lényegileg egyformák az egész katolikus Egyházban, a szentelmények koronként és országonként változhatnak.

10 4/A. tétel: A 23. ZSOLTÁR I/2/B/K VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig Tétel: A 23. zsoltár Mutassa be a 23 zsoltár alapján, hogy milyen tulajdonságok jellemzik a Jó Pásztort? Milyen képekkel jeleníti meg a zsoltáros Isten szerető gondoskodását. Reflektáljon arra a kérdésre, hogy az egyház mai liturgiájában hol jelennek meg a zsoltárok! (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) Bevezetés a zsoltár húros hangszerrel kísért, istentiszteleten használt ének. A zsoltárok könyve 150 zsoltárt tartalmaz, melyek kb. a Kr.e. 2. századra készültek el Fajtái: panaszzsoltárok (pl. Zsolt 13); Hálaadások (pl. Zsolt 18); Himnuszok (pl. Zsolt 8); és királyzsoltárok (pl. Zsolt 72) Kifejtés szómagyarázat: Zsolt 23; Salamontól; Az Úr az én pásztorom; zöldellő legelőkön; a halál árnyékában; asztalt terítettél; vessződ, pásztorbotod; olajjal kented meg fejem; jóságod és irgalmasságod kísér engem; az Úr házában lakjak. a szöveg értelmezése:..." A zsoltár két kép köré épül fel: Isten pásztor és vendéglátó. A modem ember számára talán furcsa és távoli elképzelni, hogy Istenhez úgy kapcsolódik, mint a báránya pásztorához. Az Ókorban azonban a nyáj és a pásztor között igen bensőséges kapcsolat volt. A pásztor sokszor életét is kockáztatva megvédte a nyáját a veszélyektől, gyógyította az állatok sebeit, az állataiból élt, velük osztotta meg magányát. Amikor a zsoltáros ezt mondja: "az Úr az én pásztorom", akkor valami nagyon bensőségeset és szépet akar mondani Istenről. A zsoltár ábrázolja, ahogyan a nyáj friss zöldellő legelőn pihen, teleissza magát, majd elindul a pásztor irányításával a helyes úton, s amikor hirtelen beesteledik, az állatok akkor sem félnek, mert hallják a pásztor botjának kopogását, vagy érzik a bot érintését az oldalukon. A zsoltár egyetemes képeket használ (víz, anyaföld, út, sötétség), amelyekkel kapcsolatban bennünk is számtalan érzés, gyerekkori emlék, élmény rémlik fel. Mielőtt a zsoltár képeit intellektuális módon elemeznénk ('Mi a mondanivalója?'), engedjük a képeket hatni ránk, próbáljuk a maguk közvetlenségében átélni őket. Első megközelítésre talán úgy tűnhet, hogy a 23. zsoltár egy naiv zsoltár. Hogyan imádkozza a küszködő, sokféle hiánytól és bajtól szenvedő ember, hogy "nincsen hiányom semmiben"? A 23. zsoltár nem egy naiv zsoltár. Nem elsősorban a terített asztalról, a zöldellő legelőkről szól, hanem a bizalomról. Arról az Istenről, akinek a közelségét érezzük az életünk szép pillanataiban, de aki mellettünk van a halál sötét völgyében is. Befejezés A római liturgiában régi gyakorlat szerint az olvasmányokat mind a szentmisében, mind a zsolozsmában rendszerint válaszos zsoltáréneklés egészíti ki A zsoltárok a mi imádságaink is.

11 4/B. tétel: A BETEGEK KENETE IV/2/B/K Témakör: Az üdvtörténet valamennyi misztériumát megjelenítő szentmise és a többi szentség Tétel: A betegek kenete Mutassa be, a megadott szentírási szakaszok segítségével a betegek kenete szentségének bibliai eredetét, továbbá a szentség kiszolgáltatásának módját. Feleletében térjen ki arra, hogy ki szolgáltathatja ki, és kik vehetik fel e szentséget, illetve milyen hatásai vannak. Jézus egy alkalommal elküldte tanítványait a falvakba és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkeken. "...sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve, sok beteget meggyógyítottak" (Mk 6,13). Szent Jakab apostol pedig így tanított: "Beteg valamelyiktek? Hivassa el az egyház előjáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer" (Jak 5,14-15). (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) A betegek kenete az a szentség, amellyel az Egyház a betegségben szenvedő híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket. Szómagyarázat: tanítványait, hatalmat adott, tisztátalan lelkeken, olajjal megkenve, beteget, hívassa, egyház, elöljáróit, hitből fakadó, talpra állítja, bocsánatot nyer. Az Egyház hiszi és vallja, hogy a hét szentség közül az egyik egész különlegesen arra van rendelve, hogy megerősítse a betegség által megpróbáltakat: a betegek kenete: "A betegek e szent kenetét Krisztus, a mi Urunk, mint az Újszövetség valóságos és különálló szentségét alapította, Márk utal rá, Jakab pedig, az apostol és az Úr testvére, ajánlotta a híveknek és kihirdette." Az ókortól kezdve mind Kelet, mind Nyugat liturgikus hagyományában vannak tanúi annak, hogy megszentelt olajjal megkenték a betegeket. A századok során a betegek kenetét egyre inkább csak a haldoklóknak szolgáltatták ki. Ezért kapta az utolsó kenet nevet. E fejlemény ellenére a liturgia nem szűnt meg imádkozni az Úrhoz, hogy a beteg nyerje vissza egészségét, amennyiben ez üdvösségének javára válik. A betegek kenete szentségének célja, hogy különleges kegyelmet hozzon a keresztény ember számára, aki a súlyos betegség vagy az öregség nehézségeit tapasztalja. A szent kenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő betegség vagy öregség miatt a halálveszély közelébe kerül. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegedik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik.

12 Befejezés A betegek kenetének kiszolgáltatói egyedül a papok (papok és püspökök); föladásához a püspök vagy szükség esetén a pap által megáldott olajat használnak. E szentség kiszolgáltatásának lényeges része a beteg homlokának és kezének (a latin szertartásban) vagy egyéb testrészeinek (a keleti szertartásokban) megkenése, melyet a pap e szentség sajátos kegyelmét kérő, liturgikus imája kísér. A betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai: - a beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára; - vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére; - a bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni; - az egészség helyreállása, ha ez a lélek üdvösségének javára válik; - fölkészülés az örök életre való átmenetelre. A betegek kenetét nem szabad összekeverni a szent útravalóval: A haldoklóknak az Egyház a betegek kenete mellett fölajánlja az Eucharisztiát, mint útravalót. Az Atyához való átmenetel e pillanatában a Krisztus testével és vérével való egyesülésnek egész különös jelentése, és fontossága van. Családunk idős beteg tagjait bátorítsuk e szentség felvételére! 5/A. tétel: JÁZUS SZÜLETÉSE MÁTÉ EVANGÉLIUMA SZERINT II/1/A/K Témakör: Krisztus misztériuma: Jézus születése és gyermekkora, személye, küldetése és tanítása, a Messiás közössége Tétel: Jézus születése Máté evangéliuma szerint A kijelölt szentírási rész alapján (Mt.1,18-1,25) fejtse ki Jézus születésének legfontosabb eseményeit, adja meg a legjelentősebb biblikus kifejezések magyarázatát, és értelmezze a megtestesülés jelentőségét az emberiség életében. (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) Az evangélium Kr.u. 80 körül keletkezett Szíriában. Szerzőjét a hagyomány Máté apostolnak tulajdonítja. Jézus születését és gyermekségének pár epizódját elbeszélő szövegek teológiai reflexiók, vagyis a születő egyház hitének fényében értelmezik a Jézus születésére vonatkozó népi hagyományokat. szómagyarázat: el volt jegyezve; fogant a Szentlélektől; József igaz ember lévén; az Úr angyala; álmában; ő szabadítja meg népét; a próféta által mondott; szűz; nem ismerte meg; a szöveg értelmezése: Az evangéliumi részlet műfaj és jelképei (az angyal megjelenése, a szűztől való születés) arra utal, hogy a földi édesanyától születő Jézus nemcsak ember, hanem egyben Istenként múlja fölül az ember törékeny világát. A zsidó nép hosszú évszázadokon keresztül várta a messiást isten megváltó küldöttjének az érkezését, de arra senki sem gondolt, hogy maga Isten jön az emberiség megmentésére. Mária és József sem gondolhatott ilyesmire.

13 Befejezés: Isten közeledése az ember részéről nyitottságot és szabadságot feltételez. József úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. Ez nagyon fontos megjegyzés. Nem szabad átsiklanunk felette, mert hősies és mélyen hívő cselekedetre utal. Józsefnek teljes bizonytalanságban kellett igent mondania az eljövendő eseményekre, hiszen az Istenbe vetett hitén kívül más bizonyossággal nem rendelkezhetett. A Jézus születésének meghirdetését tartalmazó bibliai részletből kiderül, hogy ő az Emmánuel, azaz a velünk lévő Isten. Amikor elhagyottnak és nagyon magányosnak érzed magad, gondolj arra, hogy Jézus mindig veled van! 5/B. tétel: AZ ÉLET TISZTELETÉVEL KAPCSOLATOS ERKÖLCSI KÉRDÉSEK V/1/B/K Témakör: Az ember mint erkölcsi lény az erkölcsös élet útmutatója: a törvény Tétel: Az élet tiszteletével kapcsolatos erkölcsi kérdések I. (gyilkosság, öngyilkosság, halálbüntetés, önvédelem) Mutasson rá, miért hangsúlyozza az Egyház az emberi élet különleges védelmét és tiszteletét! Fejtse ki, mi az álláspontunk a direkt és az indirekt öngyilkossággal kapcsolatban; milyen körülmények súlyosbíthatják a gyilkosság megítélését; hogyan ítéljük meg a halálbüntetést; mit értünk jogos önvédelem alatt! 27. "Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40). Ezenfelül minden, ami az élet ellen irányul: az emberölés bármely formája, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság; minden, ami az emberi személy épségét sérti: a csonkítások, a testi vagy lelki kínzás, a lelki kényszer alkalmazása; minden, ami az emberi méltóságot sérti: az embertelen életkörülmények, az önkényes bebörtönzések, deportálások, rabszolgaság, prostitúció, leány- és fiúkereskedelem, a lealacsonyító munkakörülmények, melyek a munkásokat a haszonszerzés puszta eszközévé teszik, s nem szabad és felelős személyeknek tekintik -- mindezek és hozzájuk hasonlók kétségtelenül szégyenletes gaztettek, s miközben tönkreteszik az emberi civilizációt, inkább az elkövetőiket szennyezik be, mint azokat, akik elszenvedik a jogtalanságot, és a legnagyobb mértékben ellenkeznek a Teremtő tiszteletével. (A II. Vatikáni Zsinat GAUDIUM ET SPES kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban) A keresztény teológia az embert üdvösségre meghívott teremtménynek tekinti, Aki, szellemiségében Isten képét hordozza. Ezért az ember különleges felelősséget visel az élet ajándékáért. Az öngyilkosság a saját élet direkt vagy indirekt kioltása különböző okokból. Az öngyilkosság objektíve rendkívül súlyos bűnnek tekinthető, Hiszen, összegződik benne a keresztény létértékelés ellentéte (a teremtés és a megváltás tagadását rejti magában a remény teljes elveszítésével). Szubjektíve számos mentő körülményt találunk az egyes esetekben (beszűkült tudat). Az életveszély vállalása egészen más megítélés alá esik. Hivatástudatból is fakadhat, hősies cselekedet lehet. (Tűzoltó, rendőr, katona, orvos, pap.)

14 Gyilkosság: olyan tett vagy mulasztás, amely ártatlan személy életét kioltja. Súlyosbító körülmények: házastárs vagy szülő megölése; módját tekintve: rabló- vagy kéjgyilkosság. (Más erkölcsi értékeket is sért ez esetben.) Halálbüntetés: az államhatalom által hozott ítélet, mely csak legvégső esetben, a közösség érdekében mondható ki az emberi életet fenyegető gonosztevőre. Félelem, elrettentés, megelőzés: erkölcsileg mérlegelhető szempontok. Az önvédelem a testi épség vagy az élet megőrzésére irányul a jogtalan támadó ellen, Annak, akár életét is veszélyeztetve, megtartva azonban a kellő mértéket. (Arányosság!) 6/A. tétel:jézus MEGHÍVÓ SZERETETE: GAZDAG IFJÚ TÖRTÉNETE (Lk 18,18-30) II/1/A/K Témakör: Krisztus misztériuma: Jézus születése és gyermekkora, személye, küldetése és tanítása, a Messiás közössége Tétel: Jézus meghívó szeretete: A gazdag ifjú története (Lk 18,18-30) A gazdag ifjú történetét (Lk 18,18-30) értelmezve és elemezve mutassa be, hogy Jézus evangéliuma szerint Isten országa minden ember előtt nyitva áll, de ugyanakkor miért nehéz a gazdagok számára Isten országába bejutni! (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) Jézus minden embert meghív közösségébe, végső soron Isten országába. A földi javak viszont megnehezítik ezt. szómagyarázat: előkelő; senki sem jó egyedül csak az Isten; ismered a parancsokat; ezt mind megtartottam; oszd szét a szegényeknek; elszomorodott; Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akik gazdagok; a tű fokán; mindenünket; a szöveg értelmezése: Az örök élet elnyerése azt jelenti, hogy az ember határtalan időre lakást vesz Istennél, azaz üdvözül. Az elbeszélés szereplőjének nem a jelenlegi élettel van problémája, hiszen ez az élete túlzottan is biztonságban van. Az eljövendő élet miatt aggódik. Ezzel a vággyal megy Jézushoz. Gondolkodása szinte kereskedői fogalompárra épül: "cselekedni" akar, hogy "elnyerhessen" vagy birtokolhasson valamit. Az élet Isten ajándéka, s hogy ezt az ajándékot megőrizhesse, az embernek csupán az Isten által adott törvényeket kell megőriznie. Talán éppen ezért hivatkozik a parancsolatokra, melyet az illető kora ifjúságától fogva megtartott. Jézus azt javasolja az embernek, hogy osztozzék a szegények és az egyszerű emberek sorsában. Ez az ember kész volt arra, hogy megszerezze magának az örök életet, de nem ilyen magas áron, nem úgy, hogy mindent odaad mindenért, és ezért elutasítja a javaslatot. Nagyon szerette volna biztosítani magának az örök életet, de ugyanígy megőrizni bőségesen birtokolt javait is. Istent szerette volna szolgálni, de a mammont sem akarta elhagyni. Jézus azonban nem tágít saját irányvonalától, hanem csak

15 Befejezés: megerősödik a gazdagokkal kapcsolatos véleményében. A gazdagok csak nagy erőfeszítések árán juthatnak be Isten országába, s ez nem kevésbé nehéz dolog, mint hogy a teve átmenjen a tű fokán. Jézus nemcsak a vagyontól való elszakadásra szólít fel, hanem a szegények megsegítésére is. A radikális lemondás a felebaráti szeretet radikális megnyilvánulásával van összekötve. A földi javakról való lemondás nem pesszimista világszemléletből fakadó cselekmény, hanem szabaddá válás Isten országának, vagyis az emberek üdvösségének munkálására. 6/B. tétel: AZ ÉLET TISZTELETÉVEL KAPCSOLATOS ERKÖLCSI KÉRDÉSEK V/1/B/K Témakör: Az ember mint erkölcsi lény az erkölcsös élet útmutatója: a törvény Tétel: Az élet tiszteletével kapcsolatos erkölcsi kérdések II. Mutasson rá, miért hangsúlyozza az Egyház az emberi élet különleges védelmét és tiszteletét! Fejtse ki, mi az Egyház álláspontja a manipulatív orvosi beavatkozásokkal kapcsolatban (szervátültetés, sterilizáció, spirál, tabletták, lombikbébi, fájdalomcsillapítás); mit tartunk az abortuszról és az euthanáziáról (mikortól élet az élet); 27. "Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40). Ezenfelül minden, ami az élet ellen irányul: az emberölés bármely formája, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság; minden, ami az emberi személy épségét sérti: a csonkítások, a testi vagy lelki kínzás, a lelki kényszer alkalmazása; minden, ami az emberi méltóságot sérti: az embertelen életkörülmények, az önkényes bebörtönzések, deportálások, rabszolgaság, prostitúció, leány- és fiúkereskedelem, a lealacsonyító munkakörülmények, melyek a munkásokat a haszonszerzés puszta eszközévé teszik, s nem szabad és felelős személyeknek tekintik -- mindezek és hozzájuk hasonlók kétségtelenül szégyenletes gaztettek, s miközben tönkreteszik az emberi civilizációt, inkább az elkövetőiket szennyezik be, mint azokat, akik elszenvedik a jogtalanságot, és a legnagyobb mértékben ellenkeznek a Teremtő tiszteletével. (A II. Vatikáni Zsinat GAUDIUM ET SPES kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban) A keresztény teológia az embert üdvösségre meghívott teremtménynek tekinti, aki szellemiségében Isten képét hordozza. Ezért az ember különleges felelősséget visel az élet ajándékáért. Manipulatív beavatkozások: Szervátültetés: ha nem tiltakozott; ha a halál beállt: jogos. Sterilizáció: csak gyógyítás céljából megengedett. Problematikus: személyiség változhat. Lehetőség szerint visszafordítható legyen. Spirál: fogamzásgátló tabletták: nem! Fájdalomcsillapítás: nem probléma. Abortusz,: Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Az emberi lény személyi jogait létének első pillanatától fogva el kell ismerni, ezek közé tartozik minden ártatlan lény sérthetetlen joga az élethez. Az Egyház az első századtól kezdve hangsúlyozta minden szándékos abortusz erkölcsi rosszaságát. Ez a tanítás nem változott és

16 változatlan marad. A közvetlen, azaz akár célként, akár eszközként szándékolt abortusz súlyosan ellenkezik az erkölcsi törvénnyel: Isten ugyanis, az élet Ura, az élet megőrzésének magasztos szolgálatát az emberekre bízta, és ezt emberhez méltó módon kell teljesíteni. Az életet tehát a fogantatástól kezdve a legnagyobb gonddal oltalmazni kell: az abortusz és a csecsemőgyilkosság szégyenletes gaztett. euthanázia: Különös tiszteletet igényelnek azok, akiknek élete fogyatékos vagy meggyengült. A beteg vagy fogyatékos személyeket támogatni kell, hogy a lehetőségekhez képest normális életet élhessenek. Bármi legyen is indítéka vagy eszköze, a közvetlen eutanázia azt jelenti, hogy a fogyatékos, beteg vagy halál közelében lévő személyek életének véget vetnek. Ez erkölcsileg elfogadhatatlan. Ezért minden olyan cselekedet vagy mulasztás, amely akár önmagában, akár szándékosan halált okoz azért, hogy megszüntesse a fájdalmat, az emberi természet méltóságával és Teremtőjének, az élő Istennek tiszteletével súlyosan ellenkező gyilkosság. Indokolt lehet azonban a költséges, veszélyes, rendkívüli vagy a várt eredményekhez képest aránytalan orvosi beavatkozások abbahagyása. Ilyen esetben a "túlbuzgó gyógyítás" visszautasításáról van szó. Nem ölni akarnak, hanem elfogadják a föltartóztathatatlan halált. A döntéseket a betegnek kell meghoznia, ha alkalmas és képes rá, egyébként a jogilag illetékeseknek, mindenkor tiszteletben tartva a beteg ésszerű akaratát és törvényes érdekeit. 7/A. tétel: ISTEN ORSZÁGÁNAK JELE: A KÁNAI CSODA (Jn 2,1-12) II/2/A/K Témakör: Krisztus misztériuma: a messiási csodák, a Messiás megváltó szenvedése, halála és feltámadása, az első Pünkösd az Egyház születése Tétel: Isten országának jele: A kánai csoda (Jn 2,1-12) Mutasson rá János evangéliumának a kánai csodáról szóló elbeszélése alapján (Jn 2,1-12) hogyan érzékelteti Isten országának jelenvalóságát! Miféle újszövetségi utalásokat ébreszt hallgatóiban ez az esemény? Milyen kulcsszavak hangzanak el az elbeszélés folyamán? A párhuzamos helyek (Mt 9,17; Mk 2,22; Lk 5, 37-39) figyelembe vételéve igazolja, miért és hogyan jutott a keresztény közösségben központi szerephez ez a történet! (A megmagyarázandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) A szemelvények az ajándékozó- és a mentő-csoda műfajában mutatják be a messiási ország áldásait. A kánai csodáról szóló elbeszélésben János evangélista a jelképek nyelvén azt fogalmazza meg, hogy Jézus hittel ajándékozza meg néhány apostolát, akik sejtésszerűen felismerik messiási dicsőségét. újszövetségi utalások: utolsó vacsora, Eucharisztia szómagyarázat: harmadnapon; menyegző; a galileai Kánában; Jézus anyja; Jézus is hivatalos volt; tanítványaival együtt; bor; mi közünk ehhez; még nem jött el az én órám; tegyetek meg mindent, amit mond; hat kőedény a szöveg értelmezése: A kánai csodáról szóló elbeszélés műfaji szempontból ajándékozócsoda. Üzenetét az a mondat fejezi ki, amely szerint Jézus kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Az igazi csoda nem a víz borrá változtatása, hanem az, hogy Jézus a hat kőkorsó által jelképezett tanítványok látásmódját megváltoztatja: alkalmassá

17 teszi őket arra, hogy felfedezzék Isten országának jelenvalóságát, amelyet a bor ajándéka szimbolizál. Az elbeszélés történeti alapját homály fedi. Nem tudjuk, hogy pontosan mi játszódott le Kánában. Biztosak csak abban lehetünk, hogy Jézus kortársai már az ő föltámadása előtti időszakban is megtapasztalták személyén és tettein keresztül Isten dicsőségét. A csodaelbeszélés ennek a tapasztalatnak emlékét őrzi. Egyes értelmezők úgy vélik, hogy az evangélista olyan szóbeli hagyományt dolgozott fel, amely szerint Jézus Kánában hozzájárult egy menyegzős lakoma sikeréhez, amit a tanítványok Isten országának jeleként értelmeztek. A művészi módon szerkesztett dráma megalkotásában valószínűleg szem előtt tartotta a történeti Jézusnak a régi tömlőre és új borra vonatkozó mondását is (Mt 9,17; Mk 2,22; Lk 5, 37-39), amelyben a régi tömlő a messiásvárás időszakát (az ószövetségi üdvrendet) jelképezi, az újbor pedig a messiási kor áldásait. Befejezés A messiási kor öröme minket is ajándékozó szeretetre hív. A kánai csodát megörökítő elbeszélés azt tanítja, hogy az ajándékozó Jézus megváltoztatja apostolai szemléletmódját, akik megsejtik az általa hozott ország jelenvalóságát. 7/B tétel: BŰN BŰNBÁNAT JÓVÁTÉTEL LELKIISMERET-VIZSGÁLAT V/2/B/K Témakör: Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás Tétel: Az erkölcsi feltámadás reménye az Ószövetségben, ténye és alapja az Újszövetségben Mutassa be az Ezekiel-idézet (Ez 37, ) elemzésével, hogyan reménykedett a bűn által Istentől eltávolodott ószövetségi nép abban, hogy Isten helyreállítja ezt a kapcsolatot, életre kelti népét! Mutassa be, mit jelent az erkölcsi feltámadás az újszövetségi tanításban: Jézus tanítása a megtérésről, magatartása a bűnösökkel szemben, Szent Pál tanítása a szabad önmegvalósításról és a bűnbocsánatról (Ef 2, 1-7 alapján)! (A megmagyarázandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) Tartalmi elemek Az erkölcsös élet célja: az Isten által öröktől fogva megálmodott személyiségünk (az éthosz) szabad megvalósítása. A vallásos ember tapasztalata, hogy az Istennel való találkozásban a bűn akadályozza, ugyanakkor azt is tapasztalja, hogy Isten nem hagyja a bűnben. az Ószövetség tapasztalata: az ember bűnös mivolta, küzdelem a bűn ellen ószövetségi tisztulási szertartások, visszatérések a szövetséghez az Ezekiel-idézet szómagyarázata: csontok; sír; kihozlak és elvezetlek; belétek oltom lelkemet és életre keltek. Értelmezés: a csontok életre keltése, a feltámadás képe Izraelnek azt a reményét fogalmazza meg, hogy Isten visszavezeti népét az életbe.

18 az Újszövetség tanítása az erkölcsi feltámadásról: Jézusnak a megtérésre vonatkozó tanítását pl. a tékozló fiúról szóló parabola fogalmazza meg: a megtérést Isten kezdeményezi, az ember válasza az erkölcsi megváltozni akarás. Jézus magatartása a bűnösökkel szemben: irgalom, barátság, amely megtérést eredményez, pl. Zakeus, a bűnös nő. Pál apostol tanításában a bűnbocsánat alapja (Ef 2, 1-7) elemzése kapcsán: Szómagyarázat: halottak; harag gyermekei; test; irgalmas Isten nagy szeretete; Krisztussal életre keltett minket, kegyelemből kaptátok a megváltást Értelmezés: Pál apostol a szabadítást, a bűntől való megszabadulást egyedül Isten ajándékának tekinti. Az erkölcsi feltámadás az Isten kegyelme és az ember együttműködése ezzel a kegyelemmel. Befejezés: A modern ember legnagyobb vágya személyisége kibontakoztatása, az önmegvalósítás. A keresztény tapasztalat alapján ez akkor lehetséges, ha az ember elfogadja Isten feléje irányuló szeretetét, engedi, hogy megszabadítsa bűneitől, és keresi azokat a lehetőségeket, amelyekben megvalósíthatja a felismert isteni tervet. 8/A. tétel: JÉZUS KRISZTUS SZENVEDÉSE, ÉS KERESZTHALÁLA LUKÁCS EVANGÉLIUMA SZERINT (LK 23,13-56 ) II/2/A/K Témakör: Krisztus misztériuma: a messiási csodák, a Messiás megváltó szenvedése, halála és feltámadása, az első Pünkösd az Egyház születése Tétel: Jézus Krisztus szenvedése és kereszthalála Lukács evangéliuma szerint (Lk 23,13-56) Mutassa be a történelemtudomány fényében Jézus szenvedésének és halálának körülményeit, időpontját! Elemezze és értelmezze a Jézus szenvedéséről és haláláról szóló elbeszélést Máté evangéliuma alapján (Lk 23,13-56)! Reflektáljon arra, hogy Jézus szeretetből Isten Fiaként, az Atya akaratával azonosulva a mi megváltásunkért, örök boldogságunkért vállalta a szenvedést és a halált! (A megmagyarázandó fogalmakat dőlt betű jelzi!) a feltámadási jelenés műfajában készült híradások az evangélisták hangsúlyai: Márk (üres sír), Máté (hívő látás, keresztség), Lukács (Jézus szavai, eucharisztikus lakoma), János (vallási megtapasztalás) szómagyarázat:pilátus, főpapok, Heródes, bocsásd el nekünk Barabást, feszítsd meg őt; Pilátus..úgy döntött, legyen meg amit kívánnak; az asszonyok jajgattak és sírtak miatta; vele együtt vittek két gonosztevőt is; ruháit elosztották, ecettel kínálták, a nap elsötétedett, Atyám kezedbe ajánlom lelkemet; József nevű igaz férfi, készület napja volt, a szombatot nyugalomban töltötték.

19 a szöveg értelmezése: Jézus látható ellenfelei a főpapok, akik jelen vannak elfogásánál a főtanács ülései, Pilátus előtt. Mellettük ott vannak az írástudók és a vének is. Lukács nem tulajdonít nagy felelősséget a római hatóságoknak. Pilátus három alkalommal nyilvánítja Jézust ártatlannak. A harmadik evangélista azért helyezkedett erre az álláspontra, hogy a császári hatóságokban ne váltson ki további reakciókat az evangéliumi misszionáriusok ellenében. Jézus a szenvedő igazat példázza, aki belép a végső küzdelem színterére, és szembesül a nézők nagy sokaságától körülvett akasztófával. Mindenkinek tökéletes példát ad belenyugvásból, türelemből és hősies bátorságból. Az üldözések áldozatai benne találhatják meg lelkesítő példaképüket. Jézus azonban nem forral személyes bosszút, hanem csupán a megbocsátást kéri az Atyától még keresztre feszítői számára is. Jézus az emberiség felszabadításának mártírja aki mindenkiért hullatta vérét. Befejezés: A keresztény ember hálás, a megváltott létért. Jézus önként vállalt szenvedése tanítja a keresztény embert saját szenvedésének elfogadására. A megváltás révén a keresztény ember tevékeny részese kell hogy legyen az Isten országa kibontakozásának. 8/B Az imádság IV/2/B/K Témakör: Az üdvtörténet valamennyi misztériumát megjelenítő szentmise és a többi szentség Tétel: Az imádság dogmatikája A Vatikáni Zsinat dokumentuma alapján mutasson rá, hogy a személyes és közösségi imádság által Istennel beszélünk. Emelje ki a szóbeli imán kívül az elmélkedés és a szemlélődés fontosságát! Említsen meg néhány kötött imaformát! Szívesen folyamodjanak tehát magához a szent szöveghez akár az Isten szavában bővelkedő szent liturgia közvetítésével, akár lelkiolvasmányképpen, akár megfelelő bibliamagyarázatok és egyéb segédeszközök által, amelyek az egyház főpásztorainak jóváhagyásával és gondoskodásából korunkban dicséretesen terjednek mindenfelé. Arról azonban ne feledkezzenek meg, hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie. Így lesz belőle beszélgetés; Isten és ember között, mert amikor imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatásokat olvassuk, őt hallgatjuk (DV 25) az imádság fogalma; Az ima Jézus életét is végig kísérte (gyógyítások, Getszemáni kert, kereszten stb.); Az ima forrásai: Isten igéje, Egyház liturgiája, hit, remény, szeretet.

20 Szómagyarázat: szent szöveg, Isten szava, szent liturgia, bibliamagyarázatok, egyház, főpásztorok, Szentírás, isteni kinyilatkoztatás Szövegmagyarázat: A keresztény imának egyetlen útja Krisztus. Az ima csak akkor jut az Atyához, ha Jézus nevében történik. A liturgián keresztül tanulunk meg Istennel beszélni. Találunk azonban csak Krisztushoz intézett imát, pl.: Isten Bárány. A Szentlélek indít kegyelmével imádságra minket. Ő imádkozik mindenkivel és mindenkiben.(atyának, Fiú által, Szentlélekben). -Szóbeli ima: Jézus is ezt tanította az apostoloknak (Miatyánk). A test és lélek együtt fordul az Istenhez, ezért a külső kifejezés is fontos, hiszen így lehet Istennek a teljes tiszteletet megadni. - Elmélkedés: Keresi a keresztény élet miértjét, hogyanját, hogy jobban válaszolhasson Istennek. Kép, szöveg segítségével történik, de a módszer csak segít, lényeg hogy a Szentlélek működik benne. - Szemlélődés: Baráti beszélgetés Istennel, Krisztusra szegezett tekintet lemondás az énről. Nem passzív hallgatás. Átalakítja az embert Isten hasonlatosságára. Szükséges eleme a csend. -Kötött imák: Nem jelenti ezek kisebbségét, hiszen a Miatyánk, Magnificat a kinyilatkoztatás részei. Szentmise imái, Zsolozsma. Befejezés: Imanapok, -órák szervezése; zarándoklatok; a pápa által vezetett egyszerre több ország bekapcsolódása által történő imák jelentősége korunkban. 9/A. tétel: ÚJ SZERZETESRENDEK AZ EVANGELIZÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN III/1/A/K Témakör: Az egyház történelme mint üdvtörténet az első század végétől a Trienti Zsinatig Tétel: Új szerzetesrendek az evangelizáció szolgálatában Az alábbi részlet elemzéséből és értelmezéséből kiindulva ismertesse a ferences rendnek az evangelizáció szolgálatában kifejtett tevékenységét! Mutasson rá a rend megalakulásának történeti jelentőségére! Milyen szentírási idézettel tudná alátámasztani a koldulórendek által megvalósított életeszményt! (A meghatározandó fogalmakat dőlt betű jelzi.) Honorius püspök, Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiainak, Ferenc testvérnek és a Kisebb Testvérek Rendjébe tartozó minden testvérnek köszöntését és apostoli áldását küldi. Helyeselni szokta az Apostoli Szentszék a jámbor szándékot és a hozzá folyamodók illő kívánságait jóakaratú pártfogásában részesíti. Ezért, szeretett fiam az Úrban, jámbor kéréseteket figyelembe vesszük és rendeteknek itt közölt és elődünktől, a boldog emlékű Ince pápától jóváhagyott Reguláját apostoli tekintélyünkkel számotokra megerősítjük, és jelen iratunkkal védelmünkbe vesszük a kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk, Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. Ferenc testvér engedelmességet és hódolatot ígér Honorius pápa úrnak és törvényes utódainak, valamint a római Szentegyháznak. A többi testvér pedig Ferenc testvérnek és utódainak tartozik engedelmességgel ha valaki fel akarja venni ezt az

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

5. Cikkely A BETEGEK KENETE

5. Cikkely A BETEGEK KENETE 5. Cikkely A BETEGEK KENETE 1499 "A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedõ és megdicsõült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen;

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 1.A Tétel: Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 2,4-25) Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Mutassa be a második teremtés-elbeszélés

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Tanmenetek 2013/2014-as tanév

Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanév: 2013/2014 Tantárgy: katolikus hittan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános Iskola

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Tanmenetek 2016/2017-es tanév

Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanév: 2016/2017 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese Búcsú a budapesti Szent József-templomban, március 17.

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese Búcsú a budapesti Szent József-templomban, március 17. Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese Búcsú a budapesti Szent József-templomban, 2013. március 17. Olvasmány: 2 Sám 7, 4 5a. 12 14a. 16; Szentlecke: Róm 4, 13. 16 18. 22; Evangélium:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az Országba vezető királyi út

Az Országba vezető királyi út XII. évfolyam különszám 2014. április Az Országba vezető királyi út A Szent napokban a Szentírás olyan közeggé válik, amelyen keresztül találkozunk Istenünkkel. Kinyilatkoztatják számunkra, hogy Isten

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB SBÓL Retkes Zsolt 2008.03.17. 1 A gyermek fogadása Miután a pap katolikus köszöntéssel és intelemmel fogadja a szőlőket és keresztszülőket, megkérdezi: Pap: Mi a

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben