Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség"

Átírás

1 2009. december Nemzetközi Európa A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli megállapítások megismertetését és az evangélium terjesztését is szolgálja tagjaink és barátaink számára mindenhol a világban ahol az egyház képviselve van. EBBEN A SZÁMBAN: Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky Savage Folyamatos kinyilatkoztatás Steve Veazey A teremtés szentsége Susan Skoor Legyünk készek megosztani Jenn Kilpack Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség Házasságunk elején férjem és én Acapulco-ba (Mexikó) utaztunk. Ajándékként egy betlehemet választottam. Az alakoknak gyermekarcuk volt. Ruhájuk egyszer, fehér, aranyszín paszománnyal szegett. A betlehemben ott voltak József, Mária, a Kisjézus jászollal, egy szamár, egy tehén és egy bárány. Ez a betlehem számos, különböz anyagú és tervezés betlehemes ajándékot inspirált. Ikertestvérem ilyen sz ttesbe kezdett bele a harminchét éves korában bekövetkezett halálát megel z en. Kaptam már betlehemet fából, posztóból, gyantából, kerámiából, kristályból. Mindegyik ajándék értékes volt számomra, mivel az illet, akit l kaptam, maga is különleges volt. A különféle betlehemek Jézus születését Máté2, vagy Lukács2 leírása alapján formázták. Ezek a beszámolók Jézus születését különböz en adják el. Máté evangéliumában a csillagról és a napkeleti bölcsekr l beszél. Lukács, az evangéliumában, énekl angyalokról és az egyszer pásztorokról, akik választ adtak a nagy örömhírre, amely minden embert egyaránt érint. Jézus születésével kezd d en az evangéliumi történetek annak az örömnek, reménynek, szeretetnek és békének a megértéséhez járulnak hozzá, amelyek Istennek a köztünk való, megígért uralmával együtt járnak. Az, hogy Isten értékes életet ajándékozott nekünk, csupán egy nagyobb történet kezdete. Ehhez hasonlóképpen nagy örömet érzünk akkor is, ha családunkba új élet érkezik. Hogy ez az értékes élet születés, örökbefogadás, nevel szül i tör dés vagy egy másik, gyermekekkel már rendelkez szül vel történ családdá egyesülés folytán érkezik-e, nem is olyan lényeges, hiszen minden élet annak a

2 kifejez dése, hogy Isten örömmel társul az emberi szül kkel annak érdekében, hogy Jézus h séges tanítványává nevel djék. Mivel Jézus maga is gyermekként érkezett közénk, van remény. A mi gyermeki szinten lév isteni szeretet-értésünk minden egyes ember számára magában hordozza annak a lehet ségét, hogy ez a megértés növekedjen és érettebbé váljon. Számunkra a remény akkor adódik, amikor megosztjuk egymással a dolgokba való bepillantást, tanulmányozzuk az írásokat, és imádságosan osztozunk a célzott elmélkedésben és a lelkigyakorlatokban. Ezen elvek mentén haladva halljuk meg és vesszük észre Isten iránymutatásait. Jézus születése és a templomban való bemutatása békességet hozott Simeonnak és a prófétaasszony Annának. A Szentlélek kegyelméb l történ meglátás áldásai lehet vé tették Annának és Simeonnak, hogy a gyermek Jézusban az ígéretes Megváltót felismerjék. Amikor figyelünk, megbékélünk, megbocsátjuk egymás b neit és botlásait, Isten királyságának békés ügyéhez járulunk hozzá mi is. Ha túlnézünk a betlehemen, meglátjuk, hogy Jézus élete a szeretet kifejez dése volt. kimutatta szeretetét azáltal, hogy tör dött a szegényekkel, a szükséget szenved kkel és a társadalom kivetettjeivel. mindannyiunkat meghívott, hogy Isten végtelen szeretetér l és kegyelmér l tudomást szerezzünk. Ebben az adventi id szakban lássuk meg azt, ami a betlehemek egyszer sége mögött rejlik. Ünnepeljük Jézus születését és fedezzük fel újra Krisztus világrajövetelének és evilági ténykedésének tágabb jelentését. Azután gondolkozzunk el mindezen, hogy a h séges tanítvánnyá válás kihívására a megfelel választ tudjuk adni. Folyamatos kinyilatkoztatás Stephen M. Veazey, Els Elnökség Amikor egyházunk állandó elveit keressük, azt akarjuk meghatározni, ami bennünk közös, ami bennünket hitközösséggé formál. Közösségünk tagjait a hit, az imádság, a tanúskodás és a gyakorlat teszi Jézus Krisztus tanítványaivá, kihozván bel lünk a legjobb természetünket, hogy Isten szándékának megfeleljünk. A nemrégiben kibocsátott Osztozunk dokumentumban olvasható Állandó Elvek kijelentése világosan kifejezi, hogyan m ködik egy ilyen közösség. Évekkel ezel tt az Elnökség a világ különböz részeir l hívott össze egy csoportot, hogy a Világegyház vezet ivel találkozzanak. Miközben a tanács a különféle témákat megbeszélte, a nyelvi, a kulturális, és a teológiai különbségek állandó problémát jelentettek. Végül rájöttünk, hogy egy közös hit nyelvre van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, mi tesz bennünket resztoránusokká. Hónapokon keresztül imádkoztunk, figyeltünk, és megosztottuk egymással hitünk értelmezésének legmélyebb és legszenvedélyesebb gondolatait. A Szentlélek ereje és segítsége vezetett el végül bennünket oda, hogy úgy tudtuk meghatározni identitásunk, küldetésünk és üzenetünk alapvet elemeit, hogy az a sokszín kulturális közeg számára érthet vé válhatott. Az egyik Állandó Elv, amelyik gyorsan felmerült, a folyamatos kinyilatkoztatás volt. Ez annyira összefonódik azzal, akik vagyunk, hogy le sem tudjuk írni hitünket anélkül, hogy kell figyelmet ne szentelnénk neki. A kinyilatkoztatás tapasztalata kulcsfontosságú volt egyházunk 2

3 kialakulásakor, és annak egész történelme során ez az elv alakította annak kifejez dési módozatait. A kinyilatkoztatás elve a jöv ben is létfontosságú szerepet fog játszani. Mit értünk folyamatos kinyilatkoztatáson? Teológiai értelemben a kinyilatkoztatás felfedést, leleplezést jelent. Arra utal, hogy Isten az isteni szeretet kifejez déseként megmutatja isteni önmagát, és azt az óhaját is értésünkre adja, hogy szeretné, ha a vele való kapcsolatunkban jobban, teljesebben megismernénk t. Egyes teológusok két, egymástól elválaszthatatlan kinyilatkoztatásról beszélnek: eredend folyamatos kinyilatkoztatásról. és Eredend kinyilatkoztatáson azt, az Istennel való igen fontos találkozást értik, amely az embereket az Isten népévé válásra ösztönzi. Mózesnek az ég csipkebokor melletti térdeplése és annak megértése, hogy az Isten neve Az vagyok, aki vagyok, példa erre. A zsidó prófétai hagyományra épül keresztény hit számára Jézus Krisztus születése, élete, halála és feltámadása testesítik meg az eredend kinyilatkoztatást. Mi hisszük, hogy Isten világosan és szavahihet en Jézus Krisztusban testesült meg. Ugyanakkor Istennek Krisztusban történ, bizonyító erej kinyilatkoztatása sokak számára rejtve maradt, mivel Isten ehhez az alázatos, szenved szolgáló szerepkört választotta. Az a szolgáló végül is megöletett a kereszten, az isteni természet és akarat legalapvet bb aspektusait tárva fel ezáltal. Istennek Krisztusban való megnyilatkozása hozta létre a keresztény egyházat. Az évek során ez az egyház megtapasztalta a folyamatos kinyilatkoztatást, ami kitágította azoknak az embereknek a konkrét érzékelést meghaladó értelmét, akik együtt jártak és beszéltek Jézussal. Gondoljunk csak Péter személyes élményére, amelyr l az Apostolok cselekedeteinek tizedik fejezetében olvashatunk. Egy zavarba ejt kinyilatkoztatás-élményen keresztül Péter megértette, hogy az evangélium ugyanúgy szól a nem-zsidókhoz, mint ahogyan a zsidókhoz. Ez elég nagy lépés volt olyasvalaki számára, aki mélyen a zsidó vallásba temetkezett. Ez a rádöbbenés csúcsosodik ki vallomásában, miszerint Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Ellenkez leg, bármely nemzethez tartozó ember kedves el tte, ha eltölti az félelme és igaz tetteket visz végbe. Apostolok cselekedetei, 10:34-35 A folyamatos kinyilatkoztatás tapasztalatának hiányában a kereszténység ma nem lenne világvallás. Három kijelentést szeretnék tenni a kinyilatkoztatással kapcsolatban. El ször is, a kinyilatkoztatás Isten ajándéka. Azt, hogy a kinyilatkoztatás hogyan, mikor és hol történik, Isten választja meg. A kinyilatkoztatás Isten szeretetének a kifejez dése és annak, hogy alkotásával szabadon cselekszik. A kinyilatkoztatás Istent l származik. Amit Isten nekünk nyújt, az az Istennek önmagáról, az létér l számunkra nyújtott megtapasztalása és tudása. A kinyilatkoztatás nem egyszer en az Istenr l szerzett információ; a kinyilatkoztatás találkozás az Istennel. Az emberek a nyelven, különféle történeteken keresztül, a m vészet által, dalokban, költeményekben, stb. örökítik meg, fejezik ki az ilyen találkozásokat Istennel. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy Isten mibenlétét nem lehet korlátozni, szavaink és szimbólumaink által az sosem fejezhet ki a maga teljességében, ezekre a kifejezési módokra legfeljebb csak inspirálólag hat. 3

4 Az elmúlt nyáron egy, az otthonomtól nem távoli folyóban horgásztam. A folyó fels szakasza tipikus, nyugodt áramlás, ehhez igazodik az általa táplált élet is. Ahogy haladunk lefelé, középtájon a folyóba számos forrás zúdul, nagy mennyiség hideg, oxigénben gazdag, habzó, szikrázó, gyöngyöz vízzé alakítva át a folyó vízét, folyását. Bár ugyanarról a folyóról van szó, mégis változik. A források öntenek friss életet belé. A folyó élettérnek való alkalmassága, a benne és a kürülötte zajló élet ellátásának a képessége drámaian megn. Ott állva megkaptam annak a megértésnek a kegyelmét, hogy ezek a források olyanok, mint Isten megújító, átformáló, megváltó és kinyilatkoztató tevékenysége. Arra van hivatásunk, hogy életünket - az imádságon és a lelki formálódáson keresztül - olyan helyzetbe hozzuk, hogy jelen legyünk, és megkapjuk a kinyilatkoztatás áldását akkor, amikor Isten a teremtésnek többlet lökést ad. Másodszor, a folyamatos kinyilatkoztatás els dleges célja, hogy az Isten akaratának megfelel irányba tereljen bennünket. A kinyilatkoztatás - ha hiteles - alázatossá tesz, kizökkent a nyugalmi helyzetb l és stimulál, még arra is képes, hogy Isten akaratának megértésében és az arra adott válaszunkban jelent s növekedést idézzen el. Szeretem Jákob történetét, melyr l a Mózes 1:28 részben olvashatunk. Miután apja áldása révén csalással - megszerezte bátyja örökségét, Jákob menekülésre kényszerül mind bátyja, mind az Isten haragja el l. Jákob Istent törzsi, helyhez kötött Istennek képzeli. Ezért aztán a pusztaságba menekül, ahol, úgy gondolja, majd el tud rejt zni Isten jelenléte el l. Miután elaludt, azon az éjjelen álmot lát, melyben egy létra nyúlik ég és föld között, a létrán pedig angyalok járnak fel s alá. Felébredvén felugrik, és így kiált: Isten van ezen a helyen, és én nem is tudtam err l! A folyamatos kinyilatkoztatás megtanít bennünket arra, hogy Isten sosem sz kíthet le korábbi felfogásunknak megfelel en. Isten sosem a mi besorolásaink és meghatározásaink rabja. Amikor pedig a kinyilatkoztatás kihívást állít a már meglév besorolásaink és meghatározásaink elé, el kell döntenünk, milyen választ adjunk. Harmadszor, a folyamatos kinyilatkoztatásra adott hitben gazdag emberi válasz megköveteli a világnézetünk kiterjesztését. A világnézet arra vonatkozik, ahogyan értjük, szervezzük a világot és ahogyan mozgunk benne, valamint, hogy miként fogadjuk be a valóságot. Személyiségünk, családunk, kultúránk, hitünk, tapasztalatunk, iskolázottságunk, lelkiségünkmind-mind hozzájárulnak világnézetünk formálásához. Világnézetünk kiterjesztése a folyamatos kinyilatkoztatás legnagyobb kihívása. A kinyilatkoztatás szétfeszíti a már megállapodott nézeteinket és kiszélesíti addigi Isten- felfogásunkat. Ez a folyamat lehet lélegzetelállító, zavaró, s t, mégfájdalmas is. A folyamatos kinyilatkoztatás egyik nagy kihívása, hogy megzavarhat, még sokkolhat is. Ahhoz, hogy átlássuk, megragadjuk, Isten természetének kiterjedt értése szükséges. Talán ezért van az, hogy néhányan ellenállnak a folyamatos kinyilatkoztatásnak, vagy egyszer en visszautasítják azt. Ugyanakkor, ha az egyház tagjai elfogadják, felfrissít, gazdagít, az egész közösséget a h séggel teljesített misszió számára alakítja át. Ahhoz, hogy célját elérje, a folyamatos kinyilatkoztatásnak életünkben és kapcsolatainkban is ki kell fejez dnie. 4

5 Lenne egy javaslatom. A következ néhány hónapban imádságosan tanulmányozzátok és konstruktívan gondolkozzatok el a Tanok és Szövetségek néhány bekezdésén. A 161, 162 és 163. bekezdésekre összpontosítsatok. Az egyház eddig éppen hogy csak futólag foglalkozott ezeknek a bekezdéseknek a jelentésével, amelyek azt világítják meg, mit jelent a Jézus Krisztus küldetésében elkötelezett tanítványnak lenni napjainkban. Csendesítsétek le a mindennapok izgalmával kapcsolatos tör déseteket. Tegyétek félre a megszokott napirendet! Ajánljatok fel köszön imádságot a folyamatos kinyilatkoztatás kegyelméért. Azután kérjétek Istent, hogy láttassa meg veletek a való igazságot, ami szerint mindennapjaitokat és az egyház életét is neki tetsz n élhetitek. Miközben ezt teszitek, a Tanok és Szövetségek 159:8 szakasza kiteljedésre talál életetekben: Azután, hogy egyre nagyobb bizonyosságot szereztek a Szentlélek vezetésének tekintetében, megújult szemekkel fogtok látni, a megértésetekre váró igazságokat felfogjátok, és boldogan fogtok mozdulni azoknak a céloknak a kiteljesítése érdekében, amelyek a ti megvalósításotokra várnak. A teremtés szentsége Susan Skoor A természet emlékeztet bennünket sebezhet ségünkre és az élet, a halál és a feltámadás között fennálló szoros kapcsolatra. A természet megérint bennünket szépségével, megmutatja nekünk változatosságát és vizuálisan is érzékelteti velünk az elmúlás, a kegyelem és az újjászületés ciklusait. Az Isten által teremtett világ szerénnyé tesz bennünket, úgy, hogy magunkat nem hódítónak és mindenek felett álló úrnak érezzük, hanem azoknak, az egymástól függ organizmus szövevények részének, amelyek csak a Teremt kezei által virágoznak. A Mózes 1:1. részében leírt teremtéstörténet is azt a jóságot er síti meg, amelyet Isten minden, az általa teremtett dologban, lényben elhelyezett. Isten Szelleme áttört a vizes káoszon, és Isten szava által a Teremt rendet és életet alkotott. Miként egy hatalmas himnusz kísér kórusa, hangzik fel a történet egyetlen központi témája: És amit Isten látott, az jó volt. A teremtésbe épített alapvet jóság megértése ellentétes azzal, ahogyan mi egymással és a világgal bánunk. Egyes keresztények nem is foglalkoznak ezzel a világgal, csak azzal tör dnek, ami ezután következik. Olyanok is vannak, akik örülnek, amikor egy hurrikán lecsap vagy földrengés pusztít, mert úgy gondolják, ezek Jézus visszatérésének el jelei. A Resztoránus Egyház mást hirdet. Ezt a világot Isten teremtette. Ez az a világ, amit Isten, Jézus szeretete és odaadása árán, megváltott. Isten továbbra is vonzódik ehhez a világhoz és szereti azt. Mi arra vagyunk hivatottak, hogy segítsünk Istennek helyreállítani a szétesett, szomorú helyeket, hogy újra a nekik szánt jóság és teljesség uralkodjék bennük. Mi ezt úgy nevezzük: siettetni Sion megvalósulását, Isten királyságának eljövetelét, ahogyan azt maga Jézus ígérte nekünk. A kereszténység felemelkedésének els két évszázadában Jézus tanításának alternatív értelmezései születtek. Egyes vallási csoportok arra épültek, hogy 1) a megváltás bizonyos titkos tudás megismerésének a függvénye, amely tudás megszerzése csak néhányaknak adatik meg ; és 2) a fizikai világ eleve rossz, míg a spirituális világ eleve jó, és a kett között semmiféle kapcsolat nem létezik. Úgy hitték, egy rossz isten teremtette a fizikai világot és egy másik, egy szent isten teremtette a lelkeket, akik a fizikai dolgok csapdájába estek. Ennek eredményeképpen egyes 5

6 csoportok visszautasítottak mindent, ami fizikai természet, hogy csak a szellemiekre tudjanak összpontosítani. Mások viszont az evés, az ivás és az erkölcstelen élet túlzásába estek, mondván, hogy amit ebben az életben tesznek, annak semmi köze sincs a szellemi élethez. Bár ezek a csoportok id vel let ntek a színr l, elképzeléseik még ma is kihívást jelentenek a számunkra. A Krisztus Közössége hív inek meggy z dése, hogy a szellemi és a fizikai világ nem különíthet k el egymástól. Istennek, a Teremt nek az alkotása mind a fizikai, mind a szellemi valóság, és mindkett t egyenl becsben kell, hogy tartsuk. Örömteli egésszé fonódnak össze, ami csak akkor fejez dhet ki igazán, ha természetünk mindkét aspektusát teljességgel megéljük. Így történhet meg, hogy testünket Isten templomának nevezzük, és igyekszünk okos karbantartói lenni fizikai jólétünknek is. A természeti világ kincs, amely Istennek nem kevéssé kedves, mint a lélek, amely az egész teremtést átjárja. A Mózes 1:28 azt mondja, hogy hajtsuk a földet birodalmunk alá és hogy uralkodjunk a teremtésen, mely szavak félreértést és a természettel szembeni er szakot szültek. Háborúk dúlják fel a földet és éhínséget, betegséget és szegénységet okoznak. A gazdag népek elherdálják az alapvet víz-, olaj-, talaj-, és leveg készleteket, míg mások ezeknek a forrásoknak a nélkülözésébe pusztulnak bele. Azok közülünk, akiknek petróleum származékokra van szükségük (üzemanyag, m anyag és különféle szintetikus anyagok) önelégülten használják ezt a megújíthatalan forrást. A legutóbbi id k gazdasági visszaesése felhívta a figyelmünket arra, hogy a féktelen fogyasztás nem folytatódhat pusztító következmények nélkül. Mint mindig, a következményekt l most is a legszegényebbek szenvednek a leginkább. Földünk, melyet Isten az élet környezeteként szeretettel teremtett azért, hogy abban az élet virulhasson, fejl dhessen és gyarapodhasson, ínségt l borzad, mivel a teremtés természetes és él összhangja egyre inkább felbomlik és kimerül az alatt a teher alatt, amelyet az emberi irigység és konfliktus rakott rá. Az emberiségnek fel kell ébrednie a függetlenség illúziójából és abból a tévhitb l, hogy a féktelen fogyasztás következmények nélkül folytatható. (Tanok és Szövetségek 163:4b). Ha Isten képére vagyunk teremtve, akkor úgy is kell viselkednünk, ahogy a Teremt viselkedne teremtett világával, melyet szeretett és most is szeret. Meg kell állítanunk a világ forrásainak érzéketlen kifosztását. A föld teremtményei feletti fels bbségünket fel kell hogy váltsa a teremtés részei közötti egyenl ség. Az egymáshoz való kapcsolódásnak és az egymástól való függésnek a felismerése a föld egyensúlyi helyzetének a fenntartására ösztönöz bennünket. Könny beszélni a teremtés szentségér l és a világ természeti kincseinek okosabb felhasználásáról. Az életstílust már nehezebb megváltoztatni. A kicsinek t n választások nagy változásokat vihetnek végbe, ha együtt, összefogással cselekszünk. A teremtés szentségének az igenlése azt jelenti, hogy felel sséget vállalunk a földért, amit Istent l kaptunk, és meg rizzük azt a jöv nemzedékei számára. Ez annyira szellemi, mint amennyire fizikai kihívás. Tegyétek ezt imádság tárgyává, és már mától változtassatok a hozzáállásotokon. A teremtés egy folyamat. Isten teremt minden létez t, és életben is tartja azokat. A régi zsidóknak a folyamatos teremtésr l való elképzelése kifejez dött a napok ritmusában. A nap napnyugtával kezd dött, evéssel, alvással folytatódott, miközben Isten éjjel sem szüntette be teremt tevékenységét. Reggelre tehát már a nap felénél jártak. Ekkor a zsidók kikeltek ágyukból és csatlakoztak ahhoz, amit Isten már megkezdett. Milyen szép elképzelés! Isten nap mint nap újrateremt, s t, a nap minden pillanatában, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Keresztényekként mi abban hiszünk, hogy Isten teremt munkája az új életben folytatódik. Minden nap a feltámadás ígéretével ébredünk. Isten teret és id t biztosít nekünk arra, hogy a mennyei megújító és életet adó tevékenységgel állandó kapcsolatban álljunk. Lehet ségünk van arra, hogy 6

7 Istenhez mindenkor társuljunk a mennyei munka folyamatában, hogy életeket érintsünk meg a hit és az öröm ígéretével, és hogy Isten mennyei céljai véghezvitelének mi is részesei lehessünk. Legyünk készek megosztani! Jenn Killpack Amikor a Resztoránus Egyházban Jézus tanítványaivá válunk, ez nem csupán egy helyi gyülekezet tagjává válásunkat jelenti. Egy világot átszöv hitközösség tagjává is válunk egyúttal. A április ig tartó Világkonferencia résztvev i tapasztalni fogják ennek az egész világot átszöv közösségnek a mibenlétét. A évi Világkonferencia témája, Osztozunk, arra fog összpontosítani, amit megosztunk egymással, mint a Krisztus közössége tagjai és résztvev i. A téma kiemeli abbéli elhivatottságunkat és elkötelezettségünket is, hogy tanúságtételünket, szolgálatainkat, szentségeinket, forrásainkat és az általunk hordozott üzenetet az egész világgal megosszuk. A tisztánlátó ítél képesség folyamat, melynek során mások szemszögéb l igyekszünk nézni a dolgokat. Ez, ezen a Konferencián, újfent fontos szerepet fog játszani a dolgok megfontolásában és mérlegelésében. A tiszta ítél képesség igénybevételére és alkalmazására számtalan módunk nyílik majd ezen a Konferencián, mind kis csoportos megoszlásban, mind pedig a Konferencia teljes testülete el tt. A tisztánlátás része a lélekközpontú tanítványi létnek, mely életünket nyitottá teszi Isten számára, hogy abban tetszése szerint tevékenykedjen mondta Carolyn Brock, az egyházi dolgok és az oszthatatlan egység minisztere. Egy magasabb szint elkötelezettségb l származik azzal a céllal, hogy figyelmünket, terveinket és cselekedeteinket Isten felé irányítsa. A tisztánlátás nem egy alkalmi történés, hanem meg nem sz n folyamat, maga az élethez való hozzállás. A tagság feltételei Az egyházban sokaknak volt alkalma a tagsági feltételekhez kapcsolódóan gyakorolni a tisztánlátást az elmúlt hónapok alatt. Az Els Elnökség minden véleményt, amelyek az egyház számára a Világkonferenciát illet en útmutatóul szolgálhatnak, megfontolásra érdemesnek tart. Az el ttünk álló hónapokban próbára tesszük képességeinket, hogy mint világegyház, meg tudunk-e fogalmazni egy széles spektrumú, er s hitet tükröz fontos ügyet. Tanulmányozni fogjuk az írásainkat, történelmünket, és a jelen gyakorlatának jobb megértését célzó, a Világkonferencia alkalmából tett fogadalmainkat mondta Stephen M. Veazey elnök. Arra is törekedni fogunk, hogy megnyissuk elménket és szívünket annak érdekében, hogy szeretett testvéreink és barátaink sokszín tapasztalatai és világnézete iránt fogékonyabbá váljunk. Közös megvilágosodásunk szempontjából fontos hangsúlyt fog kapni a Konferencia ideje alatt annak az útmutatásnak a tanulmányozása, amelyet az Els Elnökség bocsátott a rendelkezésünkre ebben a témakörben. 7

8 A közösség áldása Kivételesen boldogok lehetünk, hogy egy ilyen nagy és sokszín egyházi közösség részeseinek mondhatjuk magunkat. A Világbéke Centrumot a Csarnok alsó szintjén fogjuk kialakítani. Találkozzatok testvéreitekkel a világ minden tájáról, válogassatok a kézm vesek remekei és más, a különféle tájegységekre jellemz különlegességek közül, hallgassátok más kultúrák zenéit és tudjatok meg minél többet arról, milyen az élet a tietekt l távol es országokban. A Világkonferencia a szokások, az ötletek, a színek és istentiszteleti stílusok bámulatba ejt kever tégelye, csakúgy, mint annak megtapasztalása, hogyan alakul át ez a színes kavalkád a hív k egységes, a Jézus Krisztusban egyesült tömegévé, akik nem sz nnek meg azzá válni, amivé Isten szólítja ket Community of Christ Copyright Corporation Minden jog fenntartva. A szövegek részben vagy egészben, írásos engedély nélkül nem reprodukálhatóak. Independence, Missouri, USA 8

9 Nemzetközi Hírnök - Az Európa Egyház hírei Nyakunkon az advent. Ez az évnek az az id szaka, amelyre a boldog várakozás a jellemz, de ez az az id szak is, amikor ill en felkészítjük magunkat Jézus születésére. Az élet menete gyakran olyan, hogy a türelmes várakozást az adott eseményre történ készül déssel ötvözi. Gondoljunk csak a várandós kismamára, aki türelmesen várja gyermeke születését, miközben mindent megtesz annak érdekében, hogy egészséges gyermeknek adjon életet. Az új élet születése Jézusban reménnyel, boldogsággal és békével tölt el minket. számunkra a béke követe, az, aki annyira törekedett arra, hogy a világ megtudja: még a legmostohább körülmények között is van remény. Országát elfoglalták; emberei közül sokan rabszolgasorban éltek, és legtöbbjük mérhetetlenül szegény volt. Mégis, üzenete és szolgálata révén Jézus reményt hozott, az új lehet ségek reményét, az új élet reményét, és az istenivel való kapcsolatunk jobbá tételének a reményét. December nem csak a karácsonyt hozza el nekünk, hanem az év végét és az új év kezdetét is. Szerte a világon sok helyütt lesz nagy t zijáték az újév els napjának el estéjén. Zajjal és harsonaszóval hagyjuk magunk mögött az óévet és ünnepeljük a beköszönt újat. Egyesek szerint ennek a szokásnak az eredete régi id kre nyúlik vissza, amikor az emberek úgy gondolták, ezzel vissza tudják tartani a démonokat attól, hogy átlépjenek az új évbe. Bár ilyen formában nem hiszünk ebben, mégis van abban valami, hogy hátrahagyjuk az olyan dolgokat, amelyek a múltban valamilyen módon akadályoztak bennünket. Terhünk olykor túl nehéznek t nik, lehet, hogy a munkánkat vesztettük el vagy valakit, aki nagyon fontos volt számunkra. Ezeket a dolgokat természetesen nem feledhetjük el csak úgy, mégis, ne hagyjuk, hogy megakadályozzanak bennünket abban, hogy az újesztend küszöbét az új alkalmak és lehet ségek reményében lépjük át. Kérdezhetjük magunktól, mit tehetünk másképpen, ami a szolgálatunkat illeti, miben változtassunk a családunkhoz, kollégáinkhoz, vagy barátainkhoz f z d kapcsolatainkban? Melyek az életünkben el ttünk álló új lehet ségek? Mihez kezdjünk ezekkel a lehet ségekkel? Igen, életünknek lesznek kihívásai az új esztend ben is, de reményeink szerint ezekkel szembe tudunk majd nézni, hiszen meggy z désünk, hogy Isten szeret minket. Áldjon meg Isten mindannyiótokat és az általatok látogatott gyülekezeteket a békesség és a remény szellemében. Adja Isten áldását ahhoz is, hogy ki tudjunk nyúlni mások felé, akik életükben Krisztus Békéje után vágyakoznak. Kees Compier és Dave Anderson Európa Egyházi Vezet ségi Utitervek - december, január, február és március Dave Anderson: December: Szolgálat USA; Január: Szolgálat USA; Februar: 1-10 Szolgálat USA; Rotterdam, Vibráns Gyülekezeti Élet Zwaagwesteinde; Hollandia, Német Fiatal Feln ttek, Rotterdam, Frizlandi Vezet ségi Találkozó és szolgálat; Március: 1-4 Rotterdam, 5-7 Németország vezet i találkozó,9-31 szolgálat USA. Kees Compier: December és Január: Szolgálat USA. Február: 1-15 Szolgálat USA; Hollandia, Német Fiatal Feln ttek, Rotterdam, Frizlandi Vezet ségi Találkozó és szolgálat; Március: 1-4 Rotterdam; 5-7 Németország vezet i találkozó;9-31 szolgálat USA. Johannes Egbert Gjaltema: December: 6 Bonn; 12 Fiatal Felnött Aktivitások Rotterdam; 13 Rotterdam; Leeuwarden; Téli Tábor Németország. Január: 1 Téli Tábor; 9-10 Zwaagwesteinde; Berlin; Rotterdam; Großräschen. Február: 6-7 Augsburg; Vibráns Gyülekezeti Élet Zwaagwesteinde; Bonn; 27 Holland Vezet i Találkozó Leeuwarden. Március: 1 Rotterdam; 6-7 Németország vezet i találkozó; 9-22 Szabadság; Fiatal Feln tt Szeminárium Rotterdam. Az Európa Egyház Konferenciája Az Európa Egyház november 6, 7 és 8-án tartotta konferenciáját Sensensteinben, Németországban. A konferencián számos dolog került elfogadásra vagy jóváhagyásra, mint például a könyvvizsgálói beszámoló, a 2010-es naptár, a évi költségvetés, valamint a lelkészi hivatások. A 9

10 konferencia elismerését fejezte ki Csorba Miklós magyarországi miniszternek, aki augusztus végén nyugdíjba vonult. Mindegyik gyülekezet megkapta a konferencián elhangzott beszámolókat és határozatokat tartalmazó könyvecskét. A konferencia jegyz könyvét is ki fogjuk postázni. A világegyházi adományok beszámolójára alább reflektáltunk, csakúgy, mint a évi naptárra. Aki a konferenciával kapcsolatos bármiféle további információt kíván beszerezni, az lépjen kapcsolatba pásztorával, vagy a pénzügyi alkalmazottal. Adományok a Világegyháznak Alább közöltünk egy beszámolót, melyb l kit nik, hogy a es pénzügyi évben az Európa Egyházat alkotó országok milyen mértékben járultak hozzá a világegyházi szolgálatokhoz. Amint látható, adományozás minden országban történt. Valóban nagyra értékeljük sok egyháztagunk nagylelk ségét, egyben arra szólítunk fel mindenkit, hogy valós pénzügyi képességeik arányában adakozzanak. Ahséges tanítványok Isten mérhetetlen nagylelk ségére egyre növekv tudatossággal úgy válaszolnak, hogy szívük óhaja szerint, és nem parancsszónak vagy nyomásnak engedelmeskedve osztják meg azt, amijük van. Rázd le magadról a konvencionális kultúra béklyóit, mely béklyók leginkább csak az önös érdekeket szolgálják. Adj nagylelk en a valós képességeidnek megfelel en. Az örök boldogság és béke azokra vár, akik növekednek a nagylelk ség kegyelmében, mely könyörületes szívükb l ered, és nem vár viszonzást. Lehetne-e ez másképpen Isten hatáskörében, aki az örökkévalóság perspektívájában ad meg mindent a teremtményeinek? (Tanok és Szövetségek 163:9) AZ EUROPA EGYHÁZ ADOMÁNYAI ÖSSZESEN A VILÁGEGYHÁZNAK Világ Világ Templom Világ sz. A Béke Összesen Szolgálat Felajánlás Éhségalap Adományok Adományok Helyszinei Németország 18, , , , Németalföld 11, , , , , Norvégia 1, , Franciaország Svájc Oroszország 1, , Ukrajna 1, , Magyarország ÖSSZESEN 34, , , , , AZ EUROPA EGYHÁZ ADOMÁNYAI ÖSSZESEN A VILÁGEGYHÁZNAK Világ Világ Templom Világ sz. Világ Összesen Szolgálat Felajánlás Éhségalap Adományok Adományok Konferencia Németország 16, , , , Németalföld 10, , , , Norvégia , Franciaország Svájc Oroszország 1, , Ukrajna 1, , Magyarország ÖSSZESEN 31, , , ,

11 Ny. Európai Egyházi Naptár 2010 Éves téma: Élj Nagylelk en, Szeress Bátran Januar Fiatal Feln tt, Feln ttadventigy lés Németország Februar Holland Vibráló Gyülekezet Tanfolyam Zwaagwesteinde, Hollandia Fiatal Feln tt Szeminárium Braunschweig, Németország 27 Holland Vezet i Gy lés Leeuwarden, Hollandia Marcius 1 Európa Egyházi Vezet i Gy lés Rotterdam, Hollandia 6-7 Német Vezet i Gy lés Hülsa, Németország 27 Fiatal Feln tt Szeminárium Rotterdam, Hollandia Aprilis 2-5 Holland Húsvéti Tábor Elsloo, Hollandia 7-9 Nemzetközi Vezet i Gy lés Independence, USA Világkonferencia Independence, USA Nemzetközi Vezet i Gy lés Independence, USA Majus 1-2 Német Ifjúsági Tábor Dresden, Németország Ifjúsági Gy lés Zwaagwesteinde, Hollandia Francia Gy lés Paris, Franciaország Pünkösdi Gy lés Sensenstein, Németország 31-Jun.4 MEADS Europai + Eurázsiai személyzet Gorlovka, Ukrajna Junius Holland N i Gy lés Hollandia Fiatal Feln tt Szeminárium Braunschweig, Németország Julius Német Gy lés Hülsa, Németország 31- Aug7 Német Gyerektábor Hülsa, Németország Augusztus 31-Szept4 MEADS Europai + Eurázsiai személyzet Voronyezs, Oroszország Szeptember Norvég Gy lés Norvégia Fiatal Feln tt Gy lés (kor: 21-40) Norvégia 18 Feln tt Szeminárium Zwaagwesteinde, Hollandia Területi Vezet i Gy lés Independence, USA October 2 Német Vibráló Gyülekezet Tanfolyam Großräschen, Németország 2 Német Vezet ségi Gy lés Großräschen, Németország 3 szi Gy lés Großräschen, Németország Holland Konferencia Zwaagwesteinde, Hollandia November 4-5 Európai Tanács Gy lés Hülsa, Németország 6-7 Európa tanács Hülsa, Németország 6 Segít Felügyeleti Ülés Hülsa, Németország December 27-1 Jan Téli Tábor??, Hollandia 11

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2007. március Nemzetközi

2007. március Nemzetközi 2007. március Nemzetközi A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli

Részletesebben

2006. szeptember Nemzetközi

2006. szeptember Nemzetközi 2006. szeptember Nemzetközi A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán 2014. szeptember 22. Bábolna Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a vállalat vezetőit, tulajdonosait,

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ Tartalom Bevezetés az Alapegység programhoz 2 Az Alapegység program öt eleme 3 1. Szervezet 3 2. Gyülekezeti helyek 4 3. Tananyag 5 4. Tanítás 6 5. Feljegyzések és jelentések

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

2006. december Nemzetközi

2006. december Nemzetközi 2006. december Nemzetközi A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Textus: Zsid. 12.18-29 Gazdagrét Ami megrendül, és ami nem A Zsidókhoz írt levél csúcspontjához érkeztünk. Szerzőnk, az igehirdető, ebben a szakaszban magas szinten műveli

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben