Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség"

Átírás

1 2009. december Nemzetközi Európa A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli és elvbeli megállapítások megismertetését és az evangélium terjesztését is szolgálja tagjaink és barátaink számára mindenhol a világban ahol az egyház képviselve van. EBBEN A SZÁMBAN: Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky Savage Folyamatos kinyilatkoztatás Steve Veazey A teremtés szentsége Susan Skoor Legyünk készek megosztani Jenn Kilpack Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség Házasságunk elején férjem és én Acapulco-ba (Mexikó) utaztunk. Ajándékként egy betlehemet választottam. Az alakoknak gyermekarcuk volt. Ruhájuk egyszer, fehér, aranyszín paszománnyal szegett. A betlehemben ott voltak József, Mária, a Kisjézus jászollal, egy szamár, egy tehén és egy bárány. Ez a betlehem számos, különböz anyagú és tervezés betlehemes ajándékot inspirált. Ikertestvérem ilyen sz ttesbe kezdett bele a harminchét éves korában bekövetkezett halálát megel z en. Kaptam már betlehemet fából, posztóból, gyantából, kerámiából, kristályból. Mindegyik ajándék értékes volt számomra, mivel az illet, akit l kaptam, maga is különleges volt. A különféle betlehemek Jézus születését Máté2, vagy Lukács2 leírása alapján formázták. Ezek a beszámolók Jézus születését különböz en adják el. Máté evangéliumában a csillagról és a napkeleti bölcsekr l beszél. Lukács, az evangéliumában, énekl angyalokról és az egyszer pásztorokról, akik választ adtak a nagy örömhírre, amely minden embert egyaránt érint. Jézus születésével kezd d en az evangéliumi történetek annak az örömnek, reménynek, szeretetnek és békének a megértéséhez járulnak hozzá, amelyek Istennek a köztünk való, megígért uralmával együtt járnak. Az, hogy Isten értékes életet ajándékozott nekünk, csupán egy nagyobb történet kezdete. Ehhez hasonlóképpen nagy örömet érzünk akkor is, ha családunkba új élet érkezik. Hogy ez az értékes élet születés, örökbefogadás, nevel szül i tör dés vagy egy másik, gyermekekkel már rendelkez szül vel történ családdá egyesülés folytán érkezik-e, nem is olyan lényeges, hiszen minden élet annak a

2 kifejez dése, hogy Isten örömmel társul az emberi szül kkel annak érdekében, hogy Jézus h séges tanítványává nevel djék. Mivel Jézus maga is gyermekként érkezett közénk, van remény. A mi gyermeki szinten lév isteni szeretet-értésünk minden egyes ember számára magában hordozza annak a lehet ségét, hogy ez a megértés növekedjen és érettebbé váljon. Számunkra a remény akkor adódik, amikor megosztjuk egymással a dolgokba való bepillantást, tanulmányozzuk az írásokat, és imádságosan osztozunk a célzott elmélkedésben és a lelkigyakorlatokban. Ezen elvek mentén haladva halljuk meg és vesszük észre Isten iránymutatásait. Jézus születése és a templomban való bemutatása békességet hozott Simeonnak és a prófétaasszony Annának. A Szentlélek kegyelméb l történ meglátás áldásai lehet vé tették Annának és Simeonnak, hogy a gyermek Jézusban az ígéretes Megváltót felismerjék. Amikor figyelünk, megbékélünk, megbocsátjuk egymás b neit és botlásait, Isten királyságának békés ügyéhez járulunk hozzá mi is. Ha túlnézünk a betlehemen, meglátjuk, hogy Jézus élete a szeretet kifejez dése volt. kimutatta szeretetét azáltal, hogy tör dött a szegényekkel, a szükséget szenved kkel és a társadalom kivetettjeivel. mindannyiunkat meghívott, hogy Isten végtelen szeretetér l és kegyelmér l tudomást szerezzünk. Ebben az adventi id szakban lássuk meg azt, ami a betlehemek egyszer sége mögött rejlik. Ünnepeljük Jézus születését és fedezzük fel újra Krisztus világrajövetelének és evilági ténykedésének tágabb jelentését. Azután gondolkozzunk el mindezen, hogy a h séges tanítvánnyá válás kihívására a megfelel választ tudjuk adni. Folyamatos kinyilatkoztatás Stephen M. Veazey, Els Elnökség Amikor egyházunk állandó elveit keressük, azt akarjuk meghatározni, ami bennünk közös, ami bennünket hitközösséggé formál. Közösségünk tagjait a hit, az imádság, a tanúskodás és a gyakorlat teszi Jézus Krisztus tanítványaivá, kihozván bel lünk a legjobb természetünket, hogy Isten szándékának megfeleljünk. A nemrégiben kibocsátott Osztozunk dokumentumban olvasható Állandó Elvek kijelentése világosan kifejezi, hogyan m ködik egy ilyen közösség. Évekkel ezel tt az Elnökség a világ különböz részeir l hívott össze egy csoportot, hogy a Világegyház vezet ivel találkozzanak. Miközben a tanács a különféle témákat megbeszélte, a nyelvi, a kulturális, és a teológiai különbségek állandó problémát jelentettek. Végül rájöttünk, hogy egy közös hit nyelvre van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, mi tesz bennünket resztoránusokká. Hónapokon keresztül imádkoztunk, figyeltünk, és megosztottuk egymással hitünk értelmezésének legmélyebb és legszenvedélyesebb gondolatait. A Szentlélek ereje és segítsége vezetett el végül bennünket oda, hogy úgy tudtuk meghatározni identitásunk, küldetésünk és üzenetünk alapvet elemeit, hogy az a sokszín kulturális közeg számára érthet vé válhatott. Az egyik Állandó Elv, amelyik gyorsan felmerült, a folyamatos kinyilatkoztatás volt. Ez annyira összefonódik azzal, akik vagyunk, hogy le sem tudjuk írni hitünket anélkül, hogy kell figyelmet ne szentelnénk neki. A kinyilatkoztatás tapasztalata kulcsfontosságú volt egyházunk 2

3 kialakulásakor, és annak egész történelme során ez az elv alakította annak kifejez dési módozatait. A kinyilatkoztatás elve a jöv ben is létfontosságú szerepet fog játszani. Mit értünk folyamatos kinyilatkoztatáson? Teológiai értelemben a kinyilatkoztatás felfedést, leleplezést jelent. Arra utal, hogy Isten az isteni szeretet kifejez déseként megmutatja isteni önmagát, és azt az óhaját is értésünkre adja, hogy szeretné, ha a vele való kapcsolatunkban jobban, teljesebben megismernénk t. Egyes teológusok két, egymástól elválaszthatatlan kinyilatkoztatásról beszélnek: eredend folyamatos kinyilatkoztatásról. és Eredend kinyilatkoztatáson azt, az Istennel való igen fontos találkozást értik, amely az embereket az Isten népévé válásra ösztönzi. Mózesnek az ég csipkebokor melletti térdeplése és annak megértése, hogy az Isten neve Az vagyok, aki vagyok, példa erre. A zsidó prófétai hagyományra épül keresztény hit számára Jézus Krisztus születése, élete, halála és feltámadása testesítik meg az eredend kinyilatkoztatást. Mi hisszük, hogy Isten világosan és szavahihet en Jézus Krisztusban testesült meg. Ugyanakkor Istennek Krisztusban történ, bizonyító erej kinyilatkoztatása sokak számára rejtve maradt, mivel Isten ehhez az alázatos, szenved szolgáló szerepkört választotta. Az a szolgáló végül is megöletett a kereszten, az isteni természet és akarat legalapvet bb aspektusait tárva fel ezáltal. Istennek Krisztusban való megnyilatkozása hozta létre a keresztény egyházat. Az évek során ez az egyház megtapasztalta a folyamatos kinyilatkoztatást, ami kitágította azoknak az embereknek a konkrét érzékelést meghaladó értelmét, akik együtt jártak és beszéltek Jézussal. Gondoljunk csak Péter személyes élményére, amelyr l az Apostolok cselekedeteinek tizedik fejezetében olvashatunk. Egy zavarba ejt kinyilatkoztatás-élményen keresztül Péter megértette, hogy az evangélium ugyanúgy szól a nem-zsidókhoz, mint ahogyan a zsidókhoz. Ez elég nagy lépés volt olyasvalaki számára, aki mélyen a zsidó vallásba temetkezett. Ez a rádöbbenés csúcsosodik ki vallomásában, miszerint Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Ellenkez leg, bármely nemzethez tartozó ember kedves el tte, ha eltölti az félelme és igaz tetteket visz végbe. Apostolok cselekedetei, 10:34-35 A folyamatos kinyilatkoztatás tapasztalatának hiányában a kereszténység ma nem lenne világvallás. Három kijelentést szeretnék tenni a kinyilatkoztatással kapcsolatban. El ször is, a kinyilatkoztatás Isten ajándéka. Azt, hogy a kinyilatkoztatás hogyan, mikor és hol történik, Isten választja meg. A kinyilatkoztatás Isten szeretetének a kifejez dése és annak, hogy alkotásával szabadon cselekszik. A kinyilatkoztatás Istent l származik. Amit Isten nekünk nyújt, az az Istennek önmagáról, az létér l számunkra nyújtott megtapasztalása és tudása. A kinyilatkoztatás nem egyszer en az Istenr l szerzett információ; a kinyilatkoztatás találkozás az Istennel. Az emberek a nyelven, különféle történeteken keresztül, a m vészet által, dalokban, költeményekben, stb. örökítik meg, fejezik ki az ilyen találkozásokat Istennel. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy Isten mibenlétét nem lehet korlátozni, szavaink és szimbólumaink által az sosem fejezhet ki a maga teljességében, ezekre a kifejezési módokra legfeljebb csak inspirálólag hat. 3

4 Az elmúlt nyáron egy, az otthonomtól nem távoli folyóban horgásztam. A folyó fels szakasza tipikus, nyugodt áramlás, ehhez igazodik az általa táplált élet is. Ahogy haladunk lefelé, középtájon a folyóba számos forrás zúdul, nagy mennyiség hideg, oxigénben gazdag, habzó, szikrázó, gyöngyöz vízzé alakítva át a folyó vízét, folyását. Bár ugyanarról a folyóról van szó, mégis változik. A források öntenek friss életet belé. A folyó élettérnek való alkalmassága, a benne és a kürülötte zajló élet ellátásának a képessége drámaian megn. Ott állva megkaptam annak a megértésnek a kegyelmét, hogy ezek a források olyanok, mint Isten megújító, átformáló, megváltó és kinyilatkoztató tevékenysége. Arra van hivatásunk, hogy életünket - az imádságon és a lelki formálódáson keresztül - olyan helyzetbe hozzuk, hogy jelen legyünk, és megkapjuk a kinyilatkoztatás áldását akkor, amikor Isten a teremtésnek többlet lökést ad. Másodszor, a folyamatos kinyilatkoztatás els dleges célja, hogy az Isten akaratának megfelel irányba tereljen bennünket. A kinyilatkoztatás - ha hiteles - alázatossá tesz, kizökkent a nyugalmi helyzetb l és stimulál, még arra is képes, hogy Isten akaratának megértésében és az arra adott válaszunkban jelent s növekedést idézzen el. Szeretem Jákob történetét, melyr l a Mózes 1:28 részben olvashatunk. Miután apja áldása révén csalással - megszerezte bátyja örökségét, Jákob menekülésre kényszerül mind bátyja, mind az Isten haragja el l. Jákob Istent törzsi, helyhez kötött Istennek képzeli. Ezért aztán a pusztaságba menekül, ahol, úgy gondolja, majd el tud rejt zni Isten jelenléte el l. Miután elaludt, azon az éjjelen álmot lát, melyben egy létra nyúlik ég és föld között, a létrán pedig angyalok járnak fel s alá. Felébredvén felugrik, és így kiált: Isten van ezen a helyen, és én nem is tudtam err l! A folyamatos kinyilatkoztatás megtanít bennünket arra, hogy Isten sosem sz kíthet le korábbi felfogásunknak megfelel en. Isten sosem a mi besorolásaink és meghatározásaink rabja. Amikor pedig a kinyilatkoztatás kihívást állít a már meglév besorolásaink és meghatározásaink elé, el kell döntenünk, milyen választ adjunk. Harmadszor, a folyamatos kinyilatkoztatásra adott hitben gazdag emberi válasz megköveteli a világnézetünk kiterjesztését. A világnézet arra vonatkozik, ahogyan értjük, szervezzük a világot és ahogyan mozgunk benne, valamint, hogy miként fogadjuk be a valóságot. Személyiségünk, családunk, kultúránk, hitünk, tapasztalatunk, iskolázottságunk, lelkiségünkmind-mind hozzájárulnak világnézetünk formálásához. Világnézetünk kiterjesztése a folyamatos kinyilatkoztatás legnagyobb kihívása. A kinyilatkoztatás szétfeszíti a már megállapodott nézeteinket és kiszélesíti addigi Isten- felfogásunkat. Ez a folyamat lehet lélegzetelállító, zavaró, s t, mégfájdalmas is. A folyamatos kinyilatkoztatás egyik nagy kihívása, hogy megzavarhat, még sokkolhat is. Ahhoz, hogy átlássuk, megragadjuk, Isten természetének kiterjedt értése szükséges. Talán ezért van az, hogy néhányan ellenállnak a folyamatos kinyilatkoztatásnak, vagy egyszer en visszautasítják azt. Ugyanakkor, ha az egyház tagjai elfogadják, felfrissít, gazdagít, az egész közösséget a h séggel teljesített misszió számára alakítja át. Ahhoz, hogy célját elérje, a folyamatos kinyilatkoztatásnak életünkben és kapcsolatainkban is ki kell fejez dnie. 4

5 Lenne egy javaslatom. A következ néhány hónapban imádságosan tanulmányozzátok és konstruktívan gondolkozzatok el a Tanok és Szövetségek néhány bekezdésén. A 161, 162 és 163. bekezdésekre összpontosítsatok. Az egyház eddig éppen hogy csak futólag foglalkozott ezeknek a bekezdéseknek a jelentésével, amelyek azt világítják meg, mit jelent a Jézus Krisztus küldetésében elkötelezett tanítványnak lenni napjainkban. Csendesítsétek le a mindennapok izgalmával kapcsolatos tör déseteket. Tegyétek félre a megszokott napirendet! Ajánljatok fel köszön imádságot a folyamatos kinyilatkoztatás kegyelméért. Azután kérjétek Istent, hogy láttassa meg veletek a való igazságot, ami szerint mindennapjaitokat és az egyház életét is neki tetsz n élhetitek. Miközben ezt teszitek, a Tanok és Szövetségek 159:8 szakasza kiteljedésre talál életetekben: Azután, hogy egyre nagyobb bizonyosságot szereztek a Szentlélek vezetésének tekintetében, megújult szemekkel fogtok látni, a megértésetekre váró igazságokat felfogjátok, és boldogan fogtok mozdulni azoknak a céloknak a kiteljesítése érdekében, amelyek a ti megvalósításotokra várnak. A teremtés szentsége Susan Skoor A természet emlékeztet bennünket sebezhet ségünkre és az élet, a halál és a feltámadás között fennálló szoros kapcsolatra. A természet megérint bennünket szépségével, megmutatja nekünk változatosságát és vizuálisan is érzékelteti velünk az elmúlás, a kegyelem és az újjászületés ciklusait. Az Isten által teremtett világ szerénnyé tesz bennünket, úgy, hogy magunkat nem hódítónak és mindenek felett álló úrnak érezzük, hanem azoknak, az egymástól függ organizmus szövevények részének, amelyek csak a Teremt kezei által virágoznak. A Mózes 1:1. részében leírt teremtéstörténet is azt a jóságot er síti meg, amelyet Isten minden, az általa teremtett dologban, lényben elhelyezett. Isten Szelleme áttört a vizes káoszon, és Isten szava által a Teremt rendet és életet alkotott. Miként egy hatalmas himnusz kísér kórusa, hangzik fel a történet egyetlen központi témája: És amit Isten látott, az jó volt. A teremtésbe épített alapvet jóság megértése ellentétes azzal, ahogyan mi egymással és a világgal bánunk. Egyes keresztények nem is foglalkoznak ezzel a világgal, csak azzal tör dnek, ami ezután következik. Olyanok is vannak, akik örülnek, amikor egy hurrikán lecsap vagy földrengés pusztít, mert úgy gondolják, ezek Jézus visszatérésének el jelei. A Resztoránus Egyház mást hirdet. Ezt a világot Isten teremtette. Ez az a világ, amit Isten, Jézus szeretete és odaadása árán, megváltott. Isten továbbra is vonzódik ehhez a világhoz és szereti azt. Mi arra vagyunk hivatottak, hogy segítsünk Istennek helyreállítani a szétesett, szomorú helyeket, hogy újra a nekik szánt jóság és teljesség uralkodjék bennük. Mi ezt úgy nevezzük: siettetni Sion megvalósulását, Isten királyságának eljövetelét, ahogyan azt maga Jézus ígérte nekünk. A kereszténység felemelkedésének els két évszázadában Jézus tanításának alternatív értelmezései születtek. Egyes vallási csoportok arra épültek, hogy 1) a megváltás bizonyos titkos tudás megismerésének a függvénye, amely tudás megszerzése csak néhányaknak adatik meg ; és 2) a fizikai világ eleve rossz, míg a spirituális világ eleve jó, és a kett között semmiféle kapcsolat nem létezik. Úgy hitték, egy rossz isten teremtette a fizikai világot és egy másik, egy szent isten teremtette a lelkeket, akik a fizikai dolgok csapdájába estek. Ennek eredményeképpen egyes 5

6 csoportok visszautasítottak mindent, ami fizikai természet, hogy csak a szellemiekre tudjanak összpontosítani. Mások viszont az evés, az ivás és az erkölcstelen élet túlzásába estek, mondván, hogy amit ebben az életben tesznek, annak semmi köze sincs a szellemi élethez. Bár ezek a csoportok id vel let ntek a színr l, elképzeléseik még ma is kihívást jelentenek a számunkra. A Krisztus Közössége hív inek meggy z dése, hogy a szellemi és a fizikai világ nem különíthet k el egymástól. Istennek, a Teremt nek az alkotása mind a fizikai, mind a szellemi valóság, és mindkett t egyenl becsben kell, hogy tartsuk. Örömteli egésszé fonódnak össze, ami csak akkor fejez dhet ki igazán, ha természetünk mindkét aspektusát teljességgel megéljük. Így történhet meg, hogy testünket Isten templomának nevezzük, és igyekszünk okos karbantartói lenni fizikai jólétünknek is. A természeti világ kincs, amely Istennek nem kevéssé kedves, mint a lélek, amely az egész teremtést átjárja. A Mózes 1:28 azt mondja, hogy hajtsuk a földet birodalmunk alá és hogy uralkodjunk a teremtésen, mely szavak félreértést és a természettel szembeni er szakot szültek. Háborúk dúlják fel a földet és éhínséget, betegséget és szegénységet okoznak. A gazdag népek elherdálják az alapvet víz-, olaj-, talaj-, és leveg készleteket, míg mások ezeknek a forrásoknak a nélkülözésébe pusztulnak bele. Azok közülünk, akiknek petróleum származékokra van szükségük (üzemanyag, m anyag és különféle szintetikus anyagok) önelégülten használják ezt a megújíthatalan forrást. A legutóbbi id k gazdasági visszaesése felhívta a figyelmünket arra, hogy a féktelen fogyasztás nem folytatódhat pusztító következmények nélkül. Mint mindig, a következményekt l most is a legszegényebbek szenvednek a leginkább. Földünk, melyet Isten az élet környezeteként szeretettel teremtett azért, hogy abban az élet virulhasson, fejl dhessen és gyarapodhasson, ínségt l borzad, mivel a teremtés természetes és él összhangja egyre inkább felbomlik és kimerül az alatt a teher alatt, amelyet az emberi irigység és konfliktus rakott rá. Az emberiségnek fel kell ébrednie a függetlenség illúziójából és abból a tévhitb l, hogy a féktelen fogyasztás következmények nélkül folytatható. (Tanok és Szövetségek 163:4b). Ha Isten képére vagyunk teremtve, akkor úgy is kell viselkednünk, ahogy a Teremt viselkedne teremtett világával, melyet szeretett és most is szeret. Meg kell állítanunk a világ forrásainak érzéketlen kifosztását. A föld teremtményei feletti fels bbségünket fel kell hogy váltsa a teremtés részei közötti egyenl ség. Az egymáshoz való kapcsolódásnak és az egymástól való függésnek a felismerése a föld egyensúlyi helyzetének a fenntartására ösztönöz bennünket. Könny beszélni a teremtés szentségér l és a világ természeti kincseinek okosabb felhasználásáról. Az életstílust már nehezebb megváltoztatni. A kicsinek t n választások nagy változásokat vihetnek végbe, ha együtt, összefogással cselekszünk. A teremtés szentségének az igenlése azt jelenti, hogy felel sséget vállalunk a földért, amit Istent l kaptunk, és meg rizzük azt a jöv nemzedékei számára. Ez annyira szellemi, mint amennyire fizikai kihívás. Tegyétek ezt imádság tárgyává, és már mától változtassatok a hozzáállásotokon. A teremtés egy folyamat. Isten teremt minden létez t, és életben is tartja azokat. A régi zsidóknak a folyamatos teremtésr l való elképzelése kifejez dött a napok ritmusában. A nap napnyugtával kezd dött, evéssel, alvással folytatódott, miközben Isten éjjel sem szüntette be teremt tevékenységét. Reggelre tehát már a nap felénél jártak. Ekkor a zsidók kikeltek ágyukból és csatlakoztak ahhoz, amit Isten már megkezdett. Milyen szép elképzelés! Isten nap mint nap újrateremt, s t, a nap minden pillanatában, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Keresztényekként mi abban hiszünk, hogy Isten teremt munkája az új életben folytatódik. Minden nap a feltámadás ígéretével ébredünk. Isten teret és id t biztosít nekünk arra, hogy a mennyei megújító és életet adó tevékenységgel állandó kapcsolatban álljunk. Lehet ségünk van arra, hogy 6

7 Istenhez mindenkor társuljunk a mennyei munka folyamatában, hogy életeket érintsünk meg a hit és az öröm ígéretével, és hogy Isten mennyei céljai véghezvitelének mi is részesei lehessünk. Legyünk készek megosztani! Jenn Killpack Amikor a Resztoránus Egyházban Jézus tanítványaivá válunk, ez nem csupán egy helyi gyülekezet tagjává válásunkat jelenti. Egy világot átszöv hitközösség tagjává is válunk egyúttal. A április ig tartó Világkonferencia résztvev i tapasztalni fogják ennek az egész világot átszöv közösségnek a mibenlétét. A évi Világkonferencia témája, Osztozunk, arra fog összpontosítani, amit megosztunk egymással, mint a Krisztus közössége tagjai és résztvev i. A téma kiemeli abbéli elhivatottságunkat és elkötelezettségünket is, hogy tanúságtételünket, szolgálatainkat, szentségeinket, forrásainkat és az általunk hordozott üzenetet az egész világgal megosszuk. A tisztánlátó ítél képesség folyamat, melynek során mások szemszögéb l igyekszünk nézni a dolgokat. Ez, ezen a Konferencián, újfent fontos szerepet fog játszani a dolgok megfontolásában és mérlegelésében. A tiszta ítél képesség igénybevételére és alkalmazására számtalan módunk nyílik majd ezen a Konferencián, mind kis csoportos megoszlásban, mind pedig a Konferencia teljes testülete el tt. A tisztánlátás része a lélekközpontú tanítványi létnek, mely életünket nyitottá teszi Isten számára, hogy abban tetszése szerint tevékenykedjen mondta Carolyn Brock, az egyházi dolgok és az oszthatatlan egység minisztere. Egy magasabb szint elkötelezettségb l származik azzal a céllal, hogy figyelmünket, terveinket és cselekedeteinket Isten felé irányítsa. A tisztánlátás nem egy alkalmi történés, hanem meg nem sz n folyamat, maga az élethez való hozzállás. A tagság feltételei Az egyházban sokaknak volt alkalma a tagsági feltételekhez kapcsolódóan gyakorolni a tisztánlátást az elmúlt hónapok alatt. Az Els Elnökség minden véleményt, amelyek az egyház számára a Világkonferenciát illet en útmutatóul szolgálhatnak, megfontolásra érdemesnek tart. Az el ttünk álló hónapokban próbára tesszük képességeinket, hogy mint világegyház, meg tudunk-e fogalmazni egy széles spektrumú, er s hitet tükröz fontos ügyet. Tanulmányozni fogjuk az írásainkat, történelmünket, és a jelen gyakorlatának jobb megértését célzó, a Világkonferencia alkalmából tett fogadalmainkat mondta Stephen M. Veazey elnök. Arra is törekedni fogunk, hogy megnyissuk elménket és szívünket annak érdekében, hogy szeretett testvéreink és barátaink sokszín tapasztalatai és világnézete iránt fogékonyabbá váljunk. Közös megvilágosodásunk szempontjából fontos hangsúlyt fog kapni a Konferencia ideje alatt annak az útmutatásnak a tanulmányozása, amelyet az Els Elnökség bocsátott a rendelkezésünkre ebben a témakörben. 7

8 A közösség áldása Kivételesen boldogok lehetünk, hogy egy ilyen nagy és sokszín egyházi közösség részeseinek mondhatjuk magunkat. A Világbéke Centrumot a Csarnok alsó szintjén fogjuk kialakítani. Találkozzatok testvéreitekkel a világ minden tájáról, válogassatok a kézm vesek remekei és más, a különféle tájegységekre jellemz különlegességek közül, hallgassátok más kultúrák zenéit és tudjatok meg minél többet arról, milyen az élet a tietekt l távol es országokban. A Világkonferencia a szokások, az ötletek, a színek és istentiszteleti stílusok bámulatba ejt kever tégelye, csakúgy, mint annak megtapasztalása, hogyan alakul át ez a színes kavalkád a hív k egységes, a Jézus Krisztusban egyesült tömegévé, akik nem sz nnek meg azzá válni, amivé Isten szólítja ket Community of Christ Copyright Corporation Minden jog fenntartva. A szövegek részben vagy egészben, írásos engedély nélkül nem reprodukálhatóak. Independence, Missouri, USA 8

9 Nemzetközi Hírnök - Az Európa Egyház hírei Nyakunkon az advent. Ez az évnek az az id szaka, amelyre a boldog várakozás a jellemz, de ez az az id szak is, amikor ill en felkészítjük magunkat Jézus születésére. Az élet menete gyakran olyan, hogy a türelmes várakozást az adott eseményre történ készül déssel ötvözi. Gondoljunk csak a várandós kismamára, aki türelmesen várja gyermeke születését, miközben mindent megtesz annak érdekében, hogy egészséges gyermeknek adjon életet. Az új élet születése Jézusban reménnyel, boldogsággal és békével tölt el minket. számunkra a béke követe, az, aki annyira törekedett arra, hogy a világ megtudja: még a legmostohább körülmények között is van remény. Országát elfoglalták; emberei közül sokan rabszolgasorban éltek, és legtöbbjük mérhetetlenül szegény volt. Mégis, üzenete és szolgálata révén Jézus reményt hozott, az új lehet ségek reményét, az új élet reményét, és az istenivel való kapcsolatunk jobbá tételének a reményét. December nem csak a karácsonyt hozza el nekünk, hanem az év végét és az új év kezdetét is. Szerte a világon sok helyütt lesz nagy t zijáték az újév els napjának el estéjén. Zajjal és harsonaszóval hagyjuk magunk mögött az óévet és ünnepeljük a beköszönt újat. Egyesek szerint ennek a szokásnak az eredete régi id kre nyúlik vissza, amikor az emberek úgy gondolták, ezzel vissza tudják tartani a démonokat attól, hogy átlépjenek az új évbe. Bár ilyen formában nem hiszünk ebben, mégis van abban valami, hogy hátrahagyjuk az olyan dolgokat, amelyek a múltban valamilyen módon akadályoztak bennünket. Terhünk olykor túl nehéznek t nik, lehet, hogy a munkánkat vesztettük el vagy valakit, aki nagyon fontos volt számunkra. Ezeket a dolgokat természetesen nem feledhetjük el csak úgy, mégis, ne hagyjuk, hogy megakadályozzanak bennünket abban, hogy az újesztend küszöbét az új alkalmak és lehet ségek reményében lépjük át. Kérdezhetjük magunktól, mit tehetünk másképpen, ami a szolgálatunkat illeti, miben változtassunk a családunkhoz, kollégáinkhoz, vagy barátainkhoz f z d kapcsolatainkban? Melyek az életünkben el ttünk álló új lehet ségek? Mihez kezdjünk ezekkel a lehet ségekkel? Igen, életünknek lesznek kihívásai az új esztend ben is, de reményeink szerint ezekkel szembe tudunk majd nézni, hiszen meggy z désünk, hogy Isten szeret minket. Áldjon meg Isten mindannyiótokat és az általatok látogatott gyülekezeteket a békesség és a remény szellemében. Adja Isten áldását ahhoz is, hogy ki tudjunk nyúlni mások felé, akik életükben Krisztus Békéje után vágyakoznak. Kees Compier és Dave Anderson Európa Egyházi Vezet ségi Utitervek - december, január, február és március Dave Anderson: December: Szolgálat USA; Január: Szolgálat USA; Februar: 1-10 Szolgálat USA; Rotterdam, Vibráns Gyülekezeti Élet Zwaagwesteinde; Hollandia, Német Fiatal Feln ttek, Rotterdam, Frizlandi Vezet ségi Találkozó és szolgálat; Március: 1-4 Rotterdam, 5-7 Németország vezet i találkozó,9-31 szolgálat USA. Kees Compier: December és Január: Szolgálat USA. Február: 1-15 Szolgálat USA; Hollandia, Német Fiatal Feln ttek, Rotterdam, Frizlandi Vezet ségi Találkozó és szolgálat; Március: 1-4 Rotterdam; 5-7 Németország vezet i találkozó;9-31 szolgálat USA. Johannes Egbert Gjaltema: December: 6 Bonn; 12 Fiatal Felnött Aktivitások Rotterdam; 13 Rotterdam; Leeuwarden; Téli Tábor Németország. Január: 1 Téli Tábor; 9-10 Zwaagwesteinde; Berlin; Rotterdam; Großräschen. Február: 6-7 Augsburg; Vibráns Gyülekezeti Élet Zwaagwesteinde; Bonn; 27 Holland Vezet i Találkozó Leeuwarden. Március: 1 Rotterdam; 6-7 Németország vezet i találkozó; 9-22 Szabadság; Fiatal Feln tt Szeminárium Rotterdam. Az Európa Egyház Konferenciája Az Európa Egyház november 6, 7 és 8-án tartotta konferenciáját Sensensteinben, Németországban. A konferencián számos dolog került elfogadásra vagy jóváhagyásra, mint például a könyvvizsgálói beszámoló, a 2010-es naptár, a évi költségvetés, valamint a lelkészi hivatások. A 9

10 konferencia elismerését fejezte ki Csorba Miklós magyarországi miniszternek, aki augusztus végén nyugdíjba vonult. Mindegyik gyülekezet megkapta a konferencián elhangzott beszámolókat és határozatokat tartalmazó könyvecskét. A konferencia jegyz könyvét is ki fogjuk postázni. A világegyházi adományok beszámolójára alább reflektáltunk, csakúgy, mint a évi naptárra. Aki a konferenciával kapcsolatos bármiféle további információt kíván beszerezni, az lépjen kapcsolatba pásztorával, vagy a pénzügyi alkalmazottal. Adományok a Világegyháznak Alább közöltünk egy beszámolót, melyb l kit nik, hogy a es pénzügyi évben az Európa Egyházat alkotó országok milyen mértékben járultak hozzá a világegyházi szolgálatokhoz. Amint látható, adományozás minden országban történt. Valóban nagyra értékeljük sok egyháztagunk nagylelk ségét, egyben arra szólítunk fel mindenkit, hogy valós pénzügyi képességeik arányában adakozzanak. Ahséges tanítványok Isten mérhetetlen nagylelk ségére egyre növekv tudatossággal úgy válaszolnak, hogy szívük óhaja szerint, és nem parancsszónak vagy nyomásnak engedelmeskedve osztják meg azt, amijük van. Rázd le magadról a konvencionális kultúra béklyóit, mely béklyók leginkább csak az önös érdekeket szolgálják. Adj nagylelk en a valós képességeidnek megfelel en. Az örök boldogság és béke azokra vár, akik növekednek a nagylelk ség kegyelmében, mely könyörületes szívükb l ered, és nem vár viszonzást. Lehetne-e ez másképpen Isten hatáskörében, aki az örökkévalóság perspektívájában ad meg mindent a teremtményeinek? (Tanok és Szövetségek 163:9) AZ EUROPA EGYHÁZ ADOMÁNYAI ÖSSZESEN A VILÁGEGYHÁZNAK Világ Világ Templom Világ sz. A Béke Összesen Szolgálat Felajánlás Éhségalap Adományok Adományok Helyszinei Németország 18, , , , Németalföld 11, , , , , Norvégia 1, , Franciaország Svájc Oroszország 1, , Ukrajna 1, , Magyarország ÖSSZESEN 34, , , , , AZ EUROPA EGYHÁZ ADOMÁNYAI ÖSSZESEN A VILÁGEGYHÁZNAK Világ Világ Templom Világ sz. Világ Összesen Szolgálat Felajánlás Éhségalap Adományok Adományok Konferencia Németország 16, , , , Németalföld 10, , , , Norvégia , Franciaország Svájc Oroszország 1, , Ukrajna 1, , Magyarország ÖSSZESEN 31, , , ,

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van.

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van. 2006. március Nemzetközi HIRNÖK A decemberi Hírnök nagy érdekl dést váltott ki és több mint 3000 ember olvasta világszerte. A mostani második száma a HÍRNÖK-nek körülbelül 14 nyelven készült el. Német,

Részletesebben

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa 2011. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli

Részletesebben

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 3. szám (41. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. március A PÁPA FOGADTA AZ ÚJ MAGYAR NAGYKÖVETET Etikai alapokra kell építeni a gazdasági és politikai

Részletesebben

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2014. január 19 26. 2014 Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján TAR TA LOM 3 Köszöntô a magyar kiadáshoz 5 Bevezetés a 2014-es témához 12 Az Imahét

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. fiatalokat a történelem során minden idõben vonzotta a világ. Az. ilyen az a zene, ami Isten szerint való?

Élõ Gyülekezetek. fiatalokat a történelem során minden idõben vonzotta a világ. Az. ilyen az a zene, ami Isten szerint való? Így állítja maga elé az egyházat dicsõségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló... Efézus 5,27a 2006. December IX. Évf. 2. Szám Élõ Gyülekezetek ilyen a vonzó gyülekezet? Biztosan

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben