Szûz Mária ünnepek. január 1. Szûz Mária, Isten Anyja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szûz Mária ünnepek. január 1. Szûz Mária, Isten Anyja"

Átírás

1 Sokunknak hiányzik a könyvespolcról egy olyan füzet vagy kis könyv, mely a Boldogságos Szûz Máriának ünnepeit veszi sorra a naptári év szerint. Ezt a hiányt kívánja ez a füzet pótolni. A füzetben a Szûzanya ünnepeinek rövid ismertetése után az adott napra rendelt szentmise könyörgése található. A füzet végén a Szûz Mária misékre írt idôszaki és általános könyörgéseket közöljük, melyek Egyházunk igen szép imádságai. Nagyasszonyunk ünnepeinek jobb áttekintése érdekében a füzet középsô lapján táblázatban foglaltuk össze a Szûzanya ünnepeit. A szerkesztô Szûz Mária ünnepek a naptári év folyamán január 1. Szûz Mária, Isten Anyja Az újév ünneplésének története a pogány világba nyúlik vissza. Mivel a pogányság mulatozással, sôt kicsapongással ünnepelte a kétarcú Janust, aki nevet adott a hónapnak, az Egyház sok helyen böjtöt rendelt el, engesztelési nappá, majd Szûz Mária emléknapjává tette, mert a római legôsibb Mária-templom, a Santa Maira Antiqua felszentelése január 1-jén volt. Rómától távol Jézus körülmetélése és névadása volt e napon az ünnep tárgya, ez jutott el Rómába. A VII. században inkább karácsony nyolcadaként ünneplik, háttérbe szorítva a Mária-ünnep jelleget. Rómában az Úr körülmetélése és a karácsony nyolcada elnevezés a XIII.-XIV. század óta együtt szerepel. Mivel ez az Úr névadásának napja, így Jézus nevének ünnepévé is lett. A II. Vatikáni Zsinat utáni naptárreform az ôsi római szokást állította vissza, és Mária-ünneppé tette Szûz Mária istenanyaságának fôünnepeként. (Ehhez utóbb még a béke világnapjának gondolatát is hozzákapcsolták.) A középkorban az éveket az Úr megtestesülésétôl (márc. 25.) számították, vagy december 25-tôl, a születéstôl, s így az Anno 1

2 Domini egyúttal Mária istenanyaságára is utal, vagyis arra az új korszakra, mely az üdvösség ideje. Könyörögjünk! Istenünk, te Mária szûzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tôle kaptuk Fiadat, az élet szerzôjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. február 2. Gyertyaszentelô Boldogasszony (Urunk bemutatása) Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapanté (= találkozó) néven már a IV. században megtartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is. A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben elôírt módon bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét fölajánlotta Istennek. A találkozás ünnepe: Jézus születésekor csak a csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott választott népével. Ma a szent törvények értelmében találkozik a templomban a papsággal és a prófétákkal (Simeon, Anna), a maga örök papságának és prófétai méltóságának elôre hirdetôivel és elôképeivel. Alázatosságból és az emberi természet teljes fölvételének megmutatására vállalja az elôírt szolgálatot, de valójában az ô jelenléte szenteli meg a szent helyet, ezáltal lesz teljessé a Sion-hegyi templom szerepe a történelemben. A beteljesedés ünnepe: A babiloni fogság után a próféták azzal vigasztalták a népet, hogy az újjáépült templom ugyan nem lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi templom, de sokkal nagyobb kitüntetésben lesz része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni. Ma valóban megjelenik templomában az Úr, Simeon és Anna személyében a választott nép boldogan fogadja azt, akire a századok vártak. Az Egyház ünnepe: Eddig a karácsonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. Most eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes közösséggel, az Egyházzal. Az ünnepi liturgia leg- 2

3 mélyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vôlegény (Jézus) és a menyasszony (az Egyház). A templom most lakodalmas ház, melyben együtt ünnepeljük ezt a találkozást. A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fények felvonulása. A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ô hozza a templomba a népek megvilágosítására szolgáló igazi Fényt. Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni elôtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. február 11. A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária Az egyetlen Mária-jelenés, amelyrôl a római misekönyv megemlékezik. Bernadette Soubirous-nak Lourdes-ban február 11- én, a Gave folyó mellett lévô barlangban jelent meg Szûz Mária, aki önmagát Szeplôtelen Fogantatás -nak nevezte. Alapvetô üzenete: bûnbánat és imádság a bûnösökért valamint a rózsafüzér imádkozásának ajánlása. Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, védelmezz minket, mert gyöngék vagyunk. A szeplôtelen Istenanya hathatós közbenjárására add, hogy felkeljünk bûneinkbôl, akik az ô emlékezetét ünnepeljük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. Gyermekeim, boldog ünnepet! Az én ünnepem az,amikor látom, hogy egybegyûltök. A ti imátok az én ünnepem. A ti hitetek az én ünnepem. A ti szívetek egysége az én ünnepem. A Szûzanya szavai Myrnához, l985-ben Medugorje 3

4 március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (angyali üdvözlet) Ôsi neve: az örömhír ünnepe. Az ünnep tartalma: az Ige megtestesülésének szent pillanata és annak misztériuma (Lk 1,26-38). A Credo-ban a következôket imádkozzuk: Értünk emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennybôl (descendit de caelis). Megtestesült a Szentlélek erejébôl Szûz Máriától és emberré lett. E napon tehát Jézus csodálatos fogantatását, vagyis az egyetlen és semmihez nem hasonlítható megtestesülést ünnepeljük. Ezen a napon csakúgy mint karácsony napján a Credo-ban a megtestesült a Szentlélek erejébôl Szûz Máriától és emberré lett szavakra térdet hajtunk a megtestesült Ige iránti tiszteletünk kifejezésére. A mise collectája a megtestesült Ige, Jézus Krisztus valóságos istenségét és emberségét megvallva azt kéri, hogy isteni természetének részesei lehessünk. (Minden misében ez a kérés hangzik el akkor, amikor a pap a kehelybe töltött borba egy cseppnyi vizet vegyít: A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. ) Amikor nagyhétre, vagy húsvét hetére esik március 25-e, akkor az ünnep fehér-vasárnap (húsvét 2. vasárnapja) utáni hétfôre kerül. Könyörögjünk! Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szûz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. május 24. Szûz Mária, a keresztények segítsége A keresztény nép történelmi és személyes tapasztalatára épülô emléknap. Már az ôsi Oltalmad alá futunk antifóna is tükrözi ezt a tapasztalatot. A collecta ezt foglalja össze, utalva a lelkünk gonosz ellensége feletti, a halálban megvalósuló gyôzelemre ( imádkozzál érettünk bûnösökért most és halálunk óráján ). 4

5 Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szûz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szûz oltalma alatt megerôsödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett gyôzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. május 31. Szûz Mária Királynô Ezen a napon engedélyezte Amszterdam püspöke a Minden népek Asszonya nyilvános tiszteletét. (Szûz Mária látogatása Erzsébetnél) óta Mária-kongresszusok és a búcsújáróhelyeken megfordult hívek kérték a pápától ezt az ünnepet és egyben azt, hogy az egész világot ajánlják föl Szûz Máriának, mint Királynônek. Az ünnepet XII. Pius pápa november 1-én, a mennybevétel dogmája kihirdetésének negyedik évfordulóján rendelte el, május 31-re. Nazianszi Szent Gergely mondotta, hogy Mária az egész mindenség Királyának édesanyja, ezért nyíltan Úrnô -nek, Úrasszony -nak, Királynô - nek nevezték ôt a legrégibb idôktôl fogva. Már Órigenésznél, a nagy tudósnál is megtaláljuk ezt a címet, melyet azután Szent Jeromos, Aranyszájú Szent János, Krétai Szent András és sokan mások adnak meg Máriának. Az Egyház hittudósai pedig minden teremtett lény Királynôjének, a mindenség Úrnôjének nevezik, amiben az Egyház fôpásztorai osztoznak velük. A naptárreform e napra tette át a július 2-i Szûz Mária látogatása ünnepét a világegyházban. (Hazánkban július 2. maradt Sarlós Boldogasszony ünnepe.) Könyörögjünk! Istenünk, te anyánkká és királynônkké tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy menynyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsôséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. 5

6 Szûz Mária dogmák A Jézus Krisztusban elérkezett üdvösség történelmi kezdete egy asszony szabad akaratából született igenlõ döntéssel kapcsolódik össze oly elválaszthatatlanul, hogy ez az igenlõ döntés a történelem folyamán az egyes emberek, kisebb-nagyobb közösségek, végül az egész Egyház mármint a zarándok Egyház üdvösséges célba érése érdekében újabb meg újabb igenlõ döntéseket eredményez, amelyekrõl a népi áhitat egyszerûen azt mondja: Mária hathatós közbenjárása Szent Fiánál sohasem marad válasz nélkül. Mária, aki az Egyház tanításának folyamában megjelenik, ugyanaz, mint aki a Szentírásban jelen van, ószövetségi elõképek alakjában, majd Lukács evangélistánál Jézus magzati létének kezdetétõl a Szentlélek eljöveteléig. Ebbõl következik, hogy az Egyház tanításában Máriával kapcsolatban jelenleg négy dogma, kötelezõ erejû hittétel létezik. Szûz Mária szûz (431-es Efezusi, III. Egyetemes Zsinat) Szûz Mária istenanyasági méltóságából következik, hogy a katolikus hittétel szerint Szûz Mária egyaránt szûz a szülés elõtt, a szülésben és a szülés után. Szûz Mária anya (431-es Efezusi, III. Egyetemes Zsinat) Szûz Mária valósággal Isten anyja, hiszen az Ige testté lett. Szûz Mária mentes az áteredõ bûntõl (1854. december 8.) A mindenható Isten páratlan kegyelmébõl és jóságából Jézus Krisztusnak, az emberi nem Megváltójának érdemeire való tekintettel Szûz Mária szeplõtelenül (bûntelenül) fogantatott, azaz létének elsõ pillanatától mentes volt az áteredõ bûntõl. Szûz Mária testestül, lelkestül felvétetett a mennybe (1950. november 1.) Szûz Mária égi születésnapját keleten az V. századtól, késõbb nyugaton is megünnepelte az Egyház. Teológiai viták után, több millió ember kérését is figyelembe véve hirdette ki XII. Piusz pápa ezt a dogmát. (Török József) 24 Istenszülõ, te megõrizted szüzességedet a szülés alatt és elszenderedésedkor nem hagytad el a világot. Átmentél az életbe, mivel te vagy az Élet Anyja. Közbenjárásoddal mentsd meg lelkünket a haláltól!

7 Mária ünnepek az év folyamán Dátum Ünnep neve Ünnep leírása Ünnep típusa január 1. Szûz Mária, Isten Anyja február 2. Gyertyaszentelô Boldogasszony Jézus Krisztus bemutatása a templomban Dogmatikus február 11. Lourdes-i jelenés évfordulója Egyháztörténelmi március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus Krisztus szentséges fogantatása Dogmatikus április 26. Jó Tanács Anyja Egyháztörténelmi május 24. Mária, keresztények segítsége Segítô Mária Egyháztörténelmi május 31. Szûz Mária, királynô Mária királynôvé koronázása Dogmatikus Jézus Szíve ünnepét követô szombat Szûz Mária Szeplôtelen Szíve június 25. Béke Királynôje július 2. Sarlós Boldogasszony Mária és Erzsébet találkozása Dogmatikus július 16. Kármel-hegyi Boldogasszony Skapuláré ünnepe Egyháztörténelmi augusztus 5. Havas Boldogasszony Egyháztörténelmi augusztus 15. Nagyboldogasszony Mária mennybemenetele Dogmatikus szeptember 8. Kisboldogasszony Mária születése Dogmatikus szeptember 12. Mária szent neve Mária szent nevének ünnepe Dogmatikus szeptember 15. Fájdalmas Szûzanya Mária hét fájdalma Dogmatikus október 7. Rózsafüzér Királynôje rózsafüzér ünnepe Egyháztörténelmi október 8. Magyarok Nagyasszonya október 11. Mária anyasága Mária anyaságának boldogsága Dogmatikus november második vasárnapja Mária oltalma Egyháztörténelmi november 21. Szûz Mária bemutatása Mária templomban való felajánlása Dogmatikus december 8. Szeplôtelen Fogantatás Mária szeplôtelen fogantatása Dogmatikus december 10. Loretto Loretto-i ház ünnepe Egyháztörténelmi december 25. Karácsony Jézus Krisztus születésének napja Dogmatikus

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Erények virágoskertje, béke aranyoltára, szelídség édenkertje, anyai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

2001. márc. ápr. VI/2. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Törökszentmiklós kegyszobor

2001. márc. ápr. VI/2. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Törökszentmiklós kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. márc. ápr. VI/2. szám Ára: 165,- Ft Törökszentmiklós kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása Angyal imakönyv A szentmise prefációjában (hálaadó ének) a pap a következőket mondja: és ezért mi is, minként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben a

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. jan. febr. VI/1. szám Ára: 165,- Ft Máriabesnyô kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Máriapócsi énekeink üzenete

Máriapócsi énekeink üzenete Dr. Cselényi István Gábor Máriapócsi énekeink üzenete Az Örökségünk Kiadónál a kegyhely születésének 300. évfordulójára megjelent ZARÁNDOKKÖNYV bevezetője Nyíregyháza, 2015. 1 A pócsi énekek üzenete Öt

Részletesebben

Bevezetés. Szerkesztette: Jánossy Gábor. Lektorálta: Dr. Török József, történész, teológus

Bevezetés. Szerkesztette: Jánossy Gábor. Lektorálta: Dr. Török József, történész, teológus A szentáldozás Bevezetés Szerkesztette: Jánossy Gábor Lektorálta: Dr. Török József, történész, teológus Kiadja: Stella Maris Alapítvány 1539 Budapest, Pf. 638. www.tengernekcsillaga.hu ISBN szám: 978-963-88009-2-3

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t ourdes-i kilenced i m a f ü z e t állandó részek KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS KEZDŐÉNEK Úrangyalát végzi a kis Bernadett, Melyre eget nyitnak angyali kezek: Áve, áve, áve, Mária! Áve, áve, áve, Mária! Égi

Részletesebben

Mária kultusz a magyar művelődéstörténetben vázlat

Mária kultusz a magyar művelődéstörténetben vázlat Mária kultusz a magyar művelődéstörténetben vázlat Szakirodalom: BÁLINT Sándor 1977 Ünnepi kalendárium I II. Budapest BÁLINT Sándor BARNA Gábor 1994 Búcsújáró magyarok. Budapest P. JOKNER Domonkos O.S.B

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3. XXVI. évf., 1. (73.) szám 2015. húsvét Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.6-8) Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Az imádkozó édesanyák

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben