A Mudi Fajtamentő Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mudi Fajtamentő Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről"

Átírás

1 A Mudi Fajtamentő Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Az egyesület gondozásába 2013-ban 37 mudi került. Ebből 31-t ivartalanítva, élősködőktől megtisztítva, veszettség elleni és kombinált oltással, regisztrált azonosító chippel ellátva, szocializálva örökbe adtunk. Örökbe adásukig ideiglenes befogadók gondozták őket saját otthonukban. Egy talált kutya visszakerült eredeti gazdájához. Ezen kívül 6 kutyát segítettünk gazdához más egyesület, vagy magánszemély gondozásából. Két esetben magánszemélyeknek segítettünk anyagilag szuka kutyájuk ivartalanításában. Ebben az évben 19 aktivista vett részt az egyesület munkájában ideiglenes befogadóként, hirdetésben segítőként, kutya szállítóként, rendezvényeken segítőként, fordítóként, nyomtatvány tervezőként. Az év folyamán 4 rendezvényen vettünk részt, ahol gazdára váró kutyáinkat mutattuk be és az ivartalanítás, chipezés fontosságára felhívtuk a látogatók, érdeklődők figyelmét. 2. SZÁVITELI BESZÁMOLÓ A Mudi Fajtamentő Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve áttért az egyszerűsített éves beszámoló készítésére. A 2013-as évben a mérleg főösszege 429 ezer Ft, a saját tőke 429 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és az eredménykimutatásból. 3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 429eFt támogatást kapott a felajánlott 1%-okból. A kapott támogatás a közhasznú célok teljesülésének érdekében felhasználásra került. 4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 243eFt-tal növekedett, alapításkor rendelkezésre bocsátott tőkén felül 299 eft összeggel növekedett. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében, ugyanakkor törekszünk egy, a zökkenőmentes működést biztosító tartalék létrehozására is. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk tárgyévben 19eFt támogatást nyújtott a Noé Bárkája állatotthon részére. A támogatott szervezet tevékenysége megegyezik az egyesület közhasznú tevékenységével. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk a központi költségvetéstől 479eFt támogatást kapott a felajánlott SZJA 1% utalásával. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői részére ezévben az egyesület kifizetést nem teljesített.

2 7. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete SZÁMVITELI ELVEK: 7.1 A könyvvezetés módja: A Társaság a Számviteli Törvény 12. -ában előírt könyvvezetési módozatok közül a kettős könyvvitelt választotta. A kettős könyvvitel rendszerében a társaságnál alkalmazandó főkönyvi számlákat és azok speciális, a társaság tevékenységét tükröző tartalmát a Számlarend tartalmazza, mely egyben rögzíti az analitikus nyilvántartások rendszerét, s kapcsolatát a szintetikus számlákkal. 7.2 A beszámoló formája A Társaság a Számviteli Törvény 8. (2) bekezdésében rögzített beszámolási formák közül a 9. (1) bekezdésének előírása értelmében az ún. Egyszerűsített éves beszámolót alkalmazza. Az éves beszámoló részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés 7.3 Az eredmény-kimutatás változata Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározása a Számviteli Törvény 71. (2) bekezdésében biztosított lehetőségek közül a Társaság az összköltség eljárással a SZT. 1. számú melléklete A változat szerint - történő eredménykimutatási módot választotta. Ez az eredmény-kimutatási forma biztosítja a tagok és a külső érdeklődők számára az éves beszámoló adataiból történő informálódást. A Társaság költségeit elsődlegesen az 5. Számlaosztályban, (költségek költségnemek szerinti bontásban) könyveli. Ennek célirányos bontásával megteremtettük a lehetőséget a vezetői információs rendszer követelményeinek kielégítésére, azaz a kontrolling jelentések elkészítésére A mérlegkészítés időpontja A teljesség és az óvatosság elvének érvényre jutása érdekében - figyelemmel a Társaság viszonylagos homogén tevékenységére, üzleti (vevő és szállítói) kapcsolataira, a Számviteli Törvény 153. (1) bekezdésében meghatározott, a naptári évről december 31-i fordulónappal készítendő, és a 154. (1) bekezdése alapján a tárgyévet követő május 30-ig a Cégbíróságnál letétbe helyezendő éves beszámoló elkészítésének időpontját május 15.-e napjában határozta meg. Ezen időpontig el kell végezni a mérlegtételek teljes körű értékelését, az esetleges értékvesztések meghatározását és elszámolását, a szükségessé váló céltartalékok képzését A mérlegtételek értékelése A mérlegtételek tágabb értelemben vett értékelése az eszközök és források valós, tényleges meglétének leltári alátámasztásán túlmenően, azok értékének meghatározását is magában foglalja. A Társaság a mérlegtételek értékelése során az alábbi, a sajátosságainak leginkább megfelelő eljárásokat alkalmazza: Lényeges hibák értelmezése

3 A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-al változik. Ismételt közzététel alkalmazása A megbízható, és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 eft-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az első üzleti évhez képest nem változott. Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az első üzleti évhez képest nem változott. Alkalmazott devizaárfolyam A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik Befektetett eszközök értékelése A Társaság ezen eszközkategóriába sorolta minden egy évnél hosszabb elhasználódási időtartamú, a társaság tevékenységét közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló ingatlanokat, oktatási berendezéseket, felszereléseket, gépeket, valamint az egyéb berendezéseket, felszereléseket, és járműveket, továbbá a képzőművészeti alkotásokat, immateriális javakat. Ezen eszközök értékelésénél a vásárolt tárgyi eszközök egyedi beszerzési áron, az esetleges saját előállítású eszközök előállítási költségükön kerülnek értékelésre, természetesen mindkét esetben korrigálva az alábbiak szerint elszámolt amortizáció értékével (nettó értéken). Társaságunk az 100 eft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű leírása mellett mennyiségileg nyilvántartja az eszközöket kiselejtezésükig ben befektetett eszközzel nem rendelkezett az egyesület. 7.7 Forgóeszközök értékelése A tárgyévi forgóeszközök értéke: 429 eft. Ebből: Készletek értékelése A készletek nyilvántartási értéke a következő:

4 -Anyagok: tényleges beszerzési ár - Áruk: tényleges beszerzési ár Az anyagok mérlegértéke: Árukészlet értéke: 0 eft 0 eft. Követelések A követelések között csak az adós által elismert, nem kifogásolt követeléseket szerepeltetjük. A követeléseket egyedileg minősítjük és a mérleg fordulónapján fennálló, határidőn túli követelésekre értékvesztést képezünk ben az egyesület követeléssel nem rendelkezett Értékpapírok Egyesületünk év végén értékpapírral nem rendelkezett. Pénzeszközök Egyesületünk pénzeszközeit a számviteli törvényben előirt értékelési elveknek megfelelően értékelte. Az év végi pénzeszközök összege: 429 eft, melyből a pénztár: bank: 143 eft 286 eft Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások értékelése a számviteli törvényben előírt nyilvántartási áron történik. Év végén egyesületünk aktív időbeli elhatárolással nem rendelkezett. Az eszközök (aktívák) év végi mérlegfőösszege: 429 eft. 7.8 Források értékelése Saját tőke: 186 eft. Ebből: - Alapításkori tőke összege: 130 eft - Jegyzett, de be nem fizetett tőke: 0 eft - Tőketartalék: 0 eft - Eredménytartalék : 56 eft - Értékelési tartalék: 0 eft - Mérleg szerinti eredmény: 243 eft

5 Kötelezettségek Kötelezettségeink között a másik fél által teljesített, társaságunk által elfogadott kötelezettségek szerepelnek. Az év végi kötelezettségek értéke: 0 eft. Kötelezettségek részletezése: Hosszú távú kötelezettség: 0 eft. Rövid távú kötelezettség: 0 eft. ebből: - rövid lejáratú kölcsönök (tagi kölcsön): 0 eft. - jóváhagyott osztalék: 0 eft. - jövedelemelszámolás: 0 eft - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 0 eft. Passzív időbeli elhatárolás A év végén a társaság passzív időbeli elhatárolással nem rendelkezett. A év végi források végösszege: 429 eft. Az eszközök és források végösszege megegyezik a mérlegben kimutatott összeggel. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések - A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. - A vállalkozás a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt. - A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. - A mérlegben az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. - A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. Mérlegen kívüli tételek - A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. - Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. - A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 7.9 Az eredmény-kimutatás A mérleg fordulónapjai között eltelt időszak - naptári év - bevételeinek és ráfordításainak forgalmi adatait tartalmazza. A Társaság évi eredménye 243 eft adózás előtti nyereséggel zárult, melyet az éves beszámoló eredmény kimutatása tételesen ismertet.

6 A következőkben ismertetjük az eredmény elszámolás főbb adatait: A belföldi tevékenység árbevétele: 1886eFt volt, mely teljes egészében közhasznú tevékenységhez kapcsolódik. Az előző időszak nettó árbevétele 1485eFt volt. Export tevékenységhez kapcsolódó árbevétele nem volt. Egyéb bevétel: 0 eft. Az éves költségeink közül a főbb költségtényezők: Anyagjellegű ráfordítások: melyből 32eFt a nem a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó banki kifizetések Személyi jellegű ráfordítások: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítás: 1624 eft, 0 eft 0 eft 19 eft Az üzemi tevékenység eredménye: +243 eft A pénzügyi műveletek eredménye: A Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény: 0 eft +243 eft 0 eft A leírtak alapján a vállalkozás eredményének alakulása a következő: Az adózás előtti eredmény: +243 eft Adófizetési kötelezettség: 0 eft Adózott eredmény: +243 eft A mérleg szerinti eredmény: +243 eft Verner Judit elnök Örkény, május 02. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Mudi Fajtamentő Egyesület közgyűlése 2014.május 3-ai ülésén elfogadta.

7 Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye adószám P K Cégjegyzék szám PK60400/2009 Képviselő: Verner Judit Örkény Mérlegzárás dátuma_m 2013.December 31. Mérleg aláírásának kelte _ m Május 2 Hitelesítés dátuma Hitelesítő záradék (igen/nem) * n * Ha szeretne a magyar mérleghez hitelesítő záradékot, töltse ki a hitelesítés dátuma mezőt is!!

8 KSH szám P K Mudi Fajtamentő Egyesület az egyesület megnevezése 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 az egyesület címe, telefonszáma 2013.December 31. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Keltezés : Május 2 P H. az egyesület vezetője (képviselője)

9 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Mudi Fajtamentő Egyesület 2377 Örkény, Vörösmarty u PK60400/2009 Képviselő: Verner Judit Fordulónap: 2013.December 31. A SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sorok) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 50 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Május 2 egesület vezetője (képviselője)

10 Mudi Fajtamentő Egyesület PK60400/ Örkény, Vörösmarty u. 66 Képviselő: Verner Judit Fordulónap: 2013.December 31. A SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév I/A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől (1%) c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel I/B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Értékesítés árbevétele 0 2. egyéb bevételek 0 I. Összes árbevétel (I/A+I/B-I/A/5-I/B/2) II. Egyéb bevételek (I/A/5+I/B/2) III. Aktivált saját teljesítmények értéke IV. Közhasznú tevékenység ráforításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenés 4. Egyéb ráfordítások 19 V. Vállalkozási tevékenység ráforításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értkcsökkenés 4. Egyéb ráfordítások A/1 Közhasznú Üzemi tevékenység eredménye (I/A+III-IV) A/2 Vállalkozási Üzemi tevékenység eredménye (I/B-V) A Üzemi tevékenység eredménye (A/1+A/2) VI. Pénzügyi műveletek bevétele VII. Pénzügyi műveletek ráfordítása B. Pénzügyi műveletek eredménye (VI-VII) C. Szokásos Eredmény (A+B) VII. Rendkívüli bevétel IX. Rendkívüli ráfordítás D. Rendkívüli Eredmény (VII-IX) E. Adószás előtti eredmény (C+D) X Adófizetési kötelezettség F. Mérleg szerinti erdmény (E-X) Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+Közhasznú D.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (A/2+B+vállalk. D) 0 0 0

11 G. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 0 ebből: -megbízási díjak -tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok H. A szervezet által nyújtott tám. (pénzügyileg rendezett) I. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Május 2 egyesület vezetője (képviselője)

12 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) % Változás eft Induló tőke % 0 eredménytartalék % 45 Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Tárgyévi eredmény % 198 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye % 198 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 Egyéb 0 Megjegyzés

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben