A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll."

Átírás

1 A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani és érvényesíteni, hogy a vizek hasznosítása és kártételeinek elhárítása a világméret együttmködés eredményeként Magyarország által is globális célként megfogalmazott fenntartható fejldés feltételrendszerének biztosítása mellett valósuljon meg. Ennek keretében figyelembe kell venni, hogy a víz korlátozottan rendelkezésre álló, megújuló, de minségben sérülékeny, területi és idbeni megoszlásában változékony természeti erforrás. A minden állampolgárt megillet biztonságos és méltányos életminség kialakításához, az egészséges környezeti feltételek eléréséhez, természeti értékeink megrzéséhez ezért elengedhetetlen a fenntartható fejldés követelményeivel összhangban lév vízgazdálkodás elveinek, céljainak elfogadása és feladatainak teljesítése. TÁJÉKOZTATÓ az állami tulajdonú víziközm igénybevételével összefügg locsolási kedvezményrl a DRV Rt. szolgáltatási területén A DRV Rt. értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy a közlekedési és vízügyi miniszter 8/2000. (X.18.) KöViM rendelete az állami tulajdonú víziközm igénybevételével összefügg locsolási célú kedvezmény elszámolásáról, és az ezzel kapcsolatos teendkrl a Magyar Közlöny évi 103. számában megjelent. A évtl kezdden minden év május 1-tl szeptember 30-ig terjed idszakra a csatornahasználati díj felszámításánál locsolási célú felhasználás miatt a fenti idszakra es vízfogyasztás 10 %- kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni a csatornahasználat mennyiségének kiszámlázásánál. Kedvezményre jogosultak azok a lakossági fogyasztók, akik rendelkeznek - nem úszóteleknek minsül - lakó-, illetve üdülingatlannal és azokra vonatkozóan érvényes szolgáltatási szerzdéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára. A rendelet szerint a lakossági fogyasztók abban az esetben igényelhetik a kedvezményt, ha:

2 a fogyasztónak nincs a szolgáltatói közmhálózaton kívüli egyéb alternatív - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetsége, a fogyasztónak a víziközm szolgáltatóval szemben nincs díjhátraléka, érvényes szolgáltatási szerzdéssel rendelkeznek ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatra. A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a lakossági fogyasztó által benyújtott igényllap alapján történik. A DRV Rt. a locsolási célú felhasználás miatti korrekció igénylésére szolgáló igényllapot az ügyfélszolgálati egységeknél ingyenesen bocsátja a fogyasztó rendelkezésére. Az igénylést a tárgyév locsolási idszakára, legkésbb április 15- ig kell benyújtani a DRV Rt. részére. Határidn túli bejelentés esetén fenti kedvezmény csak a következ évre adható. Szolgáltató a rendelet szerint köteles a benyújtott igényeket 30 napon belül az igénylés valódiságának felülvizsgálatával elbírálni és errl a fogyasztót értesíteni. A további információval a DRV Rt. ügyfélszolgálatai állnak rendelkezésre. DRV Rt. Dél-balatoni Igazgatóság 8609 Balatonszéplak- alsó, Pf.: 111. Tel.: /129 Észak-balatoni Igazgatóság 8232 Balatonfüred, Kossuth L. u. 33. Pf.: 269 Te1.: Nyugat-balatoni Igazgatóság 8361 Keszthely, Vaszary K. u. 13. Pf.: 39. Tel.: Somogy megyei Igazgatóság 7400 Kaposvár, Béke u. 41. Pf.: 33. Tel.: /129 Pécsi Igazgatóság 7630 Pécs- Üszögpuszta, Pf.: 32. Tel : /109 Fejér megyei Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 8. Pf.: 5. Tel.: Internet elérhetség: Dunántúli Regionális Vízm Rt. TÁJÉKOZTATÓ a számlázott szennyvízmennyiség megállapítási módjáról Az állami tulajdonú víziközm igénybevételével összefügg locsolási kedvezménnyel kapcsolatosan a közlekedési és vízügyi miniszter 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelete szerint kell eljárni. A locsolási kedvezmény a május 1-jétl szeptember 30-ig terjed idszakra vonatkozó, a csatornahasználati díj elszámolásánál figyelembe vehet mennyiségi korrekció. Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak a bekötési vízmérre (fmérre) kiszámlázott mennyiségre adható. Az elkülönített méreszközökkel (mellékmérkkel) mért vízmennyiségre korrekció nem adható. Kedvezményezettek köre: lakossági fogyasztók, akik rendelkeznek nem úszóteleknek minsül lakó-, illetve üdülingatlannal és azokra vonatkozóan érvényes szolgáltatási szerzdéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára. A kedvezmény mértéke:

3 a bekötési vízmérn mért mennyiség alapján történ csatornahasználati díj elszámolásánál az adott idszakra jutó vízfogyasztás 10 %-a, átalánydíjas elszámolásnál, a locsolási célú felhasználásra megállapított mennyiség. A kedvezmény igénybevételének feltételei: a fogyasztónak nincs a szolgáltatói közmhálózaton kívüli egyéb alternatív - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetsége, a fogyasztónak a víziközm szolgáltatóval szemben nincs díjhátraléka, érvényes szolgáltatási szerzdés ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatra. A kedvezmény igénybevételének módja: A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a fogyasztó által benyújtott igényllap alapján történik. Az igénylést a tárgyév locsolási idszakára, legkésbb április 15.-éig kell benyújtani a szolgáltató részére. Az ezt követen beérkez igénylést a szolgáltató a tárgyévet követ év locsolási idszakára vonatkozóan fogadhatja el. Az igénybejelent lap kitöltésével és kezelésével kapcsolatos tudnivalók: Az igénybejelent lapon szerepl adatok (fogyasztói szám, bekötési vízmér száma) a víz- és csatornahasználati díj számlákon megtalálhatók. A szolgáltatóval kötött szerzdés típusának megjelölésére vonatkozóan: o lakossági fogyasztók részére ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatásra, lakossági fogyasztóknak kell megjelölni, akik lakó-, illetve üdülingatlannal rendelkeznek, o lakóközösség részére ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatásra, társasház lakóközösségének igénybejelentése esetén kell megjelölni, amennyiben az ingatlan nem úszóteleknek minsül. A szolgáltató köteles a benyújtott igényeket 30 napon belül elbírálni és errl a fogyasztót értesíteni. Szolgáltató köteles a korrekciót mindaddig érvényesíteni, ameddig a fogyasztó igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az elbírálás szempontjaiban változás nem történik. Szolgáltató jogosult az adatok valódiságát a helyszínen ellenrizni. A szolgáltató és a fogyasztó a locsolási kedvezmény alapját érint feltételek változásáról egymást tájékoztatni kötelesek. Dunántúli Regionális Vízm Rt. A Víz világnapja A Víz Világnapja alkalmából a Víz és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Budapesten az Iparmvészeti Múzeum épületében ünnepi megemlékezést tartott. A köszöntt dr. Hajós Béla a KöViM helyettes államtitkára mondta, majd dr. Kepecs György ünnepi beszédben méltatta a "Víz az egészségért" jelszó jegyében lebonyolított rendezvénysorozatot. A fellép mvészek honoráriumát és a belépdíjakat az árvízkárosultak javára fordították.

4 A Veszprémi Napló A Veszprémi Napló a telefonos kérdés-felelet lehetségét teremtette meg olvasói számára március 24-én. A megyében mköd 3 víziközm vállalkozás egy-egy vezetje válaszolt a feltett kérdésekre. Harsányi István a Bakonykarszt Rt, dr. Lukács Endre a Pápai Vízm Rt vezérigazgatói és dr. Molnár László a DRV Rt gazdasági vezérigazgató helyettese két órán keresztül állt rendelkezésre és mint a lap írja: "Izzottak a telefonvonalak". Társaságunk képviselje több fogyasztónak elmondta a magasnak tartott díjra vonatkozó észrevételre, hogy a Balaton fokozott védelmének (fleg a tisztítás technológia igényességének, a tisztított szennyvíz vízgyjtrl való kivezetésének) költsége része a szolgáltatás árának. A gödölli Szent István Egyetem A gödölli Szent István Egyetem Humán Erforrás Gazdálkodási tanszékének szakmai napján bemutatkozott a DRV Rt is; a stratégiát, a mködési területet és a legutóbbi DRV Hírek egy példányát tartalmazó szóróanyag hamar elfogyott a nagyméret cégzászló alatt felállított standról. "Vízügyi Szolgálatért" "Vízügyi Szolgálatért" járó társasági elismeréseket vettek át a vezérigazgatótól az Rt-nél 25, 30, 35 éve munkaviszonyban álló dolgozók (összesen 78 f) Mohács városában. Az oklevelek és plakettek átadási ünnepsége része volt a DRV Rt által a Víz Világnapja alkalmából megtartott, ebben az évben a szép Duna-menti város által befogadott központi rendezvénynek. Óvodások aszfaltrajz versenye, a tájat szeret festmvészek tárlata színesítette az eseményt. A DRV Rt a vizek királyát és királynjét szimbolizáló köztéri szobrot ajándékozott a városnak, amelyet Szekó József polgármester vett át. A hagyományos juniális A hagyományos juniális idpontja eddig mindig június els hétvégéjének szombatjára esett. Mivel ez a nap ebben az évben Pünkösd vasárnapra esik, és a Pünkösd hétf is munkaszüneti nap (lehet számítani rá, hogy többen a hosszú hétvégét esetleg más céllal akarják igénybe venni), a társaság minden érintett egységénél június 9-én lesz megrendezve DRV Juniális. A évi víziközm szolgáltatás A évi víziközm szolgáltatás értékelésérl adott jelentést a Szolgáltatási és Vízgazdálkodási Osztály. Az összesített ivóvíztermelés 7 %-os növekedés, ezen belül domináns az üdülterületi változás mértéke. A tisztított víz minségi paraméterei a korábbi évekhez viszonyítva javultak. A szennyvíz elvezetés-tisztítás mennyisége mintegy 8%-kal maradt alatta a tavalyi értéknek, az általános üzemeltetési színvonal korszer kapacitások beléptetésével illetve a szagtalanítási eljárás hatékony mködtetésével emelkedett.

5 Vízmkezel szakmunkásképzés indult Barcson Vízmkezel szakmunkásképzés indult Barcson a Somogy megyei Üzemigazgatóság állományába tartozó dolgozók körében. A Dráva Völgye Szakközépiskola és társaságunk között létrejött keretszerzdésben határoztuk el a már több éve hiányolt képzés újra indítását. Az iskola biztosítja a szakmai tárgyak elméleti oktatását, a DRV Rt pedig a gyakorlati órák helyszínét, eszközeit. Várhatóan jöv év áprilisára Barcson 23, Nagyatádon 22 f szakirányú végzettséggel rendelkez munkatárssal gazdagodnak az üzemvezetségek. A VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány A VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány pályázatot hirdet a munkavállalók gyermekei iskoláztatásának egyszeri támogatására. Pályázhat az a szül (1) akinek gyermeke közép-vagy felsfokú intézményben a most folyó tanév els félévében legalább "jó" tanulmányi átlaggal tanul, (2) aki legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik a víziközm szolgáltatásban, (3) akivel a közös háztartásban élk havi nettó jövedelem átlaga nem haladja meg a 25 eft-ot. Elny, ha a pályázó a VKDSZ munkahelyi szakszervezetének javaslatát is csatolja. A benyújtási határid (postabélyegz kelte): 2001.május 18. Iváncsa, Besny, Beloiannisz Iváncsa, Besny, Beloiannisz települések önkormányzatainak tulajdonában lév szennyvíz tisztítótelep és hálózat 10 évre szóló üzemeltetési jogát nyerte el a DRV Rt. A Fejér megyei Igazgatóság területén lév szennyvíztelep 500 m3/nap kapacitású, a szennyvíz csatorna 42 km hosszú. A DRV Rt. évi rendes közgylése A DRV Rt. évi rendes közgylésére május 8-án került sor. A szokásos napirendek mellett, amelyek az Rt. elmúlt évi gazdálkodásának eredményeit ismerik el és a 2001-es év üzleti tervét hagyták jóvá az ezekhez kapcsolódó döntésekkel együtt, elterjesztésre került az Alapító Okirat módosítása a megváltozott tulajdonosi szerkezet miatt, továbbá a visszavásárolt dolgozói részvények újraértékesítése. A VCSO Szakmai Szövetsége A VCSO Szakmai Szövetsége tagszervezeteinek vezeti Országos Igazgatói Értekezleten vettek részt április elején Egerben. Az értekezlet során az els számú vezetk az EU csatlakozás ágazati elkészítésének sajátosságai mellett többek között az aktuális vízminség védelmi, szennyvíz elvezetési témákat, a 38-as rendelet várható módosításait, az ISO minsítések tapasztalatait beszélhették meg a KöViM és a Lakásszövetkezetek szakembereivel.

6 Megállapodást jött létre Megállapodást jött létre a DRV Rt. és a VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete között mintegy ötvenegy millió forint felhasználásáról. Az összegbl részben további alapbéremelések hajthatók végre a társaság léte és jövje szempontjából fontos munkakörökben, részben pedig a kiemelt projektek mozgóbér finanszírozása bonyolódik le belle ebben az évben. Kiegészítésre kerül a fizikai állományú munkavállalók célfeladathoz kötött mozgóbér összege is. Az alapbéremelések a technológusokat, az informatikusokat, a szellemi foglalkozású csoportvezetket, pályakezdket valamint a nem vezet beosztású, felsfokú végzettséget igényl munkaköröket betölt munkatársainkat, mintegy 140 ft érinthet. Interaktív Turisztikai Zöld Vonat Interaktív Turisztikai Zöld Vonatot indít a MÁV május 5-én Budapestrl a Környezetvédelmi, a Közlekedési és Vízügyi, az Oktatási és a Gazdasági minisztériumok szakembereivel. Útirány a Balaton és környéke, ahol az érintett vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelségek, regionális tanácsok, felsoktatási intézmények és a víziközm társaságok (DRV Rt és Bakonykarszt Rt)képviselivel kiegészülve a konferenciakocsiban megtárgyalják a Balaton felvidék és a Bakony vízbázis védelmi programját, a regionális uniós pályázatok lehetségeit valamint a Balaton térségi szennyvíz elvezetési és tisztítási kérdéseket. A két naposra tervezett programon társaságunkat a három érintett üzemigazgató és Pálfi Imre közmigazgató, mszaki vezérigazgató helyettes képviseli. Figyelem! Figyelem! A locsolási kedvezményre vonatkozó fogyasztói igénybejelentéseket április 15-e után is fogadunk, a feltételeknek megfelelknél viszont ebben az esetben csak a jöv évben lesz érvényesíthet a kedvezmény! A DRV Rt. közgylése A DRV Rt. közgylése, amelyet Siófokon, május 8-án tartottak, a következ fontosabb döntéseket hozta: - a DRV Rt évi beszámolóját, annak mellékleteit változatlan tartalommal elfogadta, - a társaság évi üzleti tervét (benne a 12,5 %-os keresetfejlesztést) jóváhagyta, - a felügyel bizottságba Hatfaludi Bálintot a ftulajdonos, Pintér Lajost a DRV részérl megválasztotta, - a 2001.május 8-ig visszavásárolt 2481 db dolgozói részvény dolgozói körben névértéken történ újraértékesítését engedélyezte.

7 Bels Ellenrzési Önálló Csoport A Bels Ellenrzési Önálló Csoport vezetésével Máté Attiláné lett megbízva egy éves határozott idtartamra. Az új munkatárs korábban a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalatnál bels ellenrként dolgozott, majd a siófoki Csarnok és Piac Igazgatóság fkönyvelje, késbb mintegy 8 évig annak ügyvezet igazgatója volt. Dr. Fónagy János úr levele Dr. Fónagy János úr Közlekedési és Vízügyi miniszter levelet intézett többek között a DRV Rt dolgozóihoz is: Tisztelt Munkatársunk! Az Országgylés módosította Munka Törvénykönyvét, amellyel összességében kedvezbb helyzetbe hozta a munkavállalókat, és eleget tett az Európai Uniós követelményeknek is. Az utóbbi idben sok olyan téves információ látott napvilágot, amely megzavarhatja a munkavállalókat, alaptalan aggodalmakat kelthet bennük. Ezért is tartjuk fontosnak tájékoztatni Önt a valós tényekrl. A Munka Törvénykönyvének módosítása nyomán június elsejétl: az általános rendben foglalkoztatottak esetében a törvényes munkaid heti 40 óra marad, a munkavállalókat továbbra is heti kett pihennap illeti meg, amelyek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. Azoknak, akik eddig is pihenhettek szombaton, ezután sem kell dolgozniuk ezen a napon [MT 124. (1) bekezdés], az elrendelhet heti munkaid - túlmunkával együtt értend - leghosszabb mértéke 72 óráról 48 órára csökken. az új rendelkezés - a torz információkkal ellentétben - nem vezeti be az "ingyenes többletmunkát", hanem a munka díjazás körében az "egyenl munkáért egyenl bér" elvét, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát írja el [MT 142/A. ], az új szabályok korlátozzák a munkavégzést a munkaszüneti napokon, ezért nagymértékben elsegítik a nemzeti és vallás ünnepeink tiszteletben tartását, a munkavállaló védelmében az átirányítás idtartamát a más hasonló intézkedések (kiküldetés, kirendelés) idtartamával együtt kell számolni, és ezek együttes mértékének korlátozását rendeli el a törvény [83/A. (4) bekezdés]. Ez az id az eddig 6 hónapról 5 hónapra mérsékldik, a fiatal munkavállalókra, a nkre és a kisgyermekes dolgozókra vonatkozó új szabályok bevezetése növeli a munkavállalói biztonságot, és a családok védelmét, a munkavállalók érdekében az általános szabályoktól eltér munkaid beosztás csak a szakszervezetek jóváhagyásával, kollektív szerzdésben vezethet be.

8 Reméljük, hogy tájékoztatásunk megnyugtatja! Esetleges kérdéseivel forduljon közvetlen vezetjéhez, akitl minden részletkérdésre kiterjed felvilágosítást kaphat. Köszönjük figyelmét! Munkájához további jó egészséget kívánunk! Budapest, április 28. Üdvözlettel: Dr. Fónagy János sk Gépészeti Üzemigazgatóság A Gépészeti Üzemigazgatóság tevékenységének több oldalú elemzését kezdték meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszékének szakemberei. Megbízásunk alapján a munka az alábbi feladatok elvégzését irányozta el: (1) az üzleti folyamatok, a szolgáltatások, továbbá a Gépészeti Üzemigazgatóság szervezetének és erforrásainak feltérképezése, (2) az üzemigazgatósági szolgáltatások társaságon belüli és társaságon kívüli piaci lehetségeinek vizsgálata, (3) a szolgáltatási gyakorlattal kapcsolatos tervezési, szerzdéskötési, elszámolási és jelentési gyakorlat vizsgálata, (4) a szolgáltatások kiszervezési lehetségeinek vizsgálata. Bizalom Nyugdíjpénztár A Bizalom Nyugdíjpénztár a közelmúltban két küldött közgylést tartott. Április 5-én Török László személyében, aki egyébként a DmRV Rt gazdasági vezérigazgató helyettese, új elnököt választottak, az alapszabályt a törvényi változások szerint módosították és nevet is változtattak. Az új név: "Bizalom" Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. A május 9-ei küldött közgylés a tavalyi évrl szóló beszámolót elfogadta. Sikeres évet zárt a Pénztár, a stabil mködést új munkáltatói tag belépése is jelezte. A hozam 8,3 %-os volt. Az összesen 6200 tagot számláló önkéntes pénztár a DRV Rt-tl 1900 taggal rendelkezik. SAP rendszer Az SAP rendszeren belüli ISU modul ez év közepére tervezett mködésbe lépésével a Pécsi és Somogy megyei üzemigazgatóságon megváltozik a díjbeszedés rendszere. Csekken és átutalással lehet majd rendezni a számlát, a fogyasztót készpénz beszedést végz munka- társunk nem fogja felkeresni. Feladategyeztet megbeszélés Feladategyeztet megbeszélést tartott a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Környezetvédelmi Felügyelség és a DRV Rt május 17-én. A minden évben ismétld értekezleten a jelenlegi és távlati feladatok kerültek terítékre.

9 Szezoni tájékoztatók Szezoni tájékoztatók lesznek a társaság alaptevékenységet végz egységeinél: - Nyugat-balatoni Üzemigazgatóság május Somogy megyei Üzemigazgatóság május Dél-balatoni Üzemigazgatóság június 6. - Fejér megyei Igazgatóság június Észak-balatoni Üzemigazgatóság június 13. Összevont üzemvezeti értekezlet Összevont üzemvezeti értekezlet volt Balatongyörökön május 10-én, ahol a közm üzemeltetés idszer kérdései mellett többek között kiemelten volt szó az SAP R/3 moduljainak bevezetésével kapcsolatos kérdésekrl. Éves kibvített vezeti ülések Az éves kibvített vezeti ülések idpontjairól döntött a társaság vezetése. Ennek megfelelen július 23-án, szeptember 24-én, október 29-én és december 17-én, hétfi napokon lesznek az összejövetelek. Marcali város Marcali városban még ma is több mint 900 olyan háztartás van, amely nincs rákötve a csatornahálózatra- írja a Somogyi Hírlap. A város vezetése kedvezményes hitellehetség kidolgoztatásával is támogatja a lakosokat annak érdekében, hogy a törvényben elírt rákötési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. SAP integrált vállalatirányítási rendszer Az SAP integrált vállalatirányítási rendszer alapmoduljainak próbaüzeme sikeresen lezárult. A munka hivatalos értékelésére a közremködk részvételével június 15-én került sor a Dél-balatoni Üzemigazgatóságon. Vezérigazgatónk személyesen köszönte meg a társaság jövje szempontjából meghatározó fejlesztésben résztvevk munkáját. Felügyeleti audit Felügyeleti auditot tart június 27-én a balatonfkajári szennyvíztisztító telepen és annak elvezet rendszerén a Lloyd's Register Magyarország Kft, amely Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk tanúsítója. Munkatársaink, hasonlóan az elz idszakhoz, lelkiismeretesen felkészültek, így reményeink szerint az zökkenmentesen zajlik majd.

10 Minségügyi dokumentációink Minségügyi dokumentációink elektronikus úton (bels hálózaton) történ terjesztésének elkészítése hamarosan befejezdik. Jelenleg az ezzel kapcsolatos oktatásokat szervezi, ütemezi a minségbiztosítási vezet. Részletesebb információ a következ számban. Országos Mérésügyi Hivatal Az Országos Mérésügyi Hivatal elnöke, dr. Pákay Péter, valamint a német mérésügyi hivatal elnökhelyettese, professzor dr. Manfred Kochsiek tett látogatást a DRV Rt. Gépészeti Üzemigazgatóságán. A magas beosztású német szakember az OMH vendégként tartózkodott hazánkban, és vélheten azért esett választása az üzemigazgatóságunkra, mert az országban nagy jelentség a cég mérésügyi tevékenysége, valamint az általa készített mérpadokra is kíváncsiak a külföldi szakemberek. (Varga Gyöngyi gazdasági vezet) Közm konferencia Közm konferencia volt Keszthelyen június 7-én és 8-án. Kiemelt helyen szerepeltek az újszer technológiák, és a meglév hálózatok rekonstrukciós lehetségei. Az eladók között volt Pálfi Imre közmigazgató, mszaki vezérigazgató helyettes, aki "Víz- és csatornahálózatok üzemeltetési tapasztalatai és problémái" címmel tartott eladást. Somogyjád Község Somogyjád község milleniumi zászló- átadási ünnepségén dr Fónagy Jánossal a KöViM miniszterével, Szita Károly kaposvári polgármesterrel együtt részt vett Tóth István vezérigazgató is. Az esemény során lerakták Somogyjád, Várda, Magyaregres, és Somogyaszaló szennyvízcsatornázásának "alapcsövét". A létesítmény nettó 953 millió Ft-os bekerülési költség mellett júliusában kerül átadásra. Gazdasági vezérigazgató-helyettes A gazdasági vezérigazgató-helyettes ez évben várható nyugdíjba vonulásáról számoltunk be korábban. A pozíció betöltésére meghirdetett pályázat és álláshirdetés eredménytelensége következtében elállott helyzet megoldására vezérigazgatónk megállapodott dr. Molnár Lászlóval a gazdasági vezérigazgatói munkakör változatlan ellátásáról

11 Visszavásárolt dolgozói részvények A visszavásárolt dolgozói részvények újra értékesítésre kerülnek a társaságnál. A 2481 db részvényt Ft/db-os névértéken a munkaviszonyban állók vásárolhatják meg. Ezeknek az értékpapíroknak a megszerzésére már nem érvényes a vásárlási kedvezmény, hiszen azt már az els tulajdonos igénybe vette. Az érvényes törvényi szabályozás értelmében saját részvényt az Rt csak egy évig tarthat tulajdonban, ha ezen idszakon belül nem sikerül az eladás, a részvényeket be kell vonni. A DRV Rt. tulajdoni hányadot szerzett A DRV Rt. tulajdoni hányadot szerzett a Hosszúhetényi Vízm Kft-ben. A gazdálkodó szervezet közgylésén társaságunkat Bódizs József pénzügyi igazgató képviselte, ahol elfogadásra került a év mérlegbeszámolója. Az elért mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba került. A évi üzleti terv vitája több üzemeltetési és díj problémát felszínre hozott. Ennek ellenére a Kft bízik a további eredményes mködésben. A 38/1995-ös Kormányrendelet módosítása A 38/1995-ös Kormányrendelet módosításának elkészítési fázisában kerekasztal beszélgetést szervezett a Szakmai Szövetség amelyen az Rt részérl Pálfi Imre és dr. Molnár László vezérigazgató helyettesek vettek részt. A meghívottak között voltak a Fogyasztóvédelmi Ffelügyelség, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége valamint több érintett minisztérium képviseli. Vezet téma volt a fmérk és mellékmérk funkcionalitása az elszámolás szempontjából. A konzultáció június 29-én folytatódik. Az SAP rendszer ISU modulja Az SAP rendszer ISU modulját (amely fontos szerepet fog betölteni a fogyasztói kapcsolatok kezelésében, hiszen többek között a fogyasztók felé kiküldött számlákat fogja elállítani az új rendszer keretében) július elsejétl próbáljuk ki éles adatállomány tesztelésével a Pécsi és a Somogy megyei üzemigazgatóságokon. Ezen egységeknél októbertl már az SAP által készített számlák mennek ki a fogyasztók felé. A leolvasási és számlázási rend is módosul: az állandó lakossági fogyasztók vízmérit 3 havonta olvassuk le és két rész-számla(havi számla) kiküldését követen ugyancsak 3 havonta bocsátjuk ki az ún."elszámoló számlát". A részletekrl az ügyfeleket elre, írásban tájékoztatjuk a kiküldésre kerül számlák mellékletében. A többi alaptevékenység egységnél január elsejével indul az ISU modul használatba vétele.

12 A DRV Rt. Etikai Kódexének kiadása A DRV Rt. Etikai Kódexének kiadása finisébe jutott, miután a Társaság vezetése, a KÜT és a szakszervezet elfogadta a kódex tervezetét. Rögzítésre kerültek benne mindazok az elvek, értékek, amelyekhez az Rt mködése során ragaszkodunk. A kódex meghatározza a kultúrált magatartás szabályait, a munkatársak közötti és a Társaság küls környezetével fenntartott kapcsolatok általános etikai elvárásait. A normák betartása hozzájárul mködésünk hatékonyabbá tételéhez, dolgozóink, fogyasztóink és a tulajdonosok elégedettségének növeléséhez. Az Etikai Kódex szabályainak alkalmazására vonatkozó megállapodás várhatóan a Kollektív Szerzdés része lesz. Hencz Gyuláné Hencz Gyuláné a Számviteli Osztály vezetje nyugdíjba vonul szeptember 8-án. A szervezet irányítását a felmentési idejét tölt vezet helyett -átmenetileg megbízással- Bózáné Bózsa Katalin látja el. 1-5 havi termelési adatok Az 1-5 havi termelési adatok, amelyeket a Szolgáltatási és Vízgazdálkodási Osztály közölt, bizakodásra adnak okot. Az elmúlt év hasonló idszakához képest a Balaton üdülterületén 4,2 %-os növekedést tapasztaltunk. A Velencei tó térségében ugyan 12,98 %-os csökkenés következett be, de társasági szinten 2,03 % az ivóvíz termelés növekedése. Kibvített vezeti értekezletek Kibvített vezeti értekezletekre a második félév során az alábbi idpontokban kerül sor: július 23, szeptember 24, október 29, december 17. Szennyvíztisztítók a tó körül Szennyvíztisztítók a tó körül címmel számolt be a Ma és Holnap elnevezés környezetvédelmi és területfejlesztési folyóirat balatoni száma a DRV Rt. környezetvédelmi tevékenységérl. Tóth István vezérigazgató jegyzi a cikket, amely tájékoztatást ad a szennyvízelvezetés és-tisztítás helyzetérl, és a kiemelt távlati célok közé sorolja a korábbi építés telepek szükség szerinti rekonstrukcióját, a szagszennyezést, valamint a korróziót megelz eljárások, továbbá a laboratóriumi háttér továbbfejlesztését és az üzembiztonság megrzését. Egyesült Királyság - Magyarország Vízügyi Együttmködési Szeminárium Egyesült Királyság - Magyarország Vízügyi Együttmködési Szeminárium résztvevi voltak a központ mszaki szakterületen dolgozó vezet munkatársai valamint a területi egységek elsszámú vezeti július 3-án. A szeminárium vezetjének üzenete az összejövetel céljaként

13 megfogalmazta: "Az Egyesült Királyság kormánya és vízügyi ágazatunk szívesen megismerkedne az ezeken a területeken felmerül kihívásokkal kapcsolatos magyar megközelítésekkel, valamint feltárná az együttmködés területeit, hogy Magyarország is hasznosíthassa azt a jelents szakértelmet, amelyet az Egyesült Királyság ipara a víz- és szennyvíz ágazatban megszerzett." Vezérigazgatónk meghívást kapott az elz napi fogadásra is, amelyet a Brit Nagykövet Úr a brit vízügyi delegáció tiszteletére adott. Milliárdos nagyságrend területfejlesztési támogatás Milliárdos nagyságrend területfejlesztési támogatás mellett július 11-én indult az "alapcs letétellel" az a kivitelezési munka, amely Barcsot és a környez 17 települést érinten társaságunk Beruházási Osztályának lebonyolításában készül el 2002.év végéig 6,8 milliárd forintos költséggel. A próbaüzem fél éves idtartamra tervezett. A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelez a Dráva menti Csatornaépít Konzorcium lett, melynek tagja a Délviép Kft, továbbá a Szabadics Közm és Mélyépít Kft. A szennyvíz csatornázási és tisztítóm építési program során 161,1 km gravitációs és 91,3 km nyomóvezeték, 68 db. házi, 48 db. hálózati szennyvízátemel, 24 db. szagtalanító valamint egy 3000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep épül. A telep ki fogja elégíteni az ISO szabvány követelményeit, lehetséget biztosítva a tanúsítvány megszerzéséhez. Vezérigazgatói körlevél karácsony és szilveszter közötti munkanapokkal kapcsolatos vezérigazgatói körlevél jelent meg december 27, 28, 29-re általában rendes szabadságot kell kiadni. Ez természetesen nem vonatkozik a megszakítás nélkül üzemel munkarend szerinti beosztásban foglalkoztatottakra. Szegerd, Hollád, Fnyed és Tikos Szegerdn, Holládon, Fnyeden és Tikoson egészséges ivóvizet fogyaszthat a lakosság, miután összekapcsolták a kis falvakat a regionális rendszerrel - tette közzé a Somogyi Hírlap. Dr. Gyenesei István a megyei közgylés és a megyei területfejlesztési tanács elnöke avatta fel a 34,5 millió forintos költséggel megépített új víziközmvet. A Somogy megyei Üzemigazgatóság által üzemeltetett létesítmény megvalósulásához társaságunk is hozzájárult, és mint Tóth István vezérigazgató kiemelte, a helyi kutak által szolgáltatott víz minségével és a víznyomással kapcsolatos problémák véglegesen megoldódtak. 10 évre szóló koncessziós üzemeltetési szerzdés 10 évre szóló koncessziós üzemeltetési szerzdést írt alá a DRV Rt Iváncsa, Besny és Beloiannisz polgármestereivel. Társaságunk a fejér megyei települések szennyvízelvezetésére és tisztítására kiírt koncessziós pályázat elnyerésével vált immár teljes kör helyi víziközm szolgáltatóvá, hiszen az ivóvizet korábban is mi biztosítottuk.

14 Vízmér óra hitelesít pad Gépészeti Üzemigazgatóság legyártotta és Lettországba, Liepája városába szállította június elején azt a kétsoros vízmér óra hitelesít padot, amelyet az ottani mérésügyi hivatal rendelt meg. A helyszínen megtörtént a sikeres üzembe helyezés és az átadás. Az összesen mintegy 1700 km-es utat gépkocsival tette meg Máté László üzemigazgató, Réti Gyula csoportvezet, Schmidt Pál mvezet és Róka Gyz mszerész. Vízmkezel szakmunkásképzés Vízmkezel szakmunkásképzésre a 2001/2002. tanévre a siófoki Baross Gábor Szakmunkásképz és Szakközépiskolába 15 f iratkozott be. Társaságunk a gyakorlati képzési hely biztosítására tanulószerzdést fog kötni a fiatalokkal. Az elssökkel párhuzamosan a második évfolyamban 8 f folytatja sztl tanulmányait. Szakmai mhelymunka A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium szervezésében tovább folyik a szakmai mhelymunka az alaptevékenység bibliájának tekinthet 38/1995-ös Kormányrendelet módosítása tárgyában. Dr. Hajós Béla helyettes államtitkár úr vezetésével a Szilvásváradon július 17-én tartandó igazgatói értekezlet is foglalkozik a kérdéssel. Igazgatósági ülés A DRV Rt Igazgatósága július 18-án tartja soron következ ülését, amelynek napirendjén az alábbiak szerepelnek: Jelentés a társaság ügyvezetésérl, vagyoni helyzetérl és üzletpolitikájáról. Az üzleti terv I-VI. havi teljesítésének értékelése. Szervezeti és Mködési Szabályzat módosítása. Támogatja a részvénytársaság Támogatja a részvénytársaság a hasznosítható, igazolt nyelvtudás megszerzését. A tervek szerint elssorban a közvetlen fogyasztói kapcsolatokkal rendelkez, illetve az idegen nyelv szakirodalomból merített tudás felhasználásának lehetségét biztosító munkakörökben dolgozók köthetnek majd tanulmányi szerzdést az állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése érdekében.

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák Balatonfüred (V.I.)- A hosszan tartó hideg gondoz okozhat a vízellátásban, hogy milyen mértékt, arról Lenthár József,

Részletesebben

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 0 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása 30 3. A

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

Nemzeti emlékhely lett az egri vár 2,5 millió forintos adomány gyermekeknek Országos mikrohitel konferencia Új társasházi korszerűsítési pályázat

Nemzeti emlékhely lett az egri vár 2,5 millió forintos adomány gyermekeknek Országos mikrohitel konferencia Új társasházi korszerűsítési pályázat heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. december 5. évfolyam 12. szám Nemzeti emlékhely lett az egri vár 2,5 millió forintos adomány gyermekeknek Országos mikrohitel

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben

Abádszalóki. alapkőletétele. június-szeptember HÍRNÖK 06-09. Ára: 100,- Ft. A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai. Évzáró az óvodákban

Abádszalóki. alapkőletétele. június-szeptember HÍRNÖK 06-09. Ára: 100,- Ft. A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai. Évzáró az óvodákban Abádszalóki az Abádszalóki Önkormányzat lapja HÍRNÖK XVI. évf. 6-9. szám 2012. június - szeptember Fotó: Mészáros János 06-09. június-szeptember A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai Szennyvíz

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2013. JÚNIUS TARTALOM Közgyűlés 2013. Működési engedély A kérelem határidőre benyújtva Üzleti terv 2 3 4 A

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

El a kezekkel az Atomerõmûtõl!

El a kezekkel az Atomerõmûtõl! www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS-JÚNIUS Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM El a kezekkel az Atomerõmûtõl! Tiltakozó aláírásgyûjtés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben