Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104"

Átírás

1

2 Könyvtárellátó Nonprofit Kft Budapest, Váci út 19. Tel.: Levélcím: 1391 Budapest, Pf Ügyvezető igazgató Tőczik Zsolt Tel.: /103 Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104 Titkárság Tel.: /105 Fax.: Könyvtári értékesítés Bariczné Rózsa Mária Tel.: /264 Új Könyvek és bibliográfia Szirtes Borbála Tel.: /286 Logisztika Konyicsákné Kreisz Katalin Tel.: /275 Kódex Könyváruház 1054 Budapest, Honvéd u. 5. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8:00-18:00, szombat: 8:00-14:00 Telefon: /207 Fax: A Kello Infopontok elérhetőségei: kello.hu/rolunk/kello-pontok Keressen minket a Facebookon is: facebook.com/konyvtarellato.kft

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Fe le lős ki adó: Tőczik Zsolt Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, február Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK og. og tu do mány Smuk Pé ter (1975 ) A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete : a demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái európai standardok és közép-európai kihívások. Bp. : MTA BTK, p. ; 24 cm (Mé dia tu do má nyi köny vek) ISBN fű zött : 3000, Ft al kot mány köz jog po li ti ka tör té net Eu ró pai Unió Kö zép-eu ró pa Sz A de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala ku lá sa és mű kö dé se el en ged he tet len egy de mok rá ci á ban, a min den ko ri ha ta - lom nak pe dig szer vez nie és tá mo gat nia kell a po li ti kai dis kur zu sok sok szí nű sé gét írja Smuk Pé ter, aki köny vé ben a téma kü lön bö ző kér dé se it jár ja kö rül. A szer - ző a rö vid be ve ze tő után, nem zet kö zi és ma gyar jogi do ku men tu mok fel hasz ná lá - sával tisztázza az állam erre irányuló intézményvédelmi kötelezettségének elméleti alapjait, majd bemutatja a médiafelületeket, az európai médiastandardo - kat, a választási kampányokat, a parlamenti viták nyilvánosságát, az utca és a vi - lág há ló sze re pét. A leg hang sú lyo sabb fő fe je zet a de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala ku lá sá nak al kot má nyos ga ran ci á i val fog lal ko zik, szé les kö zép-eu ró pai ki te - kintést nyújtva olyan területekre, mint a médiaszabályozás, a médiapluralizmus és a közszolgálatiság in téz mé nyi ga ran ci ái, az információszabadság, a kam pánysza bá lyo zás, a képviselői jogok vagy a parlamenti ülések közvetítése. A végig jegyzetelt kötet a felhasznált jogforrások és irodalom listájával zárul. A so ro zat ban leg utóbb: Hír lik, hogy Beth len ( ) A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Ma gyar köz jog és po li ti ka, ( ) 3

6 Úgy sze ret tem vol na, ha nem bán tot tak vol na : a csa lá don belüli gyermekkori traumatizáció: elmélet és terápia. Kuritárné Sza bó Il di kó et al. (szerk.) Bu da pest : Oriold és Tár sai K., cop p. ; 21 cm ISBN fű zött : 3900, Ft csa lá don be lü li erő szak gyer me kek sze xu á lis bán tal ma - zá sa lel ki tra u ma or vo si pszichiátria Fáj dal mas, sok ko ló, egy szer smind vi lág mé re tek ben is sú lyos prob lé mát dol goz fel a vas kos szak könyv, ame - lyet a Deb re ce ni Egye tem Ma ga tar tás tu do má nyi In té ze - té nek ok ta tói, doktoranduszai, va la mint je les kli ni kai pszi cho ló gu sok ír tak. A több mint húsz szer ző szak ava tott ta nul má nyai a mára jár vány sze rű mé re te ket öltő gyer mek ko ri bán tal ma zá sok ra (abúzus) hív ják fel a fi gyel met. A csa lá don be lü li el ha nya go lás, az ér zel mi, a fi zi kai és a sze xu á lis bán tal ma zás, erő szak olyan él mé nyek, ame lyek alap ve tő en ha tá roz zák meg azok el szen ve dő i nek gyer mek- és fel nőtt ko rát. A sok szor hosszú idő re ho mály ban ma radt cse lek mé - nyek el kö ve tői gyak ran ma guk is ko ráb bi ál do za tok, akik olyan sze mély ként okoz nak egész élet re ki ha tó fáj dal mat és szen ve dést, aki ben a gyer mek meg bí - zik. A prob lé ma nagy sá gát jel zi, hogy becs lé sek sze rint ma Eu ró pá ban ti zen - nyolc mil lió bán tal ma zott gyer mek él, de egy USA-be li fel mé rés sze rint is a vizs gál tak két har ma da szá molt be csa lá don be lü li ár tal mas él mé nyek ről. Az egy ben te ma ti kus fe je ze te ket is je len tő írá sok egye bek mel lett arra ke re sik a vá - laszt, ho gyan éli meg a gyer mek a bán tal ma zás kü lön bö ző for má it, mi lyen me - cha niz mu sok se gí tik ab ban, hogy túl él je a vele tör tén te ket, vagy mi lyen hosszú távú ér zel mi, kap cso la ti, kog ni tív és bi o ló gi ai ha tá sai le het nek a bán tal ma zás - nak. A Kuritárné Sza bó Il di kó kli ni kai szak pszi cho ló gus-te ra pe u ta, tan szék ve - ze tő egye te mi do cens és Tisljár-Szabó Esz ter pszi cho ló gus szer kesz tet te kö tet összeg zi a traumatizáció pszi cho ló gi á já nak leg alap ve tőbb is me re te it, de fi ni ál ja az alap fo gal ma kat, is mer te ti a leg fon to sabb epidemológiai ada to kat, emel lett pe dig a traumatikus ese mé nyek re adott jel lem ző re ak ci ó kat és kór ál la po to kat is ér tel me zi. Az ál do za to kat is meg szó lal ta tó, ér zel me ket és in du la to kat ki vál tó, egy szer re tör té ne ti, kul tu rá lis és neurobiológiai meg kö ze lí té sű írá sok né ma sá - gá ban is drá mai le zá rá sa az a füg ge lék ben kö zölt né hány gyer mek rajz, me lyek - nek al ko tói az abúzus meg rá zó él mé nyén men tek ke resz tül. A kü lön fé le terápiák ta pasz ta la tai alap ján a ki ve ze tő utat is fel mu ta tó ta nul mány gyűj te mény a gyer mek vé de lem ben, az ok ta tás ban, a szo ci á lis el lá tás ban, az igaz ság szol gál ta - tás ban vagy a bün te tés-vég re haj tás ban dol go zók nak mel lett a tár sa dal mi je len - sé gek iránt ér dek lő dők figyelmébe ajánlható. 4

7 Köz igaz ga tás Hausel Sán dor (1954 ) Nógrád vármegye II. ózsef-kori közigazgatási iratanyagának regesztái, Ba las sa gyar mat : MNL Nóg rád M. Lvt., CD-ROM ; 12 cm + mell. (Nagy Iván könyvek. 18.) ISBN mű anyag tok ban : 1500, Ft köz igaz ga tás hely tör té net mű ve lő dés tör té net tör té ne ti feldolgozás Sz A Nógrád Megyei Levéltár társadalom- és gazdaságtörténeti szem pont ból egy aránt nagy for rás ér té kű, ugyan ak kor rit kán ku ta tott, ér té kes irategyüttese (fondja) a II. ó zsef féle köz igaz ga tás után fenn ma radt ik ta tott irat - anyag. Az anyag ból egy részt az kö zöt ti ügy vi te li nap lók és ik ta tott ira tok let tek fel dol goz va, más részt pe dig az kö zöt ti évek ből csak az ügy kö rök be ren de zett ira tok, mi vel a nap lók hi á nyoz nak. Az adat bá zis összes sé - gé ben ügy ki vo na tos is mer te té sét tar tal maz za. e len, Hausel Sán dor, a Nógrád Megyei Levéltár főlevéltárosának szerkesztésében megjelent CD-ROM ezt a hatalmas iratanyagot mutatja be, és kiegészíti a tokban található kis füzet is, amely tartalmaz egy rövid bevezetőt, kitérve az iratanyag sajátosságaira, a telepü - lések II. ózsef-kori nemzetiségi, népesedési, birtoklási és anyagi viszonyaira, továbbá az iratanyagot létrehozó megyei hivatalnokokra. Levéltárosok, hely - tör ténészek számára rendkívül hasznos kiadvány. A sorozat legutóbb ismertetett kötete (16.): Írások a forradalomról ( ) HAUSEL Sán dor le vél tá ros, hely tör té nész. A Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Nóg - rád Megyei Levéltára Balassagyarmati Fióklevéltárának vezetője, főlevéltáros. Pe da gó gia. Gyer mek ne ve lés Felvi tá jo ló : 2015 : Sze ke res Viktóra (szerk.) [Bu - da pest] : Educatio, [2015]. 311 p. ; 24 cm ISSN fű zött : 2195, Ft felsőoktatás felvételi tájékoztató Magyarország 2015 K I X Az Educatio által minden évben összeállított kiadvány ezúttal is színes fotók, látványos diagramok, térképek, továbbá az egyes szakok lehetőségeit, jövőjét bemutató ismertetések kíséretében nyújt részletes leírást a felsőoktatási intézmények kínálatáról a felvételizők számára. A szerkesztők elsőként bemutatják a felvételivel kapcsolatos általános ismere- 5

8 teket (részletesen foglalkozva a finanszírozási kérdésekkel és az e-felvételivel), majd ezt követi az Élet hallgatóként című fejezet, amely már a sikeres felvételit követő idő - szakra koncentrál. Ezek után sorrendben olvashatnak a diákok az egyes képzésterületekről, szakokról: az agrár-, a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az informatikai, a jogi, a közigazgatási, rendészeti és katonai, a műszaki, a művészeti, a művészetközvetítési, az orvos- és egészségtudományi, a pedagógiai, a sporttudományi, a társadalomtudományi és a természettudományi képzésről. Minden alapszak esetében megismerhetik a 2014-es felvételi ponthatárokat, az érettségi követelményeket, a képzés általános jellemzőit, az egyes szakirányokat, a mesterképzési és az elhelyezkedési lehetőségeket. Az utolsó fejezet az egyetemek fontosabb adatait tartalmazza. A kézirat adatgyűjtése november 10-én zárult le. Minden középiskolai és nagyobb általános gyűjtőkörű könyvtárba érdemes beszerezni. Az idő sza ki ki ad vány előz mé nye: Fel vé te li tá jo ló 2014 ( ) 6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK Or vos tu do mány. Egész ség ügy Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné Cservik And rea (1978 ) gyöngy sor a lel kem ből. [Bu da pest] : Magánkiad., [430] p. ; 21 cm ISBN fű zött : 6181, Ft életvezetés ezoterika Má so dik köny vé vel je lent ke zik Cservik And rea vaj da sá gi szerző. A Könyv be zárt em lé ke zet ( ) című re - gény után ezúttal saját gondolatait írta ki magából a szer - ző: bölcsességeket, az élet apó eseményeit. Olykor vidám, más kor szo mo rú gon do la to kat örö kí tett meg írás - ban, az év min den nap já ra idő zít ve egyet, a né hány so ro sak tól a más fél ol da la so - kig. Álljon itt illusztrációként a 34. napra időzített bejegyzés egy részlete: A dal lam ott van a lel ked ben, csak fogd a hang szert és játssz! A hang szer te vagy, a bel ső lé nyed. Csak is tő led függ, hogy ho gyan szól a dal, tő led függ, hogy egy ál ta - lán meg szó lal-e. Te vagy a szer ző je, Te vagy a mű vész! A kér dés az, hogy ki hasz - ná lod-e a te het sé ged vagy vesz ni ha gyod?! Ma gán hasz ná lat ra aján lott kiadvány. CSERVIK And rea vaj da sá gi ma gyar ama tőr író. Leg utóbb is mer te tett műve: Könyv be zárt em lé ke zet ( ) 6

9 Természetgyógyászat. Gyógyszertan. Terápiák Totton, Nick Egy be ve ze tés a szomato-pszichoterápiába. Bp. : Oriold, p. ; 21 cm ISBN fű zött : 3300, Ft pszi cho te rá pia szomatológia Sz A szomato-pszichoterápia olyan ho lisz ti kus te rá pia, amely az emberekhez egységes testelmeként közelít, és terápiás hozzá - állásának középpontjában a testet öltött kapcsolat áll. Ma már különböző változatai is kialakultak, a reichiánus terápiáktól a bioenergetikán, a tánc- és mozgásterápián keresztül az Ősin - tegrációig és a Folyamatorientált Pszichológiáig. elen kötet bemutatja, mi történik a szomato-pszichoterápia során, leírja az alapokat, a testelme fogalmától a testpolitikáig, felvázolja a főbb modelleket, majd egyenként ismerteti az egyes változatokat. A kötet tárgyalja a klinikai és etikai kérdéseket, majd az utol - só fejezet a szomato-pszichoterápia jövőjével foglalkozik. A könyv elsősorban elérhetőségeket tartalmazó függelékkel, irodalomjegyzékkel és tárgymutatóval zárul. A témára nyitott olvasóknak ajánlható. TOTTON, Nick brit terapeuta, szakíró. Eredetileg reichiánus terápiás képzésben ré sze sült az 1980-as évek ele jén. Ezt kö ve tő en Leedsben dol go zott pszichoterapeutaként és tré ner ként. e len leg a Leeds Metropolitan Egye tem ta ná ra. ár mű vek Az én kisenciklopédiám : közlekedési eszközök. Lengyel Or so lya (szerk.) Bp. : Ro land, [2014]. 48 p. ; 22x22 cm ISBN kö tött : 1895, Ft gyermekkönyv közlekedés jármű enciklopédia Gy Az én kisenciklopédiám címmel futó tematikus ismeretterjesztő sorozat jelen darabjában a gyerekek a közlekedési eszközökkel ismerkedhetnek meg. A képeskönyvben minden jár mű tí pus egy ol dal párt ka pott: a bal la pon az adott eszköz történetéről olvashatunk pár mondatban, míg a jobb oldalon egy egyszerű műszaki szerkezeti leírás kapott helyet. A kötetben összesen huszonhat eszköz kerül bemutatásra: a sort a ke rék pár nyit ja, s a komp zár ja, köz tük pe dig olya nok ról ol vas ha tunk, mint a quad, a lovaskocsi, a tro li busz, a fo gas ke re kű, a mágnesvasút, a gyrokopter, vagy a csó - nak. A színes rajzokkal illusztrált könyvet érdekességek és szómagyarázat zárja. A te ma ti kus so ro zat ban leg utóbb: Az em be ri test ( ) 7

10 Ven dég lá tás. Sza kács köny vek Dolesko Te réz (1821? 1883) Iga zi ma gyar kony ha. : Repr. kiad. [Onga] : Nemz. Örök - ség K., [2015]. 503 p. ; 21 cm ISBN fű zött : 4990, Ft sza kács könyv ha son más ki adás Rézi néni, azaz Doleskó Te réz még a 19. szá zad má so dik felében gyűjtötte kötetbe receptjeit. Az ezúttal tévesen az eredeti kiadás sorozatcímével (Iga zi ma gyar kony ha) meg je le nő Sze ge di sza kács könyv a hírös al föl di vá - ros ban je lent meg első al ka lom mal 1876-ban, majd pe dig ti zen hat ki adá sa lá tott nap vi lá got az 1930-as éve kig. A Nem ze ti Örök ség Ki adó reprint kiadásában megjelenő kötet alapján az igazi magyar konyha markáns ízeit állíthatja elő a háziasszony, aki kedvére válogathat a huszonegy szakaszra tagoló - dó receptek között. A régies nyelvezettel megírt mű első szakaszaiban a leve - sek, az előétkek, már tá sok és a kü lön bö ző hús fé lék el ké szí té si mód ja i ról olvashatunk. A vi szony lag vas kos könyv má so dik fe lé ben a sa lá ták, kom pó tok, tészták, torták, fagylaltok és más édességek készítését ismerhetjük meg. Az utol - só fejezetet a szerző a húsok fölszeldelésének és a szervírozás korabeli rész - leteinek szenteli. A konyhaművészet kedvelőinek figyelmébe ajánlható szakácskönyv a gaszt ro nó mia ha zai szak iro dal má nak egyik gyöngy sze me; je len ki adás él vez he tő sé gét vi szont ront ja a meg le he tő sen igénytelen kivitel. Elő ző ki adá sa (a Pytheas gon do zá sá ban) és a szer ző leg utóbb aján lott műve: Merena Mó ni ka Kedvenc sütemény receptjeim. [Budapest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fű zött : 3362, Ft sü te mény sza kács könyv Kedvenc süteményes receptjeit közli a szerző jelen vé - konyka kötetben. Összesen körülbelül százharminc recept szerepel a kiadványban, a gyors meggyes joghurtos sütemény től a házi kré me sig, a cső rö gé től a hókifliig, a cse - resznyés pudingos pitétől a rumos perecig, a gesztenyés szelettől a pezsgős tortácskákig. A szerző minden esetben közli a hozzávalók pontos listáját, majd az elkészítés módját. Általános gyűjtőkörű könyvtárak anyaga. 8

11 Ve ze tés tu do mány. Me nedzs ment. Szer ve zés Földi Ta más (1955 ) Menedzsment praktikum : vállalatvezetés az építőanyagipar ban. Bu da pest : Terc, cop p. ; 24 cm ISBN kö tött : 3900, Ft ve ze tés tu do mány vál la lat irá nyí tás me nedzs ment épí tő anyag-ipar Ma gyar or szág 21. szá zad útmutató Sz Mintegy harminc év alatt, az építőanyag-ipar területén szerzett tapasztalatai összegzéseként írta meg könyvét Földi Tamás, aki el ső sor ban arra kí ván vá laszt adni: mi től lesz va la ki jó vállalatvezető. Az első részben a vezetői tulajdonságok vizsgálatával foglalkozik, összegezve a főbb adottságokat, a szerinte szükséges menedzsmentfelfogást és a teammunka-képességet. A leghangsúlyosabb fejezet, a kissé félrevezető Az első nap az új cég nél cím alatt olyan hosszabb táv ra is fon tos té má kat taglal, mint a forgótőke szerepe, az értékesítés, a megbízható szállítók kiválasztása, a magyar piaci munka, az eredményesség és annak mérése, a vállalat szervezettsége, a személyzeti munka, végül a külföldi terjeszkedés. A szerző mondanivalója alátámasztására számos példát is felhoz, természetesen az építőanyag-iparra támaszkodva. A magyarázó ábrákkal, táblázatokkal, diagramokkal és szórakoztató karikatúrákkal is ellátott kötetet irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. FÖLDI Ta más szer ve zet épí tő mér nök, mér nök-köz gaz dász, adó szak ér tő. Sta - ti kus ter ve ző ként kezd te pá lyá ját, majd több épí tő anyag-ipa ri cég nél dol go zott ve ze tő be osz tá sok ban. A rend szer vál tás előtt az Industrialexport Kül ke res ke del - mi Vál la lat üz let kö tő je volt kö zött a Hungarowork, kö zött a Rigips Hun gá ria Kft., kö zött az ASA Épí tő ipa ri Kft. ve ze tő je volt. Ko - ráb ban a Ma gyar Építőanyagipari Szö vet ség el nö ke ként is te vé keny ke dett. Szá mí tás tech ni ka Gál Kris tóf (1979 ) A Google Adwords nagy köny ve 2.0. [Bu da pest] : Klikk - mar ke ting Bt., p. ; 21 cm ISBN fű zött : 5990, Ft internet mar ke ting prog ra mo zás op ti ma li zá lás út - mu ta tó Az AdWords a Google által kifejlesztett kattintás alapú hirde - té si rend szer ben tör tént in du lá sa óta a vi lág egyik leg - hatékonyabb és legkedveltebb online hirdetési rendszerévé 9

12 nőtte ki magát. Sikerességének első számú oka az, hogy nem tűnik hirdetésnek, hiszen szoros összefüggésben van a felhasználó kereséseivel. Ennek a rendszernek az okos használatába vezeti be az olvasókat a téma hazai szakértőjének kötete. A szerző elsőként általánosságban mutatja be a Google AdWords-öt, aztán olyan területeket tárgyal, mint a fiók struktúra, a kezelőfelület használata, a kampánybeállítások, a kulcsszavak szerepe, a hirdetésbővítmények, a remarketing, a YouTube hirdetések, a landing oldalak vagy a hirdetés mérése, elemzése. A kötet a gyakori problémákra adott válaszokkal és szójegyzékkel zárul. Széles körben ajánlható beszerzésre. GÁL Kris tóf internetes mar ke tin ges, Google AdWords szak ér tő, cég ve ze tő. A Klikk mar ke ting blog ala pí tó ja, tu laj do no sa és rend sze res szer ző je. 7 MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT A mű vé szet kér dé sei ál ta lá ban Balas, Edith (1929 ) Szár nya ló ma dár. [Bu da pest] : Aura, p. ; 23 cm ISBN fű zött : 2290, Ft mű vé szet tör té nész kül föld ön élő ma gyar sze mé lyi ség holokauszt Ro má nia Egye sült Ál la mok szá zad memoár A kolozsvári születésű amerikai művészettörténész, egyetemi tanár, Edith Balas memoárjának magyar nyelvű kiadása nem véletlenül viseli a Szárnyaló madár címet. Emlékiratai angol kiadásának címe Brâncuşi egyik szobrának címét idézi, utalva arra, hogy mint ku ta tó és pro fesszor, az eu ró pai avant gárd jó is me rő je, so kat fog lal ko - zott a huszadik század e meghatározó alkotójának életművével (ld. Passuth Krisztina társszerzőségével: Brâncuşi és Brancusi; ). A szo bor címe, Bird in Space Ma dár a tér ben. A madár absztrakt alakja mintegy szimbóluma a szerző szüntelen küzdel met és re ményt su gár zó éle té nek. Nyolc van éves va gyok írta Edith Balas ben, és itt az ide je, hogy meg von jam éle tem mér le gét. Zsi dó nak szü let tem, ami Eu ró - pában már akkor is bizonyos veszélyeket hordozott magában Életem nem szűkölködött felemelő és rettenetes mozzanatokban. Sokszor néztem farkasszemet a halállal: a koncentrációs táborokban és a négy ízben is kiújuló mellrákkal vívott küzdelemben. A nyolcvanöt esztendős, Lővy Edit néven született szerzőnő fekete-fehér fotómelléklettel kiegészített könyvében olyan világról nyújt ismereteket, amelyet a mai magyarországi olvasóközönség kevéssé ismer, de megismernie szükséges. A szer ző élet raj za és leg utóbb is mer te tett műve (társsz.): Brâncuşi és Brancusi ( ) 10

13 Épí té szet. Ur ba nisz ti ka Déry At ti la (1954 ) Öt könyv a régi épí té szet ről. 6. Nyí lás zá rók. Bu da pest : Terc, cop p. ; 24 cm ISBN fű zött : 3900, Ft épí té szet mű em lék vé de lem épí tő ipar Ma gyar or szág Sz Ere de ti leg öt kö te tes re ter vez te Déry At ti la, a régi épí té - szet tel fog lal ko zó ma gyar nyel vű szak köny vek kö zött egye di nek és hi ány pót ló nak mi nő sít he tő, ala pos és igé - nyes mun ká ját, amely nek ötö dik kö te te ( ) a fes té sek kel, bur ko la tok kal, üve gek kel és a gé pé szet tel fog lal ko zott. Há rom év vel ké sőbb azon ban újabb, im már ha to dik kö tet tel je - lent ke zik, és a téma iránt ér dek lő dő kö zön ség csak há lás le het a pót kö tet meg je - le né se kap csán. Ez út tal a nyí lás zá rók kal fog lal ko zik ez út tal is a ko ra be li mű sza ki raj zok, áb rák kí sé re té ben mu tat ja be a nyí lás zá rók ki ala ku lá sát, a kö - zép kor ban ki ala kult és az óta hasz ná la tos to ko zá so kat, aj tó kat és ka pu kat, ab la - ko kat, fa- és fém nyí lás zá ró kat, por tá lo kat, köz té ri fém épít mé nye ket, be épí tett bú to ro kat, ta pa szo kat és kit te ket, a kö zép kor tól a hu sza dik szá zad első fe lé ig. A kö tet vé gén a nyí lás zá rók vé del mé ről, ja ví tá sá ról és hely re ál lí tá sá ról, an nak gya kor la ti meg ol dá sa i ról ol vas ha tunk. A ki vá ló szak mun ka min den ér dek lő dő - nek jó szív vel ajánl ha tó. Előző kötete: Öt könyv a régi építészetről, 5. Festések, burkolatok, üvegek, gé - pé szet ( ) A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Alak és for ma ( ) Szob rá szat Kertész Lász ló Var ga Géza Fe renc. Bu da pest : M. Nap ló : Írott Szó Ala - pít vány, p. ; 24 cm ISBN kö tött : 3000, Ft szob rász Ma gyar or szág 20. szá zad A dom bó vá ri Var ga Géza Fe renc ( ) au to di - dak ta mű vész. Plasz ti kái az 1980-as, 90-es évek ma gyar - országi természetművészetének meghatározó munkái. Személyiségét és művészetét Kertész László művészet - történész találó címmel illeti a könyv bevezető tanulmá- 11

14 nyá ban: Egy so sem volt fa u na ál mo dó ja. A köz té ri mun ká i ról is mert fa szob rász ars po e ti cá ja sze rint a szob rá szat nem cél, csu pán esz köz maga az al ko tás fo lya - mata a világmindenség megértéséhez. Varga Géza Ferenc számára a szobrok a teremtő energiákkal való találkozást jelentették, a térfoglaló ember konstruktív meditációját. A grafikákkal, sokszor egész oldalt betöltő fekete-fehér és színes szoborfotókkal illusztrált kötet szerzője részletesen bemutatja a gazdag munkás - ság gyökereit, fejlődésmenetét. A tartalmas mű a művész életrajzával, egyéni és vá lo ga tott cso por tos ki ál lí tá sa i nak jegy zé ké vel, köz - téri munkáinak listájával, valamint terjedelmes iroda - lomjegyzékkel zárul. KERTÉSZ Lász ló mű vé szet tör té nész, 2002 óta a Kép ző- és Ipar mű vé sze ti Lek to rá tus tag ja, 2007 és 2012 kö zött igaz ga tó ja, a Praesens című fo lyó irat egyik ala pí tó ja. Zene Merjünk ál mod ni! : a One Direction tör té ne te. Szik lai Ist ván (ford.) Sze ged : Könyv moly kép ző K., cop p. ; 22 cm ISBN kö tött : 4499, Ft könnyű ze ne pop ze ne ze ne kar Nagy-Bri tan nia 21. szá zad élet rajz X A 2010-es évek ak tu á lis ked venc tini ze ne ka ra, a One Direction alig több mint egy éves tör té ne tét, és az ír-brit ze ne kar tag ja i nak ed di gi éle tét mu tat ja be je len kö tet ál lí tó lag a srá cok tol lá ból. Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson és Zayn Ma lik így a slá ger lis ták és a tini lá nyok (és fiúk) szí vé nek meg hó dí tá sa után egye ne sen a köny ves pol ca in kat cé loz za meg, ter mé sze te - sen ren ge teg fotó kí sé re té ben. Az egyes fe je ze tek ben a jó ké pű ötös tag jai val - la nak sa ját éle tük ről, gyer mek ko ruk ról, ze nei fej lő dé sük ről, az X-faktorról és a csa pat össze ál lá sá ról, a kon cer tek ről, első al bu muk meg szü le té sé ről, va la mint ma gán élet ük ről. Min den egyes fe je zet a ra jon gói ké zi köny vek nél szo ká sos villáminfókkal zá rul, a ked venc film, könyv, étel, szín, ze ne kar, par füm, iphone al kal ma zás vagy pre fe rált lány tí pus fel so ro lá sá val zá rul. A kö tet vé gén a to váb bi ra jon gói igé nye ket ki elé gí tő, szí nes fo tók kap tak he lyet. A té má ban leg utóbb: One Direction. Ra jon gók köny ve ( ); One Direction test kö zel ből ( ) 12

15 Die schönsten Weihnachtslieder. Sammüller, Sonja (szerk.) Fränkisch-Crumbach : Ed. XXL, p. ; 23 cm + CD ISBN kö tött : 3640, Ft ka rá cso nyi dal kot ta ka rá csony sü te mény sza - kács könyv au di tív dokumentum Gy Szép ad ven ti, Mi ku lás sal kap cso la tos és ka rá cso nyi da - lok kottáit és szövegét tartalmazza jelen német nyelvű kö tet. Ke re ken har minc dal ról van szó, olya nok ról, mint az O Tannenbaum, a Morgen kommt der Weinachtsmann, a Fröhliche Weihnacht, az Es ist ein Ros enstprungen, a ingle Bells (né me tül és an go lul egy aránt), a Gloria in excelsis Deo vagy a Stille Nacht, heilige Ncht. A könyv ben ezen kí vül az ün nep kör ről, az ah - hoz kap cso ló dó el ső sor ban né met szo ká sok ról ol vas ha tunk, sze re pel nek ben - ne ver sek, va la mint a szer kesz tő né hány, az ün nep kör höz kö tő dő étel re cep tet is kö zöl. A han gu lat hoz passzo ló szí nes ké pek kel il luszt rált ki ad vány vé gén ak - kord-mu ta tók se gí tik az ér dek lő dő ket, hogy gi tá ron is el tud ják ját sza ni a da lo kat. A kötethez tartozó CD-n az összes dal meghallgatható. Szín ház mű vé szet Hi ány, csonkítás, kihúzás, elhallgatás a drámában és a szín pa don. Müller Pé ter, P. (szerk.) Pécs : Kronosz, p. ; 20 cm (Szitu) ISBN fű zött : 2450, Ft szín ház esz té ti ka szín ház tör té net drá ma el mé let vi lág - iro da lom tör té ne te ma gyar iro da lom tör té ne te drá ma Sz 2014 áp ri li sá nak de re kán ke rült sor a PTE BTK szer ve zé - sé ben arra a két na pos szín ház tu do má nyi kon fe ren ci á ra, amelynek keretei között a résztvevők a hiány jelenségének, jelentőségének történeti és teoretikus vonatkozásait elemezték a dráma- és színháztörténet viszonylatában. A tárgyalt kérdéskör azonban va ló já ban jó val át fo góbb volt, hisz a hi ány kap csán olyan fo gal mak ról is szó esett, mint a cenzúra, a hallgatás és elhallgatás, a szöveg meghúzása és rövidítése, vagy a cson kí tás le gyen szó akár mon da tok ról, akár al kal man ként szín re vitt, testcsonkítást tartalmazó jelenetről, s az ezekhez kapcsolódó rendezői-színpadi meg ol dá sok ról, kon cep ci ók ról, a hi ány sok szor igen nyo ma té kos üze net ér té ké - ről. Az össze tett té mát az elő adók (s egy ben a kö tet ben he lyet ka pott ta nul má nyok szer zői) konk rét pél dák kap csán elem zik, át fog va a nyu ga ti szín ház tör té net gya - 13

16 kor la ti lag tel jes ívét az an tik gö rög drá mák tól a kor társ poszt mo dern da ra bo kig. A fejezetek is ezt a kronológiai vezérszálat követik: az első részben az ókori drá - mák tól a kora mo dern eu ró pai szín mű ve kig tar tó idő szak ból ki emelt da ra bok kap csán ol vas ha tunk a hi ány ról, majd olyan pe ri ó du sok ról esik szó, mint a század, illetve az ezredforduló és a jelenkor drámája és színháza. Az utol - só rész hat dol go za tá ban az ún. hi ány zó lánc sze mek (pl.: az Ivanov, a Ham let, Weöres, vagy épp a kor társ ame ri kai drá ma) pél dá ján ír nak a szer zők a fő té má - ról. A jegyzetekkel kiegészített kötet a szakközönség figyelmére számíthat. A sorozat első ismertetett kötete. Sport Ferguson, Alex (1941 ) My autobiography. Lon don : Hodder, p., [32] t. ; 20 cm ISBN fű zött : 2695, Ft edző lab da rú gó Skó cia szá zad élet rajz Min den idők leg si ke re sebb brit edző je, Sir Alex Ferguson tavaly májusban jelentette be visszavonulását, ami azonnali re ak ci ót vál tott ki a mé di á ban és a könyv ki adás ban egy - aránt (ld.: ). A nagy fut ball má gus ön élet raj zi köny ve azon ban messze a leg vár tabb mű volt nem csak ha - zá já ban, de a fut ball sze re tő nagy vi lág ban is. A vas kos és ezúttal eredeti nyelven olvasható kötetben a szerző a Manchester United kis - pad ján el töl tött hu szon hét évé ből fő ként a 2000 után tör tén te ket idé zi föl. A ki - lenc ve nes évek vé gén a skót szár ma zá sú edző ép pen a csú cson volt. Sa ját nevelésű játékosaival (az úgynevezett 92-es évfolyammal) mindent megnyert, amit le he tett, be le ért ve a Baj no kok Li gá ját is. Az új év ez red ben új ki hí vá sok kal kel lett szembenéznie: egyre több kulcsemberétől kellett megválnia, és ekkor, hatvan éve sen be je len tet te, hogy vissza vo nul. Pár hó nap pal ké sőbb még is úgy dön tött, hogy foly tat ja. Er ről a ti zen két év ről so kat meg tud ha tunk, mely ben volt egy meg - nyert és két el ve szí tett BL-döntő, utol só pil la nat ban el bu kott baj no ki cím, konf - lik tu sok, jó és rossz dön té sek szép szám mal. Több nyi re já té ko sok, edzők és klu bok ne ve i ből álló fe je ze te i ben olyan plety ka-ínyenc sé gek is ta lál ha tók, mint David Beckham 2003-as tá vo zá sá nak szto ri ja. Ferguson ön ma guk ért be szé lő ered mé nye it a több mint negy ven ol da las, igaz szí nes kép táb lá val fel dú sí tott sta - tisztika hivatott kifejezésre juttatni. Az utolsó lapokon a szerző keze alatt megfor - dult já té ko sok te kin té lyes lis tá ja ol vas ha tó, és név mu ta tó se gí ti a ke re sést. Angol nyelven értők olvasmánya. Elő ző ki adás (ma gya rul), a szer ző ről ld. és leg utóbb is mer te tett műve:

17 8 NYELV ÉS IRODALOM Nyelv tu do mány ó zsef Károly La jos (Auszt ria : fő her ceg) ( ) Czigány nyelv tan. : Ha son más kiad. Bu da pest : Ma gyar Mercurius, , 377 p. ; 25 cm (Ma gyar roma tör té - ne ti könyv tár. 5.) ISBN kö tött : 4400, Ft ci gány nyelv nyelv tan nyelv könyv ha son más ki adás Sz Ere de ti meg je le né se ide jén (1888-ban) és ma is iga zi kü - lön le ges ség nek, hi ány pót ló szak iro da lom nak szá mít a ó zsef fő her ceg, va gyis Habs burg Lo ta rin gi ai ó zsef Kár oly La jos ( ) ál tal jegy zett első ci gány nyelv vel és nyelv tan nal fog lal ko zó, a Ma gyar Mercurius gon do zá sá ban kö zel száz har minc év után is mét ki bo csá tás ra ke rü lő szak könyv. A fő her ceg nek ifjú tiszt ként szá mos ci gány szár ma zá sú ka to ná ja volt, tő lük sa já tí tot ta el ma gas szin ten a nyel vet, s ál lí tot ta össze a gram ma ti kai át te kin tés mel lett az első ci - gány ma gyar szó tá rat is. A kor tu do má nyos iro dal má nak él vo na lá ba so rol ha tó mű első fe je ze té ben (A czigány iro da lom) a főbb nyelv ta ni fo gal mak ról esik szó, mint a czigány hang tan, ige, ne vek (va gyis fő ne vek), ige ha tá ro zók és elöl já rók stb., egé szen a szó kép zé si mód sze re kig és a szö veg-össze ha son lí tá sig. A foly ta tás ban (Iro dal mi ka la uz) ol vas ha tunk a czigányok et no ló gi á já ról, tör té ne té ről, nyel vé ről és nép köl té sze té ről, ze né jé ről, hí - res sé ge ik ről, il let ve a czigányokról, mint szép mű vé sze - ti, kép ző mű vé sze ti és ze nei tár gyú al ko tá sok tár gya i ról. A ma in kább tu do mány tör té ne ti je len tő ség gel bíró, ha son - más ki adás szak gyűj te mé nyek anya ga. A so ro zat ban leg utóbb: Ma gyar és czigány szó tár ( ) HABSBURG-LOTHARINGIAI ó zsef Kár oly La jos (ó - zsef Kár oly La jos fő her ceg vagy (if jabb) ó zsef fő her ceg) oszt rák fő her ceg, ma gyar és cseh ki rá lyi her ceg, lo vas sá gi tá bor nok, 1869-től ha lá lá ig a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség fő pa rancs no ka, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia igaz ga - tósági, majd tiszteleti tagja. 15

18 Szó tá rak Ox ford mini dictionary & the sa u rus. Li ving stone, Charlotte (szerk.) New York : Ox ford Univ. Press, p. ; 12 cm ISBN fű zött : 2060, Ft an gol nyelv szó kincs egy nyel vű szó tár A hét köz na pi an gol nyelv szó kin cse alap ján lett össze ál lít va a mini értelmező és szinonimaszótár, amely a mindennapokban gyakrabban használatos szakszavak és szlengkifejezések de - finícióit is tartalmazza (összesen mintegy kilencvenezer szót és kifejezést). A vastagon kiemelt címszavak melletti rövidítés utal az adott kife - jezés szófajára ezt a jelentésenkénti egészen tömör, legtöbbször két-három szó - ban meg fo gal ma zott an gol nyel vű ma gya rá zat kö ve ti. Az egyes szó cik kek vé gén ál ta lá ban meg ta lál juk azok szinonimáit is. A mű közepén egy kis nyelvtani összefoglaló is helyet kapott. Iro da lom tu do mány Ma gyar iro da lom Moh ácsi á nos (1959 ) Ha tár Győ ző re gény po é ti ká ja : esszék, ta nul má nyok. Bu - da pest : Írók Ala pít vá nya : Széphalom Kvműhely, cop p. ; 20 cm ISBN fű zött : 2600, Ft ma gyar iro da lom tör té ne te író Ma gyar or szág 20. század Sz A szer ző dok to ri disszer tá ci ó já nak könyv vé szer kesz tett vál to za ta Ha tár Győ ző, az 1956-ban nyu gat ra me ne kült köl tő, pró za- és drá ma író, a BBC ma gyar adá sa, majd a Sza bad Eu ró pa Rá dió mun ka tár sá nak re gény po é ti ká ját mu tat ja be. A tör té nel mi háttér, az életrajz és a Határ Győzőt jellemző nézetek elsősorban történelemszemléletének és vallásosságának rövid ismertetése után három tipikus regé - nye: az Anibel (1984), az Éj sza ka min den meg nő (1984) és a Kö pö nyeg sors (1985) elem zé se kö vet ke zik, kö ze lebb hoz va az ér dek lő dők höz Ha tár írás mű vé - szetét, filozófiai, kultúr- és valláskritikai nézeteit. Ezen fejezetek után Mohácsi a teljes poétikai összegzést kísérli meg, a művek cselekményére és szerkesztésére 16

19 egyaránt kitérve. A végig jegyzetelt kötetet bibliográfia és fekete-fehér képmelléklet zárja. Irodalomtörténészek olvasmánya. MOHÁCSI á nos iro da lom tör té nész, né met nyelv ta nár kö zött a Bu - da pes ti Mű sza ki Egye tem Lek to rá tu sán ok ta tott né met ál ta lá nos és szak nyel vet től az International Bu si ness School né met szek ci ó já nak ve ze tő ta ná ra, 1997-ben fő is ko lai do cen sé ne vez ték ki; 2000-től öt ide gen nyel vet tö mö rí tő tan - szék ve ze tő je lett ban véd te meg PhD disszer tá ci ó ját a Páz mány Pé ter Ka - to li kus Tu do mány egye te men Németh Lász ló ( ) Írá sok a ma gyar iro da lom ról. 2. Il lú zió és al ko tás. Bu da - pest : Írott Szó Ala pít vány, p. ; 21 cm ISBN kö tött : 3990, Ft ma gyar iro da lom tör té ne te ma gyar iro da lom pub li - cisztika Sz I A Né meth Lász ló vi lág iro dal mi tár gyú írá sa it köz re a dó háromrészes tematikus sorozatot ( , , ) kö ve tő en most a szer ző ma gyar iro da lom ról ké szült ta nul má nyai, esszéi, kri ti kái, elő adá sai ke rül het - nek egy há rom kö te tes műbe gyűjt ve a nagy kö zön ség ke zé be. Az író ko ráb ban maga is kö tet be gyűj töt te sa ját ma gyar iro da lom tör té net ét, mely nek da rab jai ez út tal az Én ka ted rámban (3. kiad. Bp., Mag ve tő Szép iro dal mi, 1983) nem sze rep lő, de te ma ti ka i lag ide tar to zó mun kák kal ki e gé szül ve, a tár gyalt té mák idő rend jé ben ke rül nek új ra köz lés re. A most ki adás ra ke rü lő má so dik kö tet a ti - zen ki len ce dik szá zad ma gyar iro dal má val fog lal ko zik, töb bek kö zött olyan klasszi ku sok mun kás sá gá nak tük ré ben, mint Szé che nyi Ist ván, Pe tő fi Sán dor, Arany á nos, Ke mény Zsig mond, Ma dách Imre, Péterfy enő, Tö mör kény Ist - ván, vagy (a leg rész le te seb ben tár gyal va) Ady End re. Né meth Lász ló egy szer re ref lex ív és önreflexív, meg fon tolt és szub jek tív elem zői ha - bi tu sát Ekler And rea rö vid utó sza va vi lá gít ja meg a köny - vé sze ti leg is igé nyes össze ál lí tás vé gén. Iro da lom tör té ne ti gyűj te mé nyek be és na gyobb kö zép is ko lai könyv tá rak ba min den kép pen ér de mes be sze rez ni. Elő ző kö te te: Írá sok a ma gyar iro da lom ról. 1. Tör té net és val lo más ( ) A szer ző leg utóbb is mer te tett műve: Szi lán kok Né meth Lász ló le ve le zé sé ből, ( ) 17

20 9 FÖLDRAZ. ÉLETRAZ. TÖRTÉNELEM Honismeret. Helytörténet Ka to na Csa ba (1971 ) Professionatus spielerek : ar cok és tör té ne tek Ba la ton fü - red múlt já ból. Ba la ton fü red : Ba la ton fü red Vá ro sért Köz - ala pít vány, p. ; 24 cm (Ba la ton fü red Vá ro sért Köz ala pít vány kiadványai. 71.) ISBN kö tött : 6300, Ft hely is me ret hí res em ber Ba la ton fü red Sz A szer ző Ba la ton fü red múlt já val kap cso la tos ta nul má - nyokat válogatott össze egy kötetbe, amelyek eredetileg 2000 és 2014 kö zött je len tek meg gyűj te mé nyes kö te tek - ben vagy fo lyó irat ok ban. Olyan té mák ról ol vas ha tunk egye bek mel lett, mint a ben cés rend mint für dő tu laj do nos az es évek ben, a ba la ton fü re di für dő - kultúra és -közönség a tizenkilencedik században, vendéglátás és cigányzené - szek, pros ti tu ál tak, pro fi ha mis kár tyás ok ( professionatus spielerek ) és sze rencsevadászok ugyan eb ben az idő szak ban, ó kai Mór Ba la ton fü re den, a fü re di An - na-bá lok, Hóman Bá lint és Ba la ton fü red kap cso la ta, vagy a fü re di Sa va nyú víz tör té ne te az 1850-es évek ben, Écsy Lász ló für dő igaz ga tó nap lói alap ján. A kötet végén az írások eredeti megjelenési adatait találjuk. Szakkönyvtárak és helytörténeti gyűjtemények anyaga. A sorozatban legutóbb (65.): Fegyvergyáros és gyümölcstermesztő ( ) KATONA Csa ba tör té nész kö zött a Ma gyar Or szá gos Le vél tár mun ka tár sa, 2011-től az MTA Böl csé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont Tör té net tu - do má nyi In té zet tu do má nyos mun ka tár sa. Kü lön bö ző tör té ne ti szak fo lyó irat ok szer kesz tő sé gi tag ja. Fő ku ta tá si te rü le te a szá za di ma gyar or szá gi mű ve - lő dés- és tár sa da lom tör té net. Mű ve lő dés tör té net Lerner á nos (1952 ) Rej té lyes he lyek, misz ti kus vi lá gok. Kis új szál lás : Szalay, p. ; 31 cm ISBN kö tött : 3000, Ft mű ve lő dés tör té net ku ri ó zum rej tély I i X A Magyar Földrajzi Társaság expedíciós szakosztályának titkára, a Spektrum Te - levízió utazási témájú filmjeinek szerkesztője, valamint több földrajzi és utazási 18

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom 5 TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom Mert víz re vá gyik mind, ki tik kadt ked vét hogy meg ned ve sít se: for rás ra lel, le ül egy kõ re

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben