Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104"

Átírás

1

2 Könyvtárellátó Nonprofit Kft Budapest, Váci út 19. Tel.: Levélcím: 1391 Budapest, Pf Ügyvezető igazgató Tőczik Zsolt Tel.: /103 Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104 Titkárság Tel.: /105 Fax.: Könyvtári értékesítés Bariczné Rózsa Mária Tel.: /264 Új Könyvek és bibliográfia Szirtes Borbála Tel.: /286 Logisztika Konyicsákné Kreisz Katalin Tel.: /275 Kódex Könyváruház 1054 Budapest, Honvéd u. 5. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8:00-18:00, szombat: 8:00-14:00 Telefon: /207 Fax: A Kello Infopontok elérhetőségei: kello.hu/rolunk/kello-pontok Keressen minket a Facebookon is: facebook.com/konyvtarellato.kft

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Fe le lős ki adó: Tőczik Zsolt Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, február Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK og. og tu do mány Smuk Pé ter (1975 ) A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete : a demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái európai standardok és közép-európai kihívások. Bp. : MTA BTK, p. ; 24 cm (Mé dia tu do má nyi köny vek) ISBN fű zött : 3000, Ft al kot mány köz jog po li ti ka tör té net Eu ró pai Unió Kö zép-eu ró pa Sz A de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala ku lá sa és mű kö dé se el en ged he tet len egy de mok rá ci á ban, a min den ko ri ha ta - lom nak pe dig szer vez nie és tá mo gat nia kell a po li ti kai dis kur zu sok sok szí nű sé gét írja Smuk Pé ter, aki köny vé ben a téma kü lön bö ző kér dé se it jár ja kö rül. A szer - ző a rö vid be ve ze tő után, nem zet kö zi és ma gyar jogi do ku men tu mok fel hasz ná lá - sával tisztázza az állam erre irányuló intézményvédelmi kötelezettségének elméleti alapjait, majd bemutatja a médiafelületeket, az európai médiastandardo - kat, a választási kampányokat, a parlamenti viták nyilvánosságát, az utca és a vi - lág há ló sze re pét. A leg hang sú lyo sabb fő fe je zet a de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala ku lá sá nak al kot má nyos ga ran ci á i val fog lal ko zik, szé les kö zép-eu ró pai ki te - kintést nyújtva olyan területekre, mint a médiaszabályozás, a médiapluralizmus és a közszolgálatiság in téz mé nyi ga ran ci ái, az információszabadság, a kam pánysza bá lyo zás, a képviselői jogok vagy a parlamenti ülések közvetítése. A végig jegyzetelt kötet a felhasznált jogforrások és irodalom listájával zárul. A so ro zat ban leg utóbb: Hír lik, hogy Beth len ( ) A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Ma gyar köz jog és po li ti ka, ( ) 3

6 Úgy sze ret tem vol na, ha nem bán tot tak vol na : a csa lá don belüli gyermekkori traumatizáció: elmélet és terápia. Kuritárné Sza bó Il di kó et al. (szerk.) Bu da pest : Oriold és Tár sai K., cop p. ; 21 cm ISBN fű zött : 3900, Ft csa lá don be lü li erő szak gyer me kek sze xu á lis bán tal ma - zá sa lel ki tra u ma or vo si pszichiátria Fáj dal mas, sok ko ló, egy szer smind vi lág mé re tek ben is sú lyos prob lé mát dol goz fel a vas kos szak könyv, ame - lyet a Deb re ce ni Egye tem Ma ga tar tás tu do má nyi In té ze - té nek ok ta tói, doktoranduszai, va la mint je les kli ni kai pszi cho ló gu sok ír tak. A több mint húsz szer ző szak ava tott ta nul má nyai a mára jár vány sze rű mé re te ket öltő gyer mek ko ri bán tal ma zá sok ra (abúzus) hív ják fel a fi gyel met. A csa lá don be lü li el ha nya go lás, az ér zel mi, a fi zi kai és a sze xu á lis bán tal ma zás, erő szak olyan él mé nyek, ame lyek alap ve tő en ha tá roz zák meg azok el szen ve dő i nek gyer mek- és fel nőtt ko rát. A sok szor hosszú idő re ho mály ban ma radt cse lek mé - nyek el kö ve tői gyak ran ma guk is ko ráb bi ál do za tok, akik olyan sze mély ként okoz nak egész élet re ki ha tó fáj dal mat és szen ve dést, aki ben a gyer mek meg bí - zik. A prob lé ma nagy sá gát jel zi, hogy becs lé sek sze rint ma Eu ró pá ban ti zen - nyolc mil lió bán tal ma zott gyer mek él, de egy USA-be li fel mé rés sze rint is a vizs gál tak két har ma da szá molt be csa lá don be lü li ár tal mas él mé nyek ről. Az egy ben te ma ti kus fe je ze te ket is je len tő írá sok egye bek mel lett arra ke re sik a vá - laszt, ho gyan éli meg a gyer mek a bán tal ma zás kü lön bö ző for má it, mi lyen me - cha niz mu sok se gí tik ab ban, hogy túl él je a vele tör tén te ket, vagy mi lyen hosszú távú ér zel mi, kap cso la ti, kog ni tív és bi o ló gi ai ha tá sai le het nek a bán tal ma zás - nak. A Kuritárné Sza bó Il di kó kli ni kai szak pszi cho ló gus-te ra pe u ta, tan szék ve - ze tő egye te mi do cens és Tisljár-Szabó Esz ter pszi cho ló gus szer kesz tet te kö tet összeg zi a traumatizáció pszi cho ló gi á já nak leg alap ve tőbb is me re te it, de fi ni ál ja az alap fo gal ma kat, is mer te ti a leg fon to sabb epidemológiai ada to kat, emel lett pe dig a traumatikus ese mé nyek re adott jel lem ző re ak ci ó kat és kór ál la po to kat is ér tel me zi. Az ál do za to kat is meg szó lal ta tó, ér zel me ket és in du la to kat ki vál tó, egy szer re tör té ne ti, kul tu rá lis és neurobiológiai meg kö ze lí té sű írá sok né ma sá - gá ban is drá mai le zá rá sa az a füg ge lék ben kö zölt né hány gyer mek rajz, me lyek - nek al ko tói az abúzus meg rá zó él mé nyén men tek ke resz tül. A kü lön fé le terápiák ta pasz ta la tai alap ján a ki ve ze tő utat is fel mu ta tó ta nul mány gyűj te mény a gyer mek vé de lem ben, az ok ta tás ban, a szo ci á lis el lá tás ban, az igaz ság szol gál ta - tás ban vagy a bün te tés-vég re haj tás ban dol go zók nak mel lett a tár sa dal mi je len - sé gek iránt ér dek lő dők figyelmébe ajánlható. 4

7 Köz igaz ga tás Hausel Sán dor (1954 ) Nógrád vármegye II. ózsef-kori közigazgatási iratanyagának regesztái, Ba las sa gyar mat : MNL Nóg rád M. Lvt., CD-ROM ; 12 cm + mell. (Nagy Iván könyvek. 18.) ISBN mű anyag tok ban : 1500, Ft köz igaz ga tás hely tör té net mű ve lő dés tör té net tör té ne ti feldolgozás Sz A Nógrád Megyei Levéltár társadalom- és gazdaságtörténeti szem pont ból egy aránt nagy for rás ér té kű, ugyan ak kor rit kán ku ta tott, ér té kes irategyüttese (fondja) a II. ó zsef féle köz igaz ga tás után fenn ma radt ik ta tott irat - anyag. Az anyag ból egy részt az kö zöt ti ügy vi te li nap lók és ik ta tott ira tok let tek fel dol goz va, más részt pe dig az kö zöt ti évek ből csak az ügy kö rök be ren de zett ira tok, mi vel a nap lók hi á nyoz nak. Az adat bá zis összes sé - gé ben ügy ki vo na tos is mer te té sét tar tal maz za. e len, Hausel Sán dor, a Nógrád Megyei Levéltár főlevéltárosának szerkesztésében megjelent CD-ROM ezt a hatalmas iratanyagot mutatja be, és kiegészíti a tokban található kis füzet is, amely tartalmaz egy rövid bevezetőt, kitérve az iratanyag sajátosságaira, a telepü - lések II. ózsef-kori nemzetiségi, népesedési, birtoklási és anyagi viszonyaira, továbbá az iratanyagot létrehozó megyei hivatalnokokra. Levéltárosok, hely - tör ténészek számára rendkívül hasznos kiadvány. A sorozat legutóbb ismertetett kötete (16.): Írások a forradalomról ( ) HAUSEL Sán dor le vél tá ros, hely tör té nész. A Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Nóg - rád Megyei Levéltára Balassagyarmati Fióklevéltárának vezetője, főlevéltáros. Pe da gó gia. Gyer mek ne ve lés Felvi tá jo ló : 2015 : Sze ke res Viktóra (szerk.) [Bu - da pest] : Educatio, [2015]. 311 p. ; 24 cm ISSN fű zött : 2195, Ft felsőoktatás felvételi tájékoztató Magyarország 2015 K I X Az Educatio által minden évben összeállított kiadvány ezúttal is színes fotók, látványos diagramok, térképek, továbbá az egyes szakok lehetőségeit, jövőjét bemutató ismertetések kíséretében nyújt részletes leírást a felsőoktatási intézmények kínálatáról a felvételizők számára. A szerkesztők elsőként bemutatják a felvételivel kapcsolatos általános ismere- 5

8 teket (részletesen foglalkozva a finanszírozási kérdésekkel és az e-felvételivel), majd ezt követi az Élet hallgatóként című fejezet, amely már a sikeres felvételit követő idő - szakra koncentrál. Ezek után sorrendben olvashatnak a diákok az egyes képzésterületekről, szakokról: az agrár-, a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az informatikai, a jogi, a közigazgatási, rendészeti és katonai, a műszaki, a művészeti, a művészetközvetítési, az orvos- és egészségtudományi, a pedagógiai, a sporttudományi, a társadalomtudományi és a természettudományi képzésről. Minden alapszak esetében megismerhetik a 2014-es felvételi ponthatárokat, az érettségi követelményeket, a képzés általános jellemzőit, az egyes szakirányokat, a mesterképzési és az elhelyezkedési lehetőségeket. Az utolsó fejezet az egyetemek fontosabb adatait tartalmazza. A kézirat adatgyűjtése november 10-én zárult le. Minden középiskolai és nagyobb általános gyűjtőkörű könyvtárba érdemes beszerezni. Az idő sza ki ki ad vány előz mé nye: Fel vé te li tá jo ló 2014 ( ) 6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK Or vos tu do mány. Egész ség ügy Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné Cservik And rea (1978 ) gyöngy sor a lel kem ből. [Bu da pest] : Magánkiad., [430] p. ; 21 cm ISBN fű zött : 6181, Ft életvezetés ezoterika Má so dik köny vé vel je lent ke zik Cservik And rea vaj da sá gi szerző. A Könyv be zárt em lé ke zet ( ) című re - gény után ezúttal saját gondolatait írta ki magából a szer - ző: bölcsességeket, az élet apó eseményeit. Olykor vidám, más kor szo mo rú gon do la to kat örö kí tett meg írás - ban, az év min den nap já ra idő zít ve egyet, a né hány so ro sak tól a más fél ol da la so - kig. Álljon itt illusztrációként a 34. napra időzített bejegyzés egy részlete: A dal lam ott van a lel ked ben, csak fogd a hang szert és játssz! A hang szer te vagy, a bel ső lé nyed. Csak is tő led függ, hogy ho gyan szól a dal, tő led függ, hogy egy ál ta - lán meg szó lal-e. Te vagy a szer ző je, Te vagy a mű vész! A kér dés az, hogy ki hasz - ná lod-e a te het sé ged vagy vesz ni ha gyod?! Ma gán hasz ná lat ra aján lott kiadvány. CSERVIK And rea vaj da sá gi ma gyar ama tőr író. Leg utóbb is mer te tett műve: Könyv be zárt em lé ke zet ( ) 6

9 Természetgyógyászat. Gyógyszertan. Terápiák Totton, Nick Egy be ve ze tés a szomato-pszichoterápiába. Bp. : Oriold, p. ; 21 cm ISBN fű zött : 3300, Ft pszi cho te rá pia szomatológia Sz A szomato-pszichoterápia olyan ho lisz ti kus te rá pia, amely az emberekhez egységes testelmeként közelít, és terápiás hozzá - állásának középpontjában a testet öltött kapcsolat áll. Ma már különböző változatai is kialakultak, a reichiánus terápiáktól a bioenergetikán, a tánc- és mozgásterápián keresztül az Ősin - tegrációig és a Folyamatorientált Pszichológiáig. elen kötet bemutatja, mi történik a szomato-pszichoterápia során, leírja az alapokat, a testelme fogalmától a testpolitikáig, felvázolja a főbb modelleket, majd egyenként ismerteti az egyes változatokat. A kötet tárgyalja a klinikai és etikai kérdéseket, majd az utol - só fejezet a szomato-pszichoterápia jövőjével foglalkozik. A könyv elsősorban elérhetőségeket tartalmazó függelékkel, irodalomjegyzékkel és tárgymutatóval zárul. A témára nyitott olvasóknak ajánlható. TOTTON, Nick brit terapeuta, szakíró. Eredetileg reichiánus terápiás képzésben ré sze sült az 1980-as évek ele jén. Ezt kö ve tő en Leedsben dol go zott pszichoterapeutaként és tré ner ként. e len leg a Leeds Metropolitan Egye tem ta ná ra. ár mű vek Az én kisenciklopédiám : közlekedési eszközök. Lengyel Or so lya (szerk.) Bp. : Ro land, [2014]. 48 p. ; 22x22 cm ISBN kö tött : 1895, Ft gyermekkönyv közlekedés jármű enciklopédia Gy Az én kisenciklopédiám címmel futó tematikus ismeretterjesztő sorozat jelen darabjában a gyerekek a közlekedési eszközökkel ismerkedhetnek meg. A képeskönyvben minden jár mű tí pus egy ol dal párt ka pott: a bal la pon az adott eszköz történetéről olvashatunk pár mondatban, míg a jobb oldalon egy egyszerű műszaki szerkezeti leírás kapott helyet. A kötetben összesen huszonhat eszköz kerül bemutatásra: a sort a ke rék pár nyit ja, s a komp zár ja, köz tük pe dig olya nok ról ol vas ha tunk, mint a quad, a lovaskocsi, a tro li busz, a fo gas ke re kű, a mágnesvasút, a gyrokopter, vagy a csó - nak. A színes rajzokkal illusztrált könyvet érdekességek és szómagyarázat zárja. A te ma ti kus so ro zat ban leg utóbb: Az em be ri test ( ) 7

10 Ven dég lá tás. Sza kács köny vek Dolesko Te réz (1821? 1883) Iga zi ma gyar kony ha. : Repr. kiad. [Onga] : Nemz. Örök - ség K., [2015]. 503 p. ; 21 cm ISBN fű zött : 4990, Ft sza kács könyv ha son más ki adás Rézi néni, azaz Doleskó Te réz még a 19. szá zad má so dik felében gyűjtötte kötetbe receptjeit. Az ezúttal tévesen az eredeti kiadás sorozatcímével (Iga zi ma gyar kony ha) meg je le nő Sze ge di sza kács könyv a hírös al föl di vá - ros ban je lent meg első al ka lom mal 1876-ban, majd pe dig ti zen hat ki adá sa lá tott nap vi lá got az 1930-as éve kig. A Nem ze ti Örök ség Ki adó reprint kiadásában megjelenő kötet alapján az igazi magyar konyha markáns ízeit állíthatja elő a háziasszony, aki kedvére válogathat a huszonegy szakaszra tagoló - dó receptek között. A régies nyelvezettel megírt mű első szakaszaiban a leve - sek, az előétkek, már tá sok és a kü lön bö ző hús fé lék el ké szí té si mód ja i ról olvashatunk. A vi szony lag vas kos könyv má so dik fe lé ben a sa lá ták, kom pó tok, tészták, torták, fagylaltok és más édességek készítését ismerhetjük meg. Az utol - só fejezetet a szerző a húsok fölszeldelésének és a szervírozás korabeli rész - leteinek szenteli. A konyhaművészet kedvelőinek figyelmébe ajánlható szakácskönyv a gaszt ro nó mia ha zai szak iro dal má nak egyik gyöngy sze me; je len ki adás él vez he tő sé gét vi szont ront ja a meg le he tő sen igénytelen kivitel. Elő ző ki adá sa (a Pytheas gon do zá sá ban) és a szer ző leg utóbb aján lott műve: Merena Mó ni ka Kedvenc sütemény receptjeim. [Budapest] : Magánkiad., p. ; 21 cm ISBN fű zött : 3362, Ft sü te mény sza kács könyv Kedvenc süteményes receptjeit közli a szerző jelen vé - konyka kötetben. Összesen körülbelül százharminc recept szerepel a kiadványban, a gyors meggyes joghurtos sütemény től a házi kré me sig, a cső rö gé től a hókifliig, a cse - resznyés pudingos pitétől a rumos perecig, a gesztenyés szelettől a pezsgős tortácskákig. A szerző minden esetben közli a hozzávalók pontos listáját, majd az elkészítés módját. Általános gyűjtőkörű könyvtárak anyaga. 8

11 Ve ze tés tu do mány. Me nedzs ment. Szer ve zés Földi Ta más (1955 ) Menedzsment praktikum : vállalatvezetés az építőanyagipar ban. Bu da pest : Terc, cop p. ; 24 cm ISBN kö tött : 3900, Ft ve ze tés tu do mány vál la lat irá nyí tás me nedzs ment épí tő anyag-ipar Ma gyar or szág 21. szá zad útmutató Sz Mintegy harminc év alatt, az építőanyag-ipar területén szerzett tapasztalatai összegzéseként írta meg könyvét Földi Tamás, aki el ső sor ban arra kí ván vá laszt adni: mi től lesz va la ki jó vállalatvezető. Az első részben a vezetői tulajdonságok vizsgálatával foglalkozik, összegezve a főbb adottságokat, a szerinte szükséges menedzsmentfelfogást és a teammunka-képességet. A leghangsúlyosabb fejezet, a kissé félrevezető Az első nap az új cég nél cím alatt olyan hosszabb táv ra is fon tos té má kat taglal, mint a forgótőke szerepe, az értékesítés, a megbízható szállítók kiválasztása, a magyar piaci munka, az eredményesség és annak mérése, a vállalat szervezettsége, a személyzeti munka, végül a külföldi terjeszkedés. A szerző mondanivalója alátámasztására számos példát is felhoz, természetesen az építőanyag-iparra támaszkodva. A magyarázó ábrákkal, táblázatokkal, diagramokkal és szórakoztató karikatúrákkal is ellátott kötetet irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. FÖLDI Ta más szer ve zet épí tő mér nök, mér nök-köz gaz dász, adó szak ér tő. Sta - ti kus ter ve ző ként kezd te pá lyá ját, majd több épí tő anyag-ipa ri cég nél dol go zott ve ze tő be osz tá sok ban. A rend szer vál tás előtt az Industrialexport Kül ke res ke del - mi Vál la lat üz let kö tő je volt kö zött a Hungarowork, kö zött a Rigips Hun gá ria Kft., kö zött az ASA Épí tő ipa ri Kft. ve ze tő je volt. Ko - ráb ban a Ma gyar Építőanyagipari Szö vet ség el nö ke ként is te vé keny ke dett. Szá mí tás tech ni ka Gál Kris tóf (1979 ) A Google Adwords nagy köny ve 2.0. [Bu da pest] : Klikk - mar ke ting Bt., p. ; 21 cm ISBN fű zött : 5990, Ft internet mar ke ting prog ra mo zás op ti ma li zá lás út - mu ta tó Az AdWords a Google által kifejlesztett kattintás alapú hirde - té si rend szer ben tör tént in du lá sa óta a vi lág egyik leg - hatékonyabb és legkedveltebb online hirdetési rendszerévé 9

12 nőtte ki magát. Sikerességének első számú oka az, hogy nem tűnik hirdetésnek, hiszen szoros összefüggésben van a felhasználó kereséseivel. Ennek a rendszernek az okos használatába vezeti be az olvasókat a téma hazai szakértőjének kötete. A szerző elsőként általánosságban mutatja be a Google AdWords-öt, aztán olyan területeket tárgyal, mint a fiók struktúra, a kezelőfelület használata, a kampánybeállítások, a kulcsszavak szerepe, a hirdetésbővítmények, a remarketing, a YouTube hirdetések, a landing oldalak vagy a hirdetés mérése, elemzése. A kötet a gyakori problémákra adott válaszokkal és szójegyzékkel zárul. Széles körben ajánlható beszerzésre. GÁL Kris tóf internetes mar ke tin ges, Google AdWords szak ér tő, cég ve ze tő. A Klikk mar ke ting blog ala pí tó ja, tu laj do no sa és rend sze res szer ző je. 7 MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT A mű vé szet kér dé sei ál ta lá ban Balas, Edith (1929 ) Szár nya ló ma dár. [Bu da pest] : Aura, p. ; 23 cm ISBN fű zött : 2290, Ft mű vé szet tör té nész kül föld ön élő ma gyar sze mé lyi ség holokauszt Ro má nia Egye sült Ál la mok szá zad memoár A kolozsvári születésű amerikai művészettörténész, egyetemi tanár, Edith Balas memoárjának magyar nyelvű kiadása nem véletlenül viseli a Szárnyaló madár címet. Emlékiratai angol kiadásának címe Brâncuşi egyik szobrának címét idézi, utalva arra, hogy mint ku ta tó és pro fesszor, az eu ró pai avant gárd jó is me rő je, so kat fog lal ko - zott a huszadik század e meghatározó alkotójának életművével (ld. Passuth Krisztina társszerzőségével: Brâncuşi és Brancusi; ). A szo bor címe, Bird in Space Ma dár a tér ben. A madár absztrakt alakja mintegy szimbóluma a szerző szüntelen küzdel met és re ményt su gár zó éle té nek. Nyolc van éves va gyok írta Edith Balas ben, és itt az ide je, hogy meg von jam éle tem mér le gét. Zsi dó nak szü let tem, ami Eu ró - pában már akkor is bizonyos veszélyeket hordozott magában Életem nem szűkölködött felemelő és rettenetes mozzanatokban. Sokszor néztem farkasszemet a halállal: a koncentrációs táborokban és a négy ízben is kiújuló mellrákkal vívott küzdelemben. A nyolcvanöt esztendős, Lővy Edit néven született szerzőnő fekete-fehér fotómelléklettel kiegészített könyvében olyan világról nyújt ismereteket, amelyet a mai magyarországi olvasóközönség kevéssé ismer, de megismernie szükséges. A szer ző élet raj za és leg utóbb is mer te tett műve (társsz.): Brâncuşi és Brancusi ( ) 10

13 Épí té szet. Ur ba nisz ti ka Déry At ti la (1954 ) Öt könyv a régi épí té szet ről. 6. Nyí lás zá rók. Bu da pest : Terc, cop p. ; 24 cm ISBN fű zött : 3900, Ft épí té szet mű em lék vé de lem épí tő ipar Ma gyar or szág Sz Ere de ti leg öt kö te tes re ter vez te Déry At ti la, a régi épí té - szet tel fog lal ko zó ma gyar nyel vű szak köny vek kö zött egye di nek és hi ány pót ló nak mi nő sít he tő, ala pos és igé - nyes mun ká ját, amely nek ötö dik kö te te ( ) a fes té sek kel, bur ko la tok kal, üve gek kel és a gé pé szet tel fog lal ko zott. Há rom év vel ké sőbb azon ban újabb, im már ha to dik kö tet tel je - lent ke zik, és a téma iránt ér dek lő dő kö zön ség csak há lás le het a pót kö tet meg je - le né se kap csán. Ez út tal a nyí lás zá rók kal fog lal ko zik ez út tal is a ko ra be li mű sza ki raj zok, áb rák kí sé re té ben mu tat ja be a nyí lás zá rók ki ala ku lá sát, a kö - zép kor ban ki ala kult és az óta hasz ná la tos to ko zá so kat, aj tó kat és ka pu kat, ab la - ko kat, fa- és fém nyí lás zá ró kat, por tá lo kat, köz té ri fém épít mé nye ket, be épí tett bú to ro kat, ta pa szo kat és kit te ket, a kö zép kor tól a hu sza dik szá zad első fe lé ig. A kö tet vé gén a nyí lás zá rók vé del mé ről, ja ví tá sá ról és hely re ál lí tá sá ról, an nak gya kor la ti meg ol dá sa i ról ol vas ha tunk. A ki vá ló szak mun ka min den ér dek lő dő - nek jó szív vel ajánl ha tó. Előző kötete: Öt könyv a régi építészetről, 5. Festések, burkolatok, üvegek, gé - pé szet ( ) A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Alak és for ma ( ) Szob rá szat Kertész Lász ló Var ga Géza Fe renc. Bu da pest : M. Nap ló : Írott Szó Ala - pít vány, p. ; 24 cm ISBN kö tött : 3000, Ft szob rász Ma gyar or szág 20. szá zad A dom bó vá ri Var ga Géza Fe renc ( ) au to di - dak ta mű vész. Plasz ti kái az 1980-as, 90-es évek ma gyar - országi természetművészetének meghatározó munkái. Személyiségét és művészetét Kertész László művészet - történész találó címmel illeti a könyv bevezető tanulmá- 11

14 nyá ban: Egy so sem volt fa u na ál mo dó ja. A köz té ri mun ká i ról is mert fa szob rász ars po e ti cá ja sze rint a szob rá szat nem cél, csu pán esz köz maga az al ko tás fo lya - mata a világmindenség megértéséhez. Varga Géza Ferenc számára a szobrok a teremtő energiákkal való találkozást jelentették, a térfoglaló ember konstruktív meditációját. A grafikákkal, sokszor egész oldalt betöltő fekete-fehér és színes szoborfotókkal illusztrált kötet szerzője részletesen bemutatja a gazdag munkás - ság gyökereit, fejlődésmenetét. A tartalmas mű a művész életrajzával, egyéni és vá lo ga tott cso por tos ki ál lí tá sa i nak jegy zé ké vel, köz - téri munkáinak listájával, valamint terjedelmes iroda - lomjegyzékkel zárul. KERTÉSZ Lász ló mű vé szet tör té nész, 2002 óta a Kép ző- és Ipar mű vé sze ti Lek to rá tus tag ja, 2007 és 2012 kö zött igaz ga tó ja, a Praesens című fo lyó irat egyik ala pí tó ja. Zene Merjünk ál mod ni! : a One Direction tör té ne te. Szik lai Ist ván (ford.) Sze ged : Könyv moly kép ző K., cop p. ; 22 cm ISBN kö tött : 4499, Ft könnyű ze ne pop ze ne ze ne kar Nagy-Bri tan nia 21. szá zad élet rajz X A 2010-es évek ak tu á lis ked venc tini ze ne ka ra, a One Direction alig több mint egy éves tör té ne tét, és az ír-brit ze ne kar tag ja i nak ed di gi éle tét mu tat ja be je len kö tet ál lí tó lag a srá cok tol lá ból. Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson és Zayn Ma lik így a slá ger lis ták és a tini lá nyok (és fiúk) szí vé nek meg hó dí tá sa után egye ne sen a köny ves pol ca in kat cé loz za meg, ter mé sze te - sen ren ge teg fotó kí sé re té ben. Az egyes fe je ze tek ben a jó ké pű ötös tag jai val - la nak sa ját éle tük ről, gyer mek ko ruk ról, ze nei fej lő dé sük ről, az X-faktorról és a csa pat össze ál lá sá ról, a kon cer tek ről, első al bu muk meg szü le té sé ről, va la mint ma gán élet ük ről. Min den egyes fe je zet a ra jon gói ké zi köny vek nél szo ká sos villáminfókkal zá rul, a ked venc film, könyv, étel, szín, ze ne kar, par füm, iphone al kal ma zás vagy pre fe rált lány tí pus fel so ro lá sá val zá rul. A kö tet vé gén a to váb bi ra jon gói igé nye ket ki elé gí tő, szí nes fo tók kap tak he lyet. A té má ban leg utóbb: One Direction. Ra jon gók köny ve ( ); One Direction test kö zel ből ( ) 12

15 Die schönsten Weihnachtslieder. Sammüller, Sonja (szerk.) Fränkisch-Crumbach : Ed. XXL, p. ; 23 cm + CD ISBN kö tött : 3640, Ft ka rá cso nyi dal kot ta ka rá csony sü te mény sza - kács könyv au di tív dokumentum Gy Szép ad ven ti, Mi ku lás sal kap cso la tos és ka rá cso nyi da - lok kottáit és szövegét tartalmazza jelen német nyelvű kö tet. Ke re ken har minc dal ról van szó, olya nok ról, mint az O Tannenbaum, a Morgen kommt der Weinachtsmann, a Fröhliche Weihnacht, az Es ist ein Ros enstprungen, a ingle Bells (né me tül és an go lul egy aránt), a Gloria in excelsis Deo vagy a Stille Nacht, heilige Ncht. A könyv ben ezen kí vül az ün nep kör ről, az ah - hoz kap cso ló dó el ső sor ban né met szo ká sok ról ol vas ha tunk, sze re pel nek ben - ne ver sek, va la mint a szer kesz tő né hány, az ün nep kör höz kö tő dő étel re cep tet is kö zöl. A han gu lat hoz passzo ló szí nes ké pek kel il luszt rált ki ad vány vé gén ak - kord-mu ta tók se gí tik az ér dek lő dő ket, hogy gi tá ron is el tud ják ját sza ni a da lo kat. A kötethez tartozó CD-n az összes dal meghallgatható. Szín ház mű vé szet Hi ány, csonkítás, kihúzás, elhallgatás a drámában és a szín pa don. Müller Pé ter, P. (szerk.) Pécs : Kronosz, p. ; 20 cm (Szitu) ISBN fű zött : 2450, Ft szín ház esz té ti ka szín ház tör té net drá ma el mé let vi lág - iro da lom tör té ne te ma gyar iro da lom tör té ne te drá ma Sz 2014 áp ri li sá nak de re kán ke rült sor a PTE BTK szer ve zé - sé ben arra a két na pos szín ház tu do má nyi kon fe ren ci á ra, amelynek keretei között a résztvevők a hiány jelenségének, jelentőségének történeti és teoretikus vonatkozásait elemezték a dráma- és színháztörténet viszonylatában. A tárgyalt kérdéskör azonban va ló já ban jó val át fo góbb volt, hisz a hi ány kap csán olyan fo gal mak ról is szó esett, mint a cenzúra, a hallgatás és elhallgatás, a szöveg meghúzása és rövidítése, vagy a cson kí tás le gyen szó akár mon da tok ról, akár al kal man ként szín re vitt, testcsonkítást tartalmazó jelenetről, s az ezekhez kapcsolódó rendezői-színpadi meg ol dá sok ról, kon cep ci ók ról, a hi ány sok szor igen nyo ma té kos üze net ér té ké - ről. Az össze tett té mát az elő adók (s egy ben a kö tet ben he lyet ka pott ta nul má nyok szer zői) konk rét pél dák kap csán elem zik, át fog va a nyu ga ti szín ház tör té net gya - 13

16 kor la ti lag tel jes ívét az an tik gö rög drá mák tól a kor társ poszt mo dern da ra bo kig. A fejezetek is ezt a kronológiai vezérszálat követik: az első részben az ókori drá - mák tól a kora mo dern eu ró pai szín mű ve kig tar tó idő szak ból ki emelt da ra bok kap csán ol vas ha tunk a hi ány ról, majd olyan pe ri ó du sok ról esik szó, mint a század, illetve az ezredforduló és a jelenkor drámája és színháza. Az utol - só rész hat dol go za tá ban az ún. hi ány zó lánc sze mek (pl.: az Ivanov, a Ham let, Weöres, vagy épp a kor társ ame ri kai drá ma) pél dá ján ír nak a szer zők a fő té má - ról. A jegyzetekkel kiegészített kötet a szakközönség figyelmére számíthat. A sorozat első ismertetett kötete. Sport Ferguson, Alex (1941 ) My autobiography. Lon don : Hodder, p., [32] t. ; 20 cm ISBN fű zött : 2695, Ft edző lab da rú gó Skó cia szá zad élet rajz Min den idők leg si ke re sebb brit edző je, Sir Alex Ferguson tavaly májusban jelentette be visszavonulását, ami azonnali re ak ci ót vál tott ki a mé di á ban és a könyv ki adás ban egy - aránt (ld.: ). A nagy fut ball má gus ön élet raj zi köny ve azon ban messze a leg vár tabb mű volt nem csak ha - zá já ban, de a fut ball sze re tő nagy vi lág ban is. A vas kos és ezúttal eredeti nyelven olvasható kötetben a szerző a Manchester United kis - pad ján el töl tött hu szon hét évé ből fő ként a 2000 után tör tén te ket idé zi föl. A ki - lenc ve nes évek vé gén a skót szár ma zá sú edző ép pen a csú cson volt. Sa ját nevelésű játékosaival (az úgynevezett 92-es évfolyammal) mindent megnyert, amit le he tett, be le ért ve a Baj no kok Li gá ját is. Az új év ez red ben új ki hí vá sok kal kel lett szembenéznie: egyre több kulcsemberétől kellett megválnia, és ekkor, hatvan éve sen be je len tet te, hogy vissza vo nul. Pár hó nap pal ké sőbb még is úgy dön tött, hogy foly tat ja. Er ről a ti zen két év ről so kat meg tud ha tunk, mely ben volt egy meg - nyert és két el ve szí tett BL-döntő, utol só pil la nat ban el bu kott baj no ki cím, konf - lik tu sok, jó és rossz dön té sek szép szám mal. Több nyi re já té ko sok, edzők és klu bok ne ve i ből álló fe je ze te i ben olyan plety ka-ínyenc sé gek is ta lál ha tók, mint David Beckham 2003-as tá vo zá sá nak szto ri ja. Ferguson ön ma guk ért be szé lő ered mé nye it a több mint negy ven ol da las, igaz szí nes kép táb lá val fel dú sí tott sta - tisztika hivatott kifejezésre juttatni. Az utolsó lapokon a szerző keze alatt megfor - dult já té ko sok te kin té lyes lis tá ja ol vas ha tó, és név mu ta tó se gí ti a ke re sést. Angol nyelven értők olvasmánya. Elő ző ki adás (ma gya rul), a szer ző ről ld. és leg utóbb is mer te tett műve:

17 8 NYELV ÉS IRODALOM Nyelv tu do mány ó zsef Károly La jos (Auszt ria : fő her ceg) ( ) Czigány nyelv tan. : Ha son más kiad. Bu da pest : Ma gyar Mercurius, , 377 p. ; 25 cm (Ma gyar roma tör té - ne ti könyv tár. 5.) ISBN kö tött : 4400, Ft ci gány nyelv nyelv tan nyelv könyv ha son más ki adás Sz Ere de ti meg je le né se ide jén (1888-ban) és ma is iga zi kü - lön le ges ség nek, hi ány pót ló szak iro da lom nak szá mít a ó zsef fő her ceg, va gyis Habs burg Lo ta rin gi ai ó zsef Kár oly La jos ( ) ál tal jegy zett első ci gány nyelv vel és nyelv tan nal fog lal ko zó, a Ma gyar Mercurius gon do zá sá ban kö zel száz har minc év után is mét ki bo csá tás ra ke rü lő szak könyv. A fő her ceg nek ifjú tiszt ként szá mos ci gány szár ma zá sú ka to ná ja volt, tő lük sa já tí tot ta el ma gas szin ten a nyel vet, s ál lí tot ta össze a gram ma ti kai át te kin tés mel lett az első ci - gány ma gyar szó tá rat is. A kor tu do má nyos iro dal má nak él vo na lá ba so rol ha tó mű első fe je ze té ben (A czigány iro da lom) a főbb nyelv ta ni fo gal mak ról esik szó, mint a czigány hang tan, ige, ne vek (va gyis fő ne vek), ige ha tá ro zók és elöl já rók stb., egé szen a szó kép zé si mód sze re kig és a szö veg-össze ha son lí tá sig. A foly ta tás ban (Iro dal mi ka la uz) ol vas ha tunk a czigányok et no ló gi á já ról, tör té ne té ről, nyel vé ről és nép köl té sze té ről, ze né jé ről, hí - res sé ge ik ről, il let ve a czigányokról, mint szép mű vé sze - ti, kép ző mű vé sze ti és ze nei tár gyú al ko tá sok tár gya i ról. A ma in kább tu do mány tör té ne ti je len tő ség gel bíró, ha son - más ki adás szak gyűj te mé nyek anya ga. A so ro zat ban leg utóbb: Ma gyar és czigány szó tár ( ) HABSBURG-LOTHARINGIAI ó zsef Kár oly La jos (ó - zsef Kár oly La jos fő her ceg vagy (if jabb) ó zsef fő her ceg) oszt rák fő her ceg, ma gyar és cseh ki rá lyi her ceg, lo vas sá gi tá bor nok, 1869-től ha lá lá ig a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség fő pa rancs no ka, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia igaz ga - tósági, majd tiszteleti tagja. 15

18 Szó tá rak Ox ford mini dictionary & the sa u rus. Li ving stone, Charlotte (szerk.) New York : Ox ford Univ. Press, p. ; 12 cm ISBN fű zött : 2060, Ft an gol nyelv szó kincs egy nyel vű szó tár A hét köz na pi an gol nyelv szó kin cse alap ján lett össze ál lít va a mini értelmező és szinonimaszótár, amely a mindennapokban gyakrabban használatos szakszavak és szlengkifejezések de - finícióit is tartalmazza (összesen mintegy kilencvenezer szót és kifejezést). A vastagon kiemelt címszavak melletti rövidítés utal az adott kife - jezés szófajára ezt a jelentésenkénti egészen tömör, legtöbbször két-három szó - ban meg fo gal ma zott an gol nyel vű ma gya rá zat kö ve ti. Az egyes szó cik kek vé gén ál ta lá ban meg ta lál juk azok szinonimáit is. A mű közepén egy kis nyelvtani összefoglaló is helyet kapott. Iro da lom tu do mány Ma gyar iro da lom Moh ácsi á nos (1959 ) Ha tár Győ ző re gény po é ti ká ja : esszék, ta nul má nyok. Bu - da pest : Írók Ala pít vá nya : Széphalom Kvműhely, cop p. ; 20 cm ISBN fű zött : 2600, Ft ma gyar iro da lom tör té ne te író Ma gyar or szág 20. század Sz A szer ző dok to ri disszer tá ci ó já nak könyv vé szer kesz tett vál to za ta Ha tár Győ ző, az 1956-ban nyu gat ra me ne kült köl tő, pró za- és drá ma író, a BBC ma gyar adá sa, majd a Sza bad Eu ró pa Rá dió mun ka tár sá nak re gény po é ti ká ját mu tat ja be. A tör té nel mi háttér, az életrajz és a Határ Győzőt jellemző nézetek elsősorban történelemszemléletének és vallásosságának rövid ismertetése után három tipikus regé - nye: az Anibel (1984), az Éj sza ka min den meg nő (1984) és a Kö pö nyeg sors (1985) elem zé se kö vet ke zik, kö ze lebb hoz va az ér dek lő dők höz Ha tár írás mű vé - szetét, filozófiai, kultúr- és valláskritikai nézeteit. Ezen fejezetek után Mohácsi a teljes poétikai összegzést kísérli meg, a művek cselekményére és szerkesztésére 16

19 egyaránt kitérve. A végig jegyzetelt kötetet bibliográfia és fekete-fehér képmelléklet zárja. Irodalomtörténészek olvasmánya. MOHÁCSI á nos iro da lom tör té nész, né met nyelv ta nár kö zött a Bu - da pes ti Mű sza ki Egye tem Lek to rá tu sán ok ta tott né met ál ta lá nos és szak nyel vet től az International Bu si ness School né met szek ci ó já nak ve ze tő ta ná ra, 1997-ben fő is ko lai do cen sé ne vez ték ki; 2000-től öt ide gen nyel vet tö mö rí tő tan - szék ve ze tő je lett ban véd te meg PhD disszer tá ci ó ját a Páz mány Pé ter Ka - to li kus Tu do mány egye te men Németh Lász ló ( ) Írá sok a ma gyar iro da lom ról. 2. Il lú zió és al ko tás. Bu da - pest : Írott Szó Ala pít vány, p. ; 21 cm ISBN kö tött : 3990, Ft ma gyar iro da lom tör té ne te ma gyar iro da lom pub li - cisztika Sz I A Né meth Lász ló vi lág iro dal mi tár gyú írá sa it köz re a dó háromrészes tematikus sorozatot ( , , ) kö ve tő en most a szer ző ma gyar iro da lom ról ké szült ta nul má nyai, esszéi, kri ti kái, elő adá sai ke rül het - nek egy há rom kö te tes műbe gyűjt ve a nagy kö zön ség ke zé be. Az író ko ráb ban maga is kö tet be gyűj töt te sa ját ma gyar iro da lom tör té net ét, mely nek da rab jai ez út tal az Én ka ted rámban (3. kiad. Bp., Mag ve tő Szép iro dal mi, 1983) nem sze rep lő, de te ma ti ka i lag ide tar to zó mun kák kal ki e gé szül ve, a tár gyalt té mák idő rend jé ben ke rül nek új ra köz lés re. A most ki adás ra ke rü lő má so dik kö tet a ti - zen ki len ce dik szá zad ma gyar iro dal má val fog lal ko zik, töb bek kö zött olyan klasszi ku sok mun kás sá gá nak tük ré ben, mint Szé che nyi Ist ván, Pe tő fi Sán dor, Arany á nos, Ke mény Zsig mond, Ma dách Imre, Péterfy enő, Tö mör kény Ist - ván, vagy (a leg rész le te seb ben tár gyal va) Ady End re. Né meth Lász ló egy szer re ref lex ív és önreflexív, meg fon tolt és szub jek tív elem zői ha - bi tu sát Ekler And rea rö vid utó sza va vi lá gít ja meg a köny - vé sze ti leg is igé nyes össze ál lí tás vé gén. Iro da lom tör té ne ti gyűj te mé nyek be és na gyobb kö zép is ko lai könyv tá rak ba min den kép pen ér de mes be sze rez ni. Elő ző kö te te: Írá sok a ma gyar iro da lom ról. 1. Tör té net és val lo más ( ) A szer ző leg utóbb is mer te tett műve: Szi lán kok Né meth Lász ló le ve le zé sé ből, ( ) 17

20 9 FÖLDRAZ. ÉLETRAZ. TÖRTÉNELEM Honismeret. Helytörténet Ka to na Csa ba (1971 ) Professionatus spielerek : ar cok és tör té ne tek Ba la ton fü - red múlt já ból. Ba la ton fü red : Ba la ton fü red Vá ro sért Köz - ala pít vány, p. ; 24 cm (Ba la ton fü red Vá ro sért Köz ala pít vány kiadványai. 71.) ISBN kö tött : 6300, Ft hely is me ret hí res em ber Ba la ton fü red Sz A szer ző Ba la ton fü red múlt já val kap cso la tos ta nul má - nyokat válogatott össze egy kötetbe, amelyek eredetileg 2000 és 2014 kö zött je len tek meg gyűj te mé nyes kö te tek - ben vagy fo lyó irat ok ban. Olyan té mák ról ol vas ha tunk egye bek mel lett, mint a ben cés rend mint für dő tu laj do nos az es évek ben, a ba la ton fü re di für dő - kultúra és -közönség a tizenkilencedik században, vendéglátás és cigányzené - szek, pros ti tu ál tak, pro fi ha mis kár tyás ok ( professionatus spielerek ) és sze rencsevadászok ugyan eb ben az idő szak ban, ó kai Mór Ba la ton fü re den, a fü re di An - na-bá lok, Hóman Bá lint és Ba la ton fü red kap cso la ta, vagy a fü re di Sa va nyú víz tör té ne te az 1850-es évek ben, Écsy Lász ló für dő igaz ga tó nap lói alap ján. A kötet végén az írások eredeti megjelenési adatait találjuk. Szakkönyvtárak és helytörténeti gyűjtemények anyaga. A sorozatban legutóbb (65.): Fegyvergyáros és gyümölcstermesztő ( ) KATONA Csa ba tör té nész kö zött a Ma gyar Or szá gos Le vél tár mun ka tár sa, 2011-től az MTA Böl csé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont Tör té net tu - do má nyi In té zet tu do má nyos mun ka tár sa. Kü lön bö ző tör té ne ti szak fo lyó irat ok szer kesz tő sé gi tag ja. Fő ku ta tá si te rü le te a szá za di ma gyar or szá gi mű ve - lő dés- és tár sa da lom tör té net. Mű ve lő dés tör té net Lerner á nos (1952 ) Rej té lyes he lyek, misz ti kus vi lá gok. Kis új szál lás : Szalay, p. ; 31 cm ISBN kö tött : 3000, Ft mű ve lő dés tör té net ku ri ó zum rej tély I i X A Magyar Földrajzi Társaság expedíciós szakosztályának titkára, a Spektrum Te - levízió utazási témájú filmjeinek szerkesztője, valamint több földrajzi és utazási 18

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben