J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 11. napján 15 óra 02 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Erdősi László polgármester köszöntötte Alpolgármester Asszonyt, Jegyző Urat és a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes. Elmondta, hogy a 10. napirendi pontban tervezett Március 15-i programok egyeztetése helyett a Felsőoktatási pályázat útján nyújtott ösztöndíj az elmúlt időszak tapasztalatai című napirendet javasolja megvitatni. Javasolta továbbá, hogy Egyebek napirendi pontot vegye napirendre a testület. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet Napirend: 1.) Településrendezési terv módosítása az 1.sz. vasútvonal korszerűsítésével összefüggésben Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének 3. módosítása Előadó: Erdősi László polgármester 3.) Bereax Bt. kérelme a gyermekétkeztetés vállalkozói díja emelésének volnatkozásában Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 4.) Herceghalom Mozgáskorlátozottak kérelme számítástechnikai tanfolyam támogatására Előadó: Erdősi László polgármester 5.) Kulturális események és nemzeti ünnepek rendezvénynaptára Előadó:Izsák Irén, közművelődési koordinátor 6.) Háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos tájékoztatója Előadó: Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 7.) A Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója Előadó: Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 8.) A Budaörsi Természetvédő és Állatvédelmi Egyesület beszámolója Előadó: Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 9.) Civil szervezetek működési költség elszámolásának elfogadása Előadó: Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 10.) Felsőoktatási pályázat útján nyújtott ösztöndíj az elmúlt időszak tapasztalatai Előadó: Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 1

2 11.) Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése a 8/2014.(I.31.) BM rendelet alapján Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 12.) Egyebek Zárt ülés keretében: 13.) Herceghalomért Díj adományozása Előadó: Erdősi László polgármester 14.) Sajátos nevelési igényű, nem integrálható gyermek szakirányú ellátási költéségének támogatási kérelme Előadó: Erdősi László polgármester 1.) Településrendezési terv módosítása az 1.sz. vasútvonal korszerűsítésével összefüggésben Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a tervezői megkeresés arra irányult, hogy a testület fogadjon el egy határozatot, amely rögzíti a partnerségi egyeztetés és a tárgyalásos eljárás részletszabályait. Természetesen a határozat elfogadása semmiféle kötelezettséget nem jelent a testületre nézve a HÉSZ módosítás elfogadása tekintetében. A tervező elektronikus úton megküldte a tulajdonosok személyére vonatkozó nyilatkozatot, de még várjuk a nyilatkozat cégszerűen aláírt változatát. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 4/2014.(II.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom község Településrendezési Tervét az 1. számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan, a vasútvonal környezetében módosítani szándékozik. A módosítás kapcsán a 314/2012.(XI.08.) sz. Kormányrendelet 29. -a értelmében a következők alapján folytatja le a partnerségi egyeztetést: 1. Az Önkormányzat a tárgyi ügyben partnerként vonja be a módosítással érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosait, haszonélvezőit: - 074/3 hrsz.: Szabó Károly, 2030 Érd, Tolmács u.2.sz. Szabó Béla, 2030 Érd, Lőcsei u.9.sz. Barta Sándor, 2030 Érd, Kossuth u. 54.sz. Szabó Károlyné, 2030 Érd, Lőcsei u.9.sz. (haszonélvező) - 067/4 és 067/5 hrsz.: Varga Imre, 2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor u A Településrendezési Terv módosításáról a Polgármester írásban tájékoztatja az 1. pontban meghatározott tulajdonosokat és csatoltan megküldi részükre az egyeztetési anyag kétoldalas kivonatát, valamint felhívja figyelmüket a honlapra feltöltött teljes dokumentációra is. 3. Az érintettek a dokumentáció kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásban véleményezhetik a tervezett módosítást. 4. Az érintettek válaszában szereplő vélemény, javaslat elfogadása esetén, annak figyelembe vételével kell folytatni az egyeztetést, a tervezést. 2

3 5. A vélemények, javaslatok el nem fogadása esetén a döntést Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg. A döntés előkészítésében a szakmai előkészítést a Polgármester a tervezők bevonásával teszi meg. A Polgármester értesíti az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről, egyben megküldi részükre a szakmai indoklást is. 6. A Településrendezési Terv módosításának tervezetét annak alátámasztó anyagával az államigazgatási szervek véleményével, valamint a partneri véleménnyel együtt a község honlapjára folyamatosan frissítve fel kell tenni. A lakosság a tervezett módosítással kapcsolatos véleményét, észrevételét annak elfogadását megelőző 14 napig megküldheti a polgármester részére a honlapon megjelöltek szerint. 7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdje meg a Településrendezési eszköz módosítás kapcsán a partnerségi egyeztetést a fentiek szerint a lehető leggyorsabban, és folytassa le a módosításhoz szükséges további egyeztetéseket. 8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérje be a tervezést végző Teampannon Kft. nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - A Tervező nyilatkozatában jelölje meg helyrajzi szám szerint azokat az ingatlanokat, amelyeket jelen módosítás érint. - A Tervező nyilatkozzon arról is, hogy az általa megjelölt ingatlanokon kívül más ingatlanokat jelen módosítás nem érint. Felelős: Erdősi László polgármester Határidő: folyamatos. 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének 3. módosítása Erdősi László polgármester elmondta, hogy nem kívánja megismételni a évi költségvetés 3. módosítása kapcsán a korábbi rendkívüli bizottsági ülésen elhangzottakat. Megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni az elhangzottakkal kapcsolatban. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 1/2014.(II.15.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.15.) rendeletének módosításáról - a melléklettel megegyezően - 3.) Bereax Bt. kérelme a gyermekétkeztetés vállalkozói díja emelésének volnatkozásában Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a Bereax Bt.-vel kötött, három éves közétkeztetési közszolgáltatási szerződést lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozó a szolgáltatás díjait a szerződés értékkövetése érdekében, minden évben egy alkalommal, február 1-től a KSH által kiadott előző évre vonatkozó éves fogyasztói árindex mértékével megemelje. A KSH által évre megállapított fogyasztói árindex 1,7 %, így közbeszerzés kapcsán aláírt közszolgáltatási szerződés alapján 1,7%-os vállalkozói díj emelésére van lehetősége az Önkormányzatnak. Az emelésnek sem jogi, sem pénzügyi akadálya nincsen. 3

4 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 5/2014.(II.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Bereax Bt. között fennálló, közétkeztetési közszolgáltatási szerződésben foglalt vállalkozói árak február 1-től a évi fogyasztói árindex mértékével (1,7 %) módosításra kerüljenek. A Képviselő-testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés módosítás aláírására. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: február ) Herceghalom Mozgáskorlátozottak kérelme számítástechnikai tanfolyam támogatására Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy támogassa az Egyesület tagjai részére szervezni kívánt számítógépes tanfolyamot. Tekintettel arra, hogy ez a támogatás nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az Egyesület tagjai eredményesebbek legyenek a munkahely-keresésben, a társadalomba történő beilleszkedésben a maga részéről támogatja az előterjesztést. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke örömét fejezte ki amiatt, hogy az Egyesület vállalta a tanfolyam költségeinek 50%-át. Elmondta továbbá, hogy az Egyesület pályázati úton nyert egy jelentősebb összeget számítógép vásárlásra, így a két támogatás éppen kiegészíti egymást. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester támogatja a tanfolyam finanszírozását, de meg kívánja jegyezni, hogy a civil szervezeteknek január 31-ig kellett benyújtani a programtámogatási kérelmüket. Fel kívánja hívni a civil szervezetek figyelmét a határidők pontos betartására. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 6/2014.(II.11.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének azon kérelmét, hogy tagjai részére számítástechnikai tanfolyamot szervezzen, melyhez bruttó ,- Ft támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. 4

5 5.) Kulturális események és nemzeti ünnepek rendezvénynaptára Erdősi László polgármester elmondta, hogy évi községi rendezvénynaptár annak terjedelme miatt elektronikus úton került kiküldésre a képviselők részére. A programterv magába foglalja mind az önkormányzati, mind az egyházi, mind a civil szervezeti rendezvényeket egyaránt. A rendezvények időpontját az adott rendezvények szervezői határozták meg előzetes egyeztetések után. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a június között, a KEK-ben megrendezésre kerülő hittantábor kimaradt a programból. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 7/2014. (II.11.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi községi rendezvénynaptárról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Felelős: Erdősi László polgármester. Morvai László képviselő megérkezett. 6.) Háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos tájékoztatója Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a háziorvos, a házi gyermekorvos, a védőnő és a fogorvos a Képviselő-testület és a Humán és Környezetvédelmi Bizottság évi munkatervének megfelelően benyújtották írásbeli tájékoztatásukat a évi tevékenységükről, a évi terveikről. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a beszámolókat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A bizottsági ülésen kritikaként elhangzott a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatban, hogy a doktornő előnyben részesíti a nem helyi lakosokat a herceghalmiakkal szemben. Izsák Irén képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt nyáron a fogorvos szabadságának ideje alatt nem volt biztosítva a fogorvos helyettesítése és ezt is sokan kifogásolták. Morvai László képviselő megkérdezte, hogy volna-e lehetőség arra, hogy a fogorvosi, illetve a háziorvosi rendelő elkülönítésre kerüljön, tekintettel arra, hogy jelenleg a fogorvosra várók kénytelenek együtt várakozni az esetlegesen fertőző betegekkel. Erdősi László polgármester elmondta, hogy a kérdés jogos, érdemes megvizsgálni a problémát. 5

6 8/2014. (II.11.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos, a házi gyermekorvos, a védőnő és a fogorvos tájékoztatóját tudomásul veszi. Az ellátással összefüggő kérdések megvitatására Dr. Réthy Ágnes fogorvost meghívja a Humán és Környezetvédelmi Bizottság soron következő ülésére. Felelős:Erdősi László polgármester. 7.) A Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Képviselő-testület évi munkatervének megfelelően benyújtotta írásbeli tájékoztatását a évi tevékenységéről, valamint a évi terveiről. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy szükséges az Egyesület jelenléte a községben, a visszajelzések alapján a lakosság elégedett a munkatársaik által végzett munkával, jelenlétével. 9/2014. (II.11.) számú határozata: Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját módosítás és kiegészítés nélkül - Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a évre szóló szerződés aláírására a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Az Egyesület támogatási összegét a évi költségvetés terhére biztosítja. Felelős: Erdősi László polgármester és. Pénzügyi Csoport. Határidő: február ) A Budaörsi Természetvédő és Állatvédelmi Egyesület beszámolója Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Budaörsi Természetvédő és Állatvédelmi Egyesület benyújtotta írásbeli tájékoztatását a évi tevékenységéről. Az Egyesület a tavalyi évben ,- Ft támogatást kapott a Képviselőtestülettől, a évben sem kérnek emelést. Az Egyesület munkatársai segítőkészek, 24 órán belül kiszállnak hívás esetén. Fontos tudni róluk, hogy nem altatnak el állatot, a többi menhelyhez képest jó körülmények közé kerülnek a gazdátlan ebek. A évi költségvetési koncepció elfogadásával a Képviselő-testület az Egyesület részére az ,- Ft éves támogatási összeget jóváhagyta. 6

7 10/2014. (II.11.) számú határozata: Budaörsi Természetvédő és Állatvédelmi Egyesület beszámolóját módosítás és kiegészítés nélkül Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a évre szóló szerződés aláírására. Az Egyesület támogatási összege, ,-Ft a évi költségvetésben rendelkezésre áll. Felelős: Erdősi László polgármester és Pénzügyi Csoport. Határidő:2014. február ) Civil szervezetek működési költség elszámolásának elfogadása Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság valamennyi civil szervezet beszámolóját megvitatta és egyhangúlag, 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Ezek után Erdősi László polgármester egyenként bocsotta szavazásra a civil szervezetek beszámolóit. A.) Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület 11/2014. (II.11.) számú határozata: a Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesületének évi működési költség támogatásának elszámolását módosítás és kiegészítés nélkül Felelős: Erdősi László polgármester és Makay István HKB elnök. Határidő: azonnal: B.) Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 7

8 12/2014. (II.11.) számú határozata: a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesületének évi működési költség támogatásának elszámolását módosítás és kiegészítés nélkül Felelős: Erdősi László polgármester és Makay István HKB elnök. C.) Helyiek Herceghalomért Egyesület Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. (II.11.) számú határozata: a Helyiek Herceghalomért Egyesület évi működési költség támogatásának elszámolását módosítás és kiegészítés nélkül Felelős: Erdősi László polgármester Makay István HKB elnök. D.) Labdarózsa Kórus Egyesület 14/2014. (II.11.) számú határozata: Labdarózsa Kórus Egyesület évi működési költség támogatásának elszámolását módosítás és kiegészítés nélkül Felelős: Erdősi László polgármester és Makay István HKB elnök. E.) Herceghalomi Kempo Dojo Sportegyesület A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 8

9 15/2014. (II.11.) számú határozata: Herceghalmi Kempo Dojo Sportegyesület évi működési költség támogatásának elszámolását módosítás és kiegészítés nélkül Felelős: Erdősi László polgármester és Makay István HKB elnök. 10.) Felsőoktatási pályázat útján nyújtott ösztöndíj az elmúlt időszak tapasztalatai Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy Berki Fruzsina, Farkas Tamás, Lipka Borbála, Egedi Erika, Miklós Gergely, Szendrei Bence, Kulcsár Szilvia, Bereczki Dorottya és Végh András részére személyenként havi ,-Ft összegű, Dula Marina és Fejes Ida részére a Képviselő-testület a 2013/2014. tanév I. félévére havi 5.000,-Ft felsőoktatási ösztöndíjat állapított meg személyenként. Az első félévi beszámolót január 31-ig kell az ösztöndíjasoknak benyújtani az aláírt támogatási szerződés értelmében csatolva a beszámoló mellé az elvégzett munkavégzés igazolásának másolatát. Fejes Ida és Szendrei Bence beszámolója január 31-én 12 óráig nem érkezett meg. Lipka Borbála önkéntes külföldi munkája miatt halasztja a második félévet, ezért a második félévben nem jogosult az ösztöndíjra. Eddigi támogatást megköszönte. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester javasolta, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülésén Szendrei Bence részére megállapított 5.000,- Ft ösztöndíj mértékét a Képviselő-testület ,- Ft-ra emelje. Csizmadia Zsuzsanna részletesen felsorolta azokat a rendezvényeket, amelyen Szendrei Bence részt vett és beszélt a szerveződő ifjúsági klub érdekében folytatott tevékenységéről is. A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, hogy Szendrey Bence a 2013/204-es tanév II. félévében havi ,- Ft ösztöndíjban részesüljön. Izsák Irén képviselő javasolta a testületnek, hogy a Bereczki Dorottya részére a 2013/2014-es tanév második félévére megállapított ösztöndíj mértékét ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelje. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta Bereczki Dorottya 2013/2014-es tanév második félévére megállapított ösztöndíja mértékének ,- Ft-ra történő emelését. 16/2014.(II.11.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bereczki Dorottya első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Berki Fruzsina első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. 9

10 Dula Marina első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Egedi Erika első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Farkas Tamás első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Kulcsár Szilvia első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Lipka Borbála első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. Miklós Gergely első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Szendrei Bence első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja/ nem fogadja el. A 2013/2014. tanév második félévére részére ,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Végh András első félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2013/2014. tanév második félévére részére 5.000,-Ft / hó ösztöndíjat állapít meg. Felelős:Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. 11.) Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése a 8/2014.(I.31.) BM rendelet alapján Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is lehetőség nyílik arra, hogy az Önkormányzat a víz-és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódóan állami támogatást igényeljen. A támogatási igény kérelem benyújtásához a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia a támogatási igény benyújtásáról. 12.) Egyebek Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.( II.11.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy évre vonatkozóan víz- és szennyvíz támogatási igényt nyújt be. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. A.) Óvoda régi szárnyának felújítása Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Belügyminisztérium 4/2014 (I.31.) rendelete alapján az Önkormányzat pályázatot nyújthat be az óvoda régi szárnyának a felújítására. A beruházás összköltsége ,- Ft, a pályázatban előírt minimális önerő összege ,- Ft. Javasolta, hogy támogassa a testület a pályázat benyújtását. 10

11 18 /2014.(II.11.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz 4/2014.(I.31.) számú, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján kiírt pályázaton. A pályázathoz az Önkormányt ,- Ft önerőt biztosít a évi általános tartalékkeret terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. B.) Hunya Krisztina képviselő javasolta, hogy a KEK külső felújítását a 2014-es költségvetési évben az általános tartalék keret terhére végeztesse el az Önkormányzat. Kérte, hogy az Önkormányzat kérjen be árajánlatokat a felújításra. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester hozzátette, hogy a nyílászárók és a faszerkezetek felújítása akár önerőből, saját dolgozókkal is megoldható. Erdősi László polgármester elmondta, hogy egyeztet Pál Gábor műszaki előadóval a kérdésben. Erdősi László polgármester a rendkívüli testületi ülést 16 óra 05 perckor bezárta. Erdősi László polgármester Dr. Szmodis Jenő jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Hunya Krisztina képviselő Makay István a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására: J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2014. április 22. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2014. február 4. napján Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan megtartott ülésén. Jelen vannak: Jegyzőkönyvet

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. február 6- i, illetve a Képviselő-testület 2014. február 11. napján tartandó ülésére Tárgy: A Biatorbágy-Tata

Részletesebben

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének elkészítésénél az alábbi szempontok élveznek prioritást: 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3. napján 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2012. augusztus 30. napján 16 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott

Részletesebben

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Herceghalomi Hírmondó XV. évfolyam 8. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2013. szeptember ELKÉSZÜLT A MEHRSTETTEN PARK Tájékoztató testületi ülésről 2 4. oldal Herceghalom díszpolgára cím 5. oldal Beszélgetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV 7/2012. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

Hírmondó XVII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. FEBRUár

Hírmondó XVII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. FEBRUár Herceghalomi Hírmondó XVII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. FEBRUár a tartalomból Tájékoztató a falugyűlésről 2. oldal Tájékoztató a februári testületi ülésről 5. oldal A szelektív

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Herceghalomi Hírmondó XV. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2013. MÁRCIUS Márciusi Ifjak Tájékoztató testületi ülésről 3 6. oldal Suli hírek 7. oldal Sport hírek 8. oldal Civil hírek, rendezvények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők II. félévi munkájáról szóló beszámoló

Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők II. félévi munkájáról szóló beszámoló Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők II. félévi munkájáról szóló beszámoló Balogh Zsófiának és Berki Fruzsinának havi 15.000,-Ft, Bíró Nikolettnek, Dula Marinának, Farkas Tamásnak, Fejes Idának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Előterjesztés Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 17-én tartandó ülésére Előterjesztés Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 17-én tartandó ülésére Tárgy: Óvodai 6. csoport beindításának lehetősége Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 8-án tartott nyílt üléséről. 148/2014.(X.08.) sz. határozat A 0407/8

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2) A 2014. évi Költségvetés előzetesen prognosztizált bevételei és kiadásai Előadó: Erdősi László polgármester

Jegyzőkönyv. 2) A 2014. évi Költségvetés előzetesen prognosztizált bevételei és kiadásai Előadó: Erdősi László polgármester Jegyzőkönyv amely készült Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 28-án 18 órakor a Kulturális Egyházi Központban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésén. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Hírmondó XVIII. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. március

Hírmondó XVIII. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. március Herceghalomi Hírmondó XVIII. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. március MÁRCIUSI PILLANATOK A 8-ik osztályos diákok rajzai A Labdarózsa kórus A 8-ik osztályosok előadása a tartalomból

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Lakatos Károly elnök, Kőműves-Magyar Krisztián képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 13-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme (Csatolt jelenléti ív alapján!) Szabó Zsolt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben