MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013"

Átírás

1 1 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013

2 Mérleg tartalomjegyzék 2 Mérleg Tartalomjegyzék Független Könyvvizsgálói jelentés 3 Összevont (konszolidált) Mérleg 5 Összevont (konszolidált) Eredménykimutatás 7 Összevont (konszolidált) Kiegészítő Melléklet 8

3 Független könyvvizsgálói jelentés Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. részvényeseinek Az összevont (konszolidált) éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (továbbiakban a Társaság ) és leányvállalatai mellékelt évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített összevont (konszolidált) mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege M Ft, a mérleg szerinti eredmény M Ft nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó összevont (konszolidált) eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért A vezetés felelős ennek az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az összevont (konszolidált) éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések észszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és leányvállalatai december 31-én fennálló konszolidált vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és leányvállalatai mellékelt évi összevont (konszolidált) üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk ezen összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélése. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság és leányvállalatai nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és leányvállalatai évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és leányvállalatai évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának adataival összhangban van. Átvilágítási jelentés egyéb követelményeknek való megfelelésről Bevezetés Elvégeztük az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (továbbiakban a Társaság ) és leányvállalatai, mint integrált villamosenergia-ipari és földgázipari vállalkozás, valamint távhő termelő vállalkozás december 31-i fordulónapra vonatkozó, a Kiegészítő melléklet F. pontjában található, halmozott önálló tevékenységi mérlegeinek és eredménykimutatásainak (továbbiakban Kimutatás ) átvilágítását. A számviteli szétválasztási szabályok kidolgozása és al- Könyvvizsgálói jelentés 3

4 4 kalmazása, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása az ide vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti elvégzése, a Kimutatásnak a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényben, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Kormányrendeletben, a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvényben, továbbá a földgáz ellátásról szóló évi XL. törvényben, valamint annak rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendeletben foglaltak (továbbiakban együtt Előírások ) szerinti elkészítése a Társaság vezetésének felelőssége. A mi felelősségünk, hogy jelentést adjunk a Kimutatásról az elvégzett átvilágítás alapján. Az átvilágítás hatóköre Átvilágításunkat a témaszámú, Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása című magyar Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standard alapján hajtottuk végre. A Kimutatás átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a könyvvizsgálati standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt a Kimutatásról. Következtetés Átvilágításunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely azt jelezné, hogy a mellékelt Kimutatás nem az Előírásoknak megfelelő számviteli szétválasztási szabályok kidolgozásával és alkalmazásával készült volna, valamint hogy az egyes tevékenységek közötti árazások az egyes üzletágak közötti keresztfinanszírozást tennének lehetővé. Budapest, április 7. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Henye István Partner, Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: Könyvvizsgálói jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés

5 Konszolidált mérleg december 31. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosításai Tárgyév a b c e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriális javak ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Aktív tőkekonszolidációs különbözet (28+29) leányvállalkozásokból társult vállalkozásokból B. Forgóeszközök ( ) I. Készletek ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Konszolidálásból eredő társasági adó követelés III. Értékpapírok ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (54+55) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Konszolidált mérleg 5

6 2013. december 31. MÉRLEG Források (passzívák) Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosításai Tárgyév a b c e 61. D. Saját tőke ( ) I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (69+70) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény VIII. Leányvállalati saját tőke változás IX. Konszolidáció miatti változások ( ) Adósság konszolidálás különbözetből Közbenső eredmény különbözetből Aktív tőkekonszolidációs különbözet amortizációja Társult vállalkozások részesedés értékének vátozása Látens adó X. Külső tulajdonosok részesedése E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( ) I. Hátrasorolt kötelezettségek ( ) Konszolidált mérleg 86. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Passzív tőkekonszolidációs különbözet II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Konszolidálásból adódó társasági adó kötelezettség G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 Konszolidált eredménykimutatás december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosításai Tárgyév a b c e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( ) Kapott osztalékok társult vállalkozástól Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (36+38±40+41) B. Pénzügyi műveletek eredménye (35-43) C. Szokásos vállalkozási eredmény (24+44) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (46-47) E. Adózás előtti eredmény (45+48) XII. Adófizetési kötelezettség XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) F. Adózott eredmény ( ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Kisebbségi tulajdonosok részesedése G. Mérleg szerinti eredmény ( ) Konszolidált eredménykimutatás 7

8 Konszolidált kiegészítő mellékelt 8

9 TARTALOM A. AZ MVM Társaságcsoport bemutatása 11 A.1. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE 12 A.1.1. Az MVM Társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei 12 A.1.2. Az MVM Társaságcsoport konszolidációs körének kialakítása, tagjainak bemutatása 14 A. 2. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA 17 A A könyvvezetés módja 17 A A beszámolókészítés rendje 17 A A beszámoló készítésének gyakorisága, határideje 17 A Az MVM Zrt. és az MVM Társaságcsoport értékelési eljárásai 17 A A számviteli előírások konszolidációs célú kiegészítése és értelmezése 19 A. 3. a KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KIALAKÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 20 A A konszolidálás előkészítő feladatai 20 A A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszerek 20 A Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszerek 21 A A közbenső eredmények kiszűrésénél alkalmazott módszerek 21 A A bevételek és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek 21 tartalom A A látens adók képzésénél alkalmazott módszerek 21 B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 22 B. 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 23 B Immateriális javak 23 B Tárgyi eszközök 24 B Befektetett pénzügyi eszközök 25 B. 2. FORGÓESZKÖZÖK 26 B Készletek 26 B Követelések 27 B Értékpapírok 28 B Pénzeszközök 29 B. 3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 29 B. 4. SAJÁT TŐKE 30 B. 5. CÉLTARTALÉK 31 9 B. 6. KÖTELEZETTSÉGEK 33 B. 7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 35 C. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK 38 C. 1. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 39 C Üzemi eredmény alakulása 40

10 TARTALOM C Pénzügyi műveletek eredményének értékelése 42 C A rendkívüli eredmény értékelése 43 C. 2. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT KONSZOLIDÁLT ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE 43 C. 3. KISEBBSÉGI TULAJDONOSOK RÉSZESEDÉSE 43 D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK 44 D. 1. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA 45 D. 2. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA 46 D. 3. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA 47 D. 4. CASH-FLOW KIMUTATÁS 47 D. 5. HITELSZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 48 E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 50 E. 1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK 51 E. 2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA 51 E. 3. KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 51 E. 4. a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy, nyilvántartásban szereplő adatai 51 E. 5. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK 51 E. 6. KÖNYVVIZSGÁLAT 52 E. 7. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 52 F. Tevékenységi beszámoló 64 F.1. MVM PARTNER ZRT. 65 F.2. MVM ÉSZAK-BUDAI FŰTŐERŐMŰ KFT. 70 F.3. MVM GTER GÁZTURBINÁS ERŐMŰ ZRT. 74 F.4. HUPX MAGYAR SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-PIAC ZRT. 75 F.5. MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT. 77 F.6. MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. 78 F.7. MVM MIFŰ MISKOLCI FŰTŐERŐMŰ KFT. 80 F.8. MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. 83 F.9. VÉRTESI ERŐMŰ ZRT. 86 G. MELLÉKLETEK 89 tartalom 10

11 A AZ MVM Társaságcsoport bemutatása

12 A.1. AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE A.1.1. Az MVM Társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei Az MVM Társaságcsoport a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény 16. -a szerint a Kormány 3165/1991. sz. április 25-én kelt határozatának megfelelően a Magyar Villamos Művek Tröszt átalakulásával jött létre a Tröszt Központ jogutódaként működő MVM Rt.-ből, valamint a Tröszt tagvállalataiból kialakított részvénytársaságokból, korlátolt felelősségű társaságokból. Az MVM Társaságcsoport a magyar villamosenergia rendszeren belül meghatározó: a villamosenergia-termelés vonatkozásában az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiemelkedő jelentőségű, az ország teljes villamosenergia-termelésének mintegy 40%-át adja. Az MVM Társaságcsoport tulajdonolja az átviteli hálózatot, melyen a teljes hazai nagyfeszültségű villamosenergia-forgalom bonyolódik, valamint nagykereskedelmi tevékenységével kiszolgálja a hazai közüzemi fogyasztás döntő részét, továbbá biztosítja a rendszerirányításhoz szükséges eszközállomány döntő részét, közte a szekunder tartalék erőművi kapacitást is. Az MVM Társaságcsoporthoz 2005-ben visszakerült MA- VIR ZRt.-vel a magyar villamosenergia-rendszert irányító tevékenység, a rendszerirányítási engedélyes tevékenység is visszakerült a társaságcsoporthoz, lényegesen emelve ezzel eddigi jelentőségét. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK Irányelve (2009. július 13.) a villamosenergia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( Irányelv ), illetve az azt átültető, a villamosenergiáról szóló évi LXXXVI. törvény ( Vet. ) alapján a MAVIR ZRt. tanúsítására az ún. ITO-modell szerint került sor. AZ ITO-modell - mint az EU Harmadik Energia Csomagjának kompromisszumos modellje - nem eredményez tényleges tulajdonosi szétválasztást az átviteli rendszerirányító vonatkozásában, azonban számos rendelkezést tartalmaz az átviteli hálózat üzemeltető napi működésével kapcsolatos függetlenségének erősítése érdekében. Ezek közé tartozik, hogy az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell a napi átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátáshoz és a vállalati könyvvezetési szolgáltatások biztosításához szükséges, saját alkalmazásban álló személyzettel. Ennek megfelelően - a korábban kiszervezett tevékenységek visszaszervezését követően január 1-től biztosított a teljes körű számviteli, pénzügyi, adózási tevékenységek MAVIR ZRt. alkalmazásban álló személyzettel történő ellátása. A Vet. rendelkezése szerint amennyiben a vertikálisan integrált villamosenergiaipari vállalkozás a számvitelről szóló évi C. törvény ( Számviteli tv. ) szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, akkor a kiegészítő mellékletben köteles az egyes engedélyes tevékenységet önállóan is bemutatni. A konszolidációhoz szükséges adatszolgáltatás keretei a MAVIR ZRt. megfelelési ellenőrével történt konzultáció alapján kerültek kialakításra. Az MVM Társaságcsoport célja a villamosenergia-rendszerben betöltött funkciójának megfelelni, és ezáltal lehetővé tenni az ország biztonságos és minden igényt kielégítő áramellátását. A Villamos Energia Törvény (VET) tevékenységi kategóriáit alkalmazva az MVM Társaságcsoport tevékenységi struktúrájában csaknem minden villamosenergia-ipari tevékenység képviselve van (termelés, rendszerirányítás, átvitel, kereskedelem). Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Vértesi Erőmű Zrt., az MVM GTER Zrt., az MVM MIFŰ Kft., az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft., az MVM Hungarowind Kft., valamint az MVM BVMT Zrt. termelői engedélyesként működnek. A közüzemi nagykereskedelmi tevékenységet augusztus 1-jétől az anyavállalattól átvette a év végén alapított, 100%-ban MVM Zrt. tulajdonában lévő MVM Trade Zrt., és továbbra is kereskedelmi engedélyesként tevékenykedik az MVM Partner ZRt. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága /134 számú végzésével június 30-ai hatállyal bejegyezte az MVM Trade Zrt. és az MVM Partner ZRt. beolvadás formájában történő egyesülését, és ezzel egyidejűleg, /107 számú végzésével bejegyzésre került az MVM Trade Zrt. átalakulással történő megszüntetése is. A MAVIR ZRt évi bevonásával a rendszerirányítói engedélyes tevékenység is az MVM Társaságcsoporthoz került. A szolgáltató típusú rendszerirányítás (TSO) létrehozásával az anyavállalat 2006-ban átadta az átviteli engedélyes tevékenységét a MAVIR ZRt.-nek, így az MVM Zrt. holdingközpontként az MVM Társaságcsoport irányítói szerepét tölti be. Ezeken túlmenően, a Társaságcsoport stratégiai céljaihoz igazodva, az MVM Partner ZRt július 1-én megkezdte a földgáz-kereskedelmi tevékenységet. Az első gázévet követően a társaság a távhő, és kapcsoltan hőtermelő társaságoknak tett nyílt földgáz-értékesítési ajánlatok mellett jelentős nagykereskedelmi aktivitást folytatott, valamint növelte a fogyasztói értékesítés volumenét is. A. AZ MVM Társaságcsoport bemutatása 12

13 Figyelemmel az MNV Zrt. 2/2013. (I.30.) sz. határozatára, valamint a Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentumban megfogalmazott energiapolitikai stratégiájára, az MVM Zrt évben 100%-os tulajdoni részesedést szerzett az EON Földgáz Trade Zrt. és EON Földgáz Storage Zrt. társaságokban. A tranzakciót követően a társaságok Magyar Földgáztároló Zrt. és Magyar Földgázkereskedő Zrt. néven az MVM Csoport gázüzletágának kiemelkedő jelentőségű leányvállalatai. Ennek következtében a Társaságcsoport a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentős szerepet tölt be, valamint jelen van a földgáztárolásban és a földgáz nagykereskedelmi piacon is. Az MVM Társaságcsoport 2006-ban stratégiai holdinggá alakult, amely az MVM 2005 júliusában elfogadott középtávú üzleti stratégiájában rögzített cél elérése érdekében történt. A Holding június 1-től ún. elismert vállalatcsoportként működik. Az irányítási rendszer átalakításának jogi keretrendszerét a július 1-jével hatályba lépett, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény biztosítja, amely az elismert vállalatcsoport intézményének bevezetésével lehetőséget ad arra, hogy az elkülönült anyavállalat-leányvállalat jellegű viszonyban álló, de MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzleti értelemben mégis közös irányítású cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhessenek. Ennek során az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja az MVM Társaságcsoport stratégiai céljainak elérése érdekében egységes eszközrendszer alkalmazásával irányítja az MVM Társaságcsoport vállalatait. Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttműködést szabályozó szerződések, illetve a társaságok vezető testületei módosították az érintett cégek alapszabályait. Az új irányítási rendszer nem cél, hanem egy korszerű eszköz az MVM Társaságcsoport versenyképességének javítása, értékének növelése érdekében. Ugyanakkor semmiféle módon nem érinti az egyes leányvállalatok engedélyes tevékenységét, elsődleges célja a csoportszinten hatékony üzleti működés biztosítása. A Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. immár egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport leányvállalatainak üzleti tevékenységét. Az elismert vállalatcsoportba az alábbi leányvállalatok tartoznak: A. AZ MVM Társaságcsoport bemutatása MVM OVIT Országos Villamostávvezeték ZRt. (MVM OVIT ZRt.) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. (MVM Partner ZRt.) MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. (MVM GTER Zrt.) MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (MVM MIFŰ Kft.) MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft. (MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.) MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. (MVM ERBE Zrt.) MVM VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (VILLKESZ Kft.) MVMI Informatika ZRt. (MVMI ZRt.) MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ ZRt. (MVM KONTÓ ZRt.) Vértesi Erőmű Zrt. ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ATOMIX Kft.) Bánhida Erőmű Kft. ( vel beolvadt a Vértesi Erőmű Zrt.-be) Energo-Merkur Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Energo-Merkur Kft.) MVM BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. (MVM BVMT Zrt.) MVM HOTEL PANORÁMA Kft. MVM Hotel Vértes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (MVM NET Zrt.) MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

14 A.1.2. Az MVM Társaságcsoport konszolidációs körének kialakítása, tagjainak bemutatása A teljes konszolidációs körbe bevont vállalkozások egyszintű társaságcsoportot képeznek. A konszolidációs kör kialakítása során az MVM Zrt., mint anyavállalkozás a Sztv.-ben meghatározott szabályok szerint járt el. A kapcsolattípusok meghatározásánál egyrészt a szavazati jogokra, másrészt a tisztségviselők választási és visszahívási lehetőségére, illetve az irányítást biztosító megállapodás létére támaszkodott. A konszolidációba teljes körűen bevont vállalkozások esetében - a teljes kör kialakításánál - a következő szempontokat vette figyelembe: a teljes körbe bekerült társaságok többsége közvetve, vagy közvetlenül funkcionáló része a lényegében vett villamosenergia, valamint földgázüzemeltetési-rendszernek, ezek vagyoneszközei és tevékenységei jelentősek a rendszeren belül; ezek a társaságok felkészültek konszolidációs információszolgáltatás vonatkozásában, adatfeldolgozási, technikai lehetőségeik ismertek, az eddigi együttműködési tapasztalatok alapján feltételezni lehetett, hogy képesek a konszolidációs követelményeket teljesíteni; A konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok: a hitelező bankok információs igénye is alapvetően az MVM Zrt. irányítása alatt lévő ezen társaságokra terjed ki. A leányvállalat a konszolidációba történő teljes körű bevonás alól a csoportszintű számviteli politikában rögzített feltételek teljesülése esetén mentesíthető. A társaságcsoportot december 31-én, a tulajdoni jogokat tekintve, 1 anya, 41 leány, 1 közös vezetésű, 8 társult és 10 egyéb részesedési viszonyú vállalkozás azaz összesen 61 társaság - alkotta. A évi állapothoz viszonyítva a évben a konszolidációba teljes körűen bevont vállalkozások köre négy tagvállalattal bővült (Központi Okoshálózati Operátor Zrt., Magyar Földgázkereskedő Zrt., Magyar Földgáztároló Zrt., POWERFORUM Zrt.), így az anyavállalaton kívül ban már 41 leányvállalatot foglal magába. A Magyar Gáz Tranzit Zrt. a számviteli törvény szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül, ezért az anyavállalat tőkerészesedésének megfelelő arányban kell bevonni. A csoportszintű számviteli politikában meghatározott irányelvek alapján 4 leányvállalat és 1 közös vezetésű vállalat a teljes körű konszolidáció alól mentességet kapott (Kárpát Energo Zrt. f.a, ER-EF Erőmű Kft. v.a, Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt., MVM Investment Ukrajna Kft.,EKS Service Kft.). A. AZ MVM Társaságcsoport bemutatása MAVIR ZRt.: az átviteli hálózatot működteti és rendszerirányítási tevékenységet folytat, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.: villamosenergia-termelést végez nukleáris üzemanyagból, MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.: az MVM Zrt. által létrehozott új projekttársaság, mely továbbviszi a magyar villamosenergia-termelés több mint 40 %-át adó Paksi Atomerőmű tervezett bővítését előkészítő Lévai Projekt feladatait, Vértesi Erőmű Zrt.: villamosenergia-termelő, -kereskedő, szénbányászati tevékenységet folytat, MVM Partner ZRt.: villamosenergia- és földgáz kereskedelmi tevékenységet végez, MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd: decemberében alapította az MVM Partner ZRt., villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez Szerbiában, MVM Partner d.o.o.: márciusában alapította az MVM Partner ZRt., villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez Horvátországban, MVM Partner Bucharest Srl.: májusában alapította az MVM Partner ZRt., villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez Romániában, MVM Partner Energija d.o.o.: májusában alapította az MVM Partner ZRt., villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez Szlovéniában, MVM Trade Poland Sp.z.o.o.: októberében alapította az MVM Trade ZRt., jelenleg még nem végez tevékenységet, a jövőben villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet tervez végezni Lengyelországban, MVM OVIT ZRt.: hálózati létesítmények kivitelezője, 14 MVM ERBE Zrt.: energetikai létesítmények tervezését, beruházások bonyolítását végzi, MVM VILLKESZ Kft.: főleg létesítmények üzemeltetésével, őrzésével, karbantartásával foglalkozik, MVM KONTÓ ZRt.: a társaságcsoport tagjainak számviteli és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, MVM GTER Zrt.: fő tevékenysége az MVM Zrt. tulajdonú gyorsindítású tartalék gázturbinás erőművek kezelése, üzemeltetése, MVM MIFŰ Kft.: Miskolc város távhőellátását biztosítja,

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés ABCD KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az Aeroplex Közép-Európai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben