f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f...d::j számú előterjesztés E l ő t erjesztés a Képv i selő - testület részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft évi beszámolójáról I. Tartalmi összefoglaló A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert) elkészítette a évre vonatkozó beszámolóját az alábbi tartalommal. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének főösszege eft, mérleg szerinti eredménye e Ft. A Könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta, és jelentése szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Társaság december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. A Kőkert elkészítette a tevékenységi beszámolóját is, amely részletesen ismerteti a évi helyi közfoglalkoztatást és a kerületgondnokság, településüzemeltetés területén évben végzett munkát. A beszámolót és a tevékenységi beszámolót a Kőkert Felügyelőbizottsága április l. napján tartott ülésén megtárgyalta, és azokat a 8/2015. (IV. 1.) határozatában a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. Az előterjesztés mellékletei: a) a Kft évi beszámolója (2. melléklet), melynek részei sorrendben: aa) az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, ab) az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, ac) közhasznú mérleg, ad) közhasznú eredménykimutatás, ae) közhasznúsági melléklet, aj) kiegészítő melléklet, b) könyvvizsgálói jelentés (3. melléklet), c) tevékenységi beszámoló (4. melléklet), d) a Felügyelőbizottság április l-jei ülésénekjegyzőkönyve (5. melléklet). II. Hatásvizsgálat Az éves beszámoló a Kőkert december 31. napjan fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Kőkert vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. E stabilitás a garanciája a társaság feladatellátásának és fizetőképessége megőrzésének.

2 A Kőkertnél a és a években minimális eredmény képződött. Ennek alapvető oka volt, hogy a Társaság feladatai évről-évre nőttek, a feladatellátás színvonala emelkedett, és ezzel párhuzamosan a ráfordításai is emelkedtek, míg a társaság térfigyelő nélküli működési támogatása a évhez képest mindkét évben kisebb összegű volt. A évi önkormányzati támogatás mértéke és a Kőkert gazdálkodása eredményeként az eredménytartalék képződése a évben visszaállt arra a szintre, me ly lehetövé teszi, hogy az eszközeit a feladatellátáshoz szükséges technikai és műszaki szinten tartsa, és a megszakott mennyiségben és minőségben tudjon teljesíteni. A Társaság feladatainak növekedése: 2009-től: a) önkormányzati közterül etek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása, b) parki vízhálózatok üzemeltetése, c) parlagfű- és gyommentesítés, d) játszóterek gondozása; 2011-től: a) illegális szemét elszállítása, b) par ki berendezési tárgyak karbantartása, c) magassági gallyazás, d) közutak űrszelvényének biztosítása, e) kerületi nyárfák rendezése, j) kiszáradt fák kivágása, g) fák ültetése, h) növényvédelem, i) parki öntözőhálózat karbantartása, j) Körösi Csoma sétány díszvilágításának és szökőkútjának karbantartása, k) Bányató utcai szökőkút üzemeltetése, l) kutyaürülék-gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése, m) játszászerek karbantartása, szabványosítása, n) jégmentesítés, o) egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése, p) lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával, q) lakossági komposztálás elősegítése, r) avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére; 2013-tól: a) intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági felülvizsgálata, b) fák gallyazása, csonkolása, kivágása, c) síkosságmentesítő anyag biztosítása, d) szállítás; 2014-től: a) intézményi játszótéri eszközök javítása, b) közterületi illemhely üzemeltetése, c) parkőri szolgálat. 2

3 A Társaság önkormányzati támogatása és eredményének képződése önk. tám. térfigy. nélkül eredmény o A végrehajtás feltételei A beszámoló elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a Kőkert a számviteli beszámolót a törvényi kötelezettségének megfelelőerr benyújtsa és közzétegye. III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, április ":J." ontból ellenjegyzem: jegyző 3

4 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (... ) határozata a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft évi beszámolójáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. - fiiggetlen könyvvizsgálói jelentéssei alátámasztott évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét eft főösszeggel, eredménykimutatását eft mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredménykimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja. Határidő: Feladatkörében érintett: május 30. a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 4

5 Cégjegyzékszám o Statisztikai jelzőszám KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1107 BUDAPEST BASA U 1 Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, március 25. Vállalkozás vez tője (képviselője) KÖKERT Kőbánya i Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

6 Cégjegyzékszám Statisztikai jelzőszám KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: Sor-szám a A tétel megnevezése 2013 b c A. Befektetett eszközök ( sor) l. IMMATERIALIS JAVAK 2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZK. o 6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) l. KESZLETEK ll. KÖVETELÉSEK lll. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások adatok eft-ban Előző év 2014 módosítás d e o o o ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) o Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) D. Saját tőke ( sor) l. JEGYZETT TOKE 64 OOO 16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TÖKE(-) lll. TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYT ART ALÉK V. LEKÖTÖTT T ART ALÉK V. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) l. HA TRASOROL T KOTELEZETTSEGEK ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások o OOO o FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) o Kelt: Budapest, március 25. Vállalkozás vezetője (képviselője) KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

7 Cégjegyzékszám Statisztikai jelzőszám KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: Tételszám A tétel megnevezése a b l Értékesítés nettó árbevétele ll Aktívált saját teljesítmények értéke lll Egyéb bevételek lll. sorból: visszaírt értékvesztés IV v VI VII A VIli IX B c x XI D E XII F G Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV. ±V.±VI.±VII.) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYl MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY l 2013 l Előző év l módosítása adatok eft-ba c d e o o o o o o o o o Kelt: Budapest, március 25. vai~etöje (képviselöje) KÖKERT Kőbánya i Non-profit Közhasznú Kft Budapest, Basa u

8 I I I 4 I 3 I I I I 3 I o l 7 l 8 l 3 l o l 5 l 9 l 9 l o i i i Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁG l ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U. 1. BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E Ft-ban Ss z. A tétel megnevezése a b c e Ol. A. Befektetett eszközök l. IMMATERIÁLIS JAVAK o 03. Il. TÁW ~ YI ESZKÖZÖK III. BEF ~KTETETTPÉNZÜGYIESZKÖZÖK o o o 05. IV. BEF ~KTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 06. B. Forg eszközök I. KÉS:t LETEK Il. KÖVETELÉSEK Ill. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK ll. C. Aktív időbeli elhatárolások l ESZKÖZÖK (AKTÍV ÁK) ÖSSZESEN D. ~ aj át tőke l. NDULÓTÖKE 64 OOO 15. Il. TÖKEVÁLTOZÁS l OOO III. ~EKÖTÖTTTARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 18. v. Ir ÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEV.BÖL o 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek l II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. Ill.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A? r Keltezés: Budapest, március 25. A l M_f\ ' v \1 o. ll oj lz o 2- o.~ b. 2:t.-I-O j G KÖKERT Kőbá nya i Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l

9 l Statisztikai számjel vagy adószám ( csekkszámlaszám) KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁG l ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1. BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Ssz. peg evezése a Ol. b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 02. l. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 03. a. alapít tól 04. b. közpcjnti költségvetésből 05. c. helyi nkormányzattól 06. d. munk ügyi közp. Kapott támogatás Pályizati úton elnyert támogatás Közhaszn ú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel ll. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel 13. D. *özhasznú tevékenységráfordításai 14. l. Anya~ ellegű ráford í tás ok Szerr élyi jellegű ráfordítások Érté1 sökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénz gyi müveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások Aktiv ál t saját termelés ü készlet 21. E. tállalkozási tevékenység költségei 22. l. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenésileírás Egyéb költségek Pénzügyi müveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások 28. F. { sszes ráfordítás 29. G. dózás előtti eredmény 30. H. ""dófizetési kötelezettség 31. I. T~rgyévi vállalkozási eredmény 32. J. 1 árgyévi közhaszn ú eredmény Keltezés: Budapest, 2015 március 25. adatok E Ft-ban c e lll lll o l 233 o o o o ll/l o -359 fill{' Vállalkozás vezetője KŐKERT Kőbánya i Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

10 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1107 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra 1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAl Név: KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Székhely: 1107 BUDAPEST, BASA U 1 Cégjegyzékszáma: O Adószáma : Képviselö neve: Hancz Sándor 2.TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTAT ÁSA A Társaság tevékenységét az alábbi, az ötv ának (1) bekezdésében és a 23. -ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi: Településüzemeltetés [Ötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés 1. pontja], intézményi zöldterületek fenntartása [Ötv. 1 O. -ának (3) bekezdése, 13. (1) bekezdése 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdése pontja], környezet-egészségügy [Ötv. 13. (1 ) bekezdése 5. pontja], helyi környezetvédelem [Ötv ának (1) bekezdése 11. pontja], helyi foglalkoztatás [Ötv. 13. (1) bekezdése 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása [Ötv ának (1) bekezdése 1 O. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 12. pontja], közremüködés a helyi közbiztonság biztosításában [Ötv. 13. (1) bekezdése 17. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 18. pontja]. A Társaság az önkormányzati feladatok ellátása érdekében üzleti tervet készített, amelyet a Budapest főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete hagyott jóvá. A Társaság a feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelöen, így különösen az évi CLXXV. Törvény ( a közhasznú szervezetekröl), a évi c. törvény ( a számvitelröl), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint látja el. A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos müködést biztosító költségekre nyújtott támogatások: a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás e Ft. A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait az alábbi feladatok ellátására használta fel : l

11 KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés (1) pontja alapján]: A helyi közterületek fenntartásában: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása, magassági gallyazás, kerületi nyárfák rendezése, közutak űrszelvény biztosítása, virágkosarak kihelyezése, növényvédelem, jégmentesítés, játszóterek gondozása, játszászerek karbantartása, szabványosítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása, Bányató szökőkút üzemeltetése, egynyári virágok kiültetése, kiszáradt fák kivágása; Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 1 O. (3) bekezdése, 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdés pontja alapján]: Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági felülvizsgálata, javítása, fák gallyazása, csonkolása, kivágása, síkosság mentesítő anyag biztosítása, szállítás; o A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 5. pontja alapján]: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, illegális szemét elszállítása, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; köztéri illemhely üzemeltetése o A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. (1) bekezdése 11. pontja alapján]: Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére; közterületek szépítése a lakosság bevonásával; lakossági kerületszépítés (akciók); lakossági komposztálás elősegítése ; o A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 1 O. pontja és 23. (5) bekezdés 12. pontja alapján]: Közfoglalkoztatás, közérdekű munkavégzés, hajléktalanok foglalkoztatása; 2

12 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. (1) bekezdés 17. pontja és 23. (5) bekezdés 18. pontja alapján]; : Térfigyelő-rendszer műkődtetése. A kapott támogatásból Ft a 2014 évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került, Ft visszautalásra kerül a 2014 évben fel nem használt térfigyelő működtetésre kapott támogatásból 42 OOO OOO Ft elhatárolásra került a évre áthúzádá munkálatok miatt. A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban a következőképpen alakult: Kapott működési támogatás összege havonta: adatok Ft-ban HON AP UTALTOSSZEG JAN UAR FEBRUAR MARCI US APRILIS MAJ US JUNIUS JULIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKT BER NOVEMBER DECEMBER OSSZESEN OOO 2014 évre kapott támogatásokból elhatárolásra került: MEGNEVElES BERUHÁZAS MIATTI ELHATÁROLAS 2015 EVRE ÁTVITT FELADATOK MIATTI ELHATÁROLÁS 2014 EVBEN TERFIGYELO MUKÖDTETESRE FEL NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓTÁMOGAT ÁS OSSZESEN OSSZEG OOO OOO évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: Ft. 3

13 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1107 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l -december 31. időszakra 3.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTAT ÁSA ~EVÉKENYSÉGENKÉNT) 3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése és hozzá kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés (1) pontja alapján]: A helyi közterületek fenntartásában: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása, magassági gallyazás, kerületi nyárfák rendezése, közutak ürszelvény biztosítása, virágkosarak kihelyezése, növényvédelem, jégmentesítés, játszóterek gondozása, játszászerek karbantartása, szabványosítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása, Bányató szökőkút üzemeltetése, egynyári virágok kiültetése, kiszáradt fák kivágása; Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 1 O. (3) bekezdése, 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdés pontja alapján]: Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványcssági felülvizsgálata, javítása, fák gallyazása, csonkolása, kivágása, síkosság mentesítő anyag biztosítása, szállítás; o A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 5. pontja alapján]: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, illegális szemét elszállítása, kutyaürülék gyüjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; köztéri illemhely üzemeltetése o A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. ( 1) bekezdése 11. pontja alapján]: Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére; közterületek szépítése a lakosság bevonásával; lakossági kerületszépítés (akciók); lakossági komposztálás elősegítése ; o A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. (1 ) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalan- 4

14 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra ná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 1 O. pontja és 23. (5) bekezdés 12. pontja alapján]: Közfoglalkoztatás, közérdekű munkavégzés, hajléktalanok foglalkoztatása ; Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. (1) bekezdés 17. pontja és 23. (5) bekezdés 18. pontja alapján]; : Térfigyelő-rendszer működtetése Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kőbánya lakossága 4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON KIMUTATÁSA A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás +,- eft SAJÁTTÖKE JEGYZETT TÖKE 64 OOO 64 OOO o JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE IH TÖKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK o LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSITARTALÉK KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE o CÉLTARTALÉK o KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELJ ELHAT ÁROLÁSOK FORRÁSOK ( PASSZÍV ÁK ) ÖSSZESEN CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Munkaügyi központ juttatása T ÁMOP (Munkaügyi központ) Európai Uniós támogatás Cél szerinti juttatások összesen ~ 5

15 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra A 2014 Munkaügyi központtól kapott támogatás részletezésa A KÖKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Korn:ányhivatala Munkaü~yi _Központja ( Budapest, Kisfaludy utca 11) a következő HATOSAGI SZERZODESEKET kötötték 2014 évre vonatkozóan , szerződés száma: 10110/26/00056, T éli közfoglalkoztatás A támogatás időtartama : 90 fő fő fő A támogatás összege legfeljebb: Ft bér és szociális hozzájárulási adó Ft beruházási költségekre Ft dologi költségekre február 27., szerződés száma: 10110/26/63) Téli közfoglalkoztatás A támogatás időtartama : 100 fő Kifizethető támogatás legfeljebb Ft szerződés száma: 10110/26/00065 A támogatás időtartama : 104 fő Maximum kifizethető összeg: Ft " szerződés száma:10110/26/00075 a támogatás időtartama: 180 fő Maximum kifizethető összeg: Ft szerződés száma: 10110/26/00083 A támogatás időtartama : 67 fő fő Kifizethető támogatás legfeljebb: Ft szerződés száma: 10110/26/00087 A támogatás időtartama : 33 fő Kifizethető támogatás legfeljebb: Ft A 2014 évben igényelt támogatások havonta: 6

16 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra hónap TARGY EV 1 hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó ossz decemberére előre utalás történt, dec 11-én. Az utólagos elszámolás miatti különbözetet a 2015 évi elszámolásnál veszik figyelembe.( Ft. többletutalás ) 6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban). Megnevezés Előző év Tárgy év Eltérés +- Ft Tiszteletdíj OOO Járulékai Összesen Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban) : Megnevezés Előző év Tárgy év Eltérés +- Ft Munkabér OOO Jutalom Etkezési utalvány 132 OOO 132 OOO o Eletbiztos í tás 50 OOO 120 OOO +70 OOO Munkabér Járulékai Ruhapénz o Összesen

17 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra 7. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK Alapadatok (eft) Előző év(1) Tárgy év(2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás B. Éves összes bevétel Ebből : C. A szja megh. részének az adózó rendelkezése szerinti - - felh. szóló évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg f-- D. Közszolgáltatási bevétel - - E. Normatív támogatás - - F. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+)) H. Összes ráfordítás (Kiadás) l. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. a szervezet munkájában közremüködő közérdekü önkéntes tevékenységet végző személyek száma Erőforrás ellátottsági mutató Ectv.32 (4) a) ((B1+B2)/2> , -Ft) Ectv.32. (4) b) (K1 +K2>=0) Ectv.32 (4) c) (11+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25) Társadalmi ellátottság mutató Ectv.32. (5) a) ((C1 +C2)/(G1 +G2)>=0,02) Ectv.32 (5) b) ((J1+J2)/(H1+H2)>=0,05) Ectv.32. (5) c) ((L 1+L2)/2=10 fő) Mutató teljesítése igen x x x nem Mutató teljesítése x Nem ért. Nem ért. l Budapest, március 25. Non-profit Kft vezetője 8 KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

18 KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT Kieg. Melléklet a január l-december 31. időszakra 1. A Társaság bemutatása A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT-t a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, én. A Társaság székhelye: A Társaság jegyzett tőkéje : A Társaság adószáma: A Társaság cégjegyzékszáma: A cégjegyzés re jogosult adatai: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83 64 OOO OOO Ft o Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető) (an. : Csörgő Zsófia) 1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50 A Társaság közhaszn ú szervezet, a közhaszn ú fokozat megszerzésének dátuma: Megerősítésének dátuma: A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv ának (1) bekezdésében és a 23. -ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi: Településüzemeltetés [Ötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés 1. pontja], intézményi zöldterületek fenntartása [Ötv. 1 O. -ának (3) bekezdése, 13. (1) bekezdése 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdése pontja], környezet-egészségügy [Ötv. 13. (1) bekezdése 5. pontja], helyi környezetvédelem [Ötv ának (1 ) bekezdése 11. pontja], helyi foglalkoztatás [Ötv. 13. (1) bekezdése 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása [Ötv ának (1) bekezdése 1 O. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 12. pontja], közremüködés a helyi közbiztonság biztosításában [Ötv. 13. (1) bekezdése 17. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 18. pontja].

19 KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési N on-profit Közhaszn ú KFT Kieg. Melléklet a január l-december 31. időszakra 2.Számviteli politika A Társaság könyveit és nyilvántartását a évi C. számviteli törvény szerint vezeti. A Társaság a fentebb hivatkozott kormányrendelet 19. -a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett. A Társaság könyvvizsgálója: TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám: Vállalási díja: eft. A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve tól ig tartott. A mérlegkészítés időpontja A Társaság a Számviteli T örvény 1. szám ú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredmény kimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint. A könyvviteli szaigáitatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: Immateriális javak ADVERT Ügyviteli Szaigáitató és Kereskedelmi Kft. Cégjegyzékszám: Kovács Gyöngyvér, Mérlegképes könyvelő Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek használati idejét 6 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást negyedévente számolja el. Tárgvi eszközök A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván. A Számviteli tv 47. (3) szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szoló tv. Szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. 2

20 KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT Kieg. Melléklet a január l-december 31. időszakra Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minösíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt nagy értékű munkagépeknél számol maradványértéket, amit a be kerülési érték 10%-ában határozott meg. A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, közterületre telepített illemhelyeknél 1 O év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év. A Társaság a tervszerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra. Készletek A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhaszn ú Kft vásárolt készletekkel rendelkezik.: A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek anyagköltségbe. Év végén leltár alapján kerül a készlet elszámolásra. A készletek december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént Értékpapírok A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik. Pénzeszközök A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében. Saját tőke A jegyzett töke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg. Az eredménytartalék: a 413-as főkönyvi számlákan évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege. Céltartalékok A Társaság a beszámolási idöszakban Ft céltartalékot képzett, az ügyvédi teljességi nyilatkozat alapján, egy folyamatban lévő munkaügyi per kapcsán, a kötelező óvatosság elvét figyelembe véve. Követelések és kötelezettségek A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében. 3

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben