Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgy év a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export és EU-s értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( sorok) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III.sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Szolnok, május 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgy év a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 739 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfodítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés Az üzleti év mérlegfordulónapja: Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) Szolnok, május 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság április 1-i Alapító Okirata szerint általános jogutódja az OVH elnöke által január 1-jével alapított Tiszamenti Regionális Vízműveknek, annak átalakulásával jött létre. A cégbírósági bejegyzés száma: A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. A társaság telephelye: 5000 Szolnok, Thököly út 83. A társaság fióktelepei: 4027 Debrecen, Füredi út Záhony, Ady Endre út Balmazújváros 0143/11. hrsz. Keleti Főcsatorna Felszínivíz Tisztítómű Az alapítói jogokat december 31-ig az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság gyakorolta. Az alapítói és a tulajdonosi jogkör gyakorlója január 1-jétől a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, majd a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, január 01-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Társaságunk jelenlegi neve: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság. Társaságunk jegyzett tőkéje december 31-én Ft. A növekedés 450 millió Ft, melynek Cégbírósági bejegyzése volt. Tulajdonosunk év decemberében megemelte további 270 millió Ft-tal, de ennek Cégbírósági bejegyzése január 20-án történt meg. Az utóbbi összeget, Társságunk jegyzett tőkéjében még nem szerepeltette. A részvények száma és névértékei is megváltoztak, mely szerint a jegyzett tőkének megfelelő összegű forint névértékű törzsrészvényekből áll. A társaság fő tevékenysége az Alapító Okirat szerint: Víztermelés-, kezelés-, elosztás Az egyéb tevékenységek közül a legfontosabbak: Szennyvíz gyűjtése, kezelése. Mezőgazdasági vízhasznosításon belül halastavi és öntözővíz ellátás. Fürdőszolgáltatás. Grundfos szivattyúk értékesítése, szervizelése. Társaságunk évben az alábbi formában működött: Víziközmű tevékenység keretében ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés-, tisztítás tevékenységgel, három üzemigazgatósággal (Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Hajdú- Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ) 1

4 Mezőgazdasági Vízhasznosítási tevékenység, a Nyugati Főcsatorna üzemeltetése, fenn- tartása, felújítása, fejlesztése, halastavi és öntözővíz-ellátás, halászati és erdőgazdálko- dási tevékenységgel, illetve főművekről és öntözőrendszerekről ől mezőgazdasági és egyéb vízhasznosítási tevékenységgel, Grundfos szerviz és szivattyúértékesítési tevékenységgel, Gazdasági tevékenység pénzügyi, számviteli, controlling és humángazdálkodási, ügyfélszolgálati-logisztikai logisztikai és projektmenedzselési tevékenységgel, Társaságirányítás jogi, igazgatási, informatikai, vagyonhasznosítási, minőségirányítási feladatokkal. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben foglaltaknak eleget téve, a törvény december 31. napján történt hatályba lépését követően en a Tiszamenti Regiovárhatóan csatlakozni kívánó önkor- mányzatokkal, annak érdekében, hogy a Vksztv-ben foglalt követelményeknek eleget te- gyen, továbbá az addigi működési területét megtartva az ellátott települések számát növel- nális Vízművek Zrt. tárgyalásokat kezdeményezett a je. A területnövekedés következtében évtől a csatlakozott települések száma a következők szerint alakult: január december január április június november 01. Üzemeltetett települések száma Társaságunk bevezette az MSZ EN ISO 9002:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, melyről l szóló tanúsítványt március 29-én kaptuk meg évben új mi- nőségirányítási rendszert vezettünk be, mely az MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány köve- telményeinek felel meg. Ez a tanúsítvány június 28-ig volt érvényes. Társaságunk től a NAT-4-054/2007. tanúsítvány szerint az MSZ EN ISO 9001:2009 szab- vány követelményeinek felel meg, mely ig volt érvényes. A megújító auditot követően ig kaptuk meg a tanúsítványt. 2

5 2./ Számviteli politika fő vonásai a./ A társaság éves beszámolót készít. A beszámoló adatai ezer forintban értendők. A beszámoló magyar nyelven készül. A társaság könyveit a kettős könyvvitel előírásai szerint vezeti. Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett a Számvitelről szóló törvény 155. (2) és (3) bekezdése alapján. A számlák kibocsátásának és befogadásának végső határideje január 31. Az éves beszámoló mérlegkészítési időpontja: tárgyévet követő év február 28. A társaság éves beszámolója a Számvitelről szóló törvénnyel összhangban a bekerülési érték elvének alkalmazásával készült. b./ A társaság az éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) a Számvitelről szóló törvény 19. -a szerint készíti el. A 22. (1) bekezdése előírásai alapján a mérlegnél az 1.sz. melléklet A formáját alkalmazza. Az eredmény-kimutatásnál 71. (2) alapján a 2. sz. melléklet A formáját választotta. A társaság nem részletezi tovább, és nem vonja össze a mérleg és eredmény-kimutatás sorait. c./ A társaság az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján minősíti befektetett, illetve forgóeszköznek. A befektetett eszközök között kell kimutatni azon eszközöket, melyek egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét. Amennyiben az adott eszköz használata, rendeltetése befektetett eszközként besorolását követően megváltozik, mivel már nem szolgálja tartósan a társaság tevékenységét, a forgóeszközök közé kell átsorolni. d./ Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módszerek: A vásárolt készleteknél a tényleges beszerzési érték alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési árat alkalmazunk és ezeken az értékeken kerül felhasználásra a készlet. A saját termelésű készleteket közvetlen költségen tartjuk nyilván. Ennek tartalma: anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke egyéb szolgáltatások értéke bérköltség bérjárulékok személyi jellegű egyéb kifizetések értékcsökkenés vetítési alap alapján kiszámított egyéb közvetlen költség (pld.: üzemi költség, gépjármű futott km, építőipari kisgépek üzemórái alapján számított költség) A befektetett eszközöket beszerzési értéken mutatjuk ki. Alapelvként mérlegben szereplő forrásokat és egyéb eszközöket könyv szerinti értéken tartjuk nyilván. e./ Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, kivéve a kizárólagos állami tulajdonú víziközmű vagyont, melyeknél eszközönként abszolút összegű havi amortizációs elszámolást alkalmazunk január 1-től. Az így számolt amortizáció mértéke nem éri el az adótörvény által elszámolható amortizáció mértéket. Társaságunk évtől hatály- 3

6 ban lévő Számviteli Politika mellékletében szereplő leírási kulcsokat használja. Kivételt képez a műszaki szempont szerint indokolt eltérő leírási kulcs. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása havonta, az üzembe helyezés, a használatba vétel napjától, napokra számítottan történik. Az immateriális javak leírása: vagyoni értékű jogok, 6 év szellemi termékek, 3 év Társaságunk a január 1-től beszerzett Ft egyedi beszerzési és előállítási érték alatti tárgyi eszközöket, vagyoni értékű jogokat és szoftver termékeket használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el. A tárgyi eszközök közül a székek, fotelek, padok, lócák, ülőkék csoportos nyilvántartásra kerültek. f./ Lehetőség van céltartalékot képezni a biztos jövőbeni kötelezettségekre, illetve a mérleg fordulónapon feltételezhető jövőben felmerülő költségekre. g./ A Számviteli törvény előírásai értelmében a társaság összevont konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, de a évi C. törvény 119. (2) bekezdése Számviteli törvény alapján élt a konszolidációba történő bevonás alóli felmentéssel. A konszolidálásba bevonásra tervezett TRV Közüzemi Szolgáltató Kft. saját tőkéje az anyavállalat saját tőkéjéhez viszonyítva nem jelentős (1 % alatt). Az anyavállalatnak vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete a leányvállalata nélkül is megbízható valós képet ad. h./ Az értékvesztést a társaság követeléseinek tételes, egyedi felülvizsgálata alapján határozza meg. Az elszámolt értékvesztést meg kell szüntetni - maximum az eredeti könyv szerinti értékig ha a kötelezett vonatkozásában a társaság lényegesen kedvező információkhoz jutott, illetve ha a követelés befolyt. 3./ Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyok alakulása A társaság vagyonának nagyságában, összetételében jelentkező változásokat, a működés finanszírozási feltételeit, továbbá a tevékenységünk eredményét a következők jellemzik. Legfontosabb változás, hogy Társaságunk jelentősen növekedett a Víziközmű Szolgáltatók integrációja következtében évben közel 31-ről év végéig 205 településre növekedett. Ez a bázis és tárgyidőszak adatainál mindenhol igen jelentősen eltér. Társaságunk vagyoni helyzete és a mérleghez kapcsolódó kiegészítések A-C. Eszközök A társaságunk eszközeinek összege a beszámolási időszakban eft-tal, azaz 128,9%-kal növekedett, melyből a befektetett eszközök 83,4%-kal, a forgóeszközök 328,8%-kal és az aktív időbeli elhatárolások 467,6%-kal növekedtek. 4

7 2012. XII év terv 2013.XII.31. Index Eszköz megnevezése eft mego. eft mego. eft mego. Tény/ % % % Bázis % Befektetett eszközök , , ,6 183,4 Forgóeszközök , , ,8 428,8 Aktív időbeli elhatárolás , , ,7 569,6 Eszközök összesen: , ,9 A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök az összes eszközállomány jelentős részét, 65,6 %-át adják, összetételének alakulása a következő: XII év terv 2013.XII.31. Index Eszköz megnevezése eft mego. % eft mego. % eft mego. % Tény/ Bázis % Immateriális javak , , ,8 133,7 Tárgyi eszközök , , ,1 184,1 - Ebből: kezelésbe átvett állami vagyon ,7 - kezelésbe átvett önkormányzati vagyon ,6 Befektetett pénzügyi , , ,1 111,3 eszközök Befektetett eszközök összesen: , ,4 A befektetett eszközök állománya eft-tal növekedett. A változást az immateriális javak eft és a befektetett pénzügyi eszközök 440 eft növekedése, míg a tárgyi eszközök jelentősebb, eft növekedése okozta. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke eft-ról eft-ra növekedett. A növekedés eft, ami abból adódik, hogy a beruházások értéke eft. míg az adott évben elszámolt amortizáció eft. A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke eft, a növekedés eft, a csökkenés eft, így a záró bruttó érték eft. A halmozott értékcsökkenés nyitó értéke eFt, míg a záró érték eft. A tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulását részletesen az 1. sz.,1/a. sz., 1/b. sz., 1/c. sz., 2/a. sz., 2/b. sz. és a 2/c. sz. melléklet mutatja. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték %-ában lineárisan történik. Kivétel a kizárólagosan állami tulajdonú közművagyon, ahol abszolút összegben számoljuk az értékcsökkenést. Az elszámolt értékcsökkenésből a terv szerinti értékcsökkenés összege eft. Az egyéb ráfordítások között elszámolt terven felüli értékcsökkenés eFt, mely főleg a tárgyi eszköz selejtezéséből, káreseményből és terven felüli érték- 5

8 csökkenés elszámolásából adódott. Az értékcsökkenési leírás megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza. A kizárólagosan állami tulajdonú közművagyon után ténylegesen elszámolt amortizáció évben eft, aminek fedezetét az érvényesített díjak biztosították. Az adótörvény által lehetővé tett amortizáció ezen vagyoni körre eft. Az önkormányzatoktól átvett vagyonkezelt közművagyonra elszámolt amortizáció évben eft. Az adótörvény által elszámolható pedig eft. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 3.878eFt-ról eft-ra növekedett. A változás oka a következő: a tartós részesedés kapcsolt vállalkozás állománya nem változott, így a záró állomány eft (TRV Közüzemi Szolgáltató Kft, Szolnok) egyéb részesedés állománya szintén nem változott, így a záró állománya 300 eft (Forrás Kft, Budapest) a dolgozóknak adott lakás célú hosszú lejáratú hitelkölcsönünk 440 eft-tal növekedett, melynek záró állománya 1.018eFt. A tárgyi eszközök növekedésének jelentős tétele az integráció miatt átvételre került 10 település vagyonkezeléssel átvett vagyon, melynek átvett értéke e Ft. Ennek részletezett bemutatása a hosszú lejáratú kötelezettségnél található márciusában elkezdődött a Kisköre Ivóvízjavító KEOP beruházás kivitelezése mely i átvétellel került aktiválásra. Ennek összege eft. Az Állami vagyonnal gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Kormányrendelet a 457/2013 (XI.29.) Kormányrendelettel módosításra került. A módosított törvény szerint a megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás valamint a létrehozott új eszközök értékét a vagyonkezelő az MNV Zrt. által meghatározott módon adatszolgáltatás keretében igazolja. Az új szabályozás értelmében az állami vagyonon végzett beruházást az MNV Zrt. felé számlázni nem szükséges és visszapótlási kötelezettség sem terheli Társaságunkat. Az értékcsökkenés elszámolását követően ezen kötelezettségünk elengedésre került, melyet a hosszúlejáratú kötelezettséggel szemben rendkívüli bevételként számolt el a Társaságunk. Befektetett eszközök aránya: a befektetett eszközök és az összes eszközök hányadosa év év terv év 81,9 76,0 65,6 Ez a mutató tevékenységünk tőkeigényességét mutatja, ezen eszközök lekötik a tőkét, lassan térülnek meg, ez a mutató az ágazati sajátosságnak megfelelően magas akkor, ha a közművagyon vagyonkezelés alapján megjelenik az üzemeltető könyveiben. A évhez képest a csökkenés oka, hogy a forgóeszközök értéke 2013 évben jelentősen növekedett. 6

9 B. Forgóeszközök A forgóeszköz állomány nagyságának és összetételének változását a beszámolási időszakra vonatkozóan a következő táblázat mutatja: év Megnevezés MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % Készletek 54 7, , , , ,1 Követelések , , , , ,4 Pénzeszközök , , , , ,5 Összesen: , A forgóeszközök állománya eft-tal növekedett a bázis évhez képest. B/1. Készletek A társaság készletértéke eft. A évi készletértékhez viszonyítva közel 112 millió Ft-tal növekedett. A növekedés oka évben üzemeltetésre átvett települések készletértéke valamint hibaelhárításhoz biztonsági készletvásárlás én eft befejezetlen termelés állomány volt, mely főleg az átvett településeknél ivóvíz-javító beruházásokhoz saját befejezetlen munkák teljesítése. Társaságunknál év végén félkész termék nem volt. Az éven belül elhasználódott anyagi eszközöket, kéziszerszámokat, egyéb berendezési és felszerelési eszközöket azonnal költségként elszámoljuk és érték nélkül, mennyiségben tartjuk nyilván. B/2. Követelések A követelések összege eft, mely az előző évhez képest eft-tal növekedett. Jelentősebb tételei a következők: vevőállományunk i állapot szerint eft egyéb követelések eft, melynek főbb tételei a következők: millió Ft szállítóknak adott előleg, - 14 millió Ft vásárolt követelés állománya - 20 millió Ft adott kölcsön (Tiszaszőlős és Tiszaeszlár Önkormányzatoknak KEOP beruházás önerő összegéhez kiegészítés), - 47,8 millió Ft visszaigényelhető Áfa a fizetési határidő folyamatossága miatt. A követelések állománya mind arányaiban, mind pedig abszolút értékben jelentősen növekedett.. Ezt egyrészt a DEVÍZ Zrt-vel, mint az egyik legjelentősebb vevőnkkel kötött csúsztatott fizetési megállapodás, másrészt a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. év végi köve- 7

10 telés állománya és a víz és csatornadíjas felhasználók számának jelentős növekedése és rosszabb fizetési morálja okozta. A pénzeszköz-állományunk év közbeni változásai összefüggésben a fizetési ütemezéssel változtak és a tulajdonosunk által saját tőkeemelés pénzügyi rendezéséből adódott. A forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások összege, az összes eszközök hányadosa a társaság rövidtávon befektetett eszközeinek arányát mutatja az összes eszközökön belül év év terv év 18,1 24,0 34,4 A vagyonkezelésre átvett állami és önkormányzati vagyon az eszközökön belül leszorítja a forgóeszközök arányát, ezért a mutató alacsony. A több mint 2,7 milliárd Ft kincstári és a 3,3 milliárd Ft önkormányzati vagyonértékkel korrigálva az arány a forgóeszközök javára mozdítaná el a mutatószámot. C. Aktív időbeli elhatárolások évben az aktív időbeli elhatárolások záró egyenlege eft. Ez az összeg az alábbi tételekből áll: (eft) év év fizetési határidő miatt áthúzódó bevételek és kamatok, mely évet érinti előfizetési díjak és bevétel helyesbítés évet érintő költségek elhatárolt költség (aktívszén csere, bérleti díj elhatárolás feloldás) felmondás miatti bér, végkielégítés, járulékokkal Az áthúzódó bevételekben szerepel 119 millió Ft arányosítással megállapított víz és csatornaszolgáltatási árbevétel valamint 10 millió Ft Önkormányzatoktól kapott vízdíj támogatás (2013. évet érintő) összege. D. - F. Források A társaság eszközeinek finanszírozását szolgáló források változásait az alábbi táblázat mutatja: 2012.XII év terv 2013.XII.31. Index Forrás eft mego eft mego. eft mego. Tény/ megnevezése % % % Bázis % Saját tőke , , ,5 113,9 Céltartalék , Kötelezettség , , ,4 291,8 Passzív időbeli , , ,1 87,1 elhatárolás Források összesen: , , ,0 228,9 8

11 A táblázatból megállapítható, hogy társaságunk forrása az elmúlt évhez képest eft -tal, azaz több mint kétszeresére növekedett. A forrásnövekedést az okozta, hogy társaságunk többségi tulajdonosa a saját tőke összegét eft összeggel növelte. D. Saját tőke a saját tőke állománya eft-tal növekedett, melynek összetétele a következő: - a jegyzett tőke eft-tal növekedett, mely a tulajdonosunk által megemelt öszszegre változott, - a tőketartalék eft-tal növekedett mely szintén tulajdonosunk által megemelt összeg, - az eredménytartalék a év mérleg szerinti eredményével változott, mely eft volt, - a mérleg szerinti eredményünk eft-tal csökkente a saját tőkét. E. Céltartalékok 2012.évben jövőbeni költségeinkre eft céltartalékok képeztünk. Ebből az összegből eft migrációra, eft végkielégítésre és annak járulékaira, még 958 eft peres ügyre lett képezve. Feloldásuk 2013.év végén megtörtént, mert a migráció befejeződött, a végkielégítés és annak járulékai kifizetésre kerültek, a peres ügy lezárult évben a Társaságunk nem képzett céltartalékot. F. Kötelezettségek A társaságnak határidőn túli költségvetési kötelezettsége nem volt. Váltótartozással nem rendelkezünk. A kiskörei szennyvíztisztító és ivóvízjavító KEOP-os bővítő beruházáshoz én fennálló állományunk eft március 31-től folyószámlahitelünket 295 millió Ft-tal, majd decembertől további 175 millió Ft-tal emeltük. A folyószámlahitel futamideje egy év. A hiteleink fedezeteként a Szolnok, Kossuth Lajos út 5., Debrecen, Füredi út , valamint Szolnok, Thököly út 83. szám alatti ingatlanokat jelzálogjog terheli, melynek kedvezményezettje a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Itt került kimutatásra a tulajdonos által rendelkezésünkre bocsátott eft jegyzett tőke, és e Ft tőketartalék. A jegyzett tőke bejegyzése január 20-án történt meg. A kötelezettség állománya összesen eft-tal, a bázis évhez közel háromszorosára növekedett: Hosszúlejáratú kötelezettségek évben hosszú lejáratú kötelezettségünk növekedett eft-tal, így a záró érték eft lett. 9

12 Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségünk eft növekedett, melynek részletezése a következő: Vagyonkezelésre átvett állami közművagyon nyitó értéke eft. Ezen összeg növekedett eft-tal mely ig elszámolt visszapótlási kötelezettség összege, melyet a Tulajdonos megtérített. További növekedést eredményezett a Kiskörén megvalósult ivóvíz és szennyvíztelep technológiai fejlesztésére kapott eft KEOP támogatás összege, valamint a eft összegű csökkenést okozott az állami vagyonon tól elszámolt értékcsökkenés, és 163 eft selejtezés. A decemberében igényelt és kapott ún.retró támogatás eft-tal tovább növelte a kötelezettséget, amelyet Kiskörén és a Keleti Főcsatornán megvalósult fejlesztésekre fordítottuk. A vagyonkezelésre átvett állami vagyon záró állománya eft. - Vagyonkezelésre átvett Önkormányzati közművagyon értéke Ft o Hortobágy Község Önkormányzata eft o Újtikos Község Önkormányzata e Ft o Tiszagyulaháza Község Önkormányzata eft o Berekfürdő Község Önkormányzata eft o Fegyvernek Város Önkormányzata e Ft o Örményes Község Önkormányzata eft o Tiszabő Község Önkormányzata eft o Tiszafüred Város Önkormányzata eft o Tiszaigar Község Önkormányzata eft o Tiszaörs Község Önkormányzata eft o Tiszaszentimre Község Önkormányzata eft o Tiszaszőlős Község Önkormányzata eft o Tomajmonostora Község Önkormányzata eft - egy vállalkozásba adott tevékenységhez beszedett kaució 1millió Ft-tal csökkent Beruházási és fejlesztési hitelek: - Kisköre Szennyvíztisztító telep KEOP beruházás hosszú hitel összege eft - Kisköre Ivóvízjavító KEOP beruházás hosszú hitel összege eft Mindkét hosszú lejáratú kötelezettségünk hátralévő futamideje 5 év. Rövid lejáratú kötelezettség A rövid lejáratú kötelezettség összege eft. Ezen összeg közel 35%-a szállítói kötelezettség, 46% egyéb rövid lejáratú kötelezettség, és 11% éven belül esedékes beruházási hitel és folyószámlahitel kötelezettségből áll. A rövid lejáratú kötelezettségünk összetétele a következő: millió Ft költségvetési befizetési kötelezettség, mely határidőn belüli millió Ft január havi bérekkel kapcsolatos kifizetések összege millió Ft fizetési határidő miatt 2014 évre áthúzódó fizetendő Áfa december 31-i állapot szerinti 836 millió Ft összegű szállítói állomány - 7 millió Ft vevőktől kapott előlegek - rövid lejáratú hitelek összege eft melyből eft Kisköre beruházáshoz kapcsolódó felvett hitel éven belüli összege, még eft az év végi folyószámlahitel állományunk 10

13 - a tulajdonos által rendelkezésünkre bocsátott eft jegyzett tőke, és e Ft tőketartalék G. Passzív időbeli elhatárolások évben a passzív időbeli elhatárolások záró egyenlege eft, mely az előző évhez képest eft-tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolás a következő tételekből áll: eft 2012.év eft 2013.év Bevételek passzív időbeli elhatárolása Egyéb elhatárolt költségek (áram, gáz, telefon), melyeknél a számlázott időszak is és a fizetési határidő is áthúzódik évre, valamint zárlati költségek, forgalmi jutalékok Önkormányzatoknak év után, pénzügyileg évben rendezendő közműrendszerek után fizetendő bérleti díjai Lezárt évhez kapcsolódó, de évben esedékes kifizetések (prémium, jutalom és járulékai) Halasztott bevételek, főleg a vízterhelési díj kötelezettség terhére korábban vásárolt mérőműszerek éves écs-vel csökkentett értéke, és önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó bevétel és ezek écs-vel csökkentett értéke. Társaságunk kötelezettsége, hogy környezetterhelési vízdíjat fizessen. A évi LXXXIX. törvény 15. (4) bekezdése értelmében a díjfizetéssel kapcsolatos vízminőségi és mennyiségi mérőműszerek beszerzési értékének 80 %-a levonható volt január hónapig a fizetendő díjelőlegből. Az így elengedett befizetési kötelezettséget elengedett követelésként könyveltük a rendkívüli bevétellel szemben. Tekintettel arra, hogy az így megvásárolt eszközt nem csak a tárgyévben használjuk, ezért ezt a bevételt a passzív időbeli elhatárolással szemben elszámoltuk. Az eszköz használati idejének megfelelően képzett éves amortizáció összegével a passzív időbeli elhatárolásként lekönyvelt összeg csökkent és rendkívüli ráfordításként számoljuk el. A halasztott bevételek változásának okai: évben vízterhelési díj terhére vásárolt műszerek értéke 0 Ft, (törvénymódosítás miatt ennek lehetősége megszűnt) Korábbi években vásárolt műszerek évben elszámolt amortizációja eft 2013.évben beszedett közműfejlesztési hozzájárulás, melyet fejlesztésre lehet felhasználni, ennek összege eft. Egyéb beruházás Nagytőke Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatást évben teljes mértékben feloldottuk a Víziközmű Törvény értelmében önkormányzatokban visszaháramoltatott vagyona miatt

14 A társaság tőkeellátottságát, a saját tőke finanszírozási képességét a következő mutatók jellemzik: Tőke ellátottsági mutató: a saját tőke és az összes forrás arányát mutatja: év év terv év 13,1-8,5 6,5 A bázishoz viszonyított 1,6%-os csökkenést főleg forgóeszköz állomány növekedése okozta. A 11,5%-át finanszírozza az összes eszköznek, ami viszonylag alacsony. Ezt a vagyonkezelésre átvett állami és önkormányzati vagyon jelentős értéke okozza, ami mint hosszú lejáratú kötelezettség jelenik meg a könyvekben. A vagyonkezelt vagyon értékéből adódó kötelezettséggel korrigálva a források összetételét, a saját tőke az összes eszközök 72,5%- át finanszírozná. Befektetett eszközök fedezettsége: a saját tőke és a befektetett eszközök hányadosa: év év terv év 13,1-11,2 9,9 Ez a mutató szolgál arra, hogy megmutassa az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A mutató társaságunknál alacsony, mivel az eszközök között kimutatott jelentős értékkel bíró állami és önkormányzati vagyon fedezete nem jelenik meg a társaság saját tőkéjében, annak forrása a hosszúlejáratú kötelezettség. Társaságunk pénzügyi helyzete Társaságunk főleg termelő és szolgáltató tevékenység finanszírozására, illetve egyéb kiadások keretében a beszámolási időszakban millió Ft pénzforgalmat bonyolított le hónapon belüli átmeneti folyószámlahitel igénybevétellel úgy, hogy a fizetőképességét folyamatosan megtartotta. Társaságunk Cash-Flow kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza. Pénzügyi helyzetünk változásait az alábbi mutatók tükrözik: Likviditási mutató: a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettség hányadosa: év év terv év 1,8 0,8 1,4 A mutató értéke az elmúlt évhez képest kicsit csökkent. A mutató az év végi adott időpontban a tulajdonos által megemelt saját tőke növelése miatt jó likviditási helyzetre utal, de forgóeszköznek több mint 68 %-a vevőkövetelés. 12

15 Gyorsráta mutató: a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát mutatja: 2012 év év terv év 0,6-0,3 A mutató értéke az előző évhez képest csökkent. A rövid lejáratú kötelezettség több mint 32 %-át fedezik csak a pénzeszközök. Hitelfedezeti mutató: a követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa: év év terv év 1,0 0,7 1,0 A mutató azt mutatja, hogy a társaságunkkal szembeni adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint amekkora összeggel társaságunk tartozik a hitelezőknek. A mutató a társaság fizetőképességét és fizetőkészségét reprezentálja adott időpontban. A forgóeszköz gazdálkodást a forgóeszközök forgási sebessége jellemzi. A mutató értéke azt jelzi, hogy a forgóeszközök értéke az értékesítés nettó árbevételében hányszor térül meg év év terv év 2,9 5,3 2,1 A mutató értéke 0,8 %-kal romlott, melynek oka, hogy míg a forgóeszközök több mint négyszeresére, addig az értékesítés nettó árbevétele több mint háromszorosára növekedett. Vevők-szállítók aránya: a vevők és szállítói állomány hányadosa: év év terv év 1,7 0,1 2,6 A mutató értéke az előző évhez képest kicsit növekedett a vevői állományunk növekedése miatt. Ez azt jelzi, hogy vevő követeléseink 2,6-szor nagyobb összeget képviselnek, mint társaságunk kötelezettsége a szállítók felé. Szállítók átfutási ideje: A mutató csökkenését a kiskörei szennyvíz beruházás KEOP-os támogatás pénzügyi elszámolása, a beruházás végével megtörtént, és ennek hatására csökkent a mutató év év terv év 46,4 40,7 53,4 13

16 Vevők átfutási ideje azt mutatja meg, hogy vevőink átlagban hány nap alatt térítik meg követeléseinket: év év terv év 62,4 48,1 53,76 A vevőállomány átlagos átfutási ideje is csökkent. Az egyéb vevők esetében a mutató tartalmazza a DEVÍZ Zrt halasztott fizetési megállapodás miatti állományát és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt tartozását. A mutató jelzi a fogyasztók fizetési moráljának, és a lehetőségeik romlását. Főleg lakossági víz- és csatornadíjak határidőn túli követelése növekedett, melyre már közel 114 millió Ft értékvesztés van elszámolva. Vevőállomány bemutatása: Vevőállományunk december 31-i záró értéke eFt, amely már csökkentve van a göngyölített értékvesztés elszámolt értékével. Vevőállomány megbontása eft Vevőállomány Elszámolt értékvesztés Belföldi vízdíjas vevők Belföldi egyéb vevők Kétes követeléseink Összesen Értékvesztés bemutatása: Értékvesztés megbontása eft Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Kétes vevők Egyéb vevők Vízdíjas vevők Összesen: A növekedésként kimutatott e Ft a i könyvelt állapot és a mérlegkészítés időpontja ( ) alapján évre képzett értékvesztés összege. A csökkenésként kimutatott összegből eft a korábbi években elszámolt értékvesztés megfizetése, eft korábban leírt értékvesztéssel elszámolt vevő behajthatatlan követelésként történő leírása 14

17 A határidőn túli követelés állomány december 31-i könyvelt, de i teljesítési időponttal lejárt vevőköveteléseink megbontása a következő: (eft) 1-30 napos késedelem napos késedelem napos késedelem napos késedelem napos késedelem napon túli késedelem Összesen: Jelentősebb fizetési határidőn túli adósaink a következők:(eft) Lakossági és közületi víz- csatornadíj tartozások: Pátyi Közmű Kft, Budapest Erdeiné Kota andrea 603 Aranyosapátiért Közhasznú Nonprofit Kft 514 Aquarius Aqua Kft, Cegléd Impet Jelöléstechnikai és tanácsadó Kft. Szolnok 653 Tájvilág Szociális Szövetkezet Abony 634 Natriv Ex Kft. Berettyóújfalu 1268 Dutra Traktor Kft. Budapest 660 Petrik Zoltán Balmazújváros 919 Hortobágy Halgazdaság Zrt Kétes követeléseink 307 A lejárt fizetési határidejű követelések és az összes követelések közötti különbség jelentős része évi fizetési határidejű, amelyek a évet érintő folyamatos teljesítésű számlák összegéből adódik. Jelentősebb határidőn túli kintlévőség halmozódott fel a Hortobágyi Halgazdaság Zrt-nél, melynek összege eft, többszöri fizetési megállapodás ellenére sem rendezte számláit. Társaságunk erre az összegre 2013 évben értékvesztést számolt el. Az új települések átvételével a régi szolgáltatóktól vevői követelést nem vettünk át. Kivételt képez két esetben, melyek a következők: o től üzemeltetési szerződés keretében víziközmű szolgáltatást végzünk Tiszavárkony, Tiszavárkony-Szőlők, Tiszajenő, Vezseny községekben és e Ft követelést vásároltunk meg a korábbi üzemeltetőtől (Bácsvíz Zrt.), A követelést 80%-os áron vásároltuk meg. o évben megvételre került a Fehérgyarmati Üzemmérnökségünknél 40 település 65 millió Ft kintlévősége 14,5 millió Ft-ért 22%-os áron a Tiszaszamos-menti Közműszolgáltató Kft-től. Társaságunk ezeket a vevői követeléseket az egyéb követelésként tartja nyilván. A pénzgazdálkodást jellemző mutatók összességét tekintve megállapítható, hogy társaságunk évi pénzügyi helyzete stabilnak mondható annak ellenére, hogy a lakosság fizetőképessége jelentősen romlott az előző évekhez képest. A költségvetéssel szemben tartozásunk nincs. 15

18 Társaságunk eredménye Társaságunk évben eft mérleg szerinti veszteséggel zárt, a tervezett eredményhez képest 70 millió Ft-tal több veszteséget realizáltunk, melynek fő oka a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel kapcsolatosan elszámolt eft értékvesztés. Az üzemi, üzleti tevékenységünk eredménye ebben az évben eft, mely az előző évhez képest jelentősen romlott. Az adóalap növelő és csökkentő tételeket is figyelembe véve társaságunknál nem jelentkezett évet érintő társasági adófizetési kötelezettség. Társaságunknak is fizetni kell a Társasági adóról szóló törvény szerint jövedelem minimum adót, de mivel a számított társasági adóalap negatív, így a bevallással egyidejűleg nyilatkozatot teszünk évben az adózás előtti eredmény és a mérleg szerinti eredmény megegyezik. A társasági adóalap számítást a 5. sz. melléklet tartalmazza. A 7a, 7b., 7c., mellékletek tartalmazzák a társaságunk a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény valamint a végrehajtási utasítása (58/2013.II.27) előírása szerinti Számvitelei Szétválasztási Szabályai alapján elkészített tevékenységek szerinti megbontású mérleg és eredmény kimutatását. III. Eredmény-kimutatás kiegészítése 1./ Értékesítés nettó árbevétele /I./ év év terv év eft Értékesítés nettó árbevétele eft, teljes egészében belföldi értékesítés nettó árbevétele évben export és európai uniós országokba történt értékesítés nem volt. Belföldi értékesítés nettó árbevételének részletezése a következő(eft): Értékesítés nettó árbevétele év terv tény 16 tény / bázis % Változás tény / terv % Ivóvíz értékesítés ,6 306,3 Iparivíz szolgáltatás ,6 105,9 Mezőgazdasági vízszolgáltatás ,4 126,2 Szennyvízelvezetés és tisztítás ,6 440,8 Egyéb alaptevékenység ,6 337,0 Építőipari tevékenység árbevétele ,0 268,6 Egyéb tevékenység árbevétele ,9 267,4 Értékesítés nettó árbevétele összsen: ,6 314,6

19 2./ Aktivált saját teljesítmények értéke /II./ év év terv év eft A saját előállítású eszközök aktivált értéke eft. Az aktivált érték főleg a leszerelt vízórák hitelesítéséből, felújításából, mely eft értékű és eft értékben saját kivitelezésű beruházásokból és felújításokból tevődött össze, valamint az évközben csatlakozó települések ivóvíz és szennyvíztelepein őrzésre-védésre tartott ebek állománya. Saját kivitelezési beruházásaink a következők:(eft) - Nyugati Főcsatorna kotrás, depónia rendezés Ivóvízhálózat bővítés Homokszűrő felújítás Irattár kialakítás Vegyszeradagoló állomás Szivattyú tároló Átemelő felújítás Szennyvízhálózat felújítás 733 Társaságunknál a saját termelésű befejezetlen állomány évben eft, mely nagyobb részben ivóvízminőség javító beruházáshoz az átvett településeknél saját munkavégzés illetve gerincvezetés helyreállítása, illetve 50 eft őrző kutya állomány növekedés. 3./ Egyéb bevételek /III./ év év terv év eft Egyéb bevételek bemutatása: A évi egyéb bevételei eft, melynek részletezése a követező: eft év év Tárgyi eszközök értékesítés bevétele Kapott késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összeg 18 - Utólag kapott engedmény (MVM Partner Zrt, Grundfos Hungária Kft)

20 Káresemények bevétele biztosítótól Kisköre Önkormányzat díjtámogatás Tószeg Önkormányzat díjtámogatás Nagytőke Önkormányzat díjtámogatás Hortobágy Önkormányzat díjtámogatás Újlőrincfalva Önkormányzat díjtámogatás Tiszajenő Önkormányzat díjtámogatás Vezseny Önkormányzat díjtámogatás Újtikos Önkormányzat díjtámogatás Tiszagyulaháza Önkormányzat díjtámogatás Sarud Önkormányzat díjtámogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó bevétele Követelés engedményezés bevétele Követelések előző évi értékvesztésének megfizetése Céltartalék felhasználás Kapott kötbér Kapott kártérítés Kiskörei KEOP szennyvíz elszámolás visszavezetése Munkáltatói bérkompenzációs támogatás Összesen: A költségeket költség nemenkénti bontásban az eredmény kimutatás tartalmazza. Igénybevett szolgáltatások értéke (IV/06.) év év terv év eft Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése eft 2012.év 2013.év Szállítás, rakodási költségek Bérleti díjak Vagyonkezelési díj Karbantartási, hibaelhárítási költségek Hirdetés, közbeszerzési hirdetmény, reklám tevékenység költségei Iszapszállítás, veszélyes hulladék, szennyvízszállítás, szippantás költségei Oktatás, továbbképzés költségei Belföldi utazási, kiküldetési költségek Telefon költségek Posta költségek Internet költségek

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben