Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgy év a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export és EU-s értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( sorok) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III.sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Szolnok, május 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgy év a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 739 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfodítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés Az üzleti év mérlegfordulónapja: Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) Szolnok, május 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság április 1-i Alapító Okirata szerint általános jogutódja az OVH elnöke által január 1-jével alapított Tiszamenti Regionális Vízműveknek, annak átalakulásával jött létre. A cégbírósági bejegyzés száma: A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. A társaság telephelye: 5000 Szolnok, Thököly út 83. A társaság fióktelepei: 4027 Debrecen, Füredi út Záhony, Ady Endre út Balmazújváros 0143/11. hrsz. Keleti Főcsatorna Felszínivíz Tisztítómű Az alapítói jogokat december 31-ig az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság gyakorolta. Az alapítói és a tulajdonosi jogkör gyakorlója január 1-jétől a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, majd a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, január 01-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Társaságunk jelenlegi neve: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság. Társaságunk jegyzett tőkéje december 31-én Ft. A növekedés 450 millió Ft, melynek Cégbírósági bejegyzése volt. Tulajdonosunk év decemberében megemelte további 270 millió Ft-tal, de ennek Cégbírósági bejegyzése január 20-án történt meg. Az utóbbi összeget, Társságunk jegyzett tőkéjében még nem szerepeltette. A részvények száma és névértékei is megváltoztak, mely szerint a jegyzett tőkének megfelelő összegű forint névértékű törzsrészvényekből áll. A társaság fő tevékenysége az Alapító Okirat szerint: Víztermelés-, kezelés-, elosztás Az egyéb tevékenységek közül a legfontosabbak: Szennyvíz gyűjtése, kezelése. Mezőgazdasági vízhasznosításon belül halastavi és öntözővíz ellátás. Fürdőszolgáltatás. Grundfos szivattyúk értékesítése, szervizelése. Társaságunk évben az alábbi formában működött: Víziközmű tevékenység keretében ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés-, tisztítás tevékenységgel, három üzemigazgatósággal (Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Hajdú- Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ) 1

4 Mezőgazdasági Vízhasznosítási tevékenység, a Nyugati Főcsatorna üzemeltetése, fenn- tartása, felújítása, fejlesztése, halastavi és öntözővíz-ellátás, halászati és erdőgazdálko- dási tevékenységgel, illetve főművekről és öntözőrendszerekről ől mezőgazdasági és egyéb vízhasznosítási tevékenységgel, Grundfos szerviz és szivattyúértékesítési tevékenységgel, Gazdasági tevékenység pénzügyi, számviteli, controlling és humángazdálkodási, ügyfélszolgálati-logisztikai logisztikai és projektmenedzselési tevékenységgel, Társaságirányítás jogi, igazgatási, informatikai, vagyonhasznosítási, minőségirányítási feladatokkal. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben foglaltaknak eleget téve, a törvény december 31. napján történt hatályba lépését követően en a Tiszamenti Regiovárhatóan csatlakozni kívánó önkor- mányzatokkal, annak érdekében, hogy a Vksztv-ben foglalt követelményeknek eleget te- gyen, továbbá az addigi működési területét megtartva az ellátott települések számát növel- nális Vízművek Zrt. tárgyalásokat kezdeményezett a je. A területnövekedés következtében évtől a csatlakozott települések száma a következők szerint alakult: január december január április június november 01. Üzemeltetett települések száma Társaságunk bevezette az MSZ EN ISO 9002:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, melyről l szóló tanúsítványt március 29-én kaptuk meg évben új mi- nőségirányítási rendszert vezettünk be, mely az MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány köve- telményeinek felel meg. Ez a tanúsítvány június 28-ig volt érvényes. Társaságunk től a NAT-4-054/2007. tanúsítvány szerint az MSZ EN ISO 9001:2009 szab- vány követelményeinek felel meg, mely ig volt érvényes. A megújító auditot követően ig kaptuk meg a tanúsítványt. 2

5 2./ Számviteli politika fő vonásai a./ A társaság éves beszámolót készít. A beszámoló adatai ezer forintban értendők. A beszámoló magyar nyelven készül. A társaság könyveit a kettős könyvvitel előírásai szerint vezeti. Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett a Számvitelről szóló törvény 155. (2) és (3) bekezdése alapján. A számlák kibocsátásának és befogadásának végső határideje január 31. Az éves beszámoló mérlegkészítési időpontja: tárgyévet követő év február 28. A társaság éves beszámolója a Számvitelről szóló törvénnyel összhangban a bekerülési érték elvének alkalmazásával készült. b./ A társaság az éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) a Számvitelről szóló törvény 19. -a szerint készíti el. A 22. (1) bekezdése előírásai alapján a mérlegnél az 1.sz. melléklet A formáját alkalmazza. Az eredmény-kimutatásnál 71. (2) alapján a 2. sz. melléklet A formáját választotta. A társaság nem részletezi tovább, és nem vonja össze a mérleg és eredmény-kimutatás sorait. c./ A társaság az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján minősíti befektetett, illetve forgóeszköznek. A befektetett eszközök között kell kimutatni azon eszközöket, melyek egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét. Amennyiben az adott eszköz használata, rendeltetése befektetett eszközként besorolását követően megváltozik, mivel már nem szolgálja tartósan a társaság tevékenységét, a forgóeszközök közé kell átsorolni. d./ Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módszerek: A vásárolt készleteknél a tényleges beszerzési érték alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési árat alkalmazunk és ezeken az értékeken kerül felhasználásra a készlet. A saját termelésű készleteket közvetlen költségen tartjuk nyilván. Ennek tartalma: anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke egyéb szolgáltatások értéke bérköltség bérjárulékok személyi jellegű egyéb kifizetések értékcsökkenés vetítési alap alapján kiszámított egyéb közvetlen költség (pld.: üzemi költség, gépjármű futott km, építőipari kisgépek üzemórái alapján számított költség) A befektetett eszközöket beszerzési értéken mutatjuk ki. Alapelvként mérlegben szereplő forrásokat és egyéb eszközöket könyv szerinti értéken tartjuk nyilván. e./ Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, kivéve a kizárólagos állami tulajdonú víziközmű vagyont, melyeknél eszközönként abszolút összegű havi amortizációs elszámolást alkalmazunk január 1-től. Az így számolt amortizáció mértéke nem éri el az adótörvény által elszámolható amortizáció mértéket. Társaságunk évtől hatály- 3

6 ban lévő Számviteli Politika mellékletében szereplő leírási kulcsokat használja. Kivételt képez a műszaki szempont szerint indokolt eltérő leírási kulcs. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása havonta, az üzembe helyezés, a használatba vétel napjától, napokra számítottan történik. Az immateriális javak leírása: vagyoni értékű jogok, 6 év szellemi termékek, 3 év Társaságunk a január 1-től beszerzett Ft egyedi beszerzési és előállítási érték alatti tárgyi eszközöket, vagyoni értékű jogokat és szoftver termékeket használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el. A tárgyi eszközök közül a székek, fotelek, padok, lócák, ülőkék csoportos nyilvántartásra kerültek. f./ Lehetőség van céltartalékot képezni a biztos jövőbeni kötelezettségekre, illetve a mérleg fordulónapon feltételezhető jövőben felmerülő költségekre. g./ A Számviteli törvény előírásai értelmében a társaság összevont konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, de a évi C. törvény 119. (2) bekezdése Számviteli törvény alapján élt a konszolidációba történő bevonás alóli felmentéssel. A konszolidálásba bevonásra tervezett TRV Közüzemi Szolgáltató Kft. saját tőkéje az anyavállalat saját tőkéjéhez viszonyítva nem jelentős (1 % alatt). Az anyavállalatnak vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete a leányvállalata nélkül is megbízható valós képet ad. h./ Az értékvesztést a társaság követeléseinek tételes, egyedi felülvizsgálata alapján határozza meg. Az elszámolt értékvesztést meg kell szüntetni - maximum az eredeti könyv szerinti értékig ha a kötelezett vonatkozásában a társaság lényegesen kedvező információkhoz jutott, illetve ha a követelés befolyt. 3./ Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyok alakulása A társaság vagyonának nagyságában, összetételében jelentkező változásokat, a működés finanszírozási feltételeit, továbbá a tevékenységünk eredményét a következők jellemzik. Legfontosabb változás, hogy Társaságunk jelentősen növekedett a Víziközmű Szolgáltatók integrációja következtében évben közel 31-ről év végéig 205 településre növekedett. Ez a bázis és tárgyidőszak adatainál mindenhol igen jelentősen eltér. Társaságunk vagyoni helyzete és a mérleghez kapcsolódó kiegészítések A-C. Eszközök A társaságunk eszközeinek összege a beszámolási időszakban eft-tal, azaz 128,9%-kal növekedett, melyből a befektetett eszközök 83,4%-kal, a forgóeszközök 328,8%-kal és az aktív időbeli elhatárolások 467,6%-kal növekedtek. 4

7 2012. XII év terv 2013.XII.31. Index Eszköz megnevezése eft mego. eft mego. eft mego. Tény/ % % % Bázis % Befektetett eszközök , , ,6 183,4 Forgóeszközök , , ,8 428,8 Aktív időbeli elhatárolás , , ,7 569,6 Eszközök összesen: , ,9 A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök az összes eszközállomány jelentős részét, 65,6 %-át adják, összetételének alakulása a következő: XII év terv 2013.XII.31. Index Eszköz megnevezése eft mego. % eft mego. % eft mego. % Tény/ Bázis % Immateriális javak , , ,8 133,7 Tárgyi eszközök , , ,1 184,1 - Ebből: kezelésbe átvett állami vagyon ,7 - kezelésbe átvett önkormányzati vagyon ,6 Befektetett pénzügyi , , ,1 111,3 eszközök Befektetett eszközök összesen: , ,4 A befektetett eszközök állománya eft-tal növekedett. A változást az immateriális javak eft és a befektetett pénzügyi eszközök 440 eft növekedése, míg a tárgyi eszközök jelentősebb, eft növekedése okozta. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke eft-ról eft-ra növekedett. A növekedés eft, ami abból adódik, hogy a beruházások értéke eft. míg az adott évben elszámolt amortizáció eft. A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke eft, a növekedés eft, a csökkenés eft, így a záró bruttó érték eft. A halmozott értékcsökkenés nyitó értéke eFt, míg a záró érték eft. A tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulását részletesen az 1. sz.,1/a. sz., 1/b. sz., 1/c. sz., 2/a. sz., 2/b. sz. és a 2/c. sz. melléklet mutatja. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték %-ában lineárisan történik. Kivétel a kizárólagosan állami tulajdonú közművagyon, ahol abszolút összegben számoljuk az értékcsökkenést. Az elszámolt értékcsökkenésből a terv szerinti értékcsökkenés összege eft. Az egyéb ráfordítások között elszámolt terven felüli értékcsökkenés eFt, mely főleg a tárgyi eszköz selejtezéséből, káreseményből és terven felüli érték- 5

8 csökkenés elszámolásából adódott. Az értékcsökkenési leírás megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza. A kizárólagosan állami tulajdonú közművagyon után ténylegesen elszámolt amortizáció évben eft, aminek fedezetét az érvényesített díjak biztosították. Az adótörvény által lehetővé tett amortizáció ezen vagyoni körre eft. Az önkormányzatoktól átvett vagyonkezelt közművagyonra elszámolt amortizáció évben eft. Az adótörvény által elszámolható pedig eft. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 3.878eFt-ról eft-ra növekedett. A változás oka a következő: a tartós részesedés kapcsolt vállalkozás állománya nem változott, így a záró állomány eft (TRV Közüzemi Szolgáltató Kft, Szolnok) egyéb részesedés állománya szintén nem változott, így a záró állománya 300 eft (Forrás Kft, Budapest) a dolgozóknak adott lakás célú hosszú lejáratú hitelkölcsönünk 440 eft-tal növekedett, melynek záró állománya 1.018eFt. A tárgyi eszközök növekedésének jelentős tétele az integráció miatt átvételre került 10 település vagyonkezeléssel átvett vagyon, melynek átvett értéke e Ft. Ennek részletezett bemutatása a hosszú lejáratú kötelezettségnél található márciusában elkezdődött a Kisköre Ivóvízjavító KEOP beruházás kivitelezése mely i átvétellel került aktiválásra. Ennek összege eft. Az Állami vagyonnal gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Kormányrendelet a 457/2013 (XI.29.) Kormányrendelettel módosításra került. A módosított törvény szerint a megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás valamint a létrehozott új eszközök értékét a vagyonkezelő az MNV Zrt. által meghatározott módon adatszolgáltatás keretében igazolja. Az új szabályozás értelmében az állami vagyonon végzett beruházást az MNV Zrt. felé számlázni nem szükséges és visszapótlási kötelezettség sem terheli Társaságunkat. Az értékcsökkenés elszámolását követően ezen kötelezettségünk elengedésre került, melyet a hosszúlejáratú kötelezettséggel szemben rendkívüli bevételként számolt el a Társaságunk. Befektetett eszközök aránya: a befektetett eszközök és az összes eszközök hányadosa év év terv év 81,9 76,0 65,6 Ez a mutató tevékenységünk tőkeigényességét mutatja, ezen eszközök lekötik a tőkét, lassan térülnek meg, ez a mutató az ágazati sajátosságnak megfelelően magas akkor, ha a közművagyon vagyonkezelés alapján megjelenik az üzemeltető könyveiben. A évhez képest a csökkenés oka, hogy a forgóeszközök értéke 2013 évben jelentősen növekedett. 6

9 B. Forgóeszközök A forgóeszköz állomány nagyságának és összetételének változását a beszámolási időszakra vonatkozóan a következő táblázat mutatja: év Megnevezés MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % Készletek 54 7, , , , ,1 Követelések , , , , ,4 Pénzeszközök , , , , ,5 Összesen: , A forgóeszközök állománya eft-tal növekedett a bázis évhez képest. B/1. Készletek A társaság készletértéke eft. A évi készletértékhez viszonyítva közel 112 millió Ft-tal növekedett. A növekedés oka évben üzemeltetésre átvett települések készletértéke valamint hibaelhárításhoz biztonsági készletvásárlás én eft befejezetlen termelés állomány volt, mely főleg az átvett településeknél ivóvíz-javító beruházásokhoz saját befejezetlen munkák teljesítése. Társaságunknál év végén félkész termék nem volt. Az éven belül elhasználódott anyagi eszközöket, kéziszerszámokat, egyéb berendezési és felszerelési eszközöket azonnal költségként elszámoljuk és érték nélkül, mennyiségben tartjuk nyilván. B/2. Követelések A követelések összege eft, mely az előző évhez képest eft-tal növekedett. Jelentősebb tételei a következők: vevőállományunk i állapot szerint eft egyéb követelések eft, melynek főbb tételei a következők: millió Ft szállítóknak adott előleg, - 14 millió Ft vásárolt követelés állománya - 20 millió Ft adott kölcsön (Tiszaszőlős és Tiszaeszlár Önkormányzatoknak KEOP beruházás önerő összegéhez kiegészítés), - 47,8 millió Ft visszaigényelhető Áfa a fizetési határidő folyamatossága miatt. A követelések állománya mind arányaiban, mind pedig abszolút értékben jelentősen növekedett.. Ezt egyrészt a DEVÍZ Zrt-vel, mint az egyik legjelentősebb vevőnkkel kötött csúsztatott fizetési megállapodás, másrészt a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. év végi köve- 7

10 telés állománya és a víz és csatornadíjas felhasználók számának jelentős növekedése és rosszabb fizetési morálja okozta. A pénzeszköz-állományunk év közbeni változásai összefüggésben a fizetési ütemezéssel változtak és a tulajdonosunk által saját tőkeemelés pénzügyi rendezéséből adódott. A forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások összege, az összes eszközök hányadosa a társaság rövidtávon befektetett eszközeinek arányát mutatja az összes eszközökön belül év év terv év 18,1 24,0 34,4 A vagyonkezelésre átvett állami és önkormányzati vagyon az eszközökön belül leszorítja a forgóeszközök arányát, ezért a mutató alacsony. A több mint 2,7 milliárd Ft kincstári és a 3,3 milliárd Ft önkormányzati vagyonértékkel korrigálva az arány a forgóeszközök javára mozdítaná el a mutatószámot. C. Aktív időbeli elhatárolások évben az aktív időbeli elhatárolások záró egyenlege eft. Ez az összeg az alábbi tételekből áll: (eft) év év fizetési határidő miatt áthúzódó bevételek és kamatok, mely évet érinti előfizetési díjak és bevétel helyesbítés évet érintő költségek elhatárolt költség (aktívszén csere, bérleti díj elhatárolás feloldás) felmondás miatti bér, végkielégítés, járulékokkal Az áthúzódó bevételekben szerepel 119 millió Ft arányosítással megállapított víz és csatornaszolgáltatási árbevétel valamint 10 millió Ft Önkormányzatoktól kapott vízdíj támogatás (2013. évet érintő) összege. D. - F. Források A társaság eszközeinek finanszírozását szolgáló források változásait az alábbi táblázat mutatja: 2012.XII év terv 2013.XII.31. Index Forrás eft mego eft mego. eft mego. Tény/ megnevezése % % % Bázis % Saját tőke , , ,5 113,9 Céltartalék , Kötelezettség , , ,4 291,8 Passzív időbeli , , ,1 87,1 elhatárolás Források összesen: , , ,0 228,9 8

11 A táblázatból megállapítható, hogy társaságunk forrása az elmúlt évhez képest eft -tal, azaz több mint kétszeresére növekedett. A forrásnövekedést az okozta, hogy társaságunk többségi tulajdonosa a saját tőke összegét eft összeggel növelte. D. Saját tőke a saját tőke állománya eft-tal növekedett, melynek összetétele a következő: - a jegyzett tőke eft-tal növekedett, mely a tulajdonosunk által megemelt öszszegre változott, - a tőketartalék eft-tal növekedett mely szintén tulajdonosunk által megemelt összeg, - az eredménytartalék a év mérleg szerinti eredményével változott, mely eft volt, - a mérleg szerinti eredményünk eft-tal csökkente a saját tőkét. E. Céltartalékok 2012.évben jövőbeni költségeinkre eft céltartalékok képeztünk. Ebből az összegből eft migrációra, eft végkielégítésre és annak járulékaira, még 958 eft peres ügyre lett képezve. Feloldásuk 2013.év végén megtörtént, mert a migráció befejeződött, a végkielégítés és annak járulékai kifizetésre kerültek, a peres ügy lezárult évben a Társaságunk nem képzett céltartalékot. F. Kötelezettségek A társaságnak határidőn túli költségvetési kötelezettsége nem volt. Váltótartozással nem rendelkezünk. A kiskörei szennyvíztisztító és ivóvízjavító KEOP-os bővítő beruházáshoz én fennálló állományunk eft március 31-től folyószámlahitelünket 295 millió Ft-tal, majd decembertől további 175 millió Ft-tal emeltük. A folyószámlahitel futamideje egy év. A hiteleink fedezeteként a Szolnok, Kossuth Lajos út 5., Debrecen, Füredi út , valamint Szolnok, Thököly út 83. szám alatti ingatlanokat jelzálogjog terheli, melynek kedvezményezettje a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Itt került kimutatásra a tulajdonos által rendelkezésünkre bocsátott eft jegyzett tőke, és e Ft tőketartalék. A jegyzett tőke bejegyzése január 20-án történt meg. A kötelezettség állománya összesen eft-tal, a bázis évhez közel háromszorosára növekedett: Hosszúlejáratú kötelezettségek évben hosszú lejáratú kötelezettségünk növekedett eft-tal, így a záró érték eft lett. 9

12 Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségünk eft növekedett, melynek részletezése a következő: Vagyonkezelésre átvett állami közművagyon nyitó értéke eft. Ezen összeg növekedett eft-tal mely ig elszámolt visszapótlási kötelezettség összege, melyet a Tulajdonos megtérített. További növekedést eredményezett a Kiskörén megvalósult ivóvíz és szennyvíztelep technológiai fejlesztésére kapott eft KEOP támogatás összege, valamint a eft összegű csökkenést okozott az állami vagyonon tól elszámolt értékcsökkenés, és 163 eft selejtezés. A decemberében igényelt és kapott ún.retró támogatás eft-tal tovább növelte a kötelezettséget, amelyet Kiskörén és a Keleti Főcsatornán megvalósult fejlesztésekre fordítottuk. A vagyonkezelésre átvett állami vagyon záró állománya eft. - Vagyonkezelésre átvett Önkormányzati közművagyon értéke Ft o Hortobágy Község Önkormányzata eft o Újtikos Község Önkormányzata e Ft o Tiszagyulaháza Község Önkormányzata eft o Berekfürdő Község Önkormányzata eft o Fegyvernek Város Önkormányzata e Ft o Örményes Község Önkormányzata eft o Tiszabő Község Önkormányzata eft o Tiszafüred Város Önkormányzata eft o Tiszaigar Község Önkormányzata eft o Tiszaörs Község Önkormányzata eft o Tiszaszentimre Község Önkormányzata eft o Tiszaszőlős Község Önkormányzata eft o Tomajmonostora Község Önkormányzata eft - egy vállalkozásba adott tevékenységhez beszedett kaució 1millió Ft-tal csökkent Beruházási és fejlesztési hitelek: - Kisköre Szennyvíztisztító telep KEOP beruházás hosszú hitel összege eft - Kisköre Ivóvízjavító KEOP beruházás hosszú hitel összege eft Mindkét hosszú lejáratú kötelezettségünk hátralévő futamideje 5 év. Rövid lejáratú kötelezettség A rövid lejáratú kötelezettség összege eft. Ezen összeg közel 35%-a szállítói kötelezettség, 46% egyéb rövid lejáratú kötelezettség, és 11% éven belül esedékes beruházási hitel és folyószámlahitel kötelezettségből áll. A rövid lejáratú kötelezettségünk összetétele a következő: millió Ft költségvetési befizetési kötelezettség, mely határidőn belüli millió Ft január havi bérekkel kapcsolatos kifizetések összege millió Ft fizetési határidő miatt 2014 évre áthúzódó fizetendő Áfa december 31-i állapot szerinti 836 millió Ft összegű szállítói állomány - 7 millió Ft vevőktől kapott előlegek - rövid lejáratú hitelek összege eft melyből eft Kisköre beruházáshoz kapcsolódó felvett hitel éven belüli összege, még eft az év végi folyószámlahitel állományunk 10

13 - a tulajdonos által rendelkezésünkre bocsátott eft jegyzett tőke, és e Ft tőketartalék G. Passzív időbeli elhatárolások évben a passzív időbeli elhatárolások záró egyenlege eft, mely az előző évhez képest eft-tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolás a következő tételekből áll: eft 2012.év eft 2013.év Bevételek passzív időbeli elhatárolása Egyéb elhatárolt költségek (áram, gáz, telefon), melyeknél a számlázott időszak is és a fizetési határidő is áthúzódik évre, valamint zárlati költségek, forgalmi jutalékok Önkormányzatoknak év után, pénzügyileg évben rendezendő közműrendszerek után fizetendő bérleti díjai Lezárt évhez kapcsolódó, de évben esedékes kifizetések (prémium, jutalom és járulékai) Halasztott bevételek, főleg a vízterhelési díj kötelezettség terhére korábban vásárolt mérőműszerek éves écs-vel csökkentett értéke, és önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó bevétel és ezek écs-vel csökkentett értéke. Társaságunk kötelezettsége, hogy környezetterhelési vízdíjat fizessen. A évi LXXXIX. törvény 15. (4) bekezdése értelmében a díjfizetéssel kapcsolatos vízminőségi és mennyiségi mérőműszerek beszerzési értékének 80 %-a levonható volt január hónapig a fizetendő díjelőlegből. Az így elengedett befizetési kötelezettséget elengedett követelésként könyveltük a rendkívüli bevétellel szemben. Tekintettel arra, hogy az így megvásárolt eszközt nem csak a tárgyévben használjuk, ezért ezt a bevételt a passzív időbeli elhatárolással szemben elszámoltuk. Az eszköz használati idejének megfelelően képzett éves amortizáció összegével a passzív időbeli elhatárolásként lekönyvelt összeg csökkent és rendkívüli ráfordításként számoljuk el. A halasztott bevételek változásának okai: évben vízterhelési díj terhére vásárolt műszerek értéke 0 Ft, (törvénymódosítás miatt ennek lehetősége megszűnt) Korábbi években vásárolt műszerek évben elszámolt amortizációja eft 2013.évben beszedett közműfejlesztési hozzájárulás, melyet fejlesztésre lehet felhasználni, ennek összege eft. Egyéb beruházás Nagytőke Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatást évben teljes mértékben feloldottuk a Víziközmű Törvény értelmében önkormányzatokban visszaháramoltatott vagyona miatt

14 A társaság tőkeellátottságát, a saját tőke finanszírozási képességét a következő mutatók jellemzik: Tőke ellátottsági mutató: a saját tőke és az összes forrás arányát mutatja: év év terv év 13,1-8,5 6,5 A bázishoz viszonyított 1,6%-os csökkenést főleg forgóeszköz állomány növekedése okozta. A 11,5%-át finanszírozza az összes eszköznek, ami viszonylag alacsony. Ezt a vagyonkezelésre átvett állami és önkormányzati vagyon jelentős értéke okozza, ami mint hosszú lejáratú kötelezettség jelenik meg a könyvekben. A vagyonkezelt vagyon értékéből adódó kötelezettséggel korrigálva a források összetételét, a saját tőke az összes eszközök 72,5%- át finanszírozná. Befektetett eszközök fedezettsége: a saját tőke és a befektetett eszközök hányadosa: év év terv év 13,1-11,2 9,9 Ez a mutató szolgál arra, hogy megmutassa az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A mutató társaságunknál alacsony, mivel az eszközök között kimutatott jelentős értékkel bíró állami és önkormányzati vagyon fedezete nem jelenik meg a társaság saját tőkéjében, annak forrása a hosszúlejáratú kötelezettség. Társaságunk pénzügyi helyzete Társaságunk főleg termelő és szolgáltató tevékenység finanszírozására, illetve egyéb kiadások keretében a beszámolási időszakban millió Ft pénzforgalmat bonyolított le hónapon belüli átmeneti folyószámlahitel igénybevétellel úgy, hogy a fizetőképességét folyamatosan megtartotta. Társaságunk Cash-Flow kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza. Pénzügyi helyzetünk változásait az alábbi mutatók tükrözik: Likviditási mutató: a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettség hányadosa: év év terv év 1,8 0,8 1,4 A mutató értéke az elmúlt évhez képest kicsit csökkent. A mutató az év végi adott időpontban a tulajdonos által megemelt saját tőke növelése miatt jó likviditási helyzetre utal, de forgóeszköznek több mint 68 %-a vevőkövetelés. 12

15 Gyorsráta mutató: a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát mutatja: 2012 év év terv év 0,6-0,3 A mutató értéke az előző évhez képest csökkent. A rövid lejáratú kötelezettség több mint 32 %-át fedezik csak a pénzeszközök. Hitelfedezeti mutató: a követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa: év év terv év 1,0 0,7 1,0 A mutató azt mutatja, hogy a társaságunkkal szembeni adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint amekkora összeggel társaságunk tartozik a hitelezőknek. A mutató a társaság fizetőképességét és fizetőkészségét reprezentálja adott időpontban. A forgóeszköz gazdálkodást a forgóeszközök forgási sebessége jellemzi. A mutató értéke azt jelzi, hogy a forgóeszközök értéke az értékesítés nettó árbevételében hányszor térül meg év év terv év 2,9 5,3 2,1 A mutató értéke 0,8 %-kal romlott, melynek oka, hogy míg a forgóeszközök több mint négyszeresére, addig az értékesítés nettó árbevétele több mint háromszorosára növekedett. Vevők-szállítók aránya: a vevők és szállítói állomány hányadosa: év év terv év 1,7 0,1 2,6 A mutató értéke az előző évhez képest kicsit növekedett a vevői állományunk növekedése miatt. Ez azt jelzi, hogy vevő követeléseink 2,6-szor nagyobb összeget képviselnek, mint társaságunk kötelezettsége a szállítók felé. Szállítók átfutási ideje: A mutató csökkenését a kiskörei szennyvíz beruházás KEOP-os támogatás pénzügyi elszámolása, a beruházás végével megtörtént, és ennek hatására csökkent a mutató év év terv év 46,4 40,7 53,4 13

16 Vevők átfutási ideje azt mutatja meg, hogy vevőink átlagban hány nap alatt térítik meg követeléseinket: év év terv év 62,4 48,1 53,76 A vevőállomány átlagos átfutási ideje is csökkent. Az egyéb vevők esetében a mutató tartalmazza a DEVÍZ Zrt halasztott fizetési megállapodás miatti állományát és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt tartozását. A mutató jelzi a fogyasztók fizetési moráljának, és a lehetőségeik romlását. Főleg lakossági víz- és csatornadíjak határidőn túli követelése növekedett, melyre már közel 114 millió Ft értékvesztés van elszámolva. Vevőállomány bemutatása: Vevőállományunk december 31-i záró értéke eFt, amely már csökkentve van a göngyölített értékvesztés elszámolt értékével. Vevőállomány megbontása eft Vevőállomány Elszámolt értékvesztés Belföldi vízdíjas vevők Belföldi egyéb vevők Kétes követeléseink Összesen Értékvesztés bemutatása: Értékvesztés megbontása eft Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Kétes vevők Egyéb vevők Vízdíjas vevők Összesen: A növekedésként kimutatott e Ft a i könyvelt állapot és a mérlegkészítés időpontja ( ) alapján évre képzett értékvesztés összege. A csökkenésként kimutatott összegből eft a korábbi években elszámolt értékvesztés megfizetése, eft korábban leírt értékvesztéssel elszámolt vevő behajthatatlan követelésként történő leírása 14

17 A határidőn túli követelés állomány december 31-i könyvelt, de i teljesítési időponttal lejárt vevőköveteléseink megbontása a következő: (eft) 1-30 napos késedelem napos késedelem napos késedelem napos késedelem napos késedelem napon túli késedelem Összesen: Jelentősebb fizetési határidőn túli adósaink a következők:(eft) Lakossági és közületi víz- csatornadíj tartozások: Pátyi Közmű Kft, Budapest Erdeiné Kota andrea 603 Aranyosapátiért Közhasznú Nonprofit Kft 514 Aquarius Aqua Kft, Cegléd Impet Jelöléstechnikai és tanácsadó Kft. Szolnok 653 Tájvilág Szociális Szövetkezet Abony 634 Natriv Ex Kft. Berettyóújfalu 1268 Dutra Traktor Kft. Budapest 660 Petrik Zoltán Balmazújváros 919 Hortobágy Halgazdaság Zrt Kétes követeléseink 307 A lejárt fizetési határidejű követelések és az összes követelések közötti különbség jelentős része évi fizetési határidejű, amelyek a évet érintő folyamatos teljesítésű számlák összegéből adódik. Jelentősebb határidőn túli kintlévőség halmozódott fel a Hortobágyi Halgazdaság Zrt-nél, melynek összege eft, többszöri fizetési megállapodás ellenére sem rendezte számláit. Társaságunk erre az összegre 2013 évben értékvesztést számolt el. Az új települések átvételével a régi szolgáltatóktól vevői követelést nem vettünk át. Kivételt képez két esetben, melyek a következők: o től üzemeltetési szerződés keretében víziközmű szolgáltatást végzünk Tiszavárkony, Tiszavárkony-Szőlők, Tiszajenő, Vezseny községekben és e Ft követelést vásároltunk meg a korábbi üzemeltetőtől (Bácsvíz Zrt.), A követelést 80%-os áron vásároltuk meg. o évben megvételre került a Fehérgyarmati Üzemmérnökségünknél 40 település 65 millió Ft kintlévősége 14,5 millió Ft-ért 22%-os áron a Tiszaszamos-menti Közműszolgáltató Kft-től. Társaságunk ezeket a vevői követeléseket az egyéb követelésként tartja nyilván. A pénzgazdálkodást jellemző mutatók összességét tekintve megállapítható, hogy társaságunk évi pénzügyi helyzete stabilnak mondható annak ellenére, hogy a lakosság fizetőképessége jelentősen romlott az előző évekhez képest. A költségvetéssel szemben tartozásunk nincs. 15

18 Társaságunk eredménye Társaságunk évben eft mérleg szerinti veszteséggel zárt, a tervezett eredményhez képest 70 millió Ft-tal több veszteséget realizáltunk, melynek fő oka a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel kapcsolatosan elszámolt eft értékvesztés. Az üzemi, üzleti tevékenységünk eredménye ebben az évben eft, mely az előző évhez képest jelentősen romlott. Az adóalap növelő és csökkentő tételeket is figyelembe véve társaságunknál nem jelentkezett évet érintő társasági adófizetési kötelezettség. Társaságunknak is fizetni kell a Társasági adóról szóló törvény szerint jövedelem minimum adót, de mivel a számított társasági adóalap negatív, így a bevallással egyidejűleg nyilatkozatot teszünk évben az adózás előtti eredmény és a mérleg szerinti eredmény megegyezik. A társasági adóalap számítást a 5. sz. melléklet tartalmazza. A 7a, 7b., 7c., mellékletek tartalmazzák a társaságunk a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény valamint a végrehajtási utasítása (58/2013.II.27) előírása szerinti Számvitelei Szétválasztási Szabályai alapján elkészített tevékenységek szerinti megbontású mérleg és eredmény kimutatását. III. Eredmény-kimutatás kiegészítése 1./ Értékesítés nettó árbevétele /I./ év év terv év eft Értékesítés nettó árbevétele eft, teljes egészében belföldi értékesítés nettó árbevétele évben export és európai uniós országokba történt értékesítés nem volt. Belföldi értékesítés nettó árbevételének részletezése a következő(eft): Értékesítés nettó árbevétele év terv tény 16 tény / bázis % Változás tény / terv % Ivóvíz értékesítés ,6 306,3 Iparivíz szolgáltatás ,6 105,9 Mezőgazdasági vízszolgáltatás ,4 126,2 Szennyvízelvezetés és tisztítás ,6 440,8 Egyéb alaptevékenység ,6 337,0 Építőipari tevékenység árbevétele ,0 268,6 Egyéb tevékenység árbevétele ,9 267,4 Értékesítés nettó árbevétele összsen: ,6 314,6

19 2./ Aktivált saját teljesítmények értéke /II./ év év terv év eft A saját előállítású eszközök aktivált értéke eft. Az aktivált érték főleg a leszerelt vízórák hitelesítéséből, felújításából, mely eft értékű és eft értékben saját kivitelezésű beruházásokból és felújításokból tevődött össze, valamint az évközben csatlakozó települések ivóvíz és szennyvíztelepein őrzésre-védésre tartott ebek állománya. Saját kivitelezési beruházásaink a következők:(eft) - Nyugati Főcsatorna kotrás, depónia rendezés Ivóvízhálózat bővítés Homokszűrő felújítás Irattár kialakítás Vegyszeradagoló állomás Szivattyú tároló Átemelő felújítás Szennyvízhálózat felújítás 733 Társaságunknál a saját termelésű befejezetlen állomány évben eft, mely nagyobb részben ivóvízminőség javító beruházáshoz az átvett településeknél saját munkavégzés illetve gerincvezetés helyreállítása, illetve 50 eft őrző kutya állomány növekedés. 3./ Egyéb bevételek /III./ év év terv év eft Egyéb bevételek bemutatása: A évi egyéb bevételei eft, melynek részletezése a követező: eft év év Tárgyi eszközök értékesítés bevétele Kapott késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összeg 18 - Utólag kapott engedmény (MVM Partner Zrt, Grundfos Hungária Kft)

20 Káresemények bevétele biztosítótól Kisköre Önkormányzat díjtámogatás Tószeg Önkormányzat díjtámogatás Nagytőke Önkormányzat díjtámogatás Hortobágy Önkormányzat díjtámogatás Újlőrincfalva Önkormányzat díjtámogatás Tiszajenő Önkormányzat díjtámogatás Vezseny Önkormányzat díjtámogatás Újtikos Önkormányzat díjtámogatás Tiszagyulaháza Önkormányzat díjtámogatás Sarud Önkormányzat díjtámogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó bevétele Követelés engedményezés bevétele Követelések előző évi értékvesztésének megfizetése Céltartalék felhasználás Kapott kötbér Kapott kártérítés Kiskörei KEOP szennyvíz elszámolás visszavezetése Munkáltatói bérkompenzációs támogatás Összesen: A költségeket költség nemenkénti bontásban az eredmény kimutatás tartalmazza. Igénybevett szolgáltatások értéke (IV/06.) év év terv év eft Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése eft 2012.év 2013.év Szállítás, rakodási költségek Bérleti díjak Vagyonkezelési díj Karbantartási, hibaelhárítási költségek Hirdetés, közbeszerzési hirdetmény, reklám tevékenység költségei Iszapszállítás, veszélyes hulladék, szennyvízszállítás, szippantás költségei Oktatás, továbbképzés költségei Belföldi utazási, kiküldetési költségek Telefon költségek Posta költségek Internet költségek

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben