AZ SMC HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PREAMBULUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ SMC HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PREAMBULUM"

Átírás

1 PREAMBULUM AZ SMC HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az SMC Hungary Ipari Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 19.; cégjegyzékszáma: Cg ; a továbbiakban: SMC Hungary Kft. ) az általa értékesített árukra megkötött jogügyletekben szereplő valamennyi vevővel ( Vevő, az SMC Hungary Kft. és a Vevő együtt: Felek ) mindenképpen az optimális partnerkapcsolatra törekszik és a nézeteltérések és félreértések elkerülése érdekében mindenekelőtt megkísérli, hogy a Vevő számára a legkedvezőbb megoldást érje el. A felmerülő problémák korlátozása érdekében az SMC Hungary Kft. a teljes jogkörű kereskedőknek minősülő Vevőkkel megkötendő jogügyletekre vonatkozóan az alábbi általános szerződési feltételeket ( ÁSZF ) alkotja meg. Az SMC Hungary Kft. rögzíti, hogy az ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletek tekintetében kizárja az évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, évi április hó 11. napján kelt Egyezmény ( Egyezmény ) alkalmazását az Egyezmény 6. Cikkében foglalt felhatalmazás alapján. 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az SMC Hungary Kft. által forgalmazott valamennyi áru értékesítésére, valamint az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő szolgáltatásokra (együtt: Értékesítés ), az Értékesítésre vonatkozó egyedi megállapodáshoz ( Egyedi Szerződés ) képest háttér- és kiegészítő jelleggel Az ÁSZF-et a március 15. napját követően megkötött Értékesítésekre kell alkalmazni. 2. Az Egyedi Szerződés létrejötte 2.1. Az Egyedi Szerződés az SMC Hungary Kft. ajánlatára ( Ajánlat ) vonatkozó, a Vevő írásbeli megrendelésének ( Megrendelés ) az SMC Hungary Kft. általi visszaigazolásával ( Megrendelés-visszaigazolás ) jön létre A Megrendelés-visszaigazolás tartalmazza a Felek megjelölését, az Egyedi Szerződés tárgyának ( Áru ) meghatározását, az Áru ellenértékét, a szállítás helyét, a fizetési határidőt, a becsült szállítási határidőt, továbbá a szállítás feltételeire történő utalást. A Felek ezen kívül az Értékesítéssel kapcsolatos bármely kérdésről megállapodhatnak az Egyedi Szerződésben. Az ÁSZF az Egyedi Szerződés részét képezi azzal, hogy az ÁSZF az Egyedi Szerződés olyan lényeges eleme, amely nélkül a Felek között az Értékesítés nem jön létre Az SMC Hungary Kft. kizárja a Vevő bármely szerződési feltételeinek (pl.: beszerzési feltételek, Vevő ÁSZF-je) az Egyedi Szerződésre történő alkalmazását. A Vevő ilyen szerződési feltételei kizárólag akkor válnak az Egyedi Szerződés részévé, ha azokat az SMC Hungary Kft. előzetesen írásban kifejezetten elfogadta Az Egyedi Szerződés bármilyen módosításának, vagy kiegészítésének érvényességi feltétele, hogy ahhoz az SMC Hungary Kft. írásban hozzájáruljon. 1

2 3. Az Ajánlat 3.1. Az SMC Hungary Kft. a Vevőnek címzett Ajánlatához az Ajánlatban foglalt határidőig van kötve Az SMC Hungary Kft. katalógusaiban és prospektusaiban, valamint más hirdetéseiben foglalt adatok csak abban az esetben irányadóak az Értékesítésre, amennyiben arra az Ajánlat és a Megrendelés-visszaigazolás kifejezetten hivatkozik Valamennyi ajánlati és projektdokumentum az SMC Hungary Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, azok az SMC Hungary Kft. hozzájárulása nélkül nem sokszorosíthatóak és harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetők Amennyiben a Vevő az SMC Hungary Kft. teljesítését megelőzően visszavonja a Megrendelését, úgy köteles a Megrendelés visszavonásától számított 8 napon belül a megrendelési érték 20%-nak megfelelő összegű kötbért az SMC Hungary Kft. részére megfizetni, továbbá köteles megtéríteni a Megrendelés visszavonása következtében az SMC Hungary Kft. felmerült költségeit és egyéb kárát Az SMC Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az Ajánlatban foglalt mennyiségi adatokat és becsült szállítási határidőt utóbb a Megrendelés megérkezéséig bejövő további megrendelések és a gyártói szállítás függvényében módosítsa. 4. Vételár, egyéb költségek és díjak 4.1. A Felek eltérő megállapodásának hiányában az SMC Hungary Kft. részére fizetendő összegeket forintban kell megfizetni A Vevő kérésére az Ajánlattól lényegesen eltérő Megrendelés esetére az SMC Hungary Kft. fenntartja az eredeti Ajánlatában szereplő árak utólagos megváltoztatásának jogát. Amennyiben a Vevő a saját érdekkörében felmerülő okból nagymértékben alatta marad a keret- és lehívási-megrendeléseknek, úgy az SMC Hungary Kft. a visszamenőleges árváltoztatásokra is jogosulttá válik. Amennyiben a Vevő az eredeti Megrendelésétől eltérő tartalmú Megrendelés esetén is az SMC Hungary Kft. által az eredeti Megrendelés ismeretében adott Ajánlatban foglaltakat kéri, úgy az SMC Hungary Kft. jogosult az eredeti ajánlatában szereplő mennyiséget szolgáltatni és az ott szereplő díjat kiszámlázni Javítás nyújtására vonatkozó Megrendelés esetében az SMC Hungary Kft. az általa szükségesnek és célszerűnek tartott javítási szolgáltatásokat köteles elvégezni, amelynek díját a Felek a mindenkor irányadó óradíjak és költségtételek alkalmazásával határozzák meg. Ez a rendelkezés vonatkozik azon szolgáltatásokra és többletszolgáltatásokra is, amelyek szükségessége, illetve célszerűsége csak az SMC Hungary Kft. teljesítése során merül fel, és amelyhez nem szükséges a Vevőhöz intézett külön írásbeli közlés, vagy felhívás. A Vevő köteles továbbá az SMC Hungary Kft. részére megtéríteni a helyszíni javítási munkák során esetlegesen felmerülő várakozással kapcsolatos költségeket. 2

3 5. Szállítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 5.1. A Felek az Értékesítés tárgyát képező Áru szállításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében az INCOTERMS 2010 (International Commercial Terms Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek, INCOTERMS 2010 ) CPT (Carriage Paid to - Fuvarozás fizetve valameddig) klauzula alkalmazását kötik ki Eltérő megállapodás hiányában az Árunak az SMC Hungary Kft. raktárából történő kiszállítás és a fuvarozó/szállítmányozó részére történő átadás határidejének ( Feladási határidő ) kezdő időpontja az alábbiakban felsoroltak közül a legkésőbbi időpont: a) a Megrendelés-visszaigazoláson szereplő feladási határidő; b) az Egyedi Szerződés alapján a Vevőt terhelő valamennyi műszaki, kereskedelmi, pénzügyi előfeltétel teljesítésének időpontja; c) az SMC Hungary Kft. alvállalkozójának késedelme esetében a késedelemről szóló írásbeli értesítésben megjelölt időpont Az SMC Hungary Kft. jogosult a rész-, és előszállításra Az SMC Hungary Kft. az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőben ( Szállítási határidő ) köteles az Árut feladni. Amennyiben az Áru feladása az SMC Hungary Kft-nek nem felróható okra tekintettel így különösen a Vevő fizetési késedelme, vagy átvételi késedelme esetén határidőben nem történik meg, és az Árut az SMC Hungary Kft. telephelyén tárolni kell, úgy a késedelem ideje alatt az Áru őrzésére az SMC Hungary Kft. a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a Vevőre száll át. Az őrzés időtartamára az SMC Hungary Kft. jogosult havonta az érintett Áru számlaösszeg szerinti értékének 5 %-ának megfelelő összegű raktározási és biztosítási költséget ( Költségátalány ) felszámítani a Vevőnek Amennyiben az SMC Hungary Kft. az Áru szállításával az ÁSZF 9. pontjában foglalt ok miatt esik késedelembe, úgy az SMC Hungary Kft. a késedelem okának várható megszűnéséig jogosult a szállítási határidőt meghosszabbítani, amelyről köteles egyidejűleg a Vevőt írásban értesíteni Amennyiben a Vevő az Áru átvételére vonatkozó teljesítéssel késedelembe esik, úgy az SMC Hungary Kft. választása szerint követelheti a Vevő teljesítését, vagy az Egyedi Szerződéstől elállhat és az ebből eredő kárát jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben. A teljesítés követelése esetén a Vevő késedelmének idejére az áru őrzésére az SMC Hungary Kft. a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a Vevőre száll át Az SMC Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a gyártói szállítás, valamint a közreműködők igénybevételére tekintettel a Szállítási határidőt a késedelem jogkövetkezményeinek kizárása mellett további, legfeljebb 8 nappal meghosszabbítsa, amelyről köteles a Vevőt értesíteni A Vevő a lehető legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó által átadásra felajánlott Áru megfelelő-e. Amennyiben az Áru lényeges hibában nem szenved, a Vevő köteles az Árut az átadás időpontjában az erre vonatkozó nyugta Eladó részére történő 3

4 átadása mellett átvenni. Lényeges hibának az minősül, ha az Áru az átadás időpontjában rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. Amennyiben az Áru rendeltetésszerű használatra alkalmas, úgy a Vevő nem jogosult az Áru átvételének késleltetésére, vagy megtagadására Az Egyedi Szerződésnek a Vevő érdekkörében felmerült meghiúsulására tekintettel visszaszolgáltatott Áruk ismételt beraktározásáért az SMC Hungary Kft. jogosult az Áru ellenértéke ( Vételár ) 20 %-ig terjedő költséget felszámítani. Az eredeti csomagolás nélküli, illetve a Vevő által módosított, hibás Áruk visszaszolgáltatás tárgyát nem képezhetik, ez esetben a Vevő köteles az Áru teljes Vételárát az SMC Hungary Kft. részére megfizetni. 6. Teljesítés és kárveszély átszállása 6.1. Ellenkező kikötés hiányában az SMC Hungary Kft. köteles az Árut saját költségére a Vevő által megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni azzal, hogy az Árunak az SMC Hungary Kft. által az első fuvarozónak/szállítmányozónak történő átadásától a kárveszély a Vevőre száll át Amennyiben az Egyedi Szerződés tárgyát nem Áru, hanem egyéb, szállítással nem járó szolgáltatás képezi, úgy a teljesítés helye a szolgáltatás nyújtásának a helye és a kárveszély a szolgáltatás SMC Hungary Kft. általi teljesítésével száll át a Vevőre Az Áru átadása és fizetési kötelezettségek teljesítése szempontjából teljesítési helynek az SMC Hungary Kft. székhelye minősül. 7. A vételár megfizetése 7.1. Amennyiben a Felek eltérő fizetési feltételekben nem állapodnak meg, úgy a Vevő az Áru Vételárát az SMC Hungary Kft. által kiállított számla keltétől számított 8 napon belül köteles megfizetni Az SMC Hungary Kft. a Vételár megfizetéseként csekket és váltót is elfogad azzal, hogy ezen fizetési módokkal összefüggő valamennyi költség (pl.. leszámítolás, behajtás) kizárólag a Vevőt terheli A Vevő nem jogosult arra, hogy a Vételárat szavatossági igényeinek, illetve az SMC Hungary Kft-vel szemben támasztott egyéb követeléseinek érvényesítése végett visszatartsa, vagy beszámítsa A Vételár megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha az SMC Hungary Kft. által megjelölt bankszámlára mindennemű költségek és levonások nélkül jóváírásra kerül, készpénzfizetés esetében pedig akkor, amikor a Vételárat az SMC Hungary Kft. maradéktalanul átvette és ezt írásban igazolja Ha a Vevő a fizetési kötelezettségével, vagy más egyéb szerződéses kötelezettséggel késedelembe esik, úgy az SMC Hungary Kft. választása szerint jogosult a) felfüggeszteni a saját kötelezettségeinek teljesítését a Vevő fizetési, vagy egyéb kötelezettségének teljesítéséig; b) a szállítási határidőt meghosszabbítani; 4

5 c) az esetlegesen fennmaradó vételárhátralékot teljes egészében esedékessé tenni és az esedékességtől a vételár megfizetéséig késedelmi kamatot követelni; d) a teljesítésre tűzött póthatáridő eredménytelensége esetén az Egyedi Szerződéstől elállhat Az SMC Hungary Kft. által biztosított kedvezmények és árengedmények igénybevételének feltétele, hogy a Vevő az Értékesítéssel kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettségét határidőben és maradéktalanul teljesítse. 8. Kellékszavatosság 8.1. Az ÁSZF alapján az Egyedi Szerződés tárgyát képező Áruk tekintetében a kellékszavatossági jogok érvényesítésének a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 6:163. (1) bekezdése szerinti határideje az Árunak a kárveszély Vevőre történő átszállásától számított 12 hónap, amely határidőt az Áru jelentősebb részének kicserélése és/vagy kijavítása esetén a kicserélt és/vagy kijavított rész vonatkozásában is a kárveszély Vevőre történő átszállásától kell számítani A Vevő kellékszavatossági igényt csak akkor érvényesíthet, ha az Áru hibáját annak felfedezését követően az SMC Hungary Kft. részére írásban haladéktalanul bejelentette Kellékszavatossági igény esetén az SMC Hungary Kft. választása szerint - kicseréli a hibás Árut, vagy a hibás alkatrészeket; - a hibás Árut a saját, vagy a Vevő telephelyén kijavítja; - szükség esetén utólagos kijavítás céljából a gyártónak (SMC Pneumatik GmbH, A-2100 Korneuburg, Girakstrasse 8., Ausztria, Gyártó ) megküldi. Amennyiben az SMC Hungary Kft. a hibás Árut utólagos kijavítás, vagy kicserélés céljából a Gyártónak megküldi, úgy a szállítás költsége és a kárveszély az SMC Hungary Kft-t terheli. Az utólag kicserélt, vagy kijavított Áruknak a Vevő részére történő visszaküldése szintén az SMC Hungary Kft. költségére és kárveszélyére történik A Vevő telephelyén végzett javítási munkák esetében a szükséges szakszemélyzetet és technikai felszerelést az SMC Hungary Kft. köteles díjmentesen biztosítani. A kicserélt hibás alkatrészek az SMC Hungary Kft. tulajdonába kerülnek Amennyiben az Áru a Vevő által szolgáltatott adatok, modellek, kivitelezési konstrukciója, utasításai ( Vevő Utasítása ) alapján került előállításra, úgy az SMC Hungary Kft. kellékszavatossági kötelezettsége csak arra terjed ki, hogy az Áru kivitelezése a Vevő Utasításának megfelelően történt. Használt Áruk értékesítésénél, valamint javítási, átalakítási, átépítési szolgáltatások nyújtása esetén a Felek az SMC Hungary Kft. kellékszavatossági kötelezettségét kizárják Az SMC Hungary Kft. kizárja a hibás teljesítésért való felelősség köréből a normál elhasználódásból, kopásból vagy nem megfelelő karbantartásból fakadó meghibásodásokat Az SMC Hungary Kft. kizárja a hibás teljesítésért való felelősség köréből azon meghibásodásokat, amelyek az Áru szakszerűtlen kezelése, annak a Vevő vagy más harmadik 5

6 személy által végzett, az SMC Hungary Kft. által nem engedélyezett megváltoztatása, nem rendeltetésszerű így különösen túlterheléssel járó használata vagy az SMC Hungary Kft. által nem engedélyezett részegységeknek, alkatrészeknek az Áruba való beépítése nyomán léptek fel. 9. Vis maior 9.1. A Felek a náluk fellépő sztrájkok és hasonló munkaügyi viták, zavargások, hatósági intézkedések és egyéb előre nem látható és el nem hárítható események ( Vis Maior ) időtartama alatt azok terjedelmének mértékéig mentesülnek az egymással szemben fennálló szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól. Amennyiben a Vis Maior a Fél szerződésszegése alatt áll elő, a szerződésszegő Felet a Vis Maior annak előállásának időpontjától kezdve mentesíti a szerződésszegés alól A Vis Maior-ra hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul az akadályozó körülmények és azok várható időtartamának megadása mellett írásban értesíteni. A tájékoztatás elmaradásából eredő károkat a tájékoztatásra kötelezett Fél a másik Félnek megtéríteni köteles. A Felek a Vis Maior tartós fennállása esetén kötelesek a Vis Maior okozta problémák kiküszöbölésére és a jogviszonyuk újraszabályozására. Arra az esetre, ha a Vis Maior időtartama a négy hetet meghaladja, az SMC Hungary Kft. jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni. 10. Iparjogvédelem, szerzői jog, titokvédelem Amennyiben az SMC Hungary Kft. által értékesített Áru előállítása a Vevő Utasítása alapján történik, úgy a Vevő felel az esetleges ipari oltalmi jogok, illetve szerzői jogok megsértéséből eredő következményekért Az SMC Hungary Kft. fenntartja a jogot az ajánlataiban és kiadványaiban közölt esetleges árváltoztatásokra, műszaki adat-módosításokra, valamint a sajtóhibák kijavítására A Felek kötelesek az üzleti kapcsolatuk során megszerzett üzleti titkot megtartani. 11. Egyéb rendelkezések Az Egyedi Szerződésre az annak részét képező jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, a nemzetközi kollíziós magánjogi rendelkezéseinek, illetve az Egyezmény rendelkezéseinek kizárása mellett Amennyiben az Egyedi Szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés mutatkozik, az Egyedi Szerződés előírásai irányadók A Felek az Értékesítésből eredő jogvitáik rendezésére a magyar rendes bíróságok joghatóságát és az SMC Hungary Kft. székhelye szerinti bíróságok polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 41. (1) bekezdésén alapuló illetékességét kötik ki. Törökbálint, március 15. 6

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14.

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14. I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Szállításaink és teljesítéseink kizárólag jelen feltételek alapján a mindenkor hatályos a legújabb szövegezés szerint történnek, amennyiben az ettől való

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.)

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.) Általános Szerződéses Feltételek Kérjük, hogy a megrendelés előtt mindenképpen olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket, mivel az a 45/2014. (II.26. ) Kormányrendelet "a fogyasztó és a vállalkozás

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A () által történő beszerzésekre 2012. október 1. napjától kezdő hatállyal 1. Általános rendelkezések - érvényességi terület 1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK viszonteladói tevékenységre A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a biztributor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés a Vásárló a www.bymarjan.hu webáruház (a továbbiakban Webáruház) rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével és annak az Eladó általi visszaigazolásával

Részletesebben

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek

Formanyomtatvány Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek 1 Szerződéskötés és szerződési feltételek I Szerződő feleket ajánlatuk két hétig köti. II A szállítás és/vagy a szolgáltatás köre szempontjából a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft. ajánlata és a KUKA ROBOTICS

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben