Cooper Center Irodaház Fax: (1) Budapest, Lehel út 61. III. /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés pályázati felhívásához Kódszám: DAOP /D DDOP /E ÉAOP /E ÉMOP /B KDOP /D KMOP /B NYDOP /E 1. Alapvetõ cél a munkahelyteremtést, a mûködõ tõke beáramlását elõsegítõ, magas szintû infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkezõ területek kialakítása. a régióban mûködõ, illetve letelepülni kívánó, elsõsorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerû telephelyi feltételeinek megteremtése. a a gazdasági társaságok mûködési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. 2. Pályázók köre A pályázati kiírásra az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak: - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint elõbbiek által létrehozott társulások (321, 322, 362, 364) - Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212, 226) - Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129) A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetõség. A fentiek közös tulajdonú vállalkozásai is pályázhatnak. Gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázata esetén támogatásban részesülõ konzorciumi partnerként vagy támogatásban nem részesülõ, egyéb partnerként kötelezõ bevonni azt az önkormányzatot, melynek közigazgatási területén a projekt megvalósul. Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint elõbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak. Ilyen esetben a gazdasági társaság nem lehet önkormányzati tulajdonú. Prospera Europe Tanácsadó Kft. 1

2 3. Önállóan támogatható tevékenységek 1. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévõ, jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bõvítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerûsítése, bõvítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen. A fejlesztés tárgyát képezõ ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási idõszakra is kiterjedõ kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Csak a telekhatáron belüli fejlesztések támogathatóak. Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelõen rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelõen biztosítja, igazolja. Jelen pont esetében a pályázó alatt a konzorciumi partnerét is érteni kell. a) Az ingatlan a pályázó tulajdonában van. Ezt a pályázónak a tulajdoni lap benyújtásával szükséges igazolnia. b) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, és az ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, támogatás akkor nyújtható, ha a pályázó pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi elõszerzõdéssel vagy azzal egyenértékû tulajdon átruházásról szóló elõszerzõdéssel, szerzõdéssel, vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal, rendelkezik, amely alapján a KSZ által meghatározott támogatási szerzõdéskötési határidõig - a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonos váltást a pályázónak a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. A támogatási szerzõdés megkötéséhez, a tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme legalább a széljegyen kell, hogy szerepeljen. c) Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévõ ingatlanon történik, és az ngatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási idõszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelezõ fenntartási idõszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A pályázónak határozott idõtartamú, legalább a fenntartási idõszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerzõdéssel kell rendelkeznie. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan idõre, de legalább a projekt-fenntartási idõszak végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. Amennyiben a projekt megvalósításához és fenntartásához megfelelõ úgy az adott ingatlanra vonatkozó szolgalmi joggal is biztosítható az ingatlanra vonatkozó jogosultság. d) Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: Prospera Europe Tanácsadó Kft. 2

3 pályázat benyújtásához: az állami vagyon kezelõjének a projekt benyújtásához történõ hozzájárulását szükséges mellékelni a támogatási szerzõdés megkötéséhez: az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselõjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, és a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselõjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerzõdés hatálya alatt de legalább a fenntartási idõszak végéig a fejlesztendõ területet a pályázó rendelkezésére bocsátja. 4.1 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 1. Elõkészítõ tevékenységek 2. Kármentesítés 3. Kapcsolódó szolgáltatások 4.2 Önállóan nem támogatható, kötelezõen megvalósítandó, tevékenységek Csak a 3. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezõen megvalósítandó tevékenységek: I. Nyilvánosság biztosítása A projektgazda a támogatási döntéstõl számítva, a projekt megvalósítása során a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címû dokumentumban szereplõ III. számú kommunikációs csomagot, illetve ha a beruházás csak a termelõ alapinfrastruktúra kiépítésére irányul, a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során A típusú hirdetõ táblát és a projekt megvalósítását követõen D típusú emléktáblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. Kérjük, hogy a kommunikációs tevékenyég megkezdése elõtt vegye fel a kapcsolatot a közremûködõ szervezet kommunikációs kollégájával. II. Projektszintû könyvvizsgálat 5. Elszámolható költségek Projekt-elõkészítés költségei Kötelezõ elõzetes tanulmányok, beruházás számviteli törvény szerinti bekerülési értékébe beletartozó alábbi költségek tervezhetõk: üzleti terv, környezeti hatásvizsgálat, engedélyezési terv, kiviteli terv, rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei, kivitelezõk kiválasztásának közbeszerzési költségei, terület-elõkészítéshez szükséges elõzetes felmérõ munkálatok költsége. Projektmegvalósítás költségei I. Alapinfrastrukturális beruházások költségei Az infrastrukturális beruházások esetében a következõ rendszerek kiépítésével, és bõvítésével kapcsolatos, a beruházás számviteli törvény szerinti bekerülési értékébe beletartozó költségek számolhatóak el: ivó-, ipari- és tûzi-víz hálózat és tárolók, korszerû tûzvédelmi hálózat; õrzõ-védelmi hálózat; gázhálózat, gázfogadó állomás; távhõvezeték, egyéb fûtési, hûtési rendszerek; elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás; Prospera Europe Tanácsadó Kft. 3

4 esõ- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító; hulladékkezelõ létesítmények; átereszek, vízi létesítmények; informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök; a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat kialakítása; a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók kialakítása; vasúti vágány meghosszabbítása és korszerûsítése; vonalas közmû kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendõ közmûfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj); a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenõr költsége; a fejlesztés tárgyára aktiválható mûszaki ellenõrzés. II. Építés, átalakítás, bõvítés költségei Az épületek, építmények építési és bõvítési költségei akkor számolhatóak el, ha azok a projekt végrehajtásához szükségesek. Az építési költségek alatt kell érteni: komplex terület-elõkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége; termelõ és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévõ épületek átalakításának, bõvítésének költsége; épületgépészeti beruházások költségei; akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsõjáró berendezés, lift, piktogramok, Brailleírásos táblák stb.), kizárólag az új, illetve az elõtt épült épületek esetén; az épületre aktiválható technológiafejlesztés; a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenõr költsége; a fejlesztés tárgyára aktiválható mûszaki ellenõrzés.. III. Kármentesítés költségei Abban az esetben lehetséges elszámolható költségként történõ szerepeltetése, ha az adott fejlesztés részben vagy egészben barnamezõs területen valósul meg. IV. Kapcsolódó szolgáltatások Nyilvánosság biztosítása költsége Kötelezõ könyvvizsgálat költsége A projekt költségvetésének belsõ korlátai: Elszámolható költség kategória Projekt-elõkészítés költségei A projekt összes elszámolható költségének %-ában kifejezve (maximum értékek) 3% amennyiben nem építési engedélyköteles amennyiben építési 6% engedélyköteles Üzleti terv 1%, de maximum 2 millió Ft Kármentesítés költségei 15% Kapcsolódó szolgáltatások 2%, de maximum 10 millió Ft Az elõírt korlátok megtartásának ellenõrzése két tizedes jegy pontosságig történik. Prospera Europe Tanácsadó Kft. 4

5 6. Nem elszámolható költségek Garanciális költségek, A pályázónál meglévõ termelõkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történõ áttelepítési költsége, Franchise díj, Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, Mûködési költségek (rezsi), Utazási- és szállásköltségek (pl. vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), Kiszállási díj, Jogszabály-frissítési díj, Információs technológia-fejlesztések költségei, Vállalati HR fejlesztés költségei Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költségei, Piacra jutás költségei Saját teljesítésben elvégzett tevékenységek költsége, ÁFA. Infrastrukturális és ingatlan beruházás Ingatlan (telek és/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére fordított összeg, Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minõsülnek a deponálási, anyagigazgatási költségek, valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele A pályázó saját maga által elõállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, A pályázó önmagától, továbbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendõ mûszaki eszközök, berendezések, immateriális javak bekerülési értéke és az igénybe vett szolgáltatások költségei, Mûszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be, Azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása elõtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, Irodabútor, Forgóeszközök beszerzése, Jármû (gépjármû, vízi jármû, légi jármû), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, Operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, Apportált eszköz, ingatlan értéke, Üzletrész- és részvényvásárlás. 7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális kizáró okok Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a Pályázati Felhívás és Útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Nem támogatható az a projekt, amely a fejlesztés helyszínéül szolgáló telephelyen nem teremt minimum 20 új munkahelyet. Prospera Europe Tanácsadó Kft. 5

6 Nem támogatható az a projekt, amely esetén az egy fõre vetített árbevétel vállalás az összes foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási idõszak alatt átlagosan kevesebb, mint 3,00 millió Ft/év. Nem támogatható kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható logisztikai szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR 08 52). Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható a pályázat benyújtását megelõzõen megkezdett projekt. Ebben az esetben megkezdettnek minõsül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében. Amennyiben a hatósági engedély ütemezésre került, és egy ütem kivitelezése befejezõdött, arra vonatkozóan rendelkezik használatba vételi engedéllyel a Pályázó és a következõ ütemet valósítaná meg a pályázat keretében, amelynek kivitelezése még nem kezdõdött meg, a projekt nem minõsül megkezdettnek, az adott ütemre vonatkozóan igényelhetõ támogatás. A pályázati konstrukció keretében nem támogatható kölcsönzött és egyéb, nem fõállású (pl: tanuló, alakalmi munkavállaló, stb.) munkaerõ foglalkoztatása. 8. Magasabb támogatást kaphatnak azon pályázók/projektek amelyek keretében az elõírt minimumnál több új (egyéb állami, vagy európai uniós forrásból nem támogatott) munkahely teremtésére tesznek vállalást; amelyek a fenntartási idõszakra átlagosan több mint 10,00 millió Ft/fõ/év árbevétel vállalást tesznek; amelyek esetén a projekt olyan kistérségben valósul meg, melyben az 1000 fõre jutó vállalkozások száma 29, vagy annál kevesebb. 9. A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a projekt befejezését követõen kis-, és középvállalkozások esetén 3 évig, egyéb kedvezményezettek esetén 5 évig fenntartja, mûködteti és nem adja bérbe. A pályázónak a támogatott beruházással legalább 20 új munkahelyet kell teremtenie a fejlesztés helyszínéül szolgáló régióban. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követõ három naptári évben a vállalkozás egészére nézve a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámának éves átlaga nem csökken a bázislétszámnak a vállalt teremtett új munkahelyekkel megnövelt értéke alá. 10. Az önrész összetétele A pályázónak az elszámolható költségek minimum 10%-át kitevõ olyan saját erõvel kell rendelkeznie mely a következõkbõl áll: számlapénz; bankbetét; tagi kölcsön, magánkölcsön; a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tõkeemelés. 11. Támogatás mértéke A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve. A maximálisan igényelhetõ támogatási mérték megtartásának ellenõrzése két tizedesjegy pontosságig történik. Prospera Europe Tanácsadó Kft. 6

7 A projekt helyszíne Támogatás maximális mértéke Budapest 25% Pest megye 30% Közép-Dunántúl 40% Nyugat-Dunántúl 30% Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50% Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhetõ támogatás összege: minimum maximum Igényelhetõ támogatás összege 100 millió Ft 1000 millió Ft A pályázó által igényelhetõ támogatás mértékét a fenti kereten belül, figyelembe véve a támogatási intenzitásokat a következõk szerint szükséges meghatározni: Támogatás összege= Teremtett munkahelyek száma * 7,50 millió Ft * Árbevétel szorzó * Vállalkozás sûrûség szorzó Árbevétel szorzó: Árbevétel konstans A fenntartási idõszakra vállalt árbevétel (Ft/fõ/év) 0,8 < , , , , , ,2 > Vállalkozás sûrûségi szorzó: Kistérségi besorolás Vállalkozás sûrûség konstans Vállalkozás sûrûség kistérségi átlaga az 1000 fõre jutó vállalkozások száma alapján 1. kategória 1,1 <16,00 2. kategória 1,0 16,00-29,00 3. kategória 0,9 >29,00 A teremtett munkahely száma az alábbiak szerint kerül megállapításra: [3* (1. fenntartási évben teremtett munkahely) + 2*(2. fenntartási évben teremtett munkahely) + 1*(3. fenntartási évben teremtett munkahely)] /3 A támogatás összege nem lehet nagyobb a projektre a projekt összes elszámolható költsége alapján a meghatározott maximális támogatási mérték alapján számított támogatási összegnél. Prospera Europe Tanácsadó Kft. 7

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés pályázati felhívásához

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés pályázati felhívásához ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Ipartelepítés. Ügyféltájékoztató

Regionális Operatív Programok. Ipartelepítés. Ügyféltájékoztató Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1./D-11 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1./E-11 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1./E-11 Észak-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program DAOP- 1.1.1./E -11 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP- 1.1.1./D-11 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP- 1.1.1./C -11 Alapvető cél: a mikro, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez A

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-1.1.1/D-14 Alapvető cél: A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A kiírás célja a vállalati kapacitások komplex növelése a foglalkoztatási szint hosszú távú megtartásával,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért Részcélok (A2.) 1. részcél: Telephely fejlesztés: Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak,

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Ügyféltájékoztató A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A konstrukció fõ célja a hazai kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. A TÁMOGATÁS CÉLJA A.1. A támogatás célja A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II.20.) NGM rendelet, az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben