HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés"

Átírás

1 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Orgona u. 10. Címzett: Molnár Károlyné 9024 Győr Telefon: Fax: További információ a következő címen szerezhető be: Orgona u. 10. Címzett: Székely Katalin közbeszerzési referens 9024 Győr Telefon: Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Orgona u. 10. Címzett: Székely Katalin közbeszerzési referens 9024 Győr Telefon: Fax: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Orgona u. 10. Címzett: Székely Katalin közbeszerzési referens, A312-es iroda 9024 Győr 1/9

2 2/9 I.2) I.3) I.4) Telefon: Fax: Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Hitelszerződés A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatásoka)biztosítási szolgáltatások b)banki és befektetési szolgáltatások A teljesítés helye:, 9024 Győr, Orgona u. 10. NUTS-kód HU221 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Győr, Dunakapu téren mélygarázs és csatlakozó rámpák, a határoló falak, födémek, padlólemez illetve lépcsők, kiszolgáló helyiségek, valamint a határoló falak közötti térfelszín, felépítmények, térburkolat ill. térfelszín és a mélygarázs födémszerkezete közötti rétegrendek kialakítása megvalósításához szükséges beruházási hitelszerződés. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Hitelszerződés összege: Millió HUF; A hitel célja: Győr, Dunakapu téren mélygarázs és csatlakozó rámpák, a határoló falak, födémek, padlólemez illetve lépcsők, kiszolgáló helyiségek, valamint ahatároló falak közötti térfelszín, felépítmények, térburkolat 2/9

3 3/9 II.2.2) II.2.3) II.3) ill. Térfelszín és a mélygarázs födémszerkezete közötti rétegrendek kialakítása megvalósításának finanszírozása. Hitelszerződés futamideje: szerződéskötéstől számított 15 év. Rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított 18 hónap. Tőketörlesztés ütemezése: türelmi időt követően negyedévente egyenlő részletekben. Kamatfizetés gyakorisága: negyedévente. Kamat: 3 havi EURIBOR + RKV+ kamatmarzs. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő az alábbi biztosítékot nyújtja a szerződés teljesítéséhez: Ajánlatkérő tulajdonában lévő, 9025, Győr, Semmelweis u. 8., 8305 hrsz. ingatlanon (telek és felépítmény) első ranghelyi jelzálogjog alapításával biztosítja, Ajánlatkérő Tulajdonosának, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása, További biztosítékok: paripassu, negativ pledge, cross default. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a tőketörlesztést átutalással teljesíti, a türelmi időt követően a Kbt (1), (3) és (5) bekezdésében, valamint az Art.36/A -ban foglaltak szerint, illetve a felek szerződésben történő megállapodásának megfelelően, negyedéves bontásban a törlesztő részlet esedékessé válásának napján. A kamat fizetése negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapján történik. A hitel nyújtója a tőke- és kamattörlesztés esedékessége előtt 8 nappal értesítést küld az Ajánlatkérő részére az esedékes törlesztés összegéről és az esedékesség időpontjáról. Előtörlesztés: Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul. Kezelési költség, folyósítási jutalék, projektvizsgálati-, rendelkezésre tartási-, előtörlesztési-, szerződésmódosítási díj nem kerülhet felszámításra. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya tartozik. Igazolási mód: Az részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 3/9

4 4/9 III.2.2) (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.56. (1) bekezdés a)- k) pontjaiban, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. (3) bekezdés). Az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozást a Korm. rendelet 10. szerint kell igazolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Korm. rendelet 7. ). Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1 A Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkező részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolatban történő benyújtásával (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a közbeszerzés tárgya (hitelnyújtás) szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, ebben az esetben min. 2 Milliárd forint nettó árbevételt kell igazolni. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre Jelentkező bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében a Részvételre Jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre Jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt.55. (6) bekezdése alapján az alábbi esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, a Részvételre Jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha a Részvételre Jelentkező benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát,amelyben e más szervezet az a Részvételre Jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 4/9

5 5/9 III.2.3) elmaradásával vagy hibásteljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha. P1). 1. a évben csoportszintű IFRS szerinti adózott eredménye negatív volt, 2. mérleg szerinti eredménye a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évből két egymást követő évben negatív volt. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1.) Az Részvételre Jelentkezőnek a Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerint csatolnia kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) származó, az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges referenciaigazolást/referencianyilatkozatot egyszerű másolatban, figyelemmel, a Korm. rendelet 16. (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: teljesítés ideje (az előírt mértékű hitel kihelyezésének időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a hitelkeret összege, arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2.) A Részvételre Jelentkezőnek a Korm.rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja szerint az ajánlathoz csatolnia kell a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt (a konkrét hitelszerződést kezelő) szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzát és képzettségét igazoló bizonyítvány egyszerű másolatát; A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre Jelentkező bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében a Részvételre Jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Részvételre Jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt.55. (6) bekezdése alapján az alábbi esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, a Részvételre Jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező az, aki a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a vizsgált időszakban összesen nem rendelkezik legalább 1 db minimum 1 milliárd Ft összegű éven túli beruházási hitel finanszírozására vonatkozó referenciával (az Ajánlatkérő a referencia kapcsán azt vizsgálja, hogy a megjelölt időszakban, legalább a megjelölt összeg hitelként kihelyezésre került, a referencia elfogadása szempontjából nem szükséges, hogy a futamidő leteljen); A részvételi felhívás feladásának időpontja tekintetében az EU Hivatalos Lapjában (TEDen) megjelent részvételi felhívás VI.5.) pontjában rögzített időpont az irányadó. 5/9

6 6/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M.2.) Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező az, aki nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű és legalább 3 éves, beruházási hitelnyújtásban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre Jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A szolgáltatás nyújtása a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben szereplő kötelezettségek betartása mellett lehetséges. A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) Az eljárás fajtája Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett számú számlájára kell átutalással teljesíteni, feltüntetve közleményként: az eljárás TED azonosítója (száma), dokumentáció ellenértékének teljesítése. A dokumentáció fent megjelölt ellenértéke az ÁFA-t nem tartalmazza. Ajánlattételi vagy részvételi határidő 6/9

7 7/9 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1.Az eljárás alkalmazásának indokolása: a Kbt. 89. (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek előzetes meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szolgáltatás természete és a szolgáltatást nyújtó bankok általánosan elfogadott piaci magatartása miatt a szerződéses feltételek teljes köre csak tárgyalások útján alakítható ki. Az ajánlatkérő részére a hitelnyújtás szerződéses feltételeit annak komplexitása miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni. A szerződés feltételeinek egyeztetésére csak tárgyalásos eljárás keretében van lehetőség, és csak ez biztosítja az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. 2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció a részvételi felhívás közzététele napjától a jelen részvételi felhívás A. melléklet II. pont szerinti címen rendelkezésre áll, és megküldése megigényelhető. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon vagy en történő megküldése Ajánlatkérő részére. Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét, ahová az Ajánlatkérő postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a cég telefonszámát, faxszámát, címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó nevét és a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció megvásárolható a részvételi határidőig, munkanapokon 9:00-14:00-ig, a részvételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig. 3. A részvételi jelentkezések felbontásának helye és ideje: A bontás helye: 9024 Győr, Orgona u. 10. A320-as iroda A bontás ideje: június 1. 10:00 óra. 4. A hiánypótlás a Kbt. 67. szerint biztosított. 5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Részvételre Jelentkező a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a Kbt.60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. 6. A részvételi jelentkezéseket írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kéri benyújtani az ajánlatkérőnek a részvételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címére közvetlenül vagy postai úton a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak 7/9

8 8/9 VI.4) VI.4.1) akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezések, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat a Részvételre Jelentkezőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: Hitelszerződés Részvételi jelentkezés, a részvételi határidő lejártáig nem bontható fel!". 7. A Részvételre Jelentkező köteles csatolni részvételi jelentkezéséhez a Részvételre Jelentkező illetőleg a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében a részvételi jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 8. A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, a részvételi jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a részvételi felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik.amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. 9. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért a részvételre jelentkező a felelős. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a részvételre jelentkezők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelni. 11. Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló összegezés részvételre jelentkezőknek történő megküldése során a Kbt a szerint jár el. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1., mind az M/1., M/2. alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében. 13. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni. 14. Ajánlatkérő az alábbi biztosítékot nyújtja a szerződés teljesítéséhez: Ajánlatkérő tulajdonában lévő, 9025, Győr, Semmelweis u. 8., 8305 hrsz. ingatlanon (telek és felépítmény) első ranghelyi jelzálogjog alapításával biztosítja, Ajánlatkérő Tulajdonosának, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása, További biztosítékok: paripassu, negativ pledge, cross default. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5 8/9

9 9/9 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 1026 Budapest Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /9

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39501-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181900-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126747-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2015/S

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben