Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének szeptember 3-án megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Marton Róbertné Veres-Herédi Eszter Fehér Norbert Ifj. Paulusz József Cseh János képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Távolmaradt: Szilágyi Gábor képviselı A jegyzıkönyvet Herman Jenıné vezette. Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a kiküldött napirendben egy módosítást javasol, mert elvileg a háziorvosi állásra beadott pályázók meghallgatása zárt ülés keretében történne, de Dr. Molnár Péter pályázó az ülést megelızıen jelezte, hogy beleegyezik, hogy a képviselı-testület nyílt ülés keretében hallgassa meg. Ezek alapján javasolja, hogy az 1. napirendi pont keretében hallgassa meg a pályázókat a képviselıtestület, annak érdekében, hogy ne kelljen várakozniuk. A többi napirendi pont pedig értelemszerően eggyel hátrább tolódik. Egyéb módosító javaslata nincs. Kérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e a megváltozott napirendi pontokkal? A képviselık 7 igen szavazattal egyetértenek a megváltozott napirendi pontokkal. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Marton Róbertné és Dénes Kálmánné képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Marton Róbertné és Dénes Kálmánné képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Napirendi pontok: 1.) Háziorvosi pályázatok megvitatása 2.) Dömös Község Önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolója 3.) évi költségvetési rendelet módosítása 1

2 4.) Orvosi rendelı kialakítására érkezett kivitelezési árajánlatok megvitatása 5.) Hitelfelvétel a háziorvosi rendelı kialakítására. 6.) M0-s Érdekvédelmi Egyesülethez való csatlakozás 7.) 19/2008. (III.26.) számú önk. határozat visszavonása 8.) Egyebek Napirendi pontok: 1.) Háziorvosi pályázatok megvitatása Novák Lajos polgármester köszönti Dr. Molnár Péter pályázót. Bemutatkozó anyagát a képviselı-testület tagjai megkapták. Felkéri, hogy mutatkozzon be, és tájékoztassa a képviselıtestületet az elképzeléseirıl. Dr. Molnár Péter röviden ismertette életútját illetve szakmai elképzeléseit a képviselıtestületnek. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy önéletrajzában kevés orvosi gyakorlatot lát. Önéletrajzában benne van az is, hogy 2010-ben illetve 2011-ben lesz meg a háziorvosi szakvizsgája, ami gyakorlatilag lehetıvé teszi a háziorvosi tevékenység ellátását. Tervezi-e, hogy 2011-ig gyakorló orvosként is gyakorlatot szerezzen? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy 2010 illetve 2011-ig terjedı idıszakra is vannak elképzelései. Szakmai múltjából kiderül, hogy fıállásban dolgozott egy egészségügyi ellátó intézményben illetve orvosi ügyeleten. Természetesen 2010-ig szeretné szakmailag továbbfejleszteni magát. Novák Lajos polgármester elmondja, pillanatnyilag vállalkozóként egy egészségügyi intézményben dolgozik orvosként? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy igen. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy az önéletrajzában látta, hogy nagyon sokfajta egyéb tevékenységet is végez. Kérdezi, ezek a tevékenységek nem lennének-e összeütközésben a háziorvosi tevékenységével? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, ezek olyan tevékenységek, amit szabadidejében végez, non-profit alapon pl.: a barlangi mentıs tevékenység. A háziorvosi munkáját hivatásnak tekinti, ezért teljesen elképzelhetetlen számára minden olyanfajta tevékenység, ami a munka rovására menne. 2

3 Marton Róbertné képviselı kérdezi, mivel nem dömösi lakos, ezért a bejárást hogyan kívánja megoldani? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy a szakmai elképzelésében már jelezte, hogy családjával szeretne Dömösre költözni, konkrétan a Szuha dőlıbe, ahol a lehetı legrövidebb idın belül egy házat szeretne felépíteni. Addig, amíg Dömösön nem sikerül egy ideiglenes szállást találni, addig sajnos marad a személygépkocsival történı bejárás. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy vállalkozás keretében végezné-e a háziorvosi tevékenységet? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy igen a háziorvosi tevékenységet Dömösön vállalkozás keretében végezné. Novák Lajos polgármester, mivel egyéb képviselıi hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Dr. Molnár Péternek megköszöni a bemutatkozást és tisztelettel köszönti a másik pályázót Dr. Uray Erikát. Kérdezi, hogy Ön is hozzájárul ahhoz, hogy a képviselı-testület nyílt ülés keretében hallgassa meg. Dr. Uray Erika válaszában elmondja, hogy ı is hozzájárul ahhoz, hogy a képviselı-testület nyílt ülés keretében hallgassa meg. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Dr. Uray Erika bemutatkozó anyagát is a képviselı-testület tagjai megkapták. Felkéri, hogy mutatkozzon be, és tájékoztassa a képviselıtestületet az elképzeléseirıl. Dr. Uray Erika röviden ismertette életútját illetve szakmai elképzeléseit a képviselıtestületnek. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy vállalkozás keretében végezné-e a háziorvosi tevékenységet? Dr. Uray Erika válaszában elmondja, hogy igen a háziorvosi tevékenységet Dömösön vállalkozás keretében végezné. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy a lakás helyzetet hogyan kívánja megoldani, mivel az önkormányzatnak nincsen szolgálati lakása? Dr. Uray Erika válaszában elmondja, hogy vagy a Kékkereszt Alapítványon keresztül vagy albérlet formájában kívánja megoldani a lakás kérdését. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület ma nem fog dönteni, mert jelenleg nagyon bonyolult helyzetben van az önkormányzat, mivel nincsen saját orvosi rendelıje. Csupán tájékozódó meghallgatásra kértük Önöket, úgymond ismerkedésre. Novák Lajos polgármester köszöni a tájékoztatást és 5 perc szünetet rendelt el. -18 óra 45 perckor az ülés folytatódik.- 3

4 2.) Dömös Község Önkormányzat költségvetésének évi I. félévi beszámolója Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottság álláspontjáról. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy ma 17 órakor ült össze a Pénzügyi és Szociális bizottság, annak érdekében, hogy megtárgyalja az önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban a bizottság mindent rendben talált, ellene kifogás nem volt, ezért a bizottság egyöntetően elfogadta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testületnek is. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy az önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy a 2. oldalon a kiadások fıösszege tekintetében elírás történt. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy igen tudja, ami módosításra került. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy a kiadásoknál szerepel olyan tétel, hogy hitel és értékpapírok teljesítése, a bevételnél pedig az szerepel, hogy -956 eft a teljesítés. Kérdezi, hogy ez milyen tétel? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy ez a tétel takarja az önkormányzat folyószámla hitelével kapcsolatos kiadásokat. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy a bevételeknél a 26-os sor mit takar? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy technikai szám. A likvid hitel és az elıfinanszírozási bevétel különbözetének az összege, ami a könyvelésben megjelenı összeg. Novák Lajos polgármester egyéb észrevétel nem révén javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el az önkormányzat költségvetésének évi I. félévi beszámolóját. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 62/2008. (IX.3.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készített beszámolóját elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Novák Lajos polgármester 4

5 3.) évi költségvetési rendelet módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottsági ülésen történtekrıl. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a mai bizottsági ülésen a évi költségvetési rendelet módosítása is megtárgyalásra került, amit a bizottság elfogadni nem tudott, mivel több számszaki illetve egyéb hibákat tartalmazott. A bizottság úgy döntött, hogy szeptember 16-án ismételten meg fogja tárgyalni a költségvetési rendelet módosítását. Erre az ülésre a bizottság kérte a Polgármesteri Hivatal pénzügyi elıadóját, hogy tételesebb illetve részletesebb kimutatást készítsen a bevételek illetve a kiadások tekintetében bekövetkezett változásokról. A bizottság, így a költségvetés módosítását elfogadni nem tudta és abban állapodott meg, hogy javasolja a képviselı-testületnek a költségvetési rendelet módosításának az elnapolását. Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával azzal, hogy a képviselı-testület a évi költségvetési rendelet módosítása kérdésében a döntést napolja el, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselıtestület 7 igen szavazattal egyetért a évi költségvetési rendelet módosításának az elnapolásával. 4.) Orvosi rendelı kialakítására érkezett kivitelezési árajánlatok megvitatása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület legutóbbi testületi ülésén adott felhatalmazása alapján a Dr. Fenyvesi Béla tulajdonában lévı orvosi rendelıre illetve az öröklakásra meghirdetett árverésen a jegyzı úrral részt vettünk. A két helyrajzi számú ingatlant a visszaélések elkerülése érdekében a végrehajtó egy tételben kínálta licitre. A képviselıtestület felhatalmazásának megfelelıen 25 millió forintos vételárig licitáltunk az ingatlanokra. Végül is az orvosi rendelıt és a lakást 25 millió 300 ezer forintért az árverésen részt vett másik licitáló vásárolhatja meg. Utóbb megtudtuk, hogy az ár kifizetésére a nyertes licitálónak 60 nap áll rendelkezésre. Ez az önkormányzat szempontjából, azért érdekes, mert addig, amíg nem fizeti ki az árat, addig a nyertes licitáló nem kerül birtokba, ezáltal nem tudja az önkormányzatot kitenni az orvosi rendelıbıl. A nyertes licitáló másnap telefonon felhívott, hogy mi az önkormányzat elképzelése, mert az önkormányzatnak szívesen bérbe adná az ingatlant. Az általa javasolt árajánlat 160eFt +Áfa volt, amit több mint 2 millió forint egy évben. A telefonban jeleztem neki, hogy mindenrıl lehet beszélgetni bérletrıl sıt még vásárlásról is, de kevés esélyt látok arra, hogy ezt az összeget a képviselı-testület elfogadja. Ugyanis ez az összeg megegyezik azzal az összeggel, amit az önkormányzatnak egy új orvosi rendelı kialakítása esetén felvett hitel során havonta törlesztenie kellene. Mondtam neki, hogy a mai ülésen a képviselı-testület mindenféleképpen kiválasztja azokat a vállalkozókat, akik az új orvosi rendelı kivitelezési munkáival megbíz. Tegnap és a mai nap folyamán is többször keresett engemet telefonon. Mai nap azt az ajánlatot tette, hogy nettó160eft-ért is hajlandó bérbe adni az orvosi rendelıt. Mai is jeleztem neki, hogy ezzel az ajánlattal a képviselı-testület mindaddig nem tud mit kezdeni, amíg ajánlatát írásban be nem adja. Ezt, azért bocsátottam elıre, mert el tudnék képzelni egy olyan lehetıséget, hogy a képviselı-testület hozzon egy olyan képviselıtestületi határozatot, hogy 40eFt+Áfa ellenében 10 éves idıtartamra bérbe veszi az orvosi 5

6 rendelıt. Ugyanis ez az összeg, ami megérné azt, hogy az önkormányzat ne menjen bele egy bizonytalan kimenetelő rendelı megépítésébe. Ha elfogadja, akkor jó, de ha nem fogadja el, akkor automatikusan érvénybe lép a következı határozatunk, ami az orvosi rendelı kialakításával megbízott vállalkozókról szól. Kérdezem a képviselı társaim véleményét, hogy megpróbáljunk egy ilyen kísérletet tenni vagy ne foglalkozzon vele a képviselı-testület? Dénes Kálmánné alpolgármester javaslata, hogy 1-2 hónapra bérbe kellene venni az orvosi rendelıt, amíg az új orvosi rendelıt ki nem alakítja az önkormányzat. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ez a következı lépés. Elıször arról kell dönteni, hogy az önkormányzat kísérletezzen az új tulajdonossal a bérbe vétel ügyében vagy sem. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy nem lenne célszerő addig várni, amíg tulajdonba nem kerül és utána kezdene el vele tárgyalni a képviselı-testület, úgy, hogy meghívjuk a testületi ülésre. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy e tekintetben van az önkormányzat kényszerhelyzetben, mert 60 napig nem lakoltathatnak ki, feltéve, hogy holnap nem fizeti ki a vételárat. Ha ugyanis holnap befizetné a vételárat, akkor már holnapután felszólíthatna bennünket a távozásra, met a bérleti szerzıdésünk az eladással megszőnt. Jóindulatú partner esetén beleférne, hogy 2-3 hónapig bérelnénk az orvosi rendelıt, de vele kapcsolatban bizalmatlan vagyok, mert, ha valaki egy faxot vagy egy t sem hajlandó elküldeni, attól sok jót nem várok. Veres-Herédi Eszter képviselı egyetért Fehér képviselı javaslatával, hogy hívja meg a képviselı-testület a következı ülésére, mert ha komoly a szándéka, akkor el fog jönni. Ha nem jön el, akkor nem kell vele foglalkozni. Ifj. Paulusz József képviselı szerint ebbıl ı pénzt akar csinálni és 40 eft-ért nem fogja bérbe adni az önkormányzatnak az orvosi rendelıt. Fehér Norbert képviselı egyetért azzal, hogy az új orvosi rendelı kialakítását el kell kezdeni, mert hosszú távon az önkormányzatnak ez éri meg, mert lesz egy új a tulajdonában lévı orvosi rendelı. Cseh János képviselı javasolja, hogy az idei évre 160 eft-ért vegye bérbe az önkormányzat az orvosi rendelıt. Ha szerzıdést köt vele az önkormányzat, akkor nem tud kilakoltatni és közben, pedig megépítjük az új orvosi rendelıt. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy nem érvényes az a bérleti szerzıdés, amit az önkormányzat Fenyvesi Bélával kötött? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az a bérleti szerzıdés az adásvételi szerzıdéssel érvényét fogja veszteni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a felvetésére nem érkezett érdemi javaslat, ezért nincs más dolga a testületnek, mint a kivitelezık kiválasztása. A hivatal munkatársai táblázatba foglalták az árajánlatokat illetve egységesítették a szempontrendszert, hogy értelmezhetıbb legyen. Kérdezi a képviselıket, hogy egyetértenek azzal, hogy a vállalkozókat a képviselıtestület ár alapján válassza ki? 6

7 Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy a kımőves munka kapcsán az a kérdés, hogy a képviselı-testület elınyben részesítse-e a helyi vállalkozót vagy az olcsóbb vállalkozót válassza. Ez itt a kérdés. Veres-Herédi Eszter képviselı felhívja a képviselık figyelmét egy másik szempontra a munka minıségére, mert nem biztos, hogy ha valaki olcsón dolgozik az egyenlı azzal, hogy jó minıségő munkát végez. Illetıleg az is szempont, hogy ki tudná minél hamarabb kezdeni a munkát. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a jegyzı úrral azt beszéltük meg, hogy az lesz a javaslatunk, hogy a vállalkozókra nézve a képviselı-testület állítson fel egy sorrendet, mert ha a kiválasztott villanyszerelı február végéig tele van munkával, azért egy képviselı-testületi ülést ne kelljen összehívni, hogy a sorban következıre hozzunk egy határozatot. Az árajánlatokban nem szerepelnek a nyílászárók, amiket az önkormányzat késıbb fog beszerezni. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy jó lett volna tudni, melyik vállalkozó mikor tud kezdeni és milyen határidıre tudja vállalni a munka elvégzését. Novák Lajos polgármester elmondja, igaz, még a mai nap is meg lehetett volna kérdezni a vállalkozókat, mikorra tudják vállalni a munka elkezdését. Lépjünk túl rajta, ezért javaslom, hogy állítson fel a képviselı-testület egy sorrendet a vállalkozókra nézve és a kizáró ok az legyen, hogy ha 2 héten belül nem tudja a munkát elkezdeni és nem tudja elvégezni 6 héten belül, akkor a következı legkedvezıbb ajánlattevıvel fog az önkormányzat szerzıdést kötni. Cseh János képviselı kérdezi, hogy elıfordul, hogy vállalkozik arra a vállalkozó, hogy 6 héten belül elvégzi a munkát és még sem teljesíti, akkor mi történik? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, erre szolgál a kötbér jogintézménye, amit a vállalkozási szerzıdésben kiköt az önkormányzat. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy érték alapon állítsuk sorba a vállalkozókat és a legkedvezıbb ajánlattevıkkel kösse meg a szerzıdéseket az önkormányzat, azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozónak 2 héten belül el kell kezdeni a munkát és 6 héten belül be kell fejeznie ellenkezı esetben a következı legkedvezıbb ajánlattevı vállalkozóval köti meg a vállalkozási szerzıdést az önkormányzat. Javasolja, hogy a módosításokkal együtt a képviselıtestület fogadja el a határozati javaslatot. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 63/2008. (IX.3.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Dömös Szent István u. 13. szám alatti (régi kisiskola) az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanban kialakítandó orvosi, fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat helyiségei kivitelezési munkáinak elvégzésével az alábbi vállalkozásokat bízza meg: Kımőves munkák: Morvai István (Pilismarót) Víz,-gáz,-központi főtés szerelés: Nagy Zsolt vállalkozó (Esztergom) 7

8 Villanyszerelés, informatika: Épület-Vill Kft. (Dunabogdány) Orvosi mőszer, felszerelés: MediTrade (Miskolc), az idı rövidsége miatt azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozónak a képviselı-testületi határozat meghozatalától számított 2 héten belül el kell kezdeni a kivitelezési munkát és 6 héten belül be kell fejeznie. 2.) Ha megbízott vállalkozások közül bármelyik vállalkozás bármilyen okból a képviselıtestületi határozat meghozatalától számított 2 héten belül történı kivitelezési munka elkezdését nem vállalja, akkor a képviselı-testület a következı legkedvezıbb ajánlattevıvel, azaz Kımőves munkák tekintetében: Szıkeforrás Bt (Dömös) Víz,-gáz,-központi főtés szerelés tekintetében: Lırinc 2003 Kft (Dunabogdány) Villanyszerelés, informatika tekintetében: Develler Bt (Esztergom), köti meg a vállalkozási szerzıdést az orvosi, fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat helyiségei kivitelezési munkáira. 3.) Egyúttal a képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert a kivitelezési szerzıdések megkötésével, aláírásával. 4.) A Képviselıtestület hivatala útján gondoskodik a kivitelezés figyelemmel kísérésérıl, építési naplóba történı bejegyzésre jogosult személy kijelölésérıl. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: november 1. 5.) Hitelfelvétel a háziorvosi rendelı kialakítására Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a múlt héten két hitelintézettıl kért be ajánlatot, egyrészt a számlavezetı bankunktól, a Raiffeisen Banktól, másrészt a Dunakanyar Takarékszövetkezettıl. A két ajánlat, azért nem ment ki egyszerre, mert elıször 12 millió forint összegő hitel felvételére kértem ajánlatot. A jegyzı úrral megbeszéltük, hogy kivitelezés során elıre nem látott dolgok miatt 10 % tartalékot érdemes képezni. A 14 millió forint összeg úgy jött ki, hogy a legkedvezıbb vállalkozói ajánlatokat, valamint a festés és a nyílászárók várható árait összeadtuk, ez kb.11,5 millió forint, erre jött rá a 10 % tartalék. Mindkét hitelintézettıl azt kértem, hogy elıtörlesztés esetén büntetı kamatot az önkormányzatnak ne kelljen fizetnie, ezt mind a két hitelintézet vállalta. A két ajánlat között az a különbség, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet egyenletes törlesztést biztosít, míg a Raiffeisen Bank a szokásos törlesztést ígérte, ami azt jelenti, hogy az elsı évben több a törlesztı részlet összege, mint az utolsó évben. Véleményem az, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet ajánlata kedvezıbb, mert a mostani anyagi helyzetünkben kedvezıbb, hogy az elsı évben kevesebbet kell törleszteni. Viszont a 10. évben, amikor a Raiffeisen Banknál kellene kevesebbet fizetni, addigra az inflációval növelt bevételeink is magasabb összegőek lesznek. Fentiek miatt a Dunakanyar Takarékszövetkezet ajánlatát javaslom elfogadásra. Kérdezem a képviselıtársaim véleményét, hogy a 14 millió forintos hitelösszeggel egyetértenek-e? Fehér Norbert képviselı egyetért a 14 millió Ft hitelösszeg felvételével, és javasolja, hogy amennyiben a teljes összeget nem használja fel az önkormányzat az építkezésre, akkor a megmaradt összeget a képviselı-testület döntse el, hogy mire használják fel. Novák Lajos polgármester teljesen egyetért Fehér Norbert képviselı felvetésével, hogy a megmaradt összeget valamilyen meghatározott dologra fordítsa a képviselı-testület. 8

9 A képviselı-testület egyetért a 14 millió forintos hitelkerettel. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy a Raiffeisen Banknál az elsı évben mennyi a havi törlesztés összege? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a Raiffeisen Banknál az elsı évben a havi törlesztés összege kb. 310 eft. Mivel egyéb képviselıi hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért Novák Lajos polgármester külön-külön szavazásra bocsátja a pénzintézetek 14 millió forint hitel felvételére küldött ajánlataikat. Raiffeisen Bank: 7 nem Dunakanyar Takarékszövetkezet: 7 igen A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 64/2008. (IX.3.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Dömös Szent István u. 13. szám alatti (régi kisiskola) ingatlanban kialakítandó orvosi rendelı, fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat helyiségei kivitelezési munkálatainak pénzügyi fedezése érdekében a Dunakanyar Takarékszövetkezettıl ,- Ft (azaz tizennégymillió forint) forint alapú hitelt vesz fel 10 éves futamidıre. 2.) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy az 1. pontban megfogalmazott ügyben Dömös Község Önkormányzat nevében eljárjon. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 6.) M0-s Érdekvédelmi Egyesülethez való csatlakozás Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy ez év június 23-án megalakult az M0-s Érdekvédelmi Egyesület, ahhoz, hogy az alapszabálya érvénybe lépjen az szükséges, hogy a képviselı-testület is elfogadja. Az egyesület célja a Megyeri híd üzembe helyezésével kapcsolatos gondokra történı figyelemfelhívás, azok kiküszöbölése érdekében javaslatok kidolgozása és közvetítése. Alakuló közgyőlésen úgy határoztak a jelenlévı települések polgármesterei, hogy a kistelepülések esetében az éves tagdíj 20 eft lesz. Elgondolása szerint ez az összeg mindenképpen megéri, hogy egységesen lehessen fellépni a megoldatlan problémák rendezése érdekében. Az biztos, hogy a 11-es fıút forgalma nıni fog, mert a M0-s útról a személygépkocsi forgalom elvezetése nincsen megoldva, ezért, ha Budapesten Demszky Gábor kitiltja a nagykörútról a kamionokat, akkor az ukrán kamionok erre fognak közlekedni. Benkovics polgármester úrral a napokban tárgyalt és arra jutottak, hogy ennek a kezdeményezésnek az oldalhullámán a két település kéréslistájába beleteszik a 11-es fıút két falut elkerülı út ügyét is. Hátha közös erıvel el tudja érni az önkormányzat, hogy hamarabb épüljön meg és ne 15 év múlva a 11-es fıút két falut elkerülı szakasza. Kérdezi a képviselı- 9

10 társai véleményét, hogy egyetértenek az M0-s egyesület céljaival és azzal, hogy belépjen az önkormányzat ebbe az egyesületbe? Mivel képviselıi kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá az M0-s Érdekvédelmi Egyesületbe történı belépéshez, ezzel elfogadva az egyesület alapszabályát. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 65/2008. (IX.3.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy rendes tagként csatlakozik az M0-s Érdekvédelmi Egyesülethez és az egyesület alapszabályát a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja. A képviselıtestület a évi költségvetés terhére biztosítja az éves ,- Ft-os tagdíjat. Egyúttal a képviselıtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat képviseletében tevékenyen vegyen részt az M0-s Érdekvédelmi Egyesület munkájában. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: szeptember ) 19/2008. (III.26.) számú önk. határozat visszavonása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a közigazgatási hivatal törvényességi észrevételt tett a testület 19/2008. (II.26.) Ökt. határozata ellen, melyben arról döntött, hogy a jegyzı Baltás-Kapornai Szilvia részére pénzügyi területen az elmúlt egy évben végzett munkája elismeréseként 2 havi jutalmat állapítson meg. A közigazgatási hivatal a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36.. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva megállapította, hogy a jegyzı gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselıtestület hivatalának köztisztviselıi tekintetében. A képviselı-testületnek a köztisztviselık tekintetében semmiféle munkáltatói jogköre nincsen, még véleményezési vagy egyetértési joga sem. Mindezek alapján a képviselıtestület túllépte hatáskörét, amikor a fenti határozatot meghozta, ezért törvénysértést követett el. Ennek megfelelıen a képviselıtestületnek ezen határozatát vissza kell vonnia. Novák Lajos polgármester fentiekre hivatkozva javasolja, hogy a képviselıtestület vonja vissza az említett határozatot. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 66/2008. (IX.3.) Ökt. határozata 10

11 Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a március 26-án hozott 19/2008. (III.26.) ökt. számú Baltás-Kapornai Szilvia jutalmazásáról szóló határozatát hatáskörének túllépése miatt visszavonja. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 8.) Egyebek Táncsics Mihály utca ivóvízvezeték cseréjérıl tájékoztatás: Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a tervezett június-július helyett most kezdıdik el a Táncsics Mihály utcában az ivóvízvezeték cseréje. Ennek oka az, hogy a beruházás elıkészületei elhúzódtak. Múlt héten a Duna Menti Regionális Vízmő Zrt illetve a TAU-BAU Kft, a kivitelezı képviselıivel egyeztetı tárgyalásokat folytatunk le a hivatal munkatársaival, amelynek során átadtuk a területet munkára. Az önkormányzat azt a feltételt szabta, hogy a kivitelezés szeptember 8-án kezdıdjön, annak érdekében, hogy az önkormányzatnak legyen két hete arra, hogy értesítse a lakosságot, mivel a munkák az utca lezárását igénylik. A munka menete úgy fog kinézni, hogy minden bekötési pontnál egy árkot ásnak, mivel új vezetéket is rá kell kötni a házakba menı vezetékre. A kettı árok között, pedig furással oldják meg a vezetékek lefektetését. A beruházónak október 30-ig kell befejezni a munkát. Az önkormányzat a beruházás két szakaszra történı bontását kérte, ennek keretében azt is kértük, hogy az Ostermann Béláék mellett lévı önkormányzati utat tegyék járhatóvá. A szakaszhatár is ott lesz, mert elıször a Polgármesteri Hivatal és Ostermann Béla ingatlana közötti szakaszon, utána Ostermann Béla és az anyagbánya közötti szakaszon cserélik ki a vezetéket, azaz az egész utca egész hosszában ne legyen lezárva. Ebbe a kivitelezı belement. Az ivóvízvezetéket a tervezett Táncsics Mihály utca vége helyett csak az anyagbányáig fogják kicserélni. Ennek oka az, hogy a Nagymarosról jövı 300-as vezeték, amit már 15 éve terveznek, annak érdekében, hogy Dömösnek és Dobogókınek legyen ivóvíz pótlása árvíz esetén, most ezt a nyomvonalat a 11-es út tervezett nyomvonala mellıl áttették a Visegrádi üdülısorra és az erdın keresztül jön egészen a Táncsics Mihály utca végéig, ahol az agyagbányánál fog lekanyarodni a 300-as vezeték a Pásztor János utcába és úgy fog csatlakozni a faluban lévı vezetékekhez. Ezért nem cserélik ki most a Táncsics Mihály utca végéig az ivóvízvezetéket, mert 1-2 éven belül meg fogják építeni ezt a 300-as ivóvízvezetéket. A beruházásnak egyébként állandó mőszaki vezetıje lesz. A helyi újságban, a honlapon és a kábeltévében megtalálható az az értesítı levél, amit az érintett lakóknak küldött ki a Polgármesteri Hivatal. Tehát a község lakossága is megkapja a szükséges tájékoztatást a Táncsics Mihály utcában folyó építkezésrıl. Buszmegálló megtervezése ügyében képviselıi kérdés: Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy a buszmegálló megtervezése ügyében történt-e elırelépés? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a buszmegálló megtervezése ügyében a legutóbbi testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével írtam egy levelet a kistérségnek, melyben jeleztem, hogy Mujdricza Ferenc tervezı nem teljesítette a kistérséggel kötött szerzıdésben vállaltakat. A tervezınek július 15-ig kellett volna elkészítenie a ravatalozó illetve a 11

12 buszmegálló tanulmánytervét. A szerzıdésben az volt, hogy nem teljesítés esetén augusztus 15-e után a szerzıdés felmondható. Mujdricza úr a buszmegállóra semmilyen tervet nem nyújtott be az önkormányzatnak, míg a ravatalozóra augusztus 19.-én azt a vázlatot nyújtotta be, amit tavasz óta folyamatosan mutogat a képviselı-testületnek. Nem teljesítés miatt a kistérségnél kezdeményeztem a szerzıdéstıl való elállást. Ezzel párhuzamosan kezdeményeztem azt is, hogy a kistérségi alapból Dömösre esı részt a következı kistérségi ülésen a rendezési terv elkészítésére kapjuk meg. Ez kb Ft, ami nagyjából fedezné a rendezési terv elkészítésének ez évre jutó részteljesítésének az árát. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, ha nem ez a tervezı készíti el a terveket, ennek ellenére a buszmegálló egyszerőbb formában el fog készülni? Az önkormányzat építésügyi kollégája, mivel gyakorló tervezı nem tudná a buszmegállót megtervezni? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az építésügyi kolléga munkakörében nincsen benne és nem is lehet benne tervezı munka, ezért munkáltatóként nem kötelezhettem erre. Ha szívességi alapon elvállalja, az már rajta múlik. Novák Lajos polgármester, mivel a képviselı-testület egyetértett, ezzel a felvetéssel, ezért megkéri a jegyzı urat, hogy kérdezze meg az építésügyi kollégát, hogy szívességi alapon elvállalná-e a felsıbuszmegálló tervének az elkészítését. Futballpálya földmunkálatai: Dénes Kálmánné alpolgármester a futballpálya földmunkálataival kapcsolatban érdeklıdik, hogy a munkálatok befejezıdtek-e vagy ha nem, akkor az ügy hogyan áll? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a futballpálya földmunkálatai gyakorlatilag befejezıdtek. A munkálatok idején gyakran volt rossz az idı, ezért gyakran nem tudtak gépekkel rámenni az agyagos földre. Sajnos olyan mennyiségő humuszos földet nem tudtak a futballpályára hozni, amennyit az önkormányzat szeretett volna. A futballpályának a 2/3-ára sikerült egy réteg humuszt ráhordani. Az egész futballpálya el lett egyengetve, de az 1/3-a nincsen lefedve. A képviselı-társaimmal volt egy beszélgetés, ahol jelezték nekem, hogy a vállalkozó szakszerőtlen munkát végzett. Ezt a vállalkozóval megbeszéltem, azóta nem is jelentkezett a pénzért. Cseh János képviselı elmondja, hogy a futballpálya földmunkálataival kapcsolatosan egy forintot se fizessen az önkormányzat a vállalkozónak, mert nem a megállapodásnak megfelelıen végezte a munkát. Fehér Norbert képviselı két dolog van, amit szeretne a képviselı-testülettel megosztani. Az egyik, hogy a Terimpex üdülınél meg lett-e nézve az, hogy a közterületre hordják a földet. Ezzel igazából az a probléma, hogy a földet átnyomják a mőút felé. A másik dolog az lenne, hogy a kábeltévén az orvosi rendelı sorsáról illetve a következı tervezett lépésekrıl egy rövid tájékoztatást kellene adni a lakosságnak A tájékoztatásban ki kellene arra térni, hogy a képviselı-testület mit kísérelt meg Fenyvesi Béla orvosi rendelıjének a megszerzésére, miért nem sikerült, az orvosi rendelı ügyében milyen döntést hozott ma a képviselı-testület és az új orvosi rendelıben mit szeretne a képviselı-testület kialakítani. Adjunk e tárgyban egy tájékoztatást a lakosságnak. 12

13 Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a helyi újság következı számában az orvosi rendelı körül kialakult helyzetrıl meg fog jelenni egy cikk. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a következı testületi ülésre utána néz a Terimpex üdülı elıtt a közterületen zajló földmunkáknak. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr.Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Marton Róbertné képviselı Dénes Kálmánné képviselı 13

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 13-án 13 órakor megkezdett testületi ülésén és 17 órakor megtartott közmeghallgatásán. Az ülés helye: Körjegyzıség,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben