Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének szeptember 3-án megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Marton Róbertné Veres-Herédi Eszter Fehér Norbert Ifj. Paulusz József Cseh János képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Távolmaradt: Szilágyi Gábor képviselı A jegyzıkönyvet Herman Jenıné vezette. Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a kiküldött napirendben egy módosítást javasol, mert elvileg a háziorvosi állásra beadott pályázók meghallgatása zárt ülés keretében történne, de Dr. Molnár Péter pályázó az ülést megelızıen jelezte, hogy beleegyezik, hogy a képviselı-testület nyílt ülés keretében hallgassa meg. Ezek alapján javasolja, hogy az 1. napirendi pont keretében hallgassa meg a pályázókat a képviselıtestület, annak érdekében, hogy ne kelljen várakozniuk. A többi napirendi pont pedig értelemszerően eggyel hátrább tolódik. Egyéb módosító javaslata nincs. Kérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e a megváltozott napirendi pontokkal? A képviselık 7 igen szavazattal egyetértenek a megváltozott napirendi pontokkal. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Marton Róbertné és Dénes Kálmánné képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Marton Róbertné és Dénes Kálmánné képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Napirendi pontok: 1.) Háziorvosi pályázatok megvitatása 2.) Dömös Község Önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolója 3.) évi költségvetési rendelet módosítása 1

2 4.) Orvosi rendelı kialakítására érkezett kivitelezési árajánlatok megvitatása 5.) Hitelfelvétel a háziorvosi rendelı kialakítására. 6.) M0-s Érdekvédelmi Egyesülethez való csatlakozás 7.) 19/2008. (III.26.) számú önk. határozat visszavonása 8.) Egyebek Napirendi pontok: 1.) Háziorvosi pályázatok megvitatása Novák Lajos polgármester köszönti Dr. Molnár Péter pályázót. Bemutatkozó anyagát a képviselı-testület tagjai megkapták. Felkéri, hogy mutatkozzon be, és tájékoztassa a képviselıtestületet az elképzeléseirıl. Dr. Molnár Péter röviden ismertette életútját illetve szakmai elképzeléseit a képviselıtestületnek. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy önéletrajzában kevés orvosi gyakorlatot lát. Önéletrajzában benne van az is, hogy 2010-ben illetve 2011-ben lesz meg a háziorvosi szakvizsgája, ami gyakorlatilag lehetıvé teszi a háziorvosi tevékenység ellátását. Tervezi-e, hogy 2011-ig gyakorló orvosként is gyakorlatot szerezzen? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy 2010 illetve 2011-ig terjedı idıszakra is vannak elképzelései. Szakmai múltjából kiderül, hogy fıállásban dolgozott egy egészségügyi ellátó intézményben illetve orvosi ügyeleten. Természetesen 2010-ig szeretné szakmailag továbbfejleszteni magát. Novák Lajos polgármester elmondja, pillanatnyilag vállalkozóként egy egészségügyi intézményben dolgozik orvosként? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy igen. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy az önéletrajzában látta, hogy nagyon sokfajta egyéb tevékenységet is végez. Kérdezi, ezek a tevékenységek nem lennének-e összeütközésben a háziorvosi tevékenységével? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, ezek olyan tevékenységek, amit szabadidejében végez, non-profit alapon pl.: a barlangi mentıs tevékenység. A háziorvosi munkáját hivatásnak tekinti, ezért teljesen elképzelhetetlen számára minden olyanfajta tevékenység, ami a munka rovására menne. 2

3 Marton Róbertné képviselı kérdezi, mivel nem dömösi lakos, ezért a bejárást hogyan kívánja megoldani? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy a szakmai elképzelésében már jelezte, hogy családjával szeretne Dömösre költözni, konkrétan a Szuha dőlıbe, ahol a lehetı legrövidebb idın belül egy házat szeretne felépíteni. Addig, amíg Dömösön nem sikerül egy ideiglenes szállást találni, addig sajnos marad a személygépkocsival történı bejárás. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy vállalkozás keretében végezné-e a háziorvosi tevékenységet? Dr. Molnár Péter válaszában elmondja, hogy igen a háziorvosi tevékenységet Dömösön vállalkozás keretében végezné. Novák Lajos polgármester, mivel egyéb képviselıi hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Dr. Molnár Péternek megköszöni a bemutatkozást és tisztelettel köszönti a másik pályázót Dr. Uray Erikát. Kérdezi, hogy Ön is hozzájárul ahhoz, hogy a képviselı-testület nyílt ülés keretében hallgassa meg. Dr. Uray Erika válaszában elmondja, hogy ı is hozzájárul ahhoz, hogy a képviselı-testület nyílt ülés keretében hallgassa meg. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Dr. Uray Erika bemutatkozó anyagát is a képviselı-testület tagjai megkapták. Felkéri, hogy mutatkozzon be, és tájékoztassa a képviselıtestületet az elképzeléseirıl. Dr. Uray Erika röviden ismertette életútját illetve szakmai elképzeléseit a képviselıtestületnek. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy vállalkozás keretében végezné-e a háziorvosi tevékenységet? Dr. Uray Erika válaszában elmondja, hogy igen a háziorvosi tevékenységet Dömösön vállalkozás keretében végezné. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy a lakás helyzetet hogyan kívánja megoldani, mivel az önkormányzatnak nincsen szolgálati lakása? Dr. Uray Erika válaszában elmondja, hogy vagy a Kékkereszt Alapítványon keresztül vagy albérlet formájában kívánja megoldani a lakás kérdését. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület ma nem fog dönteni, mert jelenleg nagyon bonyolult helyzetben van az önkormányzat, mivel nincsen saját orvosi rendelıje. Csupán tájékozódó meghallgatásra kértük Önöket, úgymond ismerkedésre. Novák Lajos polgármester köszöni a tájékoztatást és 5 perc szünetet rendelt el. -18 óra 45 perckor az ülés folytatódik.- 3

4 2.) Dömös Község Önkormányzat költségvetésének évi I. félévi beszámolója Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottság álláspontjáról. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy ma 17 órakor ült össze a Pénzügyi és Szociális bizottság, annak érdekében, hogy megtárgyalja az önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban a bizottság mindent rendben talált, ellene kifogás nem volt, ezért a bizottság egyöntetően elfogadta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testületnek is. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy az önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy a 2. oldalon a kiadások fıösszege tekintetében elírás történt. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy igen tudja, ami módosításra került. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy a kiadásoknál szerepel olyan tétel, hogy hitel és értékpapírok teljesítése, a bevételnél pedig az szerepel, hogy -956 eft a teljesítés. Kérdezi, hogy ez milyen tétel? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy ez a tétel takarja az önkormányzat folyószámla hitelével kapcsolatos kiadásokat. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy a bevételeknél a 26-os sor mit takar? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy technikai szám. A likvid hitel és az elıfinanszírozási bevétel különbözetének az összege, ami a könyvelésben megjelenı összeg. Novák Lajos polgármester egyéb észrevétel nem révén javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el az önkormányzat költségvetésének évi I. félévi beszámolóját. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 62/2008. (IX.3.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készített beszámolóját elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Novák Lajos polgármester 4

5 3.) évi költségvetési rendelet módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottsági ülésen történtekrıl. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a mai bizottsági ülésen a évi költségvetési rendelet módosítása is megtárgyalásra került, amit a bizottság elfogadni nem tudott, mivel több számszaki illetve egyéb hibákat tartalmazott. A bizottság úgy döntött, hogy szeptember 16-án ismételten meg fogja tárgyalni a költségvetési rendelet módosítását. Erre az ülésre a bizottság kérte a Polgármesteri Hivatal pénzügyi elıadóját, hogy tételesebb illetve részletesebb kimutatást készítsen a bevételek illetve a kiadások tekintetében bekövetkezett változásokról. A bizottság, így a költségvetés módosítását elfogadni nem tudta és abban állapodott meg, hogy javasolja a képviselı-testületnek a költségvetési rendelet módosításának az elnapolását. Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával azzal, hogy a képviselı-testület a évi költségvetési rendelet módosítása kérdésében a döntést napolja el, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselıtestület 7 igen szavazattal egyetért a évi költségvetési rendelet módosításának az elnapolásával. 4.) Orvosi rendelı kialakítására érkezett kivitelezési árajánlatok megvitatása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület legutóbbi testületi ülésén adott felhatalmazása alapján a Dr. Fenyvesi Béla tulajdonában lévı orvosi rendelıre illetve az öröklakásra meghirdetett árverésen a jegyzı úrral részt vettünk. A két helyrajzi számú ingatlant a visszaélések elkerülése érdekében a végrehajtó egy tételben kínálta licitre. A képviselıtestület felhatalmazásának megfelelıen 25 millió forintos vételárig licitáltunk az ingatlanokra. Végül is az orvosi rendelıt és a lakást 25 millió 300 ezer forintért az árverésen részt vett másik licitáló vásárolhatja meg. Utóbb megtudtuk, hogy az ár kifizetésére a nyertes licitálónak 60 nap áll rendelkezésre. Ez az önkormányzat szempontjából, azért érdekes, mert addig, amíg nem fizeti ki az árat, addig a nyertes licitáló nem kerül birtokba, ezáltal nem tudja az önkormányzatot kitenni az orvosi rendelıbıl. A nyertes licitáló másnap telefonon felhívott, hogy mi az önkormányzat elképzelése, mert az önkormányzatnak szívesen bérbe adná az ingatlant. Az általa javasolt árajánlat 160eFt +Áfa volt, amit több mint 2 millió forint egy évben. A telefonban jeleztem neki, hogy mindenrıl lehet beszélgetni bérletrıl sıt még vásárlásról is, de kevés esélyt látok arra, hogy ezt az összeget a képviselı-testület elfogadja. Ugyanis ez az összeg megegyezik azzal az összeggel, amit az önkormányzatnak egy új orvosi rendelı kialakítása esetén felvett hitel során havonta törlesztenie kellene. Mondtam neki, hogy a mai ülésen a képviselı-testület mindenféleképpen kiválasztja azokat a vállalkozókat, akik az új orvosi rendelı kivitelezési munkáival megbíz. Tegnap és a mai nap folyamán is többször keresett engemet telefonon. Mai nap azt az ajánlatot tette, hogy nettó160eft-ért is hajlandó bérbe adni az orvosi rendelıt. Mai is jeleztem neki, hogy ezzel az ajánlattal a képviselı-testület mindaddig nem tud mit kezdeni, amíg ajánlatát írásban be nem adja. Ezt, azért bocsátottam elıre, mert el tudnék képzelni egy olyan lehetıséget, hogy a képviselı-testület hozzon egy olyan képviselıtestületi határozatot, hogy 40eFt+Áfa ellenében 10 éves idıtartamra bérbe veszi az orvosi 5

6 rendelıt. Ugyanis ez az összeg, ami megérné azt, hogy az önkormányzat ne menjen bele egy bizonytalan kimenetelő rendelı megépítésébe. Ha elfogadja, akkor jó, de ha nem fogadja el, akkor automatikusan érvénybe lép a következı határozatunk, ami az orvosi rendelı kialakításával megbízott vállalkozókról szól. Kérdezem a képviselı társaim véleményét, hogy megpróbáljunk egy ilyen kísérletet tenni vagy ne foglalkozzon vele a képviselı-testület? Dénes Kálmánné alpolgármester javaslata, hogy 1-2 hónapra bérbe kellene venni az orvosi rendelıt, amíg az új orvosi rendelıt ki nem alakítja az önkormányzat. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ez a következı lépés. Elıször arról kell dönteni, hogy az önkormányzat kísérletezzen az új tulajdonossal a bérbe vétel ügyében vagy sem. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy nem lenne célszerő addig várni, amíg tulajdonba nem kerül és utána kezdene el vele tárgyalni a képviselı-testület, úgy, hogy meghívjuk a testületi ülésre. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy e tekintetben van az önkormányzat kényszerhelyzetben, mert 60 napig nem lakoltathatnak ki, feltéve, hogy holnap nem fizeti ki a vételárat. Ha ugyanis holnap befizetné a vételárat, akkor már holnapután felszólíthatna bennünket a távozásra, met a bérleti szerzıdésünk az eladással megszőnt. Jóindulatú partner esetén beleférne, hogy 2-3 hónapig bérelnénk az orvosi rendelıt, de vele kapcsolatban bizalmatlan vagyok, mert, ha valaki egy faxot vagy egy t sem hajlandó elküldeni, attól sok jót nem várok. Veres-Herédi Eszter képviselı egyetért Fehér képviselı javaslatával, hogy hívja meg a képviselı-testület a következı ülésére, mert ha komoly a szándéka, akkor el fog jönni. Ha nem jön el, akkor nem kell vele foglalkozni. Ifj. Paulusz József képviselı szerint ebbıl ı pénzt akar csinálni és 40 eft-ért nem fogja bérbe adni az önkormányzatnak az orvosi rendelıt. Fehér Norbert képviselı egyetért azzal, hogy az új orvosi rendelı kialakítását el kell kezdeni, mert hosszú távon az önkormányzatnak ez éri meg, mert lesz egy új a tulajdonában lévı orvosi rendelı. Cseh János képviselı javasolja, hogy az idei évre 160 eft-ért vegye bérbe az önkormányzat az orvosi rendelıt. Ha szerzıdést köt vele az önkormányzat, akkor nem tud kilakoltatni és közben, pedig megépítjük az új orvosi rendelıt. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy nem érvényes az a bérleti szerzıdés, amit az önkormányzat Fenyvesi Bélával kötött? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az a bérleti szerzıdés az adásvételi szerzıdéssel érvényét fogja veszteni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a felvetésére nem érkezett érdemi javaslat, ezért nincs más dolga a testületnek, mint a kivitelezık kiválasztása. A hivatal munkatársai táblázatba foglalták az árajánlatokat illetve egységesítették a szempontrendszert, hogy értelmezhetıbb legyen. Kérdezi a képviselıket, hogy egyetértenek azzal, hogy a vállalkozókat a képviselıtestület ár alapján válassza ki? 6

7 Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy a kımőves munka kapcsán az a kérdés, hogy a képviselı-testület elınyben részesítse-e a helyi vállalkozót vagy az olcsóbb vállalkozót válassza. Ez itt a kérdés. Veres-Herédi Eszter képviselı felhívja a képviselık figyelmét egy másik szempontra a munka minıségére, mert nem biztos, hogy ha valaki olcsón dolgozik az egyenlı azzal, hogy jó minıségő munkát végez. Illetıleg az is szempont, hogy ki tudná minél hamarabb kezdeni a munkát. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a jegyzı úrral azt beszéltük meg, hogy az lesz a javaslatunk, hogy a vállalkozókra nézve a képviselı-testület állítson fel egy sorrendet, mert ha a kiválasztott villanyszerelı február végéig tele van munkával, azért egy képviselı-testületi ülést ne kelljen összehívni, hogy a sorban következıre hozzunk egy határozatot. Az árajánlatokban nem szerepelnek a nyílászárók, amiket az önkormányzat késıbb fog beszerezni. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy jó lett volna tudni, melyik vállalkozó mikor tud kezdeni és milyen határidıre tudja vállalni a munka elvégzését. Novák Lajos polgármester elmondja, igaz, még a mai nap is meg lehetett volna kérdezni a vállalkozókat, mikorra tudják vállalni a munka elkezdését. Lépjünk túl rajta, ezért javaslom, hogy állítson fel a képviselı-testület egy sorrendet a vállalkozókra nézve és a kizáró ok az legyen, hogy ha 2 héten belül nem tudja a munkát elkezdeni és nem tudja elvégezni 6 héten belül, akkor a következı legkedvezıbb ajánlattevıvel fog az önkormányzat szerzıdést kötni. Cseh János képviselı kérdezi, hogy elıfordul, hogy vállalkozik arra a vállalkozó, hogy 6 héten belül elvégzi a munkát és még sem teljesíti, akkor mi történik? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, erre szolgál a kötbér jogintézménye, amit a vállalkozási szerzıdésben kiköt az önkormányzat. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy érték alapon állítsuk sorba a vállalkozókat és a legkedvezıbb ajánlattevıkkel kösse meg a szerzıdéseket az önkormányzat, azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozónak 2 héten belül el kell kezdeni a munkát és 6 héten belül be kell fejeznie ellenkezı esetben a következı legkedvezıbb ajánlattevı vállalkozóval köti meg a vállalkozási szerzıdést az önkormányzat. Javasolja, hogy a módosításokkal együtt a képviselıtestület fogadja el a határozati javaslatot. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 63/2008. (IX.3.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Dömös Szent István u. 13. szám alatti (régi kisiskola) az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanban kialakítandó orvosi, fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat helyiségei kivitelezési munkáinak elvégzésével az alábbi vállalkozásokat bízza meg: Kımőves munkák: Morvai István (Pilismarót) Víz,-gáz,-központi főtés szerelés: Nagy Zsolt vállalkozó (Esztergom) 7

8 Villanyszerelés, informatika: Épület-Vill Kft. (Dunabogdány) Orvosi mőszer, felszerelés: MediTrade (Miskolc), az idı rövidsége miatt azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozónak a képviselı-testületi határozat meghozatalától számított 2 héten belül el kell kezdeni a kivitelezési munkát és 6 héten belül be kell fejeznie. 2.) Ha megbízott vállalkozások közül bármelyik vállalkozás bármilyen okból a képviselıtestületi határozat meghozatalától számított 2 héten belül történı kivitelezési munka elkezdését nem vállalja, akkor a képviselı-testület a következı legkedvezıbb ajánlattevıvel, azaz Kımőves munkák tekintetében: Szıkeforrás Bt (Dömös) Víz,-gáz,-központi főtés szerelés tekintetében: Lırinc 2003 Kft (Dunabogdány) Villanyszerelés, informatika tekintetében: Develler Bt (Esztergom), köti meg a vállalkozási szerzıdést az orvosi, fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat helyiségei kivitelezési munkáira. 3.) Egyúttal a képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert a kivitelezési szerzıdések megkötésével, aláírásával. 4.) A Képviselıtestület hivatala útján gondoskodik a kivitelezés figyelemmel kísérésérıl, építési naplóba történı bejegyzésre jogosult személy kijelölésérıl. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: november 1. 5.) Hitelfelvétel a háziorvosi rendelı kialakítására Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a múlt héten két hitelintézettıl kért be ajánlatot, egyrészt a számlavezetı bankunktól, a Raiffeisen Banktól, másrészt a Dunakanyar Takarékszövetkezettıl. A két ajánlat, azért nem ment ki egyszerre, mert elıször 12 millió forint összegő hitel felvételére kértem ajánlatot. A jegyzı úrral megbeszéltük, hogy kivitelezés során elıre nem látott dolgok miatt 10 % tartalékot érdemes képezni. A 14 millió forint összeg úgy jött ki, hogy a legkedvezıbb vállalkozói ajánlatokat, valamint a festés és a nyílászárók várható árait összeadtuk, ez kb.11,5 millió forint, erre jött rá a 10 % tartalék. Mindkét hitelintézettıl azt kértem, hogy elıtörlesztés esetén büntetı kamatot az önkormányzatnak ne kelljen fizetnie, ezt mind a két hitelintézet vállalta. A két ajánlat között az a különbség, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet egyenletes törlesztést biztosít, míg a Raiffeisen Bank a szokásos törlesztést ígérte, ami azt jelenti, hogy az elsı évben több a törlesztı részlet összege, mint az utolsó évben. Véleményem az, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet ajánlata kedvezıbb, mert a mostani anyagi helyzetünkben kedvezıbb, hogy az elsı évben kevesebbet kell törleszteni. Viszont a 10. évben, amikor a Raiffeisen Banknál kellene kevesebbet fizetni, addigra az inflációval növelt bevételeink is magasabb összegőek lesznek. Fentiek miatt a Dunakanyar Takarékszövetkezet ajánlatát javaslom elfogadásra. Kérdezem a képviselıtársaim véleményét, hogy a 14 millió forintos hitelösszeggel egyetértenek-e? Fehér Norbert képviselı egyetért a 14 millió Ft hitelösszeg felvételével, és javasolja, hogy amennyiben a teljes összeget nem használja fel az önkormányzat az építkezésre, akkor a megmaradt összeget a képviselı-testület döntse el, hogy mire használják fel. Novák Lajos polgármester teljesen egyetért Fehér Norbert képviselı felvetésével, hogy a megmaradt összeget valamilyen meghatározott dologra fordítsa a képviselı-testület. 8

9 A képviselı-testület egyetért a 14 millió forintos hitelkerettel. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy a Raiffeisen Banknál az elsı évben mennyi a havi törlesztés összege? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a Raiffeisen Banknál az elsı évben a havi törlesztés összege kb. 310 eft. Mivel egyéb képviselıi hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért Novák Lajos polgármester külön-külön szavazásra bocsátja a pénzintézetek 14 millió forint hitel felvételére küldött ajánlataikat. Raiffeisen Bank: 7 nem Dunakanyar Takarékszövetkezet: 7 igen A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 64/2008. (IX.3.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Dömös Szent István u. 13. szám alatti (régi kisiskola) ingatlanban kialakítandó orvosi rendelı, fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat helyiségei kivitelezési munkálatainak pénzügyi fedezése érdekében a Dunakanyar Takarékszövetkezettıl ,- Ft (azaz tizennégymillió forint) forint alapú hitelt vesz fel 10 éves futamidıre. 2.) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy az 1. pontban megfogalmazott ügyben Dömös Község Önkormányzat nevében eljárjon. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 6.) M0-s Érdekvédelmi Egyesülethez való csatlakozás Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy ez év június 23-án megalakult az M0-s Érdekvédelmi Egyesület, ahhoz, hogy az alapszabálya érvénybe lépjen az szükséges, hogy a képviselı-testület is elfogadja. Az egyesület célja a Megyeri híd üzembe helyezésével kapcsolatos gondokra történı figyelemfelhívás, azok kiküszöbölése érdekében javaslatok kidolgozása és közvetítése. Alakuló közgyőlésen úgy határoztak a jelenlévı települések polgármesterei, hogy a kistelepülések esetében az éves tagdíj 20 eft lesz. Elgondolása szerint ez az összeg mindenképpen megéri, hogy egységesen lehessen fellépni a megoldatlan problémák rendezése érdekében. Az biztos, hogy a 11-es fıút forgalma nıni fog, mert a M0-s útról a személygépkocsi forgalom elvezetése nincsen megoldva, ezért, ha Budapesten Demszky Gábor kitiltja a nagykörútról a kamionokat, akkor az ukrán kamionok erre fognak közlekedni. Benkovics polgármester úrral a napokban tárgyalt és arra jutottak, hogy ennek a kezdeményezésnek az oldalhullámán a két település kéréslistájába beleteszik a 11-es fıút két falut elkerülı út ügyét is. Hátha közös erıvel el tudja érni az önkormányzat, hogy hamarabb épüljön meg és ne 15 év múlva a 11-es fıút két falut elkerülı szakasza. Kérdezi a képviselı- 9

10 társai véleményét, hogy egyetértenek az M0-s egyesület céljaival és azzal, hogy belépjen az önkormányzat ebbe az egyesületbe? Mivel képviselıi kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá az M0-s Érdekvédelmi Egyesületbe történı belépéshez, ezzel elfogadva az egyesület alapszabályát. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 65/2008. (IX.3.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy rendes tagként csatlakozik az M0-s Érdekvédelmi Egyesülethez és az egyesület alapszabályát a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja. A képviselıtestület a évi költségvetés terhére biztosítja az éves ,- Ft-os tagdíjat. Egyúttal a képviselıtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat képviseletében tevékenyen vegyen részt az M0-s Érdekvédelmi Egyesület munkájában. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: szeptember ) 19/2008. (III.26.) számú önk. határozat visszavonása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a közigazgatási hivatal törvényességi észrevételt tett a testület 19/2008. (II.26.) Ökt. határozata ellen, melyben arról döntött, hogy a jegyzı Baltás-Kapornai Szilvia részére pénzügyi területen az elmúlt egy évben végzett munkája elismeréseként 2 havi jutalmat állapítson meg. A közigazgatási hivatal a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36.. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva megállapította, hogy a jegyzı gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselıtestület hivatalának köztisztviselıi tekintetében. A képviselı-testületnek a köztisztviselık tekintetében semmiféle munkáltatói jogköre nincsen, még véleményezési vagy egyetértési joga sem. Mindezek alapján a képviselıtestület túllépte hatáskörét, amikor a fenti határozatot meghozta, ezért törvénysértést követett el. Ennek megfelelıen a képviselıtestületnek ezen határozatát vissza kell vonnia. Novák Lajos polgármester fentiekre hivatkozva javasolja, hogy a képviselıtestület vonja vissza az említett határozatot. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 66/2008. (IX.3.) Ökt. határozata 10

11 Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a március 26-án hozott 19/2008. (III.26.) ökt. számú Baltás-Kapornai Szilvia jutalmazásáról szóló határozatát hatáskörének túllépése miatt visszavonja. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 8.) Egyebek Táncsics Mihály utca ivóvízvezeték cseréjérıl tájékoztatás: Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a tervezett június-július helyett most kezdıdik el a Táncsics Mihály utcában az ivóvízvezeték cseréje. Ennek oka az, hogy a beruházás elıkészületei elhúzódtak. Múlt héten a Duna Menti Regionális Vízmő Zrt illetve a TAU-BAU Kft, a kivitelezı képviselıivel egyeztetı tárgyalásokat folytatunk le a hivatal munkatársaival, amelynek során átadtuk a területet munkára. Az önkormányzat azt a feltételt szabta, hogy a kivitelezés szeptember 8-án kezdıdjön, annak érdekében, hogy az önkormányzatnak legyen két hete arra, hogy értesítse a lakosságot, mivel a munkák az utca lezárását igénylik. A munka menete úgy fog kinézni, hogy minden bekötési pontnál egy árkot ásnak, mivel új vezetéket is rá kell kötni a házakba menı vezetékre. A kettı árok között, pedig furással oldják meg a vezetékek lefektetését. A beruházónak október 30-ig kell befejezni a munkát. Az önkormányzat a beruházás két szakaszra történı bontását kérte, ennek keretében azt is kértük, hogy az Ostermann Béláék mellett lévı önkormányzati utat tegyék járhatóvá. A szakaszhatár is ott lesz, mert elıször a Polgármesteri Hivatal és Ostermann Béla ingatlana közötti szakaszon, utána Ostermann Béla és az anyagbánya közötti szakaszon cserélik ki a vezetéket, azaz az egész utca egész hosszában ne legyen lezárva. Ebbe a kivitelezı belement. Az ivóvízvezetéket a tervezett Táncsics Mihály utca vége helyett csak az anyagbányáig fogják kicserélni. Ennek oka az, hogy a Nagymarosról jövı 300-as vezeték, amit már 15 éve terveznek, annak érdekében, hogy Dömösnek és Dobogókınek legyen ivóvíz pótlása árvíz esetén, most ezt a nyomvonalat a 11-es út tervezett nyomvonala mellıl áttették a Visegrádi üdülısorra és az erdın keresztül jön egészen a Táncsics Mihály utca végéig, ahol az agyagbányánál fog lekanyarodni a 300-as vezeték a Pásztor János utcába és úgy fog csatlakozni a faluban lévı vezetékekhez. Ezért nem cserélik ki most a Táncsics Mihály utca végéig az ivóvízvezetéket, mert 1-2 éven belül meg fogják építeni ezt a 300-as ivóvízvezetéket. A beruházásnak egyébként állandó mőszaki vezetıje lesz. A helyi újságban, a honlapon és a kábeltévében megtalálható az az értesítı levél, amit az érintett lakóknak küldött ki a Polgármesteri Hivatal. Tehát a község lakossága is megkapja a szükséges tájékoztatást a Táncsics Mihály utcában folyó építkezésrıl. Buszmegálló megtervezése ügyében képviselıi kérdés: Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy a buszmegálló megtervezése ügyében történt-e elırelépés? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a buszmegálló megtervezése ügyében a legutóbbi testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével írtam egy levelet a kistérségnek, melyben jeleztem, hogy Mujdricza Ferenc tervezı nem teljesítette a kistérséggel kötött szerzıdésben vállaltakat. A tervezınek július 15-ig kellett volna elkészítenie a ravatalozó illetve a 11

12 buszmegálló tanulmánytervét. A szerzıdésben az volt, hogy nem teljesítés esetén augusztus 15-e után a szerzıdés felmondható. Mujdricza úr a buszmegállóra semmilyen tervet nem nyújtott be az önkormányzatnak, míg a ravatalozóra augusztus 19.-én azt a vázlatot nyújtotta be, amit tavasz óta folyamatosan mutogat a képviselı-testületnek. Nem teljesítés miatt a kistérségnél kezdeményeztem a szerzıdéstıl való elállást. Ezzel párhuzamosan kezdeményeztem azt is, hogy a kistérségi alapból Dömösre esı részt a következı kistérségi ülésen a rendezési terv elkészítésére kapjuk meg. Ez kb Ft, ami nagyjából fedezné a rendezési terv elkészítésének ez évre jutó részteljesítésének az árát. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, ha nem ez a tervezı készíti el a terveket, ennek ellenére a buszmegálló egyszerőbb formában el fog készülni? Az önkormányzat építésügyi kollégája, mivel gyakorló tervezı nem tudná a buszmegállót megtervezni? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az építésügyi kolléga munkakörében nincsen benne és nem is lehet benne tervezı munka, ezért munkáltatóként nem kötelezhettem erre. Ha szívességi alapon elvállalja, az már rajta múlik. Novák Lajos polgármester, mivel a képviselı-testület egyetértett, ezzel a felvetéssel, ezért megkéri a jegyzı urat, hogy kérdezze meg az építésügyi kollégát, hogy szívességi alapon elvállalná-e a felsıbuszmegálló tervének az elkészítését. Futballpálya földmunkálatai: Dénes Kálmánné alpolgármester a futballpálya földmunkálataival kapcsolatban érdeklıdik, hogy a munkálatok befejezıdtek-e vagy ha nem, akkor az ügy hogyan áll? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a futballpálya földmunkálatai gyakorlatilag befejezıdtek. A munkálatok idején gyakran volt rossz az idı, ezért gyakran nem tudtak gépekkel rámenni az agyagos földre. Sajnos olyan mennyiségő humuszos földet nem tudtak a futballpályára hozni, amennyit az önkormányzat szeretett volna. A futballpályának a 2/3-ára sikerült egy réteg humuszt ráhordani. Az egész futballpálya el lett egyengetve, de az 1/3-a nincsen lefedve. A képviselı-társaimmal volt egy beszélgetés, ahol jelezték nekem, hogy a vállalkozó szakszerőtlen munkát végzett. Ezt a vállalkozóval megbeszéltem, azóta nem is jelentkezett a pénzért. Cseh János képviselı elmondja, hogy a futballpálya földmunkálataival kapcsolatosan egy forintot se fizessen az önkormányzat a vállalkozónak, mert nem a megállapodásnak megfelelıen végezte a munkát. Fehér Norbert képviselı két dolog van, amit szeretne a képviselı-testülettel megosztani. Az egyik, hogy a Terimpex üdülınél meg lett-e nézve az, hogy a közterületre hordják a földet. Ezzel igazából az a probléma, hogy a földet átnyomják a mőút felé. A másik dolog az lenne, hogy a kábeltévén az orvosi rendelı sorsáról illetve a következı tervezett lépésekrıl egy rövid tájékoztatást kellene adni a lakosságnak A tájékoztatásban ki kellene arra térni, hogy a képviselı-testület mit kísérelt meg Fenyvesi Béla orvosi rendelıjének a megszerzésére, miért nem sikerült, az orvosi rendelı ügyében milyen döntést hozott ma a képviselı-testület és az új orvosi rendelıben mit szeretne a képviselı-testület kialakítani. Adjunk e tárgyban egy tájékoztatást a lakosságnak. 12

13 Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a helyi újság következı számában az orvosi rendelı körül kialakult helyzetrıl meg fog jelenni egy cikk. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a következı testületi ülésre utána néz a Terimpex üdülı elıtt a közterületen zajló földmunkáknak. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr.Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Marton Róbertné képviselı Dénes Kálmánné képviselı 13

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. február 11-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter Szilágyi Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 8-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 8-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember 8-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. szeptember 14-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V K a k u c s K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a K é p v i s e lı- t e s t ü l e t e 2366 Kakucs, Fı utca 20. sz. Tel.: (29) 576-035 / fax: (29) 376-051 E-mail: hivatal@kakucs.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben