HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás"

Átírás

1 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Κapcsolattartó Káli Sándor polgármester, Miskolc, Városház tér 8., 3525, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel Fax Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információk a következő címen szerezhetők be: ECON-Trust Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Κapcsolattartó Erdei Gábor, Budapest, Váci út. 45. "Átrium Park" irodaház "B", 1134, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: ECON-Trust Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Κapcsolattartó Kovács Zsuzsanna, Budapest, Váci út. 45. "Átrium Park" irodaház "B", 1134, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ECON-Trust Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Κapcsolattartó Kovács Zsuzsanna, Budapest, Váci út. 45. "Átrium Park" irodaház "B", 1134, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel Fax I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Regionális vagy helyi iroda/hivatal. Általános közszolgáltatások. Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Beruházási hitel biztosítása összesen HUF, azaz tizenötmilliárd forint értékben, hitelszerződés formájában. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés. Szolgáltatási kategória 6. A teljesítés helye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, MAGYARORSZÁG 3532 Miskolc, Városház tér 8. NUTS-kód: HU311. II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása.

2 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk: II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: Beruházási hitel biztosítása összesen HUF, azaz tizenötmilliárd forint értékben, hitelszerződés formájában. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen. II.1.8) Részekre történő ajánlattétel: II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség: Beruházási hitel biztosítása összesen HUF, azaz tizenötmilliárd forint értékben. II.2.2) Vételi jog (opció): II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Az időtartam hónap(ok)ban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva). III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Zálogjog bejegyzése, cross default, pari passu, negatív pledge. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglaltak szerint. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Közös gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, azonban közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezőknek a vezető céget, és a jelentkezők nevében képviseletre és kötelezettségvállalásra jogosult tagot, személyt jelentkezésükben meg kell jelölni, illetve a szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt (1) bekezdésében, a 61.. (1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. b) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61.. (1) bekezdés a-c) pontjaiban, és a 62.. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak; Igazolási mód: A fenti kizáró okok tekintetében, a részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát

3 meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 104 (2) bekezdés szerint köteles a fenti kizáró okokról a jelentkezésében nyilatkozni, továbbá jogosult az igazolásokat, nyilatkozatokat a jelentkezésében benyújtani. Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredetinek, vagy hitelesített másolatnak kell lennie. Amennyiben részvételre jelentkező jelentkezésében az igazolásokat, nyilatkozatokat nem csatolta, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül köteles azokat csatolni, figyelemmel a Kbt. 63/A -ra. Alvállalkozók vonatkozásában - a Kbt (3) bekezdés alapján - a jelentkező (legalább bizonyító erejű magánokiratba foglalt) nyilatkozata csatolandó, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az a) pontban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell: P1.) A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt 3 lezárt üzleti év (2006., és évi) számviteli jogszabályok szerinti, könyvvizsgálói hitelesítési záradékkal ellátott (amennyiben annak készítésére jogszabályilag kötelezett) beszámolóját. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, abban az esetben legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát az elmúlt három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. P2.) A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát a évben a hitelkihelyezés nyomán kapott kamatok és kamatjellegű bevételeikről. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezők esetén minden tag, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: P1.) ha a mérleg szerinti eredménye a vizsgált évek bármelyikében negatív. (önálló megfelelés). P2.) ha nyilatkozatuk alapján, a évben a hitelkihelyezés nyomán kapott kamatok és kamatjellegű bevételek nem érik el a HUF. (együttes megfelelés). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell: M1) a 2006.; 2007.; években teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyával azonos (hitelkihelyezés) szállításainak ismertetését a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak szerinti módon, a Kbt. 67. (3) bekezdésének a) pontja alapján az alábbi adatok megadásával: teljesítés ideje (szerződéskötés ideje), a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, a hitel jellege, összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése, a hitel futamideje, a teljesítés szerződésszerű volt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) A Kbt. 67. (3) bekezdésének a) pontja alapján alkalmatlan a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttesen teljesítve), ha a 2006.;2007. és években nem rendelkezik évente legalább 15 milliárd forint összegű, melyből összesen legalább egy minimum 10 milliárd forint hitelkihelyezésre vonatkozó ügyletet is magában foglaló, a megrendelő(k) által pozitívan visszaigazolt (szerződésszerűen teljesített) hitel kihelyezési referenciával. III.2.4) Fenntartott szerződések:

4 III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: Igen. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Tv. III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája: Tárgyalásos. Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése: nem. IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során: Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem. IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok: 1. Kamatfelár. Súlyszám: Projektbírálati díj. Súlyszám: Szerződésmódosítási díj. Súlyszám: Elvárt biztosítékok szintje (a tőkekihelyezés + egy éves járulékai %-ban). Súlyszám: 20. IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében): A dokumentáció beszerzésének határideje: :00. Kell-e fizetni a dokumentációért: Ár: HUF. A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára ( HUF + Áfa) a Miskolc Holding Zrt-nek az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással teljesítendő. A befizetésen "Dokumentáció - Beruházási hitel - Miskolci Önkormányzat" megjelölést kell feltüntetni. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: :00. IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

5 VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a szerint teljes körben biztosítja. 2. A választott eljárásfajta alkalmazásának indoklása: A Kbt (2) bekezdés d) alapján a szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek előzetes meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szolgáltatás természete és a szolgáltatást nyújtó bankok piaci gyakorlata miatt a szerződéses feltételek teljes köre csak a tárgyalások útján alakítható ki. Az ajánlatkérő részére történő hitelnyújtás szerződéses feltételeit azok komplexitása miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni. A szerződés feltételeinek egyeztetésére csak tárgyalásos eljárás keretében van mód, és figyelemmel a hitelnyújtás által magában foglalt szolgáltatás jellegére, annak terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatos felelősség jellegének, mértékének meghatározása, a bank és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, kötelezettségeinek tisztázása szükségessé teszi a szerződéses feltételek tárgyalás formájában történő egyeztetését, mert csak ez biztosítja az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét. 3. Részvételi jelentkezések bontásának időpontja: (11:00), helye: ECON-TRUST Kft Budapest, Váci út 45. Átrium Park irodaház "B" VIII. em. tárgyaló. Jelenlétre jogosultak a Kbt (2) bekezdés szerint. 4. A Részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett ideje, helye: (11:00); ECON- TRUST Kft. MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park irodaház "B" VIII. em. tárgyaló. 5. A Kbt. 13. (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, mivel az alkalmasság feltételeit ajánlatkérő a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg. 6. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles nyilatkozni a Kbt (1) bekezdése szerint. A részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezőnek a Kbt (3) pontjában meghatározottak szerint kell eljárnia. A nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve akkor is csatolni kell, ha a válasza nemleges, azaz nem kíván a teljesítésbe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót bevonni. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételre jelentkező nem csatolja a fentiek szerinti nyilatkozatot. 7. Részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezőknek az érvényes jelentkezés feltételeként csatolniuk kell saját, valamint a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók vonatkozásában a letelepedés szerinti országban a cégjegyzésre jogosultságot igazoló kivonat, igazolás (magyarországi bejegyzésű társaság estén a hatályos cégadatok) szerint a jelen közbeszerzési eljárásban cégjegyzésre, illetve kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjének eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát). Amennyiben a részvételre jelentkező a jelen eljárásban meghatalmazott útján képviselteti magát, úgy a cégaláírási nyilatkozaton túlmenően az általa adott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, amelyből a meghatalmazott képviseleti jogosultságának terjedelme és aláírási mintája is kitűnik. 8. A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során benyújtandó igazolásokat - ahol eltérő előírást nem fogalmazott meg - az ajánlatkérő egyszerű másolatban is elfogadja. 9. A részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek legkésőbb a részvételi jelentkezési

6 határidő lejárta előtt 8 nappal, melyre az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal adja meg. 10. A részvételi jelentkezést a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, összefűzve, folyamatos oldalszámozással (és nem lapszámozással), minden oldalt szignálva és az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, egy eredeti, és kettő, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, sérülésmentesen meg nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételre jelentkezés lezárt külső csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Miskolc Város Önkormányzata "Beruházási hitel biztosítása összesen 15 milliárd forint, azaz tizenötmilliárd forint értékben, hitelszerződés formájában", és "Kizárólag a részvételi határidő lejártakor bontható fel!". A postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A/III. mellékeltben megadott helyen a részvételi határidőig sor kerül. A postai úton feladott ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni, hogy "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó". Ajánlatkérő a postán feladott, a részvételi jelentkezési határidő lejárta után beérkezett részvételi jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a postai úton, vagy más módon, késedelmesen beérkező részvételi jelentkezéseket - a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül - felbontatlanul, öt évig megőrzi. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat a részvételre jelentkezőket terheli. Az részvételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 11. Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elkészítése érdekében Dokumentációt készített, melynek az Ajánlatkérőtől történő közvetlen beszerzése az érvényes részvételi jelentkezés feltétele. Az ajánlatkérő a Részvételi jelentkezést segítő dokumentációt a részvételi jelentkezési határidő lejártának időpontjáig bocsátja a részvételre jelentkezők rendelkezésre, munkanapokon 9-15 óra, a részvételi határidő lejártának napján 9-11 óra között. A Kbt (3) szerint kérhető a dokumentáció megküldése. A dokumentációt az ajánlatkérő a részvételre jelentkező részére elektronikus úton is elküldi a részvételre jelentkező által megadott címre, a regisztrációt követően. A dokumentáció másra át nem ruházható. 12. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a gazdasági, pénzügyi vagy a műszaki, szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságot az részvételre jelentkezőre a felhívás III.2.2., illetve III.2.3. pontjában előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén részvételre jelentkezőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az erőforrás a Kbt. 4. 3/E. pontja szerint értendő. 13. A Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell ezen szervezetek cégjegyzésre, képviseletre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, valamint a részvételi jelentkezés leadási határidejét megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy a letelepedési ország szerinti nyilvántartás alapján kiállított, valamennyi hatályos nyilvántartott adatot tartalmazó kivonatot vagy igazolást eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában. 14. Az első tárgyalás időpontjáról és a tárgyalások menetéről az információkat a közvetlen ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. 15. Az ajánlatkérő a részvételi szakaszban keretszámot, illetve létszámot nem határoz meg, minden érvényes és alkalmas részvételre jelentkező részére a közvetlen ajánlattételi felhívást megküldi. 16. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezésben szereplő okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. -a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

7 17. Részvételre jelentkező, közös jelentkező cégeknek az érvényes jelentkezés feltételeként csatolniuk kell saját, valamint a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó cég vonatkozásában a cég valamennyi hatályos cégadatát tartalmazó, az illetékes cégbíróság vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs szolgálata által 60 napnál nem régebben kiadott cégokmányát eredeti vagy hiteles másolati formában. Magyarországon kívül letelepedett részvételre jelentkezőknek, illetőleg 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóiknak - amennyiben a letelepedési ország joga szerint ilyen igazolás, kivonat kiállítható - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásának a fentiekkel azonos feltételeket teljesítő okiratot, igazolást kell csatolnia a nyilvántartás adatairól eredeti vagy hitelesített másolati formában. 18. Konzorcium jelentkezése esetén a jelentkezéshez csatolni kell a konzorciumi tagok teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt együttműködési megállapodását, amelynek része az egyértelmű, egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatuk, a konzorciumi tagok közötti hatáskörök, feladatok megoszlásának, az általuk vállalt teljesítések arányának meghatározása, valamint szükség esetén valamely tagot a jelen közbeszerzési eljárásban való képviseletére feljogosító meghatalmazás. 19. A részvételi jelentkezést cégszerűen kell aláírni, konzorcium jelentkezése esetén a címlapot, a közös részvételi nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást minden résztvevő cég képviselőjének el kell látnia cégszerű aláírásával. 20. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség a részvételre jelentkezőket terheli. 21. Amennyiben a részvételre jelentkező, 10 % feletti alvállalkozója, vagy a Kbt. 65. (3) bekezdései szerinti szervezet cégadataiban a kivonat vagy az igazolás, vagy - magyarországi bejegyzésű társaság esetén - a részvételi jelentkezésben szereplő cégadatok alapján változásbejegyzési (vagy adatváltozás) eljárás van folyamatban, csatolni kell a változásra vonatkozó cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott változásbejegyzési nyomtatvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. 22. A részvételi jelentkezés részeként a részvételre jelentkezőnek csatolniuk kell a dokumentáció részvételi felhívás IV.3.3. pontjában foglalt ellenértéke megfizetésére vonatkozó igazolást egyszerű másolatban. 23. Az ajánlatok elbírálásának módszere: Valamennyi részszempont vonatkozásában a pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes szempontok értékelésekor a legjobb ajánlat (legalacsonyabb kamatfelár, legalacsonyabb projektbírálati díj, legalacsonyabb szerződésmódosítási díj, elvárt biztosítékok legalacsonyabb szintje) a maximális pontot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. A részszempontra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek. Az egyes értékelési szempontok 1-től 100-ig terjedő pontszámmal értékelhetőek, tehát a maximálisan adható pontszám: A 2. és 3. bírálati részszempont esetében a 0 ajánlat is értelmezhető. A 2. és 3. részszempontnál ez esetben a 0 ajánlatot tevő kapja a maximális pontot, míg a további ajánlattevők 1 pontot kapnak. 24. A nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőknek, a nem magyarországi letelepedésű alvállalkozóknak, és a nem magyarországi letelepedésű erőforrást nyújtó szervezeteknek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-e) pontokban foglalt kizáró okok igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. A Kbt. 63. (1) bekezdésének megfelelően,ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a részvételre jelentkező és az alvállalkozók nem tartoznak III pontban előírt kizáró okok hatálya alá. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:

8 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel Fax VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel Fax VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151355-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151360-2011:text:hu:html HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben