Válasz. Dr. Vida Gábor (MTA rendes tagja) Gyepterületek természetvédelmi gyepgazdálkodási vizsgálatai című akadémiai doktori értekezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válasz. Dr. Vida Gábor (MTA rendes tagja) Gyepterületek természetvédelmi gyepgazdálkodási vizsgálatai című akadémiai doktori értekezés"

Átírás

1 Válasz Dr. Vida Gábor (MTA rendes tagja) Gyepterületek természetvédelmi gyepgazdálkodási vizsgálatai című akadémiai doktori értekezés Opponensi bírálatára Elsősorban szeretném megköszönni, hogy az Akadémikus Úr a dolgozat bírálatát elvállalta és a bírálat megalkotásakor nem csak a dolgozatot, és annak sokoldalú megközelítését, hanem az ahhoz kötődő publikációs tevékenységemet is figyelembe vette. A bíráló alaposságát és figyelmességét jelzi, hogy mint egykori tanáromnak az is fontos, hogy az oktatási tevékenységemet is értékelje. Oktatói tevékenységemről alkotott véleménye megtisztelő számomra. A Bíráló első kérdésére, hogy a legértékesebb eredmények tekintetében a véletlennek mekkora szerepe volt és melyek ezek az eredmények, a következő választ adom Valóban a legértékesebb, legizgalmasabb eredmények a véletlennek köszönhetők. A véletlennek, amely egy felkészült, kíváncsi kutató figyelmének hátterében mindig meglapul, és ha érdekességre figyel fel, mintegy szimatot kap, akkor azonnal lecsap. Több eredmény is ebből született. A Tihanyi-félsziget Belső-tó melletti mintaterületén 1994-ben szinte csak kényszerből készítettem felvételeket, és 2001-ben, amikor újra ott jártam, villant be, hogy itt műveléság-váltás történt és a korábbi felvételek összehasonlításra alkalmasak lehetnek, amely által értékük hirtelen nagyra nőtt. A Poa humilis felfedezése szintén a véletlennek köszönhető, egy németországi úthoz kötődik. Böcker Professzor Úr az utazás során mellesleg megjelezte, hogy tömegesen található meg az autópálya mellett a Poa humilis. Alig vártam, hogy megálljunk és a hazánkban addig ritka, csak bükki adattal rendelkező taxont megismerhessem. Teljesen egyértelmű volt a fülecskék élén sorakozó szőrök tömege. Ezt követően az irodalomban kinyomoztam a hazai félrehatározás okát is. Soó nagyszabású 1973-as művében a faj jellemzésekor a fülecske helyett véletlenül a pillás élű nyelvecske szerepelt, mint jó morfológiai bélyeg (Soó 1973). Ez került be a későbbi határozókba, ami azért nehezítette meg a meghatározást, mert pont a Poa humilis nyelvecskéje a Poa taxonok között a legcsupaszabb (K. Szabó et al. 2004, Papp et al. 1999). Felismerve ezt a jó és könnyen azonosítható morfológiai sajátságot, hazafelé jövet sok parkolóban megállva teszteltem és mindenhol találkoztam a növénnyel. (K. Szabó Zs., Papp M., Penksza K., Nyakas A. (2004): Eltérő vízellátottságú homoki élőhelyek Poa taxonjainak összehasonlító morfológiai vizsgálata. Tájökológiai Lapok 2(2): Papp M., K. Szabó. Zs., Hamvas M. (1999): Összehasonlító alaktani és antómia vizsgálatok a Poa pratensis L. és a Poa angustifolia L: hajtásain. Kanitzia 7: Soó R. (1973): A magyar flóra és vegetáció rendszertani - növényföldrajzi kézikönyve V. (Synopsis

2 Systematico-Geobotanica Florae Vegetationisque Hungariae V). Akadémiai Kiadó, Budapest.) A Festuca pseudovaginata felfedezése is részben véletlen volt. Tuba Zoltán professzor úr kérésének tettem eleget, amikor 1999-ben a következő évi homoki mikrokvadrátok felvételi helyének kijelölésére elküldött a Tecelegelőre. Ott teljesen kiszáradt sima levelű Festuca töveket találva megörültem, hogy a Festuca vaginata subsp. domini-t végre megtaláltam (Domin 1929, 1930, Dostal 1989), de a hosszú szálka zavaró volt nála. A herbáriumi kutatások során és a morfotaxonómia vizsgálatok során (Verseczki és Wichmann 2003) pedig kiderült, hogy az alfaj egy robosztus növény, aminek valójában nincs szálkája, csak a külső toklász kihegyezett és ez tűnhet szálkának. A következő lépés Tatárszentgyörgyön volt, amikor 2000 áprilisának közepén kora tavaszi növényeket kerestünk és virágzó Festuca mező fogadott. Kiderült, hogy mindegyik egyed hosszú szálkájú, nem hamvas zöld, de sima levelekkel rendelkezik, itt is előfordult tömegesen a Tece-legelőn elsőként megtalált és új fajként 2003-ban leírt Festuca pseudovaginata. A Festuca vaginata töveknek a virágzata ekkor még csak kialakulóban volt. (Domin, K. (1929): Schedae ad Floram Cechoslovenicam exiccatum. - Acta Bot. Bohemica 8: Domin, K. (1930): Schedae ad Floram Cechoslovenicam exiccatum II. (Genus Festucarum v. Krajina exposuit) - Acta Bot. Bohemica 9: Dostal, J. (1989): Nová Kvétana CSSR.-Academia Praha. 2: Verseczki N., Wichmann B. (2003): Morfotaxonómiai és Molekuláris vizsgálatok a Festuca nemzetség ovinae csoportjának néhány faján. TDK dolgozat.) A Bevezetés c. fejezetben nem ártott volna definiálni a magyar nyelvben használt fogalmakat a füves területek megnevezésében: gyep, rét, mező, legelő, pázsit, puszta, stb. megjegyzésre a következő a válaszom. Terveztem egy olyan részt, ami a definíciókat és az egyes területek rövidítéseit tartalmazta volna, de attól tartottam, hogy ez a dolgozat követhetőségét nagyban megnehezíti, így végül lemondtam róla. A fogalmakat a gyepgazdálkodási irodalmak alapján Szemán (2006), Vinczeffy (1993), Barcsák (2004), Tasi (2011) meghatározása szerint használtam. (Barcsák Z. (2004): Biogyep-gazdálkodás Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. Tasi J. (2011): Gyepgazdálkodás. Szent István Egyetem, Gödöllő 120. Szemán L. (2006): Gyepgazdálkodási módszertan. Egyetemi jegyzet, Szent István Egyetem, Gödöllő 123. Vinczeffy I. (1993b): Legelő és gyepgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest.) A Különböző megfogalmazásokban is vannak eltérések, példaként említeném, hogy a gyepnek, mint alapfogalomnak számos definícióját írták le a szakirodalmakban különböző nézőpontból (Baskay 1966, Barcsák et al. 1978, Szemán 2006, Nagy 2009, Tasi 2011, Török et al. 2013). Elfogadható és minden megközelítésnek eleget tesz, hogy ha egy területet, amelyet többségében évelő pázsitfűfélék borítanak, besoroljuk a gyepek valamelyik csoportjába, tehát a gyep fogalma elválaszthatatlan a pázsitfüvektől.

3 (Barcsák Z.-Baskay Tóth B.-Prieger K. (1978): Gyeptermesztés és hasznosítás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 339. Baskay Tóth B. (1966): Legelő- és rétművelés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 370. Nagy G. (2007): A magyar gyepgazdálkodás 50 éve tanulsága mai gyakorlat számára Gyepgazdálkodási ankét. Szent István Egyetem, Gödöllő, Török G., Bajnok M., Szentes Sz., Tasi J. (2013): Az időjárási tényezők és a hasznosítási rendszerek hatása a terméshozamra és a minőségre néhány pázsitfűfaj esetén. Gyepgazdálkodási Közlemények. (in press)) Báldi András Opponensemhez hasonlóan a Bíráló a mintaterületek tekintetében érez hiányosságot. Véleménye szerint csak a nyugati és a déli Dunántúl, különösen annak savanyú-talajú típusait lehetne a mintákból hiányolni. Ezt a hiányt a jövőben igyekszünk pótolni. A Bíráló a dolgozat számos ábrájával kapcsolatban tesz észrevételt. Az első a ábra, ahol véleménye szerint érdemes lett volna feltüntetni, hogy az egyéb kategórián hányféle faj osztozik. A 6. ábrán pl. a Balaton-felvidéken készült felvételek találhatók. A magyar szürke szarvasmarha legelőkön az egyéb kategóriába 186 faj, a lólegelők esetében 102, a juhlegelőkön 63 faj sorolható. A látszólag jelentős florisztikai eltérés ellenére az ábrán, illetve az ábrákon a leggyakoribb 10 faj van feltüntetve, amelyek azonosak, csak a sorrendek különböznek, a magyar szürke szarvasmarha legelők esetében 52%-os, a juhlegelőkön 60%-os a lólegelőkön 63%-os gyakoriságot mutatnak. A sorrendeket vizsgálva a Festuca arundinacea és a Festuca pseudovina a leggyakoribb faj, illetve a lólegelőkön az Achillea collina. A Bíráló észrevétele, hogy az egyéb fajok kategóriáját mely taxonok alkotják. A ábrán a fajkészletek mögött szintén a 6. ábrának megfelelő arányok húzódnak meg. Több ábrán (11., 17., 66., 68., ) a fajnevek olvashatatlanok. Elfogadom a Bíráló javaslatát. A neveket számmal helyettesítve, vagy az ábrákat teljes oldal terjedelműre növelve kellett volna elkészíteni. Az ábrák láttán elgondolkodtató, hogy a legelő állat növényzet kapcsolatban (melynek kifejtésére a későbbiekben van utalás) mennyiben meghatározó az ember szerepe. Más szóval az adott hely határozza-e meg, hogy ott mely állat legeltetése célszerűbb akár gazdasági, akár természetvédelmi célból. A Bíráló fenti kérdésére a következő a válaszom. Az, hogy a legelőn milyen állatfajjal legeltetnek alapvetően a gyepek adottságaitól függ. A nagyobb hozamú legelőkre a szarvasmarha, a kis hozamú legelőkre a juh kerül. A cserjés területre a kecske jelent jó megoldást. Valamint több vizsgálat azt támasztja alá, hogy több állatfajjal is történjen egyszerre a legeltetés, mert a különböző állatfajok eltérő legeltetési szokásai következtében a gyep még változatosabb lett, diverzebbé válik. A gyepek hozamakor a domináns fajoknak nagy szer jut, de a növényi összetételt az egyéb növények jelenléte is befolyásolják. A gyepek természetvédelmi célú vizsgálatainál a kaszálás mellett a legeltetésnek meghatározó szerepe van.. A Nemzeti Parkok a fajösszetétel figyelembe vétele mellett a gyepek természetvédelmi értékeinek a fenntartása, megtartása vagy visszaalakítása is fontos cél. A kezelés során a természetvédelmi célnak megfelelően történhet a legelő állat kiválasztása, ami

4 nem zárja ki a gazdasági érdekek érvényesülését sem. Jó példa pl. a Pro Vertes által végzett munka. Az alapítvány által legeltetett területeken pl. kevés tisztító kaszálással kiegészítve kizárólag a legeltetéssel történik a kezelés. Ennek eredményeként az eltelt 2 év alatt a bivalyokkal a Solidago egyedeket teljes mértékben vissza tudták szorítani vagy el is tűntetni a területekről. Az 54.oldalon felsorolt ritka és védett taxonok közé valóban véletlenül került be az idegenhonos Ptelea trifoliata. A harmadik alfejezetből a Bíráló kiemeli azt a részt, ami a vizsgált területek diverzitásásával foglalkozik, a vegetáció cönológiai mikroszerkezetének elemzésére alkalmas és kiemelendő tényezőnek tartja a hosszabb távú (8-10 éves) vizsgálatokat. Ezzel a bíráló megerősíti azt az elképzelésemet, hogy ezeket a vizsgálatokat a jövőben is szándékozom folytatni. Az új fajként leírt Festuca pseudovaginata esetében a bíráló hiányolta a species definíciót. Ez a következő: A növény zsombékol, tarackot nem fejleszt. A szár cm magas, csupasz. A tőlevelek csupaszak, világoszöldek, nem hamvasak. A tőlevelek felülete sima. A levélhüvelyek csupaszok, bordázottak. A nyelvecske keskeny, kicsípett, éle pillás (0,1 0,2 mm hosszú). A levélhüvely nyitott. A tőlevél 0,3 0,6 mm széles. A tőlevélnek három erőteljesebb és négy gyenge ere van. A tőlevél összefüggő szklerenchimagyűrűvel rendelkezik. A szklerenchimagyűrű rendkívül vastag, a mezofillum felé nem egyenletes. A fiatal levelekben szakadozott szklerenchimagyűrű is megfigyelhető. A szárlevelek összegöngyöltek. A virágzat 5 8,5 cm. A bugaágak gyengén érdes szőrűek. A füzérkék 5 7,1 mm hosszúak, 3 6 virágúak. Az alsó pelyva 2,9 3,2 mm, a felső pelyva 3,9 4,1 mm hosszú. A külső toklász éle és csúcsa érdes szőrű. A külső toklász 4 6,5 mm, a belső toklász 4,1 5 mm hosszú. A külső toklász szálkája 1,2 1,8 mm. A magház csupasz. A szemtermés barázdált, 2,5 3 mm hosszú. Tervezem-e a taxon további vizsgálatát, tenyészkerti vizsgálatát, esetleges átmeneti (hibridizáció) formák felkutatását, és különösen a kromoszóma-szám megállapítását? A kérdésre a következőt tudom reagálni. A munkát tovább folytattuk. Született egy molekuláris genetikai szakdolgozat is, Wichmann Barnabás és a Verseczki Nikoletta szerzőségével, amiben megállapításra került többek között, hogy a faj tetraplodid. Tehát a bírálónak a megérzése a Festuca vaginata-ról egyértelmű, és egy feltételezhetően fiatal, új fajról van szó, nem lennék meglepve egy tetraploid kromoszómaszám megállapításától, ami egyben magyarázatot is adna a kialakult(?) reproduktív izolációra, s ezzel a faji színtű elkülönülésre, igaz. Ezen túl a dolgozat eredményei, ha minden részletében nem is kerültek publikálásra, bemutatásra kerültek, Heszky László akadémiai székfoglaló előadásában is. Külön köszönöm, hogy a bíráló az oktatási munkám mellett egyéb tevékenységemet is nyomon követte, figyelemre méltónak tartotta a szikes puszta fenntarthatóságával kapcsolatos versemet is. Jelezte, hogy nem csatoltam a dolgozathoz. Ezt a bírálat végén most pótlólag mellékelem.

5 Szeretném még egyszer megköszönni Opponensem bírálatát, építő jellegű észrevételeit, javításait, kritikai megjegyzéseit. Ezeket igyekszem a jövőben beépíteni a munkámba, az adatok publikálása vagy a prezentálása során. Budapest, március 26. Dr. Penksza Károly Melléklet: Az Artemisio-Festucetum pseudovinae (ürmös puszta) fenntartójának bánata Szikes pusztán birka béget, Elcsenték a jó ebédet. Kaszálóra nem futhat Ő, Ecset pázsit ott a menő. Szóra rezdül birka ajka, Mert a füvet nyalogatja. Kicsit érdes, bár oly édes, Szikes padka, nem túl széles. Oda toppan szürkemarha, Az egészet leharapja. Birka szeme könnybe lábad, Hord el innen gyorsan lábad! Tudd meg Te nagy szürke állat, Eltévesztetted a házat. Veresnadrág csenkesz sziget, Fenntartása minket illet. Penksza Károly

GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI

GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI (LEGELŐK, KASZÁLÓK, FÁS LEGELŐK, FELHAGYOTT, ILLETVE VETETT GYEPEK, GYEPTÖREDÉKEK FLORISZTIKAI, CÖNOLÓGIAI, GYEPGAZDÁLKODÁSI ÉRTÉKELÉSE, ÉLŐHELY-

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése DOKTORI ÉRTEKEZÉS Treerné Windisch Mária Készült a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. Szerkesztette: Dombos Miklós és Lakner Gábor 1 2 6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE. SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE Doktori értekezés Magyar Ilona Enikő Gödöllő 2009. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT HOCK FERENC, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK BI, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, e-mail: hockf@elte.hu

Részletesebben

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr Juhász Lajos A valamikori legeltetési rend és a pásztorok

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE BABAI DÁNIEL Pécsi Tudományegyetem BEVEZETŐ Előszó A tavak sorsa sokáig az volt, hogy eltűnjenek. Hogy örökre lehunyják égre tekintő tükrös szemeiket.

Részletesebben

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN Írta: Harsányi László Kovács Róbert Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN NONPROFIT KUTATÓCSOPORT BUDAPEST, 2002 A kutatásnak

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA egyetemi tanár, MTA doktora Témavezető:

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Magyar Tudomány. a zootaxonómia erőforrásai Vendégszerkesztő: Vásárhelyi Tamás

Magyar Tudomány. a zootaxonómia erőforrásai Vendégszerkesztő: Vásárhelyi Tamás Magyar Tudomány a zootaxonómia erőforrásai Vendégszerkesztő: Vásárhelyi Tamás Árpád fejedelem Modellek matematikán innen és túl Megújuló energiafajták 2007 11 1375 Magyar Tudomány 2007/11 A Magyar Tudományos

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34 1 A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 34 2 A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. Publications of the Museums of the County Békés 34. Mitteilungen der Museen des Komitates Békés 34. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTETTE: BARANYAI

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

Hálózatok az ökológiában

Hálózatok az ökológiában Szegedi Ökológiai Napok 2004 Hálózatok az ökológiában Szeged 2004. november 25-26. Hálózatok az ökológiában Szerkesztette: Körmöczi László Kiadja: Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszéke 2004 Tartalom

Részletesebben

BAJOR-LAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN

BAJOR-LAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN BAJORLAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2014 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Pásztor Adél Ellenszélben

Pásztor Adél Ellenszélben Pásztor Adél Ellenszélben Iskolázottsági egyenlőtlenségek a kisebbségi magyar fiatalok körében a rendszerváltozást követően Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Gazsó Ferenc A bíráló bizottság

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében KÉSZÍTETTE: BARANYI ARANKA GÖDÖLLŐ 2003 A DOKTORI ISKOLA MEGNEVEZÉSE:

Részletesebben

Válasz Botta-Dukát Zoltán, MTA doktora bírálatára

Válasz Botta-Dukát Zoltán, MTA doktora bírálatára Válasz Botta-Dukát Zoltán, MTA doktora bírálatára Köszönöm opponensemnek hogy elvállalta értekezésem bírálatát. Először bírálómnak a dolgozat szerkezetével kapcsolatos megjegyzésére szeretnék röviden reagálni.

Részletesebben