VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP."

Átírás

1 VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. TERMÉrSTTÜDöMÁHYT. TÁÍ 8UÍAT * Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési dij: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Meaoloiii miiiob szerdái és szonmai. Kéziratokat a szerkesztőség n AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Meghívó Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Tárgysorozat. 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvhitelesitők és jegyző kiküldése. 3. Szavazatszedö-bizottság kiküldése. 4. Emlékbeszéd, néhai gróf Bethlen András alelnök fölött; tartja Miklós Ödön. 5. Néhai Wodianer Albert báró végrendeleti intézkedéseinek bejelentése és az igazgató-választmány javaslatai e tárgyban. 6. Az igazgató-válaszmány jelentése az ik évi egyesületi működésről, 7. Tagok mozgalma az elmúlt egyesületi évben. 8. Számvizsgáló-bizottság és az igazgató-választmány jelentése, az év zárszámadása, vagyoni kezelése és vagyon-álíapotáról. 9. Üzletrészek jegyzése az Országos Központi Hitelszövetkezet"-, Hangya" és Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté K -nél. 10. Az évi költségvetés megállapítása. 11. Egyesületi III. alelnök választása, a választási cziklusból hátralevő két évre. (Alapszabály 26..). 12. Kisorolt és'elhunyt 15 igazgatóválasztmányi tag helyébe, 15 igazgatóválasztmányi tag választása. (Alapszab. 35..) 13. Számvizsgáló-bizottságba 5 tag választása. (Alapsz. 62..) 14. Az OMGE. tagjainak az igaz- 1898, évi rendes közgyűlésére, gató-választmány utján a közgyűlés elé mely november hő 27-én, azaz vasárnap terjesztett és irásba foglalt beadványai.*) délelőtt 10 órakor fog a Köztelek nagytermében Gróf Dessewffy Aurél s. k. megtartatni. *) Hogy a tagok beadványai és indítványai a közgyűlés elé- vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a közgyűlés megtartása előtt legalább 10 nappal az elnökhöz, vagy annak helyetteséhez, vagy az igazgatóhoz I. Mezőgazdasági Országos Kiállítás Szegeden. A szegedi országos mezőgazdasági kiállítás rendezése egyesületi tagjaink közül többeket foglalkoztatván, tájékoztatásul jónak látjuk az egyes csoportok rendező-bizottságainak ülésrendjét e helyen is közölni. Legközelebb a következő csoportok rendező-bizottságai tartanak ülést a Köztélken : november hó 8-án d. e. 10 óra: lókiállitás rendező-bizottsága. november hó 9-én d. e. 10 óra: sertéskiállitás rendező-bizottsága. november hó 9-én d. u. 4 óra : szőlészeti és borászati kiállítás rendező-bizottsága. november hó 10-én d. u. 5 óra: szarvasmarhakiállitás rendezőbizottsága. november hó 12-én d. u. 4 óra: gyümölcs- és kertészeti kiállítás rendező-bizottsága. Gróf Festetits Györgynek Keszthelyen emelendő szobrára f. é., október havában adakoztak : Magocsi Károly.. 2*50 frt Papp András... 1" Tomcsányi Lajos.. 2" B Mezey Gyula... 2" id. Rédly Gyula..!, Kodolányi Antal Percze Rókus... 1* Meller Hugó... ] >.. Fromm Antal... 3" Inkey László... 5' Sztankovits, Mihály. 1'50 Molnnár Lajos.. 2. Összesen 27' frt A mult hóban kimutatott gyűjtés eredménye p 40 Okt. 31-ig befolyt összesen frt évi október hóban befizetett alapítványi kamatok és tagsági évdijak nyugtázása. I. Alapítványi kamatok. k Befizetett álapitv. kamat 1898-ra. Beniezky Ádám II. Évdijak. Befizetett hátralékok : Bene József 40 kor., Fischer Károly 20 kor., Fischer Antal 40 kor. Gálffy János 4 kor., Király Sándor 30 kor., Vajda Andor 40 kor., ifj. gróf Zichy János 20 kór., gr. Zichy Vladimír 50 korona. befizetve 1898-ra. Beller János, Bene József, Czeglédi Tivadar, Fehér Amadé, Fischer Károly, Fischer Antal, Gálffy János, Geist Gáspár, Glück, Venczel, Guoth Ágoston, Gaszner Károly, Horváth Pál, Hübner Bezső lovag, Jeszenszky Pál,, Király Sándor, Lalmer László, N. Naláczy Géza, Piacsek István, Pick Manó, Szulyoszky Aurél, Szobotka Henrik, Vajda Andor, Wagner Ernő, ifj. gr. Zichy János, gr. Zichy Wladimir korona. Eisler Miksa 5 korona. Siroky' Ferencz, Szémes Árpád, Töttösy Andor, Weinberger Artúr, korona. Előrefizetve : Balogh Kálmán, Eisler Miksa, Horthy Gyula, Siroky Ferencz, Tarajossy Sándor, Vajda Pál, kor. Töttösy Andor 6 kor. 20 fii., Vajda Andor 6 kor. 20 fill., Weinberger Artúr 10 kor., gr. Zichy Wladimir 6 kor. 40 fillér. ím lucerna U h e r e stb. magvakat a legmagasabb napi árakon. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31 Mai számunk 30 oldal.

2 1604 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. Felhívás a Festetits-szoborra ' való adakozásra. Szobrot akarunk emelni egy, az Egek kegyelméből való, igaz magyar ember emlékének, a ki száz esztendővel ezelőtt a magyar mezőgazdasági szakoktatásnak vetette meg az alapját. Száz évvel ezelőtt alapította tolnai gróf Festetits György a keszthelyi Georgikont; nemcsak a mezőgazdasági kultúrának volt ez alapvető intézménye, itt húzódott meg a magyar nyelvkultura ügyei is. Szegény, édes anyanyelvünket akkor még a mesterséges fészek melegében kellett ápolgatni. A kezdeményezés alapvető munkája a köznek minden elhanyagolt terén érdem még akkor ís, ha az elvetett magvak ki nem kelnek. Ám abból amagból, a melyet Festetits elvetett és gondozott, terebélyes fa fejlődött ki ; abból az eszméből, amelynek ö életet adott, a magyar mezőgazdasági szakoktatásnak egész korszaka született meg. Mi ennek az uj korszaknak már áldásait is élvezzük, ö még csak a munka fáradalmait érezte. Mi már tapasztaljuk, hogy a szaktudás erőt ad nekünk a haladáshoz vagy legalább a csapások ellen való küzdelemhez; Ö csak hitte még ezt; de ez az Ö nemes hite kellett ahhoz, hogy valami legyen belőlünk. Ne engedjünk nyomtalanul elfutni egy századot az ö porladozó hamvai fölött!. A Festetits-szobor bizottság megalakult s már meg is inditotta gyűjtéseit a nemes férfiú emlékének emelendő.emlékszobor-alap javára. Az adakozásra való lelkes felhivást lapunk mai számának mellékletében veszik olvasóink. Nincs mit hozzátennünk. Mi reméljük, hogy a magyar gazdaközönség jó szívvel fogja támogatni a kegyeletes terv megvalósitását. Reméljük és hiszszük, hogy a közadakozás kincseiből jut egy szoborravaló azon férfiú megörökítésére is, ki ériünk annyit áldozott és munkálkodott s kinek kultura fel- életczélja a mezőgazdasági virágoztatása volt! Baja-Báttaszék. Egy monstre-küldöttség tisztelgett a miniszterelnöknél és a kereskedelemügyi miniszternél a mult héten a baja-báttaszéki vasúti Összeköttetés létesítése ügyében. Az érdekeltek ezen mozgalma nagyon megérdemli a közfigyelmet, mert sokkal nagyobb jelentőséggel bir ez á kérdés, a mint azt az első pillanatban.hinnők. Nem egy viezinális jelentőségű vasút kiépítéséről van szó, mely talán lehet, hogy az érdekelt vidék gazdasági fejlődésére nagy fontossággal, birhat, de országos érdekek mellett csak másodsorban jöhet tekintetbe, hanem égy oly kiváló jelentőségű vasúti összeköttetés létesítését czélozza e mozgalom, a mely nemcsak az érdekelt vidék, de az egész ország jövő közgazdaságának fejlődésére kihat. A tisztelgő küldöttség által átnyújtott memerandum korántsem mond el mindent ez'en nagy kérdés megválósitása érdekében, a mint hogy egy szűk memorandum keretében ez el sem mondható. Ezen vasúti összeköttetés jövő, közgazdaságunk fejlődésének oly perspektíváit tárja elénk, a melyek részletei még nem is domborulhatnak ki elég világos körvonalakban lelki- szemeink előtt. Az OMGE." még 1896-ban állást foglalt e kérdésben, a midőn ezen fontos vasúti összeköttetés létesítése tárgyában felirt a kereskedelemügyi miniszterhez; Azóta, de addig is számtalan testület és hatóság sürgette a vasúti összeköttetés létesítését, mindezideig azonban minden siker, sőt a közeli megvalósulás reménye nélkül is, a njennyiben az államvasutak 123 milliós beruházási kölcsönében a baja-báttaszéki vasúti összeköttetés létesítésére szükséges összeg benn nem foglaltatik. Épp ezen-körülmény volt az, amely az érdekelteket egy újabb akczió megindítására ösztökélte és amely akcziónak folyománya volt a küldöttség tisztelgése a minisztereknél. Az itt nyert válaszok nem sok reményre jogosítanak, amennyiben a szokásos formák betartásával semmi pozitív dolgot nem Ígértek. A, miniszteri válaszok elismerik a kérdés fontosságát, de egyik sem hangsúlyozza a kiépítés sürgps szükségességét. Vigasztalóul szolgálhat talán az, bogy Baján ez ügyben október hó 2-án megtartott értekezlet azon határozatot hozta, hogy amenynyíben a kormány a vasút rövid időn belül való kiépítését kilátásba nem helyezné, ugy a helyi érdekeltség fogja azt kiépíteni. Ez azonban felette nagy nehézségekbe ütközik, amennyiben nemcsak arról van itt szó, hogy ezen kilométeres vasúti összeköttetés létesíttessék, hanem arról is, hogy egész vasúti forgalmi politikánk ezen összeköttetés figyelembevételével irányittassék. Mert ha a vonatok menetrendje egészen meg nerii változik, hogyha az összeköttetés nem olyan, amely a Tisza-Duna-köze, a Tiszántúl és Erdély nyugat felé irányuló forgalmának ezen transverzális uton való lebonyolítását lehetővé teszi, akkor ezen összeköttetés létesítésének gyakorlati eredménye nincs. Ha pedig a kormány az összeköttetés létesítése esetén hajlandó mindezen változta^ tásokat a vasúti forgalomban keresztülvinni; a csatlakozásokat és összeköttetéseket.ezen transverzális 1 forgalom létesítése érdekében átalakítani, ugy nincs értelme annak, hogy ezen rövid pálya idegen kéz birtokában legyen akkor, a midőn ugy jobbról, mint balról államvasuti hálózat venné ezt körül. Itt nem is pénzkérdésről van szó. Abból a 123 millió frt áliamvasuti kölcsönből bőven kikerült volna ezen rövid vasúti összeköttetés kiépítése, vagy ha ebből nem, ugy ezerí összegnek erre a czélra 7 millió forinttal való megtoldása ellen senki sem emelhetett -volna pénzügyi szempontokból szót. Biztos tudomásunk is van arról, hogy ezen vasúti összeköttetés' létesítése tényleg tervbe is volt véve ezen áliamvasuti kölcsön keretében, elkellett azonban azt az utolsó pillanatban ejteni, azon érdekek ujabb érvényesülése folytán, a melyek az ország egész forgalmának Budapestre való központosítása mellett küzdenek. Tudjuk, hogy mely indokok voltak azok, a melyek egész kereskedelmi forgalmunknak központosítását vonták maguk után. A főváros anyagi fejlődésének mesterséges uton való elősegítése és ez által egy nagy ós hatalmas. kereskedelmi góczpont létesítése volt az a czél, a melyet forgalmunk ezen központosításával elérni akartak. Tagadhatatlan, hogy a főváros anyagi fejlődésére ezen központosítás igen előnyösen hatott; tény azonban az is, hogy az egészben véve a vidék' rovására történt anélkül, hogy Budapest azzá a világkereskedelmi góczponttá fejlődött volna, amely ideálja volt azoknak, akik ezen központosítást létesítették. I A főváros gazdagodott és fejlődött, a vidék azonban stagnál, sem ipara, sem kereskedelme önálló fejlődéssel sem bir, és igy nem is fejlődhettek vidéki városaink azon ipari és kereskedelmi góczpontokká, amelyekre a jelen változott viszonyok között minden országnak ugy gazdasági mint szocziális fejlődése tekintetében feltétlenül szüksége van. Mert mit ér az, ha egy nagy forgalommal és nagy gazdagsággal bíró városunk van, amely azonban az egész ország életnedvével táplálkozik és azt teljesen el is fogyasztja, ugy, hogy ezen táplálkozás a vidék rovására történik. A központ is csak akkor bírja a vidékben reális és állandó bázisát fejlődésének, ha az teljesen ki nem merül, mert ha a vidék minden fejlődésének a központ mesterséges fejlesztése utján gátat emelünk, ugy el fog következni az az idő, a midőn a kimerült vidék a központot kellően táplálni megszűnik és nemcsak a vidéken, de a központban is beáll a természetszerű stagnáczió. És hogy ennek bekövetkezése nincsen távol, sőt hogy talán ezen állapot a fővárosra nézve már be is állott, következtetést vonhatunk a főváros kereskedelmének azon általános pangásából, a mely közpanasz tárgyát képezi. Az üzlettelenségnek az oka a vidék szegénysége és a vállalkozási kedv, hiánya, a mely utóbbi is azonban előbbire vezethető vissza. Nagyon is megfontolandó momentum ez épp forgalmi politikánk tekintetéből, a mely elsősorban okozója volt annak, hogy a vidék kereskedelme és ipara fejlődni nem bir. Mert általában nem csak az a baja közlekedési politikánknak, hogy az Budapestre van köpontositva, hanem az is, hogy az főként a nemzetközi forgalmat veszi figyelembe és kedvezményezi, mindenkor a belforgalom rovására. Mert daczára tekintélyes vasúti hálózatunknak, a belforgalom gyors és olcsó lebonyolítására vasúti politikánk gondot jóformán alig fordít; s a legnagyobb tarifális abszurditások léteznek a kiviteli, behozatali, és illetve a belföldi forgalom viteldijai között. Az olasz bor, a román és orosz buza és kukoricza a behozatalnál tekintélyes refakcziónális kedvezményeket élvez ugy a vízen, mind vasúton. A lisztet olcsóbban szállíthatják a budapesti malmok Fiúméba, mint a debreczeni malom saját lisztjét pl. Sárosba. Ügyanugy van ez pl. a szeszszel, az állati terményekkel és mindennel, ugy, hogy épp ez is egyik oka annak, hogy belfogyasztásunk fejlődni nem bir, amennyiben saját termelte terményeinket sokkal drágábban vagyunk kénytelenek megfizetni, mint a külföldi fogyasztók, a hova pedig- tulajdonképp csak fölöslegünknek kellene gravitálni. A baja-báttaszéki vasúti összeköttetés létesitésenek a szükségessége éppen ezen belforgalom könnyű és olcsó lebonyolítása szempontjából különösen kézen fekvő. A Duna Magyarország déli részét két, jóformán egyenlő részre osztja, amely két résznek egymással való közlekedése a legnagyobb nehézségekbe ütközik és illetve nagy, költséggel jár. Úgyannyira, hogy pl. a Tiszántúl sokkalta könnyebben közlekedhetik Ausztriával, mint á Dunántullal, noha alig 100 kilométernyi távolság választja el egymástól. Mert, mig Ausztria felé köteléki díjszabások vannak, addig ezen két vidék egymással csakis Budapesten át, vagy nyáron még nagyobb kerülővel a Gombos-Dálya és Eszéken át kőzlekedhetik. A baja-battaszéki vasúti összeköttetés kiépítése ezen két nagy vidékét az országnak 150 egész 300 kilométerrel rövidebb vonallal kötné össz.e, mint az eddigi kommunikácziók bármelyike. Ez vasúti fuvarban métermázsánként krajczárnyi megtakarítást jelent, a mi a jelenlegi árakban tényleg kifejezésre is jut. Mert mig pl. Báttaszékről Ciliibe egy kocsi rakomány ára 97 frt, Bajáról, ezen létesítendő

3 89. SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HO vasúti összeköttetés másik végállomásáról 130 frt- Báttaszékről Gráczba 95 frt, Bajáról ugyanoda 115 frt ; Báttaszékről Klagenfurtba 113 frt, Bajáról ugyanoda 138 frt ; Báttaszékről Vili aehb a 117 frt, Bajáról ugyanoda 148 frt; Báttaszékről Fiúméba 85 frt, Bajáról ugyauoda 115 frt. Báttaszékről Marburgba 88 frt, Bajáról ugyanoda 118 frt stb. De a jó összeköttetés hiányának hátrányai a szénárakban is kifejezésre jutnak, amennyiben a tolna- és baranyamegyei szénárak a báesmegyei szénárakhoz képest krral is differálnak, a szerint, a mint a dunai közlekedés szabad vagy sem, mert van eset rá,; hogy ezen nagy vidék szénszükségletét a Duna zajlása folytán csakis Budapesten át szerezheti be; már pedig éppen ezen a szénszükséglet gyors, olcsó és biztos beszerzése bir az Alföldre nézve kiváló fontossággal, mert mindaddig, a mig ezen nagy vidék kielégítéséről épp a dunántuli szénmedenczék könnyű hozzáférhetővé tétele utján nem gondoskodunk, mindaddig az Alföldön ipar fejlődéséről ábrándozni igen, de komolyan beszélni < nem lehet. Hogy pedig ugy szocziális, mint társadalmi szempontból mily nagy fontosságú kérdés az Alföldön az iparnak meghonosítása, az épp általunk annyiszor lett hangsúlyozva, hogy annak bővebb indokolása épp e miatt fölösleges. De ha nemcsak belforgalmi szempontból tekintjük ezen vasúti összeköttetés lótesitésének a kérdését, hanem a kiviteli forgalom szempontjából is, ugy akkor is ennek mielőbbi megvalósítása mellett kell állást foglalnunk. Erdélynek a Tiszántúl déli, bácsmegyei részének, egyszóval az ország legtermékenyebb vidékeinek kiviteli forgalma nyugat felé gravitál és a legtermészetesebb irányt képezné ezen transverzális két ut, amelyek egyike Nagyváradon át, másika Aradon át vezet és Szegednél sarkalik össze. Sőt az egész keleti országrósz a magyar tenger felé irányuló forgalmát is a legrövidebb uton ezen két irányban bonyolíthatjuk le. Minden vasúti összeköttetés létesítésénél sajnos, első sorban mindig a hadászati szempontok az irányadók és csak másodsorban a gazdaságiak. Ha ezen szempontból bíráljuk el a baja-báttaszéki vasúti összeköttetés létesítését, ugy laikus észszel is lehetetlen ezen összeköttetés létesítését ugy laikus észszel is lehetetlen ezen összeköttetés fontosságát tagadni. Budapesttől egész Újvidékig, tehát körülbelül 480 kmnyi vonalon a Dunán semmiféle állandó összeköttetés nincs. Csodálkozhatunk azon, hogy éppen hadászati szempontból már régebben nem létesült ez a vasúti összeköttetés és hogy a. budapesti kereskedelmet emelni czélzó központosító érdekek mindeddig erősebbek tudtak lenni, mint a hadászati szempontok; amelyek különösen belvédelmi szempontból a Dunának Baja-Báttaszék között való áthidalását feltétlenül megkövetelik; azon csak csodálkoznunk lehet. Ezen vasúti összeköttetés létesítését tehát ugy fontos gazdasági, kereskedelmi, ipari szocziális, mint hadászati szempontok teszik szükségessé. Természetesen ezen vasúti összeköttetésnek csakis akkor remélhetjük a vázolt kedvező hatását, ha forgalmi politikánk irányt változtat és ha egyrészről a belforgalom lebonyolítására nagyobb gondot fordit, másrészről, ha nyugatra irányuló kivitelünknek a természetes irányokban való lebonyolítását elősegíti és illetve mesterségesen nem gátolja. Ez esetben és csakis ez esetben remélhetjük azt, hogy a vidéki városok kereskedelme és ipara oly fokra fejlődik, hogy azok az illető vidékek kereskedelmi és ipari gócpontjaiul szolgáljanak, amikor elég feleslegük marad saját fejlődésük biztosításán felül a főváros kereskedelme és ipara fejlődésének biztosítására is. Ez azonban a jövő zenéje és a bajabáttaszéki vasúti vonal kiépítése elsősorban és legközvetlenebbül a mezőgazdaságot érdekli. Az egész magyar gabonaforgalomra nézve ugyanis a budapesti gabonatőzsde árjegyzései a mérvadók, daczára annak, hogy a budapesti tőzsdén alig 7 millió métermázsa buza kerül forgalomba, mig az ország buzaforgalma meghaladja átlagosan is a 20 millió q.-t. A kisebb mennyiség eladási ára irányt adó tehát a nagyobb mennyiség értékesítésére. Ha azonban a baja-báttaszéki vasúti vonal kiépítésével az ország legnagyobb feleslegét termelő vidékek forgalma nyugat felé uj irányt veszt vesz, ha e helyi kereskedelem a budapesti tőzsde uralma alól magát felszabadítani, tudja, ha Szabadka, Szeged, stb. az illető vidékek emporiummaivá lesznek, ugy nem a budapesti gabonapiacz árhullámzása lesz irányt adó, a minek következménye az lesz, hogy az Alföld külföd felé gravitáló gabonafölöslege nemcsak azzal a krajczárral lesz jobban értékesíthető, a mi a fuvar megtakarításából származik, hanem azzal a változó és bizonytalan hányaddal is, a melylyel a budapesti tőzsdespekuláczió a magyar gabona árát lerontja. Egyszóval a budapesti tőzsdespekuláczió befolyása alól felszabadult gabonaforgalom a gazdának krajezár hasznot eredményezne métermázsánként a magasabb árak révén. Nekünk gazdáknak is kiválóan ez a szempont az, amely előttünk a baja-báttaszéki vasút kiépítését sürgős szükséggé teszi, mert e czimen a mezőgazdaságra háruló haszon.sok millió forintban jut kifejezésre. Ezen vasúti összeköttetés létesítését halasztani, elodázni a kormánynak módjában áll, de egyúttal viseli is azt a felelősséget, amelylyel az országos érdekeknek, nyilvánvaló mellőzése jár. Jól tudjuk azt, hogy ezen vasúti összeköttetés létesítésével egy meggyökeresedett forgalmi politikai irányzattal kell szakitanunk, amelynek még mindig igen tekintélyes és befolyásos támogatói vannak azon körökből, amelyeknek a forgalomnak Budapestre való központosításából a legtöbb hasznuk van. Nem hiszszük azonban, hogy a közvélemény mind erősebb nyomása alatt a kormány hosszabb ideig elzárkózhatnék ezen összeköttetés megvalósítása elöl, különösen akkor, ha ezen nyomás az érdekeltek következetes és kitartó küzdelme folytán tényleg be is fog következni. B. Gy, NÖVÉNYTERMELÉS. Rovatvezető : Kerpelj Kálmán Az uj luczerna beállítása, tekintettel az alföldi viszonyokra. Ö Alföldünknek régóta s azt hiszem még jó ideig legbiztosabb, legjobb takarmánynövénye a luczerna. Az itteni extrem időjárással számolva, nem is fog senki más divatos, uj ; takarmánynövények után kapkodni, (akinek alkalmas a földje a luczernatermelésre), hiszen még élénk emlékezetünkben van a durra s más egyéb agyondicsért féleség, milyen dicshimnuszokat zengettek róluk s a gazda kapva az alkalmon, sietett megkisérleni, hogy mi válik belőle s az eredmény mindenütt negativ lett. Éppen azért részemről a luezernát eléje helyezem a mi viszonyaink között minden más takarmánynövénynek; a luczerna rendes évjáratban 4, esetleg 5-ször is kaszálható, vagy a 4-ik kaszálás után jó őszi legelőt ad s még száraz évben is 3-szor biztosan meg lehet kaszálni ; csak kissé kedvező időjárással a takarításnál olyan takarmányt kapunk, mely természetszerüsége mellett még az állatnak jóformán csemegeszámba megy, mert minden állat szereti. Daczára ezen mindenki által elismert előnyeinek, mégis elterjedtsége nagyon sok kívánni valót hagy fenn, eltekintve a nagyobb uradalmaktól, csak imitt-amott lehet látni s ott is silány minőségűt, telve arankafoltokkal, ellepve mindenféle gyomokkal, ugy, hogy gondolkodóba esik az ember, mi is lesz hát a téli takarmány, hozzávéve még azt is, hogy vajmi kevés a természetes kaszáló s annak is milyen kevés s mily rossz minőségű a hozama. Hogy ily kevés a luezernás, leginkább a nehéz beállításnak lehet betudni, mert nem lehet azt mondani, hogy a kisgazda idegenkedne tőle, sőt szereti (s a takarmányszükség még 3-ik határba is elviszi s a hol pénzen vehetik, 50 frtot szoktak holdjáért (1200 D-öl) adni), de nem szeretnek vele bajlódni, nem adván meg neki a kellő élőmunkát, elvetik az arankás magot s ily körülmények között nem is csoda, hogy el megy tőle a kedve s nem kultiválja. Éppen ezért nem tartom feleslegesnek, ha leirok egyet-mást az uj luezernás beállításáról, ámbár se szeri, se száma annak, a hányszor az már írva ajánlva lett, jobbnáljöbb módok ismertek a létesítésre, ápolásra. Az ideje is itt van, hogy komolyan gondolkozzék a gazda, a ki a tavaszon luezernát akar vetni, földje előkészítéséről, mert maholnap bevégződvén az őszi vetés, a tavasziakkal vetendő földek előkészítéséhez kell ugy is hozzáfogni. Áttérve a dolog lényegére: legelső a föld kiválasztása, ez ugyan lényeges dolog, de ott, hol nem nagy a választék, silányabbal ís be keli érni ; különösen a vizállásos földtől kell óvakodni, mert olt minden iparkodás kárbaveszett fáradság, továbbá a sziktől (ámbár láttam szikes talajon szépen beállított luezernát). A legjobb trágyaerőben lévő földet kell választani, mert ez legjobban meghálálja a reá fordított munkát s költséget. Ha tarlóba jön, akkor azt még augusztus hóban meg kell hántani a gyomirtás szempontjából, mért alig van a fiatal luczernának nagyobb ellensége a gaznál. Igy marad késő őszig, ekkor újra meg kell szántani lehetőleg mélyen, a tél porlasztó s mállasztó hatásának kitéve tavaszra olyan lesz a. föld, mint a hamu. Ámbár az alföldi szélsőséges viszonyok között nagyon gyakran megtörténik, hogy egész nyáron nem esik az eső s ekkor a tarlóhántással czélt nem értünk, de az őszi mély szántásnak elmaradni semmi szín alatt nem szabad, már a téli nedvesség konzerválása szempontjából sem. Ha esetleg a téli hó s tavaszi esőzések a földet nagyon összesulykolták, ugy a vetés előtt még egy sekélyebb vetőszántást is kell adni, amit akkor sem szabad elmulasztani, ha a földünk erősen begyomosodott; de ezt afvetőszántást csak a föld kellő inegszikkadása. után szabad megtenni, mert nyirkosán szántani különösen az agyagosabb földet nem szabad. Ha földünk nem tömődött össze nagyon, akkor szántani ugyan nem kell, de egy jó fogasolás, vagy porhanyitás nem fog ártani, sőt kívánatos többféle szempontból is. Mikor már az éjjeli fagyoktól nem igen kell tartani s a föld is kellőleg átmelegedett, hozzá kell látni a vetéshez; ezt sokáig halogatni nem szabad, hogy luczernank a nyári szárazságot kellőleg megerősödve fogadhassa. Vetni csakis sorvetőgéppel kell és pedig tiszta arankamentes magot; vetés előtt a földet jó egyenletesre el kell boronálni, hogy a mag egyforma mélységbe jusson s-a kelés egyenletes legyen. És pedig a vetőmag felét a tábla hosszába, a másik felét erre keresztbe, vigyázva arra, hogy a vetőgép csoroszlyái mélyen ne menjenek (éppen ez évben láttam, hogy egyik szomszédomnál még a sulyok is rajta voltak a sarukon, el is vetette a luezernát örökre, mert ritka lett olyannyira, hogy most szántják kifelé). A vetőmaggal takarékoskodni nem szabad, mert ha valahol, itt bizonyosodik be, hogy a fösvény kétszer költ; inkább többet vessünk, el lehet

4 16Ö6 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. menni kgrig (1200 öl) holdanként, hogy minél szebb, zártabb vetést kaphassunk. Nagy hiba s itt az Alföldön nem ajánlható, sőt egyenesen mellőzendő a védnövénynyel való vetés, mert legyen az bárminő (megkísértettem zabosbükkönynyel, félmagot vetve, de az sem volt jó) csakis a luezerna kárára van; igaz, hogy az első évben elesik a gazda a védőnövény hozamától, de ez csak látszólag van ugy, mert a tisztán vetett luczernát az első évben még idáig mindig sikerült kétszer megkaszálnom. Erre nézve jellemző példának hozhatom fel, ami most velem két éve velem történt ; az uj luczernával egyidőben a.szomszéd táblába zabot vetettem, az egyik gép a forduló alkamával zabot vetett a luezerna közé mintegy 10 -öl nagyságú területie s a luczernának ez a darabka része akaratlanul is védnövényt kapott. Az egész nyár folyamán, sőt még a következő nyáron is meglehetett ezt a^foltot találni, melyen a luezerna sokkal ritkább volt. Mióta védnövény nélkül vetem a luczernát, gyönyörű zárt vetést kapok; nem is merném senkinek ajánlani a védnövénynye] való vetést. kint, tehát a gyógyszerül nyújtható adagnak tőbb mint hatszoros mennyiségét, mely ha a takarmánykeverékben s az állati szervezetben Az ilyen uj luezernának a kaszálásával részben közömbösül is, mégis elég nagy kvantum arra, hogy jelzett ártalmas, hatását ki- sietni kell; amint csak lehetséges vágassuk le, ezáltal bokrosodását rendkívül fokozzuk.-- Ha fejtse. daczára az arankamentes magnak arankafoltot Ennek mibenlétét tehát vizsgálódás tárgyává tenni annálinkább indokolt, mivel a mint veszünk észre, azt rögtön ki kell irtani, nagy óvatossággal a helyszínén elégetni, a földet a chilisalétromban,jugy más műtrágyákban is, a felásni s a foltot újra bevetni. Az uj luczer-, nást legeltetni az első és második évben semmi szin alatt sem szabad. fő alkotó részen kivül, mellékes vegyületetek (mérgező egyéb anyagok) is előfordulhatnak, a melyek ha a takarmányokba jutnak vagy Ha mindezeken kivül még az őszi és azokra terülnek s az állati szervezetbe vitetnek, közvetlenül vagy közvetve tavaszi boronálásokról meg nem feledkezünk s nemkülönben ezt a földnek kellő szikkadt állapotában végeztetjük, abortálólag hathatnak. megtettük azt, amit a jó gazdának Gyanúba kell vennünk a kainitot és tenni kellett s nem is fog elmaradni a várt siker. Thomassalakot is, mióta a következő esetről Legyen szabad még ehelyütt felhoznom van tudomásunk. azt is, hogy a luczernát már nem csak a Egy württembergi gazdaságban az átnem gazdaság takarmányszükségletének ellátására eresztő alréteggel biró SZÍVÓS agyagtalaj termelik vidékünkön, van már itt több gazdaság, mely a felesleges luezernaföldjét tavaszszal évenkint frton, még ezenfelül is eladja magyar holdankint, a kisgazdáknak, akik kapva-kapnak az alkalmon s szívesen megveszik ; fenti bérösszeg csak a haszonélvezetre szól. Ez a mai nyomasztó viszonyok között, mikor holdankint minden munka nélkül valaki oly nagy bért kaphat, eléggé jó jövedelem. Férhetne ugyan hozzá szó, de mindenütt az adott viszonyok s körülmények az irányadók! Both László. ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatvezető: Monostori Károly. A műtrágya és az elvetélés. Az OMGE. állattenyésztési szakosztályának ülésében tett' előterjesztésem, az elvetélés okaira vonatkozó adatgyűjtést czélzóan egy pontot tartalmaz, amely a műtrágyákat is az elvetélés felidézésének gyanújába keveri. Bár nem a nyilvánosság terén, de magánszakkörökben, kételyek merültek fel, már a priori, ennek lehetősége felett, ugyhiszem az ügy érdekében cselekszem tehát, ha azt, ami a szóban forgó pont" felvételére sarkalt, itt nyilvánosságra hozom. Bizonyosan tudjuk s erről a Köztelek" mult évi 111 -ik számában meg is emlékeztem, hogy pl. a salétromsók, aminő kiváltképpen a nálunk is sok helyen műtrágyául használt chilisalétrom, grammnyi napiadagnál nagyobb mennyiségben és huzamosabban gyógyszerül adagolva, marháknál (de egyéb állatoknál is) legalább is gyomor- és bélhurutot idézhet fel, sőt > okozhat az ilyen és huzamosan nyújtott ányag kóros nyálfolyást, bélgörcsöket, rángatódzásokat, szóval u. n. salétrommérgezést, mely bajok hogy elvetélésre is vezethetnek, az kétséget nem szenved. A kérdés az, hogy juthat-e valamely vemhes tehén a műtrágyázás folytán annyi salétromsóhoz, hogy az megárthasson neki, tekintve, hogy az elszórt chilisalétrom csak akkor kerülhet nagyobb quantumban és konczentráczióban áz állat szervezetébe, ha eső által a talaj felszínéről az alsóbb rétegekbe be nem mosatik s különösen, ha tulnagy menynyiségben s talán, utó- vagy felültrágyázásra használtatván, részint a terményben, de méginkább a terményen (zöldtakarmányon, répalevelen, répán stb.) nagyobb quantumban fordul elő s jut be az állati organizmusba. Hogy éppen a szóbahozott répában, chilisalétrommal való dus trágyázás esetén igen jelentékeny, az elviselhetőnél jóval több légenysavas só lehet, az vegyi vizsgálatokból is ösmeretes. E vizsgálatok szerint 1 métermázsa répa -Vs kilót is tartalmazhat s ezesetben pl. 100 kiló élősulylyal biró marha, mely 50 kiló répaadagot elfogyaszt, egyszersmind valami 160 gramm salétromot vesz fel napon- javítására 9 év előtt évenkint kevés istállótrágya mellett 1 métermázsa kainitot és 1%h métermázsa Thomassalakot vettek württembergi morgenenkint (3150 m 2 ) alkalmazásba. Az igy trágyázott kaszálóról lekerült széna feltakarmányozása után elvetélések, havi folyatások kezdtek fellépni a teheneknél s a borjak, születésük után 8 nap keretén belül, görcsök és hasmenés következtében kezdtek hullani. Négy évig kínlódtak e kalamitással, mig végre a mondott műtrágyákat gyanúba véve, a következő kísérletet tették. Két vemhes tehenet oly kaszáló szénájával etettek, amely kainittal, vagy Thomassalakkal sohase volt trágyázva. Ez a két tehén a rendes időre leborjazott s az újszülöttek görcsöt, hasmenést nem kaptak. Négy hétre a leellés után oly szénát adtak aztán a két szoptatós tehénnek, mely a mondott kálifószfáttal trágyázott kaszálóról került. Két napra e széna etetése után a borjak hasmenést kaptak, ami azonban beszünt, mihelyt a gyanúsított széna etetésével felhagytak. Ez észlelet óta csak Va métermázsa kainitot használnak a mondott terület trágyázására s hasmenések a borjaknál bár még mutatkoznak, de már elhullást nem okoznak. A nevezett gazdaságban a kainit káros melléksóit gyanúsítják a baj felidézésével s ugy vélekednek, hogy azok a nehéz, át nem eresztő talajban kellőképpen szét nem oszolván, tulnagy mennyiségben kerülnek a növényzetbe s evvel az állati szervezetbe, kifejtvén ekképp egyfelől a vemhes anyákon, másfelől a szopós borjakon káros hatásukat. Ezeket tudva, azt hiszem tökéletesen indokolt minekünk is kutatni s felderíteni azt, nagy hogy van-e s mekkora részük van az elvetélések és borjupusztulások felidézésében azon műtrágyáknak, amelyeket nálunk is és kiváltképpen ott használnak, ahol a gazdálkodás és állattenyésztés intenzív formában űzetik s a hol a szóban forgó kalamitás mint látjuk gyakori és nagymérvű úgyannyira, hogy majdnem az ujjainkon meg lehetne számlálni azon tehenészeteket, amelyekben e bajokkal nem küzdenek. Monostori Károly. A makk teleltetése. K. F. ur Tibold-Daróczról a következő kérdést intézte hozzánk.' Kérném szives válaszukat arra nézve, hogy makkot lehet-e téli takarmányozásra szedetni (sertések részére) s miután száraz helyen nagyon ki van téve a férgesedésnek, nedves helyen pedig bemelegszik: hogyan lehet legjobban télen át eltartani? 1 Arról van szó, hogy makkot lehet-e téli takarmányozásra szedetni sertések részére s hogyan lehet legjobban télen át eltartani?", Az idei esztendő azon ritka évek közé tartozik, mikor általában jő makktermésről hallani, de felhangzik mellette a panasz is, hogy nincs sertés elegendő számban, melyekkel a termést egészen kihasználni lehetne, mint a régi jó időben, mikor 2 3 sovány csürhét lehetett kihizottan a makkról egyiket a másik után elhajtani. Nagyon pusztított a sertésvész és sajnos most is szedi még áldozatait. A sertésvész okozza sok helyen azt is, hogy a disznókat a vesztegzár miatt nem lehet olyan szabadon egyik helyről a másikra hajtani, a fertőzés megakadályozása miatt s igy most inkább merül fel a kérdés, mint máskor, nem lehetne-e a makkot a hízóknak, vagy maglódisznóknak hazahordani s otthon etetni? A felelet reá az, hogy igen. Csak arra ügyeljünk, hogy elegendő friss víz álljon a sertések rendelkezésére, mert a makk gyomorégést okoz, tán még inkább, mint a kukoricza, mit csak vizzel lehet ellensúlyozni. A télire való elrakást az erdészek már régóta gyakorolják, hogy tavaszra jó egészséges vetőmagjuk legyen. Erre különböző módok vannak (Lásd bővebben Vadas Jenő Erdőmiveléstana" lapon), melyeket a következőkben ismertetek meg. 1. Mielőtt a télire való elrakáshoz fognánk, mindenekelőtt a makkot előbb jól meg kell szikkasztani. Ez abból áll, hogy a makkot szabadban, száráz, szellős helyen szétteregetve, addig lapátoljuk, mig a garmadában levő makkok átnedvesedése megizzadása meg nem szűnik. Amint' észreveszszük, hogy kezünket a rakásba dugva, a makk nem meleg, sem nem nedves, az eléggé szikkadt, a miről csak ugy győződünk meg, ha minden nap megvizsgáljuk s a mint észrevesszük, hogy fűlni kezd, ismét megforgatjuk. E forgatás az első napokban többször, később ritkábban szükséges. A makk, egerektől s magevő állatoktól eléggé védett helyen igy maradhat s legföljebb éjszakai harmat, vagy a túlságos kiszáradás ellen takarható le szalmával, gyékénynyel, mindaddig, mig a téli fagy nem kényszerit a teleltetésre. Ekkor a következő módokban válogathatunk. 1. Legegyszerűbb eltartási mód a viz alatti, amint ézt a mariabrunni erdészeti kísérleti állomás teszi igen jó sikerrel akképpen, hogy a makkal telt zsákokat a kútba ereszti s otthagyja tavaszig, mig az elvetés ideje el nem érkezik. Ez a takarmányozásra is jó, mivel egyes zsákot télen át is ki lehet emelni és a szükséges mennyiség kivétele után fenmaradó részt ismét visszaeresztjük a zsákba. Minden egyes zsákot odaköthetünk vékony kötéllel a kutkoszoruhoz, hogy annálfogva fel- és leemelhessük. 2. Pinczében szintén eltarthatjuk, ha elég száraz, itt homokkal váltakozó rétegekben rakjuk egymás fölé a makkot. 3. A garmadában váló teleltetés abban áll, hogy viz nem járta, száráz helyet az egerek

5 89 SZÁM. 8-1K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER ho ellen s a viz leszivárgása s felfogása miatt vagy körben, vagy hosszúkás négyszögben körülárkolunk, a befelé hányt földet ledöngöljük s a makknak szalmával ágyazunk. Erre egy-egy réteg makk közé polyvát vagy szalmát teszünk s tetejét a hidég beálltakor, miután felülre megint szalmát tettünk, földdel behányjuk. Történhetik pelyvával való közbekeveredés nélkül is, hektoliternél nem nagyobb mennyiségnél, ugy, hogy középen szelelő gyanánt zsup, kender, rőzse, vagy. koriezaszár kötegeket állítunk s e köré halmozzuk fel kup vagy sirhalom alakulag a földet. 4. A cserényéklen való eltartás ugy történik, ha a körülárkolt helyre, melynek közepébe 2 4 m. magas és cm. vastag rudat teszünk vagy ugyanoly méretű élőfa körül, köralakban kerítést, cserényt fonunk ; ennek alját mohával, polyvával vagy szalmával megágyazzuk's erre mindig egy réteg makkot, egy réteg szalmát vagy pelyvát töltögetünk, ugy, hogy a cserény oldalai is szalmával kitöltessenek, mindaddig, mig az 1'5 2 m. magas kerítés felső széléhez közelilünk, melyet cm. vastag szalma vagy moharéteggel kitöltünk s azután a középső rud végéhez zsupyagy nádfödelet erősítünk jól kiugró ereszszel. 5. Kukoriczagóréban vagy hasonló módon körül léczezett helyen szintén az előbb leirt módon helyezhető el a makk akképpen, hogy a fenékre jó vastagon szalmát terítve, erre cm. vastagon ugy töltjük a makkot, hogy az oida-: Ion köröskörül egy arasznyi, üres tér maradjon, melyet szalmával töltünk ki, erre a makkrétegre megint szalmát terítünk, erre megint makkot rétegelünk s ezt addig ismételjük, mig meg nem telik, az egészet aztán szalmával jól befedve. A makk itt rendesen jobban kiszárad, a mi a vetésre nagy baj lehet, de az etetésre mi hátránynyal sem járhat. 6. Ugyanez az eljárás alkalmazható, ha krumpli vagy répagödreinkel használjuk fel makkteleltetésre, melyek tudvalevőleg siralakulag meredek oldalfalakkal vannak a földbe ásva s földig érő tetővel s a tűzfalban ajtóval ellátvák, csak hogy itt homokot is lehet rétegelni a makk közé, szalma vagy pelyva helyett. 7. A vermekben való eltartás homok vagy pelyva között hasonló módon történik. Vannak ezenkívül, különösen, ha igen nagy makkménnyiség eltartásáról van szó, még egyéb berendezések s épületek, melyek különösen a makkteleltetés czéljából állíttatnak elő, de melyek itt fölöslegesek, mivel a fent közlöttek a gazdaság kérdésben forgó czéljaira elegendők. E módok közlésével annyival inkább sietek, mivel itt a legfőbb ideje már a makk betakarításának s félő, hogy e sorok későn látnak már is napvilágot. Földes János.. m. kir. főerdész. A ruthének fólsegitése. Az ország északkeleti határán, éppen azon völgyületekben, a melyeken keresztül honszerző őseink a Kárpátok övezte hazába bejutva, azokat legelébb birtokukba vették, évszázadokon keresztül egyszerűségében és igénytelenségében kevéssel megelégedve, boldogan élt és kötelességtudással szolgálta hazáját a ruthén nép. Ez a nép bár nyelvére nézve idegen vala, érzelmeiben mindenkor jó hazafi s mint magyar birtokos családok, különösen a Rákócziak jobbágyai, csekély mértékű földmivelés mellett főként a szarvasmarha és juhtenyésztéssekfoglalkozott. Ez a két termelési ág addig, mig a ruthén mint jobbágy a földesúrtól elegendő legelőterületeket kapott, teljesen edezte összes szükségleteit. A jobbágyság felszabadítása, után, különösen a tagosítás keresztülvitele óta azonban boldog helyzete megváltozott. A felszabadított ruthén jobbágy megváltott földbirtoka á szegény talajon ós mostoha viszonyok között nem volt elég a megélhetés biztosítására s az egykori jobbágytartó földesúr idegen nemzetiségű tisztikara pusztán az uradalom érdekeit tekintve, csak aránylag magas bérleti árakon adta a ruthénnek a megélhetéséhez szükséges legelőterületeket használatra. De még ha a ruthén paraszt közvetlenül az uradalomtól vehette volna ki a bérelt területeket, jobban boldogulhatott volna. Azonban a tisztikar az egyes apró parezellákat igénylő parasztok mindenikével bíbelődni nem akart, s igy a nyereség reményében legnagyobbrészt idegenből odaözönlött vállalkozóknak adta nagyobb részletekben a bérleteket, melyeket azután azok apróbb részletekben albérlet utján az ottani viszonyokhoz képest horribilis árakon juttattak az egykori jobbágy-parasztoknak. A vállalkozók üzletei fényesen mentek, s mindnagyobb mértékben vonzották oda különösen a szomszéd Galicziából azokat az elemeket, melyek ott nemcsak megélni nem tudtak, de amelyeket a politikai és társadalmi viszonyok egyenesen kiüldöztek. Az uj jövevények azonban nemhogy hasznos polgáraivá lettek Volna a hazának, mely nekik uj otthont biztosított s nemhogy hálából a türelemért, melylyela köztük letelepedőket a ruthének fogadták és nekik nyugalmas pihenőt nyújtottak, felvilágosodott- { ságukkal, erősen kifejlett üzleti szellemükkel a ruthén ellen fordultak s valóságos parazita módon minden üzletüket ugy rendezték be, hogy a ruthén munkája nekik jövedelmezzen, a ruthén keresete az ő hasznukat képezze s oly állapotot teremtettek, mely méltán nevezhető modern rabszolgaságnak. Ebben a rabszolgaságban a ruthén még jól is érezte magát, mert senkitől sem segélyezve, mindenkitől elhagyatva, egyedül e jövevényekben látta megélhetésének biztositóit, butaságában korlátolt eszével ugy okoskodván, hogy e kufár nép hiányában sem földbérlethez, sem uzsorakölcsönökhöz, sem feles marhához nem juthatna. Az ország határszélén, távol a forgalmi központoktól végbemenő pusztulását a ruthénnépnek senki észre nem vette s a két év érőtti ínséges évnek kellett elkövetkeznie, hogy a ruthének között az éhhalál lépjen föl s ' miatta egész falvak lakossága Braziliába való kivándorlásra határozza el magát. A kivándorlást a közigazgatási hatóság karhatalommal meggátolta, az- ínségnek a vármegye gátat vetett, de a közfigyelem a rutbén nép tarthatatlan helyzetére irányult és sajtó, kormány és parlament foglalkozni kezdett e kérdéssel. Nedeczey János, Munkács város képviselője indította meg az akcziót, egy, az érdekelt vármegyék képviselőiből alakított bizottsággal. E mozgalom folytán a kormány is figyelmes lett a kérdésre és Darányi földmivelésügyi miniszter méltányolván a kérdés, nagy horderejét, előbb egy miniszteri biztost küldött ki Egán Ede személyében, majd a min. biztos elnöklete alatt a ruthének felsegitése érdekében szükséges intézkedések inicziálására, végrehajtására és ellenőrzésére egy u. n. szervező-bízott ságot nevezett ki. Ez a szervező-bizottság tartotta meg november hó 2-án évi közgyűlését Szolyván. Ez a közgyűlés mintegy beszámoló volt az eddig tervbe vett és megvalósított intézkedésekről és méltán ébreszthet szélesebb körökben érdeklődést, valamint kétségkívül bizonyítja azt, hogy Darányi földmivelésügyi miniszternek a ruthén-kérdés iránt tanúsított eddigi jó akarata nem pusztán platonikus jellegű, hanem egy következetes programra alapján a kérdés megoldására alkalmatos tényleges intézkedésekből áll. A szervező-bizottság közgyűlésének lefolyásáról a következő tudósítást adjuk. A közgyűlésen akövetkezők voltak jelen: dr. Hagara Viktor Bereg vármegye főispánja, gróf Török József Ung vármegye főispánja, Lörinczy Jenő-Ung vármegye főjegyzője, Kende Zsigmond nagybirtokos és ungmegyei közgazd, előadó, Firczák Gyula püspök képviseletében dr. Mikita Sándor kanonok, Szilassy Zoltán az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület titkárja, Bartha Ödön és Nedeczey János orsz. képviselők, Hrehuss Gyula a Hadik-Barkóczy uradalom kormányzója, Pirkner János állattenyésztési főfelügyelő, Brezovay István m.-szigeti állattenyésztési felügyelő, Kendeffy Sándor erdélyi nagybirtokos, Balajtay Mór főszolgabíró, Joá Zsigmond és Komjáthy Pál szolgabirák, Egán Ede min. biztos, Brokes József gazd. intéző, Hornoch Antal urad. főerdőmester Szolyváról, Zichor körjegyző A.-Vereczke, továbbá a következő gör. kath. lelkészek: Halaktovich Bertalan gk. esperes A.-Verseczkéről, Papp József Serbóczról, Lédeczy Adorján Tövisfalváról, Hrabár Bazil Hársfalváról, Rutkay Pál Laturkáról, Szluk Gusztáv Szolyváról, Beöthy Simeon Rákócziszállásról, Jankovics Antal Voloczról, Báltovics Miklós Mártonkáról, dr. Romzsa Nesztor Szuszkóról. Egán Ede min. megbízott a megjelentek üdvözlése után a közgyűlést megnyitotta és hosszabb beszédben részletesen előterjesztette az egy év előtt megindult akczió részleteit és eddigi eredményeit. Ezek közül kiemelendők : A gróf Schönborn uradalomtól az állam által bérbevett 12,660 hold területet kisebb részletekben 4132 kisgazdának adták bérbe, akik a rájuk eső 1'25 4 frtnyi bérösszegeket a legnagyobb pontossággal örömmel fizették be, biztosítván ezáltal marhaállományuk részére a kellő takarmányt. A földmivelési miniszter a mult őszszel hároméves részlettörlesztésre 100 db borzderes üszőt osztatott ki az önként jelentkezetteknek, az idén pedig éppen a közgyűlés klkalmával már 500 drb üszőt olyformán, hogy ezzel a szarvasmarhaállomány nemesítése és jobb hasznosítása legyen elérhető. A juhtenyésztés emelésére Erdélyből czigája és raczka juhokat fognak hozni, a sertéstenyésztés emelésére pedig 100 drb kant fognak a községeknek kiosztani. A ruthén népnek a nyomasztó uzsoraadósságoktól való megszabadítására szolgáló hitelszövetkezetek megalakítása már megkezdődött s mihelyt az uj szövetkezeti központi hitelintézet megalakul, e szövetkezetek működése is meg-fog indulni. Tervben van a mindennapi szükségleti czikkek beszerzésére fogyasztási szövetkezetek alakítása is. A földek jobb kezelésének és kihasználásának, valamint az állatok jobb táplálásának elsajátítása végett évenként tavaszszal és őszszel legényt óhajtanak néhány hétre a mármarosi kincstári havasi bérlőhöz küldeni, hogy ezek az okszerű havasi gazdálkodást elsajátítván, otthon ennek gyakorlati terjesztői legyenek. Ugyanezt a czélt szolgálnák azok a jobbmódu, tekintélyesebb ruthén gazdák is, kiket a kormány jobb állatokkal, megfelelő gazdasági eszközökkel, czélszerübb épülettel segélyezve, kellő felügyelet mellett a jobb gazdálkodás hasznát gyakorlatilag bemutatnák.

6 16Ö8 KŐZTELEK, NOVEMBER HO 5. Végül a gyümölcsfatenyésztés és a gyümölcstermelés elterjesztése érdekében Szolyván, egy 25 holdas állami faiskola létesíttetik, melyből, olcsó áron, vagy teljesen ingyen fognak az egyesek gyümölcsfacsemetéket kapni. Nedeczey János orsz. képviselő örömmel vesz tudomást a már végrehajtott és tervbe vett intézkedésekről, a melyeknek eredményét az a lelkesedés bizlositja, a melylyel azokat a minisztérium illető szakosztálya és hely színén működő miniszteri biztos végrehajtják. Az elősoroltabon kivül két sürgős intézkedés volna mielőbb teendő. Az egyik az, hogy a bizottság feliratilag sürgesse meg a belügyminiszternél Beregmegye azon szabályrendeletének jóváhagyását, amelyben a megye területén állandóan letelepülni szándékozók vagyoni képesítésének megállapítását a községi elöljáróság hatásköréből kivonván, azt egyszersmiisdenkorra szabályrendeletileg teljesiti és a külföldiekre kétszeres összegben szabja meg. A másik, hogy a kereskedelmi minisztertől a podherinyi Latorcza-hidon szedett vámnak, mint a forgalom akadályainak sürgős megszüntetése kéressék. Dr. Hagara Viktor beregi főispán hálával emlékszik még Darányi földmivelési miniszterről, kihez üdvözlő távirat küldését indítványozza és egyúttal kiemeli a vármegyei gör. kath. papság odaadó működését is, melyet püspökéhez Firczák Gyulához intézett feliratban kér tolmácsolni. Gróf Török József ungm egyei főispán és dr. Mikita Sándor kanonok elismerő felszólalása után Szilassy Zoltán titkár az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület nevében ad kifejezést a ruthén nép érdekében megindított mozgalom iránti elismerésnek. E mozgalomból az állami segítség mellett a társadalomnak is ki kell vennie részét s ebben a tekintetben a bízottság munkálatai közben az OMGE. közreműködésére mindenkor számíthat. Végül Pirkner János a miniszter nevében fejezi ki bizalmát a bizottság működése iránt. Az értekezlet után 300 borzderes üsző osztatott ki a ruthének között s ' másnap Volóczon 200 drb, melyekkel az ottani szarvasmarhatenyésztés uj felvirágozásának alapjai vannak lerakva. IRODALOM. Állatorvosi Belgyógyászat. Irta dr. Hutyra Perencz, állatorvosi akad. ny. r., egyet. m. tanár. III. kötet. Az emésztőszervek, a húgyszervek és a bőr betegségei. Mérgezések. Budapest, Mióta a gazdaközönség intenzivebben foglalkozik az állattenyésztéssel, azóta az állatok gondozására, a hygiéne elveinek megfelelő betartására, sőt az orvoslásra is nagyobb gondot fordít, ugy, hogy az állattenyésztés czélszerü fejlesztése természetszerűleg növelte ez érdeklődést az állategészégügyi intézmények és az állatorvosi kérdések iránt is. Kétségtelen, hogy ez az érdeklődés hasznos mind a két irányban, mert a. mint hasznát látja annak a mezőgazdaság, illetőleg az állattenyésztés, ugy másrészt elősegíti az a fontosabb állategészségügyi kérdések megoldását is. Szinte csodálatosnak látszik, hogy Magyarországon, a mely tulajdonképpen még ma is agrikultur-állam, ugyszólva csak az utolsó két évtizedben ismerték fel azt a szerves összefüggést, a mely az állattenyésztés és az állategészségügy között fennáll, a mely az egyik fejlődését a másik javulásától teszi feltételessé. Szerencsére ma már mindinkább érzi a gazdaközönség, hogy minél nagyobb mértékben törekszik a maga hatáskörében az állategészségügyi intézmények érvényesülésére, annál több sikert és, anyagi hasznot várhat annak végrehajtásától. Eijutunk tehát lassankint mi is oda, hogy a lelkiismeretes és szakképzett állatorvosban a gazda egyik támaszát, sőt nélkülözhetetlen tanácsadóját fogja látni, a mi bizonyára felemelőleg és buzditólag fog hatni az állategészségügy végrehajtó közegeire is.^ A gazdasági viszonyok megváltozásán kivül azonban talán az is hozzájárult az állategészségügy iránt való érdeklődés felköltéséhez, hogy a mezőgazdaság szolgálatában álló lapok és folyóiratok, köztük elsősorban a Köztelek", belevonták programmjukba a gazdát közelről érintő állatorvosi kérdések megismertetését és népszerűsítését is és e tekintetben, elvitathatatlanul érdemei vannak Hutyra Ferencz tanárnak, aki évek óta sikeres tevékenységet fejt ki e téren, de amellett talált időt és alkalmat a szorosabb tudományos tevékenységre is, mert alig négy év lefolyása alatt befejezte Állatorvosi Belgyógyászat" ezimü három kötetes munkáját, melyben kitűnő kézikönyvvel gazdagította irodalmunkat. A most megjelent III. kötet tizenegy fejezetet tartalmaz, melyek közül a VIII. a száj, a nyálmirigyek, a torok, a nyelőcső, a gyomor és bél, a máj, a hasnyálmirigy és a hashártya betegségeit tárgyalja. A legfontosabbak vagy helyesebben leggyakoriabbak ezek közül a gyomor és a bél betegségei, természetes tehát, hogy ezeknél legtovább időzik a szerző és csaknem 200 oldalon irja le azoknak különböző alakjait. A IX. fejezet a vesék és a húgyhólyag, a X, fejezet pedig a bőr betegségeivel foglalkozik, részletesen és alaposan megismertetve minden egyes betegségnek az okait, a kórboneztani elváltozásait, a tüneteit, a lefolyását és a kezelés különböző módjait és eszközeit. Valamennyi fejezetben kritikailag feldolgozta a szerző a külföldi állatorvosi irodalom bőséges anyagát, kiegészítve és töké'letesitve azt saját kiterjedt tapasztalataival és a magyar állatorvosi írók megfigyeléseivel, ugy, hogy az Állatorvosi Belgyógyászat"-nál teljesebb és a modern tudomány álláspontját hívebben feltüntető hasonló irányú kézikönyvet ma a külföldi irodalomban sem ismerünk. A gazdaközönség szempontjából különösen az egyes betegségek kóroktanáról szóló fejtegetések számithatnak nagyobb érdeklődésre, miután azokban a szerző felsorolja mindazokat a káros befolyásokat, a melyek hatása után a nevezett betegségek kifejlődhetnek. A kóroktani részben sok tanulságos és gyakorlati értékű utmutatás található arra, miképpen védelmezhetik meg a gazdák állataikat a betegségektől. Főleg az emésztőszervek megbetegedései között akadunk olyanokra, a melyek sok esetben tényleg a gondatlanságra, vagy a czélszerütlen takarmányozásra vezethetők vissza, ugy, hogy ezeknek kikerülése vagy elhárítása nem egyszer tényleg azon múlik, hogy nem. tudják, nem ismerik fel a czélszerütlen tartás ártalmatlanságát. Méltó kiegészítő részét képezi e kiváló munkának a mérgezésekről szóló XI. fejezet, a melyet Kóssa Gyula tanár irt, megismertetve abban a méreghatás feltételeit, az állati szervezet mentességét és hajlamosságát bizonyos mérgek iránt, a mérgezések kóroktanát, kórboneztanát, tüneteit és kezelését. Sohasem tartottuk kívánatosnak, hogy a gazda maga kezelje és orvosolja beteg állatait, feltétlenül szükséges azonban az, hogy ismerje a gyakoribb betegségeket s ne tartsa jelentékteleneknek az olyan bajokat, amelyek gyors orvosi beavatkozást igényelnek. E tekintetben Hutyra könyve kitűnő szolgálatokat tehetne magoknak a gazdáknak is, mert olyan könnyen érthető modorban van irva s olyan világos képet nyújt valamennyi betegségről, hogy minden intelligens gazda haszonnal és tanulsággal olvashatja. Természetes azonban, hogy tulajdonképpen a modem állatorvos igényeit tartotta szem előtt, midőn ilyen széles alapon s nagy tudományos ambiczióval irta meg e három- 89. SZAM. 8-lK ÉVFOLYAM. kötetes munkát, amely ezidőszerint a legértékesebb terméke a magyar állatorvosi irodalomnak. dr. Rátz István. LEVÉLSZEKRÉNY. Kérdések kérdés. 140 darab vegyes birkát telelteiésre átadni szándékozván, kérném gazdatársaim, tudatni szíveskednének, mily körülmények vagy feltételekkel adhatók azok át? A birka tudvalevőleg késő őszig s kora tavasztól legelőn él, istállóban való teleltetése tehát rövid 3 4 havi ideig tart. A gyapjú értéke megfelelő-e a teleltetéssel, avagy mi volna fizetendő naponként? A tartás azonos lenne az Ottani gazdaság meddő- és ürüfalkáéval, vagyis egyszerű s nem intenzív lenne a takarmányozás. T.-Gy. J. VEGYESEK. Mai számunk tartalma: Oldal Az OMGE. közleményei Felhívás a Festetits-szoborra való adakozásra Baja-Báttaszék. R. Qty. < 1604 A ruthének fölsegitése. _ Növénytermelés. Az uj luezerna beállítása, tekintettel az alföldi viszonyokra. Both László 1605 Állattenyésztés. A műtrágya és az elvetélés. Földes János 1606 Irodalom. Állatorvosi belgyógyászat, dr. Rátz István Vegyesek Kereskedelem, tőzsde Budapesti gabonatőzsde. Vetőmagvak. Műtrágyák-. Szeszüzlet. A központi vásárcsarnok árujegyzése a nagyban,(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. Állatvásárok: Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. Budapesti vágómarhavásár. Budapesti lóvásár. Kőbányai sertésvásár. Budapesti szurómarhavásár. Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken felül.) Szerkesztői üzenetek Eljegyzés. Luznai és regliczei báró Luzé/szJcy Henrik eljegyezte Majoros Margit kisasszonyt. Bodrogközi mozgalom. Gróf Mailáth József és neje a Bodrogközön valóban áldásos tevékenységet fejtenek,ki a szocziáliszlikus irányzat ellensúlyozása s kapcsolatban a nép anyagi boldogulásának érdekében. Gróf Mailáth Józsefné és gróf Sennyey Pálné, a lelkes bodrogközi magyar hölgyekkel megalkották a Bodrogközi Jótékony Nőegyesületet", mely á jótékonyság gyakorlásán kivül azt a hazafias czélt is maga elé tűzte, hogy kiragadja a magyar föld népét a szellemi hátramaradottságból és küzdjön azon erkölcstelenség, illetve rossz irányzat ellen, mely a hazátlan szocziálista népbolonditók lelkiismeretlen izgatásai következtében a falusi földmivesek körébe befészkelődött. Bár az arra rászorulók anyagi istápolását is programmjukba vették, de különösen arra törekednek, hógy a nép gyermekeinek erkölcsi és szellemi tekintetben már a zsenge kortól kezdve az iskolák látogatásának előmozdításával, népkönyvtárak létesítésével - egébzséges irány adassék. A gr. Majláth József bodrogközi szövetkezeteinek száma is szépen szaporodik s működésük mind nagyobb körre terjed ki. Perbenyiken, Bélyen, B.-Szerdahelyen, Leleszen, Agárdon, Czigánd és Karádon a hitelszövetkezetek már régebben működnek, a k.-helmeczi most kezdte meg munkásságát, a nagy-rozvágyi pedig most alakult meg. A mozgalom átcsap a szocziálizmus által zaklatott Szabolcsmegyére is. Ó-Fehértőn a napokban alakult meg gróf Majláth elnöklete alatt a hitelszövetkezet a sikeres működés teljes re-

7 89 SZÁM. 8-1K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER ho ményével. Szabolcsban ezenkívül csak két Károlyi-féle hitelszövetkezet dolgozik. A mándoki, a melynek élén gróf Forgách László áll, több községre terjeszti ki áldásos működését és igen szép eredményeket ér el. Nemrég megnyitott fogyasztási üzlete is virul és terjeszkedik. Bárcsak minél több követőre találnának a nemes grófi pár hazafias törekvései! Lóversenyek Szatmármegyében. A Szatmármegyei gazdasági egyesület által rendezett lóversenyek m. hó 12-én folytak le a város és vidék legelőkelőbb közönségének jelenlétében. A verseny a rendező egyesület e téren elért eredményeivel szemben határozott és nagy haladást mutat. Színes mellénybe öltözött. 7 lovas versenyzett az összesen 200 koronát kitevő dijakért. Elsőknek érkeztek: Czegő József (ny. 100 kor.), Szilágyi Bertalan (ny. 60 kor.).és Korcsmáros Imre (ny. 40 kor.) szatmári lakos mezőgazdák. A Il-ik futamban elsőknek érkeztek: Kállay Szabolcs Vilmája", majd Szerdahelyi Ágoston ménje (lov. Hanák hadnagy). Minthogy azonban e kettő oszlopon belül kerülve, diszqualifikálva lett; az aszszonyságok I. diját 400 kor. értékű tiszteletdijat a III-iknak beérkezett gr. Teleky László Virágja", a Il-ik dijat 200 kor. értékben a Zeyk József által lovagolt s 4-iknek bejött Gunár" vitte el. A tétek és bánatok összegét, valamint Meszlényi Gyula megyés püspök által Ill-ik dijul kitűzött 50 frtot a jury Kállay Szabolcs Vilmájának" ítélte oda, ki másodszori körülfutással 5-iknek ismét beérkezett. A Ill-ik futam volt az Idegenek versenye." Ezen versenyben 5 ló futott a kitűzött dijakért. Elsőnek érkezett s igy> város 800 koronás diját Jankovics Dezső Döméje" nyerte ; a tétek és bánatok összegét képező Il-ik dijat Lipthay Béla Vanderbillje" (lov. Gömöri) nyerte. A katonatisztek versenyében 5 ló futott. Az első dijat képező 240 kor. értékű tiszteletdíjat Schwent százados Kalipsója" (lov. Imrék hadnagy), a 100 korona értékű tiszteletdijat Feuerstein százados Szellimje" (lov. Hanák hadnagy), a Ill-ik dijat 60 kor. értékben Schuszier százados Jambusa" nyerte el. A verseny utolsó pontját képező 5-ik futamban: az első dijat 400 kor. értékben gr. Teleky László Virágja", a Il-ik dijat pedig Domahidy István Millerjungja" nyerte; mig Fika Miklós Blankája", mint III-iknak beérkezett, 50 koronát készpénzben a tétek és bánatok összegét nyerte. A bizottságot képezték : br. Vécsey József mint elnök, Svajzer Gábor, Domahidy Sándor, ber. Kovács Jenő, Habrovszky ezredes, továbbá dr. Magyar Elek mázsáló, Kovásznay Zsigmond inditó és Poszvék Nándor titkár. Országos Szőlöojtványtelep r.-t. Megemlékeztünk már arról, hogy a földmivelésügyi miniszter az Orsz. Szőlőojtvány r.-t. által bérelt állami szőlőtelepeket saját kezelésébe veszi vissza. A visszavételre vonatkozólag az igazgatóság a miniszterrel szerződést kötött, melyet a részvénytársaság a napokban tartott rendkívüli közgyűlésen tárgyalt és fogadott el. Ezen szerződés szerint az állam a részvénytársaságot következeképp kárpótolja: 1. Készpénzben kétszázezer forintot ad a társaságnak. 2. Az egész idei vessző- és ojtványtermés a társaságot illeti, ami ezer forintnak felel meg. 3. Négy éven át ig bezárólag az évi termés egyharmada szintén a társaságé, ami összesen kétszázezer forintot tesz ki. A közgyűlés a szerződést elfogadta és kimondotta a felszámolást évi január 1-től kezdve tehát üjra az állam veszi át a paulis-baraczkai és a csálai szőlőojtványtelepeket. A gazdák életbiztosítása. A kelet-poroszországi mezőgazdasági kamara választmánya közelébb a gazdák életbiztosításáról értekezvén ; tagjai között a következő határozatokat terjeszti : 1. Az életbiztosítás megkötése mindazon gazdatársaknak melegen ajánltatik, kik abban a helyzetben vannak, hogy évi premiumjaikat rendesen fizetni is képesek. A fiatalkorban történő életbiztosítás sürgősen ajánltatik. Az életbiztosítás semmiesetre sem arra jó, hogy agyonadósodott földbirtokosok avval adóságaikból kigázoljanak. Áz tehát nem tekinthető adósságkönnyitőnek, hanem csak annak módját biztosítja, hogy adósságot amórtizáczió nélkül, meghatározott időben lehessen törleszteni, ha a túlterheltség még be nem állott. De a gazdára az életbiztosítás azért bír kiváló fontossággal, mert véd a jövendőben köthető adósságoktól s az örökösödési ügyletek könnyebb lebonyolítására is szolgál, azonfelül a földbirtoknak az örökséget hagyó családja tagjai között való megtartását is favorizálja. Az életbiztosii ás a személyi hitelt is garantirozza, balesetek alkalmával tehát segélyére szolgál a gazdának. A csupán mezőgazdaságra alapított életbiztosítás szüksége nem mutatkozik. Akkor, midőn a gazda életbiztosítását jegyezteti, követelje a biztosító társulattól annak elismerését, miszerint a gazdák rendszerint hosszabb ideig élnek s ennélfogva szorgalmazza a premiumdijak leszállítását. Öregebb egyének egyszerű biztosítást kössenek halálesetre. Ennek praktikus voltát a legtöbb eset igazolja. Az európai vasúthálózat fejlődése. A franczia Journal officiel" kimutatása szerint Európa egyes államainak vasúthálózata a mult évben a következő arányban gyarapodott: Francziaország 393 km., Oroszország 1,650 km., Ausztria és Magyarország 1,488 km., Németország 768 km., Svédország 274 km., Dánia 234 km., Anglia 224 km., Olaszország 196 km., Belgium 127 km., Bulgária 124 km., Svájcz 83 km., Spanyolország 44 km. Vasúti dijak a nemzetközi forgalomban. A pénzegység különbözősége a nemzetközi forgalomban rendszerint a szállító közönség megkárosításával jár különösen oly forgalmakban, hol különböző értékekkel van dolgunk minő a frank, márka, rubel stb. Ha valamely küldemény innét Oroszországba szállíttatik, akkor az orosz vasutakra eső szállitási díjrészlet rubelekben, mig a mi vonalainkra eső díjrészlet korona-fillérekben lesz felszámítva a szállitási dij azonban az időről-időre megállapított árfolyam szerint rubelekben szedetik be. Az Oroszországból ideszállitott küldemények után a küldemény czimzettje az Oroszországban megtett utért fizethet rubelekben is ; amennyiben ily pénzérték birtokában nem lenne, ami [pénzértékünkben is lefizetheti a szállitási dijat meglehetős magas árfolyamon átszámítva. A magas árfolyamon való átszámítás oka pedig az, hogy a vasutigazgatóságok az árfolyamingadozás következményeitől magukat megakarják óvni. Más országok már régebben egyezményt kötöttek, mely szerint a díjszámítás a feladó ország értékében történik, mig a dijakat szilárd árfolyamon amaz ország értékében fizetik, hol az elszámolást megejtik. Ar orosz hitel rubel árfolyamának nagyon ingadozó volta miatt Oroszországgal ily egyezményt kötni nem lehetett, de most minthogy Oroszországban az aranyérték behozatala óta a rubel árfolyama megállapodott, lehetséges lesz valamennyi országgal ilynemű szerződést kötni. Az orosz vasutügyi osztályban működő bizottság amellett foglal állást, hogy a dijat mindig azon ország értékében fizessék, hol a fizetés történik, a mikor is 255 korona márka = 268 frank = 100 rubel árfolyam alkalmaztassék. Ezen tervezett egyezmény a nemzetközi forgalomban nevezetes haladást jelentene. De szabályozni kellene azon abusust is, hogy egy helységben pl. Bécsben, hol több vasutigazgatóság, illetve ezeknek pályaudvara van, a különböző pénzértékek egységes magasságban szedessenek; nem pedig mint most néha előfordul, hogy 4 pályaudvaron ugyanegy napon a márka, frank stb. árfolyama különböző magasságú. Stassfurti KAINIT-ot teljes kocsirakományokban, közvetlen kisebb mennyiségekben budapesti legjntányosabban ajánl a raktárából hü n G A r IA" MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN, V. KER. VÁCZI-KÖRÚT 21. SZÁM. ALAPÍTTATOTT SCHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST. Műszaki közp. üzlet: Gyár : VI., Andrássy-iít 2. VI., Révay-u. 16. Foneiére-palota. (Saját telepen.) bátorkodik a t. ez. érdekelteknek Helios" istálló- és gazdasági viharlámpáját becses figyelmébe ajánlani. Ára teljesen felszerelve cirkonként frt mi Vaii szerencsém egyúttal kitűnő minősójrű tarlós Csikójegyü aczél trágya- és széna-villáimat, minden egyes darabot jótállás mellett 3 ággal darabonként 75 krral, 4 ággal darabonként 90 krral ajánlani. Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlok legjobb minőségi! marha lánczokat: kszöns. sodrott szemű drbja 25 28, kr. bői szabadalmazott bőkor. I *_ Legolcsóbb beszerzési forrás, minden egyéb mezőgazdasági szükségleti czikkben. Árjegyzékek kivánatra ingyen és bérmentve. f f f f f f f f f f f f f f f f f

8 1610 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ 5, 86 SZAM. 8 ÍK ÉVFOLYAM. f évi forgatom: 25,223 m Fel h ivjuk a t. cz. gazdaközönség figyelmét iókra,/ sk az év folyamán több soro: Mindennemű felvilágosítással siolgál: HELLERM.s TÁRSA, BUDAPEST, Y ErzséUet-tér 13. REMINGTON" ÍRÓGÉPEK VILÁGHÍRŰEK. VALLÁS- és KÖZOKTATÁSÜGYI magy. kir. minister Festékpárna mellőzve. 4-szeres billentyű 8-szoros helyett. Legfinomabb acélszerkezet. Közismert nagy tartósság. Központi vezeték nélkül. Teljes magyar és német billentyűzet. Minden betűnek csak 1 billentyűje. Legnagyobb sokszorosító képességgel. LrS snyák, horvi Kir^'áíainvasutak k?r. ISamvasutak '^Pgyírai,^ ^SkSiővlros^S" tábla' Budapest, Győr stb. Gr. Károlyi Imre urad. igazgatósága, Mágocs. Magy. Mezőgazdák szövetkezete Bpest.. Reé JenB püspöki urad. bérlő Veszprém. Dr. Győri püspökig! központi, iroda Gyf?. Osztr. m. gróf Arad nél, iparkamaránál, ügyvédeknél, megyéknél, városoknál, ReffligoiirógetSSS^f^ ségünkre az ország bármely részébe díjmentes bemutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására bárhova ugyancsak,saját költségünkre küldjük ki tisztviselőinket Árjegyzék bérmentve és ingyen. Erzsébet-tér 16. Remington Írógépek és Edíson-mímeographok kizárólag jogosított eladási telepe. Amerikai mezőgazdaság Irta: S S H - Ü S S T Z O L T Á N az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. A 352 oldalas, finom papírra nyomott, 102 képpel díszített munka bolti Ara 4 forint; 0. M. G. E. tagok és a.köztelek" előfizetői 3 frt 50 kr. kedvezményes áron rendelhetik meg a KÖZTELEK" kiadóhivatalában (.Budapest,, IX., Üllöi-ut 25.) KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. Napi jelentés november 4 Készbuzft ma gyengén volt kínálva, a malmok is gyenge vételkedvet tanúsítottak, az irányzat lanyha, a forgalomban volt ' mintegy 18,000 mmázsa 5 10 krral olcsóbb árakon kelt el. Eladatott : 100 mi m. 80 kg frt hóra " 0., 10-35, , 10-40,, » ' a 200, 78. 1Q-42V2, 2ÖU, » 79» '85,-,, ioo i 78 1Ó0. 77"»,, 10-45, 801,,, 79., , 79., , 500, ,, ,2,. 2Ö /2. ' 100, ' 77 10,-25, 100, Ö » 76» 10-20, 100, 600., 78 76, , Va, 25Ö0,, , ,, Hivatalos Közlöny-bői Becskerek : A vallás és közoktatásügyi magy. kir. minister a Szerb : Dunai: 2000, Remington Írógépet (kapható Rozsban szintén gyenge a hangulat, Budapésteii Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-téi illetve ennek távolságában frtot ér el. 16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tanintézetek részére leendő beszerzésre Árpa továbbra is szilárd marad, takarmány- ajánlja. árpáért ab Bpest illetve Kőbánya frtot fizetnek. Zab 5:70 6 frt készpénz áb Bpest ér el. Tengeri szilárd, ó tengeri 5' frt ab Bpest ér el, uj tengeri kb. 4'10 frt Bpest távolságában Határidők a lanyha külföldi hangulat következtében s kevés vételkedv folytán nálunk is gyengültek. Déli 12 órakor következőleg állanak: Köttetett. Déli zárlat. Buza márcz.... ' Rozs Tengeri máj Zab márcz.... _ _. 5-93^94 Káp.-repcze. aug.-szept Szeszüzlet. Ssess. (Qolrtfitu/er Gábor szeszgyári képviselő tudósítása.) A szeszüzletben e héten nagyon lanyha, bécsi kontingens nyersszeszjegyzések folytán az üzletmenet gyérebb volt és a szeszárak azonnali és későbbi szállításra V 4 ftttal olcsóbban zárulnak. Elkelt finomított szesz azonnali szállításra frtia ugy budapesti,'valamint Vidéki vevők által kínálva. Élesztő-szesz nagyban 55 55Va frt. Mezőgazdasági szeszqpárak által kontingens nyersszesz azonnali i/a 3 /i írttal olcsóbban volt. kínálva és tétel el is kelt felső-magyarországi állomásokhoz szállítva. A kontingens nyersszesz ara Budapesten forint. Bécsi jegyzés frt kontingens nyers- Prágai jegyzés 53-50, iforint adózott és frt adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés frt kiviteli szeszért 90 százalék. A kivitel e héten több tétel finomított szeszt vásárolt. Fiumébe 200 q. finomított '.szesz érkezett Magyarországból. Vidéki szeszgyárak közül Baja, N.-Várad, Kenyérmező, Győr, Temesvár, A-ad 25 krajczáral olcsóbban, a többiek változatlanul jegyeznek. Budapesti zárlatarak e héten: Finomított szesz frt, élesztőszesz 55 55'50 frt, nyersszesz adózva frt, nyersszesz adózatlan (exkontingens) frt, denaturált szesz frt. Kontingens nyersszesz.. Az árak literfokonként hordó nélkül budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mellett ertendők. Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) Vörös lóhere. A termelők részéről a lefolyt létén valamelyest kevesbült a kínálat. Mindazonáltal ki- Mltak néhány nagyobb télel szép árut, mely szilárd, irányzat mellett teljés árakon kelt el., Középminőségü áruval folytatólag is élénk volt a forgalom. A mit Ame-- rikáróla legutóbbi időben megirtunk, azt, teljesen megerősítve találjuk a legújabb külföldi. tudósításokban. Valamint Amerikában ugy Európában is tetemes menylíyiségü tavalyi. termésű amerikai ma,gkész]et létezik, mely készlet az általános vélemény értelmében bőségesén elegendő a szükséglet fedezésére. Ámde az idei amerikai terméssel sem állnak oly rosszul a viszonyok mint eleinte íiiresztelték, legutóbb néhány szép mustra is érkezett s így csak irányzatgyártásra vezethetők vissza az amerikai tudósítások. Luczerna. Még mindig "Proyeiiee. vidéke látja el a piaczot, az árak ismét emelkedtek, a mi pedi azon. körülménynél fogva, hogy Magyaroszág és Olaszországnak gyönge termésük van, nem is indokolatlan." Éaltaczimből alig kínáltak valamit. A mi a piaczra érkezik az csakhamar jó árak mellett el is kel. Bükköny Az ebbeli üzlet meglehétős csendes, Juharmagra nézve minthogy, kínálat nincs ugyanez mondható. Jegyzések riyersáruért 100 kilónkint- Budapesten Vörös lóhere, mult évi Vörös lóhere uj frt. Luczerna, magyar, Luczerna, olasz, Luczerna, franczia, » Baltaczim Mohar, 1 5>50 6-5Ö Bükköny. - Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósítása a.köztelek" részére. Budapest, nov. 4-én. Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, "teljsulyt tiszta súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajóállomáshoz szállítva: A és B dara frt. Buza tys' ; liszt: frt , =^ A központi vásárcsarnok áru jegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczibkek árairól. Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezetének jelentése november hó 2-ról. Az enyhe, esős időjárás bénitólag hat az üzletre. A gyors romlásnak alávetett idényczikkek milyenek a hus, a vadfélék, úgyszintén a vágott baromfi is, a kedvezőtlen időjárás miatt csak vontatottan helyezhetők el, holott főleg ezen czikkek érkeznek be mind nagyobb mennyiségekben. Húsfélék közül főkép sertésekben volt, erős a kínálat, ugy hogy olcsóbbodó irányzat mellett ma már csak kros árak voltak érvényben és a csarnok nagyon megérzi, hogy a hideghus vásár a Garay-téren bonyolódik le. Vadfélék közül őzek bőven érkeznek és árak mellett sem fogynak kellőképen. Szarvas kr. Nyul darabja 90 kr 1 frt, fogoly frt párja. A kivitel a meleg idő folytán lehetetlen. Baromfiban nyomott az üzlet. Vágott libák iránt az enyhe időjárás miatt megcsappant a vételkedv és az árak tartósan olcsók. Kilója kros árakon volt forgalomban, Tojás üzlet változatlan. Eredeti ládéája 3Í9 S&Jf forintot jegyez. Friss főző vaj kr, teavaj 90 krtól 1 frtig kilója nagyban. Burgonyában jó a kereslet. Nagy gumó válogatott rozsaburgonya frtért, sárga frt, hópehely 1.4Ó 1.50 frtért helyezhető 'el kocsííákomá Gyümölcsben tartósan élénk az üzlet. Elsőrendű válogatott alma élénken keresve teljes napi árakon helyezhető. el, mig másodrendű áru, bőven kínálva csak megfelelően olcsóbb árakon talál'vevőre. Jegelt harcsa és süllő jól keresett. (A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése. Budapest, november 3-án. lins. Marhahús hátulja L oszt. 1 qfrt52 54, 11. oszt , IH. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , III. oszt , borjúhús hátulja 1. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , birkahús hátulja I. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , bárány eleje 1 db 0. 0-, hátulja, sertéshús magyar szalonnával elsőrendű 1 q 48 52'0, vidéki 40 45, szalonna nélkül elsőrendű 46 50, vidéki 36 46, sertésmis pörkölt - 0, sertéshús szerb szalonnával, szalonna nélkül, sertéshús füstölt magyar, idegen (vidéki), sonka nyers 1 kg , füstölt belf. csonttal-90 l-l0, csont nélkül , sonka füstölt külf. csont nélkül, szalonna sózott 1 q , füstölt 59 61', sertészsír hordóval "0, hordó nélkül, kolbász

9 88. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER BÖ 3. nyers 1 kg., füstölt 60 80, szalámi belföldi , külföldi.malacz szopós élő 1 db , tisztított Baromfi, a) É1C. Tyúk 1 pár frt l'oo 120, csirke 0-55 l'oo, kappan hizott 1' , sovány 0., récze hizott :40, sovány , lud hizott , sovány 1"60 2'60, pulyka hizott o-, sovány b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 0-0-, 1 kg., csirke 1 db , 1 kg., kappan hizott 1 db 0" 0-, 1 kg., récze hizott 1 db , 1 kg. -, félkövér 1 db , lud hizott 1 db , 1 kg. 40-0"48, félköv. 1 db , 1 kg., pulyka hizott 1 db , 1 kg., félkövér 1 db 1-1'50, 1 kg., ludmáj 1 db , 1 kg , ludzsir 1 kg. l'o 1*10, idei liba 1 db Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt , csuka , ponty (dunai) , süllő >, kecsege,0' O'O, márna -40 '50, czompó , angolna 0-0, apró kevert , lazacz, Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt , lefölözött , tejszín Ó- 0-, tejföl , tejiénvaj (tea) 1 kg ,1. rendű '80, II. r. 0'50 60-, olvasztott 0'6Ö 60, Margarin I. rendű 0-, II. rendű 0" 0", tehéntúró , juhturó 45 48, liptói '60, juhsajt , emmenthali sajt , groji sajt '65. Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt , barna kenyér , rozskenyér Ó. Búzaliszt 00 sz. 1 q, 0, 1, Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7 9, stokeraui 22 33, borsó héjas magyar , koptatott magyar 13 15, külföldi 17 24, bab fehér apró 7 8, nagy 7 9, színes Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt II. oszt. (1440 db.) , meszes, orosz tojás 100 db., tea tojás Ö0, törött tojás 0- Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt , 1 q 2; 3'0, Petrezselyem 100 kötés ,1 q zeller 100 drb :.', karalábé 1-Q 1'60 vöröshagyma 100 köt^l-oo 2-50, 1 q 4' 5'50. foghagyma 100 köt. 10' 14-, 1 q , vörösrépa 100 drb 0"40 0'60, fehérrépa, fejeskáposzta , kelkáposzta 100 drb , vörös káposzta 3 6- fejessaláta , kötött saláta 0-0 0'00, burgonya, rózsa 1 q , sárga , külföldi -,'feketé retek 100 drb '-20, uborka nagy salátának 100 db, savanyítani való 100 db O'O O'O, savanyitott- zöld papr , tök főző- zöldbab O0- '0 zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg., fejtett 1 lit., tengeri 100 cső , karfiol loodb 3 16, paradicsom 1 kg..o'oo O'OO, spárga 0-- 0, torma Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 11 20, köz. alma 3 5, fajkörte 14 20,.közönséges körte 6 12, szilva magvaváló O'O-0-0, vörös ', aszalt, cseresnye faj, közönséges 0, meggy faj, közönséges r', ringló baraczk kajszin, őszi, dinnye görög nagy 1 db O'OO, kicsi sárga faj O'O 0, 1 kg. közönséges szőlő 1 kg. 0"30 0'4Ó, csemege, dió (faj, pápirhéju) 18 20, közönséges 14 15'0, mogyoró 15 30, gesztenye magyar 6 8, olasz 12 16, narancs messinai 100 db -0 O'O, pugliai , mandarin , czitrom , füge hordós 1 q, koszorús 18" 22, datolya 40 50, mazsolaszőlő 54 70, egres 1 lit. 0, eper 1 kg. kr. Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 30 60, II. rendű , csöves, (szárított). köménymag, borsókamag. mák 1 q. frt 25 28, méz csurgatott , sejtekben 1 kg., szappan szín 20 25, közönséges, fehérbor asztali palaczkban 1 lit , vörös asztali palaczkban , házi pálinka palaczkban -', ásványvíz palaczkbf - szerbiai tehén, 127 db bika és 121 db bivaly. Minőség szerint: 928 darab elsőrendű hizott 3162 db középminőségü és 485 db alárendelt min. bika Hldeghusvásár a Garay-tcri élelmi piaczon. db elsőrendű hizott ökör, db középminőségü ökör és db alárendelt min. ökör; db nov. 4-én. (A székesfővárosi VII. ker. elöljáróság jelentése a,köztelek" részére.) Felhozott Budapestről elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, '37 árus '164 db sertést, 2 árus 24 db süldőt, 6000 kg. friss hust, 400 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 1000 kg. db alárendelt minőségű tehén. hájat. A nagy felhajtás következtében lanyha irányzat mellett az árak 100 kgkint 1 2 frttal hanyatlottak, Vidékről és pedig: Nagy-Kőrösről 6 árus 58 mégis néhány 100 drb eladatlan maradt. Jó minőségű drb sertést, Czeglédről 9 árus 68 drb sertést, Nagy- marha kevés volt felhajtva s árából aránylag keveset Székeiről 5" árus 21 drb sertést, Monorról 3 árus 7. veszített. Valóban jó minőségű bikákra és tehenekre darab sertést, Monorról 1 árus 24 drb süldőt. voltak külföldi vevők, azoknak iára épp ugy, mint a Forgalom élénk".' Árak a kővetkezők: Friss sertéshús 1 kg , 1 q C0, süldőhus 1 kg. 10-én konzervgyártási czélra kezdenek vásárolni, bivalyoké is változatlan maradt. Jövő vásáron f. hó, 60 68, 1 q , füstölt sertéshusi kg , mely czélra heteukint drb lesz szükséges. 1 q, szalonna zsírnak 1 kg; 54 60,. 1 q 500C 5200, füstölt szalonna 1 kg. 68, 70; 1 q, háj Következő árak jegyeztettek:- Hizott -magyar 1 kg. '58 64,' 1 q, disznózsír 1 kg , ökör. jobb minőségű 28' 31-50, kivételesen 1 q, kocsonyahús 1 kg , 1 kg. hizott magyar ökör középminőségü 24" -28', alárendelt minőségű magyar ökör , jobb minő-, füstölt sonka 1 kg , 1 q krig. ségű magyar és tarka tehén , kivételesen tarka Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmipiaczon tehén, magyar tehén középmin., , nov. hó 4-én. (A. székesfővárosi X. ker. elöljáróság alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 18 jelentésé a Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 31-. szerbiai ökör jobb minőségű , kiv. 38 árus 28 db sertést, 0 árus db süldőt, 1600 kg., szerbiai ökörj középminőségü "18" 21, szerbiai friss hust, 800 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát, 250 kg. hájat,.250 kg/ zsirt,.50 kg. kolbászt,' 80 kg." hurkát, 80- kg. füstölt szalonnát, 200 kg. kocsonya-! hust, 40.kg. disznósajtot, 80 (kg. kg. töpörtőt. 0 db) sonkát, 30 Vidékről és pedig: -Dunavecse. 3 drb, Apostag 3 drb. Nagy-Szelíe 3 drb, összesen 9 drb. Forgalom, élénk. Árak a következők: Friss sertéshús 1 kg , 1. q , süldőhus 1 kg., 1 q, füstölt sertéshús 1 kg , 1 q , szalonna zsírnak 1 kg q , füstölt szalonna 1 kg , 1 q , háj 1 kg , 1 q , disznózsír 1 kg , 1 q 7, kocsonyahús 1 kg , l.q , füstölt sonka 1 kg , 1 q krig, kolbász 1 kg , Disznósajt 1 kg , hurka 1 drb 5 10, töpörtő 1 kg krig. Budapesti takarinányvásár. (IX. kerület Mesterutcza, nov. 4. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság jelentése a Köztelek" részére). Felhozatott a szokott községekből 20 szekér réti széna, 6 szekér muhar, 3 zsupszalma, szekér alomszalma, 0 szekér takarmányszalma, 0 szekér tengeriszár, szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 200 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a következők: réti széna , muhar uj , ssupszalma , alomszalma, egyéb takarmány :, lóhere, takarmányszalma, tengeriszár, luczerna, sarjú, szalmaszecska , széna, uj, zabosbükköny. Összes tocsiszám 31, suly kg. Allatvásárok. Budnpesti sznrómarhavásár. November hó 3-án. A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság ielentése. Felhajtatott: 432 drb belföldi, db galicziai, drb tiroli, 69 db növendék élő borjú, db élő bárány; 26 drb belföldi, drb galicziai, drb tiroli, drb bécsi, drb növendék borjú, drb ölött bárány, drb élő kecske. A borjuvásár hangulata élénk lefolyású volt. Árak a következők: Elő borjuk: belföldi.. frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig, kivételesen 50 frtig súlyra, növendék borjú frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig súlyra Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli frt, galicziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, ölött bárány O 0 frtig, bécsi ölött borjú, kiv frtig súlyra. Élő bárány 0' 0' frtig, kivételesen írtig élő kecske frtig páronkint. Hizlalt ürtt '. Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár évi novembér hó 3-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a.köztelek" részére. Felhajtatott: 320 db, úgymint : jármos ökör elsőmin. db, közép 90 db, alárendelt db. Fejőstehén : fehér O drb, tarka 192 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó, fehér db, jármosbivaly 0 db, bonyhádi 38 db, hizlalni való ökör 4 db, tarka db. Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos ökör, középmin. jármos ökör 355 pár., alárendelt minőségű jármos ökör, hizlalni való, jármosbivaly é. s., frtig páronkint. jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és pedig: Fehérszőrű magyar tehén, tarka kevert Budapesti vágómarhavásár november hó 3-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) Felhajtatott: 4575 db nagy vágómarha, nevezetesen: 627 db magyar és tarka ökör, 328 db magyar és tarka tehén, 2791 db szerbiai ökör, 20 db boszniai ökör, db boszniai tehén, 531 db ökör alárendelt minőségű ', szerbiai bika ,'kivételesen, szerbiai bivaly , kiv. ' frtig métermázsánkint élősúlyban. Budapesti lóvásár. Budapest, nov. 3-án. (A budapesti vásáhgazgatóság jelentése a Köztelek" részére). Á vásár forgalma közepes. Felhajtatott összesen 625 db. Eladatott 301 db. Jobb minőségű lovakból hátas 12 db, eladatott 4 db frtért, könnyebb kocsiló (jnkker stb.) 18 db, eladatott 6 db frtért, nehezebb kocsiló (hmtős) 40 db, eladatott 15 db frtért, igás kocsiló (nehéz nyugoti taj) 50 db, eladatott 28 db frtért, ponny 2 db, eladatott 0 db frtért; közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 92 db, eladatott 50 db frtért, könnyebb félék (parasztló stb.) 200 db, eladatott 85 db frtért; alárendelt minőségű lovakból 211 db, eladatott 113 db 7 18 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 47 db, az állatkert és kutyák részére vásároltatott 15 db, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott db, ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltatott db, takonykór miatt a gyepmesterhez küldetett db. Kőbányai sertés vásár november 4. (Első magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a Köztelek' részére.) Az vásár lanyha volt.heti átlagárak : Magyar válogatott kg. nehéz ,, kg. nehéz kr, öreg-300-kg.' tuli kr, vidéki sertéskönnyü kr. Szerb 46' 48- kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4%' engedmény szokásos. Eleségárak: Tengeri ó frt, árpa 6-70 frt Kőbányán átvéve. Helyi állomány: Okt. 28. maradt drb Felhajtás: Belföldről " 473 díb, Szerbiából 2095 darab, Romániából drb, egyéb államokból darab. Összesen 2568, db. Főösszeg db. Állomány és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo, gyasztásra (I X. kerület) 1504 drb", belföldre Budapest környékére 700 drb, Bécsbe 799 drb, Csehországba, Morvaország és Sziléziába drb, Ausztriába 846 db. Német birodalomba - drb, egyéb országokba db, A szappangyárakban feldolgoztatott : szállásokban elhullott 3, vaggonból kirakatott hulla 7, borsókásnak találtatott 1,6, összesen 26 : db. Összes elhajtás 3875 darab. Maradt állomány drb. A részvény-szállásokban drb van elhelyezve. Az egészségi és tranzitószállásokban maradt '6612 drb. Felhajtás: Szerbiából 2095 db, Romániából - drb, összesen 8707 drb. Elhajtás: 1855 drb, maradt állomány 6852 drb és pedig 6852 drb'szerb ós db román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig 506 drb a fogyasztás alól Kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. Sovány sertésüzlet. (A magyar élelmiszer-szállik részvénytársaság heti jelentése nov. 4-én.) Tekintettel a téli idény-közeledtére a lefolyt héten az üzlet lanyha volt és alacsonyabb árak mellett is csak nehézkes volt a forgalom. Sertésvészen átment mklaczok árai : kg. (páronk.) splyban krig ',, 50. Gazdaságba való malaczok' ' Sertésvészen keresztül nem ment malaczok.36 40, Pusztán átvéve 4 " Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken felül.) (Kivonat a hivatalos lapból.) Nov. 10 Vámosmikolai atkviha- Rakovszky kir. jbiróság tóság. Béla Nov. 22 Kecskeméti atkviha- Weisz 1 ' kir. tvszék tóság MÓr Nov. 25 Budapesti a tkvi ha-heidinger kir tvszék tóság Lipótné. Decz. 12 Tornállyai atkviha- Szeritiványi kir. jbiróság tóság". Géza Decz. 17 Ó-becsei", a tkvi ha- br.rajacsich kir. jbiróság tóság '. Sándor Decz. 22 Vámos-mikólai a tkvi ha- Rákovszky kir. jbiróság tóság Béla Decz. 28 A kecskeméti a tkvi ha- Aczél Szabó kir. Szerkesztői tvszék tósága üzenetek. János P. L. urnák, Kékes. Aföldmivelésügyi miniszter úrhoz intézendő folyamodvány 50. kros bélyeggel látandó el. Legjobb tudomásunk-szerint a hivatalos közlönyben való közlés, de a. hitéles bizonyítvány másolatra megint bélyeg kell. Összevéve ;6 7 frtot felszámithat ezekre a költségekre! AB Orssz. masy. gaid. egyesület tulajdona. Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza áz 0. M. G. E. igazgatója. Felelős szerkesztő: Szüassy Zoltán az 0. M.G.E.-szerkesztő-titkára. Társszerkesztő: Bndaj 0. M. G. E. titkára.

10 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 8-1K ÉVFOLYAM. M Orsz. Magyar Gazdasági Egy esilel által 1000 frt pályadíjjal jutalmazott G A Z D A S Á G I K Ö N Y V V I T E L T A N» alapján összeállított AZDASA«I KÖNYVVITELI NYOMTATVÁNYOKBÓL (apszámbér és szakmánybér. kir mutatása Leszámolási könyv Szegödmény-táblázat, kül- és beliv Szemesgabona kimutatás, Ml-és ílblít Csépletlen gabona», Napszámos jegyzék Tej eladási jegyzék, kül- és beliv. Pénztári napló, kül- és beliv Pénztári főkönyv, bevételi kimutatás, bel- és küliv Követelések jegyzéke, bel- és küliv Gép- és eszközleltár, Pénztári főkönyv kiadási kimutatás ugy mint: Épületleltár, kül- és beliv 15. Telekioltár', kül- és beliv 16. Termény és anyag leltár, küldés beliv 17., Letéti napló 18. Eleven leltár, kül- és beliv 19. Szegődmény-levél 20., Ló- és szarvasmarha-kimutatás 21. Juh- és sertés-kimutatás 22., Különféle tárgyak kimutatása 23. Fogyasztási anyag 24. Tüzelő anyag 25., Szerszámfa 26., Állati termények 27., Póttakarmány állandóan raktárt tartunk., Mérleg. Próbacséplési jegyzék, Vetési és aratási jegyzék, Ellési jegyzék (csikó és borjú), Termés-kimutalás, Ellési jegyzék (bárány és malacz) Darálási jegyzék Fejési napló Gazdasági napló Trágyázási, Cséplési jegyzék kül- és beliv Tejelés-kimutatás Takarmányozási előirányzat k. b.-iv Vetési előirányzat kül- és beliv Takarmányozási jegyzék kül-és b.-iv Osszeát/itotia s SUSCHKA RIKÁRD a magyaróvári gazd. akadémia gazd. intézője. Az összes nyomtatványokból mintaívek az 0. M. G. E. tagoknak és a KÖZTELEK" előfizetőinek 1 't 20 kr. előleges beküldése mellett portőmentesen küldetnek. Rövid utmutatás ára 20 kr. US" Árjegyzékkel és felvilágosítással készséggel szolgálunk. Meg-rendeléselc a KÖZTELEK" kiadóhivatalához IX. kerület, Üllői-ut 25. sz. küldendők.

11 89. SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ áimagyar ruggyantaárugyár réssv.-társ.á> Budapest jgnp Sürgönyczim: Gummi, Budapest. Szőlősgazdán és peronosporafecsüendő-gyárosoü figy elméi) e!,vulkán" Permetező-csö vek Permetező-szelepek. Végre egy tökéletes anyag, melyet flp^ta hordelaise-lé (kékkőoldat) nem támad meg. A magyar-óvári magy. kir. gazdasági akadémia erről az anyagról a következőkép nyilatkozik:; ^ A Magyar Ruggyantaárugyár Részvénytársaságnak Budapest, Az uraságtoktól megvizsgálás végett beküldött 9,Vülkáll Cfi jegyű kaucsuk szellentyíl (vénül) lap és ugyanoly tőmlő (kaucsukcsö) az itteni mezögazd. gépkisérleti állomáson Kj vizsgáltatván meg, amennyiben bordelaise"-lében (2%-os meszes rézgáliczkőoldatban) hat héten át való áztatás után hajlíthatóságuk teljes mértékbeni megtartása mellett semmikép nem ráltoz- -0 tak; és a mennyiben sokszori hajlitás daczára felránczosodást vagy törést nem lehetett rajtuk ész- # lelni, primissima kaucsuk gyártmánynak mondhatók s mint ilyenek permetezőgépékbe kiválóan ajánlhatók. Magyar-Óvár, évi szeptember hó 12-én. Látta: A gépkisérleti állomás vezetője: % v "Vörös S á n d o r s. k rh:illiuav«r- V i k t o r s* k», kir. tan., akadémiai igazgató. akad. tanár. m l Ezen mérvadó szakvélemény alapján bizvást állíthatjuk, hogy a. 1 t - a u s _ a 1 a m í biztosítja- a permetezőkészülék rendszeres működését, nem romlik és S ** U l i w a i l - s s e i w p { igy költséges javitás elejét veszi; J^j 11 l ^ S tin l^yy. ^ IL í tartóssága felülmúlhatatlan, újból és újból való felszerelése szükségtelen, * uaajív^fcjrx""wwílliw nem csepegtet, és ezért nem okozhat testi sérülést, nem rontja a ruhát. Vulkán használata mindezeknél fogva gazdaságos. BMWMíJMmHBarss^^ Minden egyes darab Vulkán tömlők ZSStSJZZ el. Tekercsekből levágott tömlők, melyek Vulkán gyanánt adatnak el, visszautasitandók, mert nem valódiak. Árak: Vulkán permetező-tömlő drbja 1 frt 2 kor. Vulkán permetezöszelep drbja 50 kr. = 1 kor. Sj Viszontelárusitók és fecskendőgyárosok megfelelő engedményben részesülnek. ~ M ^ r TÖMLŐK ÉS SZELEPEK FŐR A K T Á R A \TTTT vte T\ y j " Schottola Ernőnél # ff * ^ BUDAPEST, VACZI.KÖRTJ^^^FÖICIERE-PALFLTA.

12 1614 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. Országos Magyar Maink Riztositó Szövetkezet BUDAPESTEN, VIII., J ózst f-körsé 8. Hní i: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. Igazgatósági tagok : ANDRÁSSY l'iéza gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESS EWFFY ARISTID, PÜSPÖKY RUBINEK GYULA. SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÓNYI ZSIG] TELEKI SÁNDOR gróf. Vezérigazgató: SZŐHYI ZS GMOND. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdaközönség általános elismerése szerint ugy a tüz- nint a jégbiztosítás terén hiven megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vívta ki magának, az épület és átalány (panschal) biztosításnál rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetkezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden más illeték kizárásával. A takarmány és szalmáseleség biztosítása egy intézetnél sem eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek mellett mint a szövetkezetnél. MT* Gazdasági egyesületi tagok tekintet nélkül a biztosított érték nagyságára a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek. Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal terményeiket biztosítják, IO /o engedményben részesülnek. Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek Sorvetőgépeket a legújabb és legjobban bevált szerkezetben, egyetemes- és többvasiu ekéket pánczélaczél-kormánylemezekkel, boronákat, hengereket, konko lyozókat, gabonatisztitó-rostákat és teljes takarmánykamra-berendezéseket} nagy választékban és jutányos árakon szállítanak Umrath és Társa mezőgazdasági gépgyárosok B u d a p e s t e n V. ker., V á c s i - k ö r - a t S O. s s á m. Árjegyzékkel és költségvetéssel kívánatra ingyen és bérmentve szolgálunk U. i. Borsajtók (System Mabílle és szőlőzuzók kitünö kivitelben és mindenféle nagyságban. yitaamtitjgmsn: 'ijazzsasieijzsx j Vintschgaui hasas tehenek I tejelési képesség liter, E melyet több oldali bizonylatokkal kaphatók igazolhatok, jpick OSWALDnai j VIII, Külső Kerepesi-út 1. sz. j F u c h s l e f m a n n p ^ T tejgazdasági edények gyára "ÜÖ B U D A P E S T, VI., Szondy-utcza 35. sz. Edény gyártmányaim, ugy minőségben, mint ár tekintetében általános elismerésben Rendes vevőim közül felsorolom: Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezetet", Gazdák Budapesti Tejegyesületét" úgyszintén az aradi, pécsi, stb. tejcsarnokokat és számos nagy hazai gazdaságot. Telefon-szám részesülnek. Ö s z i v e t é s r e mindennemű erdészeti magot, kitűnő minőségű je«genye-fenyőmagot kocsányos és kocsánytalan tölgymákkot magas és gyors csiraképesség szavatolása mellett ajánl a üafjyar* FARAGÓ BÉLA, Zala-Egerszegen Árjegyzék és elismerő nyilatkozatok gyűjteménye kívánatra bérmentve /98. Cin. szám. Magy. kir. államvasutak. HIRDETMÉNY. Osztrák-magyar-orosz határforgalom H. pótlék életbeléptetése a II. rész I. füzethez. Fenti forgalomban évi augusztus hó 1-től érvényes II. rész 1. füzethez folyó évi október hó 1-től érvényes II. rész II. pótlék lép hatályba, mely módosításokat és kiegészítéseket tartalmaz. Ezen pótlék példányai a részes vasutak igazgatóságánál 60 fillérért kaphatók. Budapest, szeptember 21-én. Magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes (ütánny. nem dijaztatik.) vasutak nevében-is. Önműködő egér- és patkányfogók B E N D E B S Z A B A D A L M A a férgeket jótállás mellett néhány nap alatt teljesen kipusztítják. Több ezer elismerés a hadsereg és a tengert hatóságok, iparosok, gazdaságok, gazdák, malmok stb. részéről. Eg-érfocró darabja 1 frt SO kr. Fa-fcte&nyfogó darabja 13 frt., K.adás, KARL BENDER I., WIEN, IYAF. u

13 91, SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HO GÉPOLAJAT, u m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű savtalamitott repczeolajat- elsőrendű ásványolajat stb. Kocsikenőcsöt, Petroleumot zsákokat, tafcáré. és szekérponyvákat, kátrányfestékeket, fedéllaket és minden egyéb gazdasági czikket Szalonnát Fertőtlenítő szereket, u. m. karbolsav, karbolppr, creolin, zöldgálicz stb. rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. M Ű T ü Í G Y á T. Szállít: LIPftT Luczernát, lóherét, fümagvakat, minden czélra és egyéb vetőmagot a legjutányosabb áron é Iáit jó minőségben. Olasz szaponáriát tiszta vastaig nlktrekből őrölve. BUDAPESTED, MM. ü 1V1 MJL Já. 1L i^f V. ker., Akadémia-utcza lo. s; Telefon. Sürgötsyczim: CERES" Budapest. Telefon. Árjegyzékteel és részletes Külön ajánlatokkal kivánatra szolgálok. u t c z a i l o k ö m otiy o k, k hajtására a főherczegi vasmüvekből. A gépek vásárlásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik.ljzives tudakozódások ErzherzogücheGamepal - Dinecfion in Teschen in ScMesien, czimen jvörostarkatinó P teljesen prima, 1 2. es,etleg 3t éves nálam minden mennyiség-ben kapható olcsó áron. ^ Későbbi úgyszintén prima 1 3 éves tarka üsző szállításra vállal- ^ kozom HENRIK IGNÁCZ Szalónak (Vasmegye). SMe grsgte m i(i Mt 1851 genfi! ta$au8rei$e, t 8 in beutjtfier t>ra$e Siettet ^buitrtljfflgffíirtie geitnnn. BlitorteiterlreiS. 3eber Síréig bet Sanbtoirtljlcíaft bérű 8feiíf)alti liget gelejener Mmioncenttieit. güt Slitnftgeber ienftfletuise, füt Sienf offene te. lenen in grogét 3««. Üireus mertei;,ff.3, fiit Seutfd)lonbff.3-25, übri9e Stuí metec. >. itífljmann'8 Souvnnlbcíiaa. S Weigl J. Prerau ss. és kir. udvari kocsigyáros. 1 egyfogatú kocsi országutakra. - C > C > Legjobb és legolcsóbb kétillésü egyfogatú kocsi használni. Számos elis- Wien, I. Pestalozzigasse Magyar kir. államvasutak! Üzletvezetőség Miskolcz. Pályázati hirdetmény. vasutak miskolczi üzletvezétősé^ Ö. és években szüíséges pályafentartási fák szállítására ezennel pályázatot hirdet. Az évben körülbelül az alább -kitüntetett mennyiségek fognak szükségelnye fenyő deszka, 55 köba «,, - 1 : köbméter vörös fenyő deszka, 33 köbméter szétmetszetlen- jegenye fenyő deszka, 520 köbméter faragott fa, 250 köbméter faragott tölgyfa, 49Ö0 drb kerítés sűrítési lécz tölgyfából t. h. 50 mm. átm., 72Ö0 drb kerítés sűrítési lécz puhafából 1.4 mt. h. 5 palló, 2 köbméter tölgyfa padolat, 3 köbméter vörös fenyő palló, 45 drb keritési rud puha fából különféle méretű, 930 : drb keritési rud tölgyfából különféle méretű, 105 köbméter tölgy szállfa, 25 köbméter puha szállfa, drb fedő zsindely 47 cm. h. Az és esetleg és évre szükséges fanemüek ugyanazon év április hó végéig száffitandók be. Az üzletvezetőség fentartja magának a jogot, kogy az évre történő megrendelés alkalmával tájékozásul szolgáló fenti mennyiségnél, illetőleg a méretjegyzékben felsorolt fákból 30 o-al többet vagy kevesebbet rendelhessen: úgyszintén azon jogot, hogy a szállitási év fqlyamán 30% erejéig pótmegrendelést tehessen. A pályázati feltételek alapján szerkesztendő ajánlatok legkésőbben évi november 10-én déli 12 óráig nyújtandók be az üzletvezetőség I. osztályánál. A bánatpénz pedig no- " ' déli 12 óráig teendő le az üzletvezetőség gyüjtópénztáránál. 1 iti feltételek és a méretjegyzék ' " aegtekinthetők' és a miskolczi gáltatnak, esetleg posta utján megküldetnek. A szállitási feltételek, úgymint az általános szállitási feltételek és a pályafentartási fák szállítására vonatkozó különleges.feltételek; megtekinthetők minden üzletvezetőségnél és készpénz fizetés mellett szerezhetők meg igazgatóságunk nyomtatványtárából. (Andrássy-ut-f3 75. sz.) Miskolcz, évi október havában. Utánnyomás nem dijaztatik. Az üzletvezetőség;. teljesen berendezve; szecskavágók, répavágók és znzók, kukoricza-morzsolók. v*/^ f S h fis wg. ^ S H O T ^ Daráló- - és őrlő-malmok kitűnő eredeti angol daráló-gépek, fiillesztők, gazdasági és trágyalészivattyúk a legjobb kiállításban. mezőgazdasági Ttiöfc^fe^iiM" tfépmrosok. ^r Főraktár: BUD&PEST, TI. kerület, Váczi-körut 63. szám. Iíimeritö képes árjegyzékek és tervrajzok kivánatra ingyen és Ibérmentve.

14 SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. gzivattyok MERLEGEK minden neme, neme. házi, házi. nyilvános, mezősazda- mezőgazdasági és iparczélokra. leeuiabb iavitott rendszerű tizedes, száz 'BARFF-féle szabadalmazott inoxydálás közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. módszer szerint inoxidált szivattyúk rozsda Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérlegek. Commandit-társaság szivattyú- és ellen védve. mérleggyártásr*. A * w. GARVENS, Wien,Lir:r:lt iigy»n M fcérmeatte Amerikai szabadalmazott forrasztás nélküli ACZÉLLÁNCZOK A forrasztott lánczokhoz képest kétszer oly nagy ellenállás a töréssel szemben. Erős, Könnyű és olcsóbb minden egyéb láncznál. Weissenfels, yflrm, Goeppinger & Co. Kapható minden nagyobb vaskereskedésben. Bizonyítványok és árjegyzékek ingyen JUST E. A. és Társa, BECS, XII/2. Magy. kir. államvasutak. Minden fajta erdei csemetéket erdők és sövények alakításához, szép és olcsó: fenyő, erdei fenyő, fekete Tenyő, szomorú fenyő, Douglas fenyő, vörös fenyő, vörös és fehér égrerfa, akáczfa, fehér juhar, berkenye, és bodzafa csemetéket ajánl Guts ver waltung BOROWNA.posta: BOCHSIA, Galiczia Árjegyzék kívánatra ingyen., Gazd. kötéláruk. ZSÁKOK, PONYVÁK, zsinegek, hevederek, tömlők, fehér ruhateritők. Tornaszerek, fiiggöágyak és mindennemű hálók ipartelepe. "SEFFER ANTAL Budapest IV., (Károly-laktanya) Károly-utcza 12. sz. NT L A W N. T E N N 1 S "M g-yari raktára. Gondos kiszolgálat. Vidékre árjegyzék szerint. Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető A sertés javítása és hizlalása" gazdák és hizlalók használatára. Irta K. Ruffy Pál. Ára portoinentes küldéssel 1 frt 10 kr. Hirdetniínj. Kelet-német-magyar vasúti kötelék. (Budapest-Angyalföld állomás felvétele szabás II. rész 1. füzetbe.) a dij- Folyó évi deczember hó 1-tSl Való érvénynyel Budapest-Angyalföld állomás felvétetik a kelet-német-magyar vasúti kötelékben évi február hó 1-től érvényes díjszabás II. rész 1. füzetébe. Nevezett állomás forgalmában ugyanazon díjtételek nyernek alkalmazást, melyek a fent emiitett díjszabásban és a megjelent pótlékokban Budapest-nyugoti pályaudvar forgalmára nézve. foglaltatnak... mérleg szerkezetek. A szabadalmazott Fairbanlss-mérlégek százados rendszerűek, tolósélyos fémmérőkarral bírnak s a hidra tett terhet minden ponton egyenlően mérlegelik. Tartósság:, pontosság és Könnyű Kezelésüknél fogva ugy hazánkban, mint a külföldön a. legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. Gazdasági-, szekér-, marha-, zsák- és raktári mérlegeinket czéíszerü és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva különösen a gazdák, gazdaságok és uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, melyek sulyokkal számított "jobb kivitelű tizedes mérlegek árainál nem magasabbak, a hitelesítés, csomagolás "és loco vasútra való feladás költségei már benfoglaltatnak. Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben részesülnek. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrendelések közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy-ut 14. czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítással szintén központi irodánk szolgál. FA1RBANKS MÉRLEG és GÉPGYÁR részvény-társaság, m BUDAPEST, Andrássy-ut 14. Gyár: Külső Váczi-ut 156. Használt, Megvételre ét já^ánjr*hajtáahoz ^alma Gygrg Szálas takarmány adagolására M m m mspibm. "in-wf'w* HAMPSHIREDOWN" JUHOK. Kitűnő hús, jó gyapjú, nagy súly. Ezen kiválóan értékes angol juh-fajta bámulatosan korai fejlettségénél fogva utolérhetetlen ezen kivül pédig oly erős szervezetüek, hogy minden éghajlathoz alkalmasak, és a hus minőségére nézve egyedül állanak. A Schmithfield Club" deczemberi ki állításán Londonban a Hampshire Downn"-ok voltak a legkiválóbbak. A bárányok csoportja 20 nevezéssel felülmulta mind a többit számra nézve és egy ürünyáj a Champion díjra a legjobb rövid gyapjasok között a kiállításon tartalékban maradt. Egy Hampshire Down" ismét első dijat nyerte mindenféle rövid fajták között a leszúrt állatok versenyében. Közelebbi felvilágosítást nyújt James E. Rawlence, a Hampshire Down juhtenyésztők szövetségének titkárja, Szám 2 Salisbury, England. Eladó birtokok. Megye Vasút kilométer Hold 1 Ára forint Vas Pozsony Zágráb Zala Vas Zala l Veszprém Tasnád Zala J , [ Vas Zala Győr Zala '23 Moson Zala Somogy Pest Ó 27 Veszprém 1, Fehér Q00 30 Veszprém i Zala Moson Vas ] 34 Zala l 35 Vas ; 36 Veszprém Komárom Moson Győr 45000! Zala.11 A kwassitzi czukorgyár r-t. Ö ajánlja, hog Kwassitzi Eredeti 6576 Hanna Pedigree Árpa-vetőmagra ^ogy^vátóktrat 63 ' igen bőtermő és teljes keményitö- Ilegnagyobb. tartalmú, belőle a legdúsabb ki- ' vonat nyerhető, «sekély proteintartalmu, finom héjú, finom ránczosságu, túlérettségnél cbilálj mzhsséggel.

15 89. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HO o N _ W 3 s 3 N c "2 "n 15 m Jti o N 60 0) Hofherr és Schrantz Budapest, s 01 & «C L *0 "1 R : 0 fi-s-g S e y b lóheyedörzssiő-gépüket j Árjegyzékek bérmentve és ingyen. j CM s Lapunk bekötési táblája 1 f r t 3 6 k p é p t (portómentesen) kapható kiadóhivatalunkban. Homoki szölötelepitöknek igen fontos, G l ó r i a " v i h a r - l á m p a petróleum égetésre 5"' szabadegovel, Ovegcylinder nélkül, felülmul minden eddigi találmányt, mely eddig piaozra került. Ezen igen izlézes lámpa, kemény színezett bádogból Tan készítve, mindenütt forrasztva és ékelve ; a vihar és Utódésl biztonság a felette könnyű kezelés adja meg, hogy egyedüli s a legszolidabb, leghasználhatóbb lámpának van elismerve, miért is az érdeklődők szivesfigyelmébeajánlom. Magassága a fogó nélkül 32 cm. &t méröjü, rácsozattal «yütt 18 cm. Körttlbelül 16 óraig < %, e; Árjegyzék ingyen es bérmentve. Megrendelési idejekorán kérek. L I N T H S Á N D O R Magyar királvi államvasutak /98. CÍI. szám. Hirdetmény. Felsősziléziai-osztrák-magyar kőszénforgalom (I., II. és ül. füzet.) A kattowitzi kir. vasut-igazgatóság Ficinussehacht (néue Ladestelle)* újonnan megnyílt állomása f. évi november hó 1-vel felvétetik az évi szeptember hó 1-töl érvényes kivételes díjszabásokba olykép, hogy a nevezett állomáson feladandó küldeményekre a Richterscháchte der Lanrahüttengrube" állomás díjtételek nyernek alkalmazást. A f. évi november hó 1-éig n«v«/.clt állomásról cls/.állilásra kerülő küldemények után Lanrahütte" állomás díjtételei, kocsinként 50 fennig felemelve, alkalmaztatnak. A Ficinusschacht" állomás neve Fieinusschacht alte Ladestelle"-re megvál- (Utánny. nem dijaztatik.) A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a többi részes ' vasutak nevében is Szolnok és Eperjesen első dijak : Arany érmek. öszi IfTTUMF í 1 öszi idény. I V U n l m h idény - Magyarország legrégibb gazdasági gépgyára MOSOVBAX (1856) ajánlja az őszi ós téli idényre : Legjobb szecskavágó és répavágóit, daráló, tengeri morzsoló és répamosóit. ünflhváry László gyümölcsfa iskolája, CzeQléden.!! Tessék árjegyzéket kérni!! Uj! RAPID" dará'ók egyedüli képviselete 1 Uj! Burgonya választók, Ventzki-féle ta^armáng-füllegzliö^! Takarmánykamra berendezések! Tervek, költségvetések díjmentesen. üj, teljes nagy árjegyzékei iiráatra dijmentesea. Főraktár: Budapesti, VI,, fai-körué 57 a. gz.

16 1618 KÖZTELEK, NOVEMBER ho SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM szám. A cs. és kir. közös hadíigyminister. A J A N L A T. A közös hadügy minis terium az I. alatt mellékelt kimutatásban felsorolt, bőrből készült ruházati és felszerelési czikkeket, melyek az évi rendes szükségletből a magyar ipar részére fentartott hányad V* részét képezik, kisiparosoknál szándékozik beszerezni. A szállitásban résztvevőkre"a követ-: kező határozmányok szolgáljanak zsinórmértékül: ls A szállitásban csakis Magyarországban lakó és az illető ipar rezhetők. A szőrmés borjubőr hátbőröndök és tölténybőröndhöz való önálló gyakorlására iparhatósági igazolványnyal jogosított mesterek nád szilánk lemez-betéteket úgymint a mult évihez. képest megváltozott mintázatot, illetőleg az I.. jegyzékben foglalt ide vonatkozó vehetnek részt. 2. Minden ilyen kisiparos szabad választása szerint akár önállóan, akár mint valamely kisiparos szövetkezet tagja vehet részt község czipész iparosai a katonai lábbeliek mintaszerű készítése megjegyzésre különösen figyelmeztetnek a vállalkozók. Ha valamely a szállitásban. Első esetben az alább látható A) minta szerint szerkesztett ajánlatot maga tartozik benyújtani. Azon kisiparosok, kik közül kiválasztott mestert a budapesti 2. számú katonai ruhatárhoz iránt közelebbi tájékozást óhajtanak szerezni, e czélra egy maguk a szállítás ^eszközlése czéljából szövetkezetet alkotnak, kötelesek mindenekelőtt egy meghatalmazottat választani, ki azután a megadatnak. küldhetnek, hol az illetőnek az e részben szükséges felvilágosítások; a jelzett minta értelmében szerkesztett ajánlatot az általa képviselt 12. Gépek használata megengedtetik. A lábbeliek azonban feltétlenül minden részükbén varrottak legyenek. A talp mogvarrása kisiparosok névjegyzéke kíséretében tartozik beküldeni. E névjegyzék mintája B) alatt egyidejűleg csatoltatik. Ha a meghatalmazott csakis lánczöltésü (varró) (nem pedig tűzdelő gépekkel is) történhetik. Ha a lábbeliek sarkai sárgaréz csavarokkal vagy vasszege- ugy valamely czipészmesterek szövetkezetének, valamint szijgyártóstb. mesterek szövetkezetének is meghatalmazottja volna, akkor az csekkel lesznek megerősítve, ugy azok hegyeinek az alsó talpbélést ugy a czipészmesterekre, valamint a többi mesterekre vonatkozólag keresztül haladniok nem szabad, ép ugy nem szabad a czinezett is külön ajánlatot jegyzék kiséretében tartozik benyújtani. Ha egy (canul) szegecseknek, melyekkel a betéttalpbélés megerősíttetik, az.és'! ugyanazon szövetkezethez tartozó kisiparosok különböző hadbiztossági kerületekben laknak, akkor a meghatalmazott által minden ségre a mintával legalább is egyeznie kell. utóbbiból kiállani. A betéttalpbélésnek nem szabad elválnia és minő- hadbiztossági kerületre vonatkozólag külön-külön szerkesztendő 13. A beszállított lábbeliek bevizsgálása tekintetében mesrjegyeztetik, hogy mindenekelőtt a lábbeliek belső minősége fog ajánlatban csakis az illető hadbiztossági kerületben lakó szövetkezeli tagok nefrezendők meg. Más szövetkezeti tagok a hadbiztosságok részéről figyelembe nem vétetnek. rint minden egyes szállítmány-részletből kémpróbák utján ki- megvizsgáltatni és pedig az átvevő tiszt szabad választása sze- 3. Az illető iparág önállö gyakorlására való jogosultság oly jelölendő egy százaléknak (vagy legalább egy párnak) felfejtése helyeken, hol iparhatóság van, e hatóság által, más helyeken pedig által. Ha a kémpróba vizsgálat alkalmával kifogás nem merült fel, a községi elöljáróság részéről igazolandó az ajánlaton, illetve ahhoz akkor az gégész szállítmány-részlet megvizsgáltatik, mely alkalommal csatolandó névjegyzéken. Ezen igazolás nélküli ajánlatok (jegyzékek) azonban a lábbeliek nem fejtetnek fel. Ha a kémpróba vizsgálat figyelembe nem vétetnek. alkalmával a belső minőséget, illetőleg oly hiányok merülnek fel, 4. Azon kisiparosok, kik egy szövetkezet tagjai, egyidejűleg mint melyek a megvizsgált darabok mintaszerütlenségét kétségtelenné magánosak nem pályázhatnak. Úgyszintén egy kisiparos sem lehet teszi, akkor az egész szállítmány-részlet azonnal visszautasittatik. egyidejűleg két vagy töb bűnszövetkezetnek tagja. Ha pedig a kémpróba vizsgálat alkalmával a megvizsgált czikkek 5. Az 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatok legkésőbb mintaszerüsége tekintetében kétely merülne fel, az esetben a kémpróba utján eszközölt vizsgálat két, a körülményekhez képest deczember hó 8-án déli 12 óráig azon katonai területi hadbiztossághoz nyújtandók be, melynek területén a kisiparosok (a szövetkezet három százalékra is (de legalább két-három pár lábbelire) terjesztetik ki. Ha a kómpróba vizsgálat alkalmával felfejtett darabok meghatalmazottja) laknak. E hadbiztosságok a következők a 4. hadtest hadbiztossága...'' ~ minősége ellen oly kifogás nem merült fel, mely a visszautasításra az 5. ',1... _ okot szolgáltatna, akkor ezen darabok a kincstár költségén újból a 6. helyreállíttatnak. Ellenkező esetben pedig e czikkek felfejtett állapotban adatnak vissza a szállítónak a nélkül, hogy az ezen czik- a 7., 21.. Temesvárott a N.-Szebenben kekért kártalanítást igényelhetne. Felszereiéri- és lőszer,elvényczikkek darabonként vizsgáltatnak meg. a 13. Zágrábban. Elkésve beérkező vagy táviratilag tett ajánlatok figyelembe 14. Azon czikkek, melyek a bevizsgálás alkalmával mintaszerűeknek nem találtattak, vagy melyek csak a szállítási határidő nem vétetnék. 6. Próbaminták felmutatása és óvadék letétele nem kívántatik. lejárta után szállíttattak be, az átvételből kizáratnak. 7. Egy szállítási részleg pénzértéke a szállításra pályázó kisiparosok összes számának a kiirt szállítási mennyiséghez való aráutasítását indokoltnak nem találja, jogosítva van a részrehajlatlán 15. Az esetben, ha a kisiparos (szövetkezet) a czikkek visszanyától fog függni. A lábbeliekre vonatkozólag a közös hadügyminisztérium fentartja magának azon jogot, hogy az egyes kisiparosok kozó beadvány legkésőbb a visszautasítástól számított 14 nap alatt (vegyes felülvizsgálati) bizottság kirendelését kérni. Az errre. vonat- (szövetkezetek) által szállítandó lábbeliek nemét és méretnagyságát azon hadtest parancsnoksághoz nyújtandó be, melynek területén a megrendelésnél állapítsa meg. Könnyű czipők szállítása csak oly azon katonai ruhatár (átvételi hely) van, mely a czikkeket.visszautasította. A részrehajlatlan bizottság, melynek megalakítása ajánlattevőknek fog odaitéltetni, kik ajánlatukban külön kijelentik, hogy ilynemű, lábbelit is szállítani óhajtanak. iránt az említett hadtestparancsnokság tartozik intézkedni, - egy 8. A szállítandó' czikkeket a szállításban részes kisiparos saját csapatállománybeli törzstisztből, mint elnökből, két csapatállománybeli századosból (kapitány), egy katonai hadbiztossági tisztviselőből műhelyükben (esetleg a szövetkezet által a szövetkezet tagjainak közös költségén berendezett műhelyekben) tartoznak előállítani. Az és három polgári szakértőből alakul, mely utóbbiak közül egyet a odaítélt szállítást más személynek átengedni akár díjazás mellett, szállító, egyet az átvevő katonai ruhatár (illetőleg azon hadtest hadbiztossága, melynek területén az illető. átvételi. hely van) és -egyet akár díjtalanul tilos, mert ennek következménye volna, hogy az illető czikkek az átvételből kizáratnak. a hadtestparancsnokság megkeresésére a kereskedelmi bíróság 9. Az árviszonyok tekintetében a II. alatti jegyzék szolgál tájékozásul; ezeknél magasabb árak nem engedélyezhetők. szakértőt nevezzen, akkor a hadtestparancsnokság az illető keres- küld ki. Ha a kereskedelmi bíróság nincs azon helyzetben, hogy 10. A megrendelt czikkek beszállítási helye és a beszállítási kedelmi és iparkamarát keresi meg ez iránt. Az összes bizottsági határideje a szállítás odaítélése alkalmával lehetőleg január tagok többsége által a czikkek elfogadása vagy visszautasítása iránt havában fog közöltetni. A beszállítási határidők május 1-jeés a szállítási feltételek alapul vétele mellett hozott határozata július 31-ike közti időszakra fognak esni. A beszállítás lehető megkönnyítése czéljából oly kisiparok érdekében, kik a budapesti 2. sem birói uton egyik félnek sincs további felszólamlási joga. A részre-í olyan végleges döntésnek tekintendő, mely ellen sem közigazgatási, számú ruhatártól nagyon messze eső helységben laknak, a lehetőség szerint közelebb elhelyezett átvételi helyek fognak 'felállíttatni. tátott összes czikkek meg nem felelőknek nyilváníttattak, a szállít^ hajlatlan bizottság költségeit az esetben, ha a bizottságnak bemu-i 11. A beszállítandó czikkek ugy az anyag minősége, valamint ellenkező esetben pedig azaz ha az összes czikkek átvétetnek, az alak, a méretek (lábbelieknél az illető méretnagyság ugy külső a katonai kincstár viseli. Ha a, bemutatott czikkek közül, csak egy. mint belső mértékei), suly és készítés tekintetében a budapesti 2. rész nyilvánittatik meg nem felelőnek, az esetben a szállító a pártatlan bizottság összes költségeiből csupán azon hányadot tartozik számú katonai ruhatárban lévő kincstári mintákkal teljesén egyezőknek kell lenniök. Ezen minták a hozzátartozó leírások és rajzokkal, megtéríteni, mely a megfelelőnek nem talált czikkek szállítási értékére összes bemutatott czikkek értékéhez ;való viszonyítás valamint a lábbeliekre vonatkozó szabási. minták (patron) is az említett ruhatárnál megtekinthetők, illetve fizetés ellenében megsze- - mellett esik. Bécs, október 15.

17 89. SZAM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HO L Jegyzék a szállítandó czikkekröl i //. Jegyzék a szállítási árakról szőrmés borjubőr hátbőrönd A szállítandó czikkeknek megnevezésé dragonyos csizma -^ huszár csizma évi M. tartó szíj-készülék és vastövis nélkül 1 ) egészségügyi csapatok számára 2 ) műszaki csapniuk számára 2 ) hátbőrönd tartószij-készűlék hátbőrönd-tartószijhoz való bőrhüvely töltény-bőrönd 8 ) lovassági kettős málhatáska tartalék lőszertásk karnlíólycsatlék lovassági derékszíjhoz lll'ick Zl] I d]mh s 1H Ikiil 188,S. M_ az 5-től a IS; méretnagyságig hüvelytáska { ismétlő ]iii-l i (i \ In - i gyalogsági kardhoz az utász kardhoz nem lovasitottak részére 'i i.1 bőr hofdcsukor a derékszíjhoz! lovassági defékszij karabélyesatiók nélkül 8 ) puskas^ij karabélyszlj az igfflétlő.karabélyhoz _ köpenyszij 2 csatt darabbal gyalogságijtöltény-l 8 mm. töltényhez, tölténytartó nélkül lovassági I táska! 8 mm. töltényhez forgó pisztolyok hordszijjal szij: tartó kamóval, dobverő hüvely nélkül vállszíj nyeregtakar.ó szilárd oldallapokkal biró nyereghez kani ári oj ösikófék feszítő zablaszár csikó zablaszár kötőfékszár nélkül 4 ) -hoz való kötőfékszár (rugóz kamó nélkül és tövis nélküli csattal) szügy szerszám patkótáska tartószijjal Hfaitt ~ "481 tábori főzőedény tartőszij lovassági lovassági szakaszlámpa-bőrtok gyalogsági ásó-bőrtok 1) Az évi M. szőrmés borjubőr hátbőröndhöz, úgymint a tölténybőröndhöz szükséges nádszilánk-lemez betéteket kötelesek az illető kisiparosok a szállitásra illetékes katonai ruhatárból a beszerzési ár befizetése ellenében beszerezni. A szőrmés borjubőr hátbőröndi betétek 1 készletének ára 33 kr., a tölténybőröndi betétek 1 készletének ára pedig 47 kr. Oly bőröndök, meíyek más, mint a katonai ruhatárból gzármazó nádszilánk-lemez betétekkél készülnek, az átvételből ki lesznek zárva. 2 ) Az egészségügyi és a műszaki csapatok számára való szőrmés Jjprjubőri hátbőröndök, úgymint a tölténytáska mintája a-mult évi pályázati hirdetmény óta megváltozott. 8 ) E czikkből 5 /o az I., 95 /o a II. méretnagyságban lesz előállijtandó. 4 ) E czikkből a szükséglet fele az I., fele a II. méretnagyságban lesz előállítandó, Egységár A czikkek megnevezése számolta szóval frt ikr forint krajczar öt huszonnégy 6 5:.: 13 öt tizenhárom 1 5 : 11 öt tizenegy! 8 5 ( 36; öt hat. bakancs 9 4 í 14 négy. kilenczvénnégy S 36 négy i kilenczvenhat 11 4 í 30 négy nyolc/van 12 4 : 78 négy hetverinyólcz 13. "4 72 ' négy hetvenkettő! 5 3 í 33 három nyolczvanhárom 6 3 : 71 három hetvenhét. 7 3 ' 76 három hetvenhat 8 3 ' 71 három hetvenegy könnyű czipő >??-. 3 i 66 hárpia hatvanhat 10 A 3 i 65 három hatvanöt, három ötvenhat három ötvenhárom N 13 cd : 3 51 három ötvenegy;... m 5. m 7 02 hét.. kettő 6 o!» 6 95 hat kilesnczvenöt 1. M 7 M 6 91' hat kilenczvenegy hat.' nyolcz vanhét. 1 félszáru csizma hat hatvan hat ötvenkilencz cd hat -. ölyén 12 O 6 47 hat negyvenhét O hat negyvenöt * s > kilencz kettő nyolcz: kilenczvenhat 7 s 8 92 nyolcz kilenczvenkettő nyolcz nvolczvanhét dragoj iyos csizma 9 <ö 8 58 nyolcz ötvennyólcz :;' ; 10 : 8 57, nyolcz. ötvenhét 11,8 48 nyolcz ' negyvennyolcz i nyolcz negyvenöt nyolcz negyvenhárom kilei\ez tizenkilencz kilencz tizenkettő '; ;j kilencz nyolcz;, ~ kilencz négy huszár csizma e ' 8 ' 70 nyolcz hetven IC ' nyolcz hatvannyolc? :' nyolcz hatvan nyolcz ötvenhat ta 8-54 nyolcz ötvennégy nadrágszíj 20 husz tartószijkészülék és vastövis nélkül 5 28 ; öt. huszönnyolcz go egészségügyi csapatok részére 4 72 : négy hetvenkettő m J műszaki csap. részére 5 12 : öt tizenkettő hátbőrönd tartószij készülék ' egy harminczhét pár hátbőröndtartó szíjhoz való bőrhüvely - _ '15 tizenkettő tölténybőrönd 3 4( ) három negyven lovassági kettős mál- hátáska, tartaléklő- '-val 8' 31 nyólcz hárminczhét j szertáska nélkül.. r 511 hét. ötvenegy. karabélycsatlék lovassági Sara' derékszíjhoz _ í tizennégy derékszíj kapocs nélkül M _ 4Í 3 negyvennyolcz hüvely- táska az ismétlő puska szuronyához - 2! _ huszonkettő

18 _ - A czikkek megnevezése frt kr forint a gyalogsági kardhoz _ 26 huszonhat az utászkardhoz nem lo- t vasitottak részére _ 27 _ huszonhét az utászkardhoz a szeke- 5. részcsapatok részére 31 _ harminczegy b.őrhordcsűkor derékszijhoz 06 hat lovassági derékszíj karabélycsatlék nélkül 54 _ ötvennégy puskaszij. 35 harminczöt karabclvszij az ismétlő karabélyhoz _ 69 _ hatvankilencz KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ 5. köpenyszij 2 csattdarabbal 12. tizenkettő mm. töltényhez töltény- * gyalogsági t tartó nélkül j. 27 egy huszonhét * lovassági 50 ötven -8 mm. töltényhez forgópisztolyok hordszijjal 1 63 egy hatvanhárom kötő 86 nyolczvanhat lovassági kard markolatszij ] 34 harmincznégy szíj, tartókamóval, dobvei'őhüvely dob nélkül 1 05 egy öt vállszíj 33 harminczhárom nyeregtakaró szilárd oldallapokkal biró nyereghez 6 06 ' hat hat felső heveder 1 68 egy hatvannyolcz csatlék nélkül 1 46 egy negyvenhat alsó heveder csatlék 64. hatvannégy kantárfej 91 kilenczvenegy csíkófék 46 negyvenhat feszítő 64 hatvánnégy zablaszár csikó ötvennyolc? pár kengyélszij 1 30 egy harmincz első 23 huszonhárom hátsó Oldal málhászij 30, harmincz közép 37 harminczhét kötőfékszár nélkül 1 48 egy negyvennyolcz bőr kötőfék hez való kötőfékszár (rugós kamó nélkül s tövis nélküli csattal 53 ötvenhárom szügyszerszám 1 39 egy harminczkilencz patkótáska tartószijjal 1 - egy évi M. tábori főző- 10 tiz lovassági edény tartószij 40 negyven lovassági szakaszlámpa bőrtok 19 1 egy tizenkilencz gyalogsági. ásöbőrtok 73 hetvenhárom. A) minta. A cs. 'és kir. hadtest hádbiztosságának. ben. Ajánlat. N -i lakos (vármegye, helység, utcza, házszám) ezennel kijelentem, hogy mindennemű mennyiségű és méretnagy ságu 1 ) lábbelit a közös hadügyministerium által évi október hó 15-én 2368/13. szám alatt kelt hirdetménynyel közzétett árak mellett, e hirdetményben foglalt határozványok értelmében, melyek előttem teljesen ismeretesek és melyeknek magamat teljesen alávetem, szállitani hajlandó vagyok. - 1 ) A felszerelési és lószerelvényczíkkekre ajánlatot tevők a. mindennemű, mennyiségű és méretnagyságu lábbelit" szavakkal elhagyják és e helyett azon czikkek nemét és mennyiségét jelölik meg, melyeket szállítani szándékoznak. SZAM. 8-ík ÉVFOLYAM. Könnyű czipők 2 ) szállítását ugyanazon feltétek mellett, szintén elvállalom. Azon kisiparosokra vonatkozó névjegyzéket (jegyzékeket), kiknek nevében,ezen ajánlatot benyújtom, idecsatolom.' 3 ) Kelt Aláírás. (Vezeték- és keresztnév olvashatóan irva). Hogy N. N. ur N...-Í lakos önálló ipar gyakorlására jogosított czipész (szíjgyártó stb.) mester, bizonyítom. 4 ) Az iparhatóság (község) pecsétje.. B) minta. Jegyzék: Hatósági aláírás. azon -i 5 ) czipész (nyerges, szíjgyártó stb.) kisiparosokról, kik N. N. (név, foglalkozás és lakhelye) urat felhatalmazták arra, hogy a közös hadügyministerium által évi október hó 15-én 2368/13. szám alatt kibocsátott árlejtési hirdetménynyel kiirt szállítás elnyerése czéljából nevükben ajánlatot nyújtson be, a vonatkozó megrendelést elfogadja, a megrendelt czikkek beszállítását eszközölje és a kereseti összeget felvegye. Az egyes kisiparosok vezeték-és kereszt- lakása sajátkezű aláírása, neve utcza házszám stb. Kelt -ben N. N;«) meghatalmazott. Hogy a fenti jegyzékben magnevezett 7 ) egyének ipar gyakorlására jogosított önálló czipész (nyerges, szíjgyártó stb.) mesterek, igazolom. Kelt _Tr.. Az iparhatóság (község) pecsétje. -ben a Hatósági aláírás. s ) E tétel csak azon kisiparosok ajánlatába veendő fel, kik esetleg a könnyű czipők szállitására is vállalkoznak. 3 ) Ezen harmadik tétel csak azon ajánlatokba veendő fel, melyeket szövetkezetek meghatalmazottai nyújtanak be. 4 ) Ezen igazolás csak az egyenként ajánlatot tevők ajánlataira vezetendő reá. Szövetkezeteknél ezen igazolás a szövetkezeti tagok névjegyzékére vezetendő a B) minta szerint. 5 ) Ha valamely szövetkezet több helységbeli kisiparosokból áll, akkor minden egyes helység kisiparosai külön jegyzékbe foglalandók. 6 ) Ha a meghatalmazott szintén kisiparos és a szállításban szintén részt óhajt venni, akkor annak neve a jegyzékbe és pedig elsőnek szintén felveendő., 7 ) Itt a jegyzékben felsorolt kisiparosok száma teendő ki. Egyébként az ajánlatok helyes szerkesztésére nézve a hirdetményi. pontjára kell figyelni.

19 89 SZÁM. 8-1K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER ho /898. számhoz. Bérleti hirdetmény. Az egyetem alap. tulajdonát képező danaföldvári uradalomhoz tartozó, Tolna vármegyében fekvő, Dunaföldvár nagyközségtől 5 kilometer, a dunaföldvári vasúti állomástól 7 kilometer, az előszállás)' vasúti állomástól 5 kilometer távolságra eső és "egy részével a dúnapart és Duna folyammal összefüggésben levő /iooo kat. hold kiterjedésű úgynevezett Barótha puazfai", nemkülönben az azzal teljes összefüggésben levő 231 2S2 /i6oo kat. hold kiterjedésű úgynevezett felső halastói", vagyis összesen /i6oo kat. holdat magában foglaló s mivelési ágaira nézve a haszonbóri és versenytárgyalási foltételekben részletezett földbirtok a rajta levő épületekkel egyült az alólirott ministerium IX-ik ügyosztályában f. 1S98. éwi deczember lé 5-iR napján tartandó zárt ajánlatu verseny utján évi oktolber lió 1-től, s illetőleg évi január hó 1-től 12 esetleg 18 évi időtartamra haszonbérbe fog adatni. Ajánlat tehető az eddig külön bérletet képezett /i«o kat. hold területű Barothá pusztai" földbirtok és a /i6oo kat. hold kiterjedésű felső halastóból" egy testben összevont /isoo hold kiterjedésű földbirtokra, de tehető ajánlat külön-külön is. Az 1500 és illetve az 1000 és végre az 500 frt bánatpénz letételét igazoló pénztári nyugtával felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlatok a fentjelzett nap délelőtti 10 órájáig a ministerium segédhivatali igazgatóságánál nyújtandók be. A részletes haszonbéri és versenytárgyalási feltételek a ministerium segédhivatali igazgatóságánál és szegzárdi gazd. felügyelőségnél a hivatalos órák alatt betekinthetők. Budapesten, 1898., év október havában A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministeriumtói. Eladó szőlővessző. Az Országos Magyar Gazdasági Egpesfilet immunis szőlőjéből 'a kővetki istvántelki 2. Sima európai vesszők. Olasz Rizling 25,000 ezre 8 frt Nagy Burgundi ,000 8 Mézes fehér 8, Madelaine angevine 3j0Q0 8 homoktalaju európai és amerikai szőlővesszők eladók. 1. Gyökeres európai vesszők. Chasselas blané... '2.000 ezre" 12 frt Olasz Rizling 20,000 ezre 16 frt Chas. blane croquant 1,000 12, Nagy Burgundi 5,000! 6 Chasselas rouge... 3, Mézes fehér... 5,000 16, Tramini piros - 4,000 8,, Madelaine angevíne. 2,000 16» Piros Bakar 2,000 8 Chasselas blanc... 1, Muscat vegyes 2, Chas. bl. croquant Szent-Lőrincz 2,000 8 Chasselas rouge 2, Nemes Kadarka Tramini piros ,000, 16 Pirog Bakar 1,500,"16 3. Gyökeres amerikai vesszők. Szent-Lörinez 1,500 16, Herbemont! 500 darab 10 frt Jaquez =, 5,000, Sima amerikai vesszők. Herbemont 1,000 darab 6 frt Jaquez 6,000 6, Riparia Sauvage... 5,QÓ0 5 OrszágosMagyarGazdaságiEgyesület igazgatójához Budapest Köztelek" intézendők. Az elszállítás őszszel vagy tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A megrendelésnél a vesszők feje ára előre beküldendő, hátralevő rész. utánvéttel szedetik be. Csomago'ásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. Igazgató. M e gj élent KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR 1899-ik évre. Szerkesztik és kiadják: RUBINEX GYULA és SZILASSY ZOLTÁN az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. A zsebnaptár ára az 0. M. G. E. tagoknak és a Köztelek" előfizetőinek bérmentes küldéssel együtt fl forint 60 kr. Bolti ára 2 forint. Köztelek" kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. Lóhere- és luczernamag termelők felkéretnek, hogy termékeiket értékesítés czéljából mintázzák meg a,.sárosvármegyei Gazdák Fogy, és Ért. Szövetkezet' 1 Igazgatóságánál PERJES. Csakis termelők ajánlatai vétetnek figyelembe. sack rudolf egyedüli Immlm Magyarországol P R O P P E E SAMU Budapest, Váczi-körut 52. szám. Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világhirtt gyártmányai eredeti minőségiben csak nálam kaphatók: Ajánlom közkedveltségü egyetemes és többvasu í f'-ít ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt prf tm. kitűnően alkalmas sorba- és szórva vetőí--hü Hü 1.d gépeimet szecskairágfó-, répavágó gépeimet. Kési, járgány- és goziiaj-tásra járgányaimat, a jelenkor legjobb t ítjtil l llláf i y p á l OIÓ készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket. Mindenről kimerítő árjegyzőit és készséges felvilftg-osit&sok.

20 1622 KÖZTELEK, NOVEMBER HQ SZÁM. 3-IK ÉVFOLYAM. Méltóságos gróf Bercii told Lipótné árpádhalmi uradalmában a tenyészgulya megszüntetése czéljáből gróf Almásy és mezőhegyesi törzsnyájából származott tiszta magyar fajta 5 darab 5 4 étés bika, ;? } ; ;; 2, ':. s 8» i 15 elválasztott bikaborju, 12 '' 3-éves } nagyrészben hasas tehén 7., 2 üsző, 17 elválasztott } összesen 11? Ö8Z <íborju drb g u l y a b e l i m a r h a e l a d ó. Szives megkeresések áz uradalmi I Birtokeladás. I 3 f a (Csanádi káptalan.) j 0 A csanádi székeskáptalan közhírré teszi, hogy a tulajdona- f ö hoz tartozó és Temesmegvében, a rékási járásban, Stancsófalva [ w község határában fekvő," frt 26 krrá becsült, mintegy g 4707 hold és 181 D-öl katasztr.-holdnyi terjedelmű erdő, szántódj föld, rét, legelő és kertből álló ingatlan birtoka ^ a rajta levő épületekkel együtt, legfelsőbb helyen nyert elvi jóváw hagyás folytán, zárt ajánlati versenytárgyalás mellett,' csakis becsli áron felül, örök áron eladatik. H Venni szándékozók zárt ajánlataikat a csanádi káptalan czi- j w mére frt (harminczkettő ezer és öntven forint) készpénz, vagy letétre alkalmas értékpapírokkal ellátva legkésőbb i S január 4-ig déli 12 óráig Temesváron Méltóságos és főtisztelendő W Németh József nagyprépost és fölszentelt püspök ur lakásán annál $ is inkább adják be," mivel az utóbb érkező ajánlatok figyelembe j g nem vétetnek. A beérkező zárt ajánlatok az 1899, évi január 7-én g] tartandó káptalani gyűlésben délelőtt 10 órakor bontatnak fel. A versenyzők közötti szabad választás, illetőleg az ajánlatok el- i fogadása vagy visszautasítása a káptalan szabad elhatározásának tartatik fen. A káptalan határozata az ajánlattevőkkel közöltetni fog. Közelebbi felvilágosítások és föltételek Nagyságos és főtisz- ; telendő Dr. Kun László káptalani tag urnái (Temegvár, belváros, Nagypalánk-utcza 3) megtudhatók. Ügynökök és közvetítők kizáratnak. Temesvárott, október hó 29-én. tiszttartóság-hoz Árpádlialomra, u. p. Orosháza, intézéndök '145717/98: CII., ; Magy. kir. államvasutak. Hirdetmény. N6mctors7.á;;-Zimony átmeneti forgalom. (A díjszabás II. pótlékának életbeléptetése.) A fenti forgalom évi november hó 1-étől érvényes árudijszabásához f. év november hó 1-én a II. pótlék lép életbe, a mely újonnan felvett állomások }dijtételeit, továbbá helyesbítéseket es módosításokat tartalmaz. Ezen pót 1 ék a részes vasutigazgatóságoknál 12 fillérét megszerezhető. i szeptember havában. A magy. kir. államvasul (Után SEIFERT JÓZSEF, Pozsony, Halászkapu-ntcza 4, cs. és kir. udv. fegyverszállító nagyban waggon-rakományonként ab Leopoli loldshall-stassfurt, ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A v I uü szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomások szerint frt között váltakozik. Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egyesületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. I Á megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénztárából beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény átvételénél fizetendők. Egri fokáptalan jósságfelügyelői hivatala. ELADÓ SZÉNA. Az egri fökáptalannak Pest vármegyében Monor mellett, Zsiger-pusztai gazdaságában megközelítőleg 4000 métermázsa kitttnő minőségű elsőosztályu széna kerül eladásra. Venni szándékozók zárt ajánlataikat f. hó 15-ig Egerbe, a fökáptalani jószágkormányzóság czimére küldjék be. Kelt Egerben, november 1-én. A Jószágkormányzóság.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS 1926 MÁRCIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK LXV. ÉVF. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE 3. FÜZET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS Megjelenik minden hó 15-én. Előfizetési

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít limei szerdái és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít limei szerdái és szombaton. IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hő 25. 95. (849.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül.

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Irta : M a n d e 1 i k Dániel, m. kir. erdömester. Nem régiben egy kirándulásom alatt alkalmam nyilt megszemlélni egy csemete kertet, melyben a,3 éves

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai Cziráki László 2014. A talajművelés eljárásai Fogalma: meghatározott céllal, kiválasztott eszközzel végzett talajmunka Talajelőkészítés: több talajművelési eljárás

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról.

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. (Folytatás é s vége). VIII. Faszén. A faszénnek átvétele és átadása, illetőleg eladása a vevő kívánsága szerint, űrmérték vagy súlymérték

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

50.431./1891. BM. rendelet

50.431./1891. BM. rendelet 50.431./1891. BM. rendelet az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában. Az 1888. évi XIV. törvényczikkbe foglalt magyar-román

Részletesebben

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár A térkép csodái. Sherlock Holmes a gonosztevők lábanyomából megmondja állítólag míg azt is, hogy az illető hány éves. Mesének ez nagyon szellemes, de az aki jól tudja a térképet olvasni, mindennap mutathat

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 29-én 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 29-én 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 469-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ ERDÉLYI GAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 16-én. A méhészetre vonatkozó közlemények 1 Rendes

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Az 1863. évi aszályról ***

Az 1863. évi aszályról *** Az 1863. évi aszályról Az átalakuló klíma miatt mint tapasztaljuk -, egyre több a szélsőséges időjárási esemény. Csak az utóbbi pár évben volt már csapadékbőség és belvíz, aztán ugyanabban az évben még

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

A HELYES FÜRDŐ- ÉS USZODAHASZNÁLAT. A vízminőség rajtunk is múlik!

A HELYES FÜRDŐ- ÉS USZODAHASZNÁLAT. A vízminőség rajtunk is múlik! Va s Megy ei Kormányhivatal Népegészséggyi Szakigazgatási Szerve T Á J É K O Z T A T Á S A HELYES FÜRDŐ- ÉS USZODAHASZNÁLAT A vízminőség rajtunk is múlik! F I G Y E L E M F E L H Í V Á S Magyarország a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Egyed Imre Czikkhalas Kft. Debrecen 2011. Innováció Innováció: az a társadalmi jelenség, amely a technikai eszközök, technológiák

Részletesebben

Föld- és területrendezés 5.

Föld- és területrendezés 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula Föld- és területrendezés 5. FTR5 modul A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei 25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei A közületi kiadások megállapításánál iránytűként szolgáló elvek sarkpontjai a pénzügyi politikának. Helyes elvek felállítása a közületi kiadások mértékénél

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.5.2015 2014/0100(COD) VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

A kerékpársáv problémája

A kerékpársáv problémája A kerékpársáv problémája A 2010-es KRESZ módosítás, elsősorban a kerékpárosok biztonságának fokozása okán olyan új elemmel bővült, amelyek értelmezése, illetve a valóságban történő megvalósítása több problémát

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2004. július 26-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó termében. Jelen vannak:

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

A bükkfának egyik ujabb értékesítése.

A bükkfának egyik ujabb értékesítése. A gömbölyüfából 10 15 %-kal kevesebb fagyapot kerül ki, mint a hasábfából. A bemutatott kisérleti adatokból világosan kiderül, hogy a hárs jóval több íagyapotot szolgáltat, mint a nyárfa, eltekintve a

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Budapest, 2015. november 16. 1. Kiindulópont, alapvetés Gyakorlati tapasztalatom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 19/2016. (VII. 21.) Balla Birkett Szociális

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

proability Megváltozott munkaképesség és/vagy nyílt munkaerőpiac? Fertetics Mandy Alternate Tanácsadó Kft november 26.

proability Megváltozott munkaképesség és/vagy nyílt munkaerőpiac? Fertetics Mandy Alternate Tanácsadó Kft november 26. proability Megváltozott munkaképesség és/vagy nyílt munkaerőpiac? 2015. november 26. Fertetics Mandy Alternate Tanácsadó Kft. CSR Akadémia: Jelentésírás képzés 2012. február 2. Tanácsadó testület Szakértők:

Részletesebben

T/ 14078. számú. törvényjavaslat

T/ 14078. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14078. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i soron következő ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i soron következő ülésén. 21/2012. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i soron következő ülésén. Jelen vannak: Gombkötő Lajos alpolgármester, Mórocz Lajos, Pusztai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Közkincs kerekasztalok Tolna megyében

Közkincs kerekasztalok Tolna megyében 102 HEFNER ERIKA HEFNER ERIKA Közkincs kerekasztalok Tolna megyében A Közkincs pályázat fogalma már elterjedt a köztudatban, hiszen már a harmadik kiíráson vagyunk túl. Új fogalom teremt kohéziót az önkormányzatok

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

8 Uo. 75. 9 Uo. 8. 10 Csíkvármegye Hivatalos Lapja, 1942. március 21. 11 MOL Z. 839. 4. 55. tétel, 155.

8 Uo. 75. 9 Uo. 8. 10 Csíkvármegye Hivatalos Lapja, 1942. március 21. 11 MOL Z. 839. 4. 55. tétel, 155. Székelyföldi szövetkezetek 1940 44 között Oláh Sándor A mi autonómiánkra szükség van. Amásodik bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt erdélyi részek és a trianoni terület között jelentõs fejlettségbeli

Részletesebben

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-4.3.0/11-2013-0003 Szakmai kiadvány ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK NAGYSZÉNÁS TÖRTÉNETÉBEN Ez a kiadvány,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról 1. Melléklet Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Békés A fajta elismerés éve: 2005. A fajtai korai érésű, szálkás típusú. Alkalmazkodóképessége kiváló. Fagy- és télállósága

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. A gabonaárakról.*)

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. A gabonaárakról.*) X. Évfolyam. Budapest 1900. május hó 26 42, (900) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. E r»xagroa

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20- án (csütörtök) 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér

Részletesebben