2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III"

Átírás

1 BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii FOGORVOSI SZAK 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Belgyógyászati tünettan 2.2 Titularul activităților de curs Dr.Kelemen Piroska egyetemi adjunktus 2.3 Titularul activităților de lp Dr.Hosu Ioan, Dr.Imre Mihály, Dr.Balogh Zsolt 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul III I kollokvium studii Semestrul evaluare disciplinei kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 56 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14 Tutorial 3 Examinări 1 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt 4 hetente 3.8 Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului előadóterem, videoprojektor, laptop, tábla 5.2 de desfășurare a laboratorului kórházi gyakorlat, ülésterem megbeszélni a betegek anamnézisét, obiektív vizsgálatát

2 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale A belgyógyászati tünettan alapismereteinek elsajátítása a beteg egészségi állapotának vagy betegségének minél teljesebb felmérése végett A végzős fogorvostanhallgató képes legyen a beteg egészségi állapotának vagy betegségének teljes felmérésére 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A belgyógyászati tünettan alapfogalmainak, a betegség tüneteinek, tünetcsoportjainak és paraklinikai vizsgálatoknak az ismertetése a fogorvostanhallgatóval a diagnózis felállítása végett. A klasszikus diagnosztikai módszerek megismertetése a fogorvostanhallgatóval szervrendszerenként: megtekintés, tapintás, kopogtatás, hallgatózás kiegészítve a legújabb paraklinikai vizsgálatok ismertetésével 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Bevezetés. Az orvosi vizsgálat sorrendje. A kórlap Általános vizsgálat. A bőr és nyálkahártyák vizsgálata. A nyirokrendszer vizsgálata A fej és nyaki szervek vizsgálata Láz, lázlap A légzőszervi betegségek tünettana, objektív vizsgálata, paraklinikai vizsgálati módszerek Légzőszervi szindrómák, A szívbetegségek tünettana, objektív vizsgálata, paraklinikai vizsgálati módszerek A szívbetegségek tünetcsoportja előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel velőadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel A perifériás erek vizsgálata, artériás/ vénás betegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A tápcsatorna vizsgálata- nyelőcső, gyomor, hasnyálmirigy, bélbetegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A tápcsatorna vizsgálata - máj, epebetegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A vesék vizsgálata, vesebetegségek tünettana, tünetcsoportja előadás multimedia vetítéssel A vérképző rendszer vizsgálata, hemosztázis és előadás multimedia vetítéssel zavarai Semestrul II

3 Bibliografie: 1.Prof. Dr. Benedek István: Belgyógyászati tünettan, jegyzet a fogorvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Boda Zoltán, Bakó Gyula: Klinikai alapismeretek fogorvos és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Ferencz László: Belgyógyászati tünettan, jegyzet az orvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Anamnézis Általános vizsgálat A bőr és nyálkahártyák, nyirokrendszer vizsgálata. A fej és nyaki szervek objektív vizsgálata A légzőszervek objektív vizsgálata Légzőszervi szindrómák A szív objektív vizsgálata A szívbetegségek tünetcsoportja Metode de predare Semestrul I esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés Az artériák, vénák objektív vizsgálata, artériás/ esetbemutató, esetmegbeszélés vénás betegségek tünetcsoportja A tápcsatorna objektív vizsgálata, a tápcsatorna esetbemutató, esetmegbeszélés betegségeinek tünetegyüttese A tápcsatorna objektív vizsgálata, a tápcsatorna esetbemutató, esetmegbeszélés betegségeinek tünetegyüttese A vesék objektív vizsgálata, vesebetegségek esetbemutató, esetmegbeszélés tünettana, tünetcsoportja Observații

4 A vesék objektív vizsgálata, vesebetegségek tünettana, tünetcsoportja A vérképző rendszer objektív vizsgálata, betegségei esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés Semestrul II Bibliografie: 1.Prof. Dr. Benedek István: Belgyógyászati tünettan, jegyzet a fogorvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Boda Zoltán, Bakó Gyula: Klinikai alapismeretek fogorvos és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Ferencz László: Belgyógyászati tünettan, jegyzet az orvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A fogorvos fel kell tudja mérni a beteg teljes egészségi állapotát, feltételezett diagnózisokat kell tudjon megfogalmazni az anamnézis és betegvizsgálat alapján 10. Evaluare Tip 10.3 Pondere 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare activitate din nota finală În funcție de specificul kollokvium elméleti vizsga teszt 10.4 Curs 90% disciplinei formájában În funcție de specificul 10.5 LP jelenlét 10% disciplinei 10.6 Standard minim de performanță anamnézis felvétel

5 szervrendszerek objektív vizsgálata, a kapott leletek értelmezése BELGYÓGYÁSZAT 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINA 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ DENTARĂ 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Belgyógyászat 2.2 Titularul activităților de curs Dr Török Imola 2.3 Titularul activităților de lp Dr, Török Imola, Dr Demian Smaranda, Dr. Georgescu Dan, Dr. Macarie Ioan, Dr. Cândea Marcela, Dr Ciorba Marius 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul 3 2 examen studii Semestrul evaluare disciplinei obligatoriu 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 4 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 6 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4 Tutorial 0 Examinări 0 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

6 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale Az elméleti és gyakorlati oktatás kapcsán leadott tananyag elsajátítását követően a diák képes lesz felismerni, diagnosztizálni és egy alapvető terápiás stratégiát felállítani a pulmonaris, cardio-vascularis medicinia, a gastroenterológia,hematológia, nefrologia, anyagcsere zavarok tárgyköréből származó betegségek esetében. A diák alkalmas lesz a csoportmunkára, ismerni fogja az egyes munkacsoportok specifikumait, képes lesz előadni, leírni és megvitatni a diagnosztikai és terápiás problémákat konkrét betegek esetén, betartva az alapvető etikai és deontológiai szabályokat. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A belgyógyászat bizonyos területeinek elméleti és gyakorlati ismeretanyagának a tanítása A: -pneumologia -cardio-vascularis medicina -gastroenterológia -haematológia -nefrológia -anyagcsere zavarok ismereteinek oktatása úgy elméletben,mint gyakorlatban 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I

7 Semestrul II Bevezető. A tüdő betegségei- asztma, KOBP, Szóbeli bemutató+ multimédia pneumoniák, TBC A tüdő betegségei- tüdőtumorok, a pleura betegségei. A sziv-érrendszer betegségei- Szóbeli bemutató+ multimédia congenitális vitiumok, valvulopatiák, carditisek, cardiomiopátiák A sziv-érrendszer betegségei- ischemiás Szóbeli bemutató+ multimédia cardiopatia, angina pectoris, szivinfarktus A sziv-érrendszer betegségei-ritmuszavarok, vezetési zavarok, szivelégtelenség, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőoedema A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőembolia A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőembolia A tápcsatorna betegségeiszájüreg és nyelőcső betegségek. A tápcsatorna betegségei- gyomor és Szóbeli bemutató+ multimédia bélbetegségek A tápcsatorna betegségei- hepatitisek, Szóbeli bemutató+ multimédia májcirrhosis Az emésztőrendszer betegségei- epe-epeut és Szóbeli bemutató+ multimédia hasnyálmirigy betegségek. Hematológiai betegségek- vérszegénység, vasculopátiák, coagulopátiák, leukémiák, Szóbeli bemutató+ multimédia limfomák A vese betegségei- glomeruláris és Szóbeli bemutató+ multimédia tubulointersticiális nefropátiák. Akut és krónikus veseelégtelenség Anyagcsere betegségek- diabetes mellitus, Szóbeli bemutató+ multimédia Szóbeli bemutató+ multimédia Anyagcsere betegségek- zsir anyagcsere zavarok, köszvény, aterosclerosis, elhizás, Szóbeli bemutató+ multimédia alultápláltság Bibliografie: - Boda Z, Tornai I- Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina könyvkiadó Rt, Benedek Imre: Belgyógyászat jegyzet-fogorvosi kar. IIIév. UMF Tg Mures, 2002 Fakultativ könyvészet: - Herold: Belgyógyászat. Orvosoknak és medikusoknak, Medicina könyvkiadó Rt, 2009.

8 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II Bevezető. A tüdő betegségei- asztma, KOBP, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés pneumoniák, TBC A tüdő betegségei- tüdőtumorok, a pleura betegségei. A sziv-érrendszer betegségei- Gyakorlati bemutatók, esetismertetés congenitális vitiumok, valvulopatiák, carditisek, cardiomiopátiák A sziv-érrendszer betegségei- ischemiás Gyakorlati bemutatók, esetismertetés cardiopatia, angina pectoris, szivinfarktus A sziv-érrendszer betegségei- szivinfarktus, ritmuszavarok, vezetési zavarok, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés szivelégtelenség, tüdőoedema A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés tüdőembolia A tápcsatorna betegségei- szájüreg és nyelőcső Gyakorlati bemutatók, esetismertetés betegségek..a tápcsatorna betegségei- gyomor és Gyakorlati bemutatók, esetismertetés bélbetegségek A tápcsatorna betegségei- hepatitisek, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés májcirrhosis Az emésztőrendszer betegségei- epe-epeut és Gyakorlati bemutatók, esetismertetés hasnyálmirigy betegségek..hematológiai betegségek- vérszegénység, vasculopátiák, coagulopátiák, leukémiák, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés limfomák

9 A vese betegségei- glomeruláris és tubulointersticiális nefropátiák. Akut és krónikus veseelégtelenség Anyagcsere betegségek- diabetes mellitus Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Anyagcsere betegségek- zsir anyagcsere zavarok, köszvény, aterosclerosis, elhizás, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés alultápláltság Bibliografie: - Boda Z, Tornai I- Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina könyvkiadó Rt, Benedek Imre: Belgyógyászat jegyzet-fogorvosi kar. IIIév. UMF Tg Mures, 2002 Fakultativ könyvészet: - Herold: Belgyógyászat. Orvosoknak és medikusoknak, Medicina könyvkiadó Rt, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei tesztvizsga 70% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei a gyakorlatvezetővel 30% 10.6 Standard minim de performanță Átmenőjegy:5. 30 pontból 15 pont elérése a minimális követelmény az átmenőjegyhez SEBESZET 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M5 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ

10 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităților de curs Conf. Dr. Bara Tivadar 2.3 Titularul activităților de lp Disciplina Chirurgie IV 2.4 Anul de studii Semestrul I,II 2.6 Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei Obl. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 56 Distribuția fondului de timp/săpt Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 3 ore manual bibliotecă 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului Minim 4 studenţi 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale -Aplicarea manevrelor medico-chirurgicale de urgenţă în scopul salvării vieţii bolnavilor în situaţii critice. - Capacitatea de a da primul ajutor în orice situaţie. -Diagnosticarea bolilor chirurgicale. Competențe transversale -Înţelegerea şi respectarea relaţiilor cu personalul medical superior, mediu şi inferior. -Comunicarea cu bolnavii şi examinarea acestora. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei -Însuşirea manevrelor medico-chirurgicale de urgenţa în scopul salvării vieţii bolnavilor în situaţii critice. -Capacitatea de a da primul ajutor în orice situaţie.

11 7.2 Obiectivele specifice -Diagnosticarea bolilor chirurgicale. 1.Întelegerea circuitului pacienţilor chirurgicali şi a specificului secţiei de chirurgie. 2.Dobândirea de abilităţi practice în efectuarea manevrelor de examinare clinica. 3. Dobândirea de abilităţi practice în efectuarea manevrelor de mică chirurgie. 4.Trainingul în prevenirea infecţiilor nozocomiale precum şi în luarea măsurilor de autoprotecţie. 5.Dobândirea de cunoştinte asupra indicaţiilor, contraindicaţiilor, incidentelor, accidentelor şi complicaţiilor posibile în cazul fiecarei manopere invasive. 6.Dobândirea de cunoştinte despre tratamentul chirurgical al îmbolnăvirilor mai frecvente. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. INTRODUCERE Definiţia şi obiectul chirurgiei Istoric - chirurgia analitică - chirurgia ştiinţifică - chirurgia modernă Dezvoltarea şcolii chirurgicale româneşti 2. ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA ÎN CHIRURGIE Istoricul asepsiei şi antisepsiei Definiţia asepsiei şi antisepsiei - metode de dezinfecţie: fizice, chimice - modul de acţiune al antisepticilor - principalele antiseptice folosite în chirurgie - metode de dezinfecţie ale PO mâinilor chirurgului Asepsia şi realizarea ei în chirurgie. Metode de sterilizare. Igiena sălilor de operaţie şi a altor servicii de chirurgie. Infecţiile intraspitaliceşti şi metode de prevenire. 3. ANESTEZIA ÎN CHIRURGIA GENERALĂ Definiţie, istoric, fiziopatologia durerii, analgezia - analgeticele uzuale şi analgeticele majore în chirurgie - clasificarea metodelor de anestezie Anestezia generală (narcoza) Substanţe anestezice: - gazele anestezice: protoxidul de azot - anestezice volatile: eter, halotan - anestezice solubile Po (hipnotice): - relaxante musculare - neuroleptanalgezia - 2 ore Anestezia locală şi loco-regională - substanţe utilizate, mod de acţiune, indicaţii, contraindicaţii, avantaje, dezavantaje - anestezia locală -infiltraţii:- Maisenet - Hachenbruch - Visnevski - anestezia regională I. V. - infiltraţia nervului intercostal, nervului digital (Oberst), plexului Prezentere orală (PO)

12 brahial Anestezia rahidiană (spinală), peridurală (epidurală) - Istoric - Tehnica, indicaţii, contraindicaţii, avantaje, dezavantaje, accidente, complicaţii, prevenirea lor 4. TRAUMATISMELE Definiţie, clasificare Traumatismele mecanice închise: - comoţia, contuzia, dilaceraţia, compresia Leziunile traumatice ale diferitelor ţesuturi:- pielea, Po ţesutul celular subcutanat, muşchii, fasciile, tendoanele, nervii, vasele. Traumatismele oaselor şi ale articulaţiilor - fracturile - luxaţiile 5. TRAUMATISMELE MECANICE DESCHISE : PLĂGILE - clasificare - procesul PO de vindecare a plăgilor - tratamentul plăgilor 6. TRAUMATISMELE PRIN AGENŢI FIZICI - traumatismele prin agenţi termici: arsurile, degerăturile. Leziuni prin energie PO radiantă: raze Roentgen, izotopi radioactivi, energie atomică Traumatismele chimice (substanţe caustice). 7. URMĂRILE TRAUMATISMELOR. PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL LOR Hemoragia, hemostaza şi transfuzia de sânge - Hemoragia: definiţia şi clasificarea hemoragiilor, efectul hemoragiei asupra organismului, semnele hemoragiei, metode de evaluare clinică a gravităţii hemoragiei. - Hemostaza: hemostaza spontană: factori vasculari, coagularea sângelui hemostaza terapeutică (medicală: prin agenţi fizici, agenţi PO chimici şi agenţi biologici) hemostaza chirurgicală: provizorie şi definitivă Transfuzia de sânge - Istoric - Acţiunea sângelui transfuzat - Indicaţiile transfuziei de sânge - Contraindicaţiile transfuziei de sânge - Accidentele şi complicaţiile - Tehnica transfuziei de sânge - Derivate sanguine: plasmă, plasmă congelată, plasmă uscată artificială, mase eritrocitare - Substituenţii artificiali ai sângelui: 8. ŞOCUL: -Definiţie, istoric, cauze determinante şi favorizante - Fiziopatologia şocului, clasificarea şocului, tratamentul PO şocului, modificări funcţionale în diferite stadii, profilaxia şocului 9. REECHILIBRAREA FUNCŢIONALĂ ÎN CHIRURGIE - insuficienţă respiratorie acută - PO insuficienţa circulatorie acută - resuscitarea cardio-cerebro-pulmonară - insufucienţa renală

13 acută - tulburări electrolitice şi metabolice 10. INFECŢIILE ÎN CHIRURGIE Generalităţi: definiţie, istoric, sursa şi calea de infecţie Infecţiile chirurgicale piogene localizate: - foliculita, furunculul, carbunculul, hidrosadenita axilară, limfadenita, abcesul, flegmonul, erizipelul, erizipeloidul, infecţiile PO piogene ale burselor seroase şi ale tendoanelor, infecţiile piogene ale degetelor şi ale mâinii, ostita şi osteomielita acută hematogenă, infecţiile piogene ale articulaţiilor -2 ore Infecţiile chirurgicale acute generalizate: - septicemia, septicopiemia, bacteriemia 11. PRINCIPALELE INFECŢII ANAEROBE: -Gangrena gazoasă - Tetanosul, profilaxie, tratament Infecţii virale în chirurgie: PO Antibiotice în chirurgie - folosirea antibioticelor în chirurgie - profilaxia cu antibiotice - efecte secundare 12. TUMORILE ÎN CHIRURGIE Generalităţi despre tumori Clasificarea tumorilor - forme macroscopice - histopatologice Caracteristicile clinice ale benignităţii şi malignităţii Stări PO precanceroase Diagnosticul precoce al bolii canceroase Tratamentul cancerului - principiile tratamentului chirurgical - tratamentul radiologic - chimio-terapia 13. NOŢIUNI DE SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ Semiologia capului şi PO gâtului Semiologia toracelui Semiologia abdomenului Semioloia membrelor 14. TRANSPLANTE DE ORGAN, ENDOSCOPIA ÎN CHIRURGIE Transplante de organ :- terminologie, tipuri de grefe - imunologia în transplant, rejetul, imunsupresia, terapia imunsupresoare - donorul, recoltarea de organe - transplantul: renal, hepatic, cardiac, PO,MULTIMEDIA pancreatic, intestin subţire Endoscopia în chirurgie: -chirurgia laparoscopică -chirurgia robotică - endoscopia digestivă, - chirurgia endoscopică transluminală prin orificiile naturale Semestrul II 1. POLITRAUMATISMELE -definiţia -măsuri imediate la locul accidentului Traumatismele abdomenului: -contuziile abdominale -plăgile PO abdominale -leziunea organelor parenchimatoase:simptomatologia, principii de tratament -leziunea organelor cavitare:

14 simptomatologia, principii de tratament 2. TRAUMATISMELE TORACELUI. - traumatisme toracice închise:simptomatologia, principii de tratament - traumatisme toracice PO deschise:simptomatologia, principii de tratament 3. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SÂNULUI. Tumori maligne:ex. clinic,ex. paraclinic,stadializarea,diagnostic, tratament PO Tumorile benigne Mastoză fibrochistică Mamelă secretantă 4. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A TIROIDEI: Hipertiroidismul Guşa endemică Tiroiditele Cancerul tiroidiei Patologia PO chirurgicală a toracelui: Cancerul bronhopulmonar Tumorile bronhopulmonare benigne 5. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A ESOFAGULUI Sindromul esofagian Leziuni PO traumatice ale esofagului Achalazia Diverticuli esofagieni Tumori benigne Tumori maligne 6. PATOLOGIA PERETELUI ABDOMINAL: Hernii: inghinale, femurale,ombilicale, rare PO Eventraţii Evisceraţii 7. PATOLOGIA STOMACULUI ŞI DUODEnului: Ulcerul gastro-duodenal Tumori PO gastrice benigne Tumori gastrice maligne 8. PATOLOGIA FICATULUI ŞI A CĂILOR BILIARE: Tumorile hepatice maligne:primitive, secundare Tumorile PO hepatice benigne Chistul hidatic hepatic Litiază biliară: veziculară, căilor biliară principală Neoplasm al căilor biliare 9. PATOLOGIA PANCREASULUI ŞI A SPLINEI: Pancreatită acută Pancreatită cronică Cancer de pancreas Indicaţii splenectomiei PO Leziunile traumatice ale splinei Tumorile splinei 10. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A INTESTINULUI SUBŢIRE ŞI APENDICELUI: Boala diverticulară a PO intestinului subţire Tumorile intestinului subţire:benigne, maligne Infarctul enteromezenteric Apendicită acută 11. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A COLONULUI: Tumorile colonului: benigne, PO maligne Rectocolită ulcero-hemoragică Boala Crohn Diverticuluză colică

15 12. PATOLOGIA CHIRURGICALA A RECTULUI: Cancerul rectal Hemoroizi PO Fisură, fistulă anală 13. PATOLOGIA SISTEMULUI VENOS PERIFERIC: Boala varicoasă Tromboflebita superficală, profundă Patologia sistemului PO arterial periferic: Ischemia acută periferică Ischemia cronică periferică 14. ABDOMENUL ACUT CHIRURGICAL: Peritonitele Hemoragie digestive Ocluzia PO intestinală Bibliografie: 1. Bara T. Az általános sebészet alapjai, Ed. Studium, Bara T, ifj, Bara T.:Az általános sebészet alapjai, 2. bővitett kiadás, Erdélyi Múzeum Egyesület, Edupont kiadó, 2o11 3. Bara T, ifj, Bara T: Fizikális vizsgálat és sebészeti tünettan University Press kiadó, 2o12 4.Gaál Cs. : Sebészet, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2o1o 5. Dragomirescu C.: Manual de Chirurgie pentru studenţii facultăţilor de Stomatologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii DISC. CHIRURGIE IV, PROF. DR. BOŢIANU Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II

16 Bibliografie: 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei TESTE 50 % 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei EXAMEN PRACTIC 50 % 10.6 Standard minim de performanță Pentru a promova examenul este necesar obţinerea la ambele probe (atât la examenul teoretic cât şi la cel practic) minim nota 5. BOR- ES NEMIBETEGSEGEK 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ 1.3 Departamentul M Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENTA 1.6 Programul de studii MEDICINA DENTARA

17 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei DERMATO-VENEROLOGIE 2.2 Titularul activităților de curs Șef de Lucrări Dr. Fekete Gyula László 2.3 Titularul activităților de lp Conf. univ. Dr. Morariu Silviu Horia; Sef de Lucrări Dr. Fekete Gyula László ; Sef de lucrări Dr. Simu Lia Maria 2.4 Anul de studii Semestrul Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt 3 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale 1. Descrierea conceptelor, teoriilor, si notiunilor fundamentale in ceea ce priveste producerea afecțiunilor dermatologice și venerologice menționate în tematica de curs. 2. Interpretarea corecta a semnelor, simptomelor clinice si a modificarilor paraclinice in vederea elaborarii diagnosticului prezumtiv dermatologic și venerologic. 3. Aplicarea metodelor, tehnicilor si cunostintelor clinice dobandite ce urmeaza a fi integrate cu datele paraclinice cu scopul stabilirii diagnosticului pozitiv, diferential, precum si stabilirea prognosticului 4. Utilizarea notiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula

18 Competențe transversale planul de tratament precum si interpretarea corecta, in evolutie, a datelor clinice si paraclinice 5. Realizarea unui plan terapeutic individualizat si efectuarea manoperelor terapeutice de baza, inclusiv acelor vizând primului-ajutor calificat 6. Interpretarea si analiza factorilor de risc in vederea identificarii celor mai eficiente masuri de preventie a bolilor dermatologice și venerologice 7. Elaborarea si aplicarea unui plan concret de profilaxie care sa asigure prevenirea aparitiei, agravarea sau/si instalarea consecintelor invalidante ale imbolnavirilor dermatologice și venerologice 8. Realizarea unui plan de profilaxie primara, secundara si tertiara intr-o situatie data. 1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finlizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente 2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice 1. Dezvoltarea capacității absolvenților facultății de asistenta medicala/moase de a aborda, și trata afecțiuni dermatologice și venerologice 1. Dobandirea abilităților de examinare și interpretare a erupțiilor cutanate și a simptomelor afecțiunilor dermatologice și venerologice 2. Cunoașterea și însușirea metodelor de investigare și a examinărilor paraclinice 3. Interpretarea rezultatelor investigațiilor paraclinice ale afecțiunilor paraclinice 4. Efectuarea diagnosticului pozitiv și diferențial al afecțiunilor dermatologice și venerologice 5. Elaborarea planurilor terapeutice ale afecțiunilor dermatologice și venerologice 6. Cunoașterea și aplicarea eficientă a măsurilor de prevenție a afecțiunilor dermatologice și venerologice 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. Bőrgyógyászati szemiológia Szinelváltozasok. Eritemák. Folyadék tartalmú elemi jelenségek. Szilárd elemi jelenségek. Szóbeli bemutató,multimedia

19 Folytonossági hiány miatt létrejővő elemi jelenségek. Bőrhulladékok 2. Syphilis. Primer syphilis. Szekunder syphilis. Tercier syphilis. Connatalis syphilis. Szóbeli bemutató,multimedia Szerológiai vizsgálatok. Kezelés 3. Más nemi úton terjedő betegségek. Urethritis gonorrhoea és non gonorrhoea. Trichomoniasis. Lymphogranuloma ingvinale. Szóbeli bemutató,multimedia Ulcus molle( lágyfekély ).Chlamydiák okozta nemi betegségek. AIDS: bőr és nyálkahártya elváltozások. 4. Bőrvirozisok Verruca virus okozta bőrbetegségek. Condyloma acuminatum. Szóbeli bemutató,multimedia Herpes simplex. Zona zoster. Moluscum contagiosum. Pityriasis rosea Gilbert. Afták. 5. Pyodermák. Állati élösködök okozta bőrbetegségek. Mycobacteriumok okozta bőrbetegségek. Streptodermák. Szóbeli bemutató,multimedia Staphylodermák. Scabies. Pediculosis. Tipusos és atipusos bőr TBC 6. Gombás bőr és nyálkahártya betegségek. Dermatophytiak. Bőr és nyálkahártya Szóbeli bemutató,multimedia candidiasis. Pityriasis versicolor. Mély mikozisok. 7. Allergiás dermatózisok. Ekzema. Urticaria. Szóbeli bemutató,multimedia Ekzematidek. Prurigo. Pruritus. Neurodermitis 8. Sztázisdermatitis. Vasculitisek. Erytema nodosum. Krónikus lábszárfekély. Henoch Szóbeli bemutató,multimedia Schönlein purpura. 9. A kötőszövet betegségei. Lupus erythematides. Scleroderma. Dermatomyositis. Szóbeli bemutató,multimedia Kevert tipusú kötőőszöveti betegségek. 10. Vesiculobullosus bőrbetegségek. Pemphigus. Dermatitis herpetiformis. Pemphigoid. Epidermolysis bullosa. Porfiriák. Szóbeli bemutató,multimedia Lyell szindróma. Erythema exudatinum multiforme 11. Papulosquamosus kórképek. Lichen ruber Szóbeli bemutató,multimedia planus. Psoriasis 12. A faggyúmirigyek betegségei. Acné. Szóbeli bemutató,multimedia Rosacea 13. A bőr jóindulatú daganatai. Praecarcinosisok. Verruca seborrhoica. Keratoacanthoma. Adenomák. Ciszták. Molluscum pendulum. Hemangiomák. Szóbeli bemutató,multimedia Lipomák. Naevusok. Dubreuilh melanosis. Bowen kor. Paget kor. Xeroderma pigmentosum. Leucoplakia. Radiodermitis.

20 Keratosis actinica 14. Rosszindulatú bőrdaganatok. Carcinoma basocellulare. Carcinoma spinocellulare. Mellanoma malignum. Kaposi sarcoma. Dermatofibrosarcoma. Malignus limphomak. Szóbeli bemutató,multimedia Semestrul II Bibliografie: 1. Morariu SH Curs de dermatologie şi venerologie, Litografiat, UMF Tg Mureş Fekete Gy L Bőrgyógyászat. Ed University Press Bucur Gh., Opriş Dana Angela Boli dermatovenerice. Enciclopedie. Ed Medicală Naţională, Bucureşti Diaconu JDC, Coman OA, Benea V. Tratat de terapeutică dermato-venerologică, Ed. Viata Medicala Romaneasca, București Seminar / Laborator / Lucrări practice / Metode de predare Stagii Semestrul I 1. A bőr szerkezete és funkciói. A bőr és a szájnyálkahártya szerkezete. Bőrfüggelékek. A Szóbeli bemutató, esetbemutatás bőr funkciói. 2. Morfológiai bőrgyógyászati vizsgálat. A bőr vizsgálata. A bőrelváltozás vizsgálata : elemi jelenségek, az elemi jelenségek lokalizációja, morfológiája, nagysága, szine, tapintata, Szóbeli bemutató, esetbemutatás formája, felülete. Szubjektiv tünetek. A tünetek megjelenésének sorrendje. A bőrelváltozások lefolyása. 3. Kiegészitő vizsgálatok. KOH vizsgálat. Wood fényvizsgálat. Tzanck féle citódiagnózis. Szóbeli bemutató, esetbemutatás Bőrbiopsia. Immunoflorescencia. Bőrtesztek ( Observații

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină FIȘA DISCIPLINEI Date despre program 1 Instituția de învățământ superior Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 3 Departamentul MD1 4 Domeniul de studii SANATATE 5 Ciclul de studii LICENTA 6 Programul de studii MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul)

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul) ENODONŢIE 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior 1.2 Facultatea Medicina dentara 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Sanatate 1.5 Ciclul de studii Licenta 1.6 Programul de

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe KÉMIA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI KAR 1.3 Departamentul M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ superior 1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 1.4 Domeniul

Részletesebben

1. Date despre program

1. Date despre program GENETIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M1 ŞTIINŢE MORFOLOGICE 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3 FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium Oradea 1.2 Facultatea Arte 1.3 Departamentul Arte Plastice 1.4 Domeniul de studii Arte plastice

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szak (Alapképzés (BA)) Tantárgyi adatlapok

Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szak (Alapképzés (BA)) Tantárgyi adatlapok Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Pszichológia és Neveléstudományok Kar Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szak (Alapképzés (BA)) Tantárgyi adatlapok 2013-2014

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată

Részletesebben

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából.

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából. 2012-2013 Intézet neve: Belgyógyászati Intézet A tárgy neve: Belgyógyászati propedeutika Évfolyam/félév: III. évfolyam, 1. félév Óraszám/félév- előadás: 30 (2/hét) - gyakorlat: 15x2 óra Előadások helye,

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane, Științe Economice, Arte 1.3 Departamentul Toate Departamente

Részletesebben

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar:

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Rögzített fogpótláshoz a munka sikeressége érdekében tájékoztatja új kollégáját, a jó fogszín maghatározás és a

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

SYLABUS. Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Tanszék

SYLABUS. Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Tanszék SYLABUS Egyetem Babes-Bolyai Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Tanszék Közigazgatás I. Tantárgy neve A társadalomtudományok kutatási módszertana II. Tantárgy struktúrája (Óra szám/hétl)

Részletesebben

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET C ÉPÜLET B ÉPÜLET GASZTROENTEROLÓGIA TANSZÉK, A ÉPÜLET ANYAGCSERE BETEGSÉGEK TANSZÉK Belgyógyászat 5., (Gasztroenterológia anyagcsere betegségek) AOBEL13A9 Kredit: 4 (V. évfolyam,

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében IV. DEBRECENI BŐRGYÓGYÁSZATI NAPOK Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében Debrecen, Thermal Hotel Aquaticum 2012. október

Részletesebben

Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale

Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale 1. S.H. Morariu, M. Turcu, Violeta Morariu, Anca Rosca, M. Suciu, O.S. Cotoi - Localized pagetoid

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

I. Tantárgy neve: Állománygyarapítás Kódszám: HBM2212 Kreditszám: 6 Helyszín: Kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, 89-es terem Órarend: 2k

I. Tantárgy neve: Állománygyarapítás Kódszám: HBM2212 Kreditszám: 6 Helyszín: Kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, 89-es terem Órarend: 2k Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa

Részletesebben

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Alkalmazott Pszichológia Intézet A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Batiz Enikő adjunktus MÚLT A meghirdetett

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata.

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata. Hagyományos Kínai Orvoslás és Kapcsolt technikái képzés 1.nap Bevezetés, tanfolyami ismertetés, beosztások. Tudományos eredmények a HKO mai állásáról, nemzetközi tanulmányok, értékelése, A HKO története,

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com 1 Szűrés Törvény által előírt anonimitás, ingyenesség és vérvételkor illetve az eredmény átvételekor

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók vizsgára készülnek, és azt kérik Öntől, hogy segítsen nekik a felkészülésben. Tájékoztassa a tanulókat az Angle-féle fogsorzáródási

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20.

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20. Kreditpontos laparoszkópos tanfolyamok 2012. október 8 20. Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet George Berci Laparoszkópos Tréning Centrum Herceghalom Október 8-9. Október 10-11.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro Ö n é l e t r a j z Dr. Nagy Attila gépészmérnök, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Sepsiszentkirályban (Sincrai)

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1510/2014.03.28 szenátusi határozat - 5. melléklet A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1. A tanulmányi okmányok kiállítása az 1/2011-es Tanügyi Törvény, a 2284/2007-es Miniszteri rendelet

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

BŐRGYÓGYÁSZAT BUDAPEST, 2004

BŐRGYÓGYÁSZAT BUDAPEST, 2004 Dr. Dobozy Attila - Dr. Farkas Beatrix - Dr. Horváth Attila - Dr. Hunyadi János - Dr. Schneider Imre BŐRGYÓGYÁSZAT 3C BUDAPEST, 2004 15 1. A BŐR FELÉPÍTÉSE ÉS FUNKCIÓI (Dr. Dobozy A t t i l a )... ^ A

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlások készítésének szabályairól. Tartsa meg

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: CLASIFICARE - INDEXARE COD: HLM6514 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie maghiara 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul Maghiar de Istorie 1.4 Domeniul

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet/Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE A szorgalmi időszak: 2015 február 2 május 15 Oktatási szünet: február 11,12,

Részletesebben

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Gyógyszertechnológia 30 120 5fgy 30 120 5fgy 4 K K Orvosbiológia III. 39 13 Sz 20 Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22 Gyógyszer.

Részletesebben

GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ.

GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ. Be accurate. Be smart. SMART Guide Kézikönyv GYORS. UNIVERZÁLIS. EGYSZERŰ. Tartalom A SMART Guide folyamat SMART Guide Kanál Fogtechnikus által készített CT sablon 8 Teljes kivehető fogpótlás 10 Regisztrációs

Részletesebben

A szemhéjak betegségei

A szemhéjak betegségei A szemhéjak betegségei Tóth-Molnár Edit Szegedi Tudományegyetem, Szemészeti Klinika Anatómia I.: felszínes musculoaponeuroticus rendszer (SMAS) Összeköttetés a m. frontalis és a platysma között Kollagén

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI C E R C E TĂRII CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Vezetői számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Vezetői számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ Universitatea Babeș-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ Universitatea Babeș-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ Universitatea Babeș-Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată și Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének működési szabályzata

A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének működési szabályzata 1415/2013.09.13. szenátusi határozat, Módosítva 1577/2014.09.12. határozat - 2. Melléklet és 1742/2015.09.11 határozat 5. melléklet A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének működési szabályzata 1. Általános

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus Komplex szakmai vizsga fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben