2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III"

Átírás

1 BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii FOGORVOSI SZAK 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Belgyógyászati tünettan 2.2 Titularul activităților de curs Dr.Kelemen Piroska egyetemi adjunktus 2.3 Titularul activităților de lp Dr.Hosu Ioan, Dr.Imre Mihály, Dr.Balogh Zsolt 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul III I kollokvium studii Semestrul evaluare disciplinei kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 56 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14 Tutorial 3 Examinări 1 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt 4 hetente 3.8 Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului előadóterem, videoprojektor, laptop, tábla 5.2 de desfășurare a laboratorului kórházi gyakorlat, ülésterem megbeszélni a betegek anamnézisét, obiektív vizsgálatát

2 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale A belgyógyászati tünettan alapismereteinek elsajátítása a beteg egészségi állapotának vagy betegségének minél teljesebb felmérése végett A végzős fogorvostanhallgató képes legyen a beteg egészségi állapotának vagy betegségének teljes felmérésére 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A belgyógyászati tünettan alapfogalmainak, a betegség tüneteinek, tünetcsoportjainak és paraklinikai vizsgálatoknak az ismertetése a fogorvostanhallgatóval a diagnózis felállítása végett. A klasszikus diagnosztikai módszerek megismertetése a fogorvostanhallgatóval szervrendszerenként: megtekintés, tapintás, kopogtatás, hallgatózás kiegészítve a legújabb paraklinikai vizsgálatok ismertetésével 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Bevezetés. Az orvosi vizsgálat sorrendje. A kórlap Általános vizsgálat. A bőr és nyálkahártyák vizsgálata. A nyirokrendszer vizsgálata A fej és nyaki szervek vizsgálata Láz, lázlap A légzőszervi betegségek tünettana, objektív vizsgálata, paraklinikai vizsgálati módszerek Légzőszervi szindrómák, A szívbetegségek tünettana, objektív vizsgálata, paraklinikai vizsgálati módszerek A szívbetegségek tünetcsoportja előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel velőadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel A perifériás erek vizsgálata, artériás/ vénás betegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A tápcsatorna vizsgálata- nyelőcső, gyomor, hasnyálmirigy, bélbetegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A tápcsatorna vizsgálata - máj, epebetegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A vesék vizsgálata, vesebetegségek tünettana, tünetcsoportja előadás multimedia vetítéssel A vérképző rendszer vizsgálata, hemosztázis és előadás multimedia vetítéssel zavarai Semestrul II

3 Bibliografie: 1.Prof. Dr. Benedek István: Belgyógyászati tünettan, jegyzet a fogorvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Boda Zoltán, Bakó Gyula: Klinikai alapismeretek fogorvos és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Ferencz László: Belgyógyászati tünettan, jegyzet az orvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Anamnézis Általános vizsgálat A bőr és nyálkahártyák, nyirokrendszer vizsgálata. A fej és nyaki szervek objektív vizsgálata A légzőszervek objektív vizsgálata Légzőszervi szindrómák A szív objektív vizsgálata A szívbetegségek tünetcsoportja Metode de predare Semestrul I esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés Az artériák, vénák objektív vizsgálata, artériás/ esetbemutató, esetmegbeszélés vénás betegségek tünetcsoportja A tápcsatorna objektív vizsgálata, a tápcsatorna esetbemutató, esetmegbeszélés betegségeinek tünetegyüttese A tápcsatorna objektív vizsgálata, a tápcsatorna esetbemutató, esetmegbeszélés betegségeinek tünetegyüttese A vesék objektív vizsgálata, vesebetegségek esetbemutató, esetmegbeszélés tünettana, tünetcsoportja Observații

4 A vesék objektív vizsgálata, vesebetegségek tünettana, tünetcsoportja A vérképző rendszer objektív vizsgálata, betegségei esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés Semestrul II Bibliografie: 1.Prof. Dr. Benedek István: Belgyógyászati tünettan, jegyzet a fogorvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Boda Zoltán, Bakó Gyula: Klinikai alapismeretek fogorvos és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Ferencz László: Belgyógyászati tünettan, jegyzet az orvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A fogorvos fel kell tudja mérni a beteg teljes egészségi állapotát, feltételezett diagnózisokat kell tudjon megfogalmazni az anamnézis és betegvizsgálat alapján 10. Evaluare Tip 10.3 Pondere 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare activitate din nota finală În funcție de specificul kollokvium elméleti vizsga teszt 10.4 Curs 90% disciplinei formájában În funcție de specificul 10.5 LP jelenlét 10% disciplinei 10.6 Standard minim de performanță anamnézis felvétel

5 szervrendszerek objektív vizsgálata, a kapott leletek értelmezése BELGYÓGYÁSZAT 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINA 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ DENTARĂ 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Belgyógyászat 2.2 Titularul activităților de curs Dr Török Imola 2.3 Titularul activităților de lp Dr, Török Imola, Dr Demian Smaranda, Dr. Georgescu Dan, Dr. Macarie Ioan, Dr. Cândea Marcela, Dr Ciorba Marius 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul 3 2 examen studii Semestrul evaluare disciplinei obligatoriu 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 4 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 6 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4 Tutorial 0 Examinări 0 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

6 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale Az elméleti és gyakorlati oktatás kapcsán leadott tananyag elsajátítását követően a diák képes lesz felismerni, diagnosztizálni és egy alapvető terápiás stratégiát felállítani a pulmonaris, cardio-vascularis medicinia, a gastroenterológia,hematológia, nefrologia, anyagcsere zavarok tárgyköréből származó betegségek esetében. A diák alkalmas lesz a csoportmunkára, ismerni fogja az egyes munkacsoportok specifikumait, képes lesz előadni, leírni és megvitatni a diagnosztikai és terápiás problémákat konkrét betegek esetén, betartva az alapvető etikai és deontológiai szabályokat. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A belgyógyászat bizonyos területeinek elméleti és gyakorlati ismeretanyagának a tanítása A: -pneumologia -cardio-vascularis medicina -gastroenterológia -haematológia -nefrológia -anyagcsere zavarok ismereteinek oktatása úgy elméletben,mint gyakorlatban 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I

7 Semestrul II Bevezető. A tüdő betegségei- asztma, KOBP, Szóbeli bemutató+ multimédia pneumoniák, TBC A tüdő betegségei- tüdőtumorok, a pleura betegségei. A sziv-érrendszer betegségei- Szóbeli bemutató+ multimédia congenitális vitiumok, valvulopatiák, carditisek, cardiomiopátiák A sziv-érrendszer betegségei- ischemiás Szóbeli bemutató+ multimédia cardiopatia, angina pectoris, szivinfarktus A sziv-érrendszer betegségei-ritmuszavarok, vezetési zavarok, szivelégtelenség, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőoedema A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőembolia A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőembolia A tápcsatorna betegségeiszájüreg és nyelőcső betegségek. A tápcsatorna betegségei- gyomor és Szóbeli bemutató+ multimédia bélbetegségek A tápcsatorna betegségei- hepatitisek, Szóbeli bemutató+ multimédia májcirrhosis Az emésztőrendszer betegségei- epe-epeut és Szóbeli bemutató+ multimédia hasnyálmirigy betegségek. Hematológiai betegségek- vérszegénység, vasculopátiák, coagulopátiák, leukémiák, Szóbeli bemutató+ multimédia limfomák A vese betegségei- glomeruláris és Szóbeli bemutató+ multimédia tubulointersticiális nefropátiák. Akut és krónikus veseelégtelenség Anyagcsere betegségek- diabetes mellitus, Szóbeli bemutató+ multimédia Szóbeli bemutató+ multimédia Anyagcsere betegségek- zsir anyagcsere zavarok, köszvény, aterosclerosis, elhizás, Szóbeli bemutató+ multimédia alultápláltság Bibliografie: - Boda Z, Tornai I- Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina könyvkiadó Rt, Benedek Imre: Belgyógyászat jegyzet-fogorvosi kar. IIIév. UMF Tg Mures, 2002 Fakultativ könyvészet: - Herold: Belgyógyászat. Orvosoknak és medikusoknak, Medicina könyvkiadó Rt, 2009.

8 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II Bevezető. A tüdő betegségei- asztma, KOBP, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés pneumoniák, TBC A tüdő betegségei- tüdőtumorok, a pleura betegségei. A sziv-érrendszer betegségei- Gyakorlati bemutatók, esetismertetés congenitális vitiumok, valvulopatiák, carditisek, cardiomiopátiák A sziv-érrendszer betegségei- ischemiás Gyakorlati bemutatók, esetismertetés cardiopatia, angina pectoris, szivinfarktus A sziv-érrendszer betegségei- szivinfarktus, ritmuszavarok, vezetési zavarok, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés szivelégtelenség, tüdőoedema A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés tüdőembolia A tápcsatorna betegségei- szájüreg és nyelőcső Gyakorlati bemutatók, esetismertetés betegségek..a tápcsatorna betegségei- gyomor és Gyakorlati bemutatók, esetismertetés bélbetegségek A tápcsatorna betegségei- hepatitisek, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés májcirrhosis Az emésztőrendszer betegségei- epe-epeut és Gyakorlati bemutatók, esetismertetés hasnyálmirigy betegségek..hematológiai betegségek- vérszegénység, vasculopátiák, coagulopátiák, leukémiák, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés limfomák

9 A vese betegségei- glomeruláris és tubulointersticiális nefropátiák. Akut és krónikus veseelégtelenség Anyagcsere betegségek- diabetes mellitus Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Anyagcsere betegségek- zsir anyagcsere zavarok, köszvény, aterosclerosis, elhizás, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés alultápláltság Bibliografie: - Boda Z, Tornai I- Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina könyvkiadó Rt, Benedek Imre: Belgyógyászat jegyzet-fogorvosi kar. IIIév. UMF Tg Mures, 2002 Fakultativ könyvészet: - Herold: Belgyógyászat. Orvosoknak és medikusoknak, Medicina könyvkiadó Rt, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei tesztvizsga 70% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei a gyakorlatvezetővel 30% 10.6 Standard minim de performanță Átmenőjegy:5. 30 pontból 15 pont elérése a minimális követelmény az átmenőjegyhez SEBESZET 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M5 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ

10 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităților de curs Conf. Dr. Bara Tivadar 2.3 Titularul activităților de lp Disciplina Chirurgie IV 2.4 Anul de studii Semestrul I,II 2.6 Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei Obl. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 56 Distribuția fondului de timp/săpt Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 3 ore manual bibliotecă 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului Minim 4 studenţi 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale -Aplicarea manevrelor medico-chirurgicale de urgenţă în scopul salvării vieţii bolnavilor în situaţii critice. - Capacitatea de a da primul ajutor în orice situaţie. -Diagnosticarea bolilor chirurgicale. Competențe transversale -Înţelegerea şi respectarea relaţiilor cu personalul medical superior, mediu şi inferior. -Comunicarea cu bolnavii şi examinarea acestora. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei -Însuşirea manevrelor medico-chirurgicale de urgenţa în scopul salvării vieţii bolnavilor în situaţii critice. -Capacitatea de a da primul ajutor în orice situaţie.

11 7.2 Obiectivele specifice -Diagnosticarea bolilor chirurgicale. 1.Întelegerea circuitului pacienţilor chirurgicali şi a specificului secţiei de chirurgie. 2.Dobândirea de abilităţi practice în efectuarea manevrelor de examinare clinica. 3. Dobândirea de abilităţi practice în efectuarea manevrelor de mică chirurgie. 4.Trainingul în prevenirea infecţiilor nozocomiale precum şi în luarea măsurilor de autoprotecţie. 5.Dobândirea de cunoştinte asupra indicaţiilor, contraindicaţiilor, incidentelor, accidentelor şi complicaţiilor posibile în cazul fiecarei manopere invasive. 6.Dobândirea de cunoştinte despre tratamentul chirurgical al îmbolnăvirilor mai frecvente. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. INTRODUCERE Definiţia şi obiectul chirurgiei Istoric - chirurgia analitică - chirurgia ştiinţifică - chirurgia modernă Dezvoltarea şcolii chirurgicale româneşti 2. ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA ÎN CHIRURGIE Istoricul asepsiei şi antisepsiei Definiţia asepsiei şi antisepsiei - metode de dezinfecţie: fizice, chimice - modul de acţiune al antisepticilor - principalele antiseptice folosite în chirurgie - metode de dezinfecţie ale PO mâinilor chirurgului Asepsia şi realizarea ei în chirurgie. Metode de sterilizare. Igiena sălilor de operaţie şi a altor servicii de chirurgie. Infecţiile intraspitaliceşti şi metode de prevenire. 3. ANESTEZIA ÎN CHIRURGIA GENERALĂ Definiţie, istoric, fiziopatologia durerii, analgezia - analgeticele uzuale şi analgeticele majore în chirurgie - clasificarea metodelor de anestezie Anestezia generală (narcoza) Substanţe anestezice: - gazele anestezice: protoxidul de azot - anestezice volatile: eter, halotan - anestezice solubile Po (hipnotice): - relaxante musculare - neuroleptanalgezia - 2 ore Anestezia locală şi loco-regională - substanţe utilizate, mod de acţiune, indicaţii, contraindicaţii, avantaje, dezavantaje - anestezia locală -infiltraţii:- Maisenet - Hachenbruch - Visnevski - anestezia regională I. V. - infiltraţia nervului intercostal, nervului digital (Oberst), plexului Prezentere orală (PO)

12 brahial Anestezia rahidiană (spinală), peridurală (epidurală) - Istoric - Tehnica, indicaţii, contraindicaţii, avantaje, dezavantaje, accidente, complicaţii, prevenirea lor 4. TRAUMATISMELE Definiţie, clasificare Traumatismele mecanice închise: - comoţia, contuzia, dilaceraţia, compresia Leziunile traumatice ale diferitelor ţesuturi:- pielea, Po ţesutul celular subcutanat, muşchii, fasciile, tendoanele, nervii, vasele. Traumatismele oaselor şi ale articulaţiilor - fracturile - luxaţiile 5. TRAUMATISMELE MECANICE DESCHISE : PLĂGILE - clasificare - procesul PO de vindecare a plăgilor - tratamentul plăgilor 6. TRAUMATISMELE PRIN AGENŢI FIZICI - traumatismele prin agenţi termici: arsurile, degerăturile. Leziuni prin energie PO radiantă: raze Roentgen, izotopi radioactivi, energie atomică Traumatismele chimice (substanţe caustice). 7. URMĂRILE TRAUMATISMELOR. PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL LOR Hemoragia, hemostaza şi transfuzia de sânge - Hemoragia: definiţia şi clasificarea hemoragiilor, efectul hemoragiei asupra organismului, semnele hemoragiei, metode de evaluare clinică a gravităţii hemoragiei. - Hemostaza: hemostaza spontană: factori vasculari, coagularea sângelui hemostaza terapeutică (medicală: prin agenţi fizici, agenţi PO chimici şi agenţi biologici) hemostaza chirurgicală: provizorie şi definitivă Transfuzia de sânge - Istoric - Acţiunea sângelui transfuzat - Indicaţiile transfuziei de sânge - Contraindicaţiile transfuziei de sânge - Accidentele şi complicaţiile - Tehnica transfuziei de sânge - Derivate sanguine: plasmă, plasmă congelată, plasmă uscată artificială, mase eritrocitare - Substituenţii artificiali ai sângelui: 8. ŞOCUL: -Definiţie, istoric, cauze determinante şi favorizante - Fiziopatologia şocului, clasificarea şocului, tratamentul PO şocului, modificări funcţionale în diferite stadii, profilaxia şocului 9. REECHILIBRAREA FUNCŢIONALĂ ÎN CHIRURGIE - insuficienţă respiratorie acută - PO insuficienţa circulatorie acută - resuscitarea cardio-cerebro-pulmonară - insufucienţa renală

13 acută - tulburări electrolitice şi metabolice 10. INFECŢIILE ÎN CHIRURGIE Generalităţi: definiţie, istoric, sursa şi calea de infecţie Infecţiile chirurgicale piogene localizate: - foliculita, furunculul, carbunculul, hidrosadenita axilară, limfadenita, abcesul, flegmonul, erizipelul, erizipeloidul, infecţiile PO piogene ale burselor seroase şi ale tendoanelor, infecţiile piogene ale degetelor şi ale mâinii, ostita şi osteomielita acută hematogenă, infecţiile piogene ale articulaţiilor -2 ore Infecţiile chirurgicale acute generalizate: - septicemia, septicopiemia, bacteriemia 11. PRINCIPALELE INFECŢII ANAEROBE: -Gangrena gazoasă - Tetanosul, profilaxie, tratament Infecţii virale în chirurgie: PO Antibiotice în chirurgie - folosirea antibioticelor în chirurgie - profilaxia cu antibiotice - efecte secundare 12. TUMORILE ÎN CHIRURGIE Generalităţi despre tumori Clasificarea tumorilor - forme macroscopice - histopatologice Caracteristicile clinice ale benignităţii şi malignităţii Stări PO precanceroase Diagnosticul precoce al bolii canceroase Tratamentul cancerului - principiile tratamentului chirurgical - tratamentul radiologic - chimio-terapia 13. NOŢIUNI DE SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ Semiologia capului şi PO gâtului Semiologia toracelui Semiologia abdomenului Semioloia membrelor 14. TRANSPLANTE DE ORGAN, ENDOSCOPIA ÎN CHIRURGIE Transplante de organ :- terminologie, tipuri de grefe - imunologia în transplant, rejetul, imunsupresia, terapia imunsupresoare - donorul, recoltarea de organe - transplantul: renal, hepatic, cardiac, PO,MULTIMEDIA pancreatic, intestin subţire Endoscopia în chirurgie: -chirurgia laparoscopică -chirurgia robotică - endoscopia digestivă, - chirurgia endoscopică transluminală prin orificiile naturale Semestrul II 1. POLITRAUMATISMELE -definiţia -măsuri imediate la locul accidentului Traumatismele abdomenului: -contuziile abdominale -plăgile PO abdominale -leziunea organelor parenchimatoase:simptomatologia, principii de tratament -leziunea organelor cavitare:

14 simptomatologia, principii de tratament 2. TRAUMATISMELE TORACELUI. - traumatisme toracice închise:simptomatologia, principii de tratament - traumatisme toracice PO deschise:simptomatologia, principii de tratament 3. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SÂNULUI. Tumori maligne:ex. clinic,ex. paraclinic,stadializarea,diagnostic, tratament PO Tumorile benigne Mastoză fibrochistică Mamelă secretantă 4. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A TIROIDEI: Hipertiroidismul Guşa endemică Tiroiditele Cancerul tiroidiei Patologia PO chirurgicală a toracelui: Cancerul bronhopulmonar Tumorile bronhopulmonare benigne 5. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A ESOFAGULUI Sindromul esofagian Leziuni PO traumatice ale esofagului Achalazia Diverticuli esofagieni Tumori benigne Tumori maligne 6. PATOLOGIA PERETELUI ABDOMINAL: Hernii: inghinale, femurale,ombilicale, rare PO Eventraţii Evisceraţii 7. PATOLOGIA STOMACULUI ŞI DUODEnului: Ulcerul gastro-duodenal Tumori PO gastrice benigne Tumori gastrice maligne 8. PATOLOGIA FICATULUI ŞI A CĂILOR BILIARE: Tumorile hepatice maligne:primitive, secundare Tumorile PO hepatice benigne Chistul hidatic hepatic Litiază biliară: veziculară, căilor biliară principală Neoplasm al căilor biliare 9. PATOLOGIA PANCREASULUI ŞI A SPLINEI: Pancreatită acută Pancreatită cronică Cancer de pancreas Indicaţii splenectomiei PO Leziunile traumatice ale splinei Tumorile splinei 10. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A INTESTINULUI SUBŢIRE ŞI APENDICELUI: Boala diverticulară a PO intestinului subţire Tumorile intestinului subţire:benigne, maligne Infarctul enteromezenteric Apendicită acută 11. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A COLONULUI: Tumorile colonului: benigne, PO maligne Rectocolită ulcero-hemoragică Boala Crohn Diverticuluză colică

15 12. PATOLOGIA CHIRURGICALA A RECTULUI: Cancerul rectal Hemoroizi PO Fisură, fistulă anală 13. PATOLOGIA SISTEMULUI VENOS PERIFERIC: Boala varicoasă Tromboflebita superficală, profundă Patologia sistemului PO arterial periferic: Ischemia acută periferică Ischemia cronică periferică 14. ABDOMENUL ACUT CHIRURGICAL: Peritonitele Hemoragie digestive Ocluzia PO intestinală Bibliografie: 1. Bara T. Az általános sebészet alapjai, Ed. Studium, Bara T, ifj, Bara T.:Az általános sebészet alapjai, 2. bővitett kiadás, Erdélyi Múzeum Egyesület, Edupont kiadó, 2o11 3. Bara T, ifj, Bara T: Fizikális vizsgálat és sebészeti tünettan University Press kiadó, 2o12 4.Gaál Cs. : Sebészet, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2o1o 5. Dragomirescu C.: Manual de Chirurgie pentru studenţii facultăţilor de Stomatologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii DISC. CHIRURGIE IV, PROF. DR. BOŢIANU Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II

16 Bibliografie: 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei TESTE 50 % 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei EXAMEN PRACTIC 50 % 10.6 Standard minim de performanță Pentru a promova examenul este necesar obţinerea la ambele probe (atât la examenul teoretic cât şi la cel practic) minim nota 5. BOR- ES NEMIBETEGSEGEK 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ 1.3 Departamentul M Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENTA 1.6 Programul de studii MEDICINA DENTARA

17 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei DERMATO-VENEROLOGIE 2.2 Titularul activităților de curs Șef de Lucrări Dr. Fekete Gyula László 2.3 Titularul activităților de lp Conf. univ. Dr. Morariu Silviu Horia; Sef de Lucrări Dr. Fekete Gyula László ; Sef de lucrări Dr. Simu Lia Maria 2.4 Anul de studii Semestrul Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt 3 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale 1. Descrierea conceptelor, teoriilor, si notiunilor fundamentale in ceea ce priveste producerea afecțiunilor dermatologice și venerologice menționate în tematica de curs. 2. Interpretarea corecta a semnelor, simptomelor clinice si a modificarilor paraclinice in vederea elaborarii diagnosticului prezumtiv dermatologic și venerologic. 3. Aplicarea metodelor, tehnicilor si cunostintelor clinice dobandite ce urmeaza a fi integrate cu datele paraclinice cu scopul stabilirii diagnosticului pozitiv, diferential, precum si stabilirea prognosticului 4. Utilizarea notiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula

18 Competențe transversale planul de tratament precum si interpretarea corecta, in evolutie, a datelor clinice si paraclinice 5. Realizarea unui plan terapeutic individualizat si efectuarea manoperelor terapeutice de baza, inclusiv acelor vizând primului-ajutor calificat 6. Interpretarea si analiza factorilor de risc in vederea identificarii celor mai eficiente masuri de preventie a bolilor dermatologice și venerologice 7. Elaborarea si aplicarea unui plan concret de profilaxie care sa asigure prevenirea aparitiei, agravarea sau/si instalarea consecintelor invalidante ale imbolnavirilor dermatologice și venerologice 8. Realizarea unui plan de profilaxie primara, secundara si tertiara intr-o situatie data. 1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finlizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente 2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice 1. Dezvoltarea capacității absolvenților facultății de asistenta medicala/moase de a aborda, și trata afecțiuni dermatologice și venerologice 1. Dobandirea abilităților de examinare și interpretare a erupțiilor cutanate și a simptomelor afecțiunilor dermatologice și venerologice 2. Cunoașterea și însușirea metodelor de investigare și a examinărilor paraclinice 3. Interpretarea rezultatelor investigațiilor paraclinice ale afecțiunilor paraclinice 4. Efectuarea diagnosticului pozitiv și diferențial al afecțiunilor dermatologice și venerologice 5. Elaborarea planurilor terapeutice ale afecțiunilor dermatologice și venerologice 6. Cunoașterea și aplicarea eficientă a măsurilor de prevenție a afecțiunilor dermatologice și venerologice 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. Bőrgyógyászati szemiológia Szinelváltozasok. Eritemák. Folyadék tartalmú elemi jelenségek. Szilárd elemi jelenségek. Szóbeli bemutató,multimedia

19 Folytonossági hiány miatt létrejővő elemi jelenségek. Bőrhulladékok 2. Syphilis. Primer syphilis. Szekunder syphilis. Tercier syphilis. Connatalis syphilis. Szóbeli bemutató,multimedia Szerológiai vizsgálatok. Kezelés 3. Más nemi úton terjedő betegségek. Urethritis gonorrhoea és non gonorrhoea. Trichomoniasis. Lymphogranuloma ingvinale. Szóbeli bemutató,multimedia Ulcus molle( lágyfekély ).Chlamydiák okozta nemi betegségek. AIDS: bőr és nyálkahártya elváltozások. 4. Bőrvirozisok Verruca virus okozta bőrbetegségek. Condyloma acuminatum. Szóbeli bemutató,multimedia Herpes simplex. Zona zoster. Moluscum contagiosum. Pityriasis rosea Gilbert. Afták. 5. Pyodermák. Állati élösködök okozta bőrbetegségek. Mycobacteriumok okozta bőrbetegségek. Streptodermák. Szóbeli bemutató,multimedia Staphylodermák. Scabies. Pediculosis. Tipusos és atipusos bőr TBC 6. Gombás bőr és nyálkahártya betegségek. Dermatophytiak. Bőr és nyálkahártya Szóbeli bemutató,multimedia candidiasis. Pityriasis versicolor. Mély mikozisok. 7. Allergiás dermatózisok. Ekzema. Urticaria. Szóbeli bemutató,multimedia Ekzematidek. Prurigo. Pruritus. Neurodermitis 8. Sztázisdermatitis. Vasculitisek. Erytema nodosum. Krónikus lábszárfekély. Henoch Szóbeli bemutató,multimedia Schönlein purpura. 9. A kötőszövet betegségei. Lupus erythematides. Scleroderma. Dermatomyositis. Szóbeli bemutató,multimedia Kevert tipusú kötőőszöveti betegségek. 10. Vesiculobullosus bőrbetegségek. Pemphigus. Dermatitis herpetiformis. Pemphigoid. Epidermolysis bullosa. Porfiriák. Szóbeli bemutató,multimedia Lyell szindróma. Erythema exudatinum multiforme 11. Papulosquamosus kórképek. Lichen ruber Szóbeli bemutató,multimedia planus. Psoriasis 12. A faggyúmirigyek betegségei. Acné. Szóbeli bemutató,multimedia Rosacea 13. A bőr jóindulatú daganatai. Praecarcinosisok. Verruca seborrhoica. Keratoacanthoma. Adenomák. Ciszták. Molluscum pendulum. Hemangiomák. Szóbeli bemutató,multimedia Lipomák. Naevusok. Dubreuilh melanosis. Bowen kor. Paget kor. Xeroderma pigmentosum. Leucoplakia. Radiodermitis.

20 Keratosis actinica 14. Rosszindulatú bőrdaganatok. Carcinoma basocellulare. Carcinoma spinocellulare. Mellanoma malignum. Kaposi sarcoma. Dermatofibrosarcoma. Malignus limphomak. Szóbeli bemutató,multimedia Semestrul II Bibliografie: 1. Morariu SH Curs de dermatologie şi venerologie, Litografiat, UMF Tg Mureş Fekete Gy L Bőrgyógyászat. Ed University Press Bucur Gh., Opriş Dana Angela Boli dermatovenerice. Enciclopedie. Ed Medicală Naţională, Bucureşti Diaconu JDC, Coman OA, Benea V. Tratat de terapeutică dermato-venerologică, Ed. Viata Medicala Romaneasca, București Seminar / Laborator / Lucrări practice / Metode de predare Stagii Semestrul I 1. A bőr szerkezete és funkciói. A bőr és a szájnyálkahártya szerkezete. Bőrfüggelékek. A Szóbeli bemutató, esetbemutatás bőr funkciói. 2. Morfológiai bőrgyógyászati vizsgálat. A bőr vizsgálata. A bőrelváltozás vizsgálata : elemi jelenségek, az elemi jelenségek lokalizációja, morfológiája, nagysága, szine, tapintata, Szóbeli bemutató, esetbemutatás formája, felülete. Szubjektiv tünetek. A tünetek megjelenésének sorrendje. A bőrelváltozások lefolyása. 3. Kiegészitő vizsgálatok. KOH vizsgálat. Wood fényvizsgálat. Tzanck féle citódiagnózis. Szóbeli bemutató, esetbemutatás Bőrbiopsia. Immunoflorescencia. Bőrtesztek ( Observații

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină FIȘA DISCIPLINEI Date despre program 1 Instituția de învățământ superior Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 3 Departamentul MD1 4 Domeniul de studii SANATATE 5 Ciclul de studii LICENTA 6 Programul de studii MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul)

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul) ENODONŢIE 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior 1.2 Facultatea Medicina dentara 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Sanatate 1.5 Ciclul de studii Licenta 1.6 Programul de

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 1.3 Departamentul Istorie, linia maghiara 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe KÉMIA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI KAR 1.3 Departamentul M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ superior 1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 1.4 Domeniul

Részletesebben

1. Date despre program

1. Date despre program GENETIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M1 ŞTIINŢE MORFOLOGICE 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 1.3 Departamentul Pedagogie și Didactică Aplicată

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe.

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880 bis/13.xii.2011 31 FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinte Economice 1.3 Departamentul Limbi moderne 1.4 Domeniul

Részletesebben

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate.

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate. FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2 Facultatea / Departamentul Istorie 1.3 Catedra Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 1.4

Részletesebben

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie a liniei Maghiare 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul de Filozofie în limba maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3 FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium Oradea 1.2 Facultatea Arte 1.3 Departamentul Arte Plastice 1.4 Domeniul de studii Arte plastice

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul de

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szak (Alapképzés (BA)) Tantárgyi adatlapok

Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szak (Alapképzés (BA)) Tantárgyi adatlapok Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Pszichológia és Neveléstudományok Kar Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szak (Alapképzés (BA)) Tantárgyi adatlapok 2013-2014

Részletesebben

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából.

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából. 2012-2013 Intézet neve: Belgyógyászati Intézet A tárgy neve: Belgyógyászati propedeutika Évfolyam/félév: III. évfolyam, 1. félév Óraszám/félév- előadás: 30 (2/hét) - gyakorlat: 15x2 óra Előadások helye,

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar:

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Arte 1.3 Departamentul Muzică 1.4 Domeniul de studii Muzică 1.5 Ciclul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie a liniei Maghiare 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată

Részletesebben

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET C ÉPÜLET B ÉPÜLET GASZTROENTEROLÓGIA TANSZÉK, A ÉPÜLET ANYAGCSERE BETEGSÉGEK TANSZÉK Belgyógyászat 5., (Gasztroenterológia anyagcsere betegségek) AOBEL13A9 Kredit: 4 (V. évfolyam,

Részletesebben

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Rögzített fogpótláshoz a munka sikeressége érdekében tájékoztatja új kollégáját, a jó fogszín maghatározás és a

Részletesebben

Descrierea postului scos la concurs

Descrierea postului scos la concurs Nume câmp Descriere Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată Poziția în statul de funcții 31 Funcție Asistent universitar (durată determinată 3 ani)

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

2.6. Tipul de evaluare. Din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 54

2.6. Tipul de evaluare. Din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 54 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane, Științe Economice, Arte 1.3 Departamentul Toate Departamente

Részletesebben

SYLABUS. Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Tanszék

SYLABUS. Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Tanszék SYLABUS Egyetem Babes-Bolyai Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Tanszék Közigazgatás I. Tantárgy neve A társadalomtudományok kutatási módszertana II. Tantárgy struktúrája (Óra szám/hétl)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Limba maghiară - în învăţământul primar şi preşcolar

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Limba maghiară - în învăţământul primar şi preşcolar FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: BIBLIOTECONOMIE GENERALĂ COD: HLM6204 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie maghiara

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló. ANUL DE STUDIU I I. évfolyam

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló. ANUL DE STUDIU I I. évfolyam PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló ANUL DE STUDIU I I. évfolyam Cod UO_SSU_STE_PIPM_DF.0101 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0102 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0103 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0104 UO_SSU_STE_PIPM_DS.0105 UO_SSU_STE_PIPM_DS.0106

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Programok, projektek, alárendelt intézmények koordinálása és közbeszerzési vezérigazgatóság

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială Anul universitar 2010-2011 Semestrul II. I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie a liniei Maghiare 1.4 Domeniul de

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI FD_1110_Pedagogie sociala_fl_ Sociale Aplicate

FIŞA DISCIPLINEI FD_1110_Pedagogie sociala_fl_ Sociale Aplicate Universitatea Facultatea Specializarea I. Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI FD_1110_Pedagogie sociala_fl_013-14 SAPIENTIA ŞTIINŢE TEHNICE ŞI UMANISTE SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Pedagogie

Részletesebben

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében IV. DEBRECENI BŐRGYÓGYÁSZATI NAPOK Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében Debrecen, Thermal Hotel Aquaticum 2012. október

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

I. Tantárgy neve: Állománygyarapítás Kódszám: HBM2212 Kreditszám: 6 Helyszín: Kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, 89-es terem Órarend: 2k

I. Tantárgy neve: Állománygyarapítás Kódszám: HBM2212 Kreditszám: 6 Helyszín: Kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, 89-es terem Órarend: 2k Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale

Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale Lucrări reprezentative ale disciplinei prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale 1. S.H. Morariu, M. Turcu, Violeta Morariu, Anca Rosca, M. Suciu, O.S. Cotoi - Localized pagetoid

Részletesebben

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Alkalmazott Pszichológia Intézet A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Batiz Enikő adjunktus MÚLT A meghirdetett

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com

A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon. Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com A HIV pozitívak gondozása és kezelése Magyarországon Készítette: Liebermann Márta hivpozitivnagymama@gmail.com 1 Szűrés Törvény által előírt anonimitás, ingyenesség és vérvételkor illetve az eredmény átvételekor

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók vizsgára készülnek, és azt kérik Öntől, hogy segítsen nekik a felkészülésben. Tájékoztassa a tanulókat az Angle-féle fogsorzáródási

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben