2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III"

Átírás

1 BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5 Ciclul de studii LICENSZ 1.6 Programul de studii FOGORVOSI SZAK 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Belgyógyászati tünettan 2.2 Titularul activităților de curs Dr.Kelemen Piroska egyetemi adjunktus 2.3 Titularul activităților de lp Dr.Hosu Ioan, Dr.Imre Mihály, Dr.Balogh Zsolt 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul III I kollokvium studii Semestrul evaluare disciplinei kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 56 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14 Tutorial 3 Examinări 1 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt 4 hetente 3.8 Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului előadóterem, videoprojektor, laptop, tábla 5.2 de desfășurare a laboratorului kórházi gyakorlat, ülésterem megbeszélni a betegek anamnézisét, obiektív vizsgálatát

2 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale A belgyógyászati tünettan alapismereteinek elsajátítása a beteg egészségi állapotának vagy betegségének minél teljesebb felmérése végett A végzős fogorvostanhallgató képes legyen a beteg egészségi állapotának vagy betegségének teljes felmérésére 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A belgyógyászati tünettan alapfogalmainak, a betegség tüneteinek, tünetcsoportjainak és paraklinikai vizsgálatoknak az ismertetése a fogorvostanhallgatóval a diagnózis felállítása végett. A klasszikus diagnosztikai módszerek megismertetése a fogorvostanhallgatóval szervrendszerenként: megtekintés, tapintás, kopogtatás, hallgatózás kiegészítve a legújabb paraklinikai vizsgálatok ismertetésével 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Bevezetés. Az orvosi vizsgálat sorrendje. A kórlap Általános vizsgálat. A bőr és nyálkahártyák vizsgálata. A nyirokrendszer vizsgálata A fej és nyaki szervek vizsgálata Láz, lázlap A légzőszervi betegségek tünettana, objektív vizsgálata, paraklinikai vizsgálati módszerek Légzőszervi szindrómák, A szívbetegségek tünettana, objektív vizsgálata, paraklinikai vizsgálati módszerek A szívbetegségek tünetcsoportja előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel velőadás multimedia vetítéssel előadás multimedia vetítéssel A perifériás erek vizsgálata, artériás/ vénás betegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A tápcsatorna vizsgálata- nyelőcső, gyomor, hasnyálmirigy, bélbetegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A tápcsatorna vizsgálata - máj, epebetegségek tünettana előadás multimedia vetítéssel A vesék vizsgálata, vesebetegségek tünettana, tünetcsoportja előadás multimedia vetítéssel A vérképző rendszer vizsgálata, hemosztázis és előadás multimedia vetítéssel zavarai Semestrul II

3 Bibliografie: 1.Prof. Dr. Benedek István: Belgyógyászati tünettan, jegyzet a fogorvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Boda Zoltán, Bakó Gyula: Klinikai alapismeretek fogorvos és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Ferencz László: Belgyógyászati tünettan, jegyzet az orvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Anamnézis Általános vizsgálat A bőr és nyálkahártyák, nyirokrendszer vizsgálata. A fej és nyaki szervek objektív vizsgálata A légzőszervek objektív vizsgálata Légzőszervi szindrómák A szív objektív vizsgálata A szívbetegségek tünetcsoportja Metode de predare Semestrul I esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés Az artériák, vénák objektív vizsgálata, artériás/ esetbemutató, esetmegbeszélés vénás betegségek tünetcsoportja A tápcsatorna objektív vizsgálata, a tápcsatorna esetbemutató, esetmegbeszélés betegségeinek tünetegyüttese A tápcsatorna objektív vizsgálata, a tápcsatorna esetbemutató, esetmegbeszélés betegségeinek tünetegyüttese A vesék objektív vizsgálata, vesebetegségek esetbemutató, esetmegbeszélés tünettana, tünetcsoportja Observații

4 A vesék objektív vizsgálata, vesebetegségek tünettana, tünetcsoportja A vérképző rendszer objektív vizsgálata, betegségei esetbemutató, esetmegbeszélés esetbemutató, esetmegbeszélés Semestrul II Bibliografie: 1.Prof. Dr. Benedek István: Belgyógyászati tünettan, jegyzet a fogorvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Boda Zoltán, Bakó Gyula: Klinikai alapismeretek fogorvos és gyógyszerészhallgatóknak, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Ferencz László: Belgyógyászati tünettan, jegyzet az orvostanhallgatók számára, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A fogorvos fel kell tudja mérni a beteg teljes egészségi állapotát, feltételezett diagnózisokat kell tudjon megfogalmazni az anamnézis és betegvizsgálat alapján 10. Evaluare Tip 10.3 Pondere 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare activitate din nota finală În funcție de specificul kollokvium elméleti vizsga teszt 10.4 Curs 90% disciplinei formájában În funcție de specificul 10.5 LP jelenlét 10% disciplinei 10.6 Standard minim de performanță anamnézis felvétel

5 szervrendszerek objektív vizsgálata, a kapott leletek értelmezése BELGYÓGYÁSZAT 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINA 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ DENTARĂ 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Belgyógyászat 2.2 Titularul activităților de curs Dr Török Imola 2.3 Titularul activităților de lp Dr, Török Imola, Dr Demian Smaranda, Dr. Georgescu Dan, Dr. Macarie Ioan, Dr. Cândea Marcela, Dr Ciorba Marius 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul 3 2 examen studii Semestrul evaluare disciplinei obligatoriu 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 4 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 6 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4 Tutorial 0 Examinări 0 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

6 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale Competențe transversale Az elméleti és gyakorlati oktatás kapcsán leadott tananyag elsajátítását követően a diák képes lesz felismerni, diagnosztizálni és egy alapvető terápiás stratégiát felállítani a pulmonaris, cardio-vascularis medicinia, a gastroenterológia,hematológia, nefrologia, anyagcsere zavarok tárgyköréből származó betegségek esetében. A diák alkalmas lesz a csoportmunkára, ismerni fogja az egyes munkacsoportok specifikumait, képes lesz előadni, leírni és megvitatni a diagnosztikai és terápiás problémákat konkrét betegek esetén, betartva az alapvető etikai és deontológiai szabályokat. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice A belgyógyászat bizonyos területeinek elméleti és gyakorlati ismeretanyagának a tanítása A: -pneumologia -cardio-vascularis medicina -gastroenterológia -haematológia -nefrológia -anyagcsere zavarok ismereteinek oktatása úgy elméletben,mint gyakorlatban 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I

7 Semestrul II Bevezető. A tüdő betegségei- asztma, KOBP, Szóbeli bemutató+ multimédia pneumoniák, TBC A tüdő betegségei- tüdőtumorok, a pleura betegségei. A sziv-érrendszer betegségei- Szóbeli bemutató+ multimédia congenitális vitiumok, valvulopatiák, carditisek, cardiomiopátiák A sziv-érrendszer betegségei- ischemiás Szóbeli bemutató+ multimédia cardiopatia, angina pectoris, szivinfarktus A sziv-érrendszer betegségei-ritmuszavarok, vezetési zavarok, szivelégtelenség, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőoedema A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőembolia A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Szóbeli bemutató+ multimédia tüdőembolia A tápcsatorna betegségeiszájüreg és nyelőcső betegségek. A tápcsatorna betegségei- gyomor és Szóbeli bemutató+ multimédia bélbetegségek A tápcsatorna betegségei- hepatitisek, Szóbeli bemutató+ multimédia májcirrhosis Az emésztőrendszer betegségei- epe-epeut és Szóbeli bemutató+ multimédia hasnyálmirigy betegségek. Hematológiai betegségek- vérszegénység, vasculopátiák, coagulopátiák, leukémiák, Szóbeli bemutató+ multimédia limfomák A vese betegségei- glomeruláris és Szóbeli bemutató+ multimédia tubulointersticiális nefropátiák. Akut és krónikus veseelégtelenség Anyagcsere betegségek- diabetes mellitus, Szóbeli bemutató+ multimédia Szóbeli bemutató+ multimédia Anyagcsere betegségek- zsir anyagcsere zavarok, köszvény, aterosclerosis, elhizás, Szóbeli bemutató+ multimédia alultápláltság Bibliografie: - Boda Z, Tornai I- Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina könyvkiadó Rt, Benedek Imre: Belgyógyászat jegyzet-fogorvosi kar. IIIév. UMF Tg Mures, 2002 Fakultativ könyvészet: - Herold: Belgyógyászat. Orvosoknak és medikusoknak, Medicina könyvkiadó Rt, 2009.

8 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II Bevezető. A tüdő betegségei- asztma, KOBP, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés pneumoniák, TBC A tüdő betegségei- tüdőtumorok, a pleura betegségei. A sziv-érrendszer betegségei- Gyakorlati bemutatók, esetismertetés congenitális vitiumok, valvulopatiák, carditisek, cardiomiopátiák A sziv-érrendszer betegségei- ischemiás Gyakorlati bemutatók, esetismertetés cardiopatia, angina pectoris, szivinfarktus A sziv-érrendszer betegségei- szivinfarktus, ritmuszavarok, vezetési zavarok, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés szivelégtelenség, tüdőoedema A sziv-érrendszer betegségei- hipertonia arterialis, arteriopatiák, thrombophlebitis, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés tüdőembolia A tápcsatorna betegségei- szájüreg és nyelőcső Gyakorlati bemutatók, esetismertetés betegségek..a tápcsatorna betegségei- gyomor és Gyakorlati bemutatók, esetismertetés bélbetegségek A tápcsatorna betegségei- hepatitisek, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés májcirrhosis Az emésztőrendszer betegségei- epe-epeut és Gyakorlati bemutatók, esetismertetés hasnyálmirigy betegségek..hematológiai betegségek- vérszegénység, vasculopátiák, coagulopátiák, leukémiák, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés limfomák

9 A vese betegségei- glomeruláris és tubulointersticiális nefropátiák. Akut és krónikus veseelégtelenség Anyagcsere betegségek- diabetes mellitus Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Gyakorlati bemutatók, esetismertetés Anyagcsere betegségek- zsir anyagcsere zavarok, köszvény, aterosclerosis, elhizás, Gyakorlati bemutatók, esetismertetés alultápláltság Bibliografie: - Boda Z, Tornai I- Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina könyvkiadó Rt, Benedek Imre: Belgyógyászat jegyzet-fogorvosi kar. IIIév. UMF Tg Mures, 2002 Fakultativ könyvészet: - Herold: Belgyógyászat. Orvosoknak és medikusoknak, Medicina könyvkiadó Rt, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei tesztvizsga 70% 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei a gyakorlatvezetővel 30% 10.6 Standard minim de performanță Átmenőjegy:5. 30 pontból 15 pont elérése a minimális követelmény az átmenőjegyhez SEBESZET 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M5 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii MEDICINĂ

10 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităților de curs Conf. Dr. Bara Tivadar 2.3 Titularul activităților de lp Disciplina Chirurgie IV 2.4 Anul de studii Semestrul I,II 2.6 Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei Obl. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 56 Distribuția fondului de timp/săpt Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 3 ore manual bibliotecă 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului Minim 4 studenţi 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale -Aplicarea manevrelor medico-chirurgicale de urgenţă în scopul salvării vieţii bolnavilor în situaţii critice. - Capacitatea de a da primul ajutor în orice situaţie. -Diagnosticarea bolilor chirurgicale. Competențe transversale -Înţelegerea şi respectarea relaţiilor cu personalul medical superior, mediu şi inferior. -Comunicarea cu bolnavii şi examinarea acestora. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei -Însuşirea manevrelor medico-chirurgicale de urgenţa în scopul salvării vieţii bolnavilor în situaţii critice. -Capacitatea de a da primul ajutor în orice situaţie.

11 7.2 Obiectivele specifice -Diagnosticarea bolilor chirurgicale. 1.Întelegerea circuitului pacienţilor chirurgicali şi a specificului secţiei de chirurgie. 2.Dobândirea de abilităţi practice în efectuarea manevrelor de examinare clinica. 3. Dobândirea de abilităţi practice în efectuarea manevrelor de mică chirurgie. 4.Trainingul în prevenirea infecţiilor nozocomiale precum şi în luarea măsurilor de autoprotecţie. 5.Dobândirea de cunoştinte asupra indicaţiilor, contraindicaţiilor, incidentelor, accidentelor şi complicaţiilor posibile în cazul fiecarei manopere invasive. 6.Dobândirea de cunoştinte despre tratamentul chirurgical al îmbolnăvirilor mai frecvente. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. INTRODUCERE Definiţia şi obiectul chirurgiei Istoric - chirurgia analitică - chirurgia ştiinţifică - chirurgia modernă Dezvoltarea şcolii chirurgicale româneşti 2. ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA ÎN CHIRURGIE Istoricul asepsiei şi antisepsiei Definiţia asepsiei şi antisepsiei - metode de dezinfecţie: fizice, chimice - modul de acţiune al antisepticilor - principalele antiseptice folosite în chirurgie - metode de dezinfecţie ale PO mâinilor chirurgului Asepsia şi realizarea ei în chirurgie. Metode de sterilizare. Igiena sălilor de operaţie şi a altor servicii de chirurgie. Infecţiile intraspitaliceşti şi metode de prevenire. 3. ANESTEZIA ÎN CHIRURGIA GENERALĂ Definiţie, istoric, fiziopatologia durerii, analgezia - analgeticele uzuale şi analgeticele majore în chirurgie - clasificarea metodelor de anestezie Anestezia generală (narcoza) Substanţe anestezice: - gazele anestezice: protoxidul de azot - anestezice volatile: eter, halotan - anestezice solubile Po (hipnotice): - relaxante musculare - neuroleptanalgezia - 2 ore Anestezia locală şi loco-regională - substanţe utilizate, mod de acţiune, indicaţii, contraindicaţii, avantaje, dezavantaje - anestezia locală -infiltraţii:- Maisenet - Hachenbruch - Visnevski - anestezia regională I. V. - infiltraţia nervului intercostal, nervului digital (Oberst), plexului Prezentere orală (PO)

12 brahial Anestezia rahidiană (spinală), peridurală (epidurală) - Istoric - Tehnica, indicaţii, contraindicaţii, avantaje, dezavantaje, accidente, complicaţii, prevenirea lor 4. TRAUMATISMELE Definiţie, clasificare Traumatismele mecanice închise: - comoţia, contuzia, dilaceraţia, compresia Leziunile traumatice ale diferitelor ţesuturi:- pielea, Po ţesutul celular subcutanat, muşchii, fasciile, tendoanele, nervii, vasele. Traumatismele oaselor şi ale articulaţiilor - fracturile - luxaţiile 5. TRAUMATISMELE MECANICE DESCHISE : PLĂGILE - clasificare - procesul PO de vindecare a plăgilor - tratamentul plăgilor 6. TRAUMATISMELE PRIN AGENŢI FIZICI - traumatismele prin agenţi termici: arsurile, degerăturile. Leziuni prin energie PO radiantă: raze Roentgen, izotopi radioactivi, energie atomică Traumatismele chimice (substanţe caustice). 7. URMĂRILE TRAUMATISMELOR. PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL LOR Hemoragia, hemostaza şi transfuzia de sânge - Hemoragia: definiţia şi clasificarea hemoragiilor, efectul hemoragiei asupra organismului, semnele hemoragiei, metode de evaluare clinică a gravităţii hemoragiei. - Hemostaza: hemostaza spontană: factori vasculari, coagularea sângelui hemostaza terapeutică (medicală: prin agenţi fizici, agenţi PO chimici şi agenţi biologici) hemostaza chirurgicală: provizorie şi definitivă Transfuzia de sânge - Istoric - Acţiunea sângelui transfuzat - Indicaţiile transfuziei de sânge - Contraindicaţiile transfuziei de sânge - Accidentele şi complicaţiile - Tehnica transfuziei de sânge - Derivate sanguine: plasmă, plasmă congelată, plasmă uscată artificială, mase eritrocitare - Substituenţii artificiali ai sângelui: 8. ŞOCUL: -Definiţie, istoric, cauze determinante şi favorizante - Fiziopatologia şocului, clasificarea şocului, tratamentul PO şocului, modificări funcţionale în diferite stadii, profilaxia şocului 9. REECHILIBRAREA FUNCŢIONALĂ ÎN CHIRURGIE - insuficienţă respiratorie acută - PO insuficienţa circulatorie acută - resuscitarea cardio-cerebro-pulmonară - insufucienţa renală

13 acută - tulburări electrolitice şi metabolice 10. INFECŢIILE ÎN CHIRURGIE Generalităţi: definiţie, istoric, sursa şi calea de infecţie Infecţiile chirurgicale piogene localizate: - foliculita, furunculul, carbunculul, hidrosadenita axilară, limfadenita, abcesul, flegmonul, erizipelul, erizipeloidul, infecţiile PO piogene ale burselor seroase şi ale tendoanelor, infecţiile piogene ale degetelor şi ale mâinii, ostita şi osteomielita acută hematogenă, infecţiile piogene ale articulaţiilor -2 ore Infecţiile chirurgicale acute generalizate: - septicemia, septicopiemia, bacteriemia 11. PRINCIPALELE INFECŢII ANAEROBE: -Gangrena gazoasă - Tetanosul, profilaxie, tratament Infecţii virale în chirurgie: PO Antibiotice în chirurgie - folosirea antibioticelor în chirurgie - profilaxia cu antibiotice - efecte secundare 12. TUMORILE ÎN CHIRURGIE Generalităţi despre tumori Clasificarea tumorilor - forme macroscopice - histopatologice Caracteristicile clinice ale benignităţii şi malignităţii Stări PO precanceroase Diagnosticul precoce al bolii canceroase Tratamentul cancerului - principiile tratamentului chirurgical - tratamentul radiologic - chimio-terapia 13. NOŢIUNI DE SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ Semiologia capului şi PO gâtului Semiologia toracelui Semiologia abdomenului Semioloia membrelor 14. TRANSPLANTE DE ORGAN, ENDOSCOPIA ÎN CHIRURGIE Transplante de organ :- terminologie, tipuri de grefe - imunologia în transplant, rejetul, imunsupresia, terapia imunsupresoare - donorul, recoltarea de organe - transplantul: renal, hepatic, cardiac, PO,MULTIMEDIA pancreatic, intestin subţire Endoscopia în chirurgie: -chirurgia laparoscopică -chirurgia robotică - endoscopia digestivă, - chirurgia endoscopică transluminală prin orificiile naturale Semestrul II 1. POLITRAUMATISMELE -definiţia -măsuri imediate la locul accidentului Traumatismele abdomenului: -contuziile abdominale -plăgile PO abdominale -leziunea organelor parenchimatoase:simptomatologia, principii de tratament -leziunea organelor cavitare:

14 simptomatologia, principii de tratament 2. TRAUMATISMELE TORACELUI. - traumatisme toracice închise:simptomatologia, principii de tratament - traumatisme toracice PO deschise:simptomatologia, principii de tratament 3. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SÂNULUI. Tumori maligne:ex. clinic,ex. paraclinic,stadializarea,diagnostic, tratament PO Tumorile benigne Mastoză fibrochistică Mamelă secretantă 4. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A TIROIDEI: Hipertiroidismul Guşa endemică Tiroiditele Cancerul tiroidiei Patologia PO chirurgicală a toracelui: Cancerul bronhopulmonar Tumorile bronhopulmonare benigne 5. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A ESOFAGULUI Sindromul esofagian Leziuni PO traumatice ale esofagului Achalazia Diverticuli esofagieni Tumori benigne Tumori maligne 6. PATOLOGIA PERETELUI ABDOMINAL: Hernii: inghinale, femurale,ombilicale, rare PO Eventraţii Evisceraţii 7. PATOLOGIA STOMACULUI ŞI DUODEnului: Ulcerul gastro-duodenal Tumori PO gastrice benigne Tumori gastrice maligne 8. PATOLOGIA FICATULUI ŞI A CĂILOR BILIARE: Tumorile hepatice maligne:primitive, secundare Tumorile PO hepatice benigne Chistul hidatic hepatic Litiază biliară: veziculară, căilor biliară principală Neoplasm al căilor biliare 9. PATOLOGIA PANCREASULUI ŞI A SPLINEI: Pancreatită acută Pancreatită cronică Cancer de pancreas Indicaţii splenectomiei PO Leziunile traumatice ale splinei Tumorile splinei 10. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A INTESTINULUI SUBŢIRE ŞI APENDICELUI: Boala diverticulară a PO intestinului subţire Tumorile intestinului subţire:benigne, maligne Infarctul enteromezenteric Apendicită acută 11. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A COLONULUI: Tumorile colonului: benigne, PO maligne Rectocolită ulcero-hemoragică Boala Crohn Diverticuluză colică

15 12. PATOLOGIA CHIRURGICALA A RECTULUI: Cancerul rectal Hemoroizi PO Fisură, fistulă anală 13. PATOLOGIA SISTEMULUI VENOS PERIFERIC: Boala varicoasă Tromboflebita superficală, profundă Patologia sistemului PO arterial periferic: Ischemia acută periferică Ischemia cronică periferică 14. ABDOMENUL ACUT CHIRURGICAL: Peritonitele Hemoragie digestive Ocluzia PO intestinală Bibliografie: 1. Bara T. Az általános sebészet alapjai, Ed. Studium, Bara T, ifj, Bara T.:Az általános sebészet alapjai, 2. bővitett kiadás, Erdélyi Múzeum Egyesület, Edupont kiadó, 2o11 3. Bara T, ifj, Bara T: Fizikális vizsgálat és sebészeti tünettan University Press kiadó, 2o12 4.Gaál Cs. : Sebészet, Medicina könyvkiadó, Budapest, 2o1o 5. Dragomirescu C.: Manual de Chirurgie pentru studenţii facultăţilor de Stomatologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii DISC. CHIRURGIE IV, PROF. DR. BOŢIANU Metode de predare Semestrul I Observații Semestrul II

16 Bibliografie: 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei TESTE 50 % 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei EXAMEN PRACTIC 50 % 10.6 Standard minim de performanță Pentru a promova examenul este necesar obţinerea la ambele probe (atât la examenul teoretic cât şi la cel practic) minim nota 5. BOR- ES NEMIBETEGSEGEK 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ 1.3 Departamentul M Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENTA 1.6 Programul de studii MEDICINA DENTARA

17 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei DERMATO-VENEROLOGIE 2.2 Titularul activităților de curs Șef de Lucrări Dr. Fekete Gyula László 2.3 Titularul activităților de lp Conf. univ. Dr. Morariu Silviu Horia; Sef de Lucrări Dr. Fekete Gyula László ; Sef de lucrări Dr. Simu Lia Maria 2.4 Anul de studii Semestrul Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 14 Distribuția fondului de timp/săpt 3 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial Examinări Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 2 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale 1. Descrierea conceptelor, teoriilor, si notiunilor fundamentale in ceea ce priveste producerea afecțiunilor dermatologice și venerologice menționate în tematica de curs. 2. Interpretarea corecta a semnelor, simptomelor clinice si a modificarilor paraclinice in vederea elaborarii diagnosticului prezumtiv dermatologic și venerologic. 3. Aplicarea metodelor, tehnicilor si cunostintelor clinice dobandite ce urmeaza a fi integrate cu datele paraclinice cu scopul stabilirii diagnosticului pozitiv, diferential, precum si stabilirea prognosticului 4. Utilizarea notiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula

18 Competențe transversale planul de tratament precum si interpretarea corecta, in evolutie, a datelor clinice si paraclinice 5. Realizarea unui plan terapeutic individualizat si efectuarea manoperelor terapeutice de baza, inclusiv acelor vizând primului-ajutor calificat 6. Interpretarea si analiza factorilor de risc in vederea identificarii celor mai eficiente masuri de preventie a bolilor dermatologice și venerologice 7. Elaborarea si aplicarea unui plan concret de profilaxie care sa asigure prevenirea aparitiei, agravarea sau/si instalarea consecintelor invalidante ale imbolnavirilor dermatologice și venerologice 8. Realizarea unui plan de profilaxie primara, secundara si tertiara intr-o situatie data. 1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finlizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente 2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice 1. Dezvoltarea capacității absolvenților facultății de asistenta medicala/moase de a aborda, și trata afecțiuni dermatologice și venerologice 1. Dobandirea abilităților de examinare și interpretare a erupțiilor cutanate și a simptomelor afecțiunilor dermatologice și venerologice 2. Cunoașterea și însușirea metodelor de investigare și a examinărilor paraclinice 3. Interpretarea rezultatelor investigațiilor paraclinice ale afecțiunilor paraclinice 4. Efectuarea diagnosticului pozitiv și diferențial al afecțiunilor dermatologice și venerologice 5. Elaborarea planurilor terapeutice ale afecțiunilor dermatologice și venerologice 6. Cunoașterea și aplicarea eficientă a măsurilor de prevenție a afecțiunilor dermatologice și venerologice 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1. Bőrgyógyászati szemiológia Szinelváltozasok. Eritemák. Folyadék tartalmú elemi jelenségek. Szilárd elemi jelenségek. Szóbeli bemutató,multimedia

19 Folytonossági hiány miatt létrejővő elemi jelenségek. Bőrhulladékok 2. Syphilis. Primer syphilis. Szekunder syphilis. Tercier syphilis. Connatalis syphilis. Szóbeli bemutató,multimedia Szerológiai vizsgálatok. Kezelés 3. Más nemi úton terjedő betegségek. Urethritis gonorrhoea és non gonorrhoea. Trichomoniasis. Lymphogranuloma ingvinale. Szóbeli bemutató,multimedia Ulcus molle( lágyfekély ).Chlamydiák okozta nemi betegségek. AIDS: bőr és nyálkahártya elváltozások. 4. Bőrvirozisok Verruca virus okozta bőrbetegségek. Condyloma acuminatum. Szóbeli bemutató,multimedia Herpes simplex. Zona zoster. Moluscum contagiosum. Pityriasis rosea Gilbert. Afták. 5. Pyodermák. Állati élösködök okozta bőrbetegségek. Mycobacteriumok okozta bőrbetegségek. Streptodermák. Szóbeli bemutató,multimedia Staphylodermák. Scabies. Pediculosis. Tipusos és atipusos bőr TBC 6. Gombás bőr és nyálkahártya betegségek. Dermatophytiak. Bőr és nyálkahártya Szóbeli bemutató,multimedia candidiasis. Pityriasis versicolor. Mély mikozisok. 7. Allergiás dermatózisok. Ekzema. Urticaria. Szóbeli bemutató,multimedia Ekzematidek. Prurigo. Pruritus. Neurodermitis 8. Sztázisdermatitis. Vasculitisek. Erytema nodosum. Krónikus lábszárfekély. Henoch Szóbeli bemutató,multimedia Schönlein purpura. 9. A kötőszövet betegségei. Lupus erythematides. Scleroderma. Dermatomyositis. Szóbeli bemutató,multimedia Kevert tipusú kötőőszöveti betegségek. 10. Vesiculobullosus bőrbetegségek. Pemphigus. Dermatitis herpetiformis. Pemphigoid. Epidermolysis bullosa. Porfiriák. Szóbeli bemutató,multimedia Lyell szindróma. Erythema exudatinum multiforme 11. Papulosquamosus kórképek. Lichen ruber Szóbeli bemutató,multimedia planus. Psoriasis 12. A faggyúmirigyek betegségei. Acné. Szóbeli bemutató,multimedia Rosacea 13. A bőr jóindulatú daganatai. Praecarcinosisok. Verruca seborrhoica. Keratoacanthoma. Adenomák. Ciszták. Molluscum pendulum. Hemangiomák. Szóbeli bemutató,multimedia Lipomák. Naevusok. Dubreuilh melanosis. Bowen kor. Paget kor. Xeroderma pigmentosum. Leucoplakia. Radiodermitis.

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

Orvostudományi Értesítő

Orvostudományi Értesítő ISSN 1453-0953 Orvostudományi Értesítő 2014, 87. kötet, 2. különszám Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya XXIV. Tudományos Ülésszak Összefoglaló kötet Marosvásárhely

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Orvostudományi Értesítő

Orvostudományi Értesítő ISSN 1453-0953 Orvostudományi Értesítő 2013, 86. kötet, 2. különszám Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya XXIII. Tudományos Ülésszak Összefoglaló kötet Székelyudvarhely

Részletesebben

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól II. kiadás 2011 december Csak elektronikus formában terjesztett, szabadon felhasználható kiadvány TARTALOM Előszó... 3 A nemzeti

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK 2011 1.számú melléklet: FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A kar elnevezése: Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA

TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI CAMPUS MŰSZAKI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI TANSZÉK TOXIKOLÓGIA ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIA Gombos Sándor 2009 1 Köszönetnyilvánítás Jelen

Részletesebben

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2015 IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról,

Részletesebben

Orvostudományi Értesítő

Orvostudományi Értesítő ISSN 1453-0953 Orvostudományi Értesítő 2015, 88. kötet, 2. különszám Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya XXV. Tudományos Ülésszak Összefoglaló kötet Kolozsvár 2015.

Részletesebben

SZABÁLYZAT REGULAMENT

SZABÁLYZAT REGULAMENT ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SOVATA ROMÁNIA MAROS MEGYE SZOVÁTA VÁROS HELYI TANÁCSA REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI

Részletesebben

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2013/2014 Elektív és fakultatív tárgyak 1 1. szemeszter OOE-AKF Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben

Részletesebben

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta:

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

A Szigorló modul tárgyai (kötelező tárgyak)

A Szigorló modul tárgyai (kötelező tárgyak) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2014/2015 A Szigorló modul tárgyai (kötelező tárgyak) 1 2 11. szemeszter OOS-BEL... Belgyógyászat... 4 OOS-CSO... Családorvostani

Részletesebben

Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez

Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, 2004 Egészségügyi,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

A MA G YAR TUDOMÁNY ERDÉLYBEN 2008

A MA G YAR TUDOMÁNY ERDÉLYBEN 2008 PROGRAMFÜZET A MA G YAR TUDOMÁNY ERDÉLYBEN 2008 NAPJA 9. FÓRUM Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Kolozsvár, 2008. november 22. Köszöntő A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. A Háziorvosi Hatásköri Listáról (1. módosított változat)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. A Háziorvosi Hatásköri Listáról (1. módosított változat) Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja A Háziorvosi Hatásköri Listáról (1. módosított változat) Készítette: a Háziorvostani Szakmai Kollégium

Részletesebben

Orvostudományi Értesítő

Orvostudományi Értesítő ISSN 1453-0953 Orvostudományi Értesítő 2010, 83. kötet, 1. különszám Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya XX. Tudományos Ülésszak Összefoglaló kötet Kézdivásárhely 2010.

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben