Tóth Gábor Surányi Rozália

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tóth Gábor Surányi Rozália"

Átírás

1 Tóth Gábor Surányi Rozália Az általános forgalmi adó mérték változásának hatása az élősertés, hús és húskészítmények kereskedelmében The effect of the changes of Value Added Tax rate on the trade of live swine meat and meat products 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (NAV-KAIG), adóellenőr 2 Deszk Admin Kft., ügyvezető igazgató Összefoglalás Magyarországon január elsejétől bevezetésre került az élő és hasított sertések kedvezményes, 5 százalékos adómértéke általános forgalmi adónemben. Az EU-ban az 5 százalékos kedvezményes kulcs az alsó határ, amitől lefelé eltérni az Európai Bizottság engedélyével is csak átmeneti időszakra lehet. Tanulmányunk arra kereste a választ, hogy az általános forgalmi adó rendszerében történt változás milyen hatással van a hazai sertéstenyésztésre. Vizsgálatunk rámutatott arra, amennyiben az optimális adókulcs 5 százalék illetve ettől magasabb, akkor az Európai Uniós szervezett áfa csalások jelentős mértékben visszaszorulnak az élő és hasított félsertés kereskedelme esetében. Az áfakulcs csökkentése pozitív hatással lesz a gazdálkodás feltételeinek alakulásában az élő és hasított sertések kereskedelmében, hiszen az adó mérték csökkenése pénzügyi forrásokat szabadít fel a vállalkozásoknál. A vizsgált élelmiszer gazdasági szegmensen belül az élő és félsertés kereskedelem csak egy szűk része a vertikumnak, így a pozitív változások mint a gazdaság kifehérítése, az ágazat jövedelmezőségének javulása és az élelmiszergazdaság erősödése esetén sem lesz jelentős 2014-ben. A versenyhátrány az EU tagállamaival szemben csökken az élő és félsertés kereskedelme esetében, de az adórendszeren kívüli egyéb tényezők, mint a sertésállomány génállománya is kedvezőtlenül befolyásolja a hazai sertéstenyésztés méretét. Bevezetés január 7-i Európai Unió Bizottságának írt levelében Magyarország felhatalmazást kért, fordított adózás bevezetésére a sertéságazatban. A Bizottság elutasító döntése után a Kormány úgy határozott, hogy január 1-jét követően 5%-ra csökkenti az áfa mértékét a félsertés és élősertés vonatkozásában. (Tóth G. Surányi R., 2014) A témában írt korábbi tanulmányaink rámutattak arra, hogy az Európai Uniós szervezet áfa csalások jelen vannak az agráriumban ezen belül a sertés ágazatban, akár élőállat akár hús formájában. A jelenlegi tanulmányunk arra kereste a választ hogy a sertés tenyésztéstől a húskereskedelemig bezárólag a teljes élelmiszergazdaság vertikumban milyen hatást gyakorol a január 1-jét követően a félsertés és élősertés kereskedelmét érintő adócsökkentés. Anyag és Módszer Munkánk során a magyarországi agrár-húsvertikum kereskedelmi adataival dolgoztunk január 1 és június 30 közötti tény, valamint a szcenárió változók illetve a konstansnak tekintett korábbi trendek segítségével. A december 31-ig kalkulált terv adatok alapján vizsgáltuk a szcenárió változók hatásait az élelmiszergazdaság sertés élőállat és a belőlük készített termék szegmenseiben. 465

2 Anyag Elemzésünk elsősorban az EUROSTAT, a KSH, az AKI és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ATAR adatbázisaira támaszkodott. A vágó-sertés tenyésztés naturális hatékonyság mutatóit Dr Udovecz Gábor és Nyárs Levente 2009-es állattenyésztés és takarmányozás folyóiratban megjelent hasonló című tanulmányára építve számítottuk ki az EUROSTAT adatbázisából származó közösségi beszerzések arányában havi átlag adatokat nyerve a vizsgált időszakokra. Módszer A szcenárió a mi lenne, ha? típusú kérdések feltevését teszi lehetővé. A folyamat magában foglalja egy alternatív valóság felépítését, általában egy bizonyos sorozat különböző feltételezésein keresztül, utána összehasonlítva azt a kiinduló adatokkal. (Nagy, 2009) A többváltozós regressziós modellek közül a lineáris a legelterjedtebb. Ennek nemcsak az egyszerűsége, könnyű értelmezhetősége az oka, hanem az is, hogy a legtöbb közgazdasági folyamat vagy jól közelíthető a lineáris regresszióval, vagy arra könnyen visszavezethető. (Polgárné, 2011) Jelenlegi munkánk során a szcenárió alapmodelleknek a sertéstenyésztést valamint az agrár-húsvertikumot érintő korábbi számításainkhoz útmodell alapján megalkotott lineáris regressziós modelleket tekintettük. (szcenárió alapmodellek 1. ábra, illetve (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) és (10) egyenletek). Azt vizsgáltuk hogy a különböző forgatókönyvek alapján megalkotott származtatott és 2014 évre becsült alapadatok alapján a modellekben mi és hogyan változott, illetve hogy történt e változás. (A modellről lásd Székhelyi M.- Barna I ) Az elméleti alapmodell és a szcenárió modellek az áfa csalásból elérhető jövedelemre ható tényezők közötti hatásokat vizsgálják, mint például az adott ágazat áfa forgalmát a költségvetés felé, valamint a vizsgált időszakban Magyarország által az Európai Uniós tagállamokkal bonyolított közösségen belüli kereskedelmi forgalmakat. A modell vizsgálja még a naturális hatékonysági mutatókat kifejezetten a sertés élőállat előállítás és kereskedelem esetén. A varianciaanalízis tábla segítségével a regressziós modelleket ellenőriztük, 5%-os szignifikancia szint mellett, F próba végrehajtásával. A végleges lineáris modelleket a backward eliminációs módszer alkalmazásával alakítottuk ki. A változók szelektálásához a p-értékeket használtuk, míg valamennyi bevont változó szignifikáns nem lett. Az Európai Uniós áfa csalások mechanizmusa alapján az áfa csalást szervezők jogtalanul szereznek visszaigényelhető adót ezzel károsítva adott tagállam költségvetésének bevételeit. (Semjén, 2001; Tanító et al., 2013) Az áfa csalásból származó többletjövedelmet Becker 1968-as képlete, illetve Tóth 2013-as továbbárnyalása alapján számoltuk. (Becker, 1968; Semjén, 2001; Tanító et al. 2013) Max E[U(Y á- Y n)] = pu(y nα-t-f)+(1-p)u(y nα-t) (A képlet alkalmazásáról lásd Tóth G. Surányi R., 2014.) Hipotézisek 1. A sertés tenyésztést érintő, de a termékpályán belül csak kis területet érintő adómérték csökkentés nem vezethet a teljes vertikum kifehérítéséhez, annak csak egy szűk szegmensét érintheti. 466

3 2. Amennyiben az optimális adókulcs magasabb a sertés ágazat esetén mint annak jövedelmezősége, úgy az adócsökkentésnek az ágazat kifehérítésére nem lesz hatása. Továbbá ha az ágazat jövedelmezősége nem haladja meg az 5%-ot, úgy a költségvetési befizetésekre vagy az ágazat kifehérítésére az adókulcs 5 %-ra történt csökkentésének nem lesz hatása. Az alapmodellek és azok eredményei 1. ábra: Útmodellek a húsvertikumban és élelmiszergazdaságban Forrás: saját szerkesztés Modellek változói: Exp = az Európai Unió felé jelentett export adatok (1000 tonna) Imp = az Európai Unió felé jelentett import adatok (1000 tonna) áfa = a NAV ATAR rendszeréből TEÁOR kódok szerint legyűjtött általános forgalmi adó havi adatok, a vizsgált ágazatokra vonatkozóan. (ezer Ft-ban) MaxE = Az áfacsalásból elérhető összhaszon 20 tonna élőállat, illetve termékre kiszámolva. (ezer Ft-ban) Nat = a vizsgált élőállat naturális hatékonyság mutatói A lineáris regressziós alapmodellek egyenletei a következők: ágazat, húsfeldolgozás és kereskedelem: = β áfa+ε (2) Exp+ε (3) Imp+ε (4) ágazat: = δ áfa+ δ Nat1+ε (5) Á =δ Nat1+ε (6) = ζ áfa+ ζ Nat2+ε (7) Nat2+ε (8) = η áfa+ η Nat1+η Nat2+η Nat3+η Nat4+ε (9) 2= η Nat3+η Nat4+ε (10)

4 Az élősertés kereskedelemben résztvevő gazdasági egységek közösségi kereskedelemben bonyolított forgalmát befolyásolja a jelentősebb versenytársak hatékonyabb vágósertés-termelése és a homogénebb génösszetétel, a tartás technológia és a takarmányozás fejlettsége miatt. Az alapmodellben bemutatott lineáris egyenletek esetén a sertéstenyésztés esetén jelentős magyarázó erővel bírnak a naturális teljesítménymutatók és az Európai Uniós Szervezet áfa csalások jelen vannak az ágazatban. Az alapmodelleknél a húsfeldolgozás tekintetében, valamint a hús és húskészítmények kereskedelménél szintén erős a magyarázó erő az áfacsalásból származó jövedelem és az ágazatok költségvetési kapcsolataiban. Szcenáriók kialakítása A forgatókönyvek kialakításhoz a 2014-re nyert adatok egy részénél a szcenárió változók miatt többféleképen állítottuk elő az idősoros adatokat. Az élelmiszergazdaságon belül a húsvertikum és sertéstenyésztés vizsgálata során csak azon szereplőket vizsgáltuk, ahol az 5%-os élősertés és félsertés áfa kifejtheti hatását, illetve ahol az Európai Uniós szervezett áfacsalásokon belül is a karusszel típusú csalások jelen vannak. Nem vizsgáltuk az élelmiszer kiskereskedelmet, mivel a rendelkezésünkre álló adatok alapján közösségi értékesítés ebben a szegmensben a vizsgált időszakban nem volt. Nem foglalkoztunk az élőállat kereskedelemmel sem, mivel a megalkotott szcenáriómodell alapadatai alapján erre a szegmensre az áfacsökkentés semleges hatású, azaz a beszerzett élő sertések áfája és az értékesített élősertések áfája egyező. Az áfacsökkentés bevételkiesést okoz a költségvetésnek, amit a fogyasztó szinte nem érzékel, a fogyasztás nem bővül, a kiesés nincs ami ellensúlyozza. (Tanító et al., 2013) A fentiek alapján nem tekintettük változóknak az árakat (mind a élő és vágóállat, mind a belőlük készült félkész és késztermékek esetében), a sertésszaporulatot, a vágást és a hús, hústermékek fogyasztási volumen indexeit. Amennyiben csak az áfaváltozás hatása érvényesül a sertéstenyésztőknél és élő állat kereskedőknél, az csökkenti a befizetendő adóterheket, vagyis nettó visszaigénylő pozícióba kerülnek a húsfeldolgozók és élelmiszerkereskedők viszont, nettó befizető pozícióba. A fentiek alapján 2014 évre előállítottuk azon idősoros adatokat amelyeket nem tekintettünk szcenárió változóknak. A sertéstenyésztés esetén megbecsültük 2014 második felének kibocsátás adatait, a vágások számát az előző év hasonló időszakának volumenei arányában, majd ebből nettó bevételt számoltunk a vágáskori élőtömeg, és az értékesítéskor várható árak alapján. A vágáskori árakat a állatok és állati termékekre vonatkozó termelői árindexek alakulása arányában becsültünk, illetve a termelői árindexek alakulását az előző időszakok volumenei arányában számítottuk ki 2014 második felére. A vágáskori élőtömegeket a már korábban említett módszerrel számoltuk ki. A leírt számításokat elvégezve megkaptuk a sertéstenyésztés értékesítés nettó bevételeit és a fizetendő áfa alapját. A levonható áfa alapjának számításához a meglévő adatokat arányosítottuk a sertésállomány alakulásához, majd 2014 évre az arányszámokat az előző évi volumenek arányában állapítottuk meg. A 2014 évi sertésállomány adatai 2014 június hónapra is rendelkezésre álltak, így az év második felére az előző év hasonló időszakának volumenit használtuk az előre jelzéshez. A kalkulált levonható adó alapot az előre jelzett arányszám és a sertésállomány szorzataként becsültük meg. A levonható adót normál adókulccsal a fizetendő adót kedvezményes adókulccsal számoltuk 2014-ben. A húsfeldolgozás esetén a levonható adóalap számításánál figyelembe vettük a juh, szarvasmarha és sertés vágások számait, azok előállításainak önköltségeit. A vágáskori önköltségek az Agrárgazdasági Kutató Intézet által közzétett élelmiszeripari termék költség és jövedelemadataiból származnak. A levonható adó számításánál 468

5 figyelembe vettük az élősertés beszerzésre jutó részt (azaz az sertéstenyésztés fizetendő adóját) ben az élősertés beszerzéseknél 5 %-os, az egyéb élőállat (szarvasmarha, juh stb.) és húsok beszerzésénél 27 %-os adókulccsal számoltunk.. A fizetendő adó számításánál a normál adókulcsot (27%) használtuk. A fizetendő adó alapját a húsfeldolgozás volumen és árindexek változásainak arányában állapítottuk meg. A kereskedelmi adatokat terhelő fizetendő és levonható adó alapok számításánál a már korábban előre jelzett (TEÁOR: 0146,1011,4623) sertéstenyésztés, húsfeldolgozás és élőállat kereskedelem adóalapjainak arányában készített beszerzést terhelő levonható adóalap és értékesítést terhelő fizetendő adóalap arányaiban képeztünk volumen indexeket. A kalkulált volumenek arányában jeleztük előre a 2014-es adatokat. Az levonható adókulcs a sertéstenyésztés, a húsfeldolgozás és az élő állat kereskedelemben fizetendő effektív (tényleges) adókulcs súlyozott átlaga a volumenindexek egyes alkotó elemeinek arányában. A fizetendő adó normál adókulccsal (2014- ben 27%-kal) került kiszámításra. Az optimális adókulcs meghatározásánál elengedhetetlen a jövedelmezőség vizsgálata. hiszen a kulcsnak és a jövedelmezőség százalékos értékének konvergálnia, nem pedig távolodnia kell egymástól. Azaz minél jobban közelít az ágazat jövedelmezőségéhez az áfakulcs, annál kevésbé éri meg csalni, hiszen annál kisebb extra profit realizálható. (Tanító et al., 2013) A fentiek alapján 2014 re kialakítottuk azon idősoros adatokat amelyeket szcenárió változóknak tekintettünk. Az egyes ágazatokhoz tartozó export és import adatokat az EUROSTAT adatbázisából gyűjtöttük le. A 2014 második féléves adatait kétféle volumen index segítségével jeleztük előre. Az első szcenárió változó szerint az előző év hasonló időszaki adatainak arányában kerültek az adatok megállapításra, a második szcenárió szerint az előző hónap arányában jeleztük előre a változásokat. A két módszer közt a különbség az volt, hogy 2014-ben csökkent a közösségi beszerzés és értékesítés a rendelkezésre álló adatok szerint. Az egyik forgatókönyvünk szerint ennek a csökkenésnek köze volt az élő és félsertés adómérték csökkenéshez, a pesszimistább feltételezésünk szerint viszont nem. A havi volumenek alapján előre jelzett adatok csökkenést mutatnak a közösségi kereskedelemben, az előző év hasonló időszakának volumenei alapján előre jelzett adatok viszont nem mutatnak lényeges változást a korábbi évhez képest. Az áfacsalásból elérhető extra profitot szintén szcenárió változónak tekintettük. Első lépésben meghatároztuk az ágazatok szokásos tevékenységéhez kapcsolódó normál haszonkulcsait az EBIT ernings before interst and taxes nettó árbevételhez viszonyítva. Az adatok egy részét az AKI tesztüzemi adatbázisából másik részét a vizsgált nemzetgazdasági ágazatok egyes piaci szereplőinek éves beszámolóinak adataiból számoltuk ki, amelyeket a termelői illetve fogyasztói árindexek segítségével havi adatokká alakítottuk át. Az áfa csalásból származó többletjövedelmet Becker 1968-as képlete, illetve Tóth 2013 már leírt képlete alapján számoltuk. A szcenárió változók és a modellekbe bemenő alapadatok megalkotása után, a sertéstenyésztésre állítottunk fel két pesszimistább és egy optimista forgatókönyvet, mivel az áfa rendszerben történt változás leginkább ezt az ágazatot érintheti. A húsfeldolgozás és élelmiszer gazdaság esetén a modellek feltételezése szerint nincs hatással az adó rendszerben beállt változás az ágazatot érintő input és output adatokra. Az egyes forgatókönyvekben a jövedelmezőségét változtattuk meg a sertéstenyésztésnek, aminek hatására eltérő mértékben változott az adócsalásból realizálható profit, függetlenül az adómértéktől. Az adócsalásból származó extra profit számításánál eltérő mértékben vettük figyelembe a tranzakciós költségeket. Az optimista modellnél az áfacsalók bonyolultabb kiterjedtebb hálózatot üzemeltetve drágábban jutottak extra profithoz, a pesszimista modellekhez képest. A közösségi kereskedelem változását eltérő módon vettük figyelembe az optimista és a pesszimista forgatókönyvekben. A jövedelmezőség alakulására a termelői és fogyasztói árindexek alapján havi adatokat képeztünk az egyes ágazatokra leginkább jellemző indexet használva

6 Szcenárió I. A forgatókönyv szerint a sertéstenyésztők hasznossága (aminek kifejezésére az EBIT mutatót használtuk) 5% alatti. Megjegyzés: a számított EBIT értékek 2014-ben sem haladják meg az AKI által korábbi évekre publikált országos 8%-os értéket. A közösségi forgalmi adatok az előző év azonos időszakának volumenei alapján kerültek előrejelzésre. Az áfacsalók egyszerűbb módszerekkel olcsón kívánnak extra profitra szert tenni. Az 5%-os áfakulcs bevezetése után is realizálnak csekély extra profitot az áfacsalók. A húsfeldolgozók, a hús és élelmiszer kereskedők esetében is a haszon 11 és 13% körül alakult. Az áfacsalás tranzakciós költségei a csalásból elérhető extra profit miatt magasabb és a közösségi forgalmi adatok az előző év azonos időszakának volumenei alapján kerültek előrejelzésre. Az élősertés és félsertés értékesítést érintő áfakulcs csökkentés nem érinti az ágazat fekete kereskedelemből realizálható extra profitját sem a húsfeldolgozás, sem a hús és élelmiszerkereskedelem esetében. Szcenárió II. A forgatókönyv szerint a sertéstenyésztők haszna az AKI által közzétett 8 10%-os országos átlagadatok körül alakult. A közösségi forgalmi adatok az előző év azonos időszakának volumenei alapján kerültek előrejelzésre. Az áfacsalók egyszerűbb módszerekkel olcsón kívánnak extra profitra szert tenni. Az 5%-os áfakulcs bevezetése után az áfacsalók csekély extra profitot realizálnak a fekete kereskedelmen. A vertikum másik két szereplőjének adatai az I. modellben leírtakhoz képest nem változtak. Szcenárió III. Optimista modell, amely szerint a sertéstenyésztők haszna %-os EBIT mérték az AKI által közzétett tesztüzemi adatok alapján ez a haszonkulcs az 50 számosállatot tartalmazó üzemekre volt jellemző. A közösségi forgalmi adatok az előző havi volumenek alapján kerültek indexálásra, aminek következtében a közösségi forgalom 2014-ben jelentősen csökkent. Az áfacsalók bonyolult módszerekkel drágábban jutnak extra profithoz. Az 5%-os áfakulcs bevezetése után a fekete kereskedelmen nem jutnak extra profithoz az áfacsalók, azaz ez a tevékenység a továbbiakban veszteséget okoz. A vertikum másik két szereplőjének adatai az I. modellben leírtakhoz képest nem változtak. A forgatókönyveket úgy alakítottuk ki, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen változások esetén fog a szervett áfacsalás kiszorulni a vizsgált ágazatokból, illetve az élelmiszergazdasággal kapcsolatos adópolitika egyetlen elemének módosítása elegendő-e a vertikumban az ágazat megtisztításához. A szcenárió (lineáris regresszió) modellek egyenletei a számítások elvégzése után a következők ágazat, húsfeldolgozás és kereskedelem: = β áfa+ε (11) = β áfa+β Exp +ε (12) Exp+ε (13) Imp+ε (14) Exp+γ Imp+ε (15) Exp+γ Natx+ε (16) Imp+γ Natx+ε (17) ágazat: Á = δ áfa+ δ Nat1+ε (18) Á =δ Nat2+ε (19) 470

7 Nat3+ε (20) Nat4+ε (21) Nat5+ε (22) Nat6+ε (23) Imp+ ζ Nat1+ ζ Nat3+ ζ Nat5+ε (24) Nat1+ ζ Nat3+ ζ Nat5+ε (25) = η Nat1+η Nat2+η Nat3+η Nat4+ε (26) 2= η Nat3+η Nat4+η Nat5+η Nat6+ε (27) Eredmények 1. táblázat: Az alapmodell lineáris regressziós egyenleteinek Béta koefficiensei a magyarországi húsvertikum vizsgálat alá vont adataira vonatkozóan ALAP Model l Hús HúsK er Függő változó Forrás: saját számítás Független változó Áfa Exp Imp R 2 F-próba Konstans Konstan s szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Fkrit F MaxE 0,0001 0,0000 0,609 62,44 0,00 4,20 43,6 Áfa ,51 0,0000 0,914 0,0001 0,0003 3,35 143,3 Áfa 13,64 0,0001 0,8869 0,0002 0,0000 3,35 105,9 MaxE -0,0001 0,0001 0, ,51 0,00 4,20 24,1 Áfa 1 330,82 0,0000 0,9809-0,0001 0,0004 3, ,1 Áfa 1 284,31 0,0002 0,9764-0,0001 0,0003 3, ,8 MaxE -0,0000 0, ,55 0,0128 0,982 26,91 0,00 3,35 730,7 Áfa 503,61 0,0000 0,9920-0,0000 0,0000 3, ,7 Áfa 321,10 0,0000 0,9798-0,0000 0,0000 3, ,0 2. táblázat: A szcenárió modellek lineáris regressziós egyenleteinek Béta koefficiensei a magyarországi húsvertikum vizsgálat alá vont adataira vonatkozóan

8 Szcenari o Modell Szcenári ó I. Szcenári ó II. Szcenári óiii. Hús Függő változó Független változó Áfa Exp Imp R 2 Konstans Konstans F-próba szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Fkrit F MaxE 0,0000 0,0000 0,503 86,97 0,00 4,05 46,6 Áfa ,51 0,0000 0,807 0,0000 0,0001 3,20 94,3 Áfa ,53 0,0000 0,6942 0,0000 0,0009 3,20 51,1 MaxE 0, , ,62 0,0000 0,912 60,53 0,00 3,20 233,6 MaxE 0, ,0000-8,93 0,0116 0, ,64 0,00 3,20 163,6 Áfa 24,99 0,0000 6,66 0,0061 0,974 0,0000 0,0000 2,82 541,1 MaxE 0, , ,98 0,0003 0,873 89,44 0,00 3,20 154,2 Áfa 31,48 0,0000 9,96 0,0269 0,947 0,0000 0,0000 2,82 264,0 MaxE 0,0000 0,0004 0, ,84 0,00 4,05 19,3 Áfa 22,46 0, ,85 0,0363 0,9639 0,0000 0,0002 2, ,8 Áfa 43,09 0,0000 0,9634 0,0000 0,0002 3, ,8 Áfa 51,38 0,0000 0,9619 0,0000 0,0001 3, ,0 HúsKer MaxE 0,0000 0,0004 0, ,68 0,0000 4,05 18,3 Forrás: saját számítás A sertéstenyésztést érintő első szcenárió modell a többi modellhez képest alig mutat változást, a modell az alapmodellhez képest nem változott, a magyarázó ereje csökkent. A szervezett áfacsalásból elérhető extra profit és az Uniós közösségi kereskedelem közötti kapcsolat nem erősen szignifikáns. A sertéstenyésztést érintő második szcenárió modell az alapmodellhez képest változott, a függő változókat több független változó is szignifikánsan magyarázza, a megváltoztatott adatok alapján magasabb jövedelem és alacsony áfacsalás költségek esetén a szervezett áfacsalás hatása nagyobb magyarázó erővel bír az ágazat független és függő változói közötti kapcsolatokra. A sertéstenyésztést érintő harmadik modell a második modellel egyező. A Béta értékekben végbement változás 10 és 40% közötti ami alátámasztja várakozásunkat, miszerint ha a sertéságazatban az áfacsalásból realizálható haszon megszűnik, úgy a magyarázó ereje a modellnek az áfacsalásból elérhető extra profit és a többi tényező között is csökken. Az áfacsalásból realizálható extra profit nem szignifikánsan magyarázza a többi független változó viselkedését, az alapmodellhez képest. A magyarázó erő tovább csökkent mindkét szegmensnél, ami arra utal hogy az 5% adókulcs bevezetése az ágazatott érintő áfacsalásokat nem érinti szignifikánsan. 3. táblázat: A szcenárió és alapmodellek lineáris regressziós egyenleteinek Béta koefficiensei a magyarországi sertéságazat vizsgálat alá vont adataira vonatkozóan 472

9 Szcenár ió és alap Modell Alapmo del Szcenár ió I. Szcenár ió II. Szcenár ióiii. Függő változó Forrás: saját számítás Független változó Kons F-próba Áfa Exp Imp Nat1 Nat2 R 2 Konst tans ans szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Fkrit F MaxE 0,0002 0, ,2574 0, , ,31 0,05 3,35 27,7 Áfa ,0953 0, ,920 0,00 0,00 3,35 154,3 MaxE 0,0002 0, ,9993 0,0372 0, ,01 0,02 3,35 26,9 Áfa ,0859 0,0000 0,913 0,00 0,00 3,35 140,8 Áfa 27,5401 0,0000 0,832 0,0000 0,00 3,20 111,3 Áfa 0,1210 0,0000 0,828 0,00 0,00 3,20 108,6 Áfa 16,3557 0, ,4760 0,0000 0,9796 0,0000 0,0000 2,82 704,9 Áfa -7,7933 0, ,5883 0,0000 0,969 0,0000 0,0000 2,82 466,0 Áfa 17,0067 0,0000 0,0819 0,0000 0,980 0,0000 0,0000 2,82 715,8 Áfa -9,2608 0,0135 0,2294 0,0000 0,969 0,0000 0,0000 2,82 465,3 Áfa 17,7729 0, ,0334 0,0001 0,9593 0,0001 0,0000 2,82 345,9 Áfa 19,8958 0,0001 0,1187 0,0004 0,957 0,0001 0,0000 2,82 329,6 A lineáris regressziós modellek 3. számú táblában bemutatott egyenletei jelentős magyarázó erővel bírnak a naturális teljesítménymutatók esetén a gazdaságok teljesítőképességeire és így a költségvetés részére teljesített forgalmi adó befizetésekre is. 4. táblázat: A szcenárió és alapmodellek lineáris regressziós egyenleteinek Béta koefficiensei a magyarországi sertéságazat vizsgálat alá vont adataira vonatkozóan Kon Füg Független változó stan gő F-próba Modell Tak Töm Vág Elhul M Elhul H Vágó töm R 2 Konst s vált ans Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. Béta Szign. szig ozó Fkrit F n. ALAP Imp -102,6404 0,0064-1,2437 0, ,7370 0, ,7418 0,0010 0, ,67 0,01 2,76 7,4 Szcenárió I. Imp 0,9538 0,0030 4,5997 0, ,2325 0,0056 0, ,14 0,00 2,82 5,9 Szcenárió II. Imp 0,9592 0,0032 4,7745 0,0101 1,2092 0,0075 0, ,28 0,00 2,82 5,6 Szcenárió III. Imp 0,2208 0,0010 1,0249 0,0399 9,9706 0,0007 2,6939 0,0008 0, ,03 0,0005 2,5888 6,5 Forrás: saját számítás A korábbi tanulmányunk során tett megállapításunk, továbbra is fennáll miszerint a Magyarországon a jelentős mértékű és arányú sertés élőállat import (Hollandiából, Belgiumból, Németországból és Dániából) arra utal, hogy a hazai vágósertés-termelés hatékonysága elmarad az említett versenytársakétól. A bemutatott regressziós egyenletek változásai megerősítik várakozásainkat miszerint a sertés ágazat adatait jelentősen érinti az áfamérték változása. Következtetések A szcenáriók lineáris regressziós modellekkel elemzett hatásai rámutattak arra, hogy az élő és félsertés kereskedelmet érintő adócsökkentés kizárólag a sertés tenyésztők és az élőállat kereskedők esetében van hatással az Európai Uniós szervezett áfacsalások visszaszorítására. Az élelmiszergazdaság érintett szegmenseit az áfacsökkentés a likviditásukon keresztül eltérően befolyásolja. Azon adóalanyoknál amelyek értékesítéseik zöme sertés és félsertés, azaz jellemzően a sertéstenyésztőknél csökkenti a finanszírozási terheket az adómérték

10 csökkentése. A kimutatható likviditási előnyök illetve hátrányok azonban nincsenek hatással az ágazat kifehérítésére, a húsfeldolgozók és a kereskedők esetében. A hazai sertéstenyésztési ágazat jelentős élőállat importja Hollandiából, Belgiumból, Németországból és Dániából az ágazat (naturális hatékonyságának) elmaradottságából származik, ami korábban erősen meghatározta az ágazat költségvetési forgalmát. Az áfaváltozásnak hatása lehet a sertéstenyésztés érintő feketegazdaság kifehérítésére. Vizsgálatunk rámutatott arra, amennyiben az optimális adókulcs 5 százalék illetve ettől magasabb, akkor az Európai Uniós szervezett áfa csalások jelentős mértékben visszaszorulnak az élő és hasított félsertés kereskedelme esetében. Másként fogalmazva, amennyiben az ágazatból elérhető haszon nem haladja meg tartósan legalább 5 % ponttal az adómértéket úgy a szervezett áfacsalások nem szorulnak vissza. A jelenlegi tanulmányunkban nem vizsgáltuk a helyettesítő termékek hatását amikor az áfacsalók átnyergelnek a csökkentett adómértékű termékekről a normál adókulcsú termékekre, hisz azon realizálható extra profit magasabb lesz, így a szcenárió modellek elemzéséből levont következtetésünk merőben hipotetikus az áfacsalás mértékének visszaszorulását tekintve a sertéságazatban. A felállított hipotéziseinket igazoltnak látjuk a következtetésekben leírtak alapján, a második hipotézisünket vegytisztán vizsgáltuk a szcenárió változók esetében. Kijelenthetjük, hogy az áfa mechanizmus sajátja a szervezett áfacsalások jelenléte a nemzetgazdaságokban és az Európai Unióban, így a fekete gazdaság a jövedelemviszonyok függvényében mindig jelen lesz. Hivatkozott források Udovecz G. Nyárs L. (2009): A sertéságazat versenyesélyei Magyarországon Állattenyésztés és Takarmányozás, p. Becker, G. S. (1968): Crime an Punishment: An Economic Approach, Journal Of Political Economy, Vol. 76. No. 2., 169. p. Nagy S. (2008). Az európai Uniós támogatások hatékonyságának mérése, Hatékonyság és hatásosság az európai uniós támogatások felhasználásánál 2004 és 2006 között Magyarországon az első Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, 14. p. Polgárné Hoschek M. (2011) Statisztikai idősorelemzés a tőzsdén, Doktori (Phd) értekezés Nyugatmagyarországi Egyetem 16. p. Semjén A. - Szántó Z. Tóth I. J. (2001) Adócsalás és Adóigazgatás: Mikroökonómiai modellek és empirikus elemzések a rejtett gazdaságról. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, február, 125. p. Tanító D. - Lámfalusi I. - Felkai B. - Péter K. - Tóth K. - Varga T. (2013): A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Termékekre vonatkozó áfarendszer és mérték változása és hatásai 56.p. Tóth G. Surányi R. (2014): A forgalmi típusú adócsalások lehetőségei az élőállat, hús és húskészítmények kereskedelmében 3-7 p. Székelyi M. Barna I. (2008): Túlélőkészlet az SPSS-hez- Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára, Typotex Kiadó, 453 p. 474

11 AKI ( ): Agrárpiaci jelentések Élőállat és Hús, Statisztikai jelentések Vágóhidak élőállat vágása, Tesztüzemi Információs Rendszer Eredményei Letöltés dátuma: szeptember 3. forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet: KSH (2014): Fogyasztói ár indexek a kiadások részletes csoportjai szerint, A mezőgazdasági termékek termelői árindexei, A mezőgazdasági ráfordítások árindexei és az agrárolló, Élőállatok árai, Fontosabb termékek értékesítése (felvásárlása), A fontosabb állatok és állati termékek felvásárlási átlagára [Ft/kg], A fontosabb élő állatok átlagára az állatpiacokon és -vásárokon [Ft/kg], A feldolgozóipar belföldi értékesítésének árindexei, Az ipar belföldi értékesítésének árindexe szakágazatonként, Az ipar export értékesítésének árindexe szakágazatonként, Megfigyelt szolgáltatási területek negyedéves kibocsátási árindexei, Egyes termékek és szolgáltatások havi, országos átlagárainak alakulása, Állatállomány (ezer db), A sertésállomány kor és ivar szerinti összetétele, A mezőgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának) volumenindexei (2010-) Letöltés dátuma: augusztus 30. forrás: Központi Statisztikai Hivatal: EUROSTAT: DS EU Trade Since 1999 by HS2,4,6 and CN8 Letöltés dátuma: szeptember 3. forrás: Európai Unió Statisztikai Hivatala: NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Tervezési és Elemzési Önálló Osztály, a NAV ATAR adatbázisa Szerző(k) Tóth Gábor Adóellenőr Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (1077. Bp., Dob u ) Dr. Surányi Rozália PhD Ügyvezető igazgató DESZK Admin KFT (2330 Dunaharaszti, Jendrassik Gy. u. 10.)

gabortoth.tg@gmail.com 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (NAV-KAIG), adóellenőr 2 DESZK ADMIN KFT, ügyvezető igazgató

gabortoth.tg@gmail.com 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (NAV-KAIG), adóellenőr 2 DESZK ADMIN KFT, ügyvezető igazgató Tóth Gábor Dr. Surányi Rozália A forgalmi típusú adócsalások lehetőségei a gabona és liszt kereskedelemben Potential means of sales tax evasion of VAT in the trade of cereal grains and flour gabortoth.tg@gmail.com

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Possible VAT rate reduction of agricultural and food industry products. lamfalusi@aki.gov.hu

Possible VAT rate reduction of agricultural and food industry products. lamfalusi@aki.gov.hu Lámfalusi Ibolya 1 Tóth Kristóf 2 Péter Krisztina 3 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó áfamértékek csökkentésének egy lehetséges alternatívája Possible VAT rate reduction of agricultural

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól JELENTÉS a Kormány részére a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól Budapest, 2016. április 1. JELENLEGI SZABÁLYOZÁS A kiskereskedelmi

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Bene

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

www. metszetek.unideb.hu A szegények adója BÁNFALVI GYŐZŐ

www. metszetek.unideb.hu A szegények adója BÁNFALVI GYŐZŐ A szegények adója BÁNFALVI GYŐZŐ Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program Bevezetés Az általános forgalmi adó a forgalmi adók egyik típusa.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pocsai Krisztina

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pocsai Krisztina DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Pocsai Krisztina Debrecen 2014 1 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKAI

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA. Bittner Beáta

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA. Bittner Beáta Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A DOHÁNYVERTIKUM GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Bittner Beáta Témavezető: Dr. Borsos János professor emeritus DEBRECENI EGYETEM Ihrig Károly Gazdálkodás-

Részletesebben

XXV. évfolyam, 3. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-II. félév

XXV. évfolyam, 3. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-II. félév XXV. évfolyam, 3. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2014. I-II. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXV. évfolyam, 3. szám, 2014 Megjelenik ente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR 2004 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Vállalatgazdasági Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora

Részletesebben

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl *

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * Kunvári Árpád A jelenbõl a jövõ felé menve a legfõbb útmutatásokat a múlt tanulságai adják. Fõleg egy olyan helyzetben, mint amiben most az EU-hoz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Az EU-tag magyar gazdaság

Az EU-tag magyar gazdaság Némethné Pál Katalin: Az EU-tag magyar gazdaság Európa gazdasági tendenciái és ebben Magyarország fejlődése és lehetőségei idén és a közeli években, különös tekintettel a fafelhasználást befolyásoló folyamatokra

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI Tartalom 1. A makroökonómia alapkérdései, a makroszintű jövedelem mérése 2. Gazdasági körforgás 3. Az árupiac és az IS görbe 4. A pénzpiac és az LM görbe 5. Az IS-LM rendszer 6.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés TÉZISFÜZET Készítette: dr.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VI.évf. 2009 2 89-107 Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában A válság turizmusra gyakorolt hatásairól számos, elemzés,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2013. május 1 I. A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események, azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében OTKA nyilvántartási szám: F 042588 OTKA iktatószám: Szent István Egyetem, Gödöllő IFJÚSÁGI OTKA KUTATÁS 2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

a gazdaság ökonómiai méretének meghatározására is használható. Egy gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenység csoportjai által előállított SFH

a gazdaság ökonómiai méretének meghatározására is használható. Egy gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenység csoportjai által előállított SFH A MICROSIM modell A MICROSIM a tesztüzemi adatbázisra épülő determinisztikus mikroszimulációs modell. A megfelelő exogén változók előrejelzéseinek felhasználásával képes a tesztüzemek eredménykimutatásainak

Részletesebben

A kiskereskedelem folyamatainak követése a statisztika eszközeivel

A kiskereskedelem folyamatainak követése a statisztika eszközeivel A kiskereskedelem folyamatainak követése a statisztika eszközeivel Budapesti Gazdasági Főiskola 2012. április 23. Macsári István Központi Statisztikai hivatal A kereskedelem meghatározása A kereskedelem

Részletesebben

152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet

152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 1 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti emzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ Nemzeti lobogó Nemzeti címer A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE MINSZK 2010. január 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal I. Általános ország információ 5. oldal II. Adózási szabályok

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Környezetszabályozás elméleti alapjai

Környezetszabályozás elméleti alapjai Környezetszabályozás elméleti alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék Terepbejárás 2015.04.30 Összevont Településgazgálkodás- és üzemeltetés

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Az építõanyag-ipar 2002. I-III. negyedévi teljesítménye

Az építõanyag-ipar 2002. I-III. negyedévi teljesítménye Az építõanyag-ipar 2002. I-III. negyedévi teljesítménye Székely László Az építõanyag-ipar (egyéb nemfém ásványi termékek ) 5 fõ feletti vállalkozásainak összesítése alapján a 2002. I-III. negyedévi termelési

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4. I. Célok... 4. II. Javasolt intézkedések... 5. 1. Személyi jövedelemadó... 5 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 4 I. Célok... 4 II. Javasolt intézkedések... 5 1. Személyi jövedelemadó... 5 1.1. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

A TANÁCS 261/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 261/2008/EK RENDELETE 2008.3.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 81/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 261/2008/EK RENDELETE (2008. március

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2012. MÁRCIUS 13-ÁN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után?

1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után? PÉLDATÁR Példák a személyi jövedelemadózáshoz 1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után? Adójóváírás 2013 Megszűnt. 0 forint 2 Példa Mennyi SZJA-t fizet az az alkalmazott,

Részletesebben

XXV. évfolyam, 4. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-III. negyedév

XXV. évfolyam, 4. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-III. negyedév XXV. évfolyam, 4. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2014. I-III. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXV. évfolyam, 4. szám, 2014 Megjelenik ente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

határozatot Indokolás I. A kérelmezett összefonódás

határozatot Indokolás I. A kérelmezett összefonódás 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/77/2015. Iktatószám: Vj/77-73/2015. BETEKINTHETŐ! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Lakossági és közigazgatási

Lakossági és közigazgatási Lakossági és közigazgatási Hatásvizsgálati szereplők adminisztratív kézikönyv terhei Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és Útmutató módszertani az előterjesztések

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer

SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ (Beszámoló terjedelme 15280 karakter, a többi a melléklet) A tárgykörben létrehozott adatbázis és módszer A kutatás keretében KSH adatok alapján létrehoztunk egy olyan adatbázist és módszert,

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Benczúr PéterKátay GáborKiss ÁronReizer Balázsszoboszlai Mihály: Az adó- és transzferrendszer változásainak elemzése viselkedési mikroszimulációs modell segítségével* Tanulmányunkban egy új mikroszimulációs

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. A munkaerõpiac nemi egyenlõtlenségei Állapot- és okkeresés a BérBarométer 5000-es adatbázisán Szerzõk: Rigler András Dr.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG 2010. ÉVI ÁGAZATI KAPCSOLATI MÉRLEGEINEK BECSLÉSE

A MAGYAR GAZDASÁG 2010. ÉVI ÁGAZATI KAPCSOLATI MÉRLEGEINEK BECSLÉSE 2011. október A MAGYAR GAZDASÁG 2010. ÉVI ÁGAZATI KAPCSOLATI MÉRLEGEINEK BECSLÉSE Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ megbízásából készítette: Révész Tamás, PhD A MAGYAR GAZDASÁG

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon*

A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon* A felsôoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon* Berde Éva kandidátus, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu A tanulmány különböző pályákat feltételezve mutatja

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben